Uit het nieuws 24-10-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) Het samenvoegen van alle grote wereldreligies is op 14 en 15 september officieel vastgelegd tijdens het 7de World Religions Congress in de moslimstaat Kazachstan.

(2) In de voetstappen van Jezus (deel 1)

(3) Twee Nederlandse eredoctoraten voor de Belgische ‘angstaanjager’ Marc Van Ranst.

(4) Je doet het voor een ander’ was een grote leugen, bekent Pfizer-directeur.

(5) Analist: 20 miljoen mensen overleden door de prik, 2,2 miljard kampen met vaccinatieschade

(6) De Nederlandse corona-inquisitie pleit opnieuw synchroon voor vaccins, mondkapjes en testen

(1) Het samenvoegen van alle grote wereldreligies is op 14 en 15 september officieel vastgelegd tijdens het 7de World Religions Congress in de moslimstaat Kazachstan.

De Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) speelde een hoofdrol in de ondertekening van dit document en ziet zichzelf als de eerste leider in wat ook wel de Chrislambeweging wordt genoemd. De basis voor deze ‘Wereldreligie’ is jaren geleden al gelegd. Zo werd op 25 juni 1995 onder toeziend oog van de Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’(URO) opgericht. Aanwezig bij de oprichting waren afgevaardigden van alle godsdiensten, evenals politieke en geestelijke kopstukken. Zelfs heidense priesters en heksen luisterden de zitting op. Volgens de  San Francisco Chronicle (26-06-1995) werden er gebeden, psalmen en toverformules opgedragen aan een dozijn ‘godheden’. In 1997 vond van 23 tot 27 juni de tweede conferentie plaats.  Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking tussen de verschillende godsdiensten verder uit te werken en te komen tot een soort humanistische gebodenleer, ter vervanging van de Bijbelse Tien Geboden. Onder de 200 aanwezigen was ook de occultist Robert Muller.

In 1999 vond een bijeenkomst plaats in Kaapstad, in 2004 in Barcelona met maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen en van 3 tot 9 december 2009 in Melbourne Australië. Dat was de twintigste bijeenkomst van het Parliament of the World Religions waarbij meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waren waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit te bouwen. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle ‘rassen, volken, stammen en talen’ en vol zal zijn van ‘gruwelen en onreine dingen’. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11).Reeds op 12 maart 2010 heb ik een artikel op mijn site geplaatst met als titel: “Wereldreligies op weg naar eenheid”.

Kazakhstan: Jewish Rabbi upholds role of religions in promoting peace -  Vatican NewsDeelnemers Chrislam beweging Kazachstan

 

Tijdens het congres in Kazachstan blijkt Jezus volledig te hebben afgedaan want ze hebben geen enkele aandacht meer aan Hem besteed. Ze hebben Hem buiten de deur gezet maar Jezus, zegt in Johannes 14:6: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Zij die Hem uitsluiten zullen daar de ernstige gevolgen van ondervinden als Hij straks terugkomt want dat HIJ komt  daar is geen twijfel over mogelijk!

 

Met de ondertekening van het document is een flinke stap gezet naar de komst en aanbidding van het beest uit het boek Openbaring. De slotverklaring van het congres werd bijgewoond door meer dan 108 religieuze en wereldleiders. Hier enkele ‘hoogtepunten’ uit het ondertekende document:

“We merken op, dat pluralisme in termen van verschillen in huidskleur, geslacht, ras, taal, en cultuur, uitingen zijn van de wijsheid van God in de schepping. Religieuze diversiteit is door God toegestaan ​​en daarom is elke dwang tot een bepaalde religie en religieuze doctrine onaanvaardbaar. We erkennen het belang en de waarde van het document over Menselijke Broederschap voor wereldvrede en samenleven tussen de Heilige Stoel en Al-Azhar Al-Sharif (aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in resolutie A/RES/75/200 van 21 december 2020), en de Verklaring van Mekka (aangenomen in Mekka in mei 2019), die oproepen tot vrede, dialoog, wederzijds begrip en wederzijds respect tussen gelovigen voor het algemeen welzijn. We roepen religieuze leiders en prominente politieke figuren uit verschillende delen van de wereld onvermoeibaar op, om de dialoog te ontwikkelen in naam van vriendschap, solidariteit en vreedzaam samenleven. We doen een beroep op alle mensen van geloof en goede wil, om zich te verenigen in deze moeilijke tijd, en bij te dragen aan het waarborgen van veiligheid en harmonie in ons gemeenschappelijke huis – planeet Aarde.

Begin februari 2019 werd in Abu Dhabi ook al een historisch interreligieus document getekend door ‘paus’ Franciscus en de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, waarin wordt gepleit voor religieuze tolerantie en dialoog. In het document staat dat “alle religies door God gewild zijn.” Ahmed el-Tayeb wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” Volgens Franciscus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document. In een toespraak nam hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond, maar niet één keer de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Hij zei: “wij moeten samen de ark van de broederlijkheid binnengaan”. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte elementen die ook door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaïsme en andere ‘geloven’. Alle wereldreligies waren aanwezig. Franciscus en al-Tayeb tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen. Door deze ondertekening werd er toen al buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een wereldreligie. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft. In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd ‘om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,’ zo wordt Franciscus geciteerd.Inmiddels is er op het Saadiyat-eiland in Abu Dhabi het Abrahamic Family House gebouwd.

Het Abrahamitische Familie Huis: een kerk, een synagoge en een moskee. (Foto: The Higher Committee for Human Fraternity)

Klik ook hier. Het gaat om een interreligieuze compound bestaande uit een synagoge, een moskee en een kerk. De moskee zal worden gericht op de Kaäba in Mekka, het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen naar de zon en het podium van de synagoge en de Thora zullen naar Jeruzalem gericht zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal het complex in 2022 worden geopend. Het moet een plek worden van dialoog tussen religies, religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. Elk gebedshuis krijgt een eigen ingang, maar ze zijn met elkaar verbonden door een tuin.

Dit alles is onderdeel van de Chrislam, waar paus Franciscus en imam Ahmed Al-Tayeb een voortrekkersrol in hebben. Het Abrahamic Family House moet de wereldvrede bevorderen, aldus de Britse architect David Adjaye, de bedenker van het ontwerp. Ook rabbijn M. Bruce Lustig uit zijn verlangen dat het nieuwe initiatief de wereldvrede zal bevorderen en hoopt dat er bruggen tussen de drie religies kunnen worden aangelegd. Hij sprak van een belangrijke kans voor iedereen die gelooft in de kracht van geloof en menselijkheid.

Ook in Berlijn wordt een One Chrislam-aanbiddingscentrum gebouwd. Het gebouw van 47 miljoen euro, zal net als het gebouw in Abu Dhabi een kerk, een moskee en een synagoge omvatten die verbonden zijn met een centrale ontmoetingsruimte. Mensen van andere religies en denominaties, en niet-gelovigen, zullen worden uitgenodigd voor evenementen en discussies in de grote zaal.

(2) In de voetstappen van Jezus (deel 1)

 

Nog voordat er aan de Babylonische ballingschap een einde kwam, voorzegden de profeten dat God op een dag uit het ‘Huis van David’ een rechtvaardige Spruit zou verwekken:

 

Jeremia 33:15 “In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen.”

Jesaja 7:14 “Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.”

 

Deze Spruit werd ruim 2000 jaar geleden in het land Israël (Eretz Israël) geboren. Hij zou een totale omwenteling teweeg brengen in het religieuze leven van een groot deel van de wereldbevolking. Zijn moeder (de jonkvrouw) was een Joodse vrouw, Mirjam geheten, of Maria, zoals zij later door christenen genoemd zou worden. De Spruit die in het land van de kinderen van Israël geboren zou worden, was van Joodse afkomst. Bovendien is Hij in eerste instantie voor Zijn eigen volk Israël gekomen zoals Matthéüs duidelijk maakt:

 

Matthéüs 1:21 “Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.”

 

Ook Jezus zei Zelf in: Matthéüs 15:24…Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls”.

 

Hij kreeg de naam Yeshua, of zoals de christenen Hem noemen: Jezus. Hij was een wettige erfgenaam van koning David en zou, als het koningschap in de toekomst hersteld zou worden, aanspraak kunnen maken op de troon. Vanuit het hele land kwamen mensen naar Hem toe om naar Hem te luisteren of om genezing te ontvangen. De Farizeeën constateerden met verbijstering:

 

Johannes 12:19 “…en zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na.

 

In het Heilige Land waar Jezus is geboren, heeft God zich herhaaldelijk geopenbaard en de mensheid getoond hoe zij aan de hand van zijn geboden moest leven. Waarom God juist dit land uitverkoos als het ‘Uitverkoren Land’ en Jeruzalem als Zijn stad, is Zijn geheim, kan door niemand echt doorgrond worden. Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God "Mijn stad" heeft genoemd.

 

De stad werd gekozen om een eeuwige en goddelijke waarheid te vertegenwoordigen en Gods licht aan deze wereld over te dragen. Jeruzalem is de stad waar Jezus leefde en predikte, waar Hij stierf aan het kruis, werd begraven en verrees uit het graf. Jeruzalem is de stad waarheen Hij straks zal wederkeren om Zich te zetten aan de rechterhand van God de Vader. Psalm 132 onderstreept de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van Israël vervulde.

Psalm132: 13-14 “Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.”

De stad werd niet gekozen tot hoofdstad van de natie vanwege haar geweldige ligging want de plaats waarop de stad gebouwd werd, had op de Gihon-bron na geen enkel natuurlijk voordeel. Ze lag niet op een belangrijk kruispunt, of zelfs aan een belangrijke handelsroute. De belangrijkste handelsroutes liepen in de oudheid ten oosten of ten westen van de stad. In het oosten verbond de "Koningsweg" Arabië met Damascus, in het westen verbond de "Weg van de Zee" Egypte met Damascus, Mesopotamië en Klein-Azië. De genoemde Gihon-bron lag oorspronkelijk buiten de stadsmuren.

Gihon-bron

Koning Hizkia zag dat dit een ernstige bedreiging was voor de veiligheid en het voortbestaan van Jeruzalem. Hij bedacht hiervoor een oplossing die ingenieurs sindsdien versteld heeft doen staan. Hij liet een 533 meter lange tunnel uithakken uit de harde rots die het water van de Gihon de stad in bracht, naar de vijver van Siloam.

Nee, Jeruzalem werd geen hoofdstad van de natie vanwege haar economische ligging, maar omdat God haar op die plaats verkoos. Daarom is Jeruzalem uniek onder de steden van de wereld, maar ook maakt het haar tot een voortdurend brandpunt van botsende volken en religieuze belangen. Achter alle strijd en verwoesting gaan geestelijke machten schuil die vastbesloten zijn Gods eeuwige bedoeling en roeping te vernietigen. De geschiedenis van Jeruzalem is daarom een geschiedenis van strijd. Haar verhaal is het verhaal van triomf en succes, van lijden en smart. Haar geschiedenis is treffend samengevat in een oud Joods gezegde. Tien maten van lijden zijn door God naar de wereld gezonden, en negen van de tien vielen op Jeruzalem.

Psalm 137:5-6 “Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand; mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde.”

Hierin klinkt de diepe emotie door van het Joodse volk in tijden dat ze gedwongen buiten de grenzen van Israël en hun geliefde stad Jeruzalem moesten leven. Hoe mooi is het om vanaf de Olijfberg Jeruzalem te zien liggen en de door de islam bezette Tempelberg.

Misschien wilde God symboliseren dat Hij, hoewel verborgen, de Heerser is over alle leven, het brandpunt van licht en rust, te midden van de verwarring der tijd en in weerwil van al de natuurlijke problemen waarvan de mensheid niet weet hoe ze te overwinnen. Op deze manier wordt het Heilige Land voor ons allen zowel voorbeeld als gelijkenis, en de roep om vrede-Sjalom, een wezenlijke oproep is uit het verre verleden die ook in deze tijd van dreigende oorlogen met mogelijk zelfs de inzet van atoomwapens, niet kan worden genegeerd.

 

Men kan zich het land Israël en de stad Jeruzalem niet zonder Jezus voorstellen. De evangelist Lucas, die een uit een ander volk geboren vreemdeling was, besefte eerder en duidelijker dan de andere evangelisten dat Jeruzalem het einddoel van Jezus zou worden. Zijn intrede in de heilige Stad op Palmzondag wordt door Lucas beschreven als het aanbreken van de tijd van de Messias; de menigte verheugt zich en zij zeiden:

 

Lucas 19:38 “Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.”

 

Het ging de evangelisten niet om het samenstellen van een historische biografie volgens moderne opvatting: zij bepaalden zich tot de persoonlijkheid van Jezus. Zoals soms gebeurt wanneer het gaat om iemand die men liefheeft, werden Jezus’ woorden en daden onuitwisbaar in het geheugen van de schrijvers van de evangeliën gegrift. Elk van de evangelisten ziet Hem met andere ogen. Het leven van Jezus is niet los te zien van de geschiedenis van Israël. Opgravingen in Israël laten een goed beeld zien waartegen Zijn leven zich afspeelde. De archeologische vondsten leveren het bewijs dat de gebeurtenissen zoals in zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn beschreven, feitelijkheden zijn zoals dat in de tijd van Jezus’ kruisiging, Israël bezet was door de Romeinen en ook hoe mooi het land was met zijn overvloedige vruchtbaarheid te midden van droogte. Dit natuurverschijnsel vormt de achtergrond van de woorden van Jezus:

 

Matthéüs 6: 28-29En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(3) Twee Nederlandse eredoctoraten voor de Belgische ‘angstaanjager’ Marc Van Ranst.

Twee Nederlandse eredoctoraten voor de man die bekend staat als het bespelen van de publieke opinie om mensen vaccins op te dringen en andere manipulaties zoals blijkt uit de diverse uitspraken die hij heeft gedaan. De eredoctoraten worden hem toegekend door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Leiden. De VU reikt het eredoctoraat op 17 november aan hem uit en de Universiteit Leiden zal dat doen op 8 februari 2023. De VU noemt hem ‘een gewaardeerd deskundige en duider in de media’, maar critici zien hem als iemand die door angst en verdeeldheid te zaaien vaccins aan de man brengt voor de farmaceutische industrie. De Universiteit Leiden eert Van Ranst voor zijn bijdragen aan de epidemiologie en de virologie, en zijn rol als adviseur in coronatijd van de Belgische overheid. Rector magnificus Hester Bijl schrijft: “Van Ranst is een onvermoeibaar communicator, die via televisie, radio en kranten, maar ook de sociale media, standvastig het geluid van de ratio laat horen.” Na het omstreden eredoctoraat voor Frans Timmermans bij de TU Delft krijgt ook deze omstreden viroloog een eredoctoraat voor zijn rol in de ‘wetenschapscommunicatie’, reageert data-analist Daniël van der Tuin.

Op een video is vastgelegd hoe Van Ranst politieke leiders leert hoe ze het publiek kunnen manipuleren door middel van valse gegevens, emotionele berichten en mediahysterie, zodat ze bereid zijn om geïnjecteerd te worden. Een jaar voordat corona ten tonele verscheen, op 22 januari 2019, vertelt Van Ranst op de Chatham-conferentie aan een internationaal gezelschap van collega’s, waaronder de Nederlandse dierenarts Ab Osterhaus, over pandemische paraatheid en hoe goed hij de media kan bespelen. Hij vertelt hoe hij ten tijde van de Mexicaanse griep (H1H1) het narratief in de media controleerde en de bevolking bang maakte met uit verband gehaalde cijfers. Programmamaker Flavio Pasquino maakte in 2021 al een reportage over de opmerkelijke communicatiestrategieën die Van Ranst presenteerde op deze conferentie.

“Op 24 april 2009 zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er een pandemie zou komen – en toen begon het, zei van Ranst tegen de aanwezigen op de conferentie. Dan heb je één kans om het goed te doen. Dag één is heel belangrijk, want dan begin je je communicatie naar de pers en de bevolking. En dat moet je goed doen: je moet gaan voor één stem en één boodschap.” Tijdens een pandemie moeten alternatieve opvattingen volgens hem geen plek krijgen in de media. Op die manier kun je “overal (in de media) dezelfde boodschap verspreiden. Ook vertelde hij cijfers over sterfgevallen uit de context te halen om zo de vaccins bij mensen op te dringen. Ook legt hij uit hoe het publiek kan worden gemanipuleerd om niet-geteste, experimentele, gevaarlijke injectie te accepteren. In deze video zijn de ‘hoogtepunten’ van Van Ranst zijn presentatie te zien.

In een video drijft Sam van Rooy, gemeenteraadslid in Antwerpen namens Vlaams Belang, de spot met de tegenstrijdige berichten die Van Ranst verspreid over mondkapjes. Net als in Nederland werd daarover in België tijdens het voorjaar van 2020 gezegd dat ze geen enkele zin hadden, maar later waren ze juist onontbeerlijk. Van Ranst was hier duidelijk niet van gediend zoals blijkt uit zijn reactie:“Wat ben jij toch een dom hol vat droefheid met een miserabel leventje zonder enige betekenis behalve vruchteloos te proberen om andere mensen neer te halen. Mijn minzaam medelijden is jouw deel, van Rooy, uiteraard samen met een berg belastinggeld van die hardwerkende Vlamingen.”

Naar aanleiding van het artikel ‘Gevaccineerden vrijgesteld van eventuele nieuwe lockdown in Duitsland op NU.nl. reageerde iemand met de volgende opmerking: “Dus gedwongen vaccinatie, anders verlies je je vrijheid. Hadden de complotdenkers toch gelijk.”Hierop antwoordde Van Ranst: “Gedwongen? Neen. U bent blijkbaar verbaasd dat beslissingen gevolgen hebben? Jij mag beslissen om je niet te vaccineren. En de samenleving mag beslissen dat jouw beslissing consequenties heeft.”

De reacties op de toekenning aan Van Ranst van de eredoctoraten onder corona-critici zijn ook niet mals. “Totaal ander universum, reageerde advocaat Bart Maes, waar hij aan toevoegde: “Een ontzettende schande en een even zo grote vergissing die de VU nog duur te staan zal komen naarmate de geschiedenis van corona – en daarmee ook van Van Ranst – geschreven zal worden. Ik schat in dat het eredoctoraat hem uiterlijk in 2025 weer ontnomen zal worden.”“Dit moet Bananasplit zijn toch?” Ook neuroloog Jan Bonte haalt hard uit. “Deze man is een schandvlek voor de wetenschap. Het laat zien tot welk een propaganda-instelling uw universiteit is afgedaald. Echt een schande!”

 

Van Ranst is ook de man die in 2014 tijdens de oorlog tussen Israël en de Palestijnse Hamas Baäl-doodscultuur het woord Gazacaust in zijn mond nam. Hij sprak van genocide op de Palestijnen om daarmee een vergelijking te maken met de Holocaust waarbij ongeveer 4½ miljoen Joodse volwassenen en 1½ miljoen Joodse kinderen werden vermoord of vergast. Vaak na medische experimenten (Mengele en diverse andere Nazi-artsen, onderzoekers en verpleegkundigen) en/of mishandelingen. De man bezondigde zich daarbij aan het vertellen van verschillende leugens. Onbegrijpelijk dat deze figuur tot op de dag van vandaag nog met regelmaat een podium krijgt om de publieke opinie met zijn smeerlapperij te bespelen.

 

Als een uitgesproken Israël-hater sprak viroloog Marc Van Ranst ooit over een ‘Gazacaust‘ en was erg trots op het woord. Afbeelding afkomstig van site Martien Pennings.

 

In de Standaard van 25 juli 2014, op een pagina alleen voor abonnees, laat hij zijn haat tegen Israël de vrije loop onder het mom van humanitaire bewogenheid voor het volk in Gaza. Hij negeert hiermee dat hoe meer kinderen sterven in Gaza, hoe blijer de Hamas-leiders zijn. Ze offeren kinderen willens en wetens op voor propagandadoeleinden of laten ze sterven tijden het graven van terreurtunnels die massamoord op Joden ten doel hebben. Ook was van Ranst medeondertekenaar in een artikel in de Standaard waarin Israël wordt gedemoniseerd.

(4) Je doet het voor een ander’ was een grote leugen, bekent Pfizer-directeur.

Overgenomen van blikbx. Pfizer heeft voor het op de markt brengen niet onderzocht of het COVID-vaccin verspreiding van het virus wel kon voorkomen, bekende Pfizer-directeur Janine Small aan het Europees Parlement. ‘Het enige doel van het coronapaspoort was vaccinatiedwang.'“Wie zich niet laat vaccineren, is asociaal. Dat was de strekking van de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf – je doet het voor de hele samenleving.” Maar dat blijkt nu totale onzin. Small was aanwezig bij een COVID-hoorzitting in het Europees Parlement, waarbij zij vragen van Europarlementariërs beantwoorde. In een reactie vroeg Europarlementariër Rob Roos aan Small of het COVID-vaccin van Pfizer wel is getest op het stoppen van de verspreiding van het virus voordat het op de markt kwam. En zo ja, of Small daar dan bewijzen en data van kon overhandigen."Over de vraag of we wisten of het de verspreiding stopte voordat het op de markt kwam? Nee, haha, we moesten echt handelen op het tempo van de wetenschap om te begrijpen wat er op de markt plaatsvond," was het onthutsende antwoord van de Pfizer-directeur.

Bombshell: Pfizer Exec admits COVID vaccine never tested on preventing  transmissions - Lynnwood TimesDe bekentenis van Pfizer dat van tevoren niet is onderzocht en dus niet bekend was of het vaccin verspreiding van het virus kon voorkomen, heeft enorme implicaties. Niet alleen blijkt het argument 'je doet het voor een ander', dat wereldwijd gebruikt werd, gebaseerd te zijn op een leugen, ook slaat de bekentenis in een klap alle fundering weg onder digitale identificatiemiddelen zoals het coronapaspoort en het EU Digital COVID Certificate. Middelen die zogenaamd bedoeld waren om 'het virus te beteugelen' door ongevaccineerden uit te sluiten."Het coronapaspoort dat tot enorme vaccinatiedwang en institutionele discriminatie leidde. Waardoor miljoenen mensen buiten de samenleving werden geplaatst. Ik vind dat schokkend. Nee ik vind het crimineel," zegt Roos. "Dat moet bekend worden."

Na het nieuws van de leugen 'je doet het voor een ander' maakte fractievoorzitter Wybren van Haga van BVNL via Twitter bekend dat hij een debat wilde en onmiddellijk opheldering eiste van het kabinet. Zijn partij noemde de uitspraak van de Pfizer-directeur zowel schokkend als alarmerend. Maar Haga kreeg zoals verwacht geen meerderheid voor een debat. Alleen JA21, FVD en PVV steunden het verzoek. De rest stemde schaamteloos tegen! Ongehoord Nederland-verslaggever Jonathan Krispijn confronteerde Rutte met de explosieve uitspraak van de Pfizer-directeur. “Vaccineren doe je niet voor jezelf, maar voor een ander. Staat u daar nog steeds achter?” vroeg Krispijn “Ja, ik sta daar helemaal achter ja,” was het antwoord. Mijn advies zou zijn: gewoon vaccineren”.

(5) Analist: 20 miljoen mensen overleden door de prik, 2,2 miljard kampen met vaccinatieschade

 

Analist Peter Halligan heeft onlangs een opmerkelijk artikel gepubliceerd op Substack. Hij is werkzaam in de financiële sector en helemaal thuis in de wereld van de statistiek. Volgens de analist zijn er inmiddels 20 miljoen mensen overleden door de coronaprik. De Canadese patholoog Roger Hodkinson besprak de gruwelijke cijfers tijdens een interview met Laura-Lynn Tyler Thompson. Hij noemde de cijfers ‘duizelingwekkend’ en wees erop dat vaccins normaal gesproken na enkele sterfgevallen al van de markt worden gehaald. Er vindt een onvoorstelbare slachting plaats en het einde is nog niet in zicht, aldus Hodkinson. Hij wees erop dat de schatting van Peter Halligan geen rekening houdt met doodgeboortes en mensen die zijn overleden omdat ze niet op tijd konden worden behandeld vanwege corona. Om nog maar te zwijgen over de mensen die zijn overleden als gevolg van de lockdowns, de zelfmoorden. De patholoog merkte daarnaast op dat er in de nabije toekomst veel meer mensen zullen sterven aan kanker en andere aandoeningen omdat hun immuunsysteem verwoest is door de prik.

 

Professor Spiro Pantazatos van de prestigieuze Columbia-universiteit heeft een duidelijk verband gevonden tussen oversterfte en de vaccins. Er is alleen één probleem: geen enkel tijdschrift durft zijn onderzoek te publiceren. Toen Pantazatos erachter kwam dat de coronavaccins verantwoordelijk zijn voor de oversterfte wilde hij zijn onderzoeksresultaten zo snel mogelijk delen met het medische tijdschrift The Lancet. Dit tijdschrift is in staat om studies snel te publiceren en heeft een eigen statisticus die het peer review-proces voor zijn rekening zou kunnen nemen. De professor hoopte het onderzoek te publiceren vóór de uitrol van de eerste booster. The Lancet weigerde het te publiceren. Hij stuurde zijn manuscript ook naar een trits andere tijdschriften, maar kreeg overal nul op het rekest. Professor Dit is geen vaccin! Alle feiten liggen allang op tafel. Deze prikken zijn dodelijk. Toch zijn er nog steeds mensen die zich vrijwillig laten vergiftigen.

 

In Canada zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona 80 jonge artsen overleden. Arts William Makis heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de coronavaccins en trekt al sinds december 2020 aan de alarmbel. Vorige maand stuurde Makis een brief aan de Canadian Medical Association (CMA) waarin hij oproept tot een onderzoek naar de dood van de jonge artsen. Hij wacht nog altijd op antwoord. De arts heeft inmiddels ook een tweede brief verstuurd, waarin hij zijn zorgen uit over de ‘plotse dood’ van de 80 jonge Canadese artsen. Sinds de uitrol van de coronavaccins in Canada in december 2020 heeft de CMA op agressieve en onethische wijze de experimentele coronavaccins gepusht, schreef Makis in zijn eerste brief. De CMA was ook voorstander van een illegale en onwetenschappelijke vaccinatieplicht voor de 92.000 Canadese artsen, voegde hij toe. Jullie hebben niet alleen de artsen, maar ook het volk verraden, stelde de arts. “Dit is ongekend.”Makis stuurde ook foto’s van de tientallen jonge artsen mee. Al deze artsen waren dubbel, drievoudig of viervoudig gevaccineerd tegen corona. Deze sterfgevallen zijn zeer verdacht, schreef hij. De artsen waren het ene moment gezond en het andere moment kregen ze een hartaanval, beroerte, ongeval of kregen ze plotseling een agressieve vorm van kanker. Dit afgenomen interview werd genomen toen er 32 artsen waren overleden.

(6) De Nederlandse corona-inquisitie pleit opnieuw synchroon voor vaccins, mondkapjes en testen

Zodra de R in de maand is en mensen een loopneus beginnen te krijgen, komen de vaccin-hooligans weer in actie. We hadden een tijdje niets van ze gehoord maar ze zijn er weer de bekende Nederlanders uit het vaccinatie-nep-circuit. De corona-inquisitie pleit weer bijna unaniem, alsof het afgesproken werk is, over vaccins, mondkapjes en testen, QR-codes en andere dwangmaatregelen die allemaal niets met gezondheid te maken hebben. De bewindslieden die het voor het zeggen hebben, hebben hun les geleerd want ze laten het nu aan anderen over om ‘maatregelen te eisen’ zodat zijzelf uit de wind blijven. “De blaadjes vallen, dus het is weer test- en mondmaskertijd” schreef rechtsfilosoof Roland Pierik op Twitter. In juli 2021 deed deze gast uitspraken over verplicht vaccineren en kreeg hij in de mainstream media alle ruimte om zijn onfrisse vaccinatietheorie rond te bazuinen.

De man heeft geen enkele medische opleiding genoten, maar zei: “Als we met vrijwillige vaccinatie niet de vaccinatiegraad krijgen die we nodig hebben om de samenleving weer open te krijgen, dan denk ik dat drang gerechtvaardigd is. Jij hebt als burger een plicht om mee te helpen die pandemie eronder te krijgen. Dat kun je doen door óf thuis te blijven, óf je te laten vaccineren. Meer smaken hebben we niet.” Op social media kwamen felle reacties voorbij. Zo reageerde regisseur Dick Maas: “Wow. Bij Nieuwsuur hebben ze een malloot ingehuurd. Even geen zin om genuanceerd te doen. De usual idiots waren zeker op.”Neuroloog Jan Bonte twitterde: “Ik schreef al eens iets over deze academische kakkerlak. Volstrekt ongehinderd door elke vorm van kennis en kunde. Een karikatuur van een academicus.”Journalist Annelies Strikkers spreekt van ‘dictatoriale fantasieën’ om u te verleiden weer een prikje te nemen en zoveel mogelijk testjes te doen.

Het lijkt er op dat de vaccin-hooligans hun aanbevelingen met elkaar hebben afgestemd. “Ze jagen namelijk tegelijk op exact dezelfde wijze angst aan.” OMT-lid Marc Bonten verwees naar een artikel van de NOS waarin valt te lezen dat de nieuwe coronagolf mogelijk begonnen is en stelde daarbij de vraag: “Tandje erbij voor de vaccinatiecampagne?”Ook OMT-lid en angstaanjager Marion Koopmans linkt naar het artikel van de NOS. In EenVandaag waarschuwde ze voor een opleving van corona in de herfst.Ook in talkshow Op1 werden verwoede pogingen gedaan de angst voor corona weer aan te wakkeren. Het loopt namelijk nog niet storm voor de herhaalprik. “Kijk eens naar dit clipje. De redactie van Op1 smeekt als het ware om mondkapjes en lockdowns.

Internist-infectioloog Chantal Bleeker-Rovers citeerde uit een artikel van de Gelderlander: “Inzetten op effectieve preventieve maatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker helpt ook om alles open te houden.” Zelf schreef ze erbij: “En beschermt beter tegen gezondheidsschade door Covid.”Wim Schellekens, die aan de wieg stond van het Red Team, slaat alarm: “Wanneer gaat minister Kuipers de sectoren wakker maken dat de nieuwe coronagolf begonnen is: sectorplannen moeten uit de kast? Ik ben benieuwd.” Wat een blijdschap onder deze gasten dat ze weer van zich kunnen laten horen.

Er blijkt nu ook een Maatschappelijk Impact Team te bestaan onder leiding van ene Jolanda Sap. Deze pleit nu hartstochtelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit moet de WEF-sekte samenzweringskliek als muziek in de oren klinken. Van het parlement mogen we zoals gebruikelijk geen tegenstem meer verwachten.  Met de coronapas in de ‘gereedschapskist’ heeft de overheid weer de volledige vrijheid ons te knevelen met dwangmaatregelen. Ook VVD en D66 zien wel wat in de terugkeer van de coronapas in de gereedschapskist. “Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij,” zei VVD-Kamerlid Bevers. Zorgminister Kuipers staat ervoor open, als ‘de Kamer het wil’, logisch toch!  Ze beweren dat diverse branches, waaronder de horecasector, voorstander zouden zijn van de invoering van de coronapas in het ‘winterarsenaal’, als ‘laatste redmiddel’ om sluiting te voorkomen. Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, laat echter weten dat ‘dit vanuit de ministeries gebracht is, niet vanuit ons’. “Horeca is tegen het coronatoegangsbewijs en we hebben dat ook niet in ons horecasectorplan opgenomen,” aldus Beljaarts.

 

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud