Velen geloven dat de opname van de gemeente nabij is

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 februari 2015) (Laatste bewerking: 16 oktober 2022)

 

Velen geloven dat de opname van de gemeente nabij is, maar de meningen zijn verdeeld.Er is bijna geen onderwerp waarover zoveel verdeeldheid bestaat als over de aard en het tijdstip van de opname van de gemeente. Volgens sommige theologen is het geloof in een opname vóór of tijdens de Grote Verdrukking niet meer dan een sprookje omdat dit geen Bijbelse rechtvaardiging kent. Vooral in de Verenigde Staten zijn nogal wat theologen en andere onderzoekers die de opname van de gemeente afwijzen. Ze beschouwen de leer van de opname als een dwaalleer omdat de kennis omtrent de regie over de ontwikkelingen in de fase vóór de terugkeer van Jezus, alleen aan de Hemelse Vader blijft voorbehouden. De Heer Zelf zegt immers dat Hij zal komen als een dief in de nacht. Zelfs de engelen bezitten niet de door de mensen begeerde inside-informatie. Er staan heel wat artikelen op internet waar wordt gesteld dat er geen sprake is van een opname. Men noemt dat zelfs een doctrine van satan. Men waarschuwt dat door het verspreiden van de opnameleer, er valse verwachtingen worden gewekt bij de gelovigen.

De leer van de opname berust op een niet-samenhangend geheel van Bijbelverzen, waarbij de wens de vader van de gedachte is, en de aanhangers van deze visie graag worden bevestigd in hun eigen overtuiging. Maar stel dat er inderdaad sprake is van een opname in de hemel waarom zegt Jezus dan het volgende:

Johannes 16:33…In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen…

In Matthéüs zegt Hij:

Matthéüs 24:9 …Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden (er zullen martelaren zijn, zoals in alle eeuwen) en, gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil…

In Johannes zegt Hij:

Johannes 15:20Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.”

En in Handelingen staat:

Handelingen14:22  “…door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.”

Tot troost van de gelovigen zullen die dagen van beproeving en verdrukking van de eindtijd en de regering van de antichrist en zijn valse profeet ingekort worden, beloofd Jezus in Matthéüs 24:22. Johannes ziet deze geweldige gemeente, dit volk Gods, als een schare die niemand tellen kan. Tegen hem wordt gezegd als hij vraagt waar ze vandaan komen: …dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams…

De Here Jezus gaf vlak voor Zijn hemelvaart zijn discipelen te kennen dat het niet hun zaak was weet te hebben van de duur van de tijdperken in de geschiedenis als ook de momenten waarop er van hogerhand op beslissende manier zou worden ingegrepen.

Een ander argument van de tegenstanders van de opnameleer is, dat als er al sprake is van een opname, waarom dat dan niet geldt voor al die miljoenen christenen die thans vanwege hun geloof in de Here Jezus worden vervolgd en als beesten worden afgeslacht. Men schat dat er jaarlijks rond de 110.000 Christenen in Moslimlanden worden vermoord enkel en alleen vanwege hun geloof, en vele honderdduizenden anderen mishandeld. Hoe aan de nog levende christenen, die op dit moment de meest afschuwelijke slachtpartijen meemaken, uit te leggen dat er sprake zal zijn van een opname voordat de Grote Verdrukking begint. Wie zijn dan toch die uitverkorenen die worden opgenomen terwijl dat kennelijk voor hen niet geldt! Onthoofdingen en barbaarse slachtpartijen zijn immers aan de orde van de dag. Voor meer informatie over deze huidige slachtpartijen klik dan eens hier voor de christenvervolging in Irak, en hier in Syrië en hier in Nigeria. In het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, worden christenen geconfronteerd met alomtegenwoordige en systematische vervolging die gestaag toeneemt in de intensiteit en reikwijdte.

Hoe aan deze moeder uit te leggen dat er sprake zal zijn van een opname, terwijl haar hele gezin is uitgemoord?

Volgens El Shafie, hoofd One Free World International, worden er op dit moment over de hele wereld tussen de 200 en 300 miljoen Christenen vanwege hun geloof in Jezus Christus vervolgd. 80% van deze vervolging vindt plaats in Moslimlanden, de rest in hoofdzakelijk communistische landen (Noord Korea, China). Er is een schrikbarende toename te constateren van moordpartijen op christenen wereldwijd, verbanning, huisonteigening, landroof, brandstichting, afpersing en verkrachting van vrouwen. Hoe passen deze gebeurtenissen in de visie van de opnameleer? De Bijbel staat vol met voorbeelden van trouwe volgelingen van Christus die onder de meest verschrikkelijke omstandigheden moeten lijden. Het eerste dat Paulus na zijn bekering te horen kreeg was dat hij veel zou moeten lijden omwille van Jezus Christus.

Toen Paulus zijn brieven schreef aan de jonge Timoteüs na Jezus' opstanding was Paulus al een bejaarde man geworden. Hij was al eens door Rome gevangengenomen, met roeden geslagen, gegeseld, opgesloten in een koude kerker met zijn voeten in houten balken vast geklonken en had schipbreuk geleden. Daarnaast werd hij in eigen land vervolgd en voortdurend opgejaagd door de Schriftgeleerden die hem wilden stenigen om hun eigen religieuze tradities te beschermen.

Ondanks genoemde feiten zijn vele christenen ervan overtuigd dat de Opname van de gemeente (Engels. Rapture), een toekomstige, door de Bijbel voorzegde gebeurtenis is, waarbij ware gelovigen in de hele wereld in een oogwenk door Jezus van de aardbodem zullen worden weggehaald vlak voor het begin van de wereldwijde heerschappij van de antichrist, om hen voor de vervolgingen te besparen die de antichrist zal ontketenen. Voor de achtergebleven 'ongelovigen' zal het zijn alsof miljoenen mensen plotseling 'in het niets' zijn verdwenen. Ondertussen zal op aarde de eindtijd in volle hevigheid losbarsten. De eerste 3½ jaar zal een tijd van valse vrede zijn, en de tweede 3½ jaar een tijd van oorlog en rampspoed.

De oude kerkvaders als Irenaeus (130-202), Tertullianus (160-240) en in een latere tijd Cyrillus van Alexandrië (400-440) waren overtuigd van de boodschap van de opname van de Gemeente. Irenaeus was bisschop van Ephese en een leerling van de apostel Johannes. Later volgden onder meer de jezuiet Francisco Ribera (1537-1591), de jezuïet Manuel De Lacunza (1731–1801) , Erward Irving (1792-1834) , John Nelson Darby (1800-1882), Cyrus Scofield (1843-1921) en daarna diverse kerk-en gemeente leiders in de 20-21ste eeuw.

John Nelson Darby

Volgens de visie van John Nelson Darby zal de Opname plaatsvinden voordat de antichrist zich zal openbaren. De zeer omstreden ‘pre tribulation’ opname is mede afkomstig van een 15 jarig Schots meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen. De visie van Darby werd later in Nederland overgenomen door Johannes de Heer (1866-1961) en in ‘Het Zoeklicht’ verkondigd. De leer van de ‘voor-opname’ is bijzonder populair geworden in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de boven genoemde, oprichter van de Plymouth Brethren (De Vergadering van Gelovigen) deze leer op grote schaal begon te verkondigen. Gods Geest zou hem de waarheid hebben geopenbaard door het lezen van het boek van de jezuïet Emanuel De Lacunza. Deze inzichten brachten hem ertoe een eigen Bijbelvertaling te schrijven. Deze leer werd door Darby op grote schaal verspreid middels vele geschriften die hij publiceerde. Vooral in Evangelische kringen werd deze visie omarmd. In zijn geschriften gebruikte Darby uitdrukkingen van Theosofen en Vrijmetselaars waar hij nauwe contacten mee onderhield. Er is echter geen direct bewijs gevonden dat hij zich ook daadwerkelijk bij de occulte Vrijmetselaars had aangesloten. Wel had hij contact met Vrijmetselaars bankiers Drummond en Rothschild, die zijn vele reizen financierden. Diverse onderzoekers noemen de visie van Darby een valse doctrine, gebaseerd op Jezuïtische leugens.

Cyrus Scofield schreef in 1909 de Scofield reference Bible met daarin prominent de ‘pre-rapture ’leer van Darby. Daarmee beïnvloedde hij in die tijd vele Evangelische gemeenten in de Verenigde Staten. Ook bij deze figuur is het opvallend, dat hij Vrijmetselaarssymboliek gebruikt in de Oxford uitgave. Het Moody Bible institute heeft later diverse boeken van Scofield uitgegeven. Het is opmerkelijk dat het met name Evangelische en Charismatische gemeenten, Pinkstergemeenten,Vergadering van Gelovigen en Baptisten zijn die geloven in een opname in de hemel.

 

In Nederland is deze visie onder meer bekend geworden door Tim Lahaye. Door hem heeft de ‘opname-leer’ van de gemeente vóórdat de Grote Verdrukking op aarde plaats zal vinden vooral, veel aanhang gekregen onder de evangelische en charismatische christenen. Zijn fictie-romans en ook zijn films (Left Behind) zijn echter nadrukkelijk beïnvloed door de occulte New-Age beweging. New Age betekent letterlijk "Nieuw Tijdperk" en is een verzamelnaam voor een geheel nieuwe denkrichting. Enkele omslagen van de boeken van Lahaye bevatten afbeeldingen van Vrijmetselaarssymbolen tevens bestaat er een duidelijke connectie met de Illuminatie.  Overal ter wereld waren gelovigen laaiend enthousiast. Het werd zelfs dé ‘standaardleer’van de ‘opname’. Er verschenen Bijbelstudies en zelfs Bijbelscholen om deze leer te verkondigen. Het wemelt werkelijk van de websites en YouTube video’s waarin deze leer wordt verkondigd, dilwijls zelfs met datums waarop dat allemaal zou plaatsvinden. Vele gelovigen gaan er daarom van uit dat de ‘opname’ ieder moment kan plaatsvinden. Steeds opnieuw worden er datums genoemd waarop de ‘opname’ zal gaan plaatsvinden.

De opname-leer houdt in dat Jezus, voordat de plagen zoals beschreven door de profeten en in het boek Openbaring beginnen, de mensen die in Hem geloven in een oogwenk in de hemel opgenomen worden. Lahaye heeft in zijn boek alle Schriftplaatsen die over dit onderwerp gaan, op een rij gezet en noemt het zelf “het grootste onderzoekproject” van zijn leven. Volgens Lahaye bestaat er geen twijfel over dat er sprake is van een opname vóór de Grote Verdrukking. 

In de ‘Niagara Bijbelconferenties’(1878-1909) kwam de vraag naar voren of de opname nu vóór, tijdens of de grote verdrukking zou plaats vinden. In die periode verschenen grote hoeveelheden theologische werken van evangelische signatuur, die hoofdzakelijk de Opname vóór de Grote Verdrukking plaatsten. In de evangelische theologie is de opname van de gemeente sinds die tijd niet meer weg te denken. Sinds 1950 zijn er echter in de Verenigde Staten ook nogal wat theologische werken verschenen die leerden dat de Gemeente door de Grote Verdrukking heen zal gaan en daarna zal worden opgenomen.

De opname vóór het begin van Daniëls 70ste jaarweek wordt de pre-beproeving (of pre-tribulatie) genoemd. De opname halverwege (dat is het moment waarop dat de antichrist zich in de Tempel in Jeruzalem tot god zal laten uitroepen) wordt midden-beproeving (of midden-tribulatie) genoemd. De opname aan het eind van de Grote verdrukking wordt post-beproeving (of post-tribulatie) genoemd. Ook bestaat er nog een vierde standpunt, dat ook wel bekend staat als de “pre-toorn” opname. Het is een variatie op het midden-tribulatie standpunt. Velen geloven dat de tijd van de opname nabij is daarmee verwijzend naar diverse Bijbelteksten en naar de huidige afval van het geloof, de globalisering wereldwijd in politiek, economie en de verwoede pogingen te komen tot het samenvoegen van alle religies.

Zoals gezegd is vooral in evangelische kringen de opname van de gemeente gemeengoed. Onder een grote groep christenen bestaat er geen enkele twijfel of er sprake is van een opname. De meesten gaan er namelijk op grond van enkele Bijbelteksten en de daarop gebaseerde boeken en films er automatisch van uit, dat zij van de aarde zullen worden weggenomen en naar de hemel worden gebracht om pas na de Grote Verdrukking samen met Jezus naar de aarde terug te keren. Daarbij citeren ze ook Jezus’ uitspraak over het Vaderhuis met de vele woningen:

Johannes 14:2-3 “In het huis mijns Vader zijn vele woningen- anders zou Ik het u gezegd hebben- want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”

Het Vaderhuis wordt gezien als een woning in de hemel voor de gelovigen die zijn opgenomen, maar in de tijd van deze uitspraak was er nog helemaal geen sprake van een opname  naar de hemel. Deze tekst gaat over de tempel van God op aarde en niet over de hemel. De tempel in Jeruzalem was het huis van de Vader:

 

Johannes 2:16 “En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.

 

In de muren van de tempel waren vele woningen voor de priesters:

 

Ezechiël 40:45-46 “Hij sprak tot mij: Dit vertrek met de voorzijde op het zuiden, is voor de priesters die in de tempel dienst doen, en het vertrek met de voorzijde op het noorden, is voor de priesters die bij het altaar dienst doen; en wel de zonen van Sadok, die uit de zonen van Levi tot de Here naderen om Hem te dienen.”

Ook verwijst men dikwijls naar:

Matthéüs 24: 40-41Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergebleven worden.” 

Veel gehoort is ook de tekst uit Openbaring:

Openbaring 3:10-11Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Een tekst die door velen wordt gezien als de sleuteltekst voor de zogenaamde ‘opname’van het lichaam van Christus is:

 

1 Thessalonicenzen 4:13 t/m 18Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.Vermaant elkander dus met deze woorden.”

Veel mensen lezen hierin de ‘opname’ naar de hemel, maar deze tekst heeft helemaal niets met een opname vóór de verdrukking te maken, maar heeft het betrekking op de terugkeer van Jezus aan het eind van de verdrukking op het moment dat de gemeente, bestaande uit de dan levende en ook de dan opgestane gelovigen Hem zullen zien komen en Hem tegemoet gaan in de lucht en vervolgens met Hem meegaan naar de aarde, waarheen Hij op weg was. Zowel de Joden als de gelovige heidenen verwachten in de tijd dat dit geschreven is helemaal niet een opname naar de hemel maar een terugkomst van Jezus/Yeshua op de Olijfberg:

Handelingen 1:9-10-11 “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

 

Voor het volk van Israël was een opname naar de hemel volslagen ondenkbaar nadat ze eeuwen lang door de profeten vertrouwd waren geraakt met de komst van de Messias en het Koninkrijk op aarde. Ook de gelovige heidenen wisten al evenmin iets van een hemelse bestemming. Dat werd in de tijd van de Handelingen beslist nog niet verkondigd. Zij deelden in de zegeningen van Israël en hadden ook dezelfde verwachting dat het Koninkrijk op aarde gevestigd zou worden.

 

In 2 Thessalonicenzen waarschuwt Paulus dat de dag des Heren pas zal aanbreken na de Grote Verdrukking en nadat de mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de zoon des verderfs en deze zich in de tempel zet als een god. De wetteloze zal met krachten komen, tekenen, bedriegelijke wonderen en met verlokkende omgerechtigheid.  De zogenaamde opname van de gelovigen in 1 Thessalonicenzen is de terugkomst van de Jezus/Yeshua op de Olijfberg, na de Grote Verdrukking en voor aanvang van het Duizendjarig Rijk. Er wordt nergens gesproken over een opname van het lichaam van Jezus naar de hemel.

 

Er zijn buiten de latere brieven van Paulus, waar het gaat over het Lichaam van Christus, geen waarheden over een eventuale opname gevonden in andere boeken van de Bijbel.Omdat Paulus het nog nooit over een opname naar de hemel heeft gehad in al zijn brieven, zal er ook in andere passages in de Bijbel niet over een opname van het Lichaam van Christus gesproken worden. God spreekt nooit buiten de brieven van Paulus om, over het lichaam van Christus. Paulus was de apostel der heidenen. Wanneer er echt een opname van het Lichaam van Christus zou zijn, zou Paulus het als eerste en enige uitvoerig verteld hebben in zijn latere brieven. Alle waarheden voor het Lichaam van Christus zijn door Paulus geopenbaard.

In deze visie maakt de gemeente de grote verdrukking mee, aan de zijde van het Joodse volk. Bovendien, zo is de mening,  kan deze opname nooit vóór de Grote Verdrukking plaats vinden, omdat ergens anders geschreven staat dat deze gebeurtenis zal geschieden bij het blazen van de laatste bazuin:

1Corinthiërs 51-52 “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

In diverse Bijbelteksten wordt veelvuldig over lijden en vervolging gesproken. Dat is waar de ware gelovigen rekening mee moeten houden.Het eerste wat Paulus na zijn bekering te horen kreeg was dat hij veel zou moeten lijden ter wille van Jezus Christus: 

 

Handelingen 9:16 “…want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam.”

 

Paulus schrijft ook dat allen die godvruchtig willen leven vervolgd zullen worden:

 

2 Timótheüs 3:12 “Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.”

 

Paulus schrijft aan de gelovigen van Filippi echter ook een bemoedigend gebed:

 

Fillippenzen 4:6-7-8 “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”

Ook halen de aanhangers van de opname het voorbeeld aan dat het oordeel over Sodom niet eerder kwam, vóórdat de rechtvaardige Lot uit Sodom was weggehaald. Zo zal het daarom ook gaan met de ware gelovigen in Christus. Zij zullen van de aarde worden weggenomen vóór het begin van de 7 jaren van Daniël. De mening is dat het oordeel over de volken, de Grote verdrukking tijdens de regeerperiode van de antichrist niet eerder kan komen alvorens het ‘lichaam van Christus’ van de plaats des onheils is geëvacueerd. Dat betekend dat zolang de ware gelovigen nog op aarde zijn, de mens der wetteloosheid niet geopenbaard kan worden.

Zoals al uitgelegd is de wijdverbreide leer dat de opname (pre-tribulatie) vooraf zal gaan aan de opkomst van de antichrist en de valse profeet. Dit gedachtegoed leert dat vlak voordat deze tijd zal aanbreken, de gelovigen door Jezus van de aarde weggehaald zullen worden en meegenomen naar de hemel. Velen vragen zich echter af hoe men in dit gedachtegoed de positie van het volk van Israël ziet? ,,Moet Israël wel door de Grote Verdrukking gaan terwijl de gemeente van Jezus Christus hoog en droog in de hemel vertoeft om de bruiloft te vieren”. Lijkt dat weer niet erg veel op het aloude liedje: de zegeningen zijn voor de christelijke kerk/gemeente, maar het oordeel, de vloek en de rampen zijn voor Israël! Zo heeft de kerk dat immers ook al eeuwenlang in de vervangingstheologie aan de mensen voorgehouden. De zegeningen voor de kerk, de vloek voor Israël. Maar zo is het niet!

 

Ik zal zegenen wie u (Israël) zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Genesis 12:3).  

 

Grote benauwdheid voor Jakob/Israël, jazeker, maar de Bijbel laat er geen enkele twijfel over bestaan dat het gelovige deel van Israël daaruit gered zal worden.

 

Opname halverwege 7 jaren Daniël (midden-tribulatie)

Er bestaan vier verschillende theorieën over de opname van de gemeente vóór, tijdens of de grote verdrukking en een visie dat dit halverwege de laatste 3½ jaar zal zijn. Net zoals velen geloven in een opname vóór de grote verdrukking, zijn er eveneens velen die de opname zien gebeuren tijdens de zogenoemde (midden-tribulatie) dus halverwege Daniëls 70ste jaarweek. De laatste decennia begint deze visie steeds meer veld te winnen in de gedachten van diverse Bijbelonderzoekers. De Gemeente zou volgens deze stelling, dan de eerste 3½ jaar van de grote verdrukking (valse vrede)moeten meemaken maar zodra de antichrist zich na 3½ jaar in de tempel in Jeruzalem zet, zal de Bruidsgemeente in de hemel worden opgenomen alwaar de Bruiloft des Lams zal plaats vinden om vervolgens na 3½ jaar samen met de Bruidegom weer terug keren naar de aarde.

Onder de midden-tribulationisten zijn echter opvallend veel onderzoekers die de visie van een opname halverwege Daniëls 70ste jaarweek niet delen, maar zeggen dat er gedurende die periode, sprake zal zijn van een wegname naar een schuilplaats hier op aarde, geldend voor het gelovige deel van Israël alsook voor de gelovigen uit de heidenen die geënt zijn op de edele olijfboom. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Opname aan het eind van Daniëls 7 jarige periode (post-tribulatie).

In deze visie zal de gemeente worden opgenomen op het moment dat de Here Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen. De gemeente zal Hem tegemoet gaan in de lucht en vervolgens met Hem teruggaan naar de aarde. Deze opname zal dus plaatsvinden, nadat de grote verdrukking heeft plaatsgevonden. Men verwijst daarbij onder meer naar:

1 Thessalonicenzen 4:16-17…en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht…

De uittocht van de gemeente heeft in deze visie alles te maken met de intocht van Jezus. Daarom gelooft men dat de opname plaatsvindt aan het eind van de grote verdrukking en het begin van het duizendjarige rijk.

In deze visie zullen de gelovigen die worden opgenomen ná de grote verdrukking dus door het lijden heen moeten. Volgens de voorstanders van deze visie vind de ‘opname voor de grote verdrukking’ of een opname halverwege, geen enkele ondersteuning in de Bijbel, en bestaan deze meningen alleen uit suggestieve argumenten. Men is van menig dat de ‘opname ná de grote verdrukking een duidelijke boodschap is van Jezus’ woorden:

 

Matthéüs 24:4Ziet toe dat niemand u verleide! 24:6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 24:9 dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult gehaat worden om mijns naams wil.

 

Dat is volgens de post-tribulationisten een hele andere boodschap dan, dat de gemeente vlak voor de opkomst van de antichrist zal worden weggenomen van de aarde. Men is van mening dat Jezus de gelovigen door deze woorden, wil voorbereiden op de verdrukkingen waar ze doorheen moeten gaan:

 

Matthéüs 24:20  Bidt dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Matthéüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

 

Met andere woorden: Als de gemeente door de verdrukking heen moet, dan worden ze niet van te voren opgenomen:

 

Matthéüs 24:30 “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

 

Ná de verschrikkingen zullen er tekenen aan de hemel zijn en zal de Mensenzoon komen op de wolken met macht en grote luister, en ná de verschrikkingen zullen de engelen de uitverkorenen bijeen brengen! Tot zover de visie van de post-tribulationisten.

 

De Mensenzoon zal komen op de wolken met grote macht en grote luister.

 

Gezegd moet nog worden dat het niet zo is dat het boek Openbaring alle toekomstige gebeurtenissen in een chronologische volgorde plaatst. Er zijn namelijk diverse teksten die ongeveer gelijktijdig plaats hebben.

 

Zoals gezegd biedt internet de surfer een scala aan artikelen waarin verschillende onderzoekers van mening zijn dat er sprake zal zijn van een wegname halverwege Daniëls 70ste jaarweek naar een schuilplaats hier op aarde. In dit verband is de visie van onder meer Werner Stauder zeer de moeite waard dit verder toe te lichten. Volgens Stauder biedt de Bijbel voldoende bewijsmateriaal over een wegname naar een schuilplaats in de woestijn, van het gelovige deel van Israël evenals de gelovigen uit de volken. Niet een opname dus maar een wegname. De wegname is naar een schuilplaats hier op aarde, 3½ jaar later gevolgd door opname in de lucht de komende Jezus tegemoet aan het eind van de grote verdrukking. De opname is bij de komst van Jezus als Rechter om Zijn vijanden te straffen en Zijn duizendjarig rijk te installeren. Met de wegname worden de uitverkorenen in veiligheid gebracht.

In Johannes 17:15 zegt Jezus:

“Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Het gaat dus om het bewaren, het in veiligheid brengen van de uitverkorenen. De Here Jezus bidt hier niet dat de gelovigen uit de wereld weggenomen zullen worden, maar in de wereld bewaard zullen worden en als zodanig uit de greep van de antichrist zullen blijven. Hij zal zijn schapen behoeden en leiden als de goede herder. En precies datzelfde zegt Hij in:

Openbaring 3:10-11Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

‘Als jullie vast zullen blijven houden op mijn komst, dan zal Ik jullie vasthouden en bewaren voor de ure der verzoeking/beproeving die over de gehele wereld komen zal. Zoals de Israëlieten in het land Gosen bewaard bleven onder de tien plagen die bestemd waren voor de Egyptenaren, zo zal God ook het gelovige deel van Israël bewaren.’

In dit verband spreekt Jezus ook over de ark van Noach, waarin Gods uitverkorenen zijn ontsnapt aan de zondvloed. Zo is er ook de belofte dat God de gelovige op Zijn tijd "uit de ure der verzoeking", uit de verdrukking zal wegnemen. Deze belofte is ook te vinden in:

1 Korinthiërs 10:13Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”

In (Joël 3:16) staat dat de Eeuwige een schuilplaats zal zijn voor Zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. Dit lijkt op een bijzondere overschaduwing van God, want er wordt ook vaak gesproken en gezongen over een schuilen onder Gods vleugelen. Volgens Stauder en diverse anderen, gaat het om een afzondering van een gebied waar de vijand niet kan doordringen, want het is de overschaduwing van God over het geheiligd en uitverkoren deel van Israël en de andere gelovigen op aarde, waarover Hij Zijn tent gespannen heeft! Dat geeft aan dat deze tent zich op aarde bevindt, die de antichrist tot razernij en godslastering brengt: 1260 dagen lang! Diverse teksten uit Daniël en Openbaring spreken over een periode van 3½ jaar, die gelijk staat aan 42 maanden of 1260 dagen en ook wel genoemd wordt: een tijd, tijden en een halve tijd.

Openbaring 11:3En Ik zal Mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”

Openbaring 12:6En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”

Openbaring 12:13-14En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”

Daniël 7:25Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.”

Openbaring 13:5En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Gezien het feit dat de antichrist precies in het midden van de jaarweek zijn ware identiteit openbaart, betekent dat de Grote Verdrukking 1260 dagen zal duren. De zeven jaren zullen voor de uitverkorenen, wiens namen in het boek des levens staan, worden gehalveerd, zodat zij maar de eerste 3½ jaar (valse vrede?)van Daniëls 7e jaarweek hoeven mee te maken. Volgens Stauder en andere onderzoekers laat de Bijbel er geen enkele twijfel over bestaan wie de uitverkorenen zijn die naar een door God beschermde plaats op aarde gebracht zullen worden. Dat zijn niet de christenen, die van zichzelf denken dat ze in Gods heilsplan de plaats van de Joden hebben ingenomen? Het is ook niet de Kerk die meent in de plaats van Israël te zijn gekomen? Daniël zegt daar het volgende over:

Daniël 12:1Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.”

Zoals bekend wordt Daniël bij het traditioneel Jodendom niet tot de profeten gerekend, hoewel Jezus hem wel een profeet noemt. Daniël was een Israëliet en als de Engel het heeft over “uw volk”, dan bedoelt Hij uiteraard het volk Israël, althans het gelovige deel daarvan. Zij worden door God zelf op arendsvleugelen in veiligheid gebracht samen met de gelovigen, die als “wilde loten geënt zijn op de edele olijfboom Israël” (Romeinen 11:13-24). Omdat het nooit de bedoeling van Jezus was om een nieuwe religie naast het Jodendom en dus los van Israël te stichten, zal het ook volstrekt onmogelijk zijn dat de evacuatie van de Gemeente buiten Israël om plaats zou vinden, aldus de onderzoekers die de visie van de wegname ondersteunen.  

Het boek Openbaring maakt duidelijk dat God het gelovige deel van Israël op arendsvleugelen in veiligheid zal brengen. Diverse onderzoekers zijn van mening dat deze wegname ook van toepassing is op de gelovigen, die als “wilde loten geënt zijn op de edele olijfboom Israël”(Romeinen 11:13-24). Het gaat om allen die in het Boek des Levens geschreven staan, in overeenstemming met Daniël 12:1.  God zal de gelovigen op Zijn tijd "uit de ure der verzoeking", uit de verdrukking wegnemen. In Openbaring 12 wordt Israël aangeduid als een vrouw:

 

Openbaring 12:1-2-5 “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren…En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.”

De 12 sterren op het hoofd van de vrouw duidt op de 12 stammen van Israël. Zon, maan en sterren hebben betekenis met betrekking tot Israël. Denk daarbij ook aan de droom van Jozef, waar dezelfde symbolen in voorkomen. Genesis 37:9-10. De zon en de maan duiden op de bestendige heerschappij van Israël en het koningshuis van David. Dat betekent dat de vrouw de hoogste autoriteit en macht op aarde krijgt. De maan onder haar voeten is het symbool van de islam, die uiteindelijk vertrapt zal worden. Dat betekend dat de vrouw boven de aardse machten staat! Dit wijst erop dat deze vrouw niemand anders dan alleen maar Israël kan voorstellen, en de “mannelijke Zoon” is zonder twijfel Jezus aan wie straks tijdens het duizendjarig rijk alle aardse autoriteiten onderworpen zullen zijn.

Duizendjarig vrederijk

Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de in Openbaring 12:1-2 genoemde "Vrouw" echter niemand anders dan de Maagd Maria, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels". Maar dit is een ernstige misleiding want profetisch gezien heeft deze vrouw niets met de kerk van Rome te maken.

Het wegvoeren naar een plaats in de woestijn zal plaatsvinden op het moment waarop satan persoonlijk in gestalte van de antichrist vanuit Jeruzalem zal regeren. Ná de wegname zal hij zijn woede richten op de “overigen van haar nageslacht”:

Openbaring 12:13-15-16-17  En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had… En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…

De antichrist zal dus pogingen doen de ‘vrouw’ te vervolgen. Maar hij kan haar niet bereiken. In een laatste poging om Israël uit te roeien zal de draak water spugen. Dit water moet als een rivier worden, opdat de vrouw erin zal verdrinken. Het gaat hier natuurlijk niet over een echte rivier, maar om een dodelijke bedreiging. Het zijn de legers van de wereldmachten. Het gaat hier over het opkomen van de heidense volken, die met de kracht van een rivier naar Israël optrekken tegen de ‘overigen van haar zaad’ (Israël) om hen uit te roeien. De profeet Jeremia vergelijkt het oprukken van een legermacht ook met wateren die bruisen als rivieren.

Jeremia 46:8Egypte komt opzetten als de Nijl, terwijl de wateren bruisen als rivieren, en zegt: Oprukken zal ik, ik zal de aarde overdekken, ik zal verdelgen steden met inwoners en al!”

Jeremia 47:2-3 “Zo zegt de Here: Zie, wateren komen opzetten uit het Noorden en worden tot een overstromende beek; ja, zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren, op het geluid van het stampen van de hoeven zijner paarden, het ratelen zijner wagens, het gedreun zijner wielen.”

 

Ze zullen opkomen als het bruisen van rivieren.

Openbaring 3:10-11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Het door Jezus twee keer gebruikte woord ‘bewaren’ beschrijft enerzijds de houding van de gelovigen, zij die Zijn bevel om te volharden hebben bewaard en anderzijds Zijn reactie daarop, dat Hij hen zal bewaren. Hij bedoelt dit in de zin van beschermen en niet in de zin van verwijderen. Jezus, zegt niet dat de gelovigen bewaard worden voor de beproeving, maar voor het uur van de beproeving wanneer de mensheid haar meest duistere periode beleefd.  Dat betekent namelijk dat zij niet in dat uur komen!

Ook het hoogpriesterlijke gebed, waarin Jezus met het oog op de Grote Verdrukking nadrukkelijk tot Zijn Vader bad: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze” Johannes 17:15. Het gaat dus om het bewaren, het in veiligheid brengen van de uitverkorenen, niet om een wegnemen van deze aarde. Nee, Jezus bad Zijn Vader expliciet om Zijn discipelen niet uit de wereld weg te halen, maar om hen te beschermen terwijl zij hier op aarde blijven. Ook de vermelding in Openbaring 12:14, dat de Vrouw buiten het gezicht van de slang gebracht zal worden naar haar plaats waar zij onderhouden wordt wil zeggen dat het hier om een plaats op aarde moet gaan, want als zij in de hemel zou worden opgenomen, dan zou deze vermelding geen zin gehad hebben. In de verzen 8 en 9 van hetzelfde hoofdstuk staat immers, dat de slang, de satan, daarvoor al uit die hemel is verwijderd.

De schuilplaats in de woestijn

Vele onderzoekers hebben zich de vraag gesteld waar de schuilplaats in de woestijn gezocht moet worden. Sommige menen dat het de oude stad Petra moet zijn in het berggebied van Edom in Jordanië waar in 79 n. Chr., ook de eerste christenen hun toevlucht zochten toen zij gewaarschuwd werden voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De Bijbel noemt Petra niet als een speciale plaats waar mensen van een veilige bescherming kunnen genieten maar deze plaats is wel de meest populaire versie onder de diverse onderzoekers. De stad Petra is eeuwenlang in de vergetelheid geraakt totdat de Zwitserse schrijver en ontdekkingsreiziger Johann Burchhardt de stad in 1812 herontdekte.

Deze stad werd volgens de sage gebouwd door Recham, koning der Midianieten, en heette oorspronkelijk Sela wat in het Hebreeuws “rots” betekent. Later werd de stad de heilige plaats der Edomieten de afstammelingen van Ezau, de broer van Jakob. Volgens de Bijbel ging Ezau wonen in het gebergte van Seïr (Shera), dat is Edom. In de 2e eeuw voor Christus werd het de hoofdstad van de Nabateeërs. Bij de stad Petra ligt een Wadi die naar Mozes is genoemd, de "Wadi Musa", de plaats waar volgens de overlevering Mozes water liet stromen uit een rots door er met zijn stok op te slaan.

De vraag is of het alleen om Petra kan gaan omdat de schuilplaats mogelijk aan honderdduizenden of meer, onderdak zal moeten bieden. Opmerkelijk is dat Daniël de gebieden Edom, Moab (waaronder de berg Nebo) en Ammon, aanhaald als zijnde dat deze gebieden aan de macht van de antichrist zullen ontkomen:

 

Daniel 11:41Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en Ammon.”

 

Deze tekst heeft betrekking op de regeerperiode van de antichrist. Het is derhalve niet ondenkbaar dat dit de gebieden zijn waar God de gelovigen bescherming zal bieden als een bovennatuurlijk beschermde “voorbereide plaats” Wanneer de gelovigen naar hun schuilplaats gebracht zullen worden, zal de aarde zich op miraculeuze wijze openen en weer sluiten. Niemand zal in staat zijn deze plaats te vinden. 

De berg Nebo

Ook de berg Nebo wordt als mogelijkheid gezien. Nebo ligt in het noordelijke deel van de Avarim-keten. Deze bergketen wordt ook wel Pisga en in het Arabisch Fasga genoemd. In het Hebreeuws betekent Pisga gewoon ‘hoge plaats’ zoals een bergtop of klif. Een van de toppen van de Pisga is de 817 meter hoge berg Nebo, in het Hebreeuws Har Nevo en in het Arabisch Jabal Nibū genaamd. In Deuteronomium 32:49 zegt God tegen Mozes: “Ga het Avarim-gebergte in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Kanaän, het land dat Ik de Israëlieten in bezit ga geven.”

In Deuteronomium 34:1 staat vervolgens: “Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet God hem het hele land zien.” Ook Werner Stauder is van mening dat de berg Nebo de plaats is van de door God “voorbereide locatie” omdat deze berg ook de schuilplaats van de Ark van het Verbond is, zoals beschreven 2 Makkabeeën 2:4-5. Hierin is te lezen dat  de profeet Jeremia na een goddelijke ingeving opdracht gaf om de tent en de Ark daar te verbergen in een grot. Hij liet de tent, de Ark en het reukofferaltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af.” Enkelen van hen die hem hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: Die plek zal onbekend blijven totdat God Zijn volk weer samenbrengt en Zich erover ontfermt. De toegang is tot dusver afgesloten en niemand weet waar deze toegang is. Niemand kan daar op eigen kracht naar toe. Het gaat om een tijdelijke inwoning. Dat wil dus zeggen dat men deze ruimte na een bepaalde tijd weer zal verlaten. Om precies te zijn na 3 ½ jaar!

Ook de kleine profeet Micha zegt dat het overblijfsel van Israël bijeenvergaderd zal worden:

Micha 2:12  Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.”

Beschermd en onderhouden

De vrouw zal dus gedurende 3 ½ jaar ergens in Jordanië onderhouden worden. Uit de Bijbelteksten blijkt dat deze gelovigen zich niet druk hoeven te maken over de wijze hoe ze daar moeten komen. Wie weet gebeurt dat wel op dezelfde manier zoals dat ook Filippus overkwam (Handelingen 8:39-40). Het ene moment bevond hij zich nog bij de Ethiopische kamerling op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, en het andere moment bleek hij opeens kilometers verderop in Ashdod te zijn. Zomaar, binnen een fractie van een seconde. Zo zou dat ook met de wegname kunnen gebeuren. Zeker wanneer men ervan uitgaat dat de wegname vanuit alle uithoeken van de aardbol op hetzelfde moment zal plaats vinden en vanuit alle vier windrichtingen in de schuilplaats bij elkaar vergaderd zullen worden waar ze door God beschermd en van alle levensbehoeften zullen worden voorzien.

Jesaja 33:15-16 “Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt;die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.”

Dit doet ook denken aan de profeet Elia, die destijds eveneens 3 ½ jaar op dezelfde wonderbaarlijke wijze door God werd beschermd en van voedsel voorzien toen hij zich moest verbergen om aan de vervolging door koning Achab te ontkomen (1 Koningen 17:2-6). Evenals Elia zullen ook de uitverkorenen in deze schuilplaats 3 ½ jaar lang beschermd worden tegen de woede van de antichrist. De arendsvleugelen zoals genoemd in Openbaring 12:14 zijn een beeld van de bovennatuurlijke evacuatie van Gods kinderen onder Gods bescherming naar een veilig oord in de woestijn. Zo zegt God Zelf in Exodus 19:4 over de uittocht van Zijn volk Israël uit Egypte: …gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Zo is de wegname van Israël en de gelovigen uit de heidenen, uit Egypte door de kracht van de arendsvleugels een voorafschaduwing van de wegname bij het begin van de Grote Verdrukking naar de schuilplaats in de woestijn. De gelovigen zullen zich in deze 3 ½ jaar van de Grote Verdrukking geborgen weten, zoals destijds het volk Israël in die noodlottige nacht, toen de Engel des doods door Egypte ging.

Straks na afloop van deze 3½ jarige periode zal God met Israël en Juda een nieuw verbond sluiten:

Jeremia 31:31-32-33-34 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zijn niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.”

Halverwege Daniëls 70ste jaarweek zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien en zullen uiteindelijk alle volken oprukken tegen Jeruzalem:

Zacharia 12:2-3Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.”

Deze schaal der bedwelming is natuurlijk niet alleen van toepassing tijdens de regeerperiode van de antichrist. Ook vandaag zijn er velen bezig zich aan de steen Jeruzalem te vertillen! Diverse kerkleiders, media, wereldleiders, antisemieten en allerlei andere Israëlhaters zijn al jaren druk bezig Israël te vervloeken en zullen zich daarom eveneens deerlijk verwonden. Kerkleiders hebben het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Ze misbruiken de Bijbel als middel om haat tegen Israël aan te wakkeren en te verkondigen dat de Heilige Schrift niet mag worden misbruikt om daarmee de terugkeer van de Joden naar Israël te rechtvaardigen.

Jeremia 6:16 “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen niet gaan.”

Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten…

Barack Hussein Obama is vanaf het begin van zijn presidentschap bezig geweest Israël als een pariastaat neer te zetten. Hij deed geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen en stuurde regelmatig aan op een frontale botsing met de Israëlische regering.  De Europese politiek is weer als vanouds in openlijk antisemitisme veranderd. Brussel is weer op volle toeren vooruit in hun kruistocht tegen Israël. Joden zijn bijna nergens meer veilig in Europa.Ze financieren de landrovers in Ramallah en veroordelen Israël wanneer het zich verdedigd tegen de doodscultuur in Gaza.

Ook de Verenigde Naties is volledig geobsedeerd van Israël en de stad Jeruzalem. Al wat er vanuit de koker van Verenigde Naties aan “internationaal recht” komt is totaal gecorrumpeerd, omdat deze club wordt beheerst door misdadigerstaten en dan met name door de vereniging van doodsvijanden van Israël, de OIC, de “Organisation of the Islamic Coöperation”, een vereniging van 57 islamitische landen die zich voornamelijk bezig houdt met het indienen van resoluties die Israël veroordelen. De hele wereld is bezig zich aan de steen Jeruzalem te vertillen! Het mag duidelijk zijn dat God over Zijn volk waakt en dat een ieder die zich aan Zijn oogappel vergrijpt uiteindelijk daar de rekening voor gepresenteerd zal krijgen.

 

De zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia trakteren de wereldburgers al vele jaren op een vertekend beeld van de werkelijkheid wat betreft Israël. De anti-Israël stemming is algemeen, maar de actieve propaganda wordt in de hele wereld verzorgd door onder meer de “linkse” politiek en pers, door individuele anti-Israël lobbyisten en internet sites waar fanatieke antisemieten Israël de schuld geven van zo ongeveer alles wat er aan narigheid in de wereld gebeurd.

Tijdens het bewind van de antichrist zal er een oorlog komen zoals nooit eerder is geweest. De Bijbel noemt dat de tijd van de Grote Verdrukking die de hele wereld zal treffen.

Zoals eerder uitgelegd, leeft het idee dat de Gemeente zich na de opname in de hemel zou bevinden al heel lang. Maar is het niet zo dat het hier alleen gaat om de zielen van de overledenen, terwijl hun lichamen nog in het graf liggen? Wanneer de gemeente inderdaad in de hemel opgenomen zou worden, dan zou dit betekenen dat daar tegelijkertijd twee groepen gelovigen zouden zijn: de levenden mét lichaam en de zielen zonder lichaam. Dit lijkt niet echt waarschijnlijk.

In de brief aan de Thessalonicenzen meldt Paulus dat eerst de gestorvenen zullen opstaan en daarna de achtergebleven levenden:

1 Thessalonicenzen 4:16 …want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

De levenden zullen daarom in geen geval de gestorven gelovigen, voorgaan.

Op grond van deze tekst kan de Opname daarom nooit vóór de Grote Verdrukking plaats vinden, omdat in 1 Korinthiërs 15:51-52 geschreven staat dat bovengenoemde bazuin, de laatste bazuin zal zijn:

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste Bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”.

“Laatste” wil zeggen dat er daarna geen bazuin meer geblazen zal worden. Ook de wederkomst van Jezus zal plaats vinden bij het blazen van een bazuin, en dat is dus ná de Grote Verdrukking:

Matthéüs 24:30-31 “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

Deze laatste bazuin is de zevende bazuin waar Johannes het over had. Openbaring 11:15 meldt over de laatste bazuin:

“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden!”

Ook dit is een bewijs dat de opname niet vóór de Grote Verdrukking kan plaats vinden.

Er staat duidelijk, dat na het blazen van deze laatste bazuin het koningschap van Jezus over de wereld is gekomen en daarmee dus het Messiaanse Vrederijk zal beginnen. De zielen van de ontslapenen zijn al in veiligheid. Ten tweede zou de opname en de opstanding der doden, zoals gepropageerd in onder meer evangelische kringen, vóór het begin van Daniëls 70ste jaarweek in strijd zijn met Openbaring 20:4-6:

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Jezus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding! Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Jezus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over de eerste opstanding en dus kan er onmogelijk een eerdere opstanding geweest zijn. Er zijn maar twee opstandingen, de éérste vóór het begin van het duizendjarig vrederijk, ‘de opstanding ten leven’, en de twééde ná het duizendjarig vrederijk, ‘de opstanding ten oordeel’. Miljoenen graven zullen zich openen en de in Hem gestorvenen zullen in nieuwe verheerlijkte lichamen uit de dood opstaan en ook de nog in leven zijnde gelovigen zullen gelijk met hen nieuwe verheerlijkte lichamen ontvangen. In één oogwenk zullen zij veranderen en samen worden zij weggevoerd in de wolken, hun Messias tegemoet, die met Zijn machtige engelenlegers op komst is.

Terwijl de alarmstoten van de bazuin over de hele aarde weergalmen, zal de hemel zich openen en Jezus, de Koning van Israël, zal met grote macht en heerlijkheid neerdalen om Zijn volk Israël te redden en haar vijanden te vernietigen, zoals Hij heeft beloofd: Zacharia 12:9 meldt:Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.

De laatste jaarweek moet nog beginnen, maar de antichrist staat al voor de deur! Met het oog op de komst van de antichrist schreef Paulus in zijn tweede brief aan de gemeente van Thessalonica de volgende waarschuwing:

2 Thessalonicenzen 2:3-7 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”

Er zijn enkele dingen die in deze tekst opvallen. Ten eerste roept Paulus zijn lezers nadrukkelijk op zich niet te laten misleiden. Helaas sprak hij blijkbaar tegen dovemansoren, want als men zo om zich heenkijkt kan men de indruk krijgen dat talrijke gelovigen zich maar al te graag laten misleiden. Dat is nu zelfs nog meer van toepassing dan toen.

De weerhouder

De antichrist zal zich niet alleen tegen de God van de christenen en de Joden verheffen, maar tegen alles wat ‘god’ heet of als zodanig vereerd wordt, dus tegen alle bestaande religies. De antichrist heeft zich tot nu toe nog niet geopenbaard omdat er iets of iemand is die hem tegenhoudt. Het is dus niet zo dat hij zich nog niet wil openbaren, maar het is God die het tijdstip bepaalt waarop Hij dit zal toelaten. De antichrist kan zich daarom pas manifesteren als de ‘weerhouder’ is weggenomen.

Velen vragen zich af wie deze ‘weerhouder’ is? Volgens de gangbare theorie is het de Heilige Geest. De visie is, dat vanaf het moment dat de Heilige Geest en de Gemeente van de aardbodem zijn verdwenen de antichrist zich zal openbaren en zijn schrikbewind uitoefenen. Deze visie lijkt om een aantal redenen echter zeer onwaarschijnlijk. Ten eerste is het weghalen van de Heilige Geest van de aarde een merkwaardige voorstelling van zaken, want Hij was er toch altijd al? Gods Geest zweefde al boven de wateren voordat de mens geschapen was.

Bovendien zou het verdwijnen van Gods Geest betekenen dat God  in Zijn geheel niet meer hier op aarde aanwezig zou zijn en dat is niet zo. God is immers alomtegenwoordig. Daarnaast zou de Heilige Geest toch ook moeten wonen in de harten van hen die tijdens de Grote Verdrukking tot geloof komen en we weten uit talrijke teksten dat dit in de laatste 3½ jaar inderdaad op grote schaal zal gebeuren. Als de Heilige Geest daadwerkelijk van de aarde weggenomen zou worden, dan zou niemand nog gelovig kunnen zijn of worden, want hoe zou iemand die ongelovig is zonder de Heilige Geest dan ooit nog tot geloof kunnen komen? Er staat immers het volgende geschreven:

1 Corinthiërs 12:3  Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.

1 Johannes] 4:2-3Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Zonder de heilige Geest zou dus niemand meer op de aarde tot geloof kunnen komen en niemand van Jezus kunnen getuigen, maar in Openbaring 12:17 staat:

“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben!

Hoe zou dat laatste mogelijk zijn als zij niet vervuld waren met de Heilige Geest? Dit gaat juist over degenen die de laatste 3½ jaar van de Grote Verdrukking zullen meemaken.

En wat te denken van de twee getuigen die 1260 dagen zullen profeteren? Hoe zouden zij kunnen profeteren zonder de Geest van God? Juist in de Grote Verdrukking is de Heilige Geest machtig werkzaam! Hoe zouden de gelovigen in de Grote Verdrukking kunnen standhouden tot de dood en volharden in hun geloof als ze niet vervuld waren met de Heilige Geest? Niet voor niets wordt de weerhouder door Jezus de Trooster genoemd. De Heilige Geest kan dus helemaal niet weg zijn gedurende de Grote Verdrukking. Maar wie is dan de ‘weerhouder’ van de antichrist?

Door de eeuwen heen zijn er talrijke uiteenlopende opvattingen geweest over de identiteit van de ‘weerhouder’, want uit de context zelf kan men dit namelijk niet opmaken. Er moet dus een ‘persoon’ zijn die verhindert dat de Antichrist zijn gruwelijke werk kan beginnen.

Is de aartsengel Michaël de weerhouder?

Openbaring 12 maakt duidelijk dat op het moment dat satan uit de hemel wordt geworpen, aan hem ook de vrije hand wordt gegeven om aan de Antichrist zijn duistere macht en kracht te verlenen. Daarom wordt de aartsengel Michaël veelvuldig genoemd als de weerhouder, omdat deze in de Bijbelse geschiedenis de directe tegenstander van Satan wordt genoemd. De Bijbel maakt duidelijk dat de aartsengel Michaël een speciale betrekking tot Israël heeft, en hij is het, die in Openbaring 12:7-8-9 de strijd met de duivel aanbindt en hem ter aarde werpt!

En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”

Het geloof van voornamelijk evangelische en pinksterchristenen in het Westen dat zij vóórdat de grote verdrukking losbarst in de hemel zullen worden opgenomen, lijkt voornamelijk gebaseerd op veelal uit hun verband gerukte Bijbelverzen. Kan er sprake zijn van een opname vóór de ‘grote verdrukking’ terwijl de harde realiteit van vandaag laat zien dat miljoenen geloofsgenoten in Azië en Afrika al jaren worden geconfronteerd met de meest afschuwelijke vormen van verdrukking? Waarom geldt de ‘opname’ niet voor hen en wel voor de christenen in het Westen?

Interessant is de visie van M.R. Doeve die in zijn boek “Terug naar de Bron” op de pagina’s 290 – 294 schrijft dat de weerhouder de antichrist moet zijn die Jezus/Yeshua’s terugkomst weerhoudt. Jezus/Yeshua kan pas terugkomen wanneer de antichrist zijn geprofeteerde rol heeft vervuld waarna Jezus/Yeshua hem uiteindelijk zal verteren bij Zijn terugkomst:

2 Thessalonicenzen 2:6-8En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Dit laatste is volledig in overeenstemming met wat Johannes beschrijft in Openbaring 19:15 t/m 20. 2 Thessalonicenzen. 2:9-12. Paulus gaat vervolgens wat meer in detail in hoe de antichrist de grote afval bewerkstelligt, namelijk door ‘allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid’. God stuurt die dwaling zodat zij die Jezus hebben afgewezen geoordeeld kunnen worden (2 Thessalonicenzen. 2:11-12). De geest van de antichrist werkt in Charismatische kringen met ‘tekenen en wonderen’ die ervoor zorgen dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en ingeruild voor boze geesten. De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden.

Velen blijken dagelijks op internet op zoek naar nieuwe datums om bevestigd te krijgen dat Jezus/Yeshua nu toch spoedig moet terugkeren en de opname nu toch echt moet plaatsvinden. Net als rond de hype van 23 september 2017 verschijnen er aan de lopende band nieuwe datums waarop het allemaal zal gebeuren. Vanaf het jaar van de grote recessie 2007 zijn er tientallen datums voorbij gegaan waarin allerlei ‘zieners’ over de opname hebben geprofeteerd. Wij hebben de The Harbinger en de  The Shemitah voorbij zien komen met geflopte profetische theorieën dat de terugkomst van Jezus/Yeshua op handen zou zijn en dat de opname elke dag zou kunnen gebeuren.

Wij hebben de vier bloedmanen in 2014 en 2015 voorbij zien komen met voorspellingen dat er grote dingen rond de staat Israël zouden gebeuren. Men verwees daarbij onder meer naar Joël 2:30-31 “En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.” Dat alle vier de bloedmanen in het sabbatsjaar op Joodse heilige dagen zouden vallen, dat kon toch geen toeval zijn maar ook in dit geval heel veel herrie over niets! Een bloedmaan is niets bijzonders maar een gewoon natuurlijk fenomeen. In Jeremia 10:2 staat: Zó zegt de Here: Gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.

Zie hier de Typologie van de opname door IsraelCNN

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud