Uit het nieuws 08-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

Allen die de prik hebben gehad kunnen er volgens diverse deskundigen zeker van zijn dat hun DNA nu aan het veranderen is.

 

Diverse medische deskundigen hebben bij herhaling bewijzen geleverd dat het niet om een vaccin gaat wat de mensen ingespoten krijgen. Ook het Helsinki Comité voor de Rechten van de Mens zegt dat het COVID ‘vaccin’ geen vaccin is, maar onherstelbare genetische schade veroorzaakt. De injectie brengt schade toe aan bijna elk systeem in het menselijk lichaam. Met behulp van mRNA wordt genetische informatie in het DNA gemanipuleerd en veranderd. Diverse onderzoekers, waaronder Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh, wijzen in een review op de risico’s van de mRNA vaccinaties van Pfizer en Moderna en zeggen dat er sprake is van experimentele gentherapie die catastrofale gevolgen kan hebben zoals anafylactische shock, auto-immuunziektes, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en veranderingen in het DNA. Uit een artikel op Natural News blijkt dat de schade die wordt aangericht door spike eiwitten in de vaccinaties nog vele malen groter is dan gedacht.Tijdens de Wereldgezondheidstop in Berlijn 24-26 oktober 2021 bevestigde Bayer-bestuurder Stefan Oelrich letterlijk dat het mRNA-vaccin een vorm van gentherapie is.

Meerdere landen kondigen inmiddels oneindige "boostershots" aan. Bedrijfsvoorzitter Noubar Afeyan van Moderna heeft aangekondigd dat de “gevaccineerden” in de Verenigde Staten een “jaarlijkse booster” spike-eiwitten prik nodig hebben om volledig beschermd te blijven. Wanneer de diverse deskundigen gelijk krijgen zal het aantal sterfgevallen na de boostershots enorm gaan toenemen en het zal niet bij de derde prik blijven. Farmaceutische kartels willen dat je permanent tot slaaf wordt gemaakt, zodat de winststroom van Big Pharma oneindig door kan gaan en sommige corrupte politici en andere vaccinpropagandisten eveneens hun zakken kunnen blijven vullen. Inmiddels is de vaccinatieschade enorm en zelfs kinderen zijn niet meer veilig in de handen van de gewetenloze Baäl monsters.

Featured ImageDe epidemie van zogenaamd onverklaarbare tienersterfgevallen blijft ons allemaal schokken zegt Dr Vernon Coleman: “Een student in Solihull kreeg de prik, liep bloedstolsels op, kreeg een hartstilstand en stierf. Een 17-jarig meisje stierf minder dan 24 uur na een prik. Een kind stierf in Essex. Een ander stierf in Leicester. Enzovoort. Volgens de eigen cijfers van de Britse regering, gepubliceerd op theexpose.uk, ligt het aantal sterfgevallen onder kinderen 52% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde sinds het prikken begon.”

En nog steeds ontkennen de autoriteiten de link met de vaccinaties. De reguliere media en het medische establishment, hun loyaliteit gekocht en betaald, weigeren de voor de hand liggende verklaring te accepteren, dat deze kinderen het slachtoffer zijn van de onnodige, experimentele prik.

Mike Adams meldt op brighteon.com dat de hele genetische structuur van de gevaccineerden aan het muteren is. Ook meldt hij dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) met een 17-0 beslissing heeft ingestemd voor goedkeuring van “noodgebruik” van covid-vaccins bij kinderen in de leeftijd van 5 – 11 jaar en dat terwijl de sterfgevallen alleen maar toenemen er helemaal geen medische noodzaak is voor het vaccineren van kinderen. Dr. Eric Rubin, editor-in-chief of the New England Journal of Medicine zegt dat er alleen maar risico’s zijn.

Microscopie-expert Robert Young analyseerde de ‘vaccins’ van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen en deed schokkende ontdekkingen. Zo vond hij nanodeeltjes, magnesiumoxide en aluminiumoxide, chloride, natrium, zogeheten trypanosomen, verschillende metaalsoorten en grafeenoxide wat kan leiden tot bloedstolling. In het Pfizer prik vond Young zelfs parasieten. Medisch deskundige Jane Ruby zei in de Stew Peters Show dat ze de foto van een parasiet in het Pfizer-vaccin als  ‘ongelooflijk schokkend’ had ervaren en zei verder dat de parasiet dodelijk is voor de mens.

 

Ook de Amerikaanse arts Carrie Madej liet onlangs vaccins van Moderna en Janssen onderzoeken. Er bleken allerlei bizarre structuren in te zitten, waaronder een ‘object of organisme’ waar ‘tentakels uit kwamen’. Madej liet in "The Stew Peters Show" beelden zien die de hele wereld zouden moeten schokken. Zij doet een oproep onmiddellijk te stoppen met deze vaccinaties vanwege de nu al enorme aantallen slachtoffers wereldwijd.

 

Carrie Madej

 

Het is beangstigend dat dit allemaal in mensen wordt geprikt. Dit moet nu stoppen want de toekomst van Gods Schepping staat op het spel. Hoeveel bewijs hebben mensen nog nodig om te weten dat er iets verschrikkelijk mis is. Het is volkomen redelijk en legitiem om nee te zeggen tegen de vaccinatieterreur. Ongevaccineerden krijgen te horen dat zij het probleem zijn en dat de wereld pas weer normaal kan worden wanneer zij zich laten vaccineren. Maar de ongevaccineerden hebben het volste recht zich niet te laten vaccineren want de satanische machthebbers aan de top laten er geen enkele twijfel over bestaan wat ze met de wereldbevolking van plan zijn.

 

Alle onderzoeken naar de veiligheid van de vaccinaties en de werkzaamheid zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door de multinationale farmaceutische bedrijven met winstoogmerk. Geen van de onderzoeksgegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld voor onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken. Mike Yeadon, de voormalige wetenschapper van Pfizer, waarschuwt voor de gevaren niet alleen van de vaccinaties, maar ook de grotere agenda. Zo heeft hij een stappenplan richting New World Order gepubliceerd, waarin zes verschillende fases worden gedefinieerd. Al deze informatie wordt bewust verzwegen door de media, in de journaals en in de talloze praatprogramma’s op de televisie. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen Gods Schepping aan de kaak te stellen.

 

De brieven aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring zijn tevens woorden voor de hedendaagse gelovigen.

 

De Here Jezus was volledig op de hoogte van de geestelijke conditie van elke gemeente zoals in het boek Openbaring valt te lezen. Ook de individuele gelovige in de gemeente werd aangesproken. Hij prees de gemeenten om hun successen en berispte hen om hun fouten. Hij gaf hen vriendelijke en liefdevolle raad en was bezorgd om iedere gemeente. Hij dicteerde die brieven niet voor de belangrijkste leiders maar schreef ze aan afzonderlijke gemeenten, kleine groepen gelovigen. Hij wist dat iedere gemeente met strijd te maken had. De zeven Gemeenten werden speciaal uitgekozen uit alle andere gemeenten vanwege haar karakteristieke eigenschappen, die later in de opeenvolgende eeuwen ook zouden optreden. Het gaat dus bij deze brieven niet alleen over de vroegste gemeenten, maar bevatten eveneens praktische lessen voor onze tijd. In alle tijden zijn en waren er gemeenten die trouw de Heer dienden en gemeenten die het spoor van de Bijbel kwijt waren.

 

Het was in de tijd van de brieven bepaald geen rozengeur en maneschijn om een volgeling van Jezus te zijn. Toen Paulus zijn brieven schreef aan de jonge Timoteüs na Jezus' opstanding was Paulus al een bejaarde man geworden. Hij was al eens door Rome gevangengenomen, met roeden geslagen, gegeseld, opgesloten in een koude kerker met zijn voeten in houten balken vast geklonken en had schipbreuk geleden. Daarnaast werd hij in eigen land vervolgd en voortdurend opgejaagd door de Schriftgeleerden die hem wilden stenigen om hun eigen religieuze tradities te beschermen. Ook vandaag hebben Jezus’ volgelingen te maken met vervolging, moord en doodslag. De wereld heeft er nauwelijks oog voor maar de moordpartijen op christenen door extremistische moslims is bijna aan de orde van de dag. In het overzicht van Open Doors (2020) wordt duidelijk dat in bijna de helft van de 73 genoemde landen, christenen zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege hun geloof. Politiek en Kerken zijn doodstil en laten het gebeuren.

 

Jezus’ volgelingen hebben vandaag niet alleen met extremistische moslims te maken, maar ook met de Babylon-machthebbers die volledig onder invloed staan van Gods tegenstander de duivel. Zij en hun uitvoerende trekpoppen vertegenwoordigen Babylon met al zijn hebzucht leugens en bedrog. Ze confronteren ons onder meer met coronadictatuur, bedrieglijke cijfers, arrogantie, dwangmaatregelen, drang, wetteloosheid, valse getuigenissen en kwaadaardigheid. Deze eigenschappen komen uit hun hart zegt de profeet Jeremia: Jeremia 17:10 “Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden”.

 

Matthéüs schrijft in vers: 15:18-19-20 “Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken…”

 

Hoe toepasselijk zijn deze woorden in relatie met wat wij vanaf het voorjaar van 2020 meemaken. Wij hebben te maken met machthebbers en hun trawanten die een loopje nemen met Gods Woord. Wij hebben te maken met kerkleiders die meeheulen met Klaus Schwab en zijn kliek. Sommigen gaan zelfs zover hun volgelingen op te roepen zich te laten vaccineren met troep waarin het door God in de mens aangebrachte DNA wordt gemanipuleerd en wat bovendien ook nog voorzien is van foetaal weefsel. Onlangs zijn er onthullingen van Pfizer-leidinggevenden vrijgegeven die aantonen dat de mRNA-genserums geaborteerd foetaal materiaal bevatten. Onderzoek heeft uitgewezen dat er ook in het ‘vaccin’ van AstraZeneca foetuscellen verwerkt zijn van 14 weken oude geaborteerde baby’s. Diverse kerkleiders blijken hier geen enkel bezwaar tegen te hebben. Ze spreken zelfs van een gave Gods!

 

Het prikken tegen Covid-19 werd al in december 2020 aangeraden door de Nederlandse kardinaal Eijk, die gezagsgetrouw spreekt over ‘vaccins’. Ook de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (paus Franciscus) deed een krachtige oproep aan mensen om zich te laten vaccineren. Hij spreekt van “een daad van liefde”.

 

Psalm 94: 20-21Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht?Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig.”

 

In Suriname hebben 75 kerkleiders zich duidelijk uitgesproken tegen vaccineren te zijn.Zij geven er blijk van kennis van zaken te bezitten en bovendien Gods Woord niet te verloochenen.

 

In Nederland doen zelfs twee politieke partijen- die zich ‘christelijk’ noemen- het CDA en CU, driftig mee met het samenspannen met de goddeloze Babylonische krachten die zich huldigen in mateloze luxe en weelde, rijk geworden van waanzinnige hebzucht. Ook de bewoners van Smyrna waren bezeten van de geest van hebzucht en streefden naar macht, geld, invloed en aanzien. Jezus, had deze gemeente al gewaarschuwd dat hun veel leed te wachten zou staan, dat ze voortdurend te lijden zouden krijgen van tegenstand en vervolging. Maar ook bemoedigende Hij hen door te zeggen, dat zij in Gods ogen rijk waren, ook al werden hun aardse goederen geroofd en ontbrak het hun aan alles, wat het materiële betreft. Dat roven van al onze bezittingen is ook wat Klaus Schwab heeft aangekondigd! Hij spiegelt ons een toekomst voor waarin mensen niets meer zullen bezitten en toch gelukkig zijn.

 

“Wees getrouw tot de dood” waren Jezus’ woorden, dan zal: “Ik zal u geven de kroon des levens”. Bemoedigende woorden waardoor zijn volgelingen Hem trouw bleven ook al koste dat hun leven. Zij wisten dat Jezus ook voor hen de dood had overwonnen door zijn opstanding. Hoewel de gemeente in Smyrna nog niet volledig te vergelijken is met onze tijd, zijn de contouren wel degelijk zichtbaar. De ware volgelingen van Jezus zullen het steeds moeilijker krijgen onder de golf van terreur van de huidige machthebbers. Het enige wat mensen kan redden is dat zij het eeuwige Woord van God serieus nemen en nadruk leggen op de naderende wederkomst van Jezus.

 

Efeziërs 2: 8-9-10Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wanneer wij de cijfers moeten geloven zou er sprake zijn van een enorme toename van het aantal besmettingen maar zoals inmiddels genoegzaam bekend worden de testen om dit vast te stellen uitgevoerd met de totaal onbetrouwbare Polymerase Chain Reaction (PCR) tests. Ze weten dat een positieve PCR-test niets te maken heeft met een besmetting, maar ze gebruiken deze bedriegerij om de bevolking verder te onderdrukken. De Nederlandse bevolking wordt met deze testen nog steeds massaal in de maling genomen. Ook het slavenmasker wordt per 6 november opnieuw heringevoerd in onder meer supermarkten en andere winkels. Deze maskers dienen slechts om ons gedrag te beïnvloeden en gehoorzaamheid af te dwingen. Diverse deskundigen hebben vastgesteld dat deze maskers geen toegevoegde waarde bieden als bescherming tegen het virus maar juist zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid!

Dat het in de ziekenhuizen weer pompen of verzuipen is, heeft volgens velen niet te maken met het coronavirus, maar met de kaalslag in de zorg. Dat de ziekenhuizen weer vol lopen is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Dat gebeurt jaar na jaar zodra de R in de maand komt. Bovendien zijn wij in Nederland geconfronteerd met het sluiten van ziekenhuizen, het ontslaan van tienduizenden medewerkers uit de zorgsector, het terugbrengen van het aantal ic-bedden, het met miljarden euro’s tegelijk snijden in de gezondheidszorg tijdens Rutte 3. We betalen ruim 2 miljard zorgpremie per maand met zijn allen in Nederland, daarvoor krijgen we een systeem dat bij 3000 opnames in de ziekenhuizen al op tilt slaat. Niets daarover natuurlijk bij de persconferentie van Rutte&Co.

De gezondheidspas is vervangen door de QR-code

Mensen die principes hebben moeten boeten, aldus de polariserende Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Deze figuur met zijn onwetenschappelijke vaccinatiegebral is een van de aanjagers van de angstpandemie en wekt regelmatig afschuw met zijn uitspraken. Volgens hem moet de volksgezondheid op dit moment prevaleren boven de principes van mensen die zich weigeren te laten vaccineren. “Deze man is zieker dan ziek,” stelt politiek commentator Eva Vlaardingerbroek.

Hij was ook al voor herinvoeren van de anderhalve meter om de stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.Hij noemde de situatie ‘heel ernstig’ en zei dat de ziekenhuizen weer vol stroomden, vooral met ongevaccineerde mensen een uitspraak echter die door diverse deskundigen wordt tegengesproken. Ik kan en wil niet meer zwijgen over wat er gaande is” schrijft een IC-verpleegkundige in een bericht aan Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD).

Arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft een update gepubliceerd over het aantal wel- en niet-gevaccineerde opgenomen patiënten in de maand oktober. Het aandeel gevaccineerden stijgt verder naar meer dan 60 procent, laat Mulder weten. Het betreft mensen die positief zijn getest op corona en die zuurstof nodig hadden.

Minister Grapperhaus, die vorig jaar in opspraak raakte omdat hij op zijn bruiloft de coronamaatregelen aan zijn laars lapte, wil dat coronaregels beter worden nageleefd en strenger worden gehandhaafd. Hij zei dat burgemeesters mystery guests kunnen inzetten, oftewel undercover controleurs (nieuwe Gestapo). Hij wil met deze verklikkers op ongevaccineerde horecabezoekers gaan jagen. De tijden van Hitlers nazibewind lijken te herleven. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat. De wereldbevolking wordt overspoeld met het ultieme kwaad. In Nederland bewijst het bewind van onruststokers al ruim anderhalf jaar dat ze meedogenloos zijn en met hun ongrondwettelijke maatregelen nergens voor terugdeinzen. Het gaat om nietsontziende lieden die tot alles in staat zijn om hun Babylon bazen te gerieven. De ongevaccineerden worden wreed tot zondebok gemaakt door de propaganda van de overheid en de media en onder druk gezet door anderen om je heen die geen onderzoek doen naar de waarheid maar zich gewilloos naar de slachtbank laten leiden.

Dit is wat ik op 30-11-2020 schreef in mijn nieuwsbrief: Vaccinaties is één van de volgende dwangmiddelen waaraan de wereldbevolking zich zal moeten onderwerpen. Ze zullen dat in eerste instantie presenteren als vrijwillig. Maar zonder vaccin zal het leven zeer ongemakkelijk gemaakt worden. Zonder ‘vaccinatiecertificaten’ zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen ze ons dwingen ons lichaam te laten injecteren met een vaccin waarvan de consequenties niet te overzien zijn. Verplichte vaccinatie is bedoeld als openlijke controle over het lichaam en de geest van mensen (menselijke slavernij). Verplichte vaccinaties zijn echter volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

De ‘complotdenkers’ blijken keer op keer gelijk te krijgen. Er is sprake van een ongekende misdaad van figuren met een totaal gebrek aan een normaal menselijk functionerend geweten. Ze lijken mensen alleen nog als nuttig te ervaren om er mee te experimenteren. Alle gevoel van menselijkheid en mededogen lijkt door de inhumane monsters te zijn uitgeschakeld, weggevaagd. Het aantal slachtoffers zegt ze kennelijk helemaal niets. Zo willen ze niets horen over de onder meer door EudraVigilance gepresenteerde sterftecijfers en gevallen van “ernstige” bijwerkingen. Deze Europese Database meldde tot en met 19 oktober 28.103 doden en 2.637.525 gevallen met lichamelijke aandoeningen. Zelfs het aantal sterfgevallen bij het Lareb de eigen organisatie van de overheid komt in geen enkel praatprogramma op de televisie of in de krant aan de orde. Deze cijfers worden met reden bewust weggehouden want wanneer men deze cijfers zou publiceren wil niemand zich meer laten vaccineren. Naast al deze vaccinatie slachtoffers is er ook niets te vinden over de verklaring die door maar liefst 7200 artsen en wetenschappers is ondertekend waarin zij zich uitspreken tegen het coronabeleid en de beleidsmakers en spreken van potentiële ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Met elke dag die voorbijgaat, sterven duizenden mensen of worden ze in hun gezondheid aangetast door de illusie dat de zogenaamde vaccins een oplossing voor de pandemische noodsituatie garanderen.

“Het menselijke leven betekent kennelijk helemaal niets voor ze. Alles is gebaseerd op leugens en fabels, misleiding en bedrog, intimidatie en discriminatie. Wat ze doen is enkel de belangen te dienen van een internationalistische/ globalistische elite,” zegt FvD Kamerlid Gideon van Meijeren in gesprek met Jorn Luka. Om de door Rutte&CO aangekondigde maatregelen in te laten gaan zal er waarschijnlijk eerst nog wel een Kamermeerderheid gevonden moeten worden voor de nieuwe maatregelen, omdat er een wetswijziging voor nodig is.Maar dat is gezien de vorige dwangmaatregelen totaal geen probleem. Op enkele uitzonderingen na zullen alle partijen gewoon weer vóór stemmen net zoals ze vorig jaar met de coronawet hebben gedaan. Waar zijn de verdedigers van onze burgerrechten gebleven? Wie is nog bereid de tirannie te stoppen? In een normale wereld zouden al die jaknikkers onmiddellijk uit hun functie gezet-en aangeklaagd worden.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud