Zal de Derde Tempel spoedig worden gebouwd

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27-02-2016) (Laatste bewerking: 19 februari 2023)

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.Ē Tijdens de Zesdaagse oorlog kreeg IsraŽl het oostelijk deel van Jeruzalem weer in bezit.

 

IsraŽlische militairen met zicht op de veroverde stad Jeruzalem.

Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst sinds dat de IsraŽlische autoriteiten de toegang voor Joden beperkten, op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Ašron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri:

Numeri 6:24-26 ďDe Here zegene u en behoede u! De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!Ē

De blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot. Opperrabbijn Shlomo Goren stond bij de Klaagmuur en blies op de Sjofar. Enthousiast riep hij: ĄWij hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het volk van God is aangebroken.Ē Hij wilde meteen een paar bommen gooien op de Rotskoepel en de Al-Aksa moskee. Ook wilde hij ogenblikkelijk beginnen met de bouw van de Tempel maar het was nog niet zover op Gods tijdklok. Onder de aanwezigen was ook rabbi Yisrael Ariel. Hij loofde God met de woorden: ĎU bent de bron van zegen, die hier een wonder voor mij deed.í Hij sprak hardop de zegen 'Barukh - Gij zijt de bron van zegen, God, die op deze plaats voor mij een wonder heeft verricht' uit. Ariel was ťťn van de parachutisten die meestreed bij de bevrijding van de Tempelberg in 1967. Veel aanwezigen, inclusief de IsraŽlische politie, lieten daarop het ĎAmení klinken. Ondanks de nabijheid van agenten van de Waqf, de islamitische autoriteit die toezicht houdt op de Tempelberg, verliep het bezoek -op een boze uitval van ťťn IsraŽlische agent na- zonder incidenten.

Moshe Dayan gaf de opdracht om de vlag die zijn soldaten op de Rotskoepel geplaatst hadden te verwijderen. Hij was tegen het beheer van IsraŽl over het tempelterrein. De IsraŽlische regering wilde een vriendelijk gebaar maken naar JordaniŽ en de islam en droeg het Tempelplein vervolgens over aan de Jordaanse Waqf.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar IsraŽlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigt van Joden om te bidden op de Tempelberg. Klik hier voor de lokatie van de Tempel.

Desondanks blijft het hof echter de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat bepaalde acties Ďde vrede kunnen verstorení. Iedere Joodse bezoeker aan de Tempelberg wordt op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de IsraŽlische politie onmiddellijk om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden. Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de IsraŽlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat IsraŽl feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Het komt met regelmaat voor dat Joden die op de Tempelberg openlijk hun geloof willen uitoefenen steevast en desnoods met harde hand door de IsraŽlische politie worden verwijderd. Zo werden op maandag 14 oktober 2013 tien Joodse mannen gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg IsraŽlische vlaggen ontvouwden en het IsraŽlische volkslied zongen. Sjeik Yusuf Adeis, een plaatselijke islamitische geestelijke, noemde de acties een Ďgruwelijke misdaadí en een Ďschending van alle verdragen. Een paar dagen later werd Rabbi Yisrael Ariel, opgepakt door de IsraŽlische politie. Zijn ďmisdaadĒ? Hij bezocht de Tempelberg die hij mede hielp te bevrijden in 1967. De rabbi werd op de grond gedrukt door de IsraŽlische autoriteiten, behandeld als een crimineel, een terrorist, een dief, een terreurleider. Het is onvoorstelbaar dat IsraŽl de leiding van de Tempelberg in handen heeft gelegd van de racistische islamitische Waqf en zelfs meewerkt hun eigen mensen te arresteren. Honderden moslims zitten dagelijks op de Tempelberg, betaald door Saoedi-ArabiŽ en JordaniŽ, om bezoekende Joden en christenen in de gaten te houden dat ze niet stiekem zitten te bidden. Blinde politici die dit allemaal laten gebeuren. Niet de moslims vallen onder de beperkingen, maar de Joden, notabene op hun eigen Tempelberg.

 

Nu Jeruzalem weer in bezit is van de kinderen van IsraŽl dient de vraag zich aan of dit ook de tijd is waarin er sprake zal zijn van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem.

 

Tegenstanders van deze herbouwplannen zeggen dat er pas gebouwd mag worden na de komst van de Messias, en verwijzen daarbij naar de Tempel zoals beschreven in EzechiŽl 40.

 

Ezekiel 40-41 ęVoor veel christenen is het nog steeds een punt van discussie of er werkelijk sprake zal zijn van de bouw van de 3e Tempel in Jeruzalem. Ook op internet staan diverse artikelen waarin dat sterk in twijfel wordt getrokken. Desondanks zijn velen van mening dat de bouw van de Tempel nog slechts een kwestie van tijd is.

Er bestaan in IsraŽl verschillende organisaties die zich bezig houden met de voorbereidingen voor herbouw van de 3e Tempel.

Een van die organisaties is het in 1987 opgerichte Tempelinstituut (Machon HaMikdash) gevestigd in het Joodse Kwartier in de Oude Stad van Jeruzalem. De oprichter en hoofd van het Tempel Instituut is Rabbi Yisrael Ariel. Hij deed in de Zesdaagse oorlog van 1967, dienst als paratroeper in het IsraŽlische leger en was ťťn van de eersten die de Tempelberg bereikte. Hij noemt de herbouw van de Tempel een Bijbelse opdracht en zegt dat iedere generatie de opdracht heeft er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt, de Tempel te herbouwen om opnieuw een centrale rol in het geestelijk leven van mensen te spelen.

Ariel is de auteur van een groot aantal Hebreeuwse geschriften, inclusief de zeer hoog aangeschreven "Atlas over de Bijbelse grenzen van het land IsraŽl." Volgens Ariel heeft iedere generatie de opdracht alles te doen wat in hun vermogen ligt, de Tempel te herbouwen. Er zijn Joodse groeperingen die het met deze zienswijze oneens zijn en zeggen dat er pas gebouwd mag worden na de komst van de Messias. Ariel is echter van mening dat de herovering van de Tempelberg tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 het teken is geweest dat er voorbereidingen getroffen moeten worden voor de herbouw van de Tempel. Rabbi Yisrael Ariel: ,,Wij voelen dat de komst van de Messias nabij is. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik door de jaren begon te begrijpen, dat God van ons verwacht actie te ondernemen want de tijd is er rijp voor. Wij moeten volbrengen wat ons is opgedragen en alles doen wat in onze macht ligt de Tempel te herbouwen en de goddelijke eredienst te hervatten.Ē

Yisrael Ariel - WikipediaRabbi Yisrael Ariel, oprichter van het Tempel Instituut

Een team van rabbijnen, geleerden, natuurkundigen en andere experts uit verschillende kennisgebieden zijn bezig alles te onderzoeken wat nodig is voor de Derde Tempel. Dit onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van onder meer de gebruiksvoorwerpen en priesterlijke gewaden. De voorwerpen die klaar zijn kunnen bekeken worden in het hoofdkwartier van het Instituut in Jeruzalem.

Deze voorwerpen zijn exacte specificaties zoals door de Bijbel aangegeven, en zijn gemaakt van originele materialen zoals goud, koper, zilver en hout. Het zijn nauwkeurig nagemaakte replicaís. Onder de vele voorwerpen zijn muziekinstrumenten voor het Levitische koor, de van puur goud gemaakte Menorah.

De Menorah is ťťn van de belangrijkste symbolen van IsraŽl. Op 6 december 2007 is een replica van de Menorah, die tot dat moment stond opgesteld in het uit de Romeinse tijd daterende Cardo in het Joodse kwartier van de Oude Stad, verplaatst naar een nieuwe bestemming niet ver van de Westelijke muur (Klaagmuur). De originele Menorah is door de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, naar Rome meegenomen. Er gaan al jaren geruchten dat het voorwerp en alle geroofde heilige voorwerpen te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

De Menorah uit de verwoeste stad Jeruzalem door de Romeinen meegenomen naar Rome.

Ook oude bronnen melden dat de Menorah zich in het Vaticaan bevindt. Joodse bronnen vertellen de Menorah in Rome te hebben gezien kort na de verwoesting van Jeruzalem en zelfs eeuwen later. In de tweede helft van de 12e eeuw maakt een Spaanse Jood bekend als Benjamin van Tudela een tour in de tot dan bekende wereld. Hij claimde in zijn journaal dat Joden in Rome hem vertelden dat de geroofde heiligdommen uit de Tempel in het Vaticaan verborgen werden gehouden. De connectie tussen het Vaticaan en de Menorah wordt ook geÔllustreerd in een afbeelding op de muur van het Borgia Appartement in het Vaticaan. Dit appartement is gebouwd door Alessandro VI, wiens regeerperiode begon in 1492, hetzelfde jaar dat de Spaanse Joden de keus kregen zich tot het Katholicisme te bekeren of verbannen te worden.

Tijdens een bijeenkomst tussen de voormalige IsraŽlische minister van Religieuze zaken Shimon Shitrit en paus John Paul II in 1996, verzocht Shitrit de paus de Menorah aan IsraŽl terug te geven. Shitrit heeft nooit een antwoord gekregen. Ook Rabbijn Yona Metzger en Shlomo Amar hebben gelijkwaardige verzoeken gedaan tijden hun bezoeken aan het Vaticaan. Begin januari 2003 richtte de voormalige IsraŽlische president Moshe Katzav, een verzoek aan Kardinaal Angelo Sudano, een lijst samen te stellen van alle schatten en andere Joodse voorwerpen die in het bezit zijn van het Vaticaan. Katzav vroeg om dit vraagstuk wat voor IsraŽl zo gevoelig ligt, te helpen oplossen. Het Vaticaan heeft nooit op zijn verzoek gereageerd. Rabbijn Yonatan Shtencel schreef in 2013 een brief aan nieuw gekozen paus Franciscus met het verzoek de gelegenheid ten baat te nemen de gestolen gouden Menorah aan IsraŽl terug te geven. Maar dat verzoek leverde tot dusver niets op.

In 2014 produceerde het Temple Institute voor het eerst sinds de vernietiging van de 2eTempel in het jaar 70 na Chr. pure olijfolie die klaar is voor de tempel. Het proces begon met het oogsten van olijven op een puur zuivere manier en de olijven te persen met behoud van hun zuiverheid en opgeslagen in een daarvoor behorend lemen vat klaar voor gebruik. Dit vat kan worden bekeken in het Holy Temple Visitors Centre van het Tempelinstituut in de oude stad van Jeruzalem. Deze video toont hoogtepunten van het proces voor het produceren van pure olijfolie voor de Heilige Tempel Menora. Het licht van de Menorah is een ritueel offer aan God. Exodus 27:20 ďGij zult de IsraŽlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.Ē

A Jewish priest with a menorah replica. (Courtesy Yaki Savir)Een Joodse priester met een replica van de Menorah.

Onder de heilige gebruiksvoorwerpen die inmiddels klaar zijn voor gebruik bevinden zich de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en zilveren werktuigen om te gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen waaronder het grote bronzen wasbekken. Dit wasbekken is 2.5 meter hoog en heeft een straal van 2.8 meter. Het bekken is vervaardigd volgens Bijbelse beschrijvingen. Twaalf priesters kunnen zich tegelijkertijd ritueel reinigen.

Exodus 30:17 beschrijft dat Mozes van de Heer de opdracht krijgt een bronzen wasbekken te maken:íMaak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water iní De belangrijkste voorwerpen in de voorhof waren het brandofferaltaar en het bronzen wasbekken. Alleen iemand die ritueel gereinigd was, mocht de voorhof van de tabernakel betreden.

Ook bestaan er opleidingsinstituten "Yeshivaís" (joodse leerscholen) in Jeruzalem die zich bezig houden met de scholing van een groot aantal IsraŽli's van de juiste priesterlijke bloedlijn die straks de priesterfuncties moeten gaan bekleden. Erfelijkheidsonderzoek heeft aangetoond dat er heel wat Joodse mannen uit het priestergeslacht zijn, die het Y chromosoom van de eerste hogepriester Ašron hebben. Tijdens een manifestatie in het Congrescentrum in Jeruzalem benoemden verschillende Joodse organisaties, 24 mannen tot vaandeldragers en aanvoerders van een priester afdeling naar het oude voorbeeld. In een databoek kan men zien wie er voor de dienst in de Tempel gekwalificeerd zijn. Zij zullen zodra de Tempel klaar is, naar het oude voorbeeld de voor hun taak noodzakelijke rituele reinigingsvoorschriften uitvoeren. De voor dit ambt benodigde priestergewaden zijn al geweven en zijn precies vervaardigd volgens de voorschriften in de Thora. Zelfs het vlas is op de voorgeschreven manier met de hand gesponnen.

Exodus 28:31 Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een pantser, opdat het niet scheure. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal daartussenÖ.

Het blauwpurper in deze Bijbeltekst betreft de antieke Bijbelse blauwe kleurstof die de mantels van koningen, priesters en eenvoudige Joden versierden en ook de tapijten in de tabernakel. Recente vooruitgang op het terrein van de archeologie, marine biologie en chemie, samen met andere historische bronnen hebben de bron van de kleurstof geÔdentificeerd als de kleine zeeslak Murex trunculus, of in het Hebreeuws de Ďhillazoní. In de tijd van Jezus was deze slak er nog, maar is daarna verdwenen. De slak komt voor langs de noordelijke kust van IsraŽl en de zuidelijke Libanese kust. Een aantal jaren geleden is er door een visser Ďper toevalí een slak of schelp gevonden met deze blauwe kleur. De verfstof is een van de meest kleurvaste verven die bestaan. Het blijkt vrijwel onmogelijk de verf te verwijderen, zelfs niet na het lang gebleekt te hebben. De kleurstof is aanvankelijk geel, maar onder invloed van het zonlicht kleurt het geel helder blauw. Velen hebben door de eeuwen geprobeerd de blauwe verf te produceren. Pas in 1980 ontdekte een IsraŽlische chemicus, Otto Einer, dat de invloed van zonlicht nodig was om de blauwe kleur te produceren.

Verder is het Tempelinstituut tot volledige identificatie van de twaalf stenen van de borstplaat van de Hoge Priester gekomen. De stenen zijn verwerkt in gouden omhulsels en gegraveerd met de namen van de 12 stammen van IsraŽl. De stenen zijn vastgezet met gouden draden precies volgens de voorschriften in Exodus.

Borstplaat

Een kleine groep Joodse vrouwen in Shilo, is al een tijdje bezig het gordijn te vervaardigen, dat in de Tempel het Heilige afscheidde van het Heilige der Heiligen. Hun poging om het gordijn te weven is in overeenstemming met het gebod: 'U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het op kunstige wijze maken, met cherubs erop, werk van een kunstenaar' (Exodus 26:31 HSV). Het is geen eenvoudige taak waar de vrouwen mee bezig zijn want alles moet vanaf het begin worden geleerd. De weeftechnieken en de garens, die uit zes draden bestaan, vereist volgens de Bijbeltekst, de productie van de juiste blauwe, paarse en scharlaken kleurstoffen. De grootte van het gordijn zelf, een voorwerp van 20 meter hoog, 10 meter breed en 10 centimeter dik (volgens oude rabbijnse bronnen), is op zichzelf een enorm gecompliceerd project. Een van de meest unieke uitdagingen is om de gezichten van de cherubs te weven, zodat het aan een kant van het gordijn het gezicht van een adelaar, en aan de andere kant het gezicht van een stier is.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten presenteerde Rabbi Chaim Richman van het Tempel Instituut de bouwtekeningen voor de herbouw van een deel van de Derde Tempel met daarbij ook de Kamer van de Gehouwen Steen, de toekomstige zetel van het Sanhedrin, een centraal onderdeel van het Tempel complex. Richman noemde ooit:ďHet Joodse leven zonder Tempel als vissen zonder waterĒ. 

Ook verschijnen er met regelmaat artikelen dat men een rode vaars gevonden heeft. Een driejarige rode vaars is nodig voor de reinigingsrituelen in de Tempel. De vaars moet echter zonder enig gebrek zijn. ďSpreek tot de IsraŽlieten dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk is gekomen (Numeri 19:2).Ē

Red HeiferDe eerste heeft Mozes voorbereid. De as daarvan was voldoende tot na de Babylonische ballingschap. De tweede was door de Schriftgeleerde Ezra voorbereid en de resterende rode kalveren door de priesters in de tijd van de Tweede Tempel. Een rode vaars is uitzonderlijk zeldzaam want in de Joodse geschiedenis zijn er slechts negen rode kalveren geweest, die voor reinigingsrituelen geschikt waren. Reeds in het jaar 2000 dacht men een rode vaars gevonden te hebben, maar die moest worden afgekeurd vanwege twee haartjes die een afwijkende kleur hadden. Ook mag het dier niet ouder dan vier jaar zijn.

In Bijbelse tijden werd de rode vaars compleet verbrand, door de priester, buiten de Tempel. Dat gebeurde op de Olijfberg. Daarna werd de as gemengd met water en werd dat het reinigingswater genoemd, waardoor mensen gereinigd werden. Dan pas konden ze de Tempel binnengaan. Zonder een rode vaars was de Joodse eredienst op de Tempelberg onmogelijk. Op zondag 26 juli 2015 was het תשעה באב Tisha Be'Av, de negende dag van de maand Av, de Joodse treurdag, waarop de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel in Jeruzalem en nog tal van andere rampen worden herdacht. Het Tempelinstituut heeft ter herdenking van deze verwoestingen, een drie-dimensionale video over de inhoud van de Derde Tempel geproduceerd waarop te zien is hoe deze Tempel eruit zou kunnen zien. De drie minuten durende video laat de kijker onder meer de binnenkant van het hoofdheiligdom en de Menorah zien. Voor het bekijken van alle voorwerpen die klaar zijn klik hier.

Sommigen geloven dat ook de Ark van het Verbond weer onderdeel moet gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Tempel. De Ark is ťťn van de meest fascinerende van alle Tempel-gerelateerde voorwerpen. Er bestaan heel wat theorieŽn over de verblijfplaats van deze Ark.

Een andere grote voorvechter was de op 23 november 2022 op 87 leeftijd overleden Gershon Salomon.

Salomon was de oprichter en leider van een groep Joden die zich de "Getrouwen van de Tempelberg" (Neíemanee Har ha-Bajit) noemen. De Getrouwen van de Tempelberg hebben zich ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting en het verdwijnen van de islamitische heiligdommen zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. De organisatie "The Institute for Talmudic Commentaries" heeft maar liefst 25 boeken met Bijbelteksten gepubliceerd die handelen over de komende Tempel. Door de wijding van de Tempelberg zal God tot Zijn doel komen met IsraŽl, zo menen zij. Gershon Salomon stamt af van rabbi Abraham Solomon Zalman Zoref, die zich al in 1811 als eerste Joodse pionier in Jeruzalem vestigde.

Gershon wist zich als kind al geroepen door God om zich in te zetten voor de verlossing van IsraŽl. In de zesdaagse oorlog (1967) raakte hij tijdens een gevecht met het Syrische leger aan het Noordelijk front (Golan) gewond en op het moment dat men hem wilde doodschieten renden de SyriŽrs plotseling weg. Terwijl hij half bewusteloos in het helmgras lag zag hij dat engelen zich om hem schaarden, hem beschuttend voor de vijand. Later vertelden de Syrische soldaten aan vertegenwoordigers van de VN-vredesmacht, dat zij waren gevlucht omdat zij duizenden engelen rondom zijn lichaam hadden gezien. Gershon begreep dat dit de roeping van God was om zich te wijden aan het werk voor de Tempelberg.

Gershon Salomon

Volgens Salomon is het door de Romeinen in het jaar 70 geroofde Tempelgerei eeuwenlang in het Vaticaan te bezichtigen geweest. Joodse bezoekers en anderen die het Vaticaan hebben bezocht, hebben de voorwerpen met eigen ogen gezien. Maar bij het uitroepen van de staat IsraŽl in 1948 zijn ze plotseling verdwenen. Het Vaticaan doet vervolgens net of ze van niets weten. Het Vaticaan ontvangt jaarlijks honderden brieven van Joden en niet-Joden met het verzoek de heilige gebruiksvoorwerpen uit de tempel aan het Joodse volk terug te geven. Het Vaticaan doet er echter het zwijgen toe.

Salomon en zijn getrouwen hebben al meerdere pogingen gedaan twee grote marmeren hoekstenen (gewicht 6.5 ton per stuk) op het Tempelplein neer te leggen. Steeds opnieuw wordt dit echter door de IsraŽlische overheid belet omdat men bang is voor een gewelddadige reactie uit de islamitische wereld. Wel gaf men op 4 oktober 2001 toestemming twee hoekstenen bij de zuidelijke ingangen van het Tempelplein neer te leggen. Deze hoekstenen zijn gesneden volgens Bijbelse regels, dus niet door gebruik van ijzer of welk ander metalen gereedschap, maar met behulp van diamanten slijpgerei. Ze werden vervoerd op een grote truck vergezeld van vlaggen met Hebreeuwse letters die duidelijk maakten dat het ging om de hoekstenen voor de derde tempel.

Voorop liepen de priesters in de priesterkleding, gevolgd door de Levieten en de grote stoet met Orthodoxe Joden en Bijbelgetrouwe christenen. Er werd gerei voor de Derde Tempel meegedragen, zoals het gouden reukofferaltaar. Toen de deelnemers aan de mars bij de ingangen naar het Tempelplein stonden, riepen zij in gebed God op de eindtijd profetieŽn snel in vervulling te laten gaan. Met tranen in hun ogen, maar met liefde en vertrouwen in God in hun hart, baden zij uit Psalm 79.

Psalm 79: 1t/m7 O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen, zij hebben uw heilige tempel ontwijd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijze aan het gevogelte des hemels, het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte des velds. Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was niemand die begroef. Wij zijn onze naburen tot smaad geworden, hun die ons omringen, tot spot en hoon. Hoelang nog, o Here? - Zult Gij voortdurend toornen, zal uw naijver branden als een vuur? Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen.

Salomon: ,,Zoals een bruid wordt gebracht naar haar bruiloft, onder een chuppah, zo werden ook de beide hoekstenen bedekt door de heiligheid van de Chekinah van de God van IsraŽl, welk na 1934 jaar, eindelijk weer gezien word in de stad van God.Ē

Hoekstenen voor de Tempel.

Ieder jaar opnieuw roept men de IsraŽlische regering op het Tempelplein opnieuw open te stellen voor aanbidding en gebed. Daarbij wordt verwezen naar een vers in Jesaja.

Jesaja 56:7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Alle deelnemers aan de mars voelden Godís aanwezigheid. Iedereen voelde dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽl. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door het merendeel van de religieuze Joden en blijkens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven. De Thora maakt duidelijk dat God IsraŽl zal beschermen zolang zij de Tempelberg als Joods bezit blijven beschouwen. Zodra IsraŽl echter de soevereiniteit daarvan overdraagt aan een ander, zal deze bescherming ogenblikkelijk wegvallen, aldus Salomon. De Palestijnen weten dat volgens hem ook, en doen er daarom alles aan de Tempelberg volledig in hun bezit te krijgen. Salomons mening is dat de God van IsraŽl al te lang genegeerd, geminacht, beledigd en gelasterd is doordat de heiligste plaats op aarde nog steeds is gewijd aan de god van de islam.

Salomon en zijn gevolg geloven dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. ,,De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽlĒ aldus Salomon. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door een deel van de religieuze Joden en volgens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven. Salomons mening is dat de God van IsraŽl al te lang genegeerd, geminacht, beledigd en gelasterd is doordat de heiligste plaats op aarde nog steeds is gewijd aan de god van de islam. De voormalige IsraŽlische minister van Huisvesting en Bouw Uri Ariel (Het Joodse Huis) stelde begin juli 2013 openlijk, dat misschien de tijd is aangebroken om de Tempel te herbouwen op de Tempelberg in Jeruzalem. Ariel sprak bij een persconferentie in de Samaritaanse gemeenschap Shilo, waar archeologen resten hebben ontdekt van de Bijbels Tabernakel, die daar honderden jaren heeft gestaan voor de verovering van Jeruzalem door koning David.

De moslims in IsraŽl zien de inwijding van de Hurvasynagoge in Jeruzalem in maart 2010, als een voorbode voor de herbouw van de Derde Tempel.

De geestelijke leider van de Islamitische Beweging sjeik Kamal Khatib sprak de wens uit dat de Hurvasynagoge weer met de grond gelijk gemaakt zou worden: ,,De Joden hebben geen recht op Jeruzalem, Elke zandkorrel in Jeruzalem is van de moslimsĒ tierde Khatib voor de IsraŽlische radio. En Hamasleider Muhammad al-Zahar riep uit: ,,Jullie die nu de Hurvasynagoge in Jeruzalem inwijden, zullen hem weer als een ruÔne zien. Jullie hebben jullie eigen profeten vermoord en altijd alleen maar gehandeld in geld en vernietiging. Jullie lot is de vernietiging! Jullie hebben een verbond met de duivel gesloten.Ē Ze beschuldigen IsraŽl ervan de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel op het Tempelplein te willen vernietigen om plaats te maken voor de Derde Tempel. Ze waarschuwen dat ťťn miljard moslims IsraŽl zullen aanvallen als zoiets gebeurt. Volgens hen zal de bouw van de Derde Tempel een wereldoorlog ontketenen en de oorlog van Armageddon inluiden.

De in maart 2010 geopende Hurva Synagoge

Het PLO-bewind in Ram-allah, de terreurbeweging Hamas in Gaza en de Arabische moslims in IsraŽl, grijpen iedere mogelijkheid aan om het gevaar van een Derde Tempel voorpaginanieuws te maken. De Hurva Synagoge verhit echter niet alleen de gemoederen in de PLO-gebieden, maar ook in de rest van de islamitische wereld.

De grootste obstakel voor de herbouw van de Tempel op het Tempelplein vormen de islamitische Rotskoepel en de Aksa moskee. Het zou kunnen zijn dat de beide islamitische heiligdommen d.m.v. oorlogshandelingen verwoest worden of door bijvoorbeeld een aardbeving. Er bevindt zich namelijk een breuklijn bij Jeruzalem, die de laatste 1000 jaar regelmatig actief is geweest. Volgens seismologen bestaat de mogelijkheid dat er zich binnen afzienbare tijd opnieuw een aardbeving zal voordoen.

Het is niet toevallig dat juist in deze tijd, waarin de voorbereidingen voor de bouw van de Derde Tempel in volle gang zijn, ook het Sanhedrin weer tot leven is gewekt.

Dat is namelijk gebeurd op 13 oktober 2004, de 28ste dag van de Joodse maand Tishrei, in de stad Tiberias aan het meer van Galilea. Deze Joodse organisatie was ook actief in de tijd van Jezus. Het herstel van het Sanhedrin kan niet onvoorzien of toevallig worden genoemd. Het heeft alles te maken met de vervulling van de Bijbelse profetieŽn waaronder het fysieke herstel van IsraŽl.

De bekende Bijbelwetenschapper en historicus David Solomon vindt de tijd rijp dat IsraŽl weer een koning krijgt. Solomon wijst op de ,,desastreuze afwezigheid van een oprecht politiek, spiritueel en religieus leiderschapĒ in het huidige IsraŽl, en trekt daarbij een parallel met de periode die leidde tot de zalving van IsraŽls eerste koning Saul. Volgens Solomon zijn alle ingrediŽnten aanwezig voor het opnieuw toewijzen van een koning in IsraŽl. Maar koningen en IsraŽl zijn nooit een goede combinatie geweest. Zo was de profeet Samuel fel tegen het benoemen koning Saul omdat volgens hem koningen te veel macht zouden krijgen. Koning David stuurde Uria naar het front omdat hij zijn vrouw Batseba wilde trouwen en koning Salomo verviel aan het eind van zijn leven in afgoderij.1 Koningen 11:1-2 Koning Salomo nu had behalve de dochter van de Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken van wie de Here God tot de IsraŽlieten had gezegd, ďGij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlatenĒ.

Salomoís hart was hierdoor niet meer volkomen toegewijd aan Gods opdracht. Zo liep Salomo Astarte, de godin der SidoniŽrs achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten en bouwde zelfs een hoogte voor Kamos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Salomo deed wat kwaad was in de ogen des Heren. De Here werd vertoornd op Salomo omdat hij niet in acht had genomen wat de Here die hem tweemaal verschenen was, geboden had.

Ook het Sanhedrin, heeft de mogelijkheid besproken van de benoeming van een Koning. Of de kroning van een Koning over het volk van IsraŽl binnen afzienbare tijd ook werkelijkheid wordt, is nog niet bekend. Wie er ook als koning gekozen zal worden, deze zal plaats moeten maken wanneer de Here Jezus op aarde terugkeert als de echte Koning over Zijn volk en de rest van de wereld.

Er verschijnen steeds opnieuw artikelen en videoís op YouTube waarin de Tempelberg als plaats van de Tempel van Salomo en die van Herodus, in twijfel wordt getrokken.

 

Bovendien lijkt het mode te worden het bestaan van de beide Tempels naar het rijk der fabelen te verwijzen. Er bestaan echter diverse aanwijzingen dat de beide Tempels wel degelijk op het huidige Tempelplein gestaan hebben. Zo heeft de IsraŽlische oudheidkundige dienst namelijk onder de helling van de Tempelberg een groot waterreservoir uit de tijd van de Eerste Tempel ontdekt. Het uit de rotswand gehouwen reservoir is 12 meter lang, 5.5 meter breed, 4.5 meter hoog, en kon 250 kubieke meter water bevatten. IsraŽlische archeologen hebben lange tijd aangenomen dat in de tijd van de Eerste Tempel al het water in Jeruzalem uit de Gihonbron kwam. Maar daar kon nooit voldoende water uit worden gehaald, dus moesten er meer waterreservoirs zijn. Met deze vondst komt eindelijk een oplossing voor het raadsel waar de stad het vele benodigde water vandaan haalde. Alleen al het koperen waterbekken van koning Salomo bevatte 120.000 liter water. De archeoloog Zwika Tzuk berekende dat voor de tempeldienst dagelijks 100 kubieke meter water nodig was voor rituele wassingen, drinken, bevloeiing van planten en het afspoelen van bloed na de offerandes. Maar het bleef een raadsel waar de enorme hoeveelheid water die daarvoor nodig was, in die tijd vandaan kwam. Archeoloog Eli Shukrun denkt dat er naast dit reservoir meer reservoirs van dit soort zullen worden gevonden.

Ook zijn er talloze historische resten gevonden in het puin wat door de islamitische autoriteiten op een vuilnisbelt in het Kidrondal is gedumpt. Deze resten zijn afkomstig uit een ruimte onder de tempelberg die bekend staat als de ďStallen van SalomoĒ. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg.

 

Net als het Tempelinstituut en de Getrouwen van de Tempelberg, is ook de Vrijmetselarij voorstander van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem.

Zij geloven dat er zich onder de Tempelberg gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke 'kennis van engelen', en dat zij, door het herbouwen van de Tempel, in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Vanuit de nieuwe Tempel moet straks hun Ďsterke maní de wereld gaan regeren. Zodra de Tempel klaar is zal hun Ďmessiasí de Universele Redder van de mensheid, Ďdoor de gouden Vrijmetselaarspoorten de nieuwe Tempel binnengaan.í Dat het bij deze Ďmessiasí niet om de Here Jezus gaat, mag duidelijk zijn. De achterliggende gedachte is ook dat deze Tempel een bedehuis voor alle geloven zal zijn.

Deze tempel zal door hem worden verontreinigd en Ďbezetí. Ook vanuit de islam wordt gepleit voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Daarbij wordt volledig ten onrechte een tekst in de Bijbel aangehaald waar staat dat Gods Tempel een bedehuis voor alle volken zal zijn. Men is van mening dat deze Tempel gemakkelijk naast de bestaande Islamitische heiligdommen geplaatst kan worden. Aangezien IsraŽl door God gedeeltelijk bedekt is wat betreft de toekomst zoals beschreven in het Nieuwe Testament, denkt IsraŽl dat deze 3e Tempel te maken heeft met de Tempel zoals omschreven in EzechiŽl, vanaf hoofdstuk 40. De bedekking wordt pas weggenomen als de volheid der gelovigen zal ingegaan zijn (Romeinen 11:25). IsraŽl is dus onbekend met het feit dat er eerst nog een Tempel komt waarin de zoon des verderfs zal plaatsnemen, zichzelf vertonende dat hij God is, voordat de 4e en definitieve Tempel wordt opgericht. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de ďEchte Redder de Here JezusĒ maar met een Ďredderí van demonische oorsprong. Degene die IsraŽl toestaat de 3e Tempel te bouwen, zal daarom zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl kunnen sluiten. Deze 3e tempel zal worden vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van God.

Het idee van Vrijmetselaars en andere genootschappen om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel 'Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'. Drie jaar later (11 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: 'De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover'. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen melden daarbij dat het stuk grond waarop de huidige Rotskoepel staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de Derde Tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun 'aardse vertegenwoordiger' zal moeten gaan heersen. Volgens hun visie vormen de beide islamitische heiligdommen op het Tempelplein geen belemmering want ze stellen dat er genoeg plaats over is voor een 3e Tempel. De Rotskoepel staat trouwens precies boven de rots waarop Abraham zijn zoon Isašk op het altaar legde.

De vrijmetselarij is al enige tijd bijzonder actief in IsraŽl. Dat blijkt onder meer uit het in 1992 gebouwde IsraŽlische Gerechtshof (Suprimecourt) in Jeruzalem.

Suprimecourt Jeruzalem.

Het gebouw is het ultieme voorbeeld van vrijmetselaars activiteit. De bouw van dit gebouw en het ontwerp is betaald door de Rothchilds. In hun onderhandelingen met IsraŽl, hebben ze besloten om het gebouw te doneren onder voorwaarden dat ze zelf het perceel konden kiezen, hun eigen architecten mochten gebruiken en niemand ooit de kosten van de constructie te weten mocht komen. De vrijmetselarij laat met dit gerechtsgebouw, met zijn verschillende afbeeldingen, zien dat ze Jeruzalem tot hun hoofdkwartier willen maken, compleet met een nieuw gebouwde Tempel op de Tempelberg. Daar moet hun wereldverlosser verschijnen.

Twee architecten uit Tel Aviv, Ram Karmi en zijn zus Ada Karmi-Melamede, hebben het gebouw ontworpen. Zij hebben in hun architectuur veel geheime informatie verwerkt van de vrijmetselarij. Zo staat het gebouw vol met vrijmetselaarssymbolen. Wat direct opvalt, is de Egyptische obelisk, een piramide en het uit kristal vervaardigd Alziend Oog van de Egyptische god Horus, zoals dat ook te zien is op het Amerikaanse 1 dollar biljet. In een cirkel is een omgekeerd kruis aangebracht, dat de omverwerping van het christendom afbeeldt en aangeeft. Ook is er een Hindu-altaar aanwezig. De trappen in en buiten het gebouw tellen merkwaardige aantallen treden, geheel in de lijn der kabbalistische vrijmetselarij. Driemaal tien treden is 30 treden, waar men vanuit de donkere hal tot het licht klimt. Vanuit deze hal heeft men een ongekend mooi uitzicht op de stad Jeruzalem.

 

De vrijmetselarij kent 30 graden plus drie aan de top, dat is 33. De bibliotheek in het Gerechtsgebouw is bovenaan de 30 traptreden en heeft drie verdiepingen, wat wijst op de hogere kennis. De 33e verdieping eindigt in de basis van de piramide. De eerste verdieping is alleen voor advocaten. De tweede verdieping is alleen voor de rechters, en de derde verdieping is alleen voor oud-rechters. Onderaan de piramide zijn 6 vierkanten in de vloer te zien. Er zijn 5 rechtszalen, waar elke ingang de vorm heeft van een joodse Torahrol. Het is niet ondenkbaar dat dit gerechtsgebouw in de toekomst door de antichrist gebruikt zal worden om Ďrecht te sprekení tegen zijn tegenstanders.

Er zijn tientallen actieve vrijmetselaarsloges aangesloten bij de ďGrand Lodge of IsraelĒ, met duizenden leden uit de hoogste kringen van de IsraŽlische maatschappij. Onder zeer geheimzinnige omstandigheden worden met grote regelmaat in de zgn. ďZedekia caveĒ (een groeve, diep onder de muren van de oude stad in Jeruzalem) maÁonnieke bijeenkomsten gehouden.

De IsraŽlische televisie zond begin december 2011 voor het eerst een korte documentaire uit over de IsraŽlische vrijmetselarij.De opnames werden gemaakt in de grootloge van Jeruzalem. Het lukte Kannal TV 10 Ďvanwege de goede contactení om in de tempel van de vrijmetselaars een ceremonie te filmen. Ze kregen bij hoge uitzondering toestemming omdat de grootvader van de journalist ooit vrijmetselaar was geweest. Vrijmetselaars zeggen dat zij de IsraŽlische samenleving ondersteunen en dat de vrijmetselarij beschouwd kan worden als een filantropische vereniging. De geheimzinnigheid rondom het genootschap heeft te maken met traditie. Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij toont naast de Davidster een kruis en een halve maan, omgeven door een passer en een winkelhaak binnen een cirkel met olijftakken.

Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij

In de uitzending kwamen hoge officieren aan het woord, die stuk voor stuk het onschuldige karakter van de vrijmetselarij benadrukten. Na de begroeting van de grootmeester gingen de deuren dicht en de cameraís uit.

Opvallend is ook dat er geluiden vanuit de islam komen die pleiten voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Zo pleitte Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, voor de herbouw de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder het Rotskoepelgebouw en de Al Aqsa moskee te verwijderen. Koning Salomo zou ook in de islam een heilige en geŽerde profeet zijn, betoogde ze. Het weghouden van Joden en Christenen van de Tempelberg is 'afschuwelijk en wreed en niet alleen een misdaad tegen mensen, maar ook tegen de islam.' Tevens wees ze erop dat in de Bijbel staat dat Gods Tempel 'een bedehuis voor alle volken' zal heten.

Een groep vooraanstaande IsraŽlische rabbijnen vroegen aan Donald Trump en Vladimir Poetin de Tempel in Jeruzalem te herbouwen

Zij vroegen beide leiders de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van PerziŽ, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Deze Kores werd in 550 v. Chr., koning van Meden en Perzen. Na een reeks veroveringen onder zijn heerschappij groeide zijn rijk wat bestond uit het huidige Iran en het oosten van Turkije tot het grootste wereldrijk in die tijd. Babylon, Kanašn, Egypte, BactriŽ, Klein-AziŽ en de Centraal-Aziatische steppenomaden moesten zijn gezag erkennen. Kores kondigde in het eerste jaar van zijn regering aan, dat God hem de opdracht had gegeven de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Ezra 1:2 Zo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken van de aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Zie ook Ezra 3 t/m11. Hiermee kwam er een eind aan de "Babylonische ballingschap" die was begonnen met de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door Nebukadnezar. In 520 v. Chr. werd begonnen aan de herbouw van de Tempel en in de jaren die volgden werd ook Jeruzalem in al zijn glorie hersteld.

De Trump-adminstratie besloot vervolgens om de Amerikaanse ambassade op mei 2018 naar Jeruzalem te verplaatsen. De IsraŽlische premier Benyamin Netanyahu sprak van een geweldige dag voor het IsraŽlische volk. De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) was dermate verheugd, dat het naar aanleiding van Trumps besluit een speciale Ďhalve shekelí munt heeft uitgegeven, met aan de ene kant het hoofd van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ĎCyrus Ė Balfour Ė Trump Ė Verklaring 2018í, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.

Prof. Rabbi Hillel Weiss, een woordvoerder van het Sanhedrin, noemde in Israel National News de huidige politieke situatie, waarin de twee belangrijkste nationale leiders van de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, historisch gezien ongekend. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin gelooft dat Poetin hulp kan bieden want tijdens zijn derde bezoek aan Jeruzalem, in 2012 bezocht hij ís avonds de Kotel (de Klaagmuur) waar hij verscheidene minuten stil stond.

Poetin bij de Klaagmuur

Ook las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedsboek. Een aanwezige IsraŽliŽr heette hem van harte welkom en wees hem op het belang van de Tempelberg en de Joodse tempel. Chadrei Charedim, een Orthodoxe Hebreeuwse nieuwssite, meldde dat Poetin reageerde met: ĎDat is precies de reden dat ik hier ben, om te bidden dat de Tempel herbouwd zal worden.í

Ook andere personen en organisaties in IsraŽl hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem waaronder Gershon Salomon. Ook hij riep Trump op te handelen naar het voorbeeld van Kores.

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur David Friedman bij het Bnei Brak-hoofdkwartier van de Joodse Achiya- ultraorthodoxe non-profitorganisatie op 22 mei 2018, overhandigde een lid van de groep Friedman een ​​poster met daarop een afbeelding van de derde tempel op de Tempelberg, op de plaats waar thans de islamitische Rotskoepel staat. Friedman was zich daar in eerste instantie totaal niet van bewust en reageerde later geschokt toen hij de foto zag. De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem zei in een verklaring de huidige status-quo op de Haram al-Sharif / Tempelberg te steunen en nam daarmee afstand van de afbeelding.

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden.

Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.Ē

Het boek Genesis beschrijft hoe Jacob 22 jaar lang treurde over de verdwijning van Josef. Niets kon hem troosten. Men zou denken dat na 22 jaar de pijn van het verlies van een dierbare wel verdwenen zou zijn, maar in Jakobs geval was dat niet zo. Voor hem was deze gebeurtenis namelijk niet gesloten vanwege het ontbreken van een lichaam. Net zoals Jakob treurde over de verdwijning van Josef, zo treurt het Joodse volk al bijna 2000 jaar over het verlies van de Tempel in Jeruzalem. Bij iedere festiviteit ervaren ze het gemis van de Tempel. Net zoals bij Jakob is voor hen de zaak niet afgesloten! De Tempel is weliswaar vernietigd, maar de Goddelijke belofte dat de Tempel ooit herbouwd zal worden is nog steeds van kracht en dat is IsraŽl nooit vergeten.

 

Op een dag in augustus op Tisha bíAv, de negende dag van de maand AV, de dag waarop de vernietiging van de Tweede Tempel wordt herdacht, liep Napoleon Bonaparte (15-8-1769/5-5-1821) voorbij een Synagoge en hoorde huilen van binnenuit. ďWaarom huilen die JodenĒ vroeg hij aan een soldaat. ďZe treuren om de vernietiging van hun TempelĒ antwoordde de soldaat. ĎWanneer gebeurde datĒ vroeg Napoleon. ďOngeveer 1800 jaar geleden, antwoordde de soldaatĒ. ďAls een volk zolang treurt dan moet die Tempel toch wel een heel bijzonder plaats in hun leven hebben ingenomen en zullen ongetwijfeld ooit nog eens naar hun land terugkeren om deze Tempel te herbouwenĒ aldus Napoleon. Precies zoals het Joodse volk vandaag nog steeds bestaat, bestaat ook hun 3000 jaar oude stad Jeruzalem nog steeds en zal ooit daar de Tempel herbouwd worden zodat al het oude hersteld zal worden.

 

Napoleon Bonaparte

 

Het begint steeds duidelijker te worden, dat de Tempelberg bij het conflict in het Midden-Oosten een centrale plaats zal innemen. Veel christenen zullen in de plannen en voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel, de in Bijbelse profetieŽn voorzegde komst van de antichrist zien.

Anderen geloven daar juist helemaal niets van en denken dat het gaat om de Tempel van EzechiŽl en staan daarom volledig achter de plannen van de organisaties die zich thans met de herbouw van de Tempel bezig houden. Zij denken, overigens met goede bedoelingen, Gods volk daarmee een hart onder de riem te steken en hun steentje bij te dragen aan de vervulling van de profetie dat Jezus straks vanuit deze nieuwe Tempel zal regeren in het Duizendjarige Vrederijk. Zowel het Tempelinstituut als ook de ĎGetrouwen van de Tempelbergí hebben door deze visie door de jaren heen aanzienlijke financiŽle steun gekregen van goedgelovige, emotiegeleide christenen uit de hele wereld.

Volgens een artikel in ĎIsrael Todayí van 30 September 2014 is gedurende een internationale giftencampagne van twee maanden voor de bouw van de 3e Tempel alleen al bij het Tempelinstituut meer dan 100.000 dollar binnengekomen van ruim 900 gevers uit 30 landen. De directeur van het Tempelinstituut, rabbi Chaim Richman, lichtte toe dat men bij de internationale donatiecampagne op sociale netwerken zoals YouTube, Facebook en Twitter heeft ingezet. ďWij proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze opdracht de Heilige Tempel weer op te bouwen, verklaarde hij.Ē Op zich is de financiŽle bijdrage die de christenen leveren wel een nobel streven, maar is het ook Bijbels verantwoord? Sommige stromingen binnen het orthodoxe Jodendom denken van niet en zeggen dat men uitgaat van een foutieve veronderstelling. Zij geloven beslist niet dat de Tempel die nu op stapel staat dezelfde Tempel is dan die door de profeet EzechiŽl wordt beschreven.

Zij zien het bouwen van een 3e Tempel als de taak van de Messias, die het huis van David zal laten herleven, en niet van een zelfbenoemde bouwcommissie die zich thans met de herbouw van de Tempel bezig houdt. Met name het Chassidisch Jodendom ziet degenen die de 3e Tempel met hun eigen handen willen bouwen in het algemeen als afvalligen en ketters. De meningen binnen het Jodendom zijn dus sterk verdeeld. Ook binnen het christendom is dat het geval. Zo zijn er christenen die geheel achter de visie van het Tempelinstituut staan terwijl anderen denken dat het hier niet om een reŽle, maar om een geestelijke Tempel gaat. Zij zijn van mening, dat er in de Bijbelse profetieŽn geen Tempel van steen, maar een Tempel van de lichamen der gelovigen wordt bedoeld. Zij baseren hun opvatting op 1 KorinthiŽrs 6:19, waarin Paulus schrijft: ďOf weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woontÖ

Natuurlijk is het helemaal waar, dat de geestvervulde gelovigen al bijna 2 millennia samen de Tempel van de levende God vormen, hetgeen in 2 KorinthiŽrs 6:16 wordt bevestigd: ďWij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Maar dat wil nog niet zeggen, dat er in de eindtijd geen 3e Tempel van steen gebouwd zal worden. De geestelijke Tempel heeft toch in zijn beginperiode ook nog ruim 40 jaar naast de tweede stenen Tempel bestaan, die pas in het jaar 70 na de gewone jaartelling werd verwoest?

Dat er in de eindtijd daadwerkelijk weer een functionerende stenen Tempel in Jeruzalem zal staan blijkt duidelijk uit de opdracht die Johannes in het visioen over de twee getuigen heeft gekregen. Deze zullen zich manifesteren in de eindfase van het huidige wereldbestel en niet pas nŠ de terugkomst van Jezus. ďEn mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de Tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.Ē (Openbaring 11:1). Dit is dus in geen geval de Tempel die door de profeet EzechiŽl beschreven is. Dat wordt ook nog eens extra duidelijk gemaakt door de profeet Zacharia. In Zacharia 6:12-13 staat namelijk: Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en Hij zal de Tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de Tempel des heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon...Ē

Wie is deze Spruit? Kennen wij een priesterkoning in de Bijbel, die ĎSpruití genoemd wordt? Ja, want in Jeremia 23:5-6 komen wij deze Spruit inderdaad tegen: ďZie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In Zijn dagen zal Juda behouden worden en IsraŽl veilig wonen; en dit is Zijn naam, waarmede men Hem zal noemen: de Here Eeuwige onze gerechtigheid.

De rechtvaardige Spruit, die de Tempel zal bouwen en als priester koning zal regeren, is Jezus of Yeshua zoals u wilt, de Zoon van David! Het is dus duidelijk, dat de ultieme Tempel door niemand anders dan door de Messias zelf gebouwd zal worden, maar dat kan Hij uiteraard pas nŠ Zijn wederkomst doen en niet 7 jaar daarvůůr.

De Tempel die Johannes in Openbaring 11:1 beschrijft, kan derhalve onmogelijk dezelfde zijn, waar EzechiŽl en Zacharia het over hebben. De Tempel uit de tijd van Jezus kan Johannes ook niet bedoeld hebben, want die was immers al 25 jaar eerder verwoest. Het gaat dus om een heel andere Tempel en gezien het feit dat de herbouw van de Tempel in de Joodse traditie geassocieerd wordt met de komst van de Messias zal deze bouwmeester een valse Messias zijn, namelijk de Antichrist.

Denk ook aan de profetische aankondiging van Paulus: 2 Tessalonicenzen.2:3-4. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de Ďlaatste dagení zal toegaan.

 

De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Kerkleiders, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieŽn onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. De laatste jaarweek moet nog beginnen, maar de nep-messias staat al voor de deur! Deze figuur zal de laatste grote leider van de eindtijd zijn en de grote tegenstander van de Here Jezus. Terwijl IsraŽl en de gemeente uitkijken naar de komst van de echte Messias, zal hij doen alsof hij de messias is.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de nep-messias te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De figuur die de in nood verkerende wereldbevolking een rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de anti-messias zal uitschakelen en vervolgens Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Voordat de nep-messias als de grote Ďvredestichterí in de schijnwerpers van de toekijkende wereld kan treden en zich als degene die voor alle problemen de oplossing brengt, kan presenteren, moeten er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die de wereld ingrijpend zullen veranderen.

 

Velen vragen zich af wanneer hij zich aan de wereldbevolking zal presenteren. Diverse onderzoekers, waaronder Werner Stauder, denken dat dit op Rosh haShana (het joodse nieuwjaarsfeest) zal gebeuren omdat ook Jezus tijdens dit feest is geboren en ook tijdens dit feest op aarde zal terugkeren. Daarom zal de antichrist zich juist tijdens dit feest aan de wereld presenteren en de mensheid de indruk geven de teruggekeerde echte Messias te zijn. Stauder meldt dat Jezus (Yeshua) in het jaar 6 vůůr de gewone jaartelling tijdens Rosh haShana geboren moet zijn, de dag waarop de bazuin geblazen wordt. Het is de eerste scheppingsdag en tevens de dag van de wederkomst van Jezus. Daarna volgt Yom Kippur de grote verzoendag. Slechts Jezus kon deze grote verzoening tussen mens en God tot stand brengen. En tenslotte Sukot, het Loofhuttenfeest, ter herdenking van de tocht door de woestijn.

 

Dus de maand september/oktober geeft genoeg symboliek voor de geboorte van Jezus. Dit is historisch aanwijsbaar. De echtgenoot van Elizabeth, de priester Zacharias, had namelijk in de maand Tamuz (juni/juli) tempeldienst toen de engel GabriŽl aan hem verscheen. Enkele dagen daarna werd Elizabeth zwanger en zes maanden later verscheen GabriŽl eveneens aan Maria. De Heilige Geest kwam over haar en zij werd toen ook zwanger. Dat gebeurde dus in de maand Tevet (december/januari). Als wij negen maanden verder tellen, kan Jezus dus alleen in de maand Tishri (september/oktober) geboren zijn. Rosh haShana, is het meest waarschijnlijk want Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Bovendien zal dit tevens ook de dag van Zijn tweede komst zijn. Sukot kan niet, want als alle Joden op dit pelgrimsfeest naar Jeruzalem moesten gaan, konden zij onmogelijk in verband met de volkstelling ieder naar zijn plaats van herkomst gegaan zijn om zich daar te laten inschrijven. Het blijft natuurlijk speculeren in welk jaar dat zal plaatsvinden, maar erg lang kan dat niet meer duren gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld. Voor meer informatie over de antichrist zie mijn artikel ďHet beest uit de zeeĒ.

 

De komende anti-messias zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en Ďgrote woorden en godslasteringení spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een Ďeeuwig rijkí propageren.

De profeet DaniŽl schrijft over de anti-messias het volgende;

DaniŽl 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

DaniŽl verteld ook dat Ďdeze koningí een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met IsraŽl, maar door de toevoeging ďmet velenĒ moet dit ruimer worden gezien wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. IsraŽl en deze Ďkoningí wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van DaniŽl aan IsraŽl het recht verleent op een werkende tempel, compleet met offerdienst. Hij zal de tempeldienst herstellen en dat is iets wat nog niemand vůůr hem voor elkaar gebracht heeft.

 

Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan IsraŽl toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl weten te sluiten. Hij zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar ťťn enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus van de christenen!

 

Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse IsraŽl nog steeds een minderheid, want de meeste IsraŽliís zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat al deze stromingen gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Messias, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij de macht en de autoriteit bezit om de Tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen?

 

Het is zeer opvallend dat de religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door Jezus zelf. Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Jezus, sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van IsraŽl, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren, bedoelde Hij uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van IsraŽl verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen deze figuur zeer zeker niet in verband brengen met: DaniŽl 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophoudenÖDe Tempel waarvan nu de voorbereidingen worden getroffen is volgens de profeet DaniŽl niet de Tempel van de echte Messias maar zal in bezit worden genomen door een koning hard van aangezicht en bedreven in listen (DaniŽl 8:23-24 en 11:36).

 

Het is zeer opmerkelijk dat DaniŽl visies geeft op een voor hem verre toekomst. Al lezende in het boek komt men wonderbaarlijke verhalen tegen, alsof een fantast bezig is geweest. Geen wonder dat het boek een dankbaar middel in de hand van critici is om de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te vallen. Het boek DaniŽl is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot DaniŽl zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

 

Het boek DaniŽl wordt gekenmerkt door een voortdurende strijd tussen de goden van Babylon en de God van IsraŽl, die tenslotte zal resulteren in een geweldige doorbraak van het Koninkrijk van God. Beroemde feiten uit DaniŽls boek zijn de droomverklaringen aan het adres van de Babylonische koning Nebukadnezar (DaniŽl 2). Uit dit deel van DaniŽls boek blijkt dat de wereldheerschappij der heidenen begint en eindigt met een beeld.

 

Nebukadnezar is voorgesteld door een gouden hoofd op een prachtig beeld en de Bijbel zegt ons dat ook de komende antichrist een beeld van zichzelf zal oprichten en van alle mensen eisen zal om dat beeld te aanbidden. Tussen deze twee beelden strekt zich de gehele loop van de heidense wereldgeschiedenis uit. Na het tweede beeld zal het Koninkrijk van de Here Jezus worden opgericht, voor eeuwig! Nebukadnezar bleek uiteindelijk door de uitleg van het beeld geÔnspireerd want hij liet er zelf een maken van goud en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel.

 

Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de inwijding bij te wonen. Iedereen diende het beeld te aanbidden en zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. De zessen in de maten van het beeld verwijzen naar de antichrist wiens getal 666 is. Een van de zessen mist, waarschijnlijk vanwege het feit dat het opstandige systeem nog niet geheel tot volledige ontwikkeling was gekomen.

 

Op het moment dat de valse-messias het zevenjarig verdrag met IsraŽl en de wereldleiders zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie bevinden en een enorme politieke invloed uitoefenen om dat te kunnen doen en dan zou hij zowel de vertegenwoordigers van IsraŽl, de Wereldleiders, de Wereldkerk alsook de leiders van alle Arabische staten in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben.Vanaf het moment dat het verdrag bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken, want zodra dit gebeurt, kunnen we de herbouw van de Tempel spoedig verwachten. De Tempel zal worden herbouwd en de offerdienst worden hervat. God heeft daar echter geen welgevallen in omdat IsraŽl letterlijk een pakt met de duivel heeft gesloten.

 

Bijzonder opvallend is dat de voormalige IsraŽlische president Simon Peres en oud minister van Justitie Yossi Beilin, reeds in 1992 een geheim gehouden plan hebben gesloten om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome. IsraŽl blijkt ook op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het blijkt dat Simon Peres IsraŽl toen al heeft uitverkocht aan het Vaticaan en Rome hiermee een bijzonder verstrekkende wettelijke acceptatie heeft gegeven. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken.

Diverse artikelen op internet laten zien dat IsraŽl niet alleen diverse christelijke plaatsen onder beheer van het Vaticaan heeft geplaatst, maar zelfs legale toestemming heeft verleend over het beheer van de 3e Tempel. Volgens Steven Ben-Nun bestaat daarover schriftelijk bewijs. De 3e Tempel zal zonder enige twijfel mede door de inbreng van Rome tot stand komen. Kan het zo zijn dat Bergoglio niet de valse profeet maar de antichrist is, zoals velen geloven? Hij gaf op 17 mei 2016 een interview waarin hij demonstreerde waarom zovelen geloven dat hij de valse-messias is. Zijn het de vertegenwoordigers van de vervangingstheologie uit Rome die IsraŽl straks toestemming verlenen de 3e tempel te bouwen? Wat het Vaticaan in ieder geval zal gaan doen is straks wanneer de Tempel gereed is, de in het jaar 70 geroofde heilige artefacten uit de catacomben halen en ze naar Jeruzalem brengen.

Er zal sprake zijn van een zevenjarig verbond maar dit verbond zal een valstrik voor IsraŽl blijken te zijn. De eerste 3Ĺ jaar verlopen zonder al teveel problemen. De Joden zijn blij met de nieuwe tempel en het herstel van de offerdiensten. Ze voelen zich gezegend door de God van IsraŽl. Maar de basis van het verbond dat ze hebben gesloten is demonisch. Ze hebben een verbond met de dood gesloten. Als ze halverwege de 70ste week ontdekken bedrogen te zijn zal het verstaan van de openbaring louter verschrikking zijn. Ook de Here Jezus spreekt in zijn rede over de laatste dingen van een ďgruwel der verwoestingĒ. Deze gruwel zal duren tot de 70 jaarweken geheel vervuld zijn. Het zal pas eindigen als de verwoester verwoest is, als het beest en valse profeet worden geworpen in de ďpoel des vuursĒ.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Derde Tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Over de hele wereld bidden Joden, dat dit spoedig mag gebeuren. Het Sanhedrin heeft inmiddels een Hoge Priester aangesteld als voorbereiding voor de 3e Tempel. Als voorbereiding voor de heilige dagen heeft het Sanhedrin in augustus 2016 Rabbi Meir Kahane geselecteerd om de functie van Hoge Priester te vervullen, zodra dat nodig mocht zijn. Rabbi Kahane heeft veel vernieuwingen voorbereid van de wet voor de service in de Tempel. Daarnaast heeft het Tempel Instituut de Kohanim (priesters) geregistreerd en een instituut om hen op te leiden. Veel christenen hebben enthousiastgereageerd op het bericht dat de Sanhedrin een priester heeft aangesteld voor de herbouw van de Tempel. Al dit soort ontwikkelingen brengen het Joodse volk steeds dichter bij het moment dat de tempel kan worden gebouwd en de eredienst hersteld waar men 2000 jaar lang van heeft gedroomd en voor heeft gebeden. Maar deze Gods Tempel zal helaas korte tijd bezet worden door de antichrist Ďde mens der zondeí die zal proclameren god te zijn.

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieŽn in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vůůr de Here Jezus op aarde terugkeert. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieŽn, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de wereld. Het Babylon zoals beschreven in het boek Openbaring dat straks onder leiding zal staan van de valse messias en zijn assistent de valse profeet zal geoordeeld worden.

Het gebied van de Tempelberg is het meest strategische en potentieel explosieve stukje grond ter wereld. De Bijbel maakt duidelijk dat het hele Midden-Oosten grote beroering te wachten staat. Ook IsraŽl zal met gerichten te maken krijgen, maar God zal dit volk tot het einde toe bewaren. Andere volken zullen volledig ten onder gaan, maar IsraŽl blijft in eeuwigheid. Zeker is dat God Zijn beloften volledig zal nakomen en dat het Messiaanse Vrederijk  komen zal. De Bijbelse profeten voorzeggen dat dan ook de Arabische volken de Levende en Almachtige God van IsraŽl (niet te verwarren met de god van de islam) zullen dienen.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar de Here Jezus Koning zal worden over de gehele aarde. Jezus, en Jeruzalem zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld.

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse-messias en zijn knecht de valse-profeet een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (DaniŽl 7:26) Ö.dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. DaniŽl ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet DaniŽl degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. DaniŽl ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: ďZiet, Hij komt met de wolkenĒ.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van IsraŽl waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Diverse onderzoekers zijn van menig dat ook de Derde Tempel verwoest zal worden. De profeet Zacharia meldt namelijk ďdat bij terugkomst van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsĒ. Men is van mening dat er daarna opnieuw een Tempel gebouwd zal worden en dat dit de Tempel zal zijn zoals door de profeet EzechiŽl beschreven. Deze Tempel zal niet het werk van mensen zijn, maar van de Here die tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel en onder Zijn supervisie deze indrukwekkende Tempel zal laten bouwen. Deze Tempel is bedoeld om IsraŽl en de volken tot kennis van de levende God te brengen. Er wordt gesproken van heilige vertrekken (EzechiŽl: 42:13) het allerheiligste eten, heilige kleding, een muur die scheiding maakt tussen wat heilig en niet heilig is etc.

Tijdens het Vrederijk zal alles naar de wil van God zijn. Alle volken worden dan opgeroepen de Here te loven en alle natiŽn om Hem te prijzen (Psalm 117). Dan zullen de zachtmoedigen de aarde beŽrven (MatthťŁs 5:5). Jezus verschijnt dan openlijk en zichtbaar voor allen. Zoals Hij ten hemel voer op de wolken, zo zal Hij ook weer terugkeren. Vanaf dat moment zullen de volkeren op aarde worden geregeerd vanuit Jeruzalem. Zij zullen onderdanen zijn van de Messias.

 

Jesaja 2:2 t/m5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer lerenÖ

 

Er zijn talrijke profetieŽn in het Oude testament, die het Messiaanse rijk beschrijven als een heerlijke en glorieuze periode. Er zal overal vrede heersen.

 

Jesaja 32:1t/m5 Zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn duidelijk te spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.

 

De profeet EzechiŽl verteld dat er een beek zal stromen vanuit de tempel, oostwaarts naar de Dode Zee en dat het water gezond zal zijn zodat het zal wemelen van levende wezens.

 

EzechiŽl: 47-10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm, het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

 

Ook verteld EzechiŽl dat er aan beide zijden van deze beek vruchtbomen zullen staan, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

 

Woestijnen zullen veranderen in vruchtbare akkers. Gebieden die thans gebukt gaan onder tropische hitte, zullen veranderen in vruchtbare streken. Ook de kou zal verdwijnen. De hele aarde zal vruchtbaar worden.

 

Nog even en dan acteren het beest uit de zee en het beest uit de aarde samen op het wereldtoneel. Babylon bereid zich voor op de komst van de valse messias en zijn helper de valse profeet. De wereldleiders en de wereldkerk spelen hun rol ter voorbereiding van de komst van de antichrist om deze straks in de Tempel in Jeruzalem te zetten. Al hun activiteiten zijn gericht tegen de God van IsraŽl en ze zijn zo arrogant te menen de terugkomst van de Here Jezus te kunnen verhinderen.

Maar hoe het ook zij; uiteindelijk bereikt God met alles wat in de Bijbel staat Zijn doel. Zowel orthodoxe als Messiasbelijdende Joden bidden dagelijks voor de herbouw van de Tempel. De grote Joodse filosoof van de Middeleeuwen, Maimonides, was van mening dat elke generatie Joden verplicht is de Tempel te herbouwen als deze plek weer in hun handen komt. Deze opvatting werd ook gedeeld door de IsraŽlische historicus Eldad. Deze zei in 1967: ,,wij bevinden ons in het stadium waarin David verkeerde toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van toen af tot aan de bouw van de Tempel door Salomo, ging er slechts ťťn generatie voorbij. En zo zal het nu ook zijn.Ē Het weekblad Time vroeg hem hoe het probleem van de beide islamitische heiligdommen zou worden opgelost? Wie weet, zei Eldad, misschien komt er wel een aardbeving.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde. Op deze plaats zal de Here Jezus Koning worden over de gehele aarde en zal Jeruzalem de hoofdstad van Zijn rijk zijn. Jezus en Jeruzalem zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld.

Micha 4:1-3 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiŽn tot in verre landen.

God Zelf beleeft vreugde, als Hij denkt aan de toekomst van Jeruzalem.

Jesaja 65:18-19†† Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud