Uit het nieuws 21-06-202

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

De Nederlandse minister van Justitie Grapperhaus vindt dat de politie beheerst optreedt bij alle soorten demonstraties.

In tegenstelling tot wat deze minister beweert zijn wij bij herhaling geconfronteerd met beelden hoe vreedzame demonstranten tegen de corona-dwangmaatregelen van de overheid, hard in elkaar werden geslagen op een manier die wij nooit eerder in onze samenleving hebben meegemaakt. De verantwoordelijke minister van Justitie Ferd Grapperhaus zei daarover als antwoord op vragen van Gideon van Meijeren (FVD) over buitensporig politiegeweld: “Ik distantieer mij van de gedachte dat er zeer wreed fysiek geweld gebruikt wordt tegen demonstranten. Ik vind dat de politie in ons land zeer adequaat optreed. Er is geen sprake van ongelijke behandelingen van categorieën demonstranten en zie daarom geen enkele aanleiding voor een buitenparlementaire onderzoekscommissie.” Grapperhaus probeert zijn eigen straatje schoon te vegen want ‘er is wel degelijk zeer grof fysiek geweld gebruikt’ tegen vreedzame demonstranten zoals hier onder meer door een stel Romeo’s. Op de website van de BPOC2020 staan op dit moment 80 transcripties van agenten die daar zelf iets over vertellen. De bewijzen zijn overvloedig en daarom bereidt het BPOC een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het ICC (International Criminal Court) in Den Haag.

Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome. De aanklacht betreft onder meer foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. De aanklacht zal worden ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het (demissionaire) kabinet. Indien het nieuwe kabinet het beleid voortzet, zal ook tegen elke afzonderlijke bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend. Inmiddels is er door het ICC een zaaknummer en een investigator (onderzoeker) toegewezen. 

De BPOC2020 schrijft in een reactie op de uitspraken van Grapperhaus: “We zullen de minister deze maand confronteren met 80 agenten en honderden mishandelde demonstranten!” Een rapport hierover wordt binnenkort gepubliceerd. Tijdens de presentatie van het rapport zullen 80 gewetensbezwaarde agenten in de openbaarheid treden. “Het rapport zal een verbijsterend patroon onthullen van misstanden binnen het politiekorps,” aldus de commissie.

Het is de taak van de politie om de bevolking te beschermen tegen misdaad. De minister van Justitie en Veiligheid is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de politie. Samen maken ze deel uit van de verzameling gezagsdragers die we overheid noemen. Maar wat gebeurt er als die overheid zich bezondigt aan het opleggen van dwangmaatregelen waaronder vrijheidsberoving wat door Reiner Fuellmich en vele anderen wordt gezien als misdaden tegen de menselijkheid? Wat als de politie wordt aangestuurd door een overheid die zich tegen de bevolking keert? Wie neemt in dat geval de bevolking daartegen in bescherming? 

Onze geschiedenis laat vele voorbeelden zien van politiekorpsen die zich, aangestuurd door zittende machtsdragers, tegen burgers keren. Burgers die ze heten te beschermen. De politie verwordt dan van een organisatie die veiligheid moet bieden tot een bron van onveiligheid en gevaar voor de bevolking. Tot een bedreiging die, gezien het feit dat de politie voorzien is van wapens, niet klein te noemen is. In iedere dictatuur speelt de politie daarom een bepalende en onmisbare rol. Tenminste, zolang die politie zich laat aansturen door de malafide regering in kwestie. Het betekent niet alleen dat de beschermende functie ervan wegvalt, maar ook dat er een nieuwe en gevaarlijke bedreiging bijkomt. Die van de politie zelf. Het motto “Waakzaam en Dienstbaar”blijft dan nog steeds van kracht. Het betreft dan alleen niet langer waakzaamheid over, en dienstbaarheid aan de belangen van de burger, maar aan die van de zittende macht. Anders gezegd: de politie wordt aangestuurd door de regering, en als die regering zich tegen het volk keert, zoals in Nederland nadrukkelijk het geval is, dan keert de politie zich ook tegen het volk.

De overheid blijkt niet blij te zijn met BPOC2020 want het YouTube-kanaal is van 9 op 10 juni in opdracht van overheidswege kortstondig offline gehaald door YouTube. Na een email van de advocaat heeft YouTube het kanaal binnen 15 minuten weer teruggeplaatst. YouTube geeft tweemaal aan dat het account 'van overheidswege' is opgeschort. Dat roept nogal wat vragen op, zoals: Censureert en verwijdert YouTube in opdracht van of op verzoek van de overheid onwelgevallige content? Zo ja, wie bij de overheid heeft deze opdracht gegeven of dit verzoek aan YouTube gedaan?Hoe vaak heeft YouTube kanalen en/of content verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Zijn er ook andere social media die content hebben verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Op al deze vragen wil de BPOC2020 een antwoord. Om deze antwoorden te verkrijgen zal de BPOC2020 een bodemprocedure tegen YouTube beginnen. Zodra de datum en locatie van de rechtszaak bekend zijn zullen ze deze via social media, de nieuwsbrief en de website bekend maken. 

Velen hebben hun hoop gevestigd op Reiner Fuellmich om ons te redden uit de klauwen van zij die verantwoordelijk zijn voor de Covid-19 zwendel

Velen hopen dat er nog gerechtigheid bestaat. Wereldwijd gesteund door advocaten, experts, getuigen en andere ervaringsdeskundigen wordt er een enorm dossier opgebouwd van terreur door overheden op hun burgerbevolking. Het is de bedoeling dat allen die voor de Wahnsinn”van de Covid-19-zwendel verantwoordelijk zijn, zich voor een Tweede Neurenberg tribunaal zullen moeten verantwoorden voor gepleegde misdaden tegen de menselijkheid. Fuellmich maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en dwangmaatregelen hebben ingevoerd waarbij men de burgers alle vrijheden heeft ontnomen. “We zullen zien of het rechtssysteem nog bestaat of dat het al volledig is overgenomen door de andere kant” aldus Fuellmich. Hij werkt samen met 1000 advocaten en 10.000 artsen om het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten, de World Health Organization (WHO)  en de Klaus Schwab Davos-kliek, aan te klagen wegens de grootste misdaad tegen de menselijkheid die ooit is begaan.

Reiner Fuellmich wil dat allen die voor de waanzin van de Covid-19-zwendel verantwoordelijk zijn, zich voor een Tweede Neurenberg tribunaal zullen moeten verantwoorden voor gepleegde misdaden tegen de menselijkheid.

De advocaten en artsen stellen dat ook het ‘experimentele’ vaccin in strijd is met alle 10 punten van de Code van Neurenberg. Daarnaast is het ‘experimentele’ vaccin strijdig met de Geneefse Conventies. Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949 vermeldt namelijk:

“De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast”.

Alle mensen die zijn ingeënt, moeten van tevoren op de hoogte zijn gesteld van het feit dat dit geen vaccin is, maar een experimentele gentherapie – dit is nog nooit eerder gedaan – en dat er geen ondersteunend medisch onderzoek is. Dit is een experiment. De mensen die eraan meedoen, zijn niet geïnformeerd. Zij zijn proefkonijnen. “Iedereen die hier deel van uitmaakt – inclusief de artsen die de prikken zetten, de mensen die de boel aansturen, de mensen die hiervan profiteren en de overheden die mensen ertoe aanzetten om zich te laten vaccineren – is verantwoordelijk.” Dit zijn echt misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Fuellmich: “Ik denk dat we een internationale coronarechtbank nodig hebben om deze puinhoop op te ruimen. We moeten iets doen, want de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, kennen geen empathie en zijn extreem gevaarlijk. Ze geven alleen om geld en macht.” Fuellmich heeft goede hoop: “We zullen ze krijgen!”

Allen die mede verantwoordelijk zijn voor de in het voorjaar van 2020 ingevoerde dwangmaatregelen zullen onder meer beschuldigd worden van vrijheidsberoving, het deelnemen aan een criminele organisatie, ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht, het veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld, bewust en systematisch vrees aanwakkeren, handelen tegen de veiligheid van de burgers, handelen met het oogmerk de bevolking onder vreemde heerschappij te brengen en samenspannen met derden. Het is ongekend wat een groot deel van de wereldburgers vanaf maart 2020 hebben meegemaakt Er is sprake van een misdaad tegen de menselijkheid en daar mogen de machthebbers en hun trekpoppen niet ongestraft mee wegkomen.

De zittingen van Fuellmich zijn boeiend want er komt steeds meer stank uit de Covid-19 beerput. Fuellmich heeft het vooral voorzien op de Duitse viroloog Christian Drosten, die de fake-PCR-test voor het fake- Covid-19 virus invoerde om zo vals positieven te genereren zodat de Big Pharma´s groen licht kregen om de vaccins te ontwikkelen. Een miljardenbusiness met zo veel belangen voor machtige mensen aan alle kanten van het verhaal met allemaal hun eigen belangen. Het gaat om zware delicten zoals het vaccineren van mensen met experimentele mRNA injecties die ten onrechte als vaccins worden bestempeld. Het zijn helemaal geen vaccins, maar een vorm van gentherapie met een speciaal Nanotech toedieningsysteem. Met andere woorden: genetische manipulatie.

De grote van de misdaad is nauwelijks te bevatten! Het liegen tegen de hele bevolking door overheden, het slopen van mensenlevens, het dwingen een slavenmasker te dragen, het dwingen afstand te houden van elkaar, mensen in chronisch staat van angst zetten en mensen tegen elkaar opzetten. Gevaccineerden die tegen niet-gevaccineerden worden opgezet. Niet-gevaccineerden die minder rechten mogen hebben. Je wordt als een paria behandeld wanneer je over je eigen lichaam wilt beslissen en weigert je te laten vaccineren. Artsen die weigeren aan deze smeerlapperij mee te doen, die gewoon hun eed willen nakomen, worden geconfronteerd met dreigbrieven. De hoeveelheid berichten over mensen die sterven na de prik is werkelijk schrikbarend. Daarover legde arts Simone Gold van America’s Frontline Doctors een verklaring af voor de coronacommissie van Reiner Fuellmich.

goldFoto: Simone Gold (Gage Skidmore CC BY-SA 2.0)

Ze kreeg onder meer de vraag of ze veel meldingen ontvangt over bijwerkingen van de coronavaccinatie. Ze zei dat zij heel veel mensen behandelen die zijn beschadigd door de vaccins. Volgens haar is het beeld overal hetzelfde. Zij zegt dat elke arts in elke stad patiënten zien sterven door de coronaprik. We kunnen het niet bewijzen omdat niemand het meldt bij het VAERS.” Het Amerikaanse VAERS houdt bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bij. Gold voegde toe dat veel informatie onder het tapijt wordt geveegd. Ze zei ook dat America’s Frontline Doctors e-mails krijgt van vrouwen over de hele wereld die onregelmatig vaginaal bloedverlies hebben.

WHO-klokkenluider: ‘Mensen leven in een dictatuur en hebben het niet eens door’

Nooit eerder in de geschiedenis van de World Health Organisation (WHO) heeft de organisatie propaganda verspreid over vaccins. Nooit, aldus klokkenluider Astrid Stuckelberger. Aan het hoofd van de WHO staat Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deze figuur staat sinds de uitbraak van Wuhan-virus, dagelijks in de schijnwerpers en de goedgelovige wereldburgers zien hem als de juiste man op de juiste plaats. Maar Tedros is niets anders dan een trekpop van onder meer Bill Gates.  

Dr. Stückelberger is een gerenommeerde internationale gezondheidswetenschapper, gepromoveerd in publieke gezondheid en doet al minstens 25 jaar zowel klinisch als epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek voor beleidsmakers. Zij was tussen 2009 en 2012 werkzaam als WHO-expert op het gebied van pandemieën. Volgens de klokkenluider overtreedt de WHO alle voorschriften die je maar kunt bedenken. De internationale gezondheidsvoorschriften gaan onder andere over het beschermen van mensenrechten: het beschermen van de mobiliteit, de economie, het beschermen van je privacy. Al deze voorschriften worden nu niet toegepast, zegt ze in de documentaire Planet Lockdown. Het is een heel vreemd politiek besluit om propaganda te maken over iets wat niet getest en niet bestudeerd is. Klik ook hier voor de mening van diverse andere klokkenluiders.

“Na de uitbraak van Sars-CoV-1 probeerde men een vaccin te maken en 20 jaar later is dat nog altijd niet gelukt. Nu zouden wetenschappers in slechts drie maanden tijd een vaccin tegen Sars-CoV-2 gemaakt hebben. Het wordt toegediend aan zwangere vrouwen, kinderen, ouderen. Dat is gevaarlijk, dodelijk en misdadig,” aldus de gezondheidsexpert. De injectie veroorzaakt auto-immuunreacties, maakt mensen onvruchtbaar en is dodelijk, waarschuwt Stuckelberger. Ze verzamelt gegevens over het aantal sterfgevallen als gevolg van de coronavaccins en concludeert: “Het is écht verschrikkelijk. De media zwijgen hierover.

“Dit is een misdaad tegen de menselijkheid. Het is een biowapen.” Mensen leven in een dictatuur en hebben het niet eens door, benadrukt de klokkenluider. Ze wijst erop dat er vaccinobligaties zijn uitgegeven waar veel geld aan wordt verdiend. “Ze spelen roulette met de vaccins en met mensenlevens. Het is oplichterij. Wij zijn marionetten. Het vaccin wordt gebruikt als excuus om geld te verdienen en controle uit te oefenen. Het interesseert ze niet (wat er met ons gebeurt).De WHO fungeert als vaccinverkoper en -propagandist. Het is de Wereldvaccinatieorganisatie.”

whoFoto: WHO-baas Tedros (SDSN CC BY 3.0)

De WHO is een oncontroleerbare ondemocratische organisatie gefinancierd en gecontroleerd door Bill Gates en maakt deel uit van een groter geheel aan internationale organisaties, gelieerd aan de Verenigde Naties, de Europese Unie, het World Economic Forum, het Internationaal Monitair Fonds, de Europese centrale Bank, invloedrijke ngo’s en denktanks en andere partijen die onder leiding staan van de machthebbers van de club van 300.

In deze video waarin ze wordt bijgestaan door Dr. Silvia Behrendt tijdens het verhoor door Reiner Fuellmich, vertelt Astrid Stückelberger over de onschendbaarheid en de buitensporige macht van Bill Gates binnen de WHO en GAVI – the vaccine alliance – en de corruptie van deze organisaties. De corrupte WHO gezondheidsorganisatie heeft eerst corona (een verkoudheidsvirus) op de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals tyfus, polio, pest, pokken, Ebola enz. toegevoegd. Ebola heeft een mortaliteit van 80% doden. Pokken heeft de mortaliteit van 50% doden. Corona (Covid-19) heeft een mortaliteit volgens de laatste cijfers van 0,028%.John P. A. Ioannidis- een van de grootste epidemiologen van onze eeuw-publiceerde zijn berekeningen van de dodelijkheid van Covid-19. Zijn conclusie over de dodelijkheid van het virus is als volgt: ‘de IFR (infection fatality rate) van Covid-19 is 0,23% voor alle leeftijden, en de veel meer zeggende IFR voor onder de 70 is 0,05%. Dus, geen enkele reden om paniek te zaaien.

“De Bill & Melinda Gates Foundation is niet alleen de belangrijkste financier van de WHO maar tevens in het bezit van een grote hoeveelheid aandelen in die bedrijven die momenteel de ‘vaccins’ leveren. Dat is geen beschuldiging of conspiracy, het is informatie van deze instanties zelf en publiek toegankelijk. Wij hebben de documenten.” Astrid Stückelberger verteld dat de voorschriften in 2016 zijn veranderd en dat WHO-baas Tedros sindsdien steeds meer macht heeft gekregen. “Onze overheden zijn marionetten van een corrupte multinational die mensen gebruikt als consumptiegoederen. Mensen die zich op sleutelposities bevinden – politici, rechters – worden gechanteerd of bedreigd. Als dat niet werkt, worden hun kinderen ontvoerd of gedood. Of, nog erger, ze moeten voor de camera een kind misbruiken of doden. Het gaat hierbij om lieden die gelinkt zijn aan de Epstein-beweging,” stelt Stuckelberger.

Twee andere oud-medewerkers van de WHO verklaarden tegenover Fuellmich dat farmaceutische bedrijven er in januari 2020 bij de WHO op aandrongen om een internationale gezondheidscrisis uit te roepen. Dat was nodig zodat hun experimentele gentherapie – het ‘coronavaccin’ – goedgekeurd kon worden voor noodgebruik. De prik is onderdeel van de plannen van het World Economic Forum – de Grote Reset – en de Bill & Melinda Gates Foundation om de wereldbevolking uit te dunnen, zei de advocaat. “Je leest hier niets over in de media omdat Klaus Schwab en Bill Gates heel veel geld hebben geïnvesteerd in mediabedrijven.”

‘Vergis u niet, dit zal niet de laatste keer zijn dat de wereld geconfronteerd wordt met de dreiging van een pandemie,’ zei Tedros tegen de Algemene Vergadering van de VN van de ministers van Volksgezondheid van de 194 lidstaten eerder dit jaar. ‘Het is een evolutionaire zekerheid dat er een ander virus komt met de potentie nog besmettelijker en dodelijker te zijn dan deze.’ Tedros wil dat binnen een jaar zeker 70 procent van de wereldbevolking is gevaccineerd. Dat lijkt op massamoord op bestelling! Daarvoor roept hij de hulp in van de G7. Het doel moet nog voor de volgende G7-top, die in 2022 in Duitsland zal plaatsvinden, worden bereikt, zo zei hij tijdens een virtuele persconferentie.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud