Wacht Amerika een nieuwe burgeroorlog?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 november 2013) (Laatste bewerking: 19 november 2019)

 

Velen in Amerika vroegen zich af of Barack Hussein Obama voorbereidingen aan het treffen was om de staat-van-beleg af te kondigen omdat ze zagen dat hij een tiranniek bewind aan het vestigen was. Naast de vele door hem ondertekende Executive Orders die hem en zijn administratie onbeperkte macht gaven, ondertekende hij op 1 januari 2012 de omstreden National Defense Authorization Act die het hem mogelijk maakte om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten. Daarnaast zette hij in 2012 zijn handtekening onder Executive Order 10998 die het hem de mogelijk maakte om grondbezit van farmers te onteigenen. De organisaties die Obama daarvoor onder meer ten dienste stonden zijn de FEMA en het Bureau of Land Management (BLM).

 

Tijdens Obama’s regeerperiode speelde er een zaak in de staat Oregon tegen de Hammond familie. Hammond is een veeboer die wegens brandstichting op federale grond is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook zijn zoon kreeg dezelfde straf. De twee waren bezig om het land onkruidvrij te maken maar verklaarden dat de brand uit de hand was gelopen. Desondanks werden beide schuldig bevonden en veroordeeld. Na hun vrijlating, besloot een rechter echter dat ze een te lichte straf hadden gekregen en oordeelde dat ze voor langere tijd terug moeten naar de gevangenis.

Als reactie hierop meldde zich een groep van 150 gewapende Amerikaanse patriotten om de Hammonds te steunen en bezetten op 2 januari 2016 het hoofdkwartier van het Malheur nationaal natuurpark in Oregon. De groepering noemde zichzelf Citizens for Constitutional Freedom en waren niet van plan te vertrekken en het gebouw zelfs met geweld te zullen verdedigen. Onder hen was de Rancher Ammon Bundy die zei op te komen voor grondrechten van de lokale veeboeren.

Ammon Bundy

Ammon Bundy is de zoon van Cliven Bundy, een veeboer uit Nevada die het in 2015 opnam tegen de Amerikaanse overheid. Daarover later iets meer. Ammon Bundy beschuldigde het hoofdkwartier van het Malheur nationaal natuurpark als werktuig te fungeren voor de onrechtmatige tirannie van de overheid die de familie Hammond heeft moeten ondergaan. Hij vond dat de landelijke overheid teveel druk uitoefende op het bezit van de diverse landeigenaren. In deze video legde onder meer Bundy de situatie uit en riep hij mensen op om zich bij hen aan te sluiten.

Naast de beschuldiging van brandstichting werden de Hammonds ook dwars gezeten "omdat ze weigerden hun grond aan de overheid te verkopen onder het mom dat men van plan was dit gebied aan het Malheur Nationaal natuurpark toe te voegen. Maar wat er in werkelijkheid aan de hand was, is dat er zich onder de grond van de Hammonds een schat aan waardevolle grondstoffen bevindt zoals koper, zilver, uranium, gas en olie. Logisch dat de familie Hammand niet bereid was hun land (gedwongen) te verkopen aan de overheid. Dat is de reden waarom ze Hammond als een terrorist vijf jaar lang hebben opgesloten. Het heeft niets te maken met brandstichting.

The Washington Post noemde de groep Hammond sympathisanten 'bezetters' en The New York Times hield het op 'gewapende activisten'. Logisch dat deze kranten dit soort uitspraken deden want ze publiceren immers precies dat wat de overheid van ze verwacht. De aan de leiband van de Elite lopende propagandazender CNN bestempeld Bundy en zijn aanhang als “binnenlandse terroristen”. Op social media werd de overheid opgeroepen geweld te gebruiken en ‘de bezetters daar af te schieten.’ Natuurlijk werd er met geen woord gerept over de maffiapraktijken van de overheid, maar werden mensen die tegen dit soort zaken in opstand komen terroristen genoemd.

Bundy voert zelf al jarenlang strijd met de autoriteiten over het recht om zijn koeien te laten grazen in een weidegebied in Nevada dat volgens de overheid formeel onder controle staat van het Bureau of Land Management (BLM). Zij zeggen dat Bundy zijn vee laat grazen op publiek terrein, wat weliswaar toegestaan is, maar dat hij daar graasbelasting over moet betalen. Bovendien zou hij in overtreding zijn met een Federale Wet die voorziet in de bescherming van bepaalde diersoorten. Allemaal leugens! De voorouders van Bundy zijn al sinds 1870 veehouders in dat gebied en hebben historische rechten om gebruik te maken van deze weidegebieden. BLM is een in 1949 opgericht Federaal Instituut dat door heel Amerika gebieden beheert waarvan Washington vindt dat die aan de Federale overheid toebehoren, maar waarvan Bundy en anderen zeggen dat deze toebehoren aan de individuele staat, zoals in zijn geval Nevada. De BLM gaf Bundy vervolgens de opdracht zijn koeien weg te halen.

Toen Bundy weigerde kwam de BLM in groten getale met zwaar bewapende troepen naar hem toe om hem daartoe te dwingen. Het gebied werd hermetisch afgesloten en de BLM had aannemers ingehuurd om Bundy’s koeien te verzamelen. Bundy gaf niet toe, ondanks dat er een no flyzone werd ingesteld. De gebeurtenis werd zoals gebruikelijk door de mainstream media zoveel mogelijk geboycot en mobiele zendmasten in de buurt werden uitgezet om de communicatie zoveel mogelijk te beperken. Ondanks de herhaalde dreigingen van Federale Overheid dat er geschoten zou worden werd de groep Bundy supporters steeds groter. Farmers van heinde en ver kwamen om hem te helpen.

Bundy’s aanhang tegenover de bewapende overheid

Uiteindelijk lukte het op deze manier om niet alleen weerstand te bieden tegen de tot de tanden bewapende BLM, maar ook om ze uiteindelijk een nederlaag toe te brengen. Mensen die erbij waren omschreven het als “een scene uit een film” en een “historische gebeurtenis”. Het brutale optreden van de BLM tegen de Bundy’s heeft net als bij de Hammonds te maken met grote hoeveelheden uranium in de bodem van hun grondgebied.

De gebeurtenis rond de Bundy ranch is maar een voorbeeld van de agressieve manier waarop politie en ook het leger in opdracht van de Amerikaanse overheid opereren. Dat betekend niet automatisch dat alle politieagenten of federale agenten tot de bad guys gerekend moeten worden, of dat ze volledig achter de door hen uitgevoerde opdrachten staan. Een van de zaken die goed duidelijk is geworden m.b.t. de federale actie tegen de Bundy ranch was dat sommige federale agenten zich bijzonder ongelukkig voelden bij het uitvoeren van de opdracht.

De FBI heeft met een schietpartij op een wrede manier een eind gemaakt aan de vredige bezettingsactie in het plaatsje Burns in de staat Oregon. Er is een dode gevallen en de leider Ammon Bundy zijn broer Ryan en nog twee metgezellen zijn ter plekke gearresteerd. Naast de broers Bundy en een aantal metgezellen is ook een journalist gearresteerd die al vanaf het begin de actie ondersteunde en live radio- en videoreportages maakte vanuit Oregon. Zijn naam is de bij veel Youtube gebruikers bekende Pete Santilli. Bundy en een aantal van zijn metgezellen waren op weg naar een bespreking buiten het bezette pand zoals ze dat wel vaker deden, toen de auto’s onderweg werden aangehouden door de FBI. Vervolgens ontstond een schietpartij waarbij iemand werd gedood en er meerdere (licht) gewonden vielen. De gedode man zou de rancher LaVoy Finicum uit Arizona zijn. Sommigen in de Verenigde Staten noemen deze gebeurtenis het begin van een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog.

actievoerder oregonRancher LaVoy Finicum, vermoord door de FBI.

Op deze video zijn beelden te zien van het moment waarop Finicum door de FBI werd neergeschoten. Het is niet helemaal duidelijk te zien of hij van plan was om zich over te geven of dat hij zoals door de FBI wordt gezegd, iets (een wapen) uit zijn jaszak probeerde te halen tijdens zijn arrestatie. Finicums dochter Thara laat via Facebook weten dat haar vader zich had overgegeven met de handen in de lucht stond of zat en vervolgens in het gezicht werd geschoten.


moord finicum

Op 28 oktober is bekend geworden dat de zeven verdachten, waaronder de gebroeders Bundy, door een rechtbank in Portland zijn  vrijgesproken van de aan hen ten laste gelegde aanklachten in de eerder genoemde zaak in de staat Oregon tegen de Hammond familie.  Daarmee is de zaak echter niet afgedaan want de harde kern van deze groep blijft in de gevangenis. Toen de advocaat van de groep tijdens de zitting deze uitspraak te horen kreeg ging daarop zo door het lint dat hij overmeesterd werd door de parketwachten waarbij hij zelfs werd getaserd (stroomstootwapen). Ammon Bundy blijft vastzitten en zal worden overgedragen aan de autoriteiten in Nevada in verband met de eerder genoemde gebeurtenissen op de boerderij van hun vader Cliven Bundy. Ook broer Ryan blijft voorlopig nog vast, omdat de jury het er niet over eens kon worden of hij nu wel of niet schuldig zou zijn aan diefstal. Ook Brian Cavalier, de lijfwacht van Ammon Bundy zal vanwege dezelfde aanklachten als Ammon worden overgedragen aan de autoriteiten in Nevada.

Gebeurtenissen als in Oregon en Nevada lieten zien dat de Amerikanen bereid zijn in opstand te komen tegen de Federale overheid.  Duizenden groepen staan klaar om gewapend verzet te plegen tegen wat men de kliek in Washington noemt. In Texas is per 1 januari 2016 een nieuwe wet in werking getreden waarbij iedereen die een wapenvergunning heeft het is toegestaan open en bloot met hun wapens rond te lopen en dat zijn er circa 826.000.

 

De bekende Amerikaanse acteur Chuck Norris, die zich al jaren opwerpt als verdediger van de Amerikaanse vrijheid, zegt  dat Texas formeel nooit een deel van de Verenigde Staten is geweest, en dat als de rebellie tegen Washington gaat beginnen, Texas hierbij voorop zal lopen. In een column op de site van WorldNetDaily zegt Norris: ,,als de ‘state of the union’op deze manier doorgaat een vijand van de staat te worden, dan kan dit wel eens sneller realiteit worden dan we denken”. Van 1836 tot 1845 was Texas een onafhankelijke staat. Op 1 maart 1845 werd Texas door president John Tyler geannexeerd, maar in de Texaanse wetten staat dat ‘alle politieke macht aan de burgers toebehoort. Zij hebben te allen tijde het onvervreemdbare recht om hun regering te veranderen, op een manier die hen goed acht.’ Obama dacht dat hij met een aantal maatregelen het wapenbezit onder de Amerikaanse burgers verder terug kon dringen, maar dat bleek geen enkel effect te hebben.

Zeker 30 burgerorganisaties en - groepen, hopen dat er een tweede Amerikaanse revolutie komt. 

Scott Wagner, professor en commandant van een Amerikaanse Politie Academie, en tevens commandant van een Contra-Terrorisme Trainings Eenheid schreef al in 2009 dat er een groeiende angst bestaat in de gelederen van de politie in heel Amerika, voor het uitbreken van een nieuwe Revolutie.

Randy Brogdon gouverneur van de staat Oklahoma noemt het Congres een bende zichzelf overschattende onbenullen. Judy Burges afgevaardigde van de staat Arizona zegt dat haar staat af wil van de invloed van Washington. Zij zegt dat indien de federale overheid mocht besluiten tot het confisceren van vuurwapens, de staat Arizona daar niet akkoord mee zal gaan omdat dat tegen het Tweede Amendement van deze staat is:  ,,We hebben een soevereine staat in Arizona, en zijn geen afdeling van de federale overheid, en willen zo dus niet behandeld worden.” Ook Texas wil terug naar haar eigen onafhankelijkheid. 14 Gouveneurs uit 14 staten en hun burgers bereiden zich voor op een mogelijke burgeroorlog tegen wat men de kliek in Washington noemt.

Ex-Navy SEAL Ben Smith waarschuwde dat Obama zowel hoge als lage officieren in het leger rechtstreeks heeft gevraagd bereid te zijn om dodelijk geweld te gebruiken wanneer Washington mocht besluiten de Amerikaanse bevolking te ontwapenen. Als ze weigeren, dan krijgen ze harde sancties opgelegd, worden buitenspel gezet of zelfs ontslagen. Zo was Obama ŕ la Jozef Stalin druk bezig met het 'zuiveren' van de legertop en ontsloeg hij maar liefst 197 hooggeplaatste officieren die weigerden hem absolute trouw te zweren. Onder hen bevonden zich viceadmiraal Tim Giardiana en generaal-majoor Michael Carey. Meerdere soldaten uit het hele land hebben verklaard dat ze worden getraind om een binnenlandse oorlog te voeren tegen groepen die zich op wat voor wijze dan ook verzetten tegen de leiders in Washington. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking, als het moet, in slavernij gebracht worden.

In een rapport van het Amerikaanse leger wordt gewaarschuwd dat Amerikaanse legeronderdelen erop voorbereid moeten zijn dat ze naar New York City en andere megasteden worden gestuurd om burgerlijke onrust en politieke opstanden te voorkomen. Zij kunnen worden ingezet om, in het belang van de nationale veiligheid, belangrijke infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Gezien recente handboeken van het leger die tot in detail voorbereidingen omschrijven over hoe moet worden omgegaan met rellen op grote schaal in de Verenigde Staten, kunnen de militairen worden gedwongen mee te doen aan acties met dodelijk geweld tegen demonstranten. Het feit dat de Amerikaanse troepen worden voorbereid om in de nabije toekomst belangrijke Amerikaanse steden te bezetten is uiterst zorgwekkend. Er zijn de laatste jaren met regelmaat militaire oefeningen (urban warfare) in grote steden door heel Amerika uitgevoerd. Dit inclusief oefeningen waarbij “dissidenten” werden opgejaagd, gearresteerd en afgevoerd.

Op de website ‘Oath Keepers’, een organisatie van politieagenten, militairen, reservisten en veteranen, die zweren dat zij de Grondwet zullen verdedigen, staat dat ze een nieuwe revolutie verwachten, waarbij ‘de levens van miljoenen op het spel staan.’ Online staat een verklaring van overheidsbevelen die de bij de organisatie aangesloten agenten en militairen niet zullen opvolgen. Daaronder wordt verstaan, het niet meewerken aan het ontwapenen van Amerikaanse burgers, het zonder huiszoekingsbevel doorzoeken van huizen, voertuigen, etc., het arresteren van Amerikaanse burgers die als ‘onwettelijke vijandelijke strijders’ worden beschouwd, het uitvoeren van een invasie in een staat die zichzelf onafhankelijk verklaard van de federale regering, het gedwongen overbrengen naar de FEMA-detentiekampen, onder welk voorwendsel dan ook.

De Oath Keepers noemen zichzelf patriotten. De populariteit van de milities is onder Obama enorm toegenomen voornamelijk door de manier waarop hij bezig was Amerika naar de rand van afgrond te duwen. Zij zien het als hun plicht zichzelf en hun land te verdedigen. Het Southern Poverty Law Center schat het aantal actieve milities in de VS nu op 276.

 

Waar de mensen bang voor zijn is voor een nieuwe revolutie in de orde van de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tussen de Noordelijke Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten (de Confederatie). Gezien de huidige ontwikkelingen rijst de vraag of zich dat kan herhalen. Het Witte huis hoeft onder de staat-van-beleg géén rekening meer te houden met het Amerikaanse Congres. De Executive Orders geeft iedere president op ieder gewenst moment de gelegenheid de volledige macht te grijpen en de mogelijkheid alle verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

Naast de door Obama ondertekende executive orders, hebben toekomstige presidenten eveneens de beschikking over de executive orders die in 1962 door John F.Kennedy i.v.m. de Cuba crisis zijn ondertekend. In dat jaar dreigde in oktober een atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Cuba was na een zevenjarige guerrillastrijd in 1959 communistisch geworden onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte invasie in de Varkensbaai tot de Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand. Op 22 oktober 1962 trad de crisis in volle openbaarheid toen president John F. Kennedy een felle rede hield waarin hij de ontmanteling eiste van alle Sovjet-raketbases op Cuba en een blokkade aankondigde op alle militaire goederen naar het eiland; twee dagen later werd deze 'illegale' blokkade van kracht; de wereld hield de adem in, vooral toen duidelijk werd dat Sovjetschepen met kernkoppen aan boord de quarantainezone al dicht waren genaderd. Op zaterdag 27 oktober kwam het, zoals tientallen jaren later duidelijk werd, bijna tot een kernoorlog. De volgende dag, zondag 28 oktober, bleek een keerpunt in de crisis, toen Radio-Moskou bekendmaakte dat de Sovjet-Unie gevolg zou geven aan de eisen van de VS en de schepen rechtsomkeert zouden maken. Deze concessie volgde op een intensieve briefwisseling tussen de Russische leider Chroesjtsjov en Kennedy, waarin niet alleen tot ontmanteling van de raketbases op Cuba werd besloten, maar ook tot terugtrekking door de Verenigde Staten van de op de Sovjet-Unie gerichte Jupiter-raketten in Italië en Turkije.

De Cuba crisis ligt aan de basis van de door Kennedy ondertekende volgende executive orders. Executive Order 10990 staat de regering toe om alle vormen van transport en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive order 10995 geeft de regering de macht de media volledig onder haar invloed te brengen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 geeft de Directeur-Generaal der Posterijen het recht om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Executive order 11003 geeft de overheid de vrijheid alle luchthavens en vliegtuigen over te nemen inclusief commerciële vliegtuigen. Executive order 11005 staat de overheid toe alle spoorwegen, alle binnenlandse waterwegen en opslag ruimtes  over te nemen.

Chroesjtsjov en Kennedy in overleg in 1961

Zo kan de huidige president Donald Trump niet zonder enige aanleiding zomaar een staat-van-beleg afkondigen. Daar moet tenminste een flinke crisis voor aan ten grondslag liggen. Denk hierbij aan de alsmaar verslechterde relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. De situatie is zo explosief dat een gewelddadige confrontatie tussen de beide supermachten niet langer meer uitgesloten moet worden. Het lijk wel alsof Washington heel bewust een oorlog tegen Rusland aan het uitlokken is. Ook een opstand tegen de president zelf of  een hele reeks barbaarse aanslagen van islamitische jihadisten kunnen aanleiding zijn de staat-van-beleg af te kondigen.

Volgens de voormalige CIA directeur Michael Morell "zijn er duizenden ISIS sympathisanten in de Verenigde Staten” die van plan zijn flink wat rotzooi te schoppen. De stemming onder de Afro-Amerikaanse bevolking wordt er ook niet beter op. Ze gaan steeds meer de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld. Het gaat nu nog om geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dat kan snel veranderen en ontaarden in massale landelijke rellen. Een valse vlag operatie behoort natuurlijk ook altijd nog tot de mogelijkheden.Ook bestaat er in toenemende mate de mogelijkheid van een totale financiële ineenstorting.

Terug naar: Inhoud