Ze noemen Jezus een Palestijnse vrijheidstrijder

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 29 oktober 2008) (Laatste bewerking: 4 oktober 2016)

Met regelmaat komt het PLO-bewind weer met de fabel op de proppen dat de Here Jezus ,,een Palestijnse martelaar zou zijn geweest en dat Maria eveneens uit de natie Palestina afkomstig zou zijn.Ē Dit soort idiote uitspraken zijn jaar na jaar te horen tijdens de viering van Kerstmis in Bethlehem. ,,Kerstfeest is een gelegenheid om de Palestijnse identiteit van Jezus Christus te vierenĒ verklaarde Salam Fayyad, toen hij in 2011 de verlichting inschakelde van een 15 meter hoge kerstboom op het Kribbeplein in Bethlehem. De Rooms-katholieke kerstnachtmis werd opgedragen door de hoogste katholieke functionaris in het Midden-Oosten en IsraŽl hater, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal. Onder de bezoekers was ook PLO-baas Abu Mazen (Mahmoud Abbas).

Patriarch Fouad Twal met PLO-baas Abu Mazen.

De anti-IsraŽlische zender Al Jazeera zond op zaterdag 24 december 2011 een reportage uit vanuit Bethlehem. De interviewer sprak met ene Barghouti, een woordvoerder van het bewind. ,,Ik ben blij dat er toch nog negentigduizend (90.000) christenen naar Bethlehem zijn gekomen om de geboorte van de Palestijn Jezus te vieren ondanks de IsraŽlische blokkades.Ē Hij zei het verschrikkelijk te vinden dat er zoveel christenen naar het buitenland zijn vertrokken vanwege de door IsraŽlische bezetting veroorzaakte economische crisis en de apartheidpolitiek van de IsraŽlische regering. Klik hier voor wie er werkelijk verantwoordelijk is voor de etnische zuivering van christenen in de gebieden die onder controle van het PLO-bewind staan.

 

Reeds in 1975 was Jasser Arafat bezig de historische Jezus uit te wissen door Hem ,,de eerste Palestijnse Martelaar te noemenĒ. Sindsdien herhaalde hij dat met regelmaat. Tijdens een persconferentie in de Verenigde Naties in 1983 noemde hij ,,Jezus de eerste Palestijnse fedayee die zijn zwaard voerdeĒ. Jezus zou een vrijheidstrijder voor de islam zijn geweest. De islam is echter pas ontstaan in de 7e eeuw n.Chr., toen Mohammed via de aartsengel GabriŽl openbaringen van Allah zou hebben gekregen waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Dat is 700 jaar na Jezusí tijd op aarde. Dat Jezus dus een vrijheidstrijder voor de islam zou zijn geweest is niets anders dan een idiote fabel, echter door velen als waarheid aangenomen. Dat de Here Jezus twee duizend jaar geleden uit de stam Juda is voortgekomen, noemt men het toppunt van zionistische propaganda.

 

Vanaf het moment dat Arafat in 1996, -conform de afspraken in de Oslo-akkoorden- het gezag kreeg over Bethlehem, luisterde hij de feestelijkheden rond het kerstfeest in de geboorteplaats van Jezus op met een persoonlijk bezoek en maakte hij, tot groot genoegen van de betrokken kerkleiders, van de gelegenheid gebruik IsraŽl te demoniseren met opruiende toespraken. Deze hetze had in 2001 tot gevolg dat IsraŽl hem niet langer toestond zijn Ďgeliefde kerstfeestí in Bethlehem te bezoeken. De toenmalige patriarch van de Latijnse kerk Michel Sabbah vond het zo naar voor zijn vriend dat hij hem opzocht in Ramallah om daar samen met Arafat ter ere van het kerstfeest een paar kaarsjes aan te steken. Natuurlijk gebeurde dat in het bijzijn van diverse internationale cameraploegen. Te zien en te horen was dat Arafats souffleur Nabil Abu Rudeineh, hem het volgende in zijn oor fluisterde Ďoh Bethlehem, oh Bethlehem, oh Bethlehemí en Arafat papegaaide hem dezelfde woorden na met een diep treurige blik in zijn ogen. De voormalige bezoeken van Arafat aan het kerstfeest in Bethlehem waren uitsluitend bedoeld om IsraŽl te demoniseren en dat geld evenzeer voor de huidige leiders.

 

Tijdens een uitzending op de PLO-televisie noemde Samih Ghanadreh uit Nazareth de Here Jezus ďde eerste Palestijnse martelaarĒ. Moefti Mohammed Hoessein zei in mei 2009: ,,Jezus werd in dit land geboren, deed hier zijn eerste stapjes en bracht de islamitische boodschap. Zijn moeder Maria en Hij waren Palestijnen bij uitstek.Ē Aartsbesschop Atallah Hanna zei in juni 2009: ,,Wij christenen zijn locale producten: honderd procent Palestijns en Arabisch.Ē Het tijdschrift van het PLO-bewind Al-Hayat-Al Jadida schreef in januari 2009:,,We mogen niet vergeten dat Jezus de Messias, vrede zijn met Hem, een Palestijn is. De zoon van Maria is een Palestijn.Ē

 

Tijdens Kertsmis 2012 ging het dagblad Al Hayat Al Jadida zelfs zover om Jezus te vergelijken met de PLO-leiders: ĎJezus was een Palestijn, de onbaatzuchtige Yasser Arafat was een Palestijn, Mahmoud Abbas- brenger van de wereldvrede- is een Palestijn. Leve onze natie, de bakermat van deze heilige drie-eenheid!í

Tijdens Pasen 2013 schreefAl Hayat Al Jadida 'De Palestijnen zijn de navolgers van Jezus. Het verhaal van Jezus is het verhaal van de Palestijnen'. Het hoofdartikel van Adel Abd Al Rahman presenteert Jezus als iemand die werd vervolgd door de Joden. 'Net zoals Jezus is opgestaan, zo zijn nu ook de Palestijnen opgestaan ​​uit de as', zegt hij in het artikel. Verder schrijft hij: 'Pasen is niet alleen een feest voor Palestijnse Christenen, maar een nationaal festival voor alle Palestijnen, want Jezus - moge hij rusten in vrede - was een Palestijnse Kanašniet'. Dat Jezus historisch gezien duidelijk een Jood was, een nazaat van Sem, en niet van Cham zoals de Kanašnieten,schijnt bij dit soort fantasten geen rol te spelen. 'Drie dagen nadat de Joden Jezus hebben vermoord is hij opgestaan. Dit weerspiegelt de Palestijnse geschiedenis. Vandaag bestrijden we de navolgers, het moderne Joodse zionisme. Het is een westerse samenzwering die van zichzelf beweert dat hij bij het christendom behoort'. 'Jezus was een patriottische en deugdzame voorouder van de Palestijnen, die het Oude Testament heeft vernieuwd en afscheid heeft genomen van zijn leerlingen. Jezus verspreidde zijn boodschap aan de gehele mensheid. Daarom hebben de Joden Jezus vervolgd, gekruisigd en gedood. Daarna is Jezus uit de dood opgestaan als de Phoenix'. 'De geschiedenis van Jezus vertelt de geschiedenis van de Palestijnen. Het zionisme is het instrument van het kapitalistische Westen, dat daarmee de geschiedenis vervalst en nu de Palestijnen kruisigt en doodt'.

Het zijn echter niet alleen PLO-Arabieren die beweren dat de Here Jezus een Palestijn was.Zo schrijft de Scott Roresman in het handboek ďDe wereldĒ ,,dat het christendom is begonnen door een jonge Palestijn genaamd Jezus. Maar dat is niets anders dan een fabel. Jezus gaf de wereld geen nieuwe religie genaamd christendom. Het is een bedenksel van mensen.Het boek ontkent Jezusí Joodse wortels en negeert daarmee volledig het historische feit dat er in Jezusí tijd nog geen Palestijnen bestonden. Jezusí werd geboren als Jood, stierf als Jood, Hij stond op als Jood, Hij zit in de hemel als Jood en zal terugkeren als een indrukwekkende Jood - 'de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David' (Openbaring 5: 5).

Zelfs in christelijke kringen reageert men met ongeloof wanneer ze vernemen dat Jezus, die ze beschouwen de stichter van het christendom, werd geboren als Jood en horen dat Jezus zichzelf nooit als christen heeft beschouwd of zichzelf zo heeft genoemd. Dat kan ook niet want de term 'christenen' ontstond ​​pas tientallen jaren later in AntiochiŽ. (Handelingen 11:26). Het christendom bereikte zijn volledige religieuze status onder keizer Constantijn, die het geloof in Jezus loskoppelde van zijn Joodse wortels en tot de belangrijkste religie van het Romeinse Rijk maakte, en zichzelf tot Pontifex Maximus de heidense hogepriester uitriep. Jezusí boodschap dat men door het geloof in Hem met vrijmoedigheid in Gods aanwezigheid kon komen, werd volledig tenietgedaan. Het werd vervangen door figuren gekleed in mooie gewaden met nauwelijks enige kennis van de Bijbel en al helemaal niet in Gods beloften aan IsraŽl.

De christenen hebben Jezus van zijn ware indentiteit beroofd door Hem niet te erkennen als de Joodse Messias. Het mag duidelijk zijn dat Jezus meer bij de Joden hoort dan bij de christenen. Hij was ook geen moslim zoals de islamieten beweren. Jezus, is niet zoals de christenen Hem uitbeelden. Hij werd niet geboren als een Romein of een Griek. Hij werd geboren als Jood. De christelijke wereld heeft indertijd de Joodse Messias afgewezen. De kerk heeft door de eeuwen heen geprobeerd om Jezus te scheiden van het Joodse volk en van Hem de Redder van de kerk te maken. Eeuwenlang zijn de Joodse broeders en zusters van Jezus vervolgd en de dood ingejaagd door een duivelse christelijke moordmachine. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. (Mattheus 1:21) Hij zou in de eerste plaats het Joodse volk redden van hun zonden. Dit zei een engel uit de hemel. Het heil is uit de Joden. Hoewel de Joden het zich niet bewust zijn en terwijl de Arabieren, de Palestijnen en de christenen graag hun invloed willen laten gelden over de mensen en allemaal denken, dat zij het heil op aarde gebracht hebben en de heilsstaat op aarde moeten stichten, heeft de Here Jezus Zelf gezegd, dat het heil van God alleen uit de Joden is.

 

Het Joodse volk was voor wat de tijd betreft, het eerste volk dat gered werd. Maar het is ook het belangrijkste volk dat gered is. IsraŽl is in Gods ogen het belangrijkste volk op aarde! Het is Zijn zoon, Zijn oogappel. Zo was het in de eerste plaats voor het Joodse volk dat de Here Jezus opstond uit de dood en niet voor de kerk. Hij was juist voor hen gestorven en Hij stond juist voor hen op uit de dood. Zo werd juist voor het Joodse volk Gods zegen openbaar. God zegende hen door de Here Jezus voor hen te laten sterven en voor hen uit de dood te laten opstaan. God bekommert Zich nog steeds om IsraŽl.

 

Om het Joodse volk te kunnen redden, zegt HebreeŽn 2:17, werd Hij in alles gelijk gemaakt aan de mensen van Zijn eigen volk, het Joodse volk. Hij zag er niet slechts uit als een Jood, Hij droeg niet alleen Joodse kleding, Hij sprak niet alleen hun taal, Hij was echt ťťn van hen! Hij werd niet alleen een mens op aarde, Hij werd een Joodse man op aarde. Hij werd ook de Hogepriester tussen IsraŽl en God. Hij was Hogepriester van Zijn volk en bewerkte zo verzoening voor de zonden van het Joodse volk. Hij is degene die op de Grote Verzoendag het Heilige der Heiligen binnengaat om daar verzoening te bewerken voor het gehele volk en in eerste instantie niet voor niet-Joden! De boodschap van het evangelie, het goede nieuws, mag dan door de ware christenen als groot nieuws aanvaard zijn, het was een boodschap die eerst voor de Joden bestemd was. ďU is heden de Heiland geborenĒ werd gezegd tegen Joden. Jezus, trok niet de wereld in om in vele landen het evangelie te prediken. Hij bleef in IsraŽl en vertelde het evangelie alleen aan de mensen van Zijn eigen volk.

 

Het is volkomen duidelijk dat Jezus geen Palestijn is geweest. Er bestond in die tijd geen Palestijnse volk, en dat is heden ten dage niet anders. Er bestaat geen enkel boek dat de geschiedenis behandelt van een Palestijns volk of een andere weergave van een bestaande Palestijnse cultuur. De geschiedenis is daar volkomen duidelijk over! Ook deBijbel vermeldt daar niets over.Noch verslagen van reizigers, of het nu christenen, moslims of joden waren, vermeldden enige verdienste van blijvende aard met betrekking tot Arabische historische relatie tot het land IsraŽl. Het was de Romeinse keizer Hadrianus die het aloude Bijbelse land veranderde in Palestina, genoemd naar de Filistijnen, de vroegere erfvijand van IsraŽl, om de Joodse connectie met het Beloofde Land daarmee voor eeuwig uit te wissen. Het is volkomen onterecht als mensen het Heilige Land ďPalestinaĒ noemen.

 

Dit is het gebied wat door de Volkerenbond aan IsraŽl is toegezegd.

Zelfs voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als ĎPalestinaí geweest. Bovendien wijzen onder meer de volkstellingen in het Heilige Land uit dat de geboorteplaatsen van de in 1931 aanwezige moslims waren: AlbaniŽ, Algerije, AustraliŽ, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Irak, Marokka, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, Spanje, SyriŽ, TransjordaniŽ, Tripoli, Tunis, Turkije, Engeland, Noord-Amerika, Rusland, Jemen, enz. Het gaat om een grote groep ex-gastarbeiders, die zich pas sinds 1964 Palestijnen noemen. De bewijzen zijn talloos dat er geen enkele connectie bestaat van Palestijnen met het aloude Bijbelse land.

 

Dr.Gary Tobin, president van het Jewish & Community Research Centrum, heeft een aantal zeer schokkende ontdekkingen gedaan in Amerikaanse schoolboeken. Tobin zegt valse informatie in handboeken en supplementaire materialen te hebben ontdekt, verspreid over scholen in alle delen van de Verenigde Staten. Ambtenaren die dergelijke zaken zouden moeten onderzoeken, blijken deze taken niet of onvoldoende uit te voeren. Tobin en zijn medeonderzoeker Dennis Ybarra, kwamen er achter dat Amerikaanse studenten op gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en sociale studiehandboeken, geconfronteerd worden met geschiedenisvervalsing met betrekking tot het christendom en het JudaÔsme, ten voordele van de islam. Volgens een eerder verschenen rapport van de Amerikaanse Raad van Handboeken, blijken de geschiedenisboeken de islam te promoten op de Amerikaanse scholen. Men trof meer dan 500 onjuiste passages (regelrechte leugens) in de boeken aan. In het handboekďDe Wereld BeschavingenĒ door Thomas Wadswoth, staat dat behalve de ĎpoŽzieí in het Oude Testament, de Joden zeer weinig of niets hebben bijgedragen aan de verschillende kunstvormen.

 

Fijne religie om op Amerikaanse scholen te promoten

 

De Amerikaanse handboeken neigen naar kritiek op Joden en IsraŽl, en oneerbiedige berichtgeving over het christendom, terwijl de islam wordt verheerlijkt. Dat is op zich eigenlijk niet zo vreemd want grote aantallen scholen in de VS worden onder meer door Saoedi-ArabiŽ van de nodige financiŽle middelen voorzien. Steve Clemons, de directeur van de denktank ďNew America FoundationĒ heeft hier onderzoek naar gedaan en ontdekt dat de Saoedische oliedictators, 138 studentenhuizen voor moslims sponseren in heel Amerika en daarnaast nog eens drie universiteiten en een netwerk van moskeeŽn en islamitische centra met de bedoeling de Amerikaanse samenleving te islamitiseren. De doelstelling is Amerika te veranderen in een Islamitische staat geleid door Sjaria wetgeving.

 

Onder invloed van de Arabische geldschieters besloot de Universiteit van Georgetown dat christelijke studentenverenigingen niet meer welkom zijn op de campus. Dat verbaasde aanvankelijk menigeen, omdat deze verenigingen er jarenlang welkome gasten waren geweest. Maar het werd al snel duidelijk waarom de universiteit tot dat besluit is gekomen.Aan de universiteit is namelijk een 'Center for Muslim Christian Understanding' gevestigd. Dat centrum kreeg plotseling een gift van maar liefst 20 miljoen dollar van de Saoedische prins Alwaleed bin Talal Abdulaziz Al Saud. Beter bekend als prins Alwaleed.Deze prins behoort tot derijkste mensen op aarde en geeft zoín 50 miljoen dollar per jaar uit aan projecten die een beter begrip van de Arabische cultuur in het westen moeten bevorderen.

 

Saoedische prins Alwaleed bin Talal Abdulaziz Al Saud

 

Bij de schenking aan de Universiteit van Georgtown stelde Alwaleed wel de voorwaarde dat evangelisch-georiŽnteerde studentenverenigingen de toegang tot de campus ontzegd dienden te worden. Inmiddels heeft de universiteit bekend gemaakt dat de megagift van 20 miljoen dollar, gebruikt zal worden om workshops te geven over de islam zodat de studenten aan de universiteit een beter beeld van de islam krijgen. Die workshops worden gegeven door mensen die speciaal daarvoor uit Saoedi-ArabiŽ afkomstig zijn.De universiteit heeft een Ď10 jaren plan' bekend gemaakt waarin staat hoe men zich de komende jaren verder wil ontwikkelen. In dat stuk, dat van tevoren niet is bediscussieerd maar dat door het universiteitsbestuur als een voldongen feit via de internetsite is gepubliceerd, gaat het bijna helemaal over de islam. De universiteit wil uitgroeien tot een 'centrum van kennis' over de islam. Over het christelijke erfgoed wordt in het tienjarenplan helemaal niet meer gesproken.Het door Alwaleed gefinancierde centrum maakte bekend dat ze een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de 'Council on American Islamic Relations' een organisatie die door de FBI scherp in de gaten wordt gehouden. Medewerkers van de FBI hebben in het openbaar verklaard dat de council in feite een andere naam is voor een organisatie die in Amerika in de verdachtenhoek zit, de Islamic Association for Palestine.

 

Gary Tobin zegt dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de handboeken routineus negatieve stereotypen van Joden, JudaÔsme en IsraŽl bevatten. Bijvoorbeeld dat IsraŽl:,,alle oorlogen in het Midden Oosten is begonnen en de Joden belast zijn met Godsmoord. Dat de Arabieren vrede willen maar de Joden niet en dat IsraŽl alle Palestijnse vluchtelingen uit het land heeft verdreven. En ook dat er nauwelijks sprake is van Palestijns terrorisme en dat IsraŽl hier dus ook geen slachtoffers van is. De Twee Intifadaís waren slechts opstanden van met stenen gooiende kinderenĒ.De beschuldiging dat de Joden belast zijn met Godsmoordhoort thuis in de diepgewortelde vervangingstheologie die er vanuit gaat dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen en alle rechten en voorrechten van het Joodse volk heeft overgenomen. Dit heeft tot gevolg gehaddat het nageslacht Abraham, Izaak en Jakob eeuwenlang op een gruwelijke wijze is vervloekt door een afvallige christenheid. De theologen die de vervangingstheologie verkondigen trekken zich niets aan van de historische feiten noch van het grote aantal oudtestamentische profetieŽn waarin Gods verbond met IsraŽl een verbond tot in duizend geslachten wordt genoemd.(Psalm 105: 8-9-10-11)

 

Gary Tobin,president van het Jewish & Community Research Centrum

 

De Amerikaanse wetenschapper David I.Kertzer, laat in zijn boek "In Gods naam" zien dat het zeker niet alleen, zoals het Vaticaan suggereert, de Ďgewoneí gelovigen zijn geweest, die een fel katholiek antisemitisme aanhingen. De hele kerk was er van doortrokken. Het Vaticaan zelf was al in de negentiende eeuw ťťn van de primaire bronnen van ondubbelzinnige anti-joodse sentimenten en opvattingen. Een beleid wat eveneens al jaren is terug te zien in de politieke arena van de Europese Unie dat meer dan een miljard euro heeft gestort in de kas van het moorddadige en corrupte bewind van Jasser Arafat. Ook vandaag worden er nog steeds miljoenen van de Europese belastingbetaler overgemaakt naar het huidige PLO-bewind dat onverminderdstreeft naar de vernietiging van IsraŽl.Door hun haat jegens het Joodse volk spreken ze openlijk van kolonisten en bezetters van ĎPalestijns landí wat niets anders is dan een schandalige verdraaiing van historische feiten.Daarnaast likken de Europese leiders ongegeneerd aan de hielen van de islam.De misdadige beschuldiging van Godsmoord aan het adres van het Joodse volk, woekert vandaag nog steeds voort onder diverse kerkleiders en blijkt nu zelfs in Amerikaanse schoolboeken te zijn opgenomen. Het is daarom onbegrijpelijk dat scholen in Amerika bereid zijn mee te helpen de geschiedenis te vervalsen.

 

De anti-IsraŽl propaganda wordt in Amerika ook door drie grote uitgevers verspreid. Tobin en zijn mede onderzoekers stelden vast dat het JudaÔsme en het christendom worden omschreven als een Ďkwestie van gelovení terwijl de islam wordt omschreven als onomstotelijkĎfeití. De Koran noemt men een heilig boek dat openbaringen bevat die Mohammed van Allah (men schrijft God) ontvangen heeft.Het ontstaan van de islam en de plannen die deze religie heeft met de wereld, zou door de internationale gemeenschap verkeerd worden voorgesteld. De hele geschiedenis van IsraŽl wordt op deze manier in opdracht van de islam gecorrumpeerd.

De Rooms-katholieke kerstnachtmis 2013, werd opnieuw opgedragen door de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal. De dienst werd net als voorgaande jaren bijgewoond door de moslimleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Ook Catherine Ashton de buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie was van de partij. Mevrouw heeft maar een groot probleem en dat is het bestaan van IsraŽl en daarom vierde zij samen met Mazen het kerstfeest in Bethlehem. Tijdens de dienst werd dan ook gebeden voor een onafhankelijke PLO-staat en de vrijlating van gevangenen met bloed aan hun handen van talloze onschuldige IsraŽlische burgers. De nachtmis werd door Mazen en de kerkleiders gebruikt om de eisen van het PLO-bewind over te brengen op een wereldwijd publiek.

In zijn kerstboodschap 2013 omschreef PLO-leider Abu Mazen de Here Jezusals de 'Palestijnse ambassadeur van de Hoop'. De IsraŽlische leiders waren aanvankelijk geÔrriteerd door deze idioterie, maar lijken nu vooral geamuseerd omdat Mazen en trawanten zich steeds steviger vastklampen aan deze fantasie. Mazen 'had de evangeliŽn moeten lezen voordat hij dergelijke beledigende onzin uitspreekt, maar we zullen hem vergeven omdat hij niet weet wat hij doet', zei woordvoerder Yigal Palmor van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het dagblad The Times of Israel, in navolging van Jezus die zijn onwetende beulen vergaf. Over de hele wereld gebruiken talloze anti-IsraŽlische en anti-Joodse organisaties de kerstdagen om stemming te maken tegen de Joodse Staat en anti-zionisme in de kerken te verbreiden. Maria, Jozef en hun kind worden voorgesteld als vervolgde Palestijnen, de IsraŽli's spelen de rol van de wrede Romeinse bezettingsmacht. Een christelijke Britse organisatie verkoopt kerststallen met een muur, gelijkend op de huidige situatie in Bethlehem, die moeten dienen als inspiratie voor gebed.In Ierland worden kerstkaarten aangeboden, waarop te zien is hoe aan de drie wijzen uit het oosten bij een controlepost de toegang tot Bethlehem wordt ontzegd.Een andere kaart beeldt Maria af, die het kindje Jezus in een Palestijnse vlag wikkelt. De werkelijkheid is precies het tegenovergestelde van wat ons zo wordt voorgesteld: Jozef en Maria, beiden Joden, mogen vandaag Bethlehem niet binnengaan. De geboorteplaats van Jezus staat onder Palestijns bestuur, de toegang is voor Joden verboden.

Mazen maakte het verhaal van Jezus' geboorte opnieuw tot een aanfluiting. Veel christenen zijn diep beledigd door de bewering van Mazen en de met hem heulende kerkleiders dat Jezus een Palestijn zou zijn. De ontkenning van de Joodse afkomst van de Messias ondermijnt de Bijbel en werkt minachting voor het christelijk geloof in de hand. In zijn kerstboodschap herinnerde Mazen de wereld er ook nog maar eens aan dat IsraŽl Ďchristenen uit het Heilige Land schoptí en dat terwijl iedereen weet dat het juist de moslims zijn die de christelijke bevolking op de vlucht hebben gejaagd vanaf de tijd dat Jasser Arafat door het Westen op zijn zetel in Ramallah is gezet.In werkelijkheid is Abu Mazen net zo min tolerant tegenover christenen als tegenover Joden.

 

Jezus was geen Palestijn maar een Jood. Zijn lijdensgeschiedenis en Zijn sterven zullen als een onsterfelijke legende boven alle tijden staan. Bij Hem is de dood de bekroning van het leven, en Zijn opstanding een bevestiging van Zijn terugkomst. Er zijn ca 500 profetieŽn in het Oude Testament welke betrekking hebben op komt en terugkomst van Jezus en 240 keer in het Nieuwe Testament. Heel gedetailleerd werden honderden profetieŽn letterlijk vervuld. Zoals Zijn eerste komst is voorzegd, zo zal ook Zijn tweede komst letterlijk in vervulling gaan. Jezus zelf gaf een groot aantal tekenen die zouden plaatsvinden voorafgaande aan Zijn terugkomst. De wereld zal vůůr Zijn terugkomst gebukt gaan onder een geestelijke, militaire en economische chaos die zijn weerga niet kent. De Here Jezus zegt daarvan dat de dagen verkort zullen worden omwille van de uitverkorenen. Als Hij komt, dan komt Hij als de Verlosser, de Bevrijder, de Messias, de koning van IsraŽl.

 

Terwijl het Nieuwe Testament ons de Here Jezus temidden van het Joodse volk en temidden van de rabbijnen laat zien, worden er door allerlei verwrongen antisemitische breinen verwoede pogingen gedaan de Here Jezus juist te isoleren vanhet Joodse volk. Obamaís vroegere predikant Jeremiah A. Wright noemt Jezus ook een Palestijn. Tijdens een openbare bijeenkomst noemde hij de IsraŽlische regering een 'apartheidsregime' en veranderde hij Jezus in een Palestijn. De dwaalgeest Jeremiah A. Wright was van 1988 tot 2008 predikant van de Trinity United Church of Christ in Chicago, die toen ook werd bezocht door Barack Hussein Obama. Volgens Wright zijn de Europeanen in het land van de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, gekomen, en hebben het van hen afgenomen. Zoals Martin Luther King al zei: onrechtvaardigheid waar dan ook op de wereld is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal op de wereld. Daarom staan ​​wij naast onze Palestijnse broeders en zusters, aan wie ernstige onrechtvaardigheid is aangedaan in de 20e en 21e eeuw, 'zei Wright verder. Volgens Wright bestaat er 'apartheid in Palestina'. Daarom besloot hij zijn toespraak met een gebed voor de Palestijnen. Tijdens het evenement waren veel aanhangers van de Afro-Amerikaanse antisemiet en racist Louis Farrakhan vertegenwoordigd.

 

De met de islam corrumperende kerken moeten er niet aan denken dat Jezus een Jood is geweest. Maar toen de Here Jezus werd geboren, waren er geen christenen. Hij werd niet geboren als koning van de kerk. Er was toen geen kerk en de Here Jezus kwam niet in de kerk. Het heil is uit de Joden, zo maakt de Bijbel duidelijk. De Joden zijn het die de Here Jezus aan de wereld hebben gegeven.Ook de ontdekte boekrollen in Qumran aan de Dode Zee beschrijven de verbondenheid van Jezus met het Joodse volk. De bewering dat Jezus een Palestijn zou zijn is niets anders dan het bewust verdraaien van historische feiten en komt voort uit blinde haat jegens de volkomen legale bezitters van het Heilige Land.

Islamitische prediker noemt Jezus 'slaaf van Allah en Mohammed'

In Afrika reizen steeds meer islamitische predikers rond, om de inwoners te overreden om hun geloof in Jezus op te geven. Ze verspreiden de leugen dat Jezus een slaaf was van de profeet Mohammed en Allah. Ze kramen de grootst mogelijke onzin uit want voor zover bekend is Mohammed geboren rond 571 n.Chr (exacte datum onbekend). Hij verscheen dus bijna 600 jaar na Jezusí aanwezigheid op aarde. Jezus, kan dus nooit een slaaf van Mohammed zijn geweest. Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een fabel is. In het boek, ďGood Bye MohammedĒ betwijfelen islamwetenschappers of Mohammed ooit geleefd heeft net als in deze video. Volgens de islam komt er dus zeshonderd jaar na Christus iemand vertellen dat hij een profeet van Allah is en dat hij een volkomen nieuwe openbaring heeft gekregen, die alle Bijbelse feiten ontkent en die naar het land der fabelen verwijst, zonder ook maar enige bewijsvoering daarvoor te leveren.

 

Vooral christelijke gemeenschappen in de afgelegen dorpen van Oeganda, Tanzania, Ghana en andere landen in Afrika worden door de islamitische predikers bezocht, om de mensen daar hun sprookjes te vertellen en zodoende de mensen van hun christelijke geloof af te brengen. Ze roepen de lokale bevolking op, hen de islamitische geloofsbelijdenis na te zeggen: 'Ik verklaar dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is. Jezus is de slaaf van Allah en zijn boodschapper'. Op het internet circuleert een video, waarin je kunt zien hoe de inheemse bevolking in opdracht van de islamitische geestelijken zelfs kettingen met christelijke kruisen van hun hals halen.

 

De Here Jezus zag zichzelf, zoals Mozes, als de Goede Herder over de kudde van IsraŽl.

 

Na het ontvluchten van Egypte, bracht Mozes 40 jaar door met schapen hoeden. Zijn jaren van schapen hoeden, bereidde hem voor op de taak van het hoeden van Gods volk.Door de Bijbel heen wordt IsraŽl vergeleken met een kudde. Zij is de kudde van God. Haar leiders zijn haar herders, aangesteld door haar ultieme Herder, God zelf. De grootste leiders van IsraŽl waren herders. Abraham, Isaak en Jakob waren mannen met kudden. Jacob werkte als een herder voor Laban. David was herder over de kudden van zijn vader. Moses hoedde Jethro's kudden. Het is dus geen verrassing dat de Messias van IsraŽl naar Zichzelf als "de goede herder" verwijst. (Johannes 10:11) De Here Jezus zag zichzelf, zoals Mozes, als de Goede Herder over de kudde van IsraŽl. Hij was op missie zoekend naar de verloren schapen van IsraŽl: de zondaars en afvalligen onder het Joodse volk van Zijn dagen. In Lukas 15:4-6, zegt Hij: "Welk mens onder jullie, die honderd schapen heeft, verlaat niet de negen en negentig in het open land als hij verloor een van hen, en gaat dat verlorene zoeken, totdat hij vindt het? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden bij elkaar en zijn buren en zegt tot hen: 'Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap dat verloren was gevonden.' "

In de gelijkenissen van Johannes 10, illustreert Jezus het concept van Zijn herderschap over IsraŽl. Hij is de herder, en IsraŽl is de kudde. Hij spreekt van de kudde bewaken, de kudde leiden en zelfs Zijn leven de voor de kudde afleggen. Hij spreekt over Zijn relatie met Zijn volk IsraŽl. In Johannes 10:16, introduceert hij de schapen van een andere kudde. Hij zegt: "Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; Ik moet ook hen meebrengen, en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal ťťn kudde met ťťn herder worden" De schapen die verzameld en toegevoegd worden aan de reeds bestaande kudde onder ťťn Herder, zijn heidenen. Het zijn schapen die geen deel uitmaken van de kudde van IsraŽl en niet van de schaapskooi (het land) van IsraŽl zijn. Merk op dat de Meester niet zegt, "Er zijn twee kudden." In plaats daarvan zal er ťťn kudde zijn, en dat zijn de heidenen, die met de kudde van IsraŽl verbonden zijn, en niet vice versa. In deze gelijkenis, leidt Jezus de heidenen in de kudde van IsraŽl. In 1 Petrus 2:25 schrijft de discipel Peter aan zijn niet-joodse lezers, zeggende: "Want jullie waart voortdurend aan het ronddolen als schapen, maar nu hebben jullie je teruggekeerd naar de Herder en Hoeder van uw zielen." De Herder en Behoeder van onze zielen heeft ons zo liefgehad, dat Hij de andere 99 verliet, ieder van ons individueel oppakte en meedroeg naar Zijn kudde: IsraŽl.

 

Terug naar: Inhoud