Vele volken verwachten een ‘verlosser’

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 19 november 2008) (Laatste bewerking: 1 december 2016)

 

Diverse volkeren verwachten een ‘verlosser’ die de mensheid zal begeleiden naar een nieuw tijdperk. Zo verwachten de volgelingen van Zoroaster (de bijbelse Nimrod) de komst van Saoshyant op grond van de Zend-Avesta. De Hindoes zien uit naar de terugkeer van Krishna op grond van de Bhagavad Gita. De Boeddhisten verwachten de 5e Boeddha, die genoemd zal worden ‘de Maitreya’.De Sji’itische moslims verwachten de terugkeer van wat zij de messias Mahdi noemen. Diverse indianenstammen in Midden-en zuid Amerika kijken uit naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de gevederde slangengod. De Hopi Indianen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, verwachten de komst van Maäsauu en de Inca’s zien uit naar de komst van de ‘Sapa Inca’ een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider. De Joden zien uit naar de komst van Yeshua HaMassiach en de christenen verwachten de terugkeer van de Here Jezus als de grote Verlosser.

 

Diverse oude geschriften en mondelinge overleveringen vertellen dat er een tijd zal komen waarin de huidige aarde zal overgaan in een nieuw tijdperk. Opvallend vaak werd daarbij de datum 21 december 2012 genoemd onder verwijzing naar  de Maya- kalender. Deze datum zou het einde markeren van de vierde zon, een periode van 25.920 jaar van zogenaamde baktuns, waarna de aarde zou beginnen aan de periode van de vijfde zon. Er zou een nieuwe periode aanbreken waarin sprake zou zijn van gelukzaligheid en volledig bewustzijn, van onderlinge harmonie. Een koninkrijk van liefde waarin er geen hiërarchie meer zou bestaan van de ene boven de andere mens. In werkelijkheid luidde deze dag slechts een nieuw kalenderjaar in. Erik Velasquez, een etsenspecialist van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, noemde op een bijeenkomst van Mayaexperts in Mexico de hele hype rond 21 december 2012 niets ander dan marketingbedrog. Er zijn in de loop der tijd ongeveer 15.000 Mayateksten gevonden in het gebied dat vroeger tot het Mayarijk behoorde. Daarvan wijzen er volgens de experts niet meer dan twee naar het jaar 2012.

 

 

Maya kalender

 

Volgens sommige stromingen binnen de New Age beweging zou op 21 december 2012 het Vissentijdperk eindigen en worden opgevolgd door het Tijdperk van de Waterman, de periode van de New Age een wedergeboorte die zal worden voorafgegaan door een periode van opruimen en schoonmaken van de aarde.

De eerder genoemde Maitreya zou zich al een aantal keren hebben laten zien. In april 1982 reageerden lezers van een groot aantal kranten in de wereld geschokt toen ze in een paginagrote advertentie lazen dat ‘Christus’ op aarde was teruggekeerd. "The Christ is in the World" meldde de advertentie. De advertentie was geplaatst door Maitreya's aardse woordvoerder Benjamin Creme. Deze man houdt lezingen over de hele wereld waarbij hij nader ingaat op de persoon Maitreya en wat deze precies op aarde komt doen. Details hierover zijn verschenen in het door Creme uitgegeven blad Share International en ook op Internet. De ‘Christus’ zou in Kenia zijn verschenen onder de naam "Lord Maitreya" de grote wereldleraar voor alle mensen van alle religies op aarde. Volgens Creme is Maitreya hoofd van de "Geestelijke of Esoterische Hiërarchie" van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van de "Grote Witte Broederschap". Hij had de mensen in Kenia in hun eigen natuurtaal toegesproken en gezegd dat hij de op aarde teruggekeerde ‘Christus’ was in een andere vorm. Nadat twintig volledig kreupele mensen op slag gezond zouden zijn geworden zou Maitreya zo maar in het niets zijn verdwenen. Deze verschijning in Nairobi heeft dagenlang de wereldpers bezig gehouden als een groot wonder. 

 

Maitreya in Kenia

 

Verschillende indianenstammen in Midden-Amerika verwachten de terugkeer van Quetzalcoatl, de blanke god met de baard. Hij was de god van het water en de lucht, van de wijsheid en de cultuur. Hij bracht het volk alle wetenschappen, geneeskunde, de astronomie en de technieken van de landbouw. Volgens de overlevering was hij een hemelse boodschapper die tot taak had de mensen te onderrichten. Hij zou 52 jaar onder de indianen zijn gebleven. Tijdens zijn verblijf gold hij als een priesterkoning. Terwijl sommige overleveringen vertellen dat Quetzalcoatl van de sterren gekomen zou zijn, bestaan er ook verhalen dat hij afkomstig zou zijn van Aztlan wat is geďdentificeerd met het legendarische Atlantis, het land van de machtige blanke gebaarde meesters. De indianen dichten Quetzalcoatl een Messias rol toe. Als ironische grap van de geschiedenis, werd de Spanjaard Cortez bij zijn komst in Mexico, voor de terugkerende Quetzalcoatl aangezien en door de indianen op grootse wijze binnengehaald. De gevolgen daarvan waren echter catastrofaal. De Spanjaarden voerden de religie van het kruis in en vernietigden alles wat herinnerde aan de oude goden. Duizenden zijn op gruwelijke wijze afgeslacht.

De Inca’s zien uit naar de komst van Con Ticci Viracocha, ook wel Sapa Inca,  een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider die in staat zal zijn  het rijk van de oude Inca’s te herscheppen en te overtreffen. Peruaanse kroniekschrijvers berichtten dat Viracocha een gebaarde blanke man was die de mensen in alles onderrichtte.  Hij  zou ook de megalithische stad Tiahuanacu aan het Titicacameer in het Andes-gebergte in Zuid-Amerika hebben gebouwd, een stad vol pracht en praal.  De huidige indiaanse bewoners uit de omgeving van de stad Tiahuanacu vertellen dat de stad door een ras van onbekende reuzen is gebouwd, in een tijd voor de komst van de grote watervloed. Viracocha zou een afstammeling van hemelse gasten zijn geweest die zich hadden vermengd met aardse vrouwen. Dit verhaal heeft veel weg van het Bijbelse verhaal in Genesis 6:1-4, waarin ,, de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden’. De reuzen waren in die tijd op de aarde, de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.” Viracocha zou tenslotte afscheid van de mensen genomen hebben met de belofte ooit terug te zullen keren. In alle overleveringen die de Spanjaarden hoorden, werd verzekerd dat de “Zonen van de Zon” zouden terugkeren.

De Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het Zuidwesten van de Verenigde Staten kijken uit naar de komst van hun Maäsauu. Ook bij hen leeft een sterk Messiaanse gedachte. Onder hen leeft de wetenschap van de belofte van een verlosser en redder die eens, als ze in verdrukking zullen leven, zal komen.  Deze hoopvolle verwachting houdt hen op de been en geeft hen weerstand tegen de egaliserende stoomwals van onze moderne beschaving.  De Hopi geloven dat het niet lang meer zal duren eer hun verlosser zal komen, omdat zoals zij zeggen, alle tekenen daarop wijzen. Volgens hen is de komst aan de orde wanneer de wereld in volslagen onbalans en verwarring verkeert en de mensen niet meer volgens de wil en de instructies van hun schepper zullen leven, wanneer zelfs de leiders van de mensheid in verwarring en bedrieglijk zullen zijn. Niets van het gebeuren om ons heen is een verassing voor de Hopi. Alles is voorzegd en alleen de Schepper is in staat om bepaalde zaken ten goede te laten keren. De overeenkomst met bepaalde Bijbelteksten zijn bijzonder te noemen. In Mattheüs 24:12-13 staat bijvoorbeeld: ,,En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Maar wie volhart tot het einde die zal behouden worden.” Oeroude Hopi-profetieën vertellen over gebeurtenissen  die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

,,Aan het einde der tijden, wanneer de dag der zuivering nadert en “Hoofdhakker”(de grote verdelger) zich gereed maakt om de laatste overlevenden te doden, zal er een kalabas met as uit de hemel neerdalen die, als ze de grond raakt, in een grote vuurzee zal opkomen en een groot gebied zal verbranden, zodat daar gedurende vele jaren niets meer zal kunnen leven of groeien.”

Toen in de jaren zestig in de ruimtevaart de maanrace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten begon, kwam een vervulling van een andere oude Hopi-profetie in zicht:

,,Eens zullen de mensen in hun onvoorstelbare machtsdrang naar boven, naar de maan reiken. Ze zullen daar ook iets van mee terug nemen naar de aarde.

Ook spreken de profetieën met betrekking tot de dag der zuivering over vreemde verschijnselen in de lucht die zichtbaar zullen worden,of zich voor zullen doen:

,,Zo zullen de mensen in die dagen met elkaar kunen spreken over grote afstanden omdat het land bedekt zal zijn met een spinneweb van draden. En aan het einde der tijden zullen er wegen zichtbaar worden, heel hoog in de lucht.”

Tenslotte is daar telkens terugkerend in de voorzeggingen de Palúlukon, de grote waterslang van het zuiden.Hij beheerst alle vloeistoffen, het water, de regen en het bloed;

,,Aan het einde er tijden zal Palúlukon onrustig worden omdat de ingreep van de mens in de natuur zo sterk geworden zal zijn dat zelfs het water bevuild zal worden.Steeds vaker zal Palúlukon met zijn staart slaan zodat het land gaat trillen als een Hopi-ratel.”

Ook spreken de Hopi van zware aardbevingen die het eind van de huidige wereldcyclus zullen markeren. De Hopi menen dat er reeds een begin is gemaakt met het einde van het huidige wereldbestel; een einde dat volgens hen voltooid zal worden na het verschijnen van een thans nog onzichtbare ster (Niburu?) die zich vanuit de ruimte richting aarde spoedt. Deze ster zal de aardrotatie beďnvloeden. De Hopi geloven dat zij die de weg der gehoorzaamheid aan de wetten van de Schepper zijn blijven volgen, niet om zullen komen in de grote zuivering die aanstaande is, doch behouden zullen worden en samen met Maasauu in een nieuwe wereld zullen mogen gaan wonen.

Hopi opperhoofd

Klik hier voor het artikel “Moslims verwachten de terugkeer van de Mahdi

De mensheid is in afwachting van een ‘bovennatuurlijk’ wezen die de wereld zal verlossen van alle ellende en die een tijd van gelukzaligheid zal invoeren. Velen geloven dat het om superintelligente wezens gaat uit een voor de mens onzichtbare dimensie, die de aardse mens naar een hoger geestelijk plan zullen voeren. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar één ware Messias is, één echte Verlosser: Jezus Christus. Het is Satans doel de wereldbevolking af te leiden van Zijn terugkomst op aarde. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie waarin sprake is van Jezus’ terugkomst op aarde, tegenhouden. 

Niemand kan ontkennen dat alle profetieën over Jezus’ eerste komst, tot in de kleinste details zijn uitgekomen. Tweeduizend jaar geleden reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen precies zoals de profeet Zacharia had voorzegd. (Zacharia 9:9). Zijn terugkomst zal plaatsvinden in een tijd dat de wereld op de rand van de afgrond balanceert.  Hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. Het lijdt geen enkele twijfel dat ook de profetieën over Zijn terugkomst letterlijk in vervulling zullen gaan. Jezus sprak met Zijn discipelen over Zijn heengaan over Zijn terugkomst en over het komende koninkrijk en Zijn koningschap. De Bijbel staat vol met beloften aangaande Zijn terugkeer. Hij die verbleef aan het meer van Galilea, die met één woord de woedende storm en de opzwepende golven in een ogenblik tot  bedaren kon brengen, die doven liet horen, blinden liet zien en kreupelen liet springen als een hinde, en zondaars vergaf.  Binnen afzienbare tijd zal Hij als de grote Verlosser, in een machtig schouwspel terugkeren op de Olijfberg in Jeruzalem.

 

De meest herhaalde profetieën in het Oude Testament  zijn die waarin wordt aangekondigd dat het volk van Israël uit alle uithoeken van de aarde naar het aloude moederland terug zullen keren alvorens de grote dag van de terugkomst van de Heer zal plaatsvinden. De Bijbel vermeldt dat een vervolg van deze bijeen-verzameling het herstel van Israël zou zijn. Deze tekenen zijn vervuld in onze tijd. De natie is fysiek hersteld, het land is terug in de handen van de oorspronkelijke bezitters.  Het zijn tekenen dat de wereld zich in de eindtijd bevindt.

 

Wij weten niet wanneer Hij komt, maar dat Hij komt is zeker! De wereld is door God gewaarschuwd dat er een tijd van grote verdrukking zal aanbreken voordat Jezus op aarde terugkeert. God waarschuwt altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach voordat de watervloed kwam. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra voordat hij de beide steden verwoeste. Zoals destijds Farao zijn hart verhardde, zo zullen de mensen ook hun hart verharden. De mensen in de eindtijd willen niets meer van God weten en lasteren zelfs zijn naam. Jezus zei dat de wereld in de eindtijd te vergelijken zal zijn als in de dagen van Noach. Nog leven wij in de genadetijd en is het mogelijk een volgeling van Jezus te worden. Maar straks zal God Zijn toorn uitgieten over al degenen die Zijn liefde en genade verworpen hebben. Jezus zei dat de Grote Verdrukking zo verschrikkelijk zou zijn dat al het leven op aarde zou ophouden te bestaan als Hij die dagen niet zou inkorten (Mattheüs 24:21-22).

 

Straks zal de Here Jezus zijn volgelingen naar een fantastische toekomst brengen, waar vrede en gerechtigheid zullen heersen zoals nimmer is gezien. Maar eer het zover is zullen nog vele valse christussen en hun sekten met leugenachtige tekenen en wonderen de mensheid begeesteren en zal tevens een afvallige christenheid het beeld van de eindtijd bepalen.

 

Terug naar: Inhoud