Wereldwijde chaos aanstaande

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 januari 2017) (Laatste bewerking: 25 oktober 2019)

 

Achter al die honderdduizenden asielzoekers die Europa overspoelen zit een plan. Het is het plan van de Globalisten Europa in chaos te veranderen en straks de hele wereld. Één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het vernietigingsplan van de Europese bevolking is Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Er verschijnen de laatste tijd met regelmaat artikelen op internet waarin de plannen van deze figuur uitgebreid worden toegelicht. De schrijvers worden echter in de media weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheoriëen en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Zo schrijft hij in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Niks complottheoriëen want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit.

 

Richard Nicilaus Coudenhove Kalergi

 

Coudenhove-Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een “Nieuwe Wereld Orde”.  

 

Coudenhove-Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Coudenhove-Kalergi beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.

De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt. De racistische filosofie van Coudenhove-Kalergi behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de huidige omvolking van Europa die thans in volle gang is.  Onder meer Angela Merkel en Emmanuel Macron maken zich bij uitstek sterk voor dit politieke plan. Met name Angela Merkel is druk doende Europa te vernietigen door het laten binnenstromen van allerlei culturen, waardoor er uiteindelijk een gemengde bevolking ontstaat die geen enkele identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijker is te controleren.

Om de bevolking van Europa flink in de maling te nemen zegt Merkel nu dat haar immigratiebeleid en het integreren van buitenlandse culturen hopeloos heeft gefaald en het een vergissing is geweest om zoveel immigranten binnen te laten en ze simpelweg ongemoeid in Duitsland te laten wonen, zonder dat er dwingende verplichtingen waren voor hen om te integreren. Merkel heeft precies dat gedaan wat Kalergi met zijn racistische filosofie geoogde. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden. Merkel was verantwoordelijk voor het wijd openzetten van de sluizen in Europa en waar Merkel ging, daar volgde de rest van de EU, met Nederland als het braafste jongetje van de klas. Vluchtelingen en gelukszoekers stroomden/stromen massaal binnen. Met het formidabele wapen van de politieke correctheid wordt iedereen de mond gesnoerd. Merkels doel is bereikt want de mensen die zijn binnen gekomen zijn in principe al voldoende om onze hele samenleving volledig te ondermijnen.

Iedere twee jaar wordt er een naar Coudenhove-Kalergi genoemde prijs uitgereikt aan leidende persoonlijkheden die met toewijding werken aan de eenwording (vernietiging) van Europa. Onder hen bevinden zich onder meer Angela Merkel, (2010). Heinz Hermann Thiele, een van de vooraanstaande Duitse ondernemers heeft de “burgers” tot verzet opgeroepen. Volgens hem is Merkel altijd een autocraat geweest zoals ze dat in de DDR geleerd heeft. Thiele vergeleek het democratiebegrip van Merkel met dat van een machthebber in Kongo. De burgers zouden dat niet meer moeten accepteren en verzet moeten bieden.

Verder werd de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan de Jezuïet Herman van Rompuy (2012), Jean Claude Juncker (2014) en Kenneth Clarke, de Britse conservatieve parlementariër, die tegen de Brexit stemde (2016). Al deze figuren willen dat de Europese Unie meer moslimmigranten opneemt, daarmee de omvolking van Europa stimulerend. Zij bevorderen de instandhouding van het koninkrijk van de duisternis, wiens marionetten zij zijn. Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een prijs wordt toegekend aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de EU en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een belangrijke navolger van Coudenhove-Kalergi was de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, die als president van Frankrijk poneerde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen.

Nicolas Sarkozy

Ook Duitslands voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zei in een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016) , dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen. Hij noemde de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en daardoor politieke invloed hebben die alleen hun doeleinden dient.

Wat wij vandaag meemaken is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, chaos, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. Zij die achter dit plan zitten maken deel uit van een wereldwijde 'satanische hiërarchie', die de wereld wil beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis wil bepalen. Deze zogenaamde elitairen zijn terug te vinden in wereldomvattende organisaties die zich hebben toegelegd om de hele wereld onder hun controle te brengen, een Nieuwe Wereldorde. 

Ze hebben een hele serie organisaties ter beschikking die hun satanische plannen uitvoeren. Het gaat om een enorme, goed georganiseerde, parallelle machtsstructuur. Een kuil vol slangen met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. Men werkt toe naar een wereldwijde chaos zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zal zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering. De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze meedogenloze samenzwering met voeten getreden. Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van hun activiteiten, net als hun absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding, hun spionage en chantage.

 

De elitairen bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. De nieuwsbrengers volgen trouw wat ze opgedragen krijgen. Ze promoten praktisch allemaal de agenda van de samenzweerders. Alle criticasters die de plannen van de NWO-Elite nu nog vrijelijk aan de orde kunnen stellen, zullen op termijn het zwijgen worden opgelegd. Het gaat om de Godvijandige macht, door satan zelf gewrocht. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten.

 

Wat volgens de elitairen achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over hun plannen en alles wat daar mee samenhangt. Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit, nationale grenzen. Ze zien dat als obstakels en zien nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. De bedoeling is de soevereiniteit van alle landen in de wereld af te breken en uiteindelijk compleet te vernietigen. Daarom zitten ze achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren ze de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in één grote smeltkroes met de god der vestingen, op de wereldtroon.

 

De huidige Europese Unie dient als model voor het uiteindelijk hoofddoel: een planetaire wereldregering waarin de meeste grenzen zullen zijn vervaagd of zelfs zijn opgeheven. Iedereen kan zien dat Brussel druk bezig is de soevereiniteit en nationale belangen van de lidstaten te vernietigen. Niet voor niets stelde de voormalige EU president (Jezuïet) Herman van Rompuy in 2012 dat de nationale parlementen niet in het belang van de EU zijn en daarom van hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële zaken.

 

Herman van Rompuy

 

De grootste barrière die moet worden opgeruimd is het nationalisme. Daarom zijn de elitairen bezig de wereldbevolking met hulp van de media te hersenspoelen zodat ze achter de opheffing van grenzen gaan staan, om zodoende ieder nationalistisch gevoel te vernietigen. Doelstelling achter dit alles is Europa te veranderen in chaos. De instroming van honderdduizenden asielzoekers maakt daar onderdeel van uit.

 

De huidige Europese leiders voeren gewillig deze satanische plannen uit. Het zijn trekpoppen die de gevolgen voor de Europese burgers totaal negeren en willens en wetens Europa naar de rand van afgrond duwen. Men zal de vrijheid van het individu versneld wegnemen. Europa is de bouwsteen voor de Nieuwe Wereldorde, het grote voorbeeld van de aanstaande wereldwijde chaos. De leiders in Brussel hebben tot dusver op geen enkele wijze laten zien eenheid uit te stralen. De praktijk laat zien dat ze een onwaarschijnlijke onsamenhangende zwakte hebben bijeengebracht. Een uitgesproken voedingsbodem voor chaos. Het is niets anders dan een hoop los zand dat door de wind zal worden opgenomen en niet meer gevonden zal worden, om met de woorden van de profeet Daniël te spreken.

De elitairen zijn van mening dat ze het volste recht hebben wat zij in de wereld aan het doen zijn. Zij menen dat de ‘gewone man’ niet voldoende verstand heeft om zelf over zijn lot te beschikken. Men wil een wereld waarin alles strak geregeld is wat de mens wel en niet mag doen, zogenaamd in het belang van de hele samenleving. Andersdenkenden worden zwartgemaakt in de grotendeels door hen gecontroleerde massamedia. Mensen die weigeren zich te onderwerpen of openlijk kritiek op hun handelswijze leveren, zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met harde maatregelen. De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met hun plannen is door totale overheidscontrole. Zij die eigenhandig afwijken van hun programma, krijgen een ongeluk of worden geconfronteerd met gefingeerde aanklachten zodat ze opgesloten kunnen worden. Zij geloven dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de 'werkers'. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Er zal een geweldige schoonmaakoperatie plaatsvinden wanneer hun ‘grote man’ eenmaal is geïnstalleerd.

Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. Men plaatst regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Daarom worden de Europese leiders niet door het volk gekozen, maar gewoon aan de bevolking opgedrongen. Deze slaafse lieden mogen de geheime bijeenkomsten van de elitairen bijwonen maar dienen te zwijgen over wat ze allemaal te horen krijgen. Er komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Men wil de joods-christelijke wereldbeschouwing vervangen door nieuwe universele waarden. Ze hebben de God van de Bijbel verworpen en proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. Dat is de kerk van de eindtijd. De kerk zonder Jezus, waarin de ‘God is dood’ theorie wordt verkondigd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden.

Ook hebben ze de Arabische ‘lente’ (lees chaos) in het leven geroepen. Sinds het Westen onder leiding van Washington en Brussel Gadhaffi van het toneel hebben verdreven, is Libië verworden tot een puinhoop en moordende islamitische barbaren. Men heeft zodoende  de weg vrijgemaakt voor honderdduizenden economische vluchtelingen die via de stranden van Libië de oversteek naar Italië hebben gemaakt en vervolgens naar de rest van Europa. In een telefoongesprek op 25 februari 2011 met zijn vriend, de voormalige Britse premier Tony Blair waarschuwde Gadhaffi dat de islamitische terreur zich zou verspreiden over heel Noord-Afrika en eveneens Europa zou treffen als hij uit de macht zou worden verwijderd.

De poging van de elitairen om ook Egypte volledig te ontwrichten, is vooralsnog mislukt omdat het leger deze coup heeft verijdeld. Dat wil niet zeggen dat ze hun plannen hebben opgegeven. Ze hebben de extremistische moslimbroederschap ter beschikking om op termijn d.m.v. terreuraanslagen alsnog hun zin door te voeren.

De opkomst van de islamitische koppensnellers die Syrië en Irak in een hel hebben veranderd, is eveneens hun werk. Een gruwelijk slagveld dat alleen al in Syrië 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen op de vlucht heeft gedreven waarvan een deel richting Europa. Er zullen er nog veel meer volgen waardoor Europa volledig ontwricht zal worden.

Het Marrakesh verdrag

Op 11 december 2018 heeft de Nederlandse globalist Mark Rutte- zonder ook maar enige inspraak van de Nederlandse bevolking- het vervloekte VN- Marrakesh Immigratiepact ondertekend. Dit pact is een onomkeerbare stap in het volledig uit handen geven van het nationale immigratiebeleid en zal onvermijdelijk een immigratie-invasie op gang brengen. Het pact maakt van immigratie een universeel recht waarbij onze landsgrenzen wagenwijd worden opengezet. Dit duivelse plan legaliseert de massa-immigratie door migratie te verheffen tot een mensenrecht en, zet de grenzen wagenwijd open voor migranten uit zo ongeveer de hele wereld. "Geef nieuw aangekomen migranten gerichte, kind- en genderspecifieke, toegankelijke en uitgebreide informatie, juridische richtlijnen over hun rechten en plichten, inclusief over de naleving van nationale en lokale wetgeving, het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen, statusaanpassingen, registratie bij autoriteiten, toegang tot de rechter om klachten in te dienen over schendingen van rechten, evenals toegang tot basisdiensten."

 

Het gaat in deze overeenkomst niet over vluchtelingen die ten gevolge van oorlog moeten vluchten maar dat de landen die het verdrag hebben ondertekend, de grenzen moeten openen voor migratie. VN-lidstaten moeten niet alleen hun grenzen openstellen voor migranten, maar moeten hen zelfs helpen hun toekomstige land te kiezen door uitgebreide informatie te verstrekken over elk land waarin zij zich willen vestigen. Vluchtelingen en migranten hebben recht op universele mensenrechten en fundamentele vrijheden, die te allen tijde gerespecteerd, beschermd en nageleefd moeten worden.

Pas aangekomen migranten in bijvoorbeeld Europa moeten dezelfde, of op zijn minst zeer vergelijkbare, rechten hebben op onderwijs, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg, als Europeanen, die hard hebben gewerkt en een halve eeuw belasting hebben betaald om dit te bewerkstelligen. Europeanen zullen dit allemaal van hun belastinggeld moeten betalen. Alle vormen van discriminatie dienen te worden geëlimineerd, en alle uitingen, daden en manifestaties van racisme, rassendiscriminatie, geweld, xenofobie en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid tegen alle migranten in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving dienen te worden veroordeeld en bestreden. Kritiek op immigratie en islam wordt een haatmisdrijf.

De Nederlandse kiezers zijn massaal voorgelogen door hun volksvertegenwoordigers en regering. Met uitzondering van de PVV en het FvD, hebben alle andere partijen willens en wetens ingestemd  met de uiteindelijke vernietiging van onze sociale zekerheid, omdat die door de toestroom van miljoenen kansarme (moslim)migranten volstrekt onbetaalbaar zal worden. En dat betekent dat Nederland een land met wijd verspreide armoede wordt.

De Verenigde Staten, Oostenrijk, Australië, Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Litouwen, Bulgarije, Noorwegen, Slovakije, Roemenië en Polen, hebben geweigerd het pact te ondertekenen.

De Britse parlementariër Janice Atkinson waarschuwt dat het VN Migratiepact van Marrakesh de komende 6 jaar zal zorgen voor een vloedgolf van 59 miljoen migranten naar Europa, dus bijna 10 miljoen per jaar. Puur afgezet tegen het inwonertal betekent dit dat Nederland tot en met 2024 minimaal 2 miljoen migranten zal moeten opnemen.  Atkinson wijst ook op VN verklaring uit 2000 waarin letterlijk staat dat de Europese bevolking aan het verouderen is ‘en daarom vervangen moet worden’, en dat massa-immigratie daarom ‘onvermijdelijk, wenselijk en noodzakelijk is. Volgens Atkinson zal ‘de cultuur en identiteit van de Europeanen worden verpletterd’. Tegelijkertijd zal met nieuwe ‘haatspraak’ wetten alle kritiek hierop gecriminaliseerd worden. Termen zoals ‘illegalen’ zullen worden verboden, en natuurlijk zal er ook op geen enkele wijze meer getwijfeld mogen worden aan de islamitische religie.  Dat houdt in dat de islamisering van de EU en Nederland in de allerhoogste versnelling wordt gezet, en de autochtone bevolking daar helemaal niets meer tegen zal kunnen en mogen doen.

We zien het voor onze ogen gebeuren. Om de chaos compleet te maken zijn de elitairen eveneens druk doende een wereldwijde economische crisis te creëren. Wanneer ze dat punt hebben bereikt zullen ze de wereld onder hun gezag brengen en de door hen geplande Nieuwe Wereldorde invoeren.

Men wil een Big Brother achtige wereldregering met een maximum van 500 miljoen inwoners. Ze noemen de ‘overbevolking’ de grootste bedreiging voor onze planeet. Depopulatie is topprioriteit op hun agenda. Ook de VN wil het leven middels het 'Agenda-21' programma massaal vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel van de elitairen om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.

Ze willen dat de Verenigde Naties als een wereldregering gaat functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Ze hebben daarvoor de stad Jeruzalem op het oog als het hoofdkwartier om hun ‘messiaanse’ (lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Ze zijn daarom groot voorstander van de herbouw van de tempel zodat van daaruit hun ‘messias’ (antichrist) de wereld kan gaan besturen.

 

Model derde tempel

 

Deze nieuwe Tempel zal voor alle geloven zijn en zodra hij klaar is zullen ze aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de “Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong. Vele gelovigen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet.

 

Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze groeperingen.

 

Ze zullen blijven komen, de honderdduizenden, misschien miljoenen asielzoekers/migranten om Europa verder te destabiliseren waardoor de chaos compleet zal worden. Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Keulen, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het plegen verkrachtingen, het plegen van terreur en het vermoorden van onschuldigen. Ze houden echter geen rekening met de mogelijkheid dat de autochtone Europeanen zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank zullen laten leiden. In diverse Europese landen vormen zich volksbewegingen die zich beginnen te verzetten tegen de instroom van al die honderdduizenden asielzoekers die geheel volgens plan en onder toeziend oog van de gevestigde politieke orde, de Europese samenleving in chaos zullen veranderen. Deze ontwikkelingen zullen zich de komende tijd in snel tempo gaan voordoen. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.

 

Terug naar: Inhoud