Uit het nieuws 28-12-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten. (deel 1)

Zoals in de zeven voorgaande nieuwsbrieven over het Covid-19 stappenplan duidelijk is geworden zijn de machthebbers en hun trawanten druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Zo wordt de Nederlandse bevolking gekneveld door de despoot Mark Rutte, zijn loopjongen Hugo de Jonge en nog een heel stel andere meelopers. Uitsluitend bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen waarvoor de bewijzen voor het oprapen liggen. De grootste dictators uit de geschiedenis konden slechts dromen van wat de machthebbers de wereldbevolking nu opleggen.

Ze hebben in nauwelijks één jaar tijd meer macht veroverd om mensenlevens aan zich te onderwerpen dan Stalin, Mao en Hitler in hun hele leven samen. Bovendien zijn ze er in geslaagd de puppets van mainstream media zo te manipuleren dat de tegenstanders die weigeren de dictatoriale dwangmaatregelen op te volgen de schuld krijgen van de lockdowns. Slechts weinigen doorzien de rol van de media.De machthebbers bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid.

De mainstream media zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de machthebbers nooit ter sprake brengen.Ze hebben hun geloofwaardigheid volledig verloren.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat veel mensen zelfs het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen. Het komt allemaal wel weer goed is de veel gehoorde kreet. Maar het komt pas weer goed wanneer Jezus/Yeshua op aarde terugkeert om al het goede weer op te richten en naar Gods plan te herstellen. Het lijkt er op dat onze wereld met rasse schreden op weg is naar de eindfase van ons huidige wereldbestel. We zien hoe de macht van de duisternis steeds driester en brutaler wordt.Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Wat heeft God gezegd over machthebbers:

Psalm 146:3-4Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

 

De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van de machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

 

Gods Zoon Jezus/Yeshua zal ons uiteindelijk bevrijden van de globalistische dictators en hun trekpoppen. Het is maar zeer de vraag of Klaus Schwab en zijn trawanten en al die andere globalisten hun beoogde einddoel ook daadwerkelijk zullen bereiken. Zeker is dat ze vroeg of laat hun macht zullen verliezen. God staat aan de kant van hen die Zijn Zoon Jezus/Yeshua lief hebben. Hij die voor ons is gestorven aan het kruis op Golgotha zou op zijn minst van ons mogen verwachten dat wij niet alleen maar passief toekijken, maar de teloorgang van de onze beschaving met Gods Woord bestrijden.

 

Het boek Openbaring maakt duidelijk dat Johannes aanwezig mag zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren.

 

Johannes op Patmos

 

Johannes maakt melding van een boekrol die van “binnen en van buiten blijkt te zijn beschreven” en mag maar deel voor deel worden afgerold. Nadat de boekrol geopend is vertelt Johannes weliswaar in zijn eigen woorden en in beeldspraak wat hij te zien krijgt zodat de lezer bij benadering een indruk kan krijgen welke gruwelijke dingen de mensheid te wachten staat, maar een expliciete beschrijving van wat er in de boekrol geschreven staat, blijft nog achterwege.

 

Gezien het feit, dat de boekrol zowel van “binnen als van buiten beschreven” is  mag men ervan uitgaan, dat daarin tot in de kleinste details precies vermeld staat, wat er allemaal gaat gebeuren. De inhoud is vastgelegd, niemand is bij machte, daar nog iets aan te veranderen. In Openbaring 8 staat dat de oordelen nog even worden uitgesteld. Er is sprake van een zwijgen in de hemel. Dit lijkt te maken te hebben met de rampzalige gebeurtenissen die zich later zullen gaan afspelen. Het is de stilte voor de storm van Gods oordeel, het moment van voorbereiding op de verschrikkelijke gerichten die op aarde zullen losbarsten. God zal laten zien dat de aardse machthebbers die dachten een soort almacht te bezitten, alle macht kwijtraken. God gaat een begin maken met Zijn toorn over de goddelozen.

 

Er zal sprake zijn van plagen van Godswege. Een soort oorlogsverklaring aan de satanische machthebbers en hun trawanten. Zij hebben de genade niet aangenomen en daarom komt er een oordeel. Het offerbloed van Jezus/Yeshua ter verzoening van hun zonden, hebben ze achteloos terzijde gelegd. Ze hebben God dood verklaard en zich overgegeven aan de macht van de duisternis, de macht van chaos en wetteloosheid en de verwoesting van Gods Schepping.

 

Door de vrucht van hun handelingen zal de aarde verder worden ontwijd door de nep-messias. Een wetteloze zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Hij is een vazal van de Draak, de duivel, de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij heeft alle macht gekregen om de mens te misleiden. Ze zullen dit beest zelfs aanbidden en zullen daardoor de toorn moeten ondergaan.

 

Het beest uit de zee

Ontzet kijken de goddelozen toe hoe al hun zekerheden worden afgebroken. Hoewel de rampen enorm ingrijpend zijn, zijn ze nog steeds beperkt. Steeds opnieuw krijgt de mens van God weer ruimte, ruimte om te leven, ruimte om tot inkeer te komen maar in de praktijk komt het erop neer dat de mensen zich slechts verharden. Ze zullen zelfs oorlog tegen God en het Lam willen voeren.

Niet alleen de volken als zodanig, zullen de toorn van God ervaren, maar ook iedere individuele aanbidder van het beest. Letterlijk wordt er gezegd dat de wijn van Gods gramschap onvermengd is in de beker van Zijn toorn. Dat de wijn niet met water vermengd is, duidt op de verschrikkelijkheid van de toorn Gods in het eindoordeel. Dit beeld maakt duidelijk dat de toorn van God geen verzachtende maatregelen zal kennen. Het oordeel van God zal de vijanden van God en Zijn Zoon zeer zwaar treffen:

Matthéüs 25:40-41 “En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”

Openbaring 14 spreekt over heiligen. Deze heiligen zijn zij die ‘de geboden van God en het geloof in Jezus/Yeshua bewaren.’Door de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben ze leren geloven in Jezus/Yeshua als de komende Messias en ze gehoorzamen Gods geboden in afwachting van Zijn komst om hen te bevrijden. Het vers is een aansporing tot deze getrouwen om te volharden in de strijd tegen het beest en zijn volgelingen opdat zij niet met de dienaren van het beest geoordeeld worden. Er is geen tussenweg, geen vlucht uit de vreselijke nood mogelijk. Geen enkel excuus kan worden aangevoerd door de machthebbers en trawanten die het beest aanbidden. De gelovigen worden bemoedigd en aangespoord om te blijven volharden. Hier komt het aan op de standvastigheid in Jezus/Yeshua te blijven geloven. Zij moeten de belijdenis dat Hij hun Heiland en Heer is niet loslaten.

Hebreeën 4:14 “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.”

Matthéüs 13:39 “…het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.”

In Openbaring 14 wordt de aarde gemaaid. Het maaien gaat vooraf aan het dorsen. God bepaalt het tijdstip waarop de maaiers hun werk moeten aanvangen. De betrokken engel roept met luide stem: 'Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.' De maat van de zonde is vol. Er is geen uitstel meer. De oogst is in de Bijbel het beeld van de eindafrekening, de definitieve scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De aarde zal wordt gemaaid. God heeft het Lam macht gegeven oordeel te vellen over hen die Hem hebben verworpen. Het ogenblik is gekomen om scheiding te maken tussen de gelovigen en de goddelozen, door middel van de sikkel, het werktuig dat bij de oogst gebruikt wordt. En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. 

Het onkruid (satans volgelingen) wordt verzameld en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen van Jezus/Yeshua zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonden verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en tandengeknars. Zijn maaiers zullen alles wat de inbezitneming van de aarde in de weg staat, wegvagen en verbranden.

Gelijk het onkruid met vuur verbrandt wordt, zo zal het ook zijn in de voleinding der wereld. Dit laat er geen twijfel over bestaan dat de beest-heerschappij en de door het beest verleide volkeren ten onder zullen gaan. Dat is het antwoord van God op al de terreur die de machthebbers van Babylon en hun trawanten op de wereldbevolking hebben losgelaten.

Het oordeel over Babylon

 

Johannes beschrijft Babylon als de bron van afgoderij en hoererij en dat alle koningen van de aarde met haar hoereren. Grotere gruwel, grotere Godsverachting en afgoderij is niet denkbaar. In Openbaring 17 wordt uitgelegd dat Babylon de volkeren tot afgoderij heeft verleid, wat als hoererij wordt voorgesteld. Wie gemeenschap met haar heeft, houdt zich met afgoderij bezig. Het beest en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. Er wordt aangekondigd, dat dit grote Babylon snel aan haar einde zal komen. Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit waar alles draait om handel. Babylon is niet een bepaalde plaats maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem wat wordt gedomineerd door occulte machthebbers en hun trawanten in samenwerking met allerlei samenzweringen waaronder (The Great Reset) (Agenda 2030). Het is een economisch systeem dat door totalitaire machthebbers wordt beheerst.

 

Babylon bestaat uit valse godsdiensten en dwaalleringen. Het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Ondanks de vele godsdiensten en religies die het Babylon van vandaag te bieden heeft, is het niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De beschrijving van Babylon en haar ondergang is de schildering van onze godslasterlijke cultuur en haar gewelddadig einde, om plaats te maken voor het Koninkrijk Gods. Johannes zegt dat de grote hoer troont aan “grote wateren”.Volken worden dikwijls in de Bijbel met “grote wateren”aangeduid. Het oordeel over Babylon moet gebeuren om de aarde, het rechtmatig erfdeel in bezit te nemen en te ontrukken aan satan en zijn trawanten.

De machthebbers en koningen acteren nu nog met veel bravoure op het wereldtoneel maar dat is straks afgelopen. Wat ze nu nog The Great Reset noemen, leid in het licht van Gods Woord, tot totale verdorvenheid en ondergang. Onze wereld staat in het teken van totale verwording. En dat komt omdat de mens niet langer de ondergeschikte van God wil zijn. Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is. En om zijn heerschappij te vestigen heeft hij talloze groeperingen ter beschikking.

De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën zal verijdelen. Gods Woord is vervangen door bedrieglijke woorden die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Jezus/Yeshua’s Wederkomst op aarde, zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

De economische elite, rijk geworden van haar mateloze luxe, weelde en waanzinnige hebzucht, aanbidden de Mammon en verrijken zichzelf ten koste van ontelbare anderen. De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Het is de afgod, die in de Bijbel door Jezus/Yeshua de Mammon wordt genoemd. In Timótheüs staat:

 

1 Timótheüs 6:10 “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.”

 

Matthéüs 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”

 

Het is een vorm van commercie die “over lijken gaat”.Ze rekenen niet met God en gebod, maar voldoen geheel aan de normloze manier van zakendoen. Het gaat om een concentratie van niets ontziende economische macht en rijkdom. Sommigen hebben vanwege Covid-19 hun rijkdom onvoorstelbaar zien toenemen. De mammon heeft hun denken zodanig geïnfecteerd en vertroebeld dat ze dronken zijn geworden van machtswellust. Zij voeren de controle over de banken en houden zich op grote schaal bezig met corruptie.

 

Het wereldwijde financiële systeem is al kapot maar wordt nog op kunstmatige wijze in stand gehouden. De financiële machtselite laat de geldpersen nog doordraaien, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog nog kunnen voortzetten. Maar straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de financiële wereld en van de wereldhandel. Voordat het stof van de komende puinhoop is opgetrokken zal de politieke en economische structuur van onze wereld tot het verleden behoren.

God waarschuwde de mensen in de tijd van Noach, voordat het water kwam:

Matthéüs 24:37 “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

 

De generatie in de tijd van Noach kreeg 120 jaar om zich te bekeren.

 

Dit oordeel had afgewend kunnen worden, als de mensen zich bekeerd hadden. Noach is de enige die gehoor geeft, hij gelooft God op zijn Woord. God waarschuwde de inwoners van Sodom, voordat de verwoesting toesloeg. Lucas meldt:

 

Lucas 17:29-30Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

De hele moraal in Sodom en Gomorra was in alle onderdelen door en door verdorven. In de beide steden was iedereen aangestoken door het verdorven denken en overgegeven aan schandelijke lusten. Dat gedrag was de “mainstream” cultuur in Sodom en Gomorra.

God waarschuwde ook de bewoners van Ninevé, voordat hen het oordeel trof. De oorzaak was natuurlijk anders dan die van Sodom en Gomorra. Hij waarschuwde de inwoners van Jeruzalem, voordat de stad door Nebukadnezar werd ingenomen. Precies zo zal de mentaliteit zijn in de laatste dagen voor de terugkomst van Jezus/Yeshua. De ware gelovigen worden gemaand zich af te zonderen van deze Babylonische wereldcultuur, zich te bewaren van de afgodische smetten van deze wereld. De Bijbel maakt duidelijk geen gemeenschap met dit Babylon te hebben want haar dagen zijn geteld. Het is niet zo dat de geschiedenis van de mensheid hiermee eindigt. Wie de wil Gods doet vergaat niet met Babylon maar blijft in eeuwigheid. Met Babylon hoereren, betekent met Babylon te gronde gaan.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud