Uit het nieuws 27-12-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Velen dachten dat het door Rutte&CO ingevoerde ‘nieuwe normaal’ snel zou overwaaien, maar het was van meet af aan al duidelijk dat de bijbehorende dwangmaatregelen niet meer afgeschaft zouden worden.

Over de hele wereld groeit de weerstand tegen de draconische maatregelen die zijn genomen door de machtsdronken volgelingen van de Great Reset-sekte en het propageren van een gifspuit die meer gaat over winstmarges en medische controle dan het voorkomen van de verspreiding van een virus. De eerste twee prikken blijken waardeloze blindgangers te zijn die je niet “beschermen” tegen welk “virus” dan ook en dat zal bij de derde prik niet anders zijn. Wat de prikken wel doen is het hele immuunsysteem vernietigen zoals diverse deskundigen al bij herhaling hebben bewezen.

Velen dachten dat deze waanzin snel zou overwaaien, maar het is een satanisch plan, een oorlog tegen Gods Schepping. Wat we daartegen kunnen doen is deze terreur aan de kaak blijven stellen en de waarheid over hun doen en laten blijven verspreiden. Velen gaan zien dat wij geterroriseerd worden door een sekte die bezig is met leugens en bedrog de menselijke waardigheid te vernietigen. Deze satanische sekte wordt dwingend aan de wereldbevolking opgedrongen. Gelukkig zijn er nog moedigen die trouw blijven aan Gods Woord en de menselijke waardigheid blijven verdedigen. Petrus zegt in zijn Pinksterpreek:

Handelingen 2:40En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

De WEF-sekte is als een wolf in schaapskleren.

Ik heb het al diverse keren in mijn nieuwsbrieven aangehaald dat: “Wij te maken hebben met satanische krachten die erop uit zijn om Gods Schepping te vernietigen”. Het is niet te bevatten dat de beide Nederlandse ‘christelijke partijen’ het CDA en de CU opnieuw hun diensten hebben aangeboden aan de ‘nieuwe regering’ van de doorzichtige Rutte die volledig door het WEF-sekte wordt gecontroleerd en waar juridisch bindende afspraken mee zijn gemaakt.

Ze hebben hun hele ziel en zaligheid aan deze kliek verkocht. Klaus Schwabs schoothondje Rutte schrijft in een brief aan zijn grote baas onder andere dat het WEF erg belangrijk is voor de Nederlandse overheid en dat de relatie tussen het Forum en ons land uitmuntend is. In een andere brief valt te lezen dat Schwab op 25 januari 2020, Rutte om een lovend citaat heeft gevraagd voor zijn boek ‘Stakeholder Capitalism’. Rutte moest deze huiswerkopdracht binnen enkele dagen inleveren.Hij vroeg Rutte het boek aan te prijzen, aangezien Schwab zijn werkwijze als premier enorm waardeert en veel overeenkomsten ziet met zijn kijk op stakeholderkapitalisme.

Rutte zegt ervan overtuigd te zijn dat deelname van onze hooggeplaatste ambtenaren en ministers aan de activiteiten van het WEF ‘van grote waarde zal zijn’.Hij nodigt Schwab zelfs uit voor een informele lunch in Den Haag om het één en ander te bespreken. “Ik kijk uit naar onze inspirerende en productieve gesprekken.” De ene misselijkmakende opmerking van deze figuur volgt op de andere. Op 13 december tijdens de coronapersconferentie vroeg hij speciale aandacht voor de oudere generatie. “Natuurlijk is de ene senior de andere niet, maar gemiddeld genomen weten we dat mensen boven de 70 echt veel vaker in het ziekenhuis terechtkomen als ze corona krijgen. Laat ons dat samen zoveel mogelijk voorkomen door ons bij opa en oma extra goed aan de basisregels te houden. En ook door het directe contact tussen 70-plussers en kinderen zoveel mogelijk te beperken, hoe lastig het ook kan zijn die anderhalve meter afstand te bewaren, en de kleinkinderen niet te knuffelen onder de kerstboom. We weten nu eenmaal dat het coronavirus behoorlijk rondgaat onder kinderen die niet gevaccineerd zijn en al worden ze daar zelf meestal niet heel ziek van, ze kunnen het wel degelijk overdragen. Pas dus alsjeblieft op.” Kletspraat want bewijzen worden er niet geleverd. Wat een walgelijke chantage door ongevaccineerde kinderen als een gevaar voor opa en oma weg te zetten.

Mainstream Nederlandse politici onderhouden een warme relatie met de stuitende ondemocratische WEF-sekte van de griezelige Klaus Schwab. Zo blijkt de bijdrage van Sigrid Kaag (D66) aan deze sekte zelfs van cruciaal belang. Zij is medevoorzitter van de Global Action Group van het WEF en lid van de Regional Action Group voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En maar volhouden dat ze geen idee hebben wat de termen The Great Reset en Build Back Better inhouden maar het is op alle fronten verweven met ons staatsapparaat. Ook van die Wopke Hoekstra (CDA) was natuurlijk al lang bekend dat hij samenwerkt met het WEF aan het tot stand komen van de Great Reset door middel van opgelegde dwangmaatregelen die niet meer weg gaan.

 

En zo zijn er velen die meehelpen ons land te verkwanselen aan een volksvijandige entiteit en onze samenleving bewust loodsen van crisis naar crisis. Het samenzweringsgehalte van de misdadigheid worden door henzelf met publieke optredens aangekondigd. Alles wat de mens zo dierbaar was moet kapot om hun plannen te kunnen voltooien. Alle WEF-puppets worden door Klaus Schwab en de rest van de machthebbers slechts gebruikt om hun satanische plannen uit te voeren om na gedane taken te worden afgedankt. Ook lopen ze groot risico het object van volkswoede te worden door de door hen geterroriseerde wereldbevolking.

 

Nu nog zijn ze druk doende te helpen de door God ingestelde orde te vernietigen om plaats te maken voor een door satan geïnspireerde Nieuwe World Orde. Het wordt tijd dat de mens dit gaat inzien voordat deze WEF-sekte de kans krijgt een ware hel op aarde in te voeren. Het is zo monsterlijk dat een normaal brein het simpelweg niet kan bevatten en zich niet kan voorstellen dat er een dergelijk ‘kwaad’ bestaat. Die Klaus Schwab en zijn trawanten zullen nooit vrijwillig de macht opgeven die ze nu hebben. Ze zullen onverminderd doorgaan met alles wat de mens zo dierbaar was te vernietigen. Het was van meet af aan duidelijk dat Covid-19 niets anders dan een enorme internationale zwendel is.  Ruim een jaar geleden 19-10-2020 schreef ik in mijn nieuwsbrief het volgende:

 

Er is op een meer dan schandalige manier sprake van machtsmisbruik. The Great Reset zal zorgen voor ongelijkheid, slavernij en ellende. Dat is wat de wereldbevolking te wachten staat. Het door China verspreidde Wuhan-virus wordt als gangmaker gebruikt voor dit fascistische experiment. Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling waarin de wereld zich thans bevindt. De wereldbevolking is getuige van een meedogenloze vernietiging van de huidige samenleving door de invoering van onmenselijke structuren.

 

Zeer opmerkelijk is dat velen dit nog steeds niet door hebben. Dit is hoe totalitarisme de kans krijgt op te komen. Dit fenomeen noemt men “massavormingspsychose”, een soort van groepshypnose waarbij een groot deel van de bevolking letterlijk in een psychose wordt gebracht. Massavormingspsychose is de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de Nazi partij in de jaren 30 accepteerden, en het is de verklaring voor waarom zovelen over de hele wereld de gruwelijke plannen van de WEF-sekte steunen.

Bemoedigend is dat honderden miljoenen mensen uit alle lagen van de bevolking, van verschillende filosofieën en religies, verschillende culturen en achtergronden wakker worden en gaan zien dat ze een ​​gemeenschappelijke vijand te bestrijden hebben, een kliek die zich onaantastbaar voelt en zich zelf ver boven de massa verheven voelt. Onder hen naamchristenen die zelfs hun eigen ziel opofferen voor meer macht. De moedigen die stand houden worden bespot en veracht door vrienden en familie. Zij die zich hebben laten verleiden om deze satanische sekte te dienen zullen met de uitspraak van Jezus’ geconfronteerd worden:

Matthéüs 7: 21-22-23Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Nederland is door Rutte&CO aan de sektarische macht van Klaus Schwab en zijn World Economic Forum verkwanseld. Het enige wat de mens nog kan redden is het eeuwige Woord van God serieus te nemen, stoppen met het spelen van spelletjes, stoppen met focussen op de verderfelijke plannen van de satanische Great Reset-sekte en nadruk leggen op de naderende wederkomst van de Here Jezus en Hem als Verlosser en Herder in het leven toe te laten.

Gaat het bij de UFO-waarnemingen om super intelligente wezens uit de verre ruimten van het heelal, of zijn het afgezanten van de duisternis? (deel 4)

In oude geschriften vindt men informatie over huwelijken van ‘goden’ met aardbewoners waarbij er kinderen worden verwekt. Dit soort teksten vertonen grote gelijkenis met die in het Bijbelboek Genesis.

Genesis 6:1-4 “Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.”

In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de Zonen Gods, de Nephilim. Nephilim is afgeleid van naphal ‘vallen’, en betekent letterlijk: ‘de gevallenen’. De apostel Judas omschrijft deze Nephilim als engelen. Deze groep werd door satan naar de aarde uitgezonden met als doel om samen te smelten met afstammelingen van Adam. Zo probeerde satan vanaf het begin om de uiteindelijke geboorte van de Messias (naar het vlees) te voorkomen. Het paren van menselijke (dierlijke) wezens met engelen resulteerde in hybride schepsels, boze geesten met mens/dierlijke lichamen. De Bijbeltekst uit Genesis 6 sluit naadloos aan bij wat in het Boek van Henoch hierover geschreven staat over de val van de engelen: 

Hoofdstuk 6: 1-2 “En het geschiedde, toen de mensenkinderen zich in die dagen hadden vermenigvuldigd, dat hen mooie en knappe dochters geboren werden. En de engelen, de zonen der hemelen, zagen hen en hun begeerte ging naar hen uit. En zij zeiden tot elkaar: "Komt, laten wij ons vrouwen kiezen uit de mensenkinderen en kinderen verwekken"!”

Hoofdstuk 7:1-2-3-4-5-6En zij namen zich vrouwen, en ieder koos er een voor zich uit, en zij hadden gemeenschap met hen en vermengden zich met hen, en leerden hen tovermiddelen en bezweringen, en maakten hen bekend met het snijden van wortelen en planten. Zij werden echter zwanger en baarden grote reuzen, wier lengte drieduizend el was (drie meter?)Deze verbruikten de gehele opbrengst van de mensen, totdat de mensen zich niet meer konden voeden.”

Ook bij de volken van het oude Mesopotamië (in de Bijbel het land Sinear genoemd) was de kosmos vol ‘goden’.In vrijwel elk onderdeel van het bestaan ontwaarden ze schier onbegrensde vormen van bovennatuurlijk leven waarbij duivels en demonen een voortdurend gevaar opleverden waarop men attent diende te zijn. De priesters vreesden de ‘buitenaardse goden’ en het ontwaken van de ‘slapende godenzonen’. Gevonden rolstempels zijn voorzien van kogels aan de hemel. In de Soemerische hymnen en gebeden wordt ook melding gemaakt van goden die wapens dragen, die in hun vormgeving en uitwerking voor de toenmalige tijd volkomen onzinnig moeten zijn geweest.

In Babylonische overleveringen is sprake van de Akpallus en van hen werd gezegd dat zij op aarde verschenen gedurende de regeringen van de koningen van het Ur de Chaldeeën.

 

Volgens de geschiedschrijver Berossus hadden deze wezens het lichaam van een vis, twee hoofden onder elkaar, menselijke voeten en een vissenstaart. Overdag vertoonden zij zich aan de Babyloniërs, maar men zag ze nimmer eten. Zij leerden het volk schrijven, graan oogsten en de grondbeginselen van kunsten en wetenschappen. Na zonsondergang doken deze wezens in de wateren van de Perzische Golf. Het Dogonvolk in het Afrikaanse Mali kennen ook een goddelijk wezen met een vissenkop die zij "Nommo" noemen. Deze Nommo worden door de Dogon de "Instructeurs" en de "Meesters uit het water" genoemd.

 

Akpallus historias babilónicas sobre las enseñanzas de los dioses | Dogon,  Ancient astronaut theory, Ancient near east

Afbeelding Akpallus

 

De Babyloniërs zijn zich bewust geweest van de boze bedoelingen van de op vissen gelijkende wezens, want een oud Babylonisch geschrift zegt er het volgende over: Zeven zijn zij en zij leven in het diepste des Oceaans. Mannelijk zijn zij, nog vrouwelijk. Zij zijn gelijk een rondwoedende tornado. Geen vrouw hebben zij noch mannen en zonen kunnen zij niet bekomen. Zij kennen geen genade noch medelijden. Zij zijn als de strijdrossen op de top der heuvelen. De Bozen van Ea, troondragers der goden zijn zij. Zij bevinden zich op de wegen om de paden te besmeuren. Boos zijn zij, de Bozen. De hemel moge hen uitbannen’.

Ook de oude Egyptische teksten maken gewag van machtige wezens die met barken langs het firmament vlogen. Zie ook deze video. In de stad Sakkara werd in 1898 een voorwerp gevonden dat men het etiket vogel opplakte en in het Egyptisch Museum in Cairo onder dit trefwoord in de catalogus bijzette. Daar stond het voorwerp 50 jaar lang te midden van een schare andere Oudegyptische vogels te kijk. Pas in 1969 werd deze zogenaamde vogel weer eens aandachtig bekeken en stelde men vast dat hij naast vleugels ook een staartvin droeg zoals men dat bij vliegtuigen ziet. Tegenwoordig staat onbetwistbaar vast dat het om een vliegtuigmodel moet gaan. De voorkant van de neus, zowel als de einden van de vleugels en de romp zijn aerodynamisch gemodelleerd.

 

Oudegyptische vliegtuigmodellen.

Naast een schriftteken met de tekst “Pa-Diemen” wat geschenk van Amon betekend bezit het model nog een symbolisch oog en twee korte lijntjes onder de vleugels. Aeronautici hebben het getest en geconcludeerd dat het geschikt is om te vliegen, terwijl het in zijn proporties als ideaal is gekwalificeerd. Na deze sensationele ontdekking namen een groep technische onderzoekers ook de andere ‘vogels’ onder de loep en kwamen tot de vaststelling dat het ook hier om vliegtuigmodellen moest gaan. Vanaf 1972 zijn deze modellen te bezichtigen in het Egyptisch Oudheidkundig Museum.

Van de Egyptische god Ptah is bekend dat hij in een glanzende barnstenen hemelwagen verscheen. Een spijkerschrift tekst, gewijd aan de zonnegod Ra, verteld, Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip van Aton de hemel binnen en reist onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren. Een andere tekst vermeldt: "Van hoog uit de hemel kon Heru-Behutet de vijanden van zijn vader zien en hij achtervolgde ze in een grote gevleugelde schijf.

Volgens diverse bronnen zouden Duitse geleerden er tijdens de 2e Wereldoorlog in zijn geslaagd een vliegende schotel te ontwikkelen en zou een prototype zelfs ooit de lucht ingestuurd zijn. Diverse ooggetuigen zouden de schotel voorzien van een kruis, het symbool van het Duitse leger, in 1944 over de Thames in Groot-Brittannië hebben zien vliegen. De Amerikanen zouden de Duitse uitvinding als een enorm potentieel gevaar hebben gezien. In de toenmalige New York Times werden er foto’s van gepubliceerd en geschreven over een ‘mysterieuze vliegende schijf die met hoge snelheden over de hoge gebouwen van de stad scheert’.

Nazi schotel

Het Duitse project kreeg de naam Schriever-Habermohl mee, naar ingenieur en testpiloot Rudof Schriever en collega-ingenieur Otto Habermohl. Zij werkten tussen 1941 en 1943 in Praag aan hun schotel. Daarna kwam het project in handen van SS-officier Hans Kammler, toen Hitler aan Hermann Goering -hoofd van de luchtmacht- vroeg om een superwapen te lanceren. Gevangenen van de geallieerden claimden de zilveren vliegende schotel, meerdere keren gezien te hebben.

Volgens Joseph Andreas Epp, die als ingenieur meewerkte aan het project, werden er vijftien prototypes gebouwd. Rond een centrale cockpit werden er vleugels gebouwd die een cirkel vormden en het toestel deed klimmen. Na de oorlog hielpen vele Duitse wetenschappers mee aan het Amerikaanse ruimteprogramma en daarom geloven velen dat de nazi-ufotechnologie in een geheime basis zoals Area-51 verder is ontwikkeld. Een deel van de naoorlogse ufogolf zou hier op terug te voeren zijn.

Het National Institute of Discovery Science kwam in 2004 met het verhaal dat “de Verenigde Staten al een aantal jaren experimenteert met een serie Vliegende Driehoeken.” Ooggetuigen die deze ‘Driehoeken’ hebben waargenomen en daarover vragen stellen aan de Amerikaanse overheid, krijgen echter te horen dat deze objecten niet tot het Amerikaanse ministerie van Defensie horen. Verschillende getuigen in Parijs observeerden in 2009 (de exacte datum is niet bekend) een driehoekig object, met een wit licht op iedere hoek en een rood licht in het centrum dat enige seconden volkomen stil in de lucht hing en vervolgens zonder geluid met een onvoorstelbare snelheid wegvloog. Kort daarna verscheen een tweede driehoek die eveneens een paar seconden zichtbaar bleef.

 

Ons lichaam is niet langer van ons want de overheid is van mening dat wij ons moeten opofferen voor een groter goed.

 

De voorzet hiervoor komt met regelmaat uit de mond van de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge. Deze figuur blijkt helemaal niets met volksgezondheid te hebben waar hij de minister van is. Op 14 december bracht hij opnieuw een verbijsterende boodschap die regelrecht afkomstig lijkt uit de opgelegde dwangmaatregelen van de Great Reset sekte. Hij vindt dat wij als burger onze rechten moeten opgeven voor de gemeenschap: “En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om ‘nee’ te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht - die vrijheid - kan nooit belangrijker zijn dan het recht van de ander om niet ziek te worden, het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis, het recht van de ander om zijn onderwijs, zijn onderneming, of zijn leven gaande te houden. En dus: bescherm jezelf, bescherm elkaar, en bescherm de vrijheid die we met elkaar op het virus te herwinnen hebben. De ‘premier’keek opzij en knikte bevestigend.

Het is niet voor het eerst dat deze de Jonge opmerkelijke uitspraken doet over ongevaccineerden. Eind vorige maand zei hij in de Eerste Kamer: “We weten inmiddels vrij goed en vrij precies per postcode waar ze wonen. We weten ook vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten vaccineren.”Tijdens de vorige persconferentie over de coronamaatregelen gebruikte De Jonge de slogan ‘wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm’. Weet u nog dat hij zei dat na twee prikken het hele probleem opgelost zou zijn en het leven snel weer normaal zou worden?  Ook beweerd hij dat degenen die de boosterprik al hebben gehad “relatief goed beschermd zijn” maar Van Dissel van het RIVM weet niet of boosters helpen en Klaus Schwabs puppet Mark Rutte weet helemaal niets.Wat wij wel weten is dat wij inmiddels duizenden vaccinatiedoden verder zijn en dat deze aantallen alleen maar verder zullen oplopen met de boosters op boosters op boosters.

Momenteel sterven er al wekelijks zo’n duizend mensen meer dan normaal. Er is al maanden sprake van oversterfte. In november overleden 3500 meer mensen dan normaal en in de eerste week van december waren het er zelfs 1250 meer. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat de regering hierover een academisch onderzoek laat uitvoeren. “Duizend extra doden per week, dat vraagt om onderzoek.” Alleen aan het begin van de pandemie was de oversterfte in Nederland zo hoog als nu. Maar toen werd er nog niet gevaccineerd. Inmiddels is een groot deel van de bevolking gevaccineerd maar overleden er in de week van 6 tot 12 december 1050 meer mensen dan normaal in deze periode. Er overlijden veel meer mensen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar, melden onderzoekers van het statistiekbureau CBS. Ook in de derde week van december overleden naar schatting 4100 mensen, 950 meer dan gebruikelijk, meldt het CBS. Steeds meer onderzoeken laten zien dat een schokkend aantal sterfgevallen rechtstreeks veroorzaakt worden door wat men de ‘coronavaccins’ noemt.

Dat er een verband bestaat tussen de oversterfte en de vaccinatiegraad werd ook al vastgesteld in Duitsland. Volgens sommige ‘deskundigen’ en volgens de mainstream media zijn de verhalen dat het bij de oversterfte gaat om gevaccineerden, niets anders dan complottheorieën. Maar zie ook een analyse van hoogleraar Ronald Meester van de Vrije Universiteit Amsterdam, professor Theo Schetters en informatieanalist Wouter Aukema over coronavaccinatie en sterfte. Hun onderzoek wijst op de coronavaccinaties als één van de factoren voor de sterfte onder 65- tot 80-jarigen, schrijft data-analist Daniël van der Tuin op Substack. Het drietal analyseerde overheidsgegevens over sterftecijfers en officiële cijfers van het vaccinatieprogramma.

De verantwoordelijken voor deze oversterfte zullen van alles verzinnen hierop een antwoord te vinden maar zullen nooit toegeven dat dit veroorzaakt wordt door de vaccinaties. Ze kunnen echter niet langer volhouden dat er ook maar iets klopt van de door hen verkondigde leugens. Alles moet wijken voor de uitrol van een totalitaire controlestaat maar deze wurgende WEF-sekte, dit onmenselijke regime dat de aarde ooit heeft gekend, dat miljarden slachtoffers dreigt te maken, is bezig hun hand te overspelen. Het bewijs dat covid-19 een fraude is stapelt zich snel op. En degenen die verantwoordelijk zijn voor deze coup, vinden het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Meer en meer mensen worden wakker – en blijven wakker. De verwachting is dat de mensheid op een gegeven moment de terreur niet langer meer zal accepteren en in opstand komen.

Zou het inderdaad zo kunnen gaan zoals een Nieuw Zeelandse miljardair heeft gelekt dat volken op termijn met grof geweld hun eigen regeringen, parlementen en overheden zullen afzetten en opruimen vanwege het verraad en de enorme schade die zij hebben aangericht? Ze worden door de echte machthebbers slechts als gereedschap gebruikt. Zodra ze hun taak hebben volbracht zijn ze niet meer nodig. “Door de vaccinaties zullen miljarden sterven, waardoor de pro-vaxxers zich totaal verraden zullen voelen en stervend woest te keer zullen gaan. Mensen zullen hun krachten bundelen.De non-vaxxers ook, voor wat hun regering heeft laten gebeuren. Leiders, wetenschappers en media zullen worden opgejaagd en op straat worden opgehangen. Beide kanten zullen hun regeringen platbranden.” Voor meer informatie hierover zie hier Xandernieuws.

En de sterren des Hemels vielen op de aarde

Openbaring 6:13-14 “En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen.....(regen van meteorieten). En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Elke dag wordt de aarde geraakt door materiaal uit de ruimte, variërend van kleine stofdeeltjes tot grotere brokstukken. De afmetingen van deze objecten bepalen welk soort gevaar deze botsingen met zich mee brengen. Inslagkraters zijn de meest zichtbare illustraties dat inslagen door de geschiedenis heen hebben plaatsgevonden en zijn overal op aarde terug te vinden. De site Earth Impact Database bevat een 190-tal bevestigde inslagkraters, variërend van diameters van enkele tientallen meters tot honderden kilometers. Volgens de NASA zouden er momenteel zo’n duizend asteroïden een onzichtbare dreiging voor onze planeet vormen. Sommige zijn groot genoeg om een ramp van grote omvang te veroorzaken. In Arizona ligt een krater met een middellijn van 1200 meter en een diepte van 174 meter.

 

Diablo Canon Arizona

Bij een inslag van een brok met een doorsnede van een kilometer zou Nederland onbewoonbaar worden. Om de duizend jaar komt er iets naar beneden met een doorsnede van vijftig meter. Dat gebeurde nog in 1908 in Siberië bij de Toengoeska rivier Over de inslag van deze relatief kleine asteroïde bestaan uitvoerige en zeer betrouwbare berichten die een plastisch beeld geven van wat daar is gebeurd. Hoe ontzagwekkend het was, blijkt uit de zakelijke schildering van de Russische professor Koelik die in opdracht van de Academie der Wetenschappen in Moskou ter plaatse een onderzoek instelde:

“Op 30 juni 1908 werd om zeven uur in de ochtend, in de omgeving van de rivier de Podkamennaja Toengoeska, een hoeveelheid kosmische stof op de aarde geslingerd, die in uitwerking alles overtrof. Een geluid als van de donder was tot op 1400 kilometer hoorbaar en de knal van de explosie binnen een omtrek van 6700 kilometer. De luchtdruk was zo krachtig dat mensen en paarden op een afstand van ruim 500 kilometer omver werden geworpen. Daarnaast ontwikkelde zich een machtige seismische golf die met een snelheid van 317 meter per seconde rondom de aarde liep en in alle observatoria werd opgevangen als een catastrofale aardbeving in Siberië. De meteoor bracht ontzagwekkende hoeveelheden meteoorstof in de atmosfeer, waardoor aan de hemel zogenaamde zilverwolken ontstonden.

Overal in West-Siberie en Europa veranderden deze wolken de dag in een doffe, rode schemering. Vanaf de plaats waar de meteoor neerkwam, verhief zich onmiddellijk een twintig kilometer hoge vuurzuil terwijl de totale bewegingsenergie onmiddellijk werd omgezet in warmte. Tegelijk met deze meteoor viel er een kleinere in de omgeving van Kiev. Een expeditie die in 1927 het toneel van de Siberische catastrofe bezocht, vond meteoorstukken die honderdvijftig ton wogen. Het totale gewicht van de meteoor moet daarom worden geschat op tenminste een miljoen ton. Vastgesteld werd dat de wouden in een omtrek van ruim negentig kilometer met de grond waren gelijk gemaakt. De reusachtige Siberische Lariksen en Sparren waren als lucifers afgeknapt en de grond was in een straal van twintig kilometer totaal verschroeid.”

  Links verwoesting na inslag asteroïde in Toengoeska. Rechts een schriftelijke overlevering van de catastrofe. 

De bewoners van de getroffen streek de Toengoezen vertellen dat een lichtend spoor de gehele hemel verlichte en dat een verschrikkelijke explosie een boomvormige wolk deed ontstaan die tot de hemel reikte en een onverdraaglijk wit licht uitstraalde. De nomaden dachten dat de wereld verging.

De gebeurtenis in Toengoeska is een voorbeeld van wat de wereld volgens het zesde zegel in Openbaring te wachten staat, maar dan mogelijk nog vele malen erger en op vele plaatsen tegelijk. Dit soort inslagen kunnen er de oorzaak van zijn dat het lijkt alsof de hemel terugwijkt als een boekrol (Openbaring 6:14). Astronomen hebben zich inmiddels een goed beeld kunnen vormen welk fascinerend maar tevens angstaanjagend schouwspel er aan de inslag vooraf zal gaan. Eenmaal op weg naar de aarde zal het hemellichaam door de wet van de zwaartekracht steeds dichter naar de aarde getrokken worden waarbij haar snelheid voortdurend zal toenemen. Ze zal met een snelheid van ca vijftien a twintig kilometer per seconde de waterstofmantel van de aarde binnendringen. Door de wrijving die hierdoor ontstaat zal ze op zo’n vierhonderd kilometer afstand van de aarde een roodachtige gloed verspreiden en vlam vatten. Hoe meer haar hitte toeneemt des te verblindender en witter zal haar gloed worden en steeds reusachtiger het gaslint erachter. Met een lichtglans waarbij de zon verbleekt, stort dit alles dodende object omlaag. De temperatuur van haar oppervlak zal de twintigduizend graden grens overschrijden en de reus een fantastisch uiterlijk geven.

Vervolgens zal het object de stikstofmantel binnenstormen en door de laatste dikkere luchtlagen razen waardoor de verhitting en de inwendige spanning te groot zal worden. Het object zal uit elkaar springen en een explosie veroorzaken die gelijk staat aan de kracht van honderden waterstofbommen. Eerst vliegen de brokstukken van het buitenste omhulsel uit elkaar en vallen als een regen van stenen op de aarde waar ze een spoor van verderf achterlaten. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen. (6:13).

Vervolgens barst de kern in de onmiddellijke nabijheid van de aardbodem uiteen en valt met een donderende klap op aarde. De bodem begint te beven en zwelt aan tot grote hevigheid. De zon lijkt van haar plaats weggesprongen en danst als het ware aan de hemel. Een aantal brokstukken slaan met apocalyptisch geweld in op de zeebodem waardoor enorme vloedgolven ontstaan die de kustgebieden van vele landen zullen overspoelen. Het hele schouwspel zal volgens de kenners nauwelijks meer dan twee minuten duren, vanaf het eerste oplichten aan de hemel tot aan de grote paukenslag bij het neerkomen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud