Uit het nieuws 12-12-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

(1) De WEF-sekte satanisten gaan steeds verder in het bespotten van de Schepper God en beweren zelfs dat Jezus ‘nepnieuws’ is.

(2) Joe Biden heeft zijn betrekkingen met de PLO-bende in Ram-allah weer opgewaardeerd om Israël daarmee weer eens flink te schofferen.

(3) Nieuwe documentaire toont aan dat de PLO-bende in Ram-allah verantwoordelijk is voor de dood van journaliste Shireen Abu Akleh op 11 mei 2022.

(4) De transgender-idioterie neemt inmiddels godslasterlijke vormen aan nu een decaan van de Universiteit van Cambridge beweert dat Jezus namelijk transgender zou kunnen zijn.

(5) In de voetstappen van Jezus (deel 8).

(6) Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft een Frankenstein gecreëerd. (7)Aartsbisschop Vigano: ‘Coronapandemie’ was proefballon voor Nieuwe Wereldorde

 (1) De WEF-sekte satanisten gaan steeds verder in het bespotten van de Schepper God en beweren zelfs dat Jezus ‘nepnieuws’ is.

In een van mijn vorige nieuwsbrieven schreef ik al dat de Davos WEF-sekte de Bijbelse God en Jezus buiten de deur hadden gezet. Dat ze God “dood” hadden verklaard. Nu zeggen ze het zelf! ‘God is dood’ en Jezus noemen ze ‘nepnieuws’ ook zeggen ze zelf goddelijke (lees satanische) krachten te verwerven. We zien hoe deze satanisten steeds driester en brutaler worden. Wat voor Godslasterlijk addergebroed is het die Jezus, de Herder en Redder van ruim een miljard wereldburgers als ‘nepnieuws’ wegzetten. Video door Youtube verwijderd. Dat Satan een listige vijand is van allen die Jezus liefhebben, dat wisten wij natuurlijk al en dat hij daarvoor allerlei listen gebruikt om de mens te bedriegen en te verleiden door gebruik te maken van wereldse machten, wordt steeds duidelijker. In het Nieuwe Testament verschijnt Satan letterlijk als een vijand van God en als aanvoerder van een heel leger van demonen. De kerken van deze wereld zwijgen in alle toonaarden om de Godslasterlijke uitspraken van deze satanische kliek aan de orde te stellen. Ze lijken op de kerk van Laodicéa, die bestaat uit twee wijnstokken, de ware en de valse zoals door Jezus beschreven in de brief aan deze gemeente.  De gemeente van Laodicea staat profetisch voor de dwaalstromingen van onze tijd. Listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen.

De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Onder hen de uit een nazinest afkomstige nakomeling van oorlogsprofiteurs en nazi-eugenetisten Klaus Schwab. Deze Schwab is een aan grootheidswaanzin lijdende gevaarlijke machtswellusteling die bezig is de hele wereld onder zijn controle te brengen. Ze spreken over het "Ware Licht" dat zal komen maar het is niets anders dan satans misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het echte Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods koninkrijk op aarde onder leiding van Jezus. Hij is de enige die kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Ze hebben God dood verklaard en laten er geen enkele twijfel meer over bestaan dat ze volledig door de macht van de duisternis worden geregeerd. Onder de volgelingen van de WEF-sekte lijkt het kennelijk goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de Levende God naar het rijk der fabelen verwijst. Daar score je tegenwoordig punten mee! Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Er ontwikkelt zich een machtige alliantie van kwaad dat thans de wereld overspoelt.

Het is te verbijsterend voor woorden dat partijen in Nederland die zich christelijk noemen, nog steeds steun verlenen aan deze duivelse sekte die zich volledig heeft overgegeven aan de macht van chaos en wetteloosheid en de verwoesting van Gods Schepping. Het is satan die met alle middelen probeert het bestaan van de Here Jezus als één grote leugen voor te stellen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. Maar Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt.

Volgens Klaus Schwab is er een nieuwe wereldgodsdienst gekomen die de hele mensheid verenigt in het aanbidden van het altaar van de klimaatwetenschap, het technocommunisme en de eugenetica. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen. Wat we hier zien is een poging van Satan Gods Schepping in volledig controleerbare "mensen" te veranderen. Eeuwenlang is dit de wens geweest van criminele heersers, maar het was pas in onze tijd dat technologie deze creatie van een nieuw soort mogelijk maakt.

Tijdens de G20 bijeenkomst in Bali sprak Schwab de wereldleiders toe alsof hij de ultieme almacht over de hele wereld bezit en ze hingen aan zijn lippen. Schwab en zijn aanhang maken de wereld klaar voor de in de Bijbel genoemde chaos om hun ‘messias’ de antichrist ten tonele te voeren. “Orde uit chaos” dat is waar ze naar toewerken. Ze denken dat de door God geschapen mens hun eigendom is waar zij volledige zeggenschap over hebben en waarmee ze kunnen doen wat ze willen. En vergeet niet dat wanneer ze over ‘God’ spreken dit niet de God van de Bijbel is, maar Lucifer. Het is het gezaaide onkruid tussen de tarwe:

Matthéüs 13:24-25-26Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

De hoofdadviseur van de door Klaus Schwab geleide WEF-sekte samenzwering de nepfilosoof, Yuval Noah Harari, heeft aangekondigd dat het WEF zo succesvol is geweest in zijn plannen dat het inmiddels“goddelijke krachten verwerft” van “schepping en vernietiging”. Harari belooft ook dat het WEF mensen in goden zal veranderen. Daar houdt de godslastering nog niet mee op. Wat deze man er allemaal uitkraamt is werkelijk ongelooflijk.

 

HarariZo liet hij op de bijeenkomst van de WEF-sekte samenzwering in 2018 zien wat ze met de wereldbevolking van plan zijn. Hij zei onder meer dat we waarschijnlijk tot één van de laatste generaties mensen behoren. “De komende generaties gaan we leren om zelf lichamen, hersenen en geesten te vervaardigen” aldus Harari. “Niet het intelligent ontwerp van één of andere God in de wolken, maar ons intelligent ontwerp en het intelligent ontwerp van onze wolken: de IBM-wolk, de Microsoft-wolk. Dit zijn de nieuwe drijvende krachten achter evolutie. Sommigen noemen deze figuur de personificatie van de duivel. 

 

Hun publiekelijk verklaarde doel is om de mensheid terug te brengen tot 500 miljoen mensen. Harari zegt ronduit dat de wereld niet zoveel mensen nodig heeft. Met zogenaamde kunstmatige intelligentie van hypersnelle computers, en een directe letterlijke verbinding tussen hersens en computers, of computernetwerken, krijgt de mens goddelijke vermogens, Homo Deus, zoals hij het noemt. Hij zegt er ook bij dat miljarden mensen daardoor onnodig zijn geworden. Dit zijn de figuren die Schwab ten dienste staan. Hij is echter binnen deze samenzwering niet de enige die vind dat er teveel mensen op aarde rondlopen. Er circuleert momenteel een filmpje op social media waarin verslaggever J. Carl Ganter en spiritueel denker Sadhguru op het World Economic Forum grappen over ontvolking.

 

Klaus Schwab eindigt in zijn boek The Fourth Industrial Revolution met de stelling dat het maken van cyborgs van alle mensen hen tot één en hetzelfde bewustzijn zal verheffen. Zie ook deze video van Commoncence. Dit betekent in feite dat het hun doel is om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde zal denken, geloven en voelen.

 

De WEF is druk bezig Jezus als Verlosser uit de gedachte van de mensheid te verdringen. Jezus blijkt een hindernis voor de satanisten. Wat ze aan het doen zijn is de wereld in gereedheid te brengen voor de komst van het gruwelijke monster uit het boek Openbaring, de nep-messias. Een wetteloze zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Hij is een vazal van de Draak, de duivel, de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij zal de almacht krijgen om de mens te misleiden. Vanuit de Bijbel weten we dat er een beest zal opkomen in een woelige tijd van ontreddering en beroering. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens met onbeschrijflijke wreedheid, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen. Zoals Jezus een afbeelding is van God, zo is dit beest, in helse betekenis de afbeelding van de duivel. We leven in een tijd waarin het ultieme kwaad niet langer kwaad genoemd wordt.

 

Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus’ Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is Satan de grote inspirerende geest die de satanisten doet geloven dat nadat dit beest op de troon in Jeruzalem is gaan zitten, zij de volledige macht over de wereld bezitten. De komende ontreddering en beroering zullen niet alleen worden veroorzaakt door toedoen van de Klaus Schwab en zijn satanische kliek want Jezus zegt in de Rede over de laatste dingen:

 

Matthéüs 24:6-7-8Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

 

De wereldwijde terreur wat de wereldbevolking vanaf het voorjaar van 2020 heeft meegemaakt is slechts het begin en zal niet meer ophouden totdat de satanische machthebbers hun doel hebben bereikt. Dat Schwab en trawanten denken de terugkomst van Jezus te kunnen verhinderen zal op een verschrikkelijk oordeel voor ze uitlopen. Ze zullen te maken krijgen met Gods toorn. God zal het Lam (die zij zo verachten) macht geven oordeel te vellen over hen die Hem hebben verworpen. Het onkruid (satans volgelingen) zal worden verzameld en met vuur verbrand. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Wat heeft God gezegd over machthebbers:

Psalm 146:3-4 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

 

Venijnig antisemitisme heeft opnieuw zijn lelijke kop opgestoken. Velen worden verleid door de woke-cultuur van de westerse naties tot atheïsme, hedonisme, immoraliteit en afgoderij door New Age sektes, de WEF-sekte en heidense mystici te volgen. Dit heeft bijna elke instelling geïnfiltreerd, inclusief de kerk die hierover geen enkele kritiek laat horen. Talrijke christenen lijken niet meer bereid hun roeping als zout der aarde te vervullen. Inspanningen door onder meer de WEF-sekte om de westerse cultuur te ontdoen van het christendom waarop zij is gegrondvest, dreigen ons allen te overspoelen als een tsunami, terwijl vloedgolven van toorn uit het domein van de duivel ons proberen mee te slepen naar een goddeloze toekomst.

 

De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van Klaus Schwab en zijn kliek en andere machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

 

Gods Zoon Jezus/Yeshua zal ons uiteindelijk bevrijden van de globalistische dictators en hun trekpoppen. Zeker is dat ze vroeg of laat hun macht zullen verliezen. God staat aan de kant van hen die Zijn Zoon Jezus lief hebben. Hij die voor ons is gestorven aan het kruis op Golgotha. 

Waakzame Bijbelgetrouwe christenen moeten zich op de hoogte stellen van de uitspraken van het WEF-sekte samenzwering, en zich niet laten verleiden. Jezus, is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger, er is wat dat betreft niets veranderd. De mens moet Zijn beloften niet vergeten maar ook Zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt ons duidelijk dat wij op onze hoede moeten zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van satan zijn ingeslagen. De Bijbel is het eeuwige woord van God, dat geborgen moet zijn in ons hart.

Er bestaat een objectieve Autoriteit, de Soevereine Bijbelse God, Schepper van het Universum. Hij heeft Zijn Autoriteit en Zijn plannen door Zijn Woord aan de mensheid overgedragen. Maar net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis en dat zal een verschrikkelijk oordeel tot gevolg hebben.

 

(2) Joe Biden heeft zijn betrekkingen met de PLO-bende in Ram-allah weer opgewaardeerd om Israël daarmee weer eens flink te schofferen.

 

Een deel van dit artikel is afkomstig van gatestoneinstitute.org en vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster.

Het besluit van Biden de betrekkingen met de PLO te opwaarderen is het zoveelste teken van hoe de VS deze Palestijnse terreurbende steeds opnieuw beloont. In mijn nieuwsbrief van 28-02-2022, schreef ik al dat de Jezuïet Biden beslist geen vriend van Israël genoemd kan worden. Na het winnen door Barack Hoessein Obama van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012 kreeg hij een tweede termijn als vicepresident. Ook vandaag voert Biden nog steeds dezelfde anti-Israëlpolitiek als zijn voorganger de Israël hatende Barack Hussein Obama.

 

Joe Biden

Diverse bronnen en een blik in mijn eigen dossier over Bidens staat van dienst onthullen een lange geschiedenis van het ondermijnen van de veiligheid van Israël. Een tijd ook waarin de VS de neonazistische Palestijnse Autoriteit vertroetelden en daar is geen verandering in gekomen.  

De regering-Biden lijkt te denken dat de manier om vrede tussen Israëli's en Palestijnen te brengen is door Israël terug te duwen binnen wat het beschrijft als de "lijnen van 1967". Tijdens zijn toespraak in J Street zei Biden dat de Verenigde Staten Israël onder druk moeten zetten om concessies te doen voor de oprichting van een Palestijnse staat. Dezelfde praatpunten waar de Arabieren die zich Palestijnen noemen nooit enige interesse voor hebben gehad. Alle gesprekken en handreikingen van Israël hierover in het verleden zijn door Ram-allah afgewezen. Ze willen geen tweestatenoplossing. Hun enige doelstelling is al het gebied tussen de Middellandse zee en de rivier de Jordaan in bezit nemen.

Ook zegt Biden de financiering voor het PLO-terreurbewind in Ram-allah te zullen herstellen. Het gaat om een criminele bende die er alleen maar om geeft om ten koste van Israël haar eigen macht te vergroten. Ook zegt hij het pad van Obama te zullen volgen om Israël onder druk te zetten een overeenkomst met Iran te sluiten. Hij wil de door Donald Trump ingestelde sancties tegen de ‘tirannen van Teheran’ opheffen. Het annuleren van sancties tegen Iran zal helpen bij de verdere ontwikkeling van raketten die tegen Israël gericht zijn. Iran, en vooral zijn radicaalislamitische regering in Teheran, is in principe al jaren op de een of andere manier in oorlog met Israël. Dat gebeurt vooral door steun aan terroristische groeperingen in de Gazastrook en Libanon, die zowel Israëlische burgers als militaire doelwitten aanvallen. Nieuw in de huidige situatie is dat Iran niet meer via derden (bijvoorbeeld terroristische groeperingen), maar openlijk met zijn eigen leger probeert Israël aan te vallen. Het recente besluit van de regering Biden om haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (PA) op te waarderen, is het zoveelste teken van hoe de VS de Palestijnen beloont, net als het Iraanse regime, voor hun voortdurende giftige ophitsing en terrorisme tegen Israël.

Het besluit laat zien dat het de Biden-administratie niet kan schelen dat de PLO-bende doorgaat met het verheerlijken en omarmen van terroristen die Joden en anderen vermoorden en verwonden.

Biden op bezoek bij terreurbaas Mahmoud Abbas in Ram-allah.

Een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd geciteerd zegende dat de regering Biden het Congres heeft meegedeeld dat zij Hady Amr heeft benoemd tot nieuwe "speciale vertegenwoordiger voor Palestijnse zaken".De zet is een opwaardering van de Amerikaans-Palestijnse betrekkingen. Het is de eerste keer dat de VS een functie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gecreëerd die uitsluitend verantwoordelijk is voor Palestijnse zaken. Het besluit viel samen met twee bomaanslagen in Jeruzalem, waarbij een 16-jarige Joodse jongen werd gedood en 14 andere mensen gewond raakten en een jongen (Pero) die in Jenin uit een ziekenhuis was meegenomen. Pero werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een auto-ongeluk in de buurt van Jenin. Terroristen bestormden het ziekenhuis en koppelden de jongen los van de beademingsapparatuur en hielden zijn lichaam meer dan 24 uur vast voordat ze het overdroegen aan de PLO.

In de afgelopen jaren is Jenin een knooppunt geworden van verschillende terreurgroepen die verantwoordelijk zijn voor een reeks aanslagen tegen Israëlische soldaten en burgers. Deze groepen kunnen vrij in Jenin opereren omdat de PLO niet bereid is het terrorisme daar aan te pakken. Het besluit van de regering Biden om de Amerikaans-Palestijnse betrekkingen op te waarderen kwam ook op het moment dat de Palestijnen de terreuraanslagen in Jeruzalem vierden door snoepjes uit te delen en de terroristen te prijzen. Sommige van de vieringen vonden plaats in gebieden die worden gecontroleerd door de PLO, die geen maatregelen nam om deze praktijk te stoppen - een praktijk die na bijna elke terreuraanslag tegen Israël plaatsvindt.

De regering Biden, die de financiële hulp aan de Palestijnen heeft hervat - zonder daaraan voorwaarden te verbinden - heeft ervoor gekozen de rol van het Palestijnse leiderschap te negeren bij het aanmoedigen van geweld, haat en pogingen om Israël te elimineren en in zijn plaats weer een islamitische staat op te richten. Door de betrekkingen tussen de VS en de Palestijnen op te waarderen, geeft de regering Biden ook een boodschap af aan deze Arabische landen dat zij achter de afwijzing van normalisatie en vrede tussen de Arabieren en Israël staat.

(3) Nieuwe documentaire toont aan dat de PLO-bende in Ram-allah verantwoordelijk is voor de dood van journaliste Shireen Abu Akleh op 11 mei 2022

Shirin Abu Akleh werd op woensdag 11 mei naar verluidt in het hoofd geschoten toen Palestijnse terroristen het vuur openden op Israëlische troepen die arrestaties wilden uitvoeren in de terreurstad Jenin. Zonder dat er enig onderzoek was gedaan wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de dood van Shirin Abu Akleh wees de Qatarese haatzender Al-Jazeera Israël aan als schuldig voor haar dood. Op beelden van de scène nadat ze werd neergeschoten, is Abu Aqleh te zien met een persvest en helm. Twee andere journalisten zouden gewond zijn geraakt. Op beelden is te zien dat Palestijnse milities ongericht schieten en roepen dat zij een soldaat hebben geraakt. Er is echter geen IDF-soldaat gewond geraakt tijdens deze schermutselingen. De kans is reëel dat de journaliste werd gedood door schutters van de Al Quds Brigades, de killerelite van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) die honderden kogels afvuurden op de IDF soldaten. Jenin is een terreurbolwerk van de PIJ.

 

Israel stelde voor om samen met de PLO een onderzoek uit te voeren naar de toedracht maar dat werd door Mahmoud Abbas en de zijnen direct van de hand gewezen. Een vrij eenvoudig gezamenlijk pathologisch onderzoek over het kogeltype dat haar fataal is geworden en vanwaar de kogel is afgevuurd, zou een heel eind helpen om te bepalen wie het dodelijke schot heeft afgevuurd. De dood van Akleh werd gebruikt voor politieke en propagandadoeleinden tegen de Joodse staat. Men speekt van een bewuste door Israëlische militairen gepleegde “executie”. 

 

 Al-Jazeera senior reporter Shireen Abu Akleh

 

Al Jazeera sprak van "moord" en claimde eveneens onmiddellijk dat het ging om Israëlisch vuur en werd zoals gebruikelijk door talloze nieuwsmedia nagepraat. Deze anti-Israëlische propaganda en leugenzender stelde dat er geen gewapende Palestijnen in de buurt waren terwijl meerdere videobeelden dat weerspreken. De haatzender riep de internationale gemeenschap op Israël verantwoordelijk te houden voor Abu Aklehs dood en stelde in een  verklaring: “Bij een flagrante moord, in strijd met internationale wetten en normen, hebben de Israëlische bezettingstroepen in koelen bloede de correspondent van Al Jazeera in Palestina vermoord.”

 

De beschuldigingen aan het adres van Israël zijn nergens anders op gebaseerd dan op oorverdovend slachtofferschap dat erop gericht is Israël af te schilderen als de agressor. Er werd een internationale media-smeercampagne tegen Israël opgezet vanwege de dood van Shireen Abu Akleh. Uit een nieuw tegenonderzoek naar de dood van Shireen Abu Akleh door de Franse filmmaker Pierre Rehov in Lies and Tears, blijkt dat het Israëlische leger automatisch de schuld kreeg voordat er enig onderzoek werd ingesteld. Rehov meldt dat er sinds 1990 2658 journalisten zijn gedood tijdens hun werk en dat geen van hen zoveel media-aandacht heeft gekregen van Shireen Abu Akleh. Rehov zegt ervan uitgaande dat een Israëlische soldaat werkelijk verantwoordelijk was voor de dood van de Al Jazeera-journalist, en de beschuldiging dat dit opzettelijke zou zijn gebeurt, zoals wereldwijd te lezen was, totaal ongegrond is. De film laat zien dat op zo'n afstand niemand het "pers"-bordje op Shireens kogelwerende vest kon zien. Palestijnse schutters schoten vanuit alle richtingen op Israëlische soldaten.

De "getuigen" die ter plaatse waren en Israël als eerste beschuldigden van moord, beweerden onpartijdige journalisten te zijn maar dat waren ze niet. Het waren niets anders dan propagandisten van de PLO, zoals de film duidelijk laat zien. CNN, The Washington Post en Bellingcat deden een beroep op professor Maher, een forensisch specialist en geluidsanalist, om de afstand tussen de journalist en de schutter te bepalen op basis van video's die waren gemaakt ten tijde van de tragedie, maar ze verdraaiden zijn rapport en beschuldigen het Israëlische leger. Getuigen, waaronder een van de "journalisten" die ten tijde van de tragedie in de buurt van Shireen Abu Akleh was, maken melding van de aanwezigheid van schutters in een huis niet ver van hen vandaan. Deze getuigenissen zijn nooit overgenomen door de media. Ze beschrijven "sluipschutters", maar de film toont formeel aan dat het onmogelijk was voor Israëlische "sluipschutters" om in deze posities te zijn geweest.

Er schoten mannen vanuit de gebouwen op de journalisten. Het konden geen Israëli's zijn. De film geeft het woord aan internationale experts van hoog niveau, waaronder een Franse GIGN-officier, de door de rechtbank aangestelde forensisch expert Alain Artuso en natuurkundige Nahum Shahaf. Elk van hen wijst, volgens hun expertise, op verschillende fouten die zijn gemaakt door degenen die het Israëlische leger beschuldigen. De conclusies van de film zullen worden overgenomen door de Shurat Hadin-organisatie, die een klacht heeft ingediend bij het ICC tegen Mahmoud Abbas, omdat hij verantwoordelijk is voor de al-Aqsa Martelarenbrigades, die verantwoordelijk waren voor de dood van Shireen Abu Akleh.

(4) De transgender-idioterie neemt inmiddels godslasterlijke vormen aan nu een decaan van de Universiteit van Cambridge beweert dat Jezus namelijk transgender zou kunnen zijn.

Uit Doe zelf normaal. Het is nauwelijks te bevatten hoe Jezus de laatste jaren in diverse boeken als een fabel wordt voorgesteld en nu zelfs tijdens een preek in de kapel van het beroemde en vermaarde Trinity College in Cambridge als een mogelijke transgander wordt aangemerkt. Dr. Michael Banner, de decaan van Trinity College, zei dat een dergelijk standpunt “legitiem” was na een ruzie over een preek van een student uit Cambridge die beweerde dat Christus een “translichaam” had, aldus een bericht in The Telegraph. Tijdens de “werkelijk schokkende” toespraak op de Evensong (gezongen kerkdienst) van 4 december in de Trinity College-kapel, toonde Joshua Heath, een junior research fellow, renaissancistische en middeleeuwse schilderijen van de kruisiging die een zijwond afbeeldden die de gastprediker vergeleek met een vagina.

Het christendom wordt in Europa steeds meer bespot, uitgesloten en belachelijk gemaakt. Regeringspartij D66 spant daarbij de kroon, maar de anderen partijen laten zich ook niet onbetuigd. Respect voor christenen is ver te zoeken. Tijdens de coronacrisis lagen christenen die zich niet lieten vaccineren extra onder vuur. Kerken die tijdens de lockdown volkomen legitiem kerkdiensten hielden, daarbij gewoon gebruik makend van de vrijheid van godsdienst, werden door journalisten vanuit de bosjes bespied en lastiggevallen.

Gelovigen vertelden The Telegraph dat ze “in tranen” waren achtergelaten en zich uitgesloten voelden van de kerk, waarbij een van hen “ketterij” schreeuwde naar de decaan bij het verlaten van de kerk. Tijdens de preek werden drie schilderijen getoond, waaronder het werk Pietà van Jean Malouel uit 1400, waarbij Heath wees op de zijwond van Jezus en het bloed dat naar de lies stroomde. De orde van dienst toonde ook het werk “Christs” uit 1990 van de Franse kunstenaar Henri Maccheroni. Een gemeentelid, dat anoniem wilde blijven, zei in een klachtenbrief tegen dr. Banner: “Ik verliet de dienst in tranen. Je bood aan om daarna met me te praten, maar ik was te bedroefd. Ik minacht het idee dat door een gat in een man te snijden, waardoor hij kan worden gepenetreerd, hij een vrouw kan worden.”

Dat Jezus een transgender met een vagina zou zijn geweest is een schandalige bespotting, een minachting voor het christelijke geloof en een vernedering voor talloze christenen. Er is wereldwijd een toename te zien waarin het christendom veelvuldig belachelijk wordt gemaakt en christenen door met name moslims worden vermoord. De bewering door de decaan van Trinity College zou nooit gedaan zijn over belangrijke heiligen van de Islam, zoals Allah of Mohammed. Dat zou wereldwijd terecht tot grote ophef leiden, ook in de Tweede Kamer. Maar christenen zijn blijkbaar legitieme doelwitten.

(5) In de voetstappen van Jezus (deel 8)

Een van de dingen waar Jezus het grootste belang aan hechtte was de missie, en Johannes de Doper deelde op zijn manier die opvatting:

Matthéüs 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

De bewoners van Qumran verwierpen alle contact met de buitenwereld. Een nieuweling die lid wilde worden kreeg opdracht zich niet in gesprekken te begeven met hen die verdorven waren en hun de leer van de geboden te onderhouden. Er zijn veel belangrijke uitspraken van Jezus die niet parallel lopen met die uit Qumran: ‘En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig’(Matthéüs 10:38).

Johannes 11:25-26 “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Veel overeenkomsten kunnen verklaard worden uit de gemeenschappelijke joodse oorsprong; de verschillen zijn geschapen door de persoon van Jezus, door zijn kruisiging en zijn verrijzenis. In Qumran draaide alles om de naleving en de uitleg van de Thora; bij Jezus ligt het zwaartepunt op zijn persoon, waarvoor alle voorschriften hun absolute waarde moeten prijsgeven. Jezus zegt: ‘Het is dus geoorloofd op sabbat goed te doen’(Matthéüs 12:12). De leestellingen van Qumran kwamen met de zijne in het geheel niet overeen.

De bruiloft in Kana

Kort na zijn doop namen Jezus en zijn moeder deel aan een bruiloft te Kana in Galilea en ook zijn discipelen waren daarbij genodigd. Hier in Kana maakte Jezus een begin met de tekenen en openbaarde Hij zijn heerlijkheid door Water in wijn te veranderen. (Johannes 2:3-10) De uitwerking van deze manifestatie van Jezus’ macht was die van een demonstratie. Hij was geen asceet die een teruggetrokken leven leidde in de woestijn: hij ging tot de gewone, eenvoudige mensen en bracht hen vreugde. De nadruk moet zeker niet gelegd worden op het wonder zelf, dat arme mensen over een tijdelijk gebrek heen hielp, maar op de raadselachtige betekenis van het verhaal, dat de persoon van Jezus belicht, die de wijnstok van het leven is, dat hij zal overgeven als de tijd rijp is. De opmerking van de leider van het feest tot de bruidegom dat hij de goede wijn voor het laatst bewaard heeft, mag de luisteraar als een grap in de oren klinken, maar als we erover nadenken begrijpen we de diepe religieuze betekenis ervan. In Kana, meteen, aan het begin van zijn publiek optreden, openbaarde Jezus zich als iemand die ten zeerste verschilde van de religieuze gemeenschap in Qumran, en ten zeerste verschilde ook van Johannes de Doper-Jezus is uniek.

Inmiddels begonnen de Farizeeën verdenkingen tegen hem te koesteren omdat hij meer volgelingen had gekregen dan Johannes de Doper. Jezus, wilde een open conflict vermijden en gaf daarom de voorkeur aan zich terug te trekken. Ook werd het nieuws bekend dat de Doper was gearresteerd: hij had Herodus Antipas openlijk van echtbreuk beschuldigd en was gevangen gezet in de vesting Machaerus ten oosten van de Dode Zee. Tijdens de reis kwam Jezus opnieuw door Samaria en bij deze gelegenheid vond zijn beroemde gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob plaats. Na haar wat water te hebben gevraagd openbaarde hij zichzelf als het levende water dat in mensen zal worden tot ‘een waterbron, opborrelend ten eeuwig leven’(Johannes 4:6-26).Deze bron was ten tijde van Jezus al een heilige plaats omdat, zoals de Samaritaanse vrouw tegen Jezus zei, Jakob en zijn kinderen hebben er uit gedronken. Zij reikte dertig meter diep voor het zoet grondwater werd bereikt.

Jezus aan het meer van Galilea

Nu begon Jezus zijn openbare prediking in Galilea. De evangelist Marcus, die zijn verslag op dat van Petrus baseert, beschrijft het aldus:

Marcus 1:15 “…en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie”.

Daar het koninkrijk Gods bij Jezus begon, was de tijd waartoe God besloten had vervuld. Voor de mensheid was dit het beslissende uur, dat vroeg om een bekering in gedachte en intentie, en geloof in Jezus. Zijn prediking vond plaats rondom het met zoet water gevulde Meer van Galilea, ook wel Zee van Tiberias, Meer van Kinneret en andere namen aangeduid. Het meer ligt 212 meter beneden de zeespiegel. In de verte verheft zich de berg Hermon.

Caesarea FilippiDe berg Hermon

Op zijn reizen bereikte Jezus in het noorden Caesarea Filippi, een gebied met een weelderige vegetatie waar een van de bronnen van de Jordaan ontspringt. Hier stelde Hij zijn leerlingen de vraag: Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon?

Matthéüs 16:14-15-16- “En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

Caesarea Filippi bevatten de in de rots uitgehakte nissen beelden van de Griekse god Pan, vandaar de tegenwoordige naam Banias. Pan is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een zoon van Hermes en de nimf Penelope. Pan is de god van de wildernis en patroon van de herders en hun vee en het dierlijk instinct. Pan heeft het onderlijf en de hoorns van een geit, maar een menselijk bovenlijf. Op deze plaats erkende Petrus Jezus als de Messias, waarop Jezus hem zei: ‘Gij zijt Petrus, de rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 p(l)andemie’ klimaat-en vaccinatiezwendel

(6) Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft een Frankenstein gecreëerd

In coronatijd greep de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de macht. Het ministerie van Justitie heeft een Frankenstein gecreëerd, schrijft data-speurder Cees van den Bos op Substack. Uit vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat de NCTV een sleutelrol speelde in de staatsgreep die tijdens corona is gepleegd. De stukken laten zien dat vrijwel alle besluiten werden genomen in het Torentje. Daar vond vaak overleg plaats tussen WEF-sekte leider Rutte, minister Hugo de Jonge, toenmalig minister Grapperhaus en de NCTV. De dienst hield zich onder meer bezig met het bestrijden van ‘desinformatie’. Dat is alle informatie die strijdig is met de door de overheid verstrekte informatie. De NCTV werkte in coronatijd nauw samen met het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een militaire eenheid. Onder andere Viruswaarheid en Farmers Defence Force werden gericht geobserveerd. Ook gingen er datastromen vanuit de NCTV naar het LIMC, wat kan verklaren waarom mensen die zich kritisch uitspraken op social media politie aan de deur kregen. Maandenlang was er geen wettelijke grondslag voor de activiteiten van het LIMC. De NCTV handelde als opdrachtgever al die tijd dus buiten de wet, constateert Van den Bos. Alle coronamaatregelen kwamen via de NCTV binnen bij de ministeries. “Nederland werd met ijzeren hand geregeerd. De crisisorganisatie rond de pandemie werd niet alleen autoritair, maar ook totalitair aangestuurd.”

De coronamaatregelen lijken bovendien internationaal op elkaar afgestemd te zijn. De NCTV verzocht om contact tussen de Nederlandse crisisbestrijding en de FBI. “Dit wekt sterk de indruk dat de crisisaanpak internationaal is georganiseerd tussen de interne inlichtingendiensten.”Van den Bos schrijft: “Veiligheidsdiensten zijn handelaren in veiligheid in ruil voor (grond)rechten. In de coronacrisis hebben wij kunnen zien wat gebeurt wanneer je een gezondheidscrisis beschouwt als een zaak van veiligheid, en een dergelijke dienst onder het departement Veiligheid & Justitie vrij spel geeft over de grondrechten van burgers.”

(7)Aartsbisschop Vigano: ‘Coronapandemie’ was proefballon voor Nieuwe Wereldorde

Op de G20-top op Bali informeerde Klaus Schwab wereldleiders over de stappen die in de toekomst gezet moeten worden om een wereldregering te installeren. Dat zei aartsbisschop Carlo Maria Vigano tijdens een bijeenkomst van Doctors for Covid Ethics. Schwab deed op Bali een opmerkelijke uitspraak. Hij zei: “Tijdens de vierde industriële revolutie krijgen de winnaars alles. Dus als u een World Economic Forum-pionier bent, behoort u tot de winnaars.”Hij zegt daarmee dus eigenlijk dat diegenen die niet meegaan in zijn ‘vierde industriële revolutie’ buiten de boot vallen en alles zullen verliezen, inclusief hun vrijheid, aldus Vigano. Klaus Schwab bedreigt de leiders van de G20-landen: voer de programmapunten van de Great Reset in jullie landen uit, anders zwaait er wat. Dit gaat nog veel verder dan de pandemie, het is een wereldwijde staatsgreep. Het is van groot belang dat mensen hiertegen opstaan, benadrukte de aartsbisschop. Het World Economic Forum vormt een ernstige bedreiging. Deze internationale maffia heeft de wereldleiders tot slaaf gemaakt of gechanteerd, zei Vigano. De uitspraken van Schwab en zijn adviseur Yuval Noah Harari maken duidelijk dat de pandemie een proefballon was voor het invoeren van dwangmaatregelen en het inperken van individuele vrijheden. Wat zijn de volgende stappen? Door middel van economische en energiecrises wil de elite een wereldregering realiseren, zei Vigano.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud