Uit het nieuws 21-11-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) Met regelmaat verschijnen er artikelen op social media waarin Israël ervan wordt beschuldigd het land van de ‘inheemse Palestijnen’ te hebben gestolen en het te bezetten.

(2) Nog steeds worden Palestijnse moordenaars rijkelijk beloond door de leiders van de terreurbeweging Palestinian Liberation Organization ( PLO).

(3) In de voetstappen van Jezus (deel 5).

(4) De WEF-sekte volgeling Wopke Hoekstra zegt te willen strijden tegen antisemitisme maar de grote vraag is wat deze CDA-er hieronder verstaat.

(5) De chef van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat de ‘omvolkingstheorie’ steeds meer gemeengoed wordt en dat het de sociale samenhang in het land bedreigd.

(6) Aangifte tegen ex-minister Grapperhaus: ‘Gaf opdracht om in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’.

(7) Onlangs haalde Europarlementariër Virginie Joron de bekende Franse tropenarts en vaccinexpert professor Christian Perronne naar het Europees Parlement voor een conferentie en hij sprak klare taal.

(8) Half oktober sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” exact past in Agenda 21.

(1) Met regelmaat verschijnen er artikelen op social media waarin Israël ervan wordt beschuldigd het land van de ‘inheemse Palestijnen’ te hebben gestolen en het te bezetten.

De bewijzen zijn overvloedig dat dit soort artikelen niets anders zijn dan smerige antisemitische fabels. Ik heb er al dikwijls over geschreven. De geschiedenis kent geen onafhankelijke staat onder de naam Palestina, noch een Palestijns Volk. Daar is geen enkel historisch bewijs voor te vinden. Er heeft nooit in de hele geschiedenis een Palestijns volk bestaan. De geschiedenis meldt niets over een Palestijnse president of koning voordat de voormalige terreurbaas Jasser Arafat ten tonele verscheen. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal. Ze spreken net als de ruim 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal. Wat men tegenwoordig het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.

Dat Israël ‘Palestina’ zou hebben gestolen is niet alleen in volledige tegenspraak met bindende documenten waarin Israëls recht op het land is vastgelegd, maar is bovendien volledig in strijd met Gods belofte aan Israël. Genesis 12:6-7 “En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem tot de terebint Moré. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide, Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.” Sichem, het huidige Nablus ligt in het Bijbelse Samaria en maakt derhalve onderdeel uit van het door God aan Abraham, Isaäk en Jacob toegezegde land. De landbelofte aan Israël wordt maar liefst 47 maal onder ede door God in Zijn Woord herhaald. En deze landbelofte is niet slechts voor een bepaalde tijd aan de kinderen van Israël toegezegd maar voor eeuwig. De Psalmist legt hierop de nadruk in Psalm 105.

Psalm 105:8 “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten en dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaäk;ook stelde Hij het voor aan Jacob tot een inzetting voor Israël tot een eeuwig verbond. toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven als het toegemeten erfdeel.”

Het land Israël is Gods land en een deel van dit land wil men bestemmen voor een gecreëerde entiteit wat men de Palestijnse Autoriteit noemt maar wat in werkelijkheid niets anders is dan de terreurbeweging Palestinian Liberation Organization (PLO) dat streeft naar de volledige vernietiging van de Joodse staat. Het is opvallend hoeveel er meezingen in het valse Palestijnse bestaansrecht koor. Om dat ‘recht’ te verdedigen noemen ze Israël onder meer een Europese koloniale bezettingsmacht zonder historische band met het land. Als er inderdaad een Palestijns volk bestaan heeft waar zijn dan toch die "1 miljoen Palestijnen" gebleven, waarvan verkondigd wordt dat zij in Palestina woonden voordat ze door de Joden ‘ontheemd’ werden? Félix Bonfils (1831-1885) was een Franse fotograaf en schrijver die actief was in het Midden-Oosten. Hij reisde meerdere keren naar de regio en maakte bij die gelegenheid 9000 foto’s in het Heilige land waarop geen enkele Palestijn te zien is. Hij vertelt helemaal niets over massapopulatie van Palestijnen. Het enige dat hij vond waren Joden, enkele Arabieren en bedoeïenen en enkele Ottomaanse Turken.

De PLO-leiders met in hun kielzog andere fabelvertellers beweren dat de Joden pas aan het eind van de 19e eeuw in Palestina arriveerden en het land innamen net als de Fransen Algerije innamen, of de Britten Kenia koloniseerden. Het is niet waar dat na het jaar 70 toen het Romeinse leger onder aanvoering van Titus, Jeruzalem binnentrok en de hele stad en de Tempel verwoeste het Joodse volk daarna volledig uit het Heilige land verdwenen zou zijn. De Joodse opstand tegen Rome ging weliswaar vergezeld en gevolgd door massale slachtingen en deportaties, maar het betekende niet het einde van de Joodse aanwezigheid. Dat kan simpelweg door historische feiten bewezen worden want er hebben ook sindsdien onafgebroken Joden in het Heilige land gewoond.

In 132 na Christus kwam het Joodse volk onder leiding van Simon Bar Kochba (Kosiba) opnieuw in opstand tegen de Romeinse overheersers.De aanleiding van deze opstand was dat keizer Hadrianus in allerlei wetten tegen het Joodse geloof uitvaardigde en tevens besloot op de ruïnes van het verwoeste Jeruzalem een nieuwe stad te bouwen met een heidense tempel op de plaats van de verwoeste Joodse Tempel. Bar Kochba zag zich kans Jeruzalem te veroveren en drie jaar stand te houden tegen de Romeinse overmacht. Maar uiteindelijk brak de Joodse tegenstand toen 50.000 Romeinse soldaten Bar Kochba in de vesting Bethar omsingelden wat een bloedig einde maakte aan de opstand. Bar Kochba sneuvelde met duizenden van zijn volgelingen. Talloze anderen werden gedeporteerd of als slaven verkocht. Ook vanaf die tijd zijn er altijd groepen Joden in Galilea en andere delen van het land blijven wonen. Bewijzen daarvoor zijn onder meer te vinden in Kapernaüm, waar de resten te zien zijn van een synagoge uit de vierde eeuw n.Chr. Deze synagoge was gebouwd op de fundamenten van de synagoge uit het begin van de jaartelling.

De synagoge in Kapernaüm

Na de revoluties in de jaren 70 en 135 tegen de Romeinse overheersing ontstond er nog een derde revolutie in het jaar 351. Onder leiding van Patricius stond de Joodse bevolking van Sepphoris op tegen de soldaten van de corrupte Romeinse heerser Gallus. De Romeinen werden verslagen en de revolutie breidde zich uit over heel Galilea en reikte zelfs tot Lydda in het zuiden. Er volgde een harde tegenreactie van de Romeinen en vele Joodse gemeenschappen werden verwoest. In het jaar 438 verbrak keizerin Eudocia het verbod voor de Joden om te bidden op het Tempelplein in Jeruzalem.

 

Talrijke archeologische vindplaatsen tonen het bewijs van voortdurende Joodse nederzettingen. In feite leveren de vele Joodse vindplaatsen die door archeologen zijn opgegraven het bewijs van een Joods patriarchaat, een quasi-staat, erkend door Rome, die duurde tot 429 na Christus. Vanaf de tijd van Kalief Abd-el-Malik (in het jaar 705) en daarna waren er Joden onder degenen die de poorten van de Rotskoepel bewaakten. Als tegenprestatie kregen zij vrijstelling van de belasting die aan alle niet-Moslims was opgelegd. (Mujir al-din in zijn ‘Geschiedenis van Jeruzalem en Hebron’).

 

In het boek “Palaestina ex monumentis veteribus illustrata” schrijft geograaf, en cartograaf Hadrianus Relandus (Adriaan Reland) de resultaten van zijn onderzoeken in het Heilige Land rond het jaar 1695.Relandus beheerste veel talen waaronder Aramees, Hebreeuws en Oudgrieks. Hij heeft in die tijd de namen van in totaal 2500 nederzettingen onderzocht.

 

De herkomst van de meeste van deze nederzettingen gaat terug op de Bijbel, en andere geschriften van het Jodendom. Relandus gaf in zijn werk precieze bronvermeldingen aan. Slechts in enkele gevallen waren zulke namen tot het Latijn of Grieks te herleiden. Geen enkele van deze namen komt oorspronkelijk uit het Arabisch. Het huidige Ram-allah bijvoorbeeld heette vroeger Betala, wat teruggaat op het Bijbelse Bet El (Bethel).

 

Ook meldde Relandus dat het land woest en leeg was. De meeste bewoners leefden in steden als Jeruzalem, Zefat, Akko, Jaffa, Tiberias en Gaza. In deze steden vormden de Joden de meerderheid van de bevolking. Sommige inwoners waren, zo schrijft Reland, christen, maar een aantal moslims was verbazingwekkend gering. Als er al islamitische Arabieren in deze steden leefden, waren het bedoeïenen. In de loop der eeuwen nam het aantal in dit gebied levende Arabieren vanzelfsprekend toe, maar ze hebben in geen enkele periode van de geschiedenis een apart volk gevormd.

 

In 1818 vormden Joden de grootste bevolkingsgroep in Jeruzalem. (Uit: Travels Along the Mediterranean, 1822). Karl Marx schrijft in 1854 over de Joden van Jeruzalem dat ze ruim de helft van de bevolking uit maken (verder bestaat de bevolking voor een kwart uit christenen en een kwart uit moslims). Desondanks: “maken de moslims de dienst uit, in alle aspecten. …. Niets is te vergelijken met de ellende en het lijden van de Joden in Jeruzalem. Ze worden constant door de moslims onderdrukt en gediscrimineerd.”

Het waren Bijbelgetrouwe christenen in met name Groot Brittannië, die reeds in 1850 streefden naar het herstel van Israël. Zij waren ervan overtuigd dat, gezien de Bijbelse profetieën, de tijd voor de terugkeer van de kinderen van Israël naar het aloude thuisland, was aangebroken. In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1857 stichtte Moses Montefiori in Jeruzalem de eerste nederzetting. In 1862 verlangde Moses Hess in zijn boek ‘Rome en Jeruzalem dat de Joden naar Sion zouden terugkeren. In West Europa vond de terugkeer aanvankelijk weinig weerklank, maar in met name Oost-Europa werden verenigingen opgericht van Vrienden van Zion (Hoveve Tsion) die tot doel hadden de terugkeer naar het aloude thuisland aan te moedigen. Jonge Joodse studenten begaven zich op weg en gaven hun beweging de naam Biloe (de eerste letters van het Hebreeuwse Bijbelvers: Huis van Jakob, begeeft u op weg, laat ons vertrekken). en in 1878 stichtten de Joden hun eerste stad, die ze Petach Tikwa-Poort van Hoop noemden.

De eerste grote Aliyah kwam op gang nadat de Joden in 1881 de schuld kregen van de moord op tsaar Alexander II van Rusland en zij het slachtoffer werden van diverse pogroms in Rusland en in de Oekraïne. Hierdoor vertrokken ongeveer 40.000 Joden richting het aloude vaderland waarvan er 15.000 bleven. In 1889 waren 30.000 van de 40.000 inwoners van Jeruzalem Joden. (De Pittsburgh Dispatch, 15 Juli 1889).

De kinderen van Israël hebben gedurende 3000 jaar onafgebroken geleefd in wat nu de staat Israël is. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden. Steun verlenen aan een Palestijnse staat heeft slechts als doel Israëls aloude recht op het land te ontkennen. Waar het in werkelijkheid om gaat is ordinaire Jodenhaat, antizionisme en antisemitisme zoals de hele geschiedenis door te zien is geweest. Vandaag gebruiken de Jodenhaters daarvoor een fake volk die Palestijnen worden genoemd om hun smerige anti- Joodse gevoelens te rechtvaardigen.

 

(2) Nog steeds worden Palestijnse moordenaars rijkelijk beloond door de leiders van de terreurbeweging Palestinian Liberation Organization ( PLO).

Palestinian Media Watch  meldde op 1 november dat de ‘Palestijnse Autoriteit’ maar liefst 306.972 dollar heeft gestort op de bankrekening van de Hamas terrorist Majdi Za'atri die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor het plannen en vervoeren van de zelfmoordterrorist naar een bus in 2003 die hij vervolgens opblies waarbij 23 burgers zijn vermoord, waaronder kinderen en de eenjarige baby Shmuel Zargari. Het PLO-bewind heeft in 2004 een wet aangenomen om Palestijnse terroristen die onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord, rijkelijk te belonen. De beloning is afhankelijk van de misdaad die ze hebben gepleegd. Ook de families van zelfmoordterroristen en andere zogenaamde “martelaren“ ontvangen een beloning. Het te betalen bedrag is vastgelegd in voorschriften.

Ze betalen jaarlijks meer dan 30 miljoen euro aan terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten, geld dat voor een belangrijk deel afkomstig is gulle donoren in het Westen waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Het maandloon van de geïnterneerde terroristen is afhankelijk van de status, het aantal “dienstjaren” van de terrorist en de lengte van de gevangenisstraf waartoe hij veroordeeld werd. Wie tot een straf van drie jaar is veroordeeld, krijgt 280 euro bloedgeld per maand. Wie vijftien tot twintig jaar gevangen zit krijgt 2000 euro en moordenaars die meer dan 30 jaar de cel in moeten, krijgen 2400 euro per maand. De terrorist die de massamoord op 27 maart 2002 in het Park Hotel in Netanya organiseerde waarbij 30 Israëliërs werden gedood, ontvangt een maandloon van 2368 euro.

De vier terroristen die verantwoordelijk waren voor de aanslag op 31 juli 2002 in het Frank Sinatra cafetaria op de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem waarbij negen doden en 85 gewonden vielen, hebben sinds hun arrestaties een beloning van maar liefst 1.125.368 euro ontvangen. Likoed Nederland vroeg reeds met een persbericht in mei 2011 voor het eerst aandacht voor deze walgelijke Palestijnse praktijk, die neerkomt op een kopgeld voor het vermoorden van Joden. Op 3 juli 2014 leidde dit tot een kamerbrede motie in Nederland dat hier een einde aan moest komen. Toch gingen de betalingen gewoon door onder de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (de huidige klimaatextremist van de Europese Unie) en Bert Koenders (PvdA). De Tweede Kamer heeft in 2018 een motie aangenomen waarin de regering nog een jaar de tijd kreeg om de Palestijnse Autoriteit te overtuigen te stoppen met de perverse beloningen voor moord en terreur. Dat is ondanks -de circa 20 gesprekken die hierover met Abbas en trawanten hebben plaatsgevonden- niet gelukt want ze houden teveel van hun martelaren die dood en verderf zaaien onder onschuldige Israëlische burgers. Daarop is Nederland met ingang van 2020 gestopt met de begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit. De leider van deze bende kreeg op 25 oktober 2022 nog een warme handdruk van de Nederlandse WEF-sekte leider Mark Rutte!

(3) In de voetstappen van Jezus (deel 5)

Terugkeer naar Nazareth

Nadat Jezus in Nazareth is teruggekeerd verliepen er een aantal jaren zonder opmerkelijke gebeurtenissen. De mensen om Jezus heen wisten niet wie hij was: maar Maria borg alles wat er gebeurde in haar hart. Het was voor Jezus een tijd van observatie, van de zaaier gadeslaan bij zijn werk, van lopen door de velden met hoog opgeschoten graan. Hij kende de geheimen van de vijgeboom, de doornstruik, de esdoorn en het mosterdzaad, dat zich tot een grote struik ontwikkelt. Al deze dingen waren voor hem een manifestatie van Gods heerlijkheid en zijn gelijkenissen waren later vol van aan de natuur ontleende beelden. Maar voor alles observeerde Hij mensen, die voor Hem de kinderen van God waren: 

Lucas 4:22 “En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef?”

Nadat er nieuwe landvoogden naar Judea werden gestuurd kreeg Jezus te maken met Pontius Pilatus. Deze woonde in Caesarea Maritima. Hier is tussen de ruïnes van het Romeinse amfitheater een steen gevonden waarin zijn naam is gegrift.

Al voor zijn tijd was er in Jeruzalem een pontificale crisis ontstaan doordat de landvoogden begonnen waren de hogepriesters naar volstrekte willekeur te benoemen en te ontslaan. Kájafas, die later het proces tegen Jezus zou leiden, werd op zijn post benoemd toen Jezus vijfentwintig jaar was. Dat de evangelisten uitstekend op de hoogte waren met de gebeurtenissen van die tijd blijkt wel uit Lucas:

Lucas 3:1-2 “In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hogepriesters Annas en Kajafas, kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.

In het begin van het jaar 28 verscheen Jezus bij de Jordaan; hij had het rustige bestaan in Nazareth achter zich gelaten. Johannes de Doper (trad) op in de woestijn en doopte; hij predikte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden:

Marcus 1: 5-6  “En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing.

Hij behoorde tot het oude geslacht van profeten en verkondigde het op handen zijnde laatste oordeel met behulp van beelden die ieder kende uit het dagelijks leven. Toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen:

Matthéüs 3:7-10 Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.”

Toen kwam het moment dat Jezus naderbij kwam en Johannes riep:

Marcus 1:7-8 “Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.

De doop van Johannes reinigde de mensen en symboliseerde hun bekering, maar het dopen door de Messias zou hen vervullen van de geest die een nieuw leven betekende. En nu naderde het gedenkwaardige moment waarop Jezus door Johannes werd gedoopt:

Marcus 1:9-11 “En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb ik mijn welbehagen.”

De Heilige Geest is op Jezus neergedaald en de stem van zijn hemelse Vader heeft hem erkend als Gods zoon; vanaf dat moment was Hij klaar zijn taak te beginnen en het volk Gods koninkrijk binnen te leiden.

(4) De WEF-sekte volgeling Wopke Hoekstra zegt te willen strijden tegen antisemitisme maar de grote vraag is wat deze CDA-er hieronder verstaat.

Dit is de man die op 19 mei dit jaar tijdens zijn bezoek aan Israël als minister van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische gastheer schoffeerde door ook af te spreken met vertegenwoordigers van de Palestijnse ngo Al-Haq, die door Israël volkomen terecht als een terreurorganisatie wordt aangemerkt. Ook zegt hij dat het Nederlandse kabinet- waar hij deel van uitmaakt- streeft naar een twee-staten oplossing wat inhoud dat Israël een deel van het door God aan de kinderen van Israël toegewezen land moet inleveren voor de vestiging van een gecreëerde entiteit met de naam Palestinian Liboration Organisation (PLO), die streeft naar volledige vernietiging van de Joodse staat zoals ook in het eerste artikel van deze nieuwsbrief al heb uitgelegd.

Op 9 november tijdens de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge in Amsterdam zei hij dat antisemitisme hem ‘echt razend’ maakt en dat we moeten werken aan maatregelen om hier wat aan te doen. Antisemitische complottheorieën worden volgens hem op steeds grotere schaal verspreid en stelde “online antisemitisme strenger te willen bestraffen.” Hij verwees daarbij naar Soros, Rothschild, Bilderberg en de elite. Soros? Rothschild? Bilderberg? Is er sprake van antisemitisme wanneer men feiten citeert over bijvoorbeeld Soros? Zo noemt Dr. Ehrenfeld het ironisch dat Soros, een man die van geboorte Jood (?) is, zich bezig houdt met het vervloeken van de staat Israël en zich uitvoerig bezig houdt met het financieel ondersteunen van de PLO-bende in Ram-allah en allerlei antisemitische bewegingen zoals de BDS-beweging. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst en is er trots op anti-God, anti-Joods, anti-Amerikaans, anti-familie en anti-Israël te zijn. Ook heeft Soros de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde". Is het benoemen hiervan antisemitisme?

Ook haalt Hoekstra de Bilderbergers aan. Bekend is dat deze globalistische groep grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren. 

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei (let op de naam) Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”Citaat uit het boek: “About Power and Invisible Bankers”. Is het citeren van deze uitspraak ook antisemitisme en is de ‘jood’ Michael Rothschild een antisemiet? Gezien deze feiten heeft Hoekstra geen flauw benul wat onder antisemitisme verstaan moet worden.

 Enkele onderwerpen uit de Covid-19 p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(5) De chef van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat de ‘omvolkingstheorie’ steeds meer gemeengoed wordt en dat het de sociale samenhang in het land bedreigd.

Pieter-Jaap Aalbersberg zegt dat de omvolkingstheorie zich van de krochten van het internet naar de bovenwereld en de discussies in de mainstream heeft verplaatst en zegt dat “het openlijk en kritiekloos bespreken van dergelijk xenofoob en deels racistisch gedachtegoed, en andere complottheorieën, bijdragen aan de sociale acceptatie”. De opmerking van deze gast getuigd van weinig kennis op het gebied van de omvolkingstheorie want in werkelijkheid gaat om een blauwdruk voor de omvolking van Europa zoals door Richard Kalergi verkondigd in zijn boek Praktischer Idealismus (1925). Kalergi omschrijft duidelijk dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Kennelijk heeft Aalbersberg hier nog nooit van gehoord of is het slechts zijn bedoeling de mensen die dit onder de aandacht brengen om daarmee de enorme instroom van asielzoekers uit voor een deel veilige landen te verklaren, in een kwaad daglicht te stellen.

Niks complottheorieën want een deel van de Europese leiders voeren de plannen van Kalergi exact zo uit en sommigen die zich verdienstelijk maken met de uitvoering van zijn plannen, krijgen zelfs de Coudenhove-Kalergi prijs toegekend. In 2010 viel deze eer te beurt aan Angela Merkel. In 2012 was de Jezuïet en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy aan de beurt en in 2014 was het Jean Claude Juncker, van 1 november 2014 tot 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de Europese Unie en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Deze Aalbersberg en zijn NCTV zitten trouwens ook achter de corona-crisisstructuur met onder meer de coronaspoedwet zoals uit de sinds februari 2022 vrijgegeven WOB-documenten is duidelijk geworden. Deze documenten geven een opmerkelijk beeld van de sleutelrol die de NCTV speelde bij wat werd voorgesteld als een nationale gezondheidscrisis. Het ontplooide verschillende operationele activiteiten waarvoor geen wettelijke grondslag bestond. Om de informatie oorlog te winnen heeft de Nederlandse WEF-sekte vanaf het begin van haar coronabeleid onder de regie van het (NCTV) hard ingezet op het voorkomen en saboteren van demonstraties.

 

https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

Verder laten de vrijgekomen WOB-documenten zien dat al vroeg tijdens de “pandemie” omgevingsanalyses werden uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieruit blijkt dat het ministerie van VWS met input van het NCTV) -waarvoor geen wettelijke basis bestond- werden rondgestuurd op het ministerie van VWS. Berichten in de media en op social media werden geanalyseerd op kritische geluiden en verschillende burgers, journalisten en politici werden gevolgd en geïnventariseerd. Ook werd duidelijk dat de overheid sinds het uitroepen van de “pandemie” een stevige campagne heeft gevoerd tegen wat zij zelf bestempeld als desinformatie.

Van duizenden nieuwsberichten en reacties op social media werden "omgevingsanalyses" gemaakt om de stemming in het land te peilen. Uit vrijgegeven WOB-documenten over de coronacrisis bleek ook dat coronakritische burgers en politici door de overheid in de gaten gehouden zijn, waaronder BVNL-bestuurslid Hans van Tellingen en PVV-Kamerlid Fleur Agema. De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd. Daarbij werd zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ingezet. Onschuldige burgers dus die niets meer deden dan zich uitspreken, zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.Wanneer op sosial media een op handen zijnde demonstratie werd aangekondigd, stuurde de militaire eenheid LIMC direct een situatierapport naar de NCTV en de politie- met de waargenomen ‘dreiging’en omvang ervan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een e-mail, daags voor de demonstratie op het Malieveld van 22 juini 2020. Die werd met behulp van onder meer de inzet van agent provocateurs met veel geweld neergeslagen.  Dit riekt allemaal naar Gestapo en Stasi praktijken.

(6) Aangifte tegen ex-minister Grapperhaus: ‘Gaf opdracht om in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’

Op 7 november heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 aangifte gedaan tegen oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand (Ferd) Grapperhaus. Hij zou het Nederlandse politiekorps hebben opgedragen om ‘in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’.Van de 80 politieagenten die een getuigenis hebben afgelegd bij de BPOC2020 heeft meer dan de helft verklaard dat er in opdracht van de korpsleiding geweld moest worden gebruikt tegen coronademonstranten, ook wanneer dat geweld volgens de politiewet niet gerechtvaardigd was, aldus de commissie. Beelden van de getuigende agenten zijn vertrouwelijk bij de aangifte gevoegd, zodat er over de echtheid van de verklaringen geen twijfel kan bestaan. De beelden van de verhoren zijn op 18 oktober vorig jaar aangeboden aan toenmalig justitieminister Grapperhaus. Hij nam ze niet in ontvangst. Wat de BPOC2020 betreft, is de maat nu vol. Tijdens de demonstraties tegen de lockdowns, mondkapjes en vaccinatiedwang vond op grote schaal politiegeweld plaats. De BPOC2020 heeft 80 politieagenten gehoord die zich gewetensbezwaard voelden. Ze getuigden niet alleen dat zij van de korpsleiding opdracht kregen in alle gevallen geweld toe te passen tegen de coronademonstranten, maar spraken zich ook uit over andere ernstige misstanden binnen het politiekorps.

(7) Onlangs haalde Europarlementariër Virginie Joron de bekende Franse tropenarts en vaccinexpert professor Christian Perronne naar het Europees Parlement voor een conferentie en hij sprak klare taal.

Europarlementslid Christine Anderson verzorgde de openingsspeech. Perronne werd door de Franse regering vervolgd vanwege zijn kritiek op het coronabeleid, maar onlangs door de tuchtkamer van de Franse orde van artsen volledig gerehabiliteerd. De arts stelde onder meer dat mondkapjes en lockdowns niet werken en dat het gevaar van corona zwaar werd overdreven. Hij kreeg in het Europees Parlement een staande ovatie.“Er waait een wind van verandering. Hun kaartenhuis stort in elkaar,” zei Anderson naast een glimlachende Perronne. “Ik ben het zat om een covid-idioot genoemd te worden. We weten nu allemaal dat de mensen zijn voorgelogen. Het was één grote leugen. Alle maatregelen die overheden hebben getroffen – het inperken van vrijheden, het opsluiten van mensen in hun huizen – waren gebaseerd op die ene grote leugen” benadrukte Anderson. Ze zei vastbesloten te zijn om de onderste steen boven te halen.

 

Anderson merkte verder op dat EU-baas Ursula von der Leyen onder grote druk staat om de vaccincontracten openbaar te maken. Mensen hebben het recht om te weten wat er in die contracten staat, wat er in de sms’jes staat die ze naar Pfizer-baas Albert Bourla heeft gestuurd, zei het Europarlementslid. “De mensen moeten weten wie ze verantwoordelijk kunnen houden. Het draaide nooit om de volksgezondheid, het draaide nooit om het breken van golven, het draaide altijd om het breken van mensen.

(8) Half oktober sprak professor Dolores Cahill met Zeee Media over hoe het ontvolkings- en onvruchtbaarheidsprogramma met behulp van Covid-“vaccins” past in Agenda 21.

Ze spraken ook over digitale valuta en hoe de “demoralisatie-agenda” van Agenda 21, een psychologische operatie, wordt gebruikt om de rechtsstaat te ondermijnen, bericht Expose-news.com. Professor Dolores Cahill is medeoprichter en voorzitter van de World Freedom Alliance en voorzitter van de World Doctors Alliance. Zij heeft een achtergrond in moleculaire genetica en immunologie en heeft belangrijke doorbraken bereikt in het ontwikkelen en demonstreren van toepassingen van high throughput array technologie in biologisch, diagnostisch en medisch onderzoek.

UCD students call for internal investigation into Prof Dolores CahillDolores Cahill

In de video zegt Cahill dat Covid-19 de achtste geplande “pandemie” is. “Er waren er al velen eerder, waaronder degene die door Professor Wodarg werden tegengehouden,” zegt ze. Dr. Wolfgang Wodarg bracht het Mexicaanse griepschandaal van 2009 aan het licht en maakte er een einde aan. Zijn acties leidden tot een onderzoek door het Europees Parlement “naar de kwestie van de ‘vervalste pandemie’ die in juni 2009 door de WHO werd uitgeroepen op advies van haar groep van academische deskundigen, SAGE, waarvan is gedocumenteerd dat veel leden intense financiële banden hebben met dezelfde farmaceutische reuzen zoals GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, die profiteren van de productie van geneesmiddelen en ongeteste H1N1-vaccins.”

Ook legt Cahill uit dat een boek uit 1971 getiteld: ‘None Dare Call It Conspiracy‘ de bedoeling uitlegd van Agenda 21  en dat in het in 1992 verschenen boek met de titel ‘The Committee of 300′ de vergiftigingsagenda van de globalisten precies wordt omschreven.  Het boek beschrijft volgens Cahill “een gedetailleerde routekaart voor elk jaar vanaf 1992 tot het eind van dit decennium. Ze plannen en implementeren in feite de vernietiging van elk gebied van onze samenleving van binnenuit”. Voor meer informatie klik hier. Terwijl ook in Nederland de oversterfte dramatisch aan het toenemen is, gaat het vaccinatiecircus gewoon door. Dat de herhaalprikcampagne tegen corona in volle gang is, baart artsen Jorine Hammink en Felix van der Wissel grote zorgen. “Een belangrijke vraag hangt immers nog altijd boven de markt: is er een mogelijke link tussen de aanhoudende oversterfte en de coronavaccins?” zeggen ze in De Telegraaf.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud