WOB-documenten onthullen enorme coronazwendel door Nederlandse overheid

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 september 2022) (Laatste bewerking: 26 december 2022)

Kunt u zich nog herinneren hoe theaterleider Mark Rutte de Nederlandse bevolking in navolging van andere politieke leiders confronteerde met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment heeft hij als volgeling van Klaus Schwabs WEF-sekte, met een machtsgreep het Nederlandse volk gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de democratische spelregels en grondrechten met voeten getreden. Democratische wetten werden opzij geschoven, de touwen van de dictatuur aangesjord en noodverordeningen vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren maar tot vier keer toe steeds met drie maanden werd verlengd.

 

Na een opmerkelijke vertraging wegens “drukte”, zijn sinds het najaar van 2021 tienduizenden WOB-documenten beschikbaar gesteld over het beleid van de overheid in de eerste maanden van de pandemie. Uit de documenten blijkt dat de rijksoverheid maar liefst 50 extra juristen heeft ingehuurd die zich voornamelijk bezig hielden met het zwartlakken van stukken. De vrijgegeven documenten laten schokkende inzichten zien uit officiële overheidsdocumenten over het regeringsbeleid met betrekking tot de coronatijd: coronapaspoort, mondkapjesplicht, vaccinatieprogramma, digitale middelen, denktank desinformatie, geneeswijzen en ic-capaciteit. Het blijkt dat ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers grondrechten van burgers op allerlei manieren hebben omzeild en overtreden. Er is komen vast te staan dat geen enkele coronamaatregel tegen het ‘killervirus’ wetenschappelijk was onderbouwd. Uit de stukken wordt griezelig en schokkend duidelijk dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (onder leiding van Hugo de Jonge) onder het mom van ‘wetenschap’ coronamaatregelen heeft afgekondigd die op geen enkele wetenschap gebaseerd waren, schrijft het journalistieke platform Indepen.

 

Grondrechten zijn ontmanteld. Overheden en wetenschap speelden een cruciale rol om verdeeldheid door pure discriminatie te zaaien met QR-codes, vaccinatiepaspoorten en uitsluiting onder het mom van het nieuwe normaal. Iedere door Rutte&CO afgekondigde dwangmaatregel zoals de anderhalve meter, mondkapjes, (slavenmaskers) het schudden van handen, avondklok, lockdowns, corona-app, niezen in de elleboog, en schoolsluitingen, missen elke wetenschappelijke onderbouwing en kwam allemaal uit de dikke duim.

 

Ook komt uit de WOB-documenten naar voren dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) aan het begin van de epidemie heeft gevraagd om het gebruik van mondkapjes te onderbouwen, met als bedoeling om de 1½ meter maatregel te handhaven. Het RIVM kon de afstandsmaatregel noch het effect van mondkapjes wetenschappelijk onderbouwen. Uit verder onderzoek in de wob-documenten bleek dat al in het vroege begin van de ‘epidemie’ bekend was dat mondkapjes geen nut hadden ten aanzien van virusbestrijding. 

 

Ze voorkwamen geen virusoverdracht en ze hadden evenmin effect op het handhaven van de afstandsmaatregel. Ook voor 1½ meter was geen enkele wetenschappelijke onderbouwing te vinden. Officiële overheidsdocumenten laten zien dat deze kennis sinds het begin van de epidemie bij de overheid aanwezig was. Ook twee mondkapjesexperimenten leverden niet het gewenste resultaat op. Toch werd vanaf 1 oktober 2020 een landelijke draagplicht ingevoerd. Al deze maatregelen waren slechts bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen.

Door al die ingevoerde maatregelen heeft de Grondwet vanaf het begin van de Covid-19 zwendel ernstig onder druk gestaan. De nietszeggende PCR-test en de gevaarlijke samenstelling van de experimentele prikken met grafeenhydroxide, parasieten en andere rotzooi, die absoluut niet voor vaccins mogen doorgaan, maar wel zo worden genoemd, werden toegepast terwijl ambtenaren zich ervan bewust waren dat voor al deze maatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was, zo blijkt uit de stukken. Zij die van meet af aan al spraken van één van de grootste zwendelpraktijken uit de geschiedenis, werden belachelijk gemaakt, maar wat wij gezien hebben is nog veel erger dan de fanatiekste complotdenker had kunnen bedenken. De Nederlandse burger is geconfronteerd met een nepvoorstelling van zaken. Het Nederlandse volk is door Rutte&CO gebombardeerd met onzin, valse stellingen en gefabriceerd nieuws, en dat maanden achtereen.

De WOB-documenten laten zien dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten hebben getreden. Denk daarbij aan pogingen om het verbod op stemverheffing bij demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek te verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken, die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken. Ministers en ambtenaren zijn hoeders van de Grondwet. Zij moeten burgerrechten beschermen. Maar in plaats daarvan werden deze door hen vertrapt. Uit de beslispuntennotitie van 27 mei 2020 blijkt duidelijk dat de opdracht aan de ambtenaren die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt helder was: een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking. Van het merendeel de Tweede Kamer hoefde de Nederlandse burger geen bescherming te verwachten want ze stemden in met alle door Rutte&CO afgekondigde dwangmaatregelen. De wetgeving werd geperverteerd en praktisch de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos.

 

Er was niet alleen sprake van individuele corruptie van een enkele bestuurder, maar, veel erger, het Nederlandse volk heeft te maken gehad met grootschalige institutionele corrumpering van het landsbestuur dat zowel misbruik maakt van het publieke vertrouwen in de wetenschap en haar instituten, als van haar machtspositie om die wetenschap naar eigen politieke hand te zetten. Om de informatie oorlog te winnen heeft de Nederlandse WEF-sekte vanaf het begin van haar coronabeleid onder de regie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hard ingezet op het voorkomen en saboteren van demonstraties. De gewelddadige voorbeelden hiervan zijn de hele wereld overgegaan.

 

Zie hier hoe agenten deze man op 14 maart 2021 op het Malieveld in Den Haag tot bloedens toe hebben geslagen.

 

De sinds februari 2022 vrijgegeven WOB-documenten geven een opmerkelijk beeld van de sleutelrol die de NCTV speelde bij wat werd voorgesteld als een nationale gezondheidscrisis. Het ontplooide verschillende operationele activiteiten waarvoor geen wettelijke grondslag bestond. In oorsprong had deze club louter operationele taken in het bestrijden van terroristische bedreigingen. Rechtmatigheid van demonstreren is met knuppels, paarden, waterkanonnen en de schandalige inzet van Romeo’s, met geweld de kop ingedrukt. Crisisbeheersing noemen ze dat. De diender voor de overheid tégen de burger.

 

Reeds een jaar voor de corona-epidemie werd door de overheid de Denktank Desinformatie opgericht. Daarin zetelen 35 ‘experts’ die het publiek op social media en tv zouden moeten gaan beïnvloeden over vaccins. Ze werkten daarbij samen met instanties als het RIVM, de GGD en het Lareb (het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen en vaccins) zoals blijkt uit vrijgegeven Wob-documenten die zijn bestudeerd door data-analisten Daniël van der Tuin en Cees van den Bos. Onderzoek door Data-analist Cees van den Bos heeft uitgewezen dat Agnes Kant als directeur van Lareb in de Vaccinatiealliantie zat, die vanaf het begin in 2019 in het leven werd geroepen om de vaccinatiebereidheid te verhogen.

De Denktank Desinformatie hield zich bezig met het ondermijnen van kritische geluiden over vaccins op social media en in de reguliere media. Opmerkelijk: voor het verwijderen van accounts had onze overheid dus een heus ‘escalatiekanaal’ bij de techbedrijven tot haar beschikking.

Uit verschillende officiële bronnen komt naar voren welke instanties betrokken waren bij het voorkomen en ontmaskeren van ‘desinformatie’ via de Denktank Desinformatie. In ieder geval de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM waren actieve deelnemers. Ironisch genoeg was het juist coronaminister Hugo de Jonge die voortdurend onjuiste informatie verspreidde. Zo beweerde hij in het najaar van 2021 dat er sprake was van een ‘epidemie van ongevaccineerden’. Daar was echter aantoonbaar geen sprake van. Daniël Van der Tuin en Van den Bos constateerden dat de denktank niet is ingezet om gezondheidsredenen, maar om het regeringsbeleid rond coronavaccins uit te dragen en te verdedigen door kritische stemmen aan te pakken. De overheid zette hard in op wat men desinformatie noemde, en naar het lijkt, onrechtmatig volgen van mensen, maar verspreide zelf juist veel informatie die aantoonbaar niet klopte.

Adviesbureau McKinsey kreeg opdrachten zonder aanbesteding en was belangrijke schakel in uitrol ‘nieuwe normaal’

Data-analist Cees van den Bos heeft Wob-documenten opgediept over de rol die adviesbureau McKinsey heeft gespeeld bij de corona-aanpak. WEF-sekte puppet Wopke Hoekstra (CDA) was voor zijn ministerschap partner bij dit adviesbureau. McKinsey kreeg tijdens de coronapandemie diverse opdrachten zonder aanbesteding en bleek een belangrijke schakel in de uitrol van het nieuwe normaal en grote donaties aan ngo’s, ontdekte Van den Bos. Het bureau kwam met ideeën over een ‘tracing app’ en ook was er een relatie met de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. De pot met goud bevond zich bij de vaccins. Al in mei 2020 maakte McKinsey een powerpointpresentatie en haalde de opdracht voor vaccins binnen. Van den Bos merkt in een Twitterdraad op dat de overheid dit soort opdrachten openbaar moet aanbesteden zodat andere bedrijven ook kans maken. Deze aanbestedingsregels werden niet gevolgd. Er werd rechtstreeks gegund, soms in opdracht van minister Hugo de Jonge.

Volgens McKinsey waren zij alleen betrokken als procesbegeleider en was er door hen geen plan gemaakt. Uit de WOB-documenten blijkt dat er wel degelijk een plan was gemaakt. Van den Bos ontdekte daarnaast dat er banden bestonden tussen McKinsey en Gavi, the Vaccine Alliance en het World Economic Forum van Klaus Schwab.

In 2020 maakte Rutte honderden miljoenen over naar onder meer Gavi, maar ook Cepi, dat in 2017 is gevormd door het WEF en de Gates Foundation om te profiteren van de ‘volgende pandemie’.“In de lobbyclubs wordt (uw) geld losgeweekt, dat naar de ngo’s gaat. Zij besteden dat naar eigen inzicht, buiten de (aanbestedings)wetten om,” constateert Van den Bos. Statisticus Fritsander Lahr reageert: “Bijzonder dat begin mei McKinsey al hielp bij het verkrijgen van vaccins die er nog helemaal niet waren. Maar ook weer niet echt verrassend als je bedenkt dat Hugo de Jonge rond eind april/begin mei al riep dat vaccineren de enige uitweg was om uit de crisis te komen.”

Dat met het vaccinatieprogramma grote financiële belangen waren gemoeid, blijkt onder andere uit de gezamenlijke winst die de farmaceuten Pfizer, BioNTech en Moderna later met hun coronavaccins boekten: hun gezamenlijke winst bedroeg op het hoogtepunt van de wereldwijde campagne ongeveer 100 miljoen dollar per dag.

Verder laten de vrijgekomen WOB-documenten zien dat al vroeg tijdens de “pandemie” omgevingsanalyses werden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieruit blijkt dat het ministerie van VWS met input van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)- waarvoor geen wettelijke basis bestond- werden rondgestuurd op het ministerie van VWS. Berichten in de media en op social media werden geanalyseerd op kritische geluiden en verschillende burgers, journalisten en politici werden gevolgd en geïnventariseerd. Ook werd duidelijk dat de overheid sinds het uitroepen van de “pandemie” een stevige campagne heeft gevoerd tegen wat zij zelf bestempeld als desinformatie. Van duizenden nieuwsberichten en reacties op social media werden "omgevingsanalyses" gemaakt om de stemming in het land te peilen.

Uit vrijgegeven Wob-documenten over de coronacrisis bleek ook dat coronakritische burgers en politici door de overheid in de gaten gehouden zijn, waaronder BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen en PVV-Kamerlid Fleur Agema.De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd. Daarbij werd zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ingezet. Onschuldige burgers dus die niets meer deden dan zich uitspreken, zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.

Onder de ontvangers van de “omgevingsanalyses” bevonden zich minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Blokhuis, een groot aantal functionarissen van het ministerie van VWS maar ook mensen buiten het ministerie, waaronder Reputatiegroep, Cultureel Erfgoed en College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Reeds op 11 mei 2021 communiceerden een journalist van de Volkskrant en een medewerker van VWS over "anti-vax sentimenten". Er was op dit moment echter nog helemaal geen vaccin op de markt. Wat betreft de IC-capaciteit werd er geschermd met argumenten als ‘we kunnen niet zomaar een blik verpleegkundigen opentrekken’ en ‘het aanbod bepaalt de vraag: als je meer bedden hebt, komen die ook vol te liggen’. Wie de capaciteitsproblemen in de zorg aankaartte als het echte probleem werd door het framingsleger van het VWS weggezet als wappie. Daniël van der Tuin schrijft daar het volgende over:

 

Uit de WOB-documenten blijkt dat de top van het ministerie van Volksgezondheid, al voordat in Nederland de 'pandemie' werd uitgeroepen, op de hoogte was van de zeer krappe IC-capaciteit. In de eerste helft van 2020 werkte het ministerie aan een plan om het aantal bedden fors uit te breiden. Maar toen de tweede golf zich aankondigde, was hiervan nauwelijks iets gerealiseerd. Zowel het Outbreak Management Team (OMT), als de regering waren duidelijk niet geïnteresseerd in een wezenlijke capaciteitsvergroting. In plaats daarvan gaven ze de voorkeur aan het opleggen van maatregelen, zoals lockdowns, mondmaskerplicht, avondklok, sociale beperkingen, minder lichaamsbeweging en niet-werkende injecties” Het laatste wat de WEF-leden van de regering wilden was een uitbreiding van de IC-capaciteit.

 

Het ministerie van VWS blijkt dus bewust het opschalen van de IC-capaciteit in de coronacrisis te hebben geblokkeerd. De overheid ontmoedigde ziekenhuizen midden in de coronacrisis hun IC met extra bedden uit te breiden. Sterker nog: sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies bedden te schrappen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding deed juist een dringend beroep op ziekenhuizen om bedden uit te breiden. ‘Ambtenaren schreven aan Hugo de Jonge dat er ‘maximaal werd ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden’. Ziekenhuizen die zeiden meer ic-bedden te kunnen uitbreiden dan gepland, kwamen voor een gesloten subsidieloket. De druk op de zorg is moedwillig verhoogd om vrijheidsbeperkingen te legitimeren.

 

Diederik Gommers zei het zo: dit gaat over de IC-bedden, uitbreiding van IC-bedden is niet nodig want dan verveel je je dood en dat hou je niet lang vol. Op 13 april 2021 noemde Gommers corona ook een gewoon verkoudheidsvirus: “We maken ons druk om Covid, ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over?Als we nou een ander virus hadden gehad – daar hadden we ons zorgen (om moeten maken), maar dit is toch een virus van niks eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van”. Wij zaten dus in een lockdown vanwege ‘een virus van niks’. Rutte en zijn WEF-sekte trawanten wilden geen advies van echte deskundigen omdat zij de virushoax niet wilden wegnemen maar juist wilden verdiepen.

 

Kort na het uitroepen van de pandemie werd er door een interdepartementale werkgroep de basis gelegd voor het tegengaan van ongewenste meningen over het regeringsbeleid, ook wel het bestrijden van desinformatie genoemd. Verschillende publicaties maakten duidelijk dat er sprake was gedragsbeïnvloeding en illegale spionagepraktijken door militaire eenheden op de Nederlandse bevolking. Uit de WOB-documenten komt een duidelijk beeld naar voren van de gebruikte technieken én de instanties die betrokken waren bij het neerslaan van onwelgevallige meningen.

 

Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid van een ontzagwekkend aantal ministeries, instituten en bedrijven bij de bestrijding van “desinformatie”, met een centrale rol voor de Europese Unie en NAVO. Enige tijd na het uitroepen van de pandemie kwam de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie op 14 mei 2020 bijeen voor een zogenaamde “table top exercise”. In deze werkgroep zat een afvaardiging van alle departementen, zoals Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie.

 

De werkgroep boog zich in het voorjaar van 2020 over tactieken om ongewenste meningen te saboteren. De doelstelling was kort gezegd om gewenste denkbeelden in de hoofden van de bevolking te planten, terwijl ongewenste informatie moest worden bestreden. De werkgroep had daarbij vooral digitale technieken voor ogen. De werkgroep kwam tot verschillende actielijnen, die werden opgedeeld in aandachtsgebieden. Binnen het uitgezette kader werd op massale schaal en in samenwerking met allerlei private partijen en invloedrijke personen aan de slag gegaan met mind-control op niet eerder vertoonde schaal. Hiervoor worden opmerkelijke technieken gebruikt, zoals het ondermijnen van invloedrijke personen op social media door nepaccounts in te zetten. Ook het verbannen van burgers en videokanalen van social media behoren tot de ideeën. Tijdens de “table top exercise” werd nagedacht over tactieken om invloed uit te oefenen op zowel de openbare als persoonlijke communicatie van en tussen Nederlandse burgers.

Het was al langer bekend dat de overheid influencers en ervaringsdeskundigen had ingehuurd om de staatsverhalen, zogenaamde narratieven, te verspreiden. Deze marketingtechniek werd door het Rijk gebruikt om onwetende burgers te laten beïnvloeden door gezaghebbende figuren uit het artiestencircuit, tegen forse betaling. Zo betaalde het Rijk 55 duizend euro voor communicatie van Boef, Ali B. en Famke Louise, in het kader van de campagne “alleen samen”. Wob-documenten onthullen de inzet van tien andere influencers, die fors werden betaald voor het plaatsen van een video en story op hun Instagram. Onder de ingehuurde artiesten, met een gezamenlijk bereik van 3,8 miljoen abonnees, bevonden zich onder meer presentator Giel de Winter, Tiktokker Rutger Vink en rapper Quentin Correia. Voor de media-aandacht van het tiental betaalde de overheid een slordige 75 duizend euro aan Talpa Network.

Ook de Europese Unie hield zich in toenemende mate bezig met het thema desinformatie. Sterker, sinds het najaar van 2020 had zij een coördinerende rol. De unie stelde op 19 oktober 2020 dat er steeds meer desinformatie voorkwam. Dat het hier in feite ging om toegenomen weerstand tegen het politieke beleid is onmiskenbaar. Rond die tijd had Twitter al 3,4 miljoen accounts verwijderd, die het hadden gemunt op de verhaallijnen rond het coronavirus. YouTube had toen al 15 duizend video’s verwijderd die ingingen tegen het officiële coronaverhaal, zo valt te lezen in een rapport van TechTegenCorona.

Het verbod van de overheid op het gebruik van het goed werkende middel Hydroxychloroquine

Begin mei 2022 publiceerden Daniël van der Tuin en Cees van den Bos een feitelijke reconstructie rond het thema Hydroxychloroquine (HCQ) op basis van duizenden WOB-documenten. De Hydroxychloroquine-reconstructie begint met een brief van het farmaceutische bedrijf Ace Pharmaceuticals, die is gericht aan minister Bruins en Jaap van Dissel. Deze fabrikant uit Zeewolde informeerde beide functionarissen vóór het uitroepen van de epidemie over de goede werking van Hydroxychloroquine als preventiemiddel, op basis van een literatuurstudie. Het Rijk bestelde vervolgens twee miljoen tabletten. Net als dertig andere landen spande het Rijk zich vervolgens in om een extra voorraad Hydroxychloroquine uit India te bemachtigen. Dit lukte echter lange tijd niet: India wilde haar voorraad Hydroxychloroquine namelijk aanhouden voor eigen gebruik, aangezien het land het medicijn preventief was gaan voorschrijven aan zorgpersoneel.

De reconstructie is uitgewerkt in twee artikelen met in totaal 42 paragrafen en werd al snel overgenomen door verschillende media en politici. Het onderzoek heeft ook geleid tot Kamervragen.1 Vervolgens werden de onderzoekers geïntimideerd door twee journalisten van de Volkskrant en een webmaster van Stichting Skepsis; het drietal poogde het onderzoek te ondermijnen met valse beschuldigingen van fraude. De onderzoekers wisten de beschuldigingen echter te weerleggen en deden vervolgens aangifte wegens smaad en laster. Uit de eerdere reconstructie kwam naar voren dat vroegtijdige behandeling van coronapatiënten met Hydroxychloroquine in combinatie met zinksulfaat en azitromycine op bedenkelijke gronden door de Nederlandse autoriteiten is tegengewerkt.

Het ministerie van Volksgezondheid stelde op 9 september 2020 dat er op dat moment ‘wetenschappelijke consensus’ bestond dat Hydroxychloroquine niet werkte ondanks de diverse overtuigende studies die toen al wezen op de goede werking van vroegtijdige behandeling met Hydroxychloroquine.

Kort nadat het ministerie van Volksgezondheid stelde dat er 'wetenschappelijke consensus' was dat Hydroxychloroquine niet werkt, toonde een onderzoek in 14 Nederlandse ziekenhuizen het tegendeel aan. Toch verklaarden Rutte&CO het gebruik van Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine tot ‘ongeoorloofde medicijnen, terwijl het gebruik van deze medicijnen bewezen bijzonder effectief te zijn tegen corona. Maar de vroegtijdige behandeling met Hydroxychloroquine in combinatie met zinksulfaat en azitromycine werd vervolgens op bedenkelijke gronden door de autoriteiten tegengewerkt, zoals blijkt uit de WOB-documenten. Terwijl het Rijk een verbod instelde op Hydroxychloroquine, mocht het niet-werkende middel Remdesivir wel worden voorgeschreven aan coronapatiënten. Na het verbod op gebruik van Hydroxychloroquine, heeft de douane 500 particuliere zendingen met medicijnen onderschept, waaronder Hydroxychloroquine.

De onderzoekers ontdekten dat het Rijk opvallend snel koos voor een strategie van massavaccinatie en geen ruimte bood voor andere behandelmethoden, die op dat moment werden onderzocht. Ook constateerden zij dat met de vaccinatiecampagne grote financiële belangen gemoeid waren; de beschikbaarheid van een effectief medicijn zou de voorlopige toelating van een vaccin in de weg kunnen staan. Op het moment dat het vaccinatieprogramma in de zomer van 2021 in volle gang is, begint de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  met het opsporen en beboeten van huisartsen die Hydroxychloroquine voorschrijven aan coronapatiënten. Maar uit een e-mail van 20 augustus 2021 blijkt dat De Jonge op dat moment allerminst tevreden is over de IGJ. De minister schrijft: “Ik wil een afspraak, ik wil weten wat de inspectie doet en of het gehele instrumentarium maximaal wordt ingezet”. Hieruit bleek dat de IGJ op een bedenkelijke manier werd beïnvloed door De Jonge en dus niet onafhankelijk was.De minister wees er vervolgens op dat verschillende artsen de vaccinatiebereidheid ondermijnden en daardoor de vaccinatiecampagne in gevaar brachten. De minister pleitte voor de inzet van alle middelen bij de aanpak van huisartsen.

Hij pleitte zelfs voor een beroepsverbod van gerespecteerde artsen die gewoon hun werk wilden doen waarvoor ze zijn opgeleid, mensen genezen. De Jonge noemde in de WOB-documenten een aantal huisartsen met name, en noemde hun aanpak dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat hij niet begreep dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast, c.q. zou kunnen worden toegepast. “Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen ”zo vroeg hij zich af? Dit is toch gewoon het ondermijnen van de volksgezondheid en dat is toch evident in tegenspraak met de beroepsnormen?”De Jonge verwees specifiek naar één arts. “Heel concreet: waarom mag die (zwartgelakt) überhaupt nog (zwartgelakt) praktijk uitoefenen gelet op alle uitingen?”

dWOB-document onderzoeker Van den Bos vermoedt dat het hier gaat om huisarts Rob Elens. Ook wilde hij onder meer een conceptnota ontvangen over Elens zoals blijkt uit een e-mail van 20 augustus 2021. De Jonge was zelfs zo hondsbrutaal Elens van kwakzalverij te beschuldigen. Ook zei hij in december 2021 zulke artsen het liefst op hun vestje te willen spugen. Uit eerdere e-mails blijkt dat er inderdaad binnen het ministerie uitvoerig is gesproken over Elens, die intern ‘dokter E’ wordt genoemd. De inspectie noemde het handelen van Elens een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde.

Ook pleitte De Jonge voor de inzet van alle middelen bij de aanpak van huisartsen die mensen ontmoedigden zich te laten vaccineren. Hij beschuldigde hen van het ondermijnen van de vaccinatiecampagne en vroeg zich af waarom deze artsen nog steeds hun beroep mochten uitoefenen. Er zijn enkele opmerkelijke Wob-stukken opgediept waarin Hugo de Jonge zelfs een arts die weigerde één patiënt te vaccineren tegen corona meteen voor het medisch tuchtcollege wilde slepen.

De misplaatste neerbuigendheid van De Jonge naar huisartsen die in de corona-episode naar eer en geweten hun vak probeerden uit te oefenen is ronduit stuitend. De onthullingen over zijn optreden leiden tot een golf van verontwaardiging. Huisarts Els van Veen zei: “Het meest bijzondere vind ik nog dat veel artsen dit normaal gedrag vonden voor een minister van VWS. Of leg ik het zwijgen van het artsengilde zoals de KNMG verkeerd uit? Hugo de Jonge duldt geen tegenspraak van huisartsen, anders kun je ontslagen worden, wat Hugo betreft.

De Jonge was trouwens niet de enige die pleitte voor een beroepsverbod van gerespecteerde artsen want op 21 december 2021 noemde Attje het Kuiken van de PvdA artsen die Ivermectine voorschreven zelfs ‘idioten’. Zij vond dat dit soort ‘medici’ het verdienen dat hun BIG-registratie werd afgepakt. Dat is dezelfde figuur die ervoor pleitte protesterende boeren aan te merken als een criminele groepering. Dit soort figuren zijn een schande voor de politiek en zouden ogenblikkelijk hun Kamerzetel moeten inleveren.

Sinds de Corona-Psyop is De Jonge op het Nederlandse volk losgelaten en matigde hij zichzelf aan verstand van gezondheid te hebben. Dit is de man die ervoor heeft gezorgd dat de ‘corona vaccinatie agenda’ boven alles werd verheven tot de heilige graal. Hebt u de beruchte ‘frikadel’ uitspraak van deze figuur nog meegekregen waarin hij nogal lacherig het inspuiten van een van de vele coronavaccins “gewoon even een prikkie halen” noemde en op onthutsend minachtende wijze iedereen die het waagde zich af te vragen wat er in die vaccins zat, in een hoek zette? Het is onduidelijk waar het fanatisme van De Jonge door gemotiveerd werd. In de periode van 11 juli tot en met 23 november 2021 was namelijk 61 procent van de 70-plussers die met het coronavirus in het ziekenhuis terecht kwamen, volledig gevaccineerd. De effectiviteit van de coronavaccins viel dus tegen. Dit feit kwam na veel omhalen uiteindelijk op 3 januari 2022 op tafel. Ook ging hij regelmatig op de stoel van de dokter zitten waarbij hij de indruk wekte meer van medicatie en vaccins te weten dan duizenden wetenschappers en medici.

De coronacrisis is door politici aangegrepen om een gezondheidspaspoort te introduceren. Terwijl gezondheidswetenschappers kritiek hadden op het coronapaspoort, lobbyden IT-bedrijven en de Europese Unie al in een vroeg stadium voor een dergelijk paspoort. Ook De Jonge wilde een coronapaspoort, maar onderbouwing hiervoor kon het RIVM niet geven. Dit beeld komt naar voren uit onderzoek in WOB-documenten, die over de eerste maanden van de coronacrisis zijn vrijgegeven. Uit onderzoek blijkt dat er in de eerste maanden van de coronacrisis druk werd gecommuniceerd over coronapaspoorten. Terwijl het ministerie van VWS Nederlandse burgers via factcheckers wijs maakte dat hiervan geen sprake was, voerde minister De Jonge gesprekken met hooggeplaatste ambtenaren over een coronapaspoort. Dit ging in tegen het advies van gezondheidsautoriteiten, zoals het Imperial College London en RIVM.

Er bestaat een enorme waslijst aan uitspraken van De Jonge waarvoor hij ter verantwoording zou moeten worden geroepen. Op 10 januari 2022 is er namens bijna 70.000 ondertekenaars aangifte tegen hem gedaan bij het Openbaar Ministerie in Den Haag wegens onder meer haatzaaien, groepsbelediging en bedreiging, maar ook van aanzetten tot haat, geweld, discriminatie,dwang en stalking. Zo zei hij onder meer ‘vrij goed’,’vrij precies per postcode te weten’waar ongevaccineerden wonen. Maar deze massa-aangafte is door het OM gewoon terzijde gelegd. Ook Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzocht om De Jonge te vervolgen wegens door hem gepleegde ambtsmisdrijven en dood door schuld. De aangiftes vinde je hier. Hier is tot dusver niets meer over vernomen.

Overheid wist al voor start van vaccinaties dat ze transmissie niet konden voorkomen maar voerde toch de coronapas in.

Eind 2020 had het ministerie van VWS de volgende slagzin bedacht: “Een vaccinatie tegen het coronavirus beschermt uzelf, maar ook uw familie, vrienden, collega’s en de kwetsbare mensen om u heen. De zin werd voorgelegd aan het RIVM, dat terugschreef: “Dat klopt in feite niet.” Volgens de medewerker van het instituut is niet bewezen dat het ook verspreiding voorkomt. “Wij mogen dit vanuit het RIVM dan ook niet zo zeggen.” Het ministerie negeerde de uitspraken van het RIVM.Uit vrijgegeven Wob-documenten die zijn opgediept door data-analist Cees van den Bos blijkt dat dit begin december 2020 al bij het RIVM bekend was.Zo schreef een medewerker van het RIVM op 9 december in een e-mail: “Het is nog onvoldoende/niet bekend of het vaccin ook voorkomt dat je drager bent van het virus, zonder symptomen, dus daarmee weet je ook niet of je transmissie naar anderen voorkomt. Of dat je door vaccinatie bijvoorbeeld alleen mild ziek wordt, maar wel degelijk besmettelijk bent voor de omgeving. Mijns inziens kun je dus niet toevoegen dat je beschermd bent voor anderen.”

“Dus het ministerie wist al voor de start van de vaccinaties dat het transmissie niet kon voorkomen,” zegt analist Frisander Lahr. “Ondanks deze kennis wordt negen maanden later toch het coronatoegangsbewijs ingevoerd.”“Met volksgezondheid heeft dit helemaal niets te maken,” concludeert Lahr. “Rutte heeft lang volgehouden: ‘Als je ook als gevaccineerde besmettelijk bent, stoppen we met de coronapas’,” merkt medisch socioloog en verpleegkundige Hugo van der Wedden op. “Nederlanders slikten het als zoete koek en geen journalist die terugblikt op de woorden en de houding van het kabinet.”

RIVM hield zich maand vóór start vaccinatiecampagne al bezig met latere boosterprik

Eind 2020 diende het RIVM een onderzoeksvoorstel in voor het toedienen van een booster met een ander type vaccin dan de primaire serie. Dat blijkt uit een vrijgegeven Wob-document dat boven tafel is gehaald door data-analist Cees van den Bos.“Vóór de vaccinatiecampagne ging men er dus al van uit dat boosters nodig waren en dat de vaccins gemixt zouden worden,” concludeert Van den Bos.Ook de Europese gezondheidsdienst ECDC hield zich al in een vroeg stadium bezig met boosterprikken. Op 25 februari 2021, toen we net waren begonnen met prikken in Nederland, bleek tijdens een meeting van het ECDC dat de huidige vaccins een mindere werking hebben tegen de Zuid-Afrikaanse variant B.1.351. Er werd al gesproken over boosters.

Eerder ontdekte de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ben Swann dat Moderna, één van de bedrijven die coronaboosters maken, in maart 2019 iets opmerkelijks heeft gedaan. Het bedrijf blijkt een patentaanvraag te hebben gewijzigd die betrekking heeft op vaccinatietechnologie.Moderna zei destijds ‘bezorgd te zijn dat het Sars-coronavirus weer de kop opsteekt of doelbewust zal worden verspreid’. Dit was negen maanden voordat het nieuwe coronavirus daadwerkelijk uitbrak.Daarnaast bevat het spike-eiwit van het coronavirus een DNA-sequentie die identiek is aan een genetische code die drie jaar voor het uitbreken van de coronapandemie is gepatenteerd door Moderna.Onderzoekers schrijven in het tijdschrift Frontiers in Virology dat de furine-splitsingsplaats, de plaats waar de spike van het virus door een enzym geactiveerd wordt, een klein stukje genetische code bevat dat identiek is aan een deel van een gen dat Moderna in 2016 heeft gepatenteerd.De onderzoekers zeiden dat de kans dat de gepatenteerde sequentie van Moderna is ontstaan door natuurlijke processen 1 op 3 biljoen is.

Hugo de Jonge gedroeg zich als een tiran die geen tegenspraak duldde

 

Uit vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat er op 1 mei 2021 een melding was gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over een huisarts in Lelystad, dokter Ramdas omdat hij geweigerd zou hebben om zelf coronavaccins toe te dienen aan patiënten. Hij liet dat door zijn assistente doen, maar pas nadat de ontvanger geïnformeerde toestemming had gegeven. Hoewel hij volgens zijn artseneed en de Code van Neurenberg handelde, was dat volgens de inspectie niet de bedoeling. Op 10 mei vroeg de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge zich in een e-mail aan de inspectie af of het handelen van Ramdas ‘geen eigenstandige reden was voor een tuchtzaak’.De inspectie antwoordde dat deze handelswijze als zelfstandige reden om een tuchtzaak aan te spannen te smal was maar desondanks toch meegenomen zou worden in een onderzoek,aldus de inspectie. Dit antwoord beviel De Jonge niet en wilde een gesprek met de inspectie.

De Jonge vroeg zich af of de inspectie het hele repertoire ‘echt full force’ inzette en of dokter Ramdas überhaupt nog wel zijn beroep mocht uitoefenen.“Verhalen die de ronde doen (hoor ik uiteraard slechts anekdotisch) waarbij artsen, een aantal huisartsen met name, gewoon ronduit ondermijnend voor de vaccinatiebereidheid te werk gaan, vind ik dusdanig schadelijk voor de vaccinatiecampagne dat ik niet begrijp dat er geen fermer instrumentarium wordt toegepast c.q. zou kunnen worden toegepast,” schreef De Jonge. “Waarom mogen zij überhaupt hun vak nog uitoefenen?”Neuroloog Jan Bonte reageerde: “Het is een absolute schande dat een despoot als Hugo de Jonge hem hiervoor uit zijn vak wilde zetten. Ik mag hopen dat hij zichzelf hiervoor nog eens zal moeten verantwoorden, deze fanatieke dwaze despoot. Ramdas deed wat iedere dokter had moeten doen. Hen voorlichten en zelf de verantwoordelijkheid nemen”aldus Bonte. Huisarts Els van Veen voegt toe: “Hugo de Jonge gedroeg zich als een tiran die geen tegenspraak duldde. Het vaccin moest de enige uitweg zijn uit de pandemie. Medicatie werd verboden, de inspectie werd Inquisitie. En artsen, zoals huisarts Ramdas, die hun eed serieus namen een lastig obstakel.”Klik hier zodat wij de leugens van Hugo de Jonge niet vergeten.

Een week vóórdat het eerste coronavaccin werd goedgekeurd, kondigde de Nederlandse overheid de coronapas al aan

Een rapport dat eind 2019 is gepubliceerd door de Europese Commissie onthuld dat de EU al voor de coronapandemie werkte aan een ‘vaccinatiepaspoort’ voor alle EU-ingezetenen. Het voorstel komt voort uit een onderzoek dat de EU in 2018 liet uitvoeren naar onze houding tegenover vaccins, getiteld 2018 State of Vaccine Confidence. In diezelfde periode beweerde ‘factchecker’ NUcheckt dat beweringen over een Europees vaccinatiepaspoort ‘ongefundeerd’ zijn. Een week voordat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het eerste coronavaccin goedkeurde, kondigde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een derde app aan die later het coronatoegangsbewijs bleek te worden. “Vooruitlopend op het ‘politieke besluit’ moest de projectleider van VWS het vaccinatiebewijs voorbereiden. Het is vanaf het begin het plan geweest,” licht data-analist Cees van den Bos toe. Arts Paul van Hoek voegt hieraan toe: “Alle coronamaatregelen komen uit de koker van de zogenaamde antiterreureenheid van onze geheime dienst, namelijk de NCTV. De vraag is: door wie wordt de NCTV aangestuurd?”

Data-analist Daniël van der Tuin benadrukt dat de coronapas een ‘politieke wens’ was en dus al in december 2020 werd voorbereid. “Bij het Rijk was toen al bekend dat vaccins geen transmissie voorkomen. Dit werd later wel stellig beweerd door autoriteiten en influencers,” aldus Van der Tuin. Op woensdag 18 november 2020 deed toenmalig coronaminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer een aantal opmerkelijke uitspraken over het vaccinatiepaspoort. Hij zei dat je ‘heel erg moet oppassen’ met gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort. “Voor je het weet ben je een soort impliciete drang aan het organiseren, waarmee je heel terughoudend moet zijn,” zei De Jonge. Het toppunt van desinformatie want het vaccinatiepaspoort kwam er gewoon.

Bij de ‘rijksbrede’ aanpak van ‘desinformatie’ waren alle sociale media betrokken, blijkt uit een onthullende presentatie die op 25 november 2020 is gegeven. Hoewel er toen nog weinig bekend was over de vaccins, wist men kennelijk wel wat desinformatie was. Er werd een Denktank desinformatie opgetuigd, evenals een appgroep desinformatie, een Vaccinatie-alliantie en een netwerk desinformatie vanuit de Rijksoverheid en terrorismebestrijder NCTV. De Denktank desinformatie is onderdeel van de Vaccinatie-alliantie en wordt aangestuurd door het ministerie van VWS. Zelfs Artsenfederatie KNMG bood hulp aan ter ondersteuning. Onze overheid (aangestuurd door NCTV), die zelf geen idee had van wat de waarheid was, ging om tafel met social mediabedrijven. Dit om mensen die zogenaamd ‘niet’ de waarheid spraken ‘aan te pakken’.

 

 

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud