Uit het nieuws 17-01-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

De ĎBroederschap der Duisternisí de satanisten aan de top, zijn van plan de wereld in chaos te veranderen en daar gebruiken ze onder andere de volgelingen van WEF-sekte voor.

Velen vragen zich af of de komst van de antichrist nabij is gezien het kwaadaardig machtsvertoon waarmee de wereldbevolking sinds het voorjaar van 2020 wordt geconfronteerd. Velen zijn door het World Economic Forum (WEF) wat onder leiding staat van Klaus Schwab, geronseld om de ĎThe Great Resetí, ďbuild back betterĒde grote herstart, de Ďvierde industriŽle revolutieí en de Ďdigitalisering van de mensí over de aarde uit te rollen. In Schwabs boek De Vierde IndustriŽle Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, het opruimen van het Midden-en Klein bedrijf, volledige digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie), propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking.

 

Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Zo noemt hij ďde huidige pandemie een zeldzame gelegenheid om onze wereld te resetten.Ē

 

Alle aspecten van onze samenleving en economie moeten op de schop, van onderwijs tot sociale contracten en werkomstandigheden. Daarbij noemt hij de rol van de overheden essentieel. Het is duidelijk dat deze overheden slechts worden gebruikt als trekpoppen om zijn doelstellingen een die van een groep satanische machthebbers aan de top te realiseren.

 

In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen met alles wat de mens zo dierbaar was te vernietigen en de mensheid gevangen te zetten in een allesverwoestende dictatuur. Er hebben zich tot dusver wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan waarbij burgerrechten achteloos terzijde zijn geschoven. De onophoudelijke coronavaccinatiepropaganda is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen wat uiteindelijk zal uitmonden in chaos.

 

Vanuit de Bijbel weten we dat er een beest zal opkomen in een woelige tijd van ontreddering en beroering. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord ďantichristĒ gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens met onbeschrijflijke wreedheid, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen. Zoals Jezus een afbeelding is van God, zo is dit beest, in helse betekenis de afbeelding van de duivel. We leven in een tijd waarin het ultieme kwaad niet langer kwaad genoemd wordt.

 

Uit alle eindtijdprofetieŽn is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezusí Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is Satan de grote inspirerende geest die de satanisten doet geloven dat nadat dit beest op de troon in Jeruzalem is gaan zitten, zij de volledige macht over de wereld bezitten. De komende ontreddering en beroering zullen niet alleen worden veroorzaakt door toedoen van de Klaus Schwab en zijn kliek want Jezus zegt in de Rede over de laatste dingen:

 

MatthťŁs 24:6-7-8 ďOok zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeŽn.

De wereldwijde terreur wat de wereldbevolking vanaf het voorjaar van 2020 heeft meegemaakt is slechts het begin en zal niet meer ophouden totdat de satanische machthebbers hun doel hebben bereikt. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat satan zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. De huidige in verhouding kleine groep machthebbers zijn 'gestald' in 'wereldomvattende institutení en ontmoeten elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, waaronder het Wereld Economie Forum, The Council on Foreigh Relations , de Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de Bohemian Grove en de Club van Rome.

Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', schrijft dat de echte machthebbers (Illuminatie) onderdeel vormen van een 'occulte hiŽrarchie', die de wereld beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis bepalen. In alle Ďuitgelekteí Illuminatie-programmaís blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat IsraŽl en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

De Nieuwe Wereld Orde ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar is werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot ťťn Wereldregering, ťťn Wereldeconomie en ťťn Wereldgodsdienst. In het boek ďExternalisation of the HierarchyĒ wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regerenÖzijn naam is Lucifer.

Illuminatie, het wereldwijde misdaadsyndicaat

Vanaf het voorjaar van 2020 ziet de wereldbevolking zich geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. Er sprake van wereldwijde terreur waarbij mensen vogelvrij zijn verklaart.

Complete landen zijn vanaf dat moment gevangen gezet in een fuik van bizarre maatregelen. De terreur die willens en wetens op de bevolking- en zelfs op kinderen- wordt gepleegd, gaat het bevattingsvermogen ver te boven. Ze zullen met de door hen gecreŽerde schijnwerkelijkheid doorgaan totdat de machtsgreep is voltooid. Daarom kunnen wij in de komende jaren nog veel meer ellende van dit Illuminatie misdaadsyndicaat verwachten ter voltooiing van wat misschien wel de grootste misdaad in de hele geschiedenis van de mensheid gaat worden.

Geen oorlog vormde ooit een grotere bedreiging voor onze veiligheid dan wat er door deze samenzwering over de aarde wordt uitgerold. De geschiedenis bewijst dat het kwaad altijd latent aanwezig is en dat het zich van tijd tot tijd op een monsterachtige manier manifesteert zoals Hitler en zijn slachters dat destijds hebben laten zien. Ook nu kan het kwaad weer ongelimiteerd zijn gang gaan. Een groeiend aantal mensen beginnen te beseffen dat ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, en menen het volk ongelimiteerd te kunnen terroriseren. Hoeveel terreur zal de wereldbevolking nog accepteren? Er zal een moment komen dat de massa zal gaan beseffen het object van terreur te zijn door machten die als vijanden van de menselijkheid moeten worden gezien. Met wapens zullen de geterroriseerde bevolkingen in de diverse landen het niet redden, maar wel door massaal in opstand te komen.

Nederland is verkwanseld aan het World Economic Forum en de Bilderbergers. Maar liefst 7 van de 20 leden van het kabinet Rutte4 blijken banden met de WEF-sekte van Klaus Schwab te hebben: Sigrid Kaag D66- Robbert Dijkgraaf (D66), Carola Schouten-CU- Hugo de Jonge CDA- Wopke Hoekstra CDA-Korien van Gennip CDA en Mark Rutte VVD. Dit zijn de sleutelfiguren die de komende tijd de Great Reset verder zullen gaan uitvoeren. Ook in dit kabinet blijkt competentie weer nauwelijks van enig belang zoals de rol van Kasja Ollongren als minister van Defensie. Wat een aanfluiting! Dijkgraaf nam al in 2013 samen met Rutte deel aan de Bilderbergconferentie met Online education: promise and impacts (online onderwijs: belofte en effecten) op de agenda. Terwijl de bevolking kreunt en steunt vanwege de waanzinnige dwangmaatregelen lappen ze zelf de regels aan hun laars.

Al deze lieden zullen de nep coronapandemie gebruiken om het oude Nederland verder te slopen. Er zal opnieuw sprake zijn van wanbeleid, schandalen en leugenbeleid. Alex Jones besteedde zaterdag 15 januari in zijn show nog eens uitgebreid aandacht aan de leugens van Rutte in zijn discussie met FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren in juli vorig jaar.

De beloftes van Rutte3 waren niets waard, ook dat zal met Rutte4 niet veranderen.Vliegreizen naar vakantiebestemmingen zullen op termijn tot het verleden gaan behoren en een privilege worden voor alleen de allerrijksten en hun volgzame trekpoppen. Tot dusver zitten ze, wat betreft de tijdlijn van de Great Reset goed op schema. Wanneer de ingevoerde dwangmaatregelen niet langer meer uit te leggen zijn, bedenken ze wel wat nieuws.

Het plan van de satanisten aan de top is dat ze door zullen gaan met decimering van de wereldbevolking, hetgeen een rechtstreekse aanval op Gods Schepping is. Het is tevens ťťn van satans geraffineerde tactieken om te proberen de terugkeer van Jezus te voorkomen. Het is de bedoeling dat uit de door hen gecreŽerde chaos hun verlosser zich openbaart als een soort messias. Niet de echte Messias Jezus, maar een afgezant van de duivel die wij vanuit de Bijbel kennen als de antichrist. Cursief overgenomen uit artikel van Hubert Luns: De waanzin van de menigten tijdens het Derde Rijk was die van hypnotische bezetenheid en afgodendienst. Hitler, deze heil toegeroepen volksmenner, was de grote onmenselijkheid in menselijke vorm. Voor velen was hij een christusfiguur, alhoewel hij nog ver stond van het charisma en de wonderkracht van de echte Antichrist, die ook veel wreder zal zijn.

De komst van deze verwoester zal nog even op zich laten wachten maar alle signalen wijzen er op dat de wereld wordt voorbereid op de komst van dit beest en die van zijn helper de valse profeet.

Gaat het bij de UFO-waarnemingen om super intelligente wezens uit de verre ruimten van het heelal, of zijn het afgezanten van de duisternis? (deel 7, laatste deel )

Het lijkt er op dat zo goed als alle zogenaamde goden en goddelijke helden die overal op aarde in de overleveringen van de oude volken terug te vinden zijn, demonen zijn die ontrouw zijn geworden aan Gods heerschappij. Het wordt hun in de laatste dagen toegestaan om hun geweldige macht tot misleiden op grote schaal te gebruiken. Het lijkt wel alsof de wereld wordt klaargestoomd voor een grootscheepse ontmoeting met deze wezens. Zoín ontmoeting zou zo overweldigend bij de mensen overkomen dat allen geloven dat hier superintelligente buitenaardse wezens aan het werk zijn. Hier zijn krachten aan het werk die ons begrip volledig te boven gaan.

Het lijkt er sterk op dat de zogenaamde ďaliensĒ demonen zijn, vermomt als intelligent leven uit een andere dimensie. De duivel probeert op deze manier de mensen wijs te maken dat buitenaardse intelligenties verantwoordelijk zijn voor het leven op aarde om ze straks zonder enige terughoudendheid de antichrist te laten aanvaarden. In kringen van de New-Age is het een kwestie van tijd voordat de buitenaardsen met vreedzame motieven op aarde zullen verschijnen om het menselijke ras te redden. De mens is er klaar voor gemaakt om ze met open armen te ontvangen. De hernieuwde belangstelling voor het occulte is niet het enige symptoom van de nieuwe openheid ten aanzien van het bovennatuurlijke. Deze is ook te merken in de wijd verbreide opleving van de spectaculaire manifestaties van UFOís. Voor diegenen die op zoek zijn naar meer informatie over UFOís in relatie tot demonische activiteit zie deze video en The Sons of God & the Nephilim dvd 1 en The Sons of God & the Nephilim dvd 2.

Volgens de Bijbel is een demon een geestelijke persoonlijkheid die in staat van oorlog is met God. Bij de oude volkeren werden de bemanningen van UFOí soms weergegeven als deels mens en deels dier in hun kenmerken zoals de vogel-mens van de AssyriŽrs. Ze kunnen paard-en-mens zijn zoals centauren. Of vissen -en-menselijk zoals de god Dagon van de Filistijnen, of deels jaguar en deels mens. Een van de meest populaire combinaties is mens en slang. Het is niet verwonderlijk dat heidense religies slangen en draken aanbaden, want de Bijbel vertelt ons in Openbaring 12 dat de oude slang, de draak, Satan de duivel is.

De Bijbel meldt dat demonische activiteiten zullen escaleren voor en tijdens het bewind van de antichrist. Er is genoeg bewijs dat een aanzienlijk percentage UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens, graancirkels en andere buitenaardse manifestaties in het rijk van het bovennatuurlijke passen.

Onze wereld is een strijdtoneel waar de Macht van de Duisternis het momenteel voor het zeggen heeft. De profetieŽn vertellen ons dat het demonen met name gedurende de laatste dagen zal zijn toegestaan om hun kracht tot het verleiden op grote schaal te gebruiken. Alles wijst er op dat UFOís en Aliens deel uitmaken maken van Lucifers plan met onze wereld. Volgens John Ankerberg en John Weldon vormen "UFO's een spiritistisch (demonisch) fenomeen.

De mysteries rond het UFO-fenomeen kunnen echter niet allemaal simpelweg worden afgedaan als demonische activiteit want niet alle waarnemingen uit bijvoorbeeld het verleden kunnen op die manier worden uitgelegd. In diverse boeken over dit fenomeen zijn nogal wat christelijke schrijvers van mening dat verschillende Bijbelteksten heel goed te maken kunnen hebben met Gods engelenmacht. Zie daarvoor eens de Bijbeltekst in 2 Koningen waarin wordt verteld dat Elia zonder te sterven door God van de aarde is weggenomen.

2 Koningen 2:11 ďEn, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden, en die maakten scheiding tussen ons beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.Ē

Een gelijksoortige gebeurtenis heeft zich ook voorgedaan bij de opname van Henoch. Het Boek van Henoch: Hoofdstuk 1:36 ďÖ.. en op de zevende dag steeg Henoch in een wervelwind met vurige paarden en wagens ten hemel.Ē

Als de profeet EzechiŽl zich aan de rivier de Kebar bevindt gebeurt er ook iets wonderlijks:

EzechiŽl 1:4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezensÖ.Ē

Josef F.Blumrich een voormalig technicus verbonden aan de NASA die mede ontwerper is geweest van de Saturnus 5 raket, raakte zo door EzechiŽls verhaal gefascineerd dat hij zich begon af te vragen wat de profeet nou werkelijk gezien Amazon.com: The Spaceships of Ezekiel: 9781979835336: Blumrich, Joseph:  Bookskon hebben. Hij opende een onderzoek en maakte aan de hand van EzechiŽls verhaal een reconstructie die gebaseerd was op zijn eigen kennis van de moderne techniek. Het resultaat was verbluffend. Ook Blumrich zelf was verbaasd over het resultaat, omdat hij nimmer had geloofd in vliegende voorwerpen in vroegere tijden. In zijn boek ďThe Spaceships of EzekielĒgeeft hij een uitvoerige beschrijving van hoe de tekening van het ruimteschip, aan de hand van EzechiŽls verhaal, tot stand gekomen is.

Hoe het ook zei, de mens die gelooft in de onfeilbaarheid van Gods Woord weet dat God Almachtig en Oneindig is. God zal toestaan dat al diegenen op aarde die niet verlost zijn, worden misleid door wonderen. Alles wat Hij heeft gedaan is te groot voor ons mensen het te begrijpen. God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. De wereld is niet door wijsheid tot kennis van God gekomen maar door geloof van Zijn Woord.

Ook Eugenetica vormt onderdeel van de satanische plannen die nu over de wereld worden uitgerold.

Eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie,oftewel een rassenpolitiek zoals de Naziís die ook volgden. Eugenetica is in strijd met de in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkelde mensenrechten en wetgeving tegen discriminatie. Aangezien eugenetica in verband wordt gebracht met de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi's is het in veel landen een politiek taboe. De term "eugenetica" werd in 1883 voor het eerst gebruikt door Francis Galton, ter verwijzing naar het gebruik van selectief fokken (van dieren of mensen) om een soort in de loop van generaties te verbeteren, specifiek met betrekking tot erfelijke kenmerken. Eugenetica is ook waar Bill Gates een groot liefhebber van is.

 

Ook Hitler droomde van een totale controle over de hele mensheid. Dat begon met het legaal maken van euthanasie voor ongeneeslijke zieken, waarna op grote schaal mensen door artsen werden vermoord. Euthanasie werd voorgesteld als humaan en medemenselijk. Het was ook Ďcompassievolí om minderwaardigen te verlossen uit hun lijden. De gezondheid van AriŽrs kon alleen worden gemaximaliseerd door geen tijd en middelen meer te verspillen aan de zwakkere medemens. Met deze wetten werd het idee geÔntroduceerd dat het recht op leven niet een onomstotelijk vaststaand gegeven was maar gerechtvaardigd moest worden. Ook waren er tegen 1939 al 350.000 mensen tegen hun wil gesteriliseerd. De afgrijselijke experimenten van Mengele en zijn hellehonden werden op deze manier gerechtvaardigd: ze dienden het welzijn van de samenleving, de vooruitgang van de wetenschap.

Klaus Schwab droomt ervan Hitlers nazi- tactieken voort te zetten om totale controle over de complete wereldbevolking te krijgen. Wat hem betreft is ook eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: ďHet is nu veel gemakkelijker om het menselijk genoom in levensvatbare embryoís nauwkeurig te manipuleren.Ē Wat Schwab dus wil is de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort. Eugenetica verandert een vrij denkend spiritueel wezen naar een totaal gecontroleerde digitale willoze slaaf. Het is niets anders dan een grove aanval op Gods Schepping.

Het is met de huidige gefabriceerde pandemie zichtbaar geworden dat deze mechanismes niet voorbehouden zijn aan de Nazi-ideologie, maar dat ze ten allen tijde een bedreiging voor de mensheid vormen. De overeenkomsten tussen wat er tijdens het nazi-bewind gebeurde en nu zijn treffend. De ďexperimenteleĒ vaccins zijn in strijd met alle 10 de Neurenberg Codes, waarop de doodstraf staat voor hen die deze Internationale Wetten overtreden. Geen wonder dat Bilderberger en WEF-puppet Ursula Von der Leyen de ongekozen chef van EuroBabel ervan af wil. Zij wil voorkomen dat de WEF-sekteleden en andere criminelen waaronder de leidinggevenden van Pfizer, Moderna, Janssen en Janssen, Dr. Fauci en Bill Gates, en vele anderen voor een tribunaal worden gesleept.

No Evidence Bill Gates is a Eugenicist | MisbarEen belangrijke aanjager van de wereldwijde toename van antisemitisme is Human Rights Watch.

Het is absoluut schokkend dat het antisemitisme in 2021 weer is toegenomen. Ook het geweld tegen Joden neemt alsmaar toe. Het Joodse volk is jaar na jaar, decennium na decennium en eeuw na eeuw het doelwit van terreur geweest en het gaat maar door. De antisemieten hebben nooit opgegeven. Het Simon Wiesenthal Center heeft in december 2021 opnieuw een top 10 samengesteld van antisemitische uitwassen.

Deze lijst kan trouwens met het grootste gemak worden uitgebreid. Zo komen de buitensporige aanvallen van de Verenigde Naties op IsraŽl, de meedogenloze anti-IsraŽlische vooringenomenheid van de New York Times, de laster tegen IsraŽl-joodse studenten op universiteitscampussen over de hele wereld, en niet te vergeten Human Rights Watch (HRW) er onder meer niet op voor. En zo bestaat er nog een hele waslijst aan antisemitische voorvallen. Iran staat op 1 met de uitspraak van de Iraanse Brigadier General Abolfazl Shekarchi: ďWe zullen niet terugdeinzen voor de vernietiging van IsraŽl, zelfs geen millimeter. We willen het zionisme in de wereld vernietigen.ĒOp 2 staat de Palestijnse terreurbeweging Hamas: "F**k de Joden en verkracht hun dochters" - Pro-Hamas gezangen in de Joodse wijk van Londen. Zie hier de rest van het overzicht van het Simon Wiesenthal Center.

 

Human Rights Watch is al jaren een spreekbuis van de internationale anti-IsraŽl kliek die de wereld in zijn greep heeft. De huidige CEO en woordvoerder van Human Rights Watch Kenneth Roth meent de Joodse staat in april 2021 weer eens flink te moeten demoniseren met een schandalig rapport. Hij is van mening dat niet-Joden in IsraŽl worden behandeld als tweederangs burgers en spreekt van apartheid. Deze uitspraak staat echter volledig haaks op het feit dat vele Arabische burgers in IsraŽl prestigieuze posities bekleden aan universiteiten, in ziekenhuizen en andere locaties, evenals degenen die in het IsraŽlische leger dienen. Het zijn valse beschuldigingen want in IsraŽl hebben alle inwoners ĖJoden en Arabieren- gelijke rechten. IsraŽl kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking. In IsraŽl heeft de Arabische bevolking wettelijk volledig gelijke rechten, en meer voorrechten dan de meeste etnische minderheden in de vrije wereld, van de aanwijzing van Arabisch als officiŽle taal tot de erkenning van niet-Joodse religieuze feestdagen.

 

Kenneth Roth

 

Apartheid was een systeem van geÔnsti≠tutio≠na≠liseerd racisme dat door een uitsluitend blanke Zuid-Afrikaanse regering werd toegepast op zwarte Zuid-Afrikaanse burgers die geen rechten meer hadden. Geen van deze kenmerken is van toepassing op IsraŽl, een democratie waarvan de burgers - Jood, Arabier, zwart, blank, moslim, christen - allen gelijk zijn voor de wet, allen stemrecht hebben, allen vertegen≠woordigd zijn in de Knesset, allen gelijke toegang hebben tot onderwijs en werk≠gele≠gen≠heid en allen dezelfde vrijheden en bescher≠ming genieten.

Het HRW-rapport 'A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution', dat wereldwijd werd verslonden, had geen oog voor deze waarheid en misbruikte het pakkende etiket 'apartheid' om het denken over IsraŽl te manipuleren. Van de voormalige president van de VS, Jimmy Carter, Desmond Tutu, tot de Algemene Vergadering van de VN en de Europese Unie, wordt deze moderne antisemitische laster alom gebezigd tegen de Joodse Staat. De website van HRW schept op dat zijn rapporten elke dag worden gelezen door 'miljoenen volgers in de sociale media en online' en dat media-aandacht voor zijn werk zijn bereik onmetelijk vergroot. Het is gemakkelijk aan te tonen dat nieuwsorganisaties dergelijke berichten gewoonlijk napraten en promoten, en zelden hun bevooroordeelde houding ter discussie stellen. Als de bewering van Roth over veel belangstelling waar is, dan is Human Rights Watch van alle grote anti-IsraŽl agitatoren in de media en aanjagers van wereld≠wijd anti≠semitisme, op dit moment een van de kwalijkste.

Volgens de op 27 mei 2019 overleden en oprichter van Human Rights Watch Robert Bernstein, die van 1978 tot 1998 fungeerde als voorzitter, is de organisatie volledig de weg kwijt door het voortdurend bekritiseren van IsraŽl. Bernstein verwerpt de kritiek waarin IsraŽl ťťnzijdig beschuldigd wordt van het overtreden van de mensenrechten. Bernstein, zegt dat Human Rights Watch 'diegenen helpt, die IsraŽl als een paria staat willen afschilderen.' Volgens Bernstein negeert deze club in toenemende mate het belangrijke onderscheid tussen open en gesloten samenlevingen. 'Nergens is dit duidelijker dan in het Midden Oosten,' schrijft hij. 'De regio zit vol met autoritaire regimes waar de mensenrechten met voeten worden getreden. Toch heeft HRW de laatste jaren veel vaker IsraŽl veroordeeld dan enig ander land in de regio.í

Bernstein wijst op het feit dat er in IsraŽl minstens 80 mensenrechtenorganisaties actief zijn, dat er een levendige vrije pers is en een democratisch gekozen regering, een rechterlijke macht die regelmatig uitspraken tegen de regering doet en dat er politiek actieve academici en verschillende politieke partijen zijn, en meer journalisten per hoofd van de bevolking dan in enig ander land ter wereld. Aan de andere kant zijn zowel het ayatollah Iraanse bewind als de meeste Arabische landen 'wreed, gesloten en autocratisch, en laten ze intern niet of nauwelijks andere meningen toe.'

Terwijl Human Right Watch bij de media nog steeds een bepaalde status geniet, is deze spreekbuis van anti-IsraŽlische activisten haar ďmorele kompasĒ al lang geleden verloren. De systematische analyse van de activiteiten van HRW in het Midden-Oosten door de organisatie NGO Monitor laat een voortdurend verschil in geloofwaardigheid zien tussen de algemeen geldende morele doelen van HRW en haar daadwerkelijke politieke agenda betreffende het Midden-Oosten, waartoe een obsessieve focus op IsraŽl en de verwerpelijke samenwerking met brutale dictaturen behoren. Ondanks talrijke herhalingen van dreiging met genocide door het Iraanse regime aan het adres van IsraŽl, voelt HRW zich niet geroepen om deze en andere vormen van haat zaaien te veroordelen. Een onderzoek van de gastcommentaren, persconferenties en andere activiteiten van HRW laat omvangrijke campagnes zien, waarin IsraŽlische reacties op de terreur als oorlogsmisdaden worden uitgelegd terwijl de Palestijnse terreuraanvallen bij hoge uitzondering werden veroordeeld.

De valse beweringen aan het adres van IsraŽl zijn een regelmatig terugkerend bestanddeel van Human Rights Watch. Zo berustte het Jenin-conflict, het conflict van IsraŽl met Hezbollah in het jaar 2006 (Kana-incident) en de Gazaoorlog van 2008/2009, op valse beweringen. Deze oorlog vond zijn weerslag in het intussen gediscrediteerde Goldstone-rapport. Op 30 januari 2012 werd het hoogste gerechtshof van IsraŽl in een gepubliceerde verklaring door HRW beschuldigd de mensenrechten te ondermijnen. Deze droevige balans duurt voort tot op de dag van vandaag.

Hij komt

 

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud