Uit het nieuws 06-04-2020

Door: Franklin ter Horst.

Is het Wuhan- coronavirus een argument voor invoering nieuwe wereldorde?

De voormalige Britse premier Gordon Brown heeft politieke leiders opgeroepen om een ‘tijdelijke vorm van een wereldregering’ (Nieuwe Wereldorde) op te richten om het Wuhan-virus te bestrijden. Het is niet zo vreemd dat Brown deze uitspraak doet want hij heeft net als een groot aantal andere figuren het ”International Visitors Leadership program” gevolgd in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs” waar ze zijn klaargestoomd om de Elite (globalisten) te dienen. Honderden politieke leiders hebben hier een opleiding genoten waaronder de voormalige Britse premier Tony Blair en de Nederlandse premier Balkenende die de opleiding in 1985 heeft gevolgd gelijktijdig met de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy. Doelstelling van deze opleiding is wereldwijd de reeds bestaande macht van de Globalisten te stabiliseren om op deze manier hun doelstellingen verder te concretiseren, het installeren van een “Nieuwe wereldorde”.Zo ziet Brown het Wuhan-virus kennelijk bij uitstek een middel om dit systeem wereldwijd te installeren omdat het virus inmiddels de hele wereld omvat. Klik hier voor een artikel over 42.000 doden in Wuhan.

Gordon Brown Wikipedia

Het is niet ondenkbaar dat het Wuhan-virus (corona-virus of Covid-19) door de Globalisten zal worden gebruikt om de wereldbevolking te dwingen verregaande beperkingen van hun vrijheden op te leggen. Het zal in ieder geval nooit meer worden zoals het was. Wie weet gebruiken ze de huidige situatie om de hele wereldbevolking onder volledige controle te brengen (dictatuur) door de mensen onder meer te voorzien van de al jaren geleden aangekondigde implanteerbare chip, of een andere manier van totale controle.

De kans is groot dat er een totalitair identificatiesysteem aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen. Het kan zo maar zijn dat de Globalisten deze crisis zullen aangrijpen om het huidige betalingsverkeer volledig af te schaffen. Het argument zal zijn dat een dergelijke beslissing het terrorisme terug zal dringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van een 'über-groep' die een wereldregering wil vormen, definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit en nationale grenzen als obstakels zien.’ De grootste barrière voor het invoeren van een wereldregering is het nationalisme. Daarom moet de wereldbevolking worden gehersenspoeld zodat ze achter de opheffing van grenzen zullen gaan staan, zodat uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden uitgeschakeld. Bijzonder lachwekkend is dat de miljarden verslindende- als los zand aan elkaar hangende Europese Unie (EuroBabel) het grote voorbeeld wordt genoemd. De 'über-groep' ziet nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de Globalisten vergemakkelijken. Daarnaast werken ze niet alleen toe naar een één Wereldregering, maar ook naar één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst.

Volgens de gewezen radiopresentator Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', bestaat er een groep elitaire personen Globalisten die onderdeel vormen van een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het christendom verwerpen en de 'duistere kant' omhelzen. 'Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie,' schrijft Monteith. Zij ontmoeten elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het Wereld Economie Forum in Davos, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg vergaderingen, Skulls&Bones, de Council on Foreign Relations (CFR), de Bohemian Grove seminars die ieder jaar in  juli in Californië plaatsvinden en niet te vergeten de Club van Rome. De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen.

Psalm 2:2 “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.”

Dat er sprake is van een groep figuren die in werkelijkheid de wereld besturen is trouwens niet iets van de laatste jaren want Honoré de Balzac (1799-1850) schreef daar al het volgende over: ”Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali (1804 – 1881) schreef: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858- 1919) beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

In 1950 stelde James Warburg, lid van de Council on Foreigh Relations (CFR), en architect van het Federal Reserve Systeem, voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen: “Wij zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van overeenstemming”. In 1957 zei de toenmalige Secretaris-generaal van de NAVO, Henri Spaak: ,,we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen.” Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger, een opiniestuk getiteld: ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken (Orde uit Chaos). Ook beschreef Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering”.  

Het machtscentrum van de Globalisten is piramidaal geconstrueerd met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool.

Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken "Annuit Coeptis" en "Novus Ordo Seclorum" ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

David Rothkopf, documenteert in zijn boek getiteld: 'Superklasse: De Wereldwijde Machts Elite en de wereld die ze aan het maken zijn' hoe wereldwijd slechts enkele duizenden mensen bepalend zijn voor de belangrijkste politieke beslissingen. De Nieuwe Wereldorde wordt door hem een samenzwering genoemd van de Jezuïeten en het Vaticaan en allerlei organisaties om uiteindelijk de hele wereldbevolking onder hun controle te brengen. ‘Paus’ Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) is niet alleen een fanatiek pleitbezorger voor het samenvoegen van alle religies, maar is tevens groot voorstander van de vorming van een Wereldregering.

Aurelio Peccei, de oprichter van de Club van Rome, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een 'wereldbewustzijn' en een 'nieuw en verlicht humanisme.' Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de 'uitvinder' was van het 'Christus bewustzijn' concept, dat ook in sommige kerken nog steeds populair is. Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials, leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals Planned Parenthood.

Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Globalisten. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat deze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen.

Efeziërs 5:11 “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.”

Eén van de terreinen waarop de Globalisten hun misleidende activiteiten kunnen ontplooien, is dat van de internationale media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.” Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van nep-nieuws. Er wordt nauwelijks aandacht besteedt aan het doen en laten van de Globalisten en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door hen worden gedicteerd. Ze waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Tijdens de Bilderberg bijeenkomst in Baden-Baden in juni 1991 liet David Rockefeller daarover geen enkele twijfel bestaan:

“Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.”

Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Zonder dat de mens zich hiervan voldoende bewust is wordt hij in de armen gedreven van de zogenaamde "Hervormers". Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ze praten over vrede maar onze wereld wordt bedreigd door chaos en een aanstaande werelddictatuur.

De NWO, ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar is werkelijkheid geworden. Dit is wat de Bijbel zegt over machthebbers:

Psalm 146:3-4-5Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God…”

In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer. De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren zal verbreken:

 

Psalm 33:10 “De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën…”

 

Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De meedogenloze realiteit van het Wuhan-virus is verontrustend. De hele wereld is inmiddels ontwricht zodat de vraag gerechtvaardigd is of dit virus het begin is van de in de Bijbel voorzegde chaos. Besmettingen zijn nu vastgesteld in 195 van de 195 landen. In een op 16 maart 2020 gepresenteerde schokkende studie van het Imperial College (PDF-File) staat dat de strijd tegen het virus wel eens 18 maanden zou kunnen duren. De Globalisten kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om de weg te bereiden voor de komst van de valse messias. De figuur zal de in nood verkerende wereldbevolking een rijk van geluk en vrede beloven maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging brengen.

De aanstaande chaos is op velerlei gebied zichtbaar. De Globalisten menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ‘Sterke man’ die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. Men praat over een “post human world”. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. De ‘vredelievende religie’ laat zien dat de islam maar één doel heeft: door middel van het zwaard de wereldheerschappij te bemachtigen. De financiële wereld lijkt niet meer aan een volledige ineenstorting te ontkomen. Het aantal aardbevingen neemt gestaag toe. Aardbevingen zijn er altijd geweest maar nog nooit zo frequent als de laatste jaren. Klik hier voor het aantal aardbevingen van de laatste zeven dagen.In het spel van wereldoverheersing, terwijl de wereld afglijdt in chaos en instorting, kijkt de Chinese leiding toe. Ambtenaren van dit communistische regime kijken glimlachend naar de ineenstorting van het Westen.

Zwermen van miljarden sprinkhanen hebben vorig jaar in het Oostelijk deel van Afrika waaronder landen als Kenia, Somalië, Uganda, Zuid-Sudan en Ethiopië een enorme ravage aangericht onder gewassen, waardoor een voedselcrisis is ontstaan. Gigantische zwermen hebben zich verplaatst naar Pakistan waar in november 2019 eveneens de noodtoestand is uitgeroepen. Nu bereid China zich voor op een invasie van sprinkhanen. 

Wat eveneens verontrustend is, is het verval in de buitenwijken van grote steden wereldwijd. Een voorbeeld zijn de diverse Amerikaanse steden die worden geconfronteerd met buurten die worden ‘bewoond’ door daklozen. Zo bezit Los Angeles een buurt van daklozen  genaamd "Skid Row". Deze buurt is overspoeld met drugs, afval, menselijke uitwerpselen, ratten en alle denkbare soorten vuiligheid. Daarnaast verspreiden zich hier ziekten als aids, hepatitis A en Shigella en ziekten die al honderden jaren niet meer gebruikelijk zijn in de ontwikkelde wereld! In 2019 hebben de autoriteiten van Los Angeles Skid Row uitgeroepen tot 'tyfusgebied'. Tal van bewoners hebben tuberculose opgelopen. Zelfs sommige medewerkers van de politie hebben deze derdewereldziekten opgelopen. Sommige deskundigen waarschuwen voor het ontstaan ​​van builenpest - een ziekte die in de 14e eeuw een groot deel van Europa heeft uitgeroeid! Soortgelijke omstandigheden zijn te vinden in delen van Baltimore, Seattle, San Francisco en andere steden in de Verenigde Staten. Gelijksoortige omstandigheden doen zich ook in andere delen van de wereld voor waaronder in de townships in Zuid-Afrika. Het zijn verontrustende gebeurtenissen, zeker wanneer het Wuhan-virus zich ook naar dit soort buurten uitbreid. Ook bestaat er een reële kans dat het Wuhan-virus zich in de overvolle vluchtelingenkampen in onder meer Turkije, Griekenland en Syrië zou kunnen uitbreiden.

Opvallend is ook dat het Wuhan-virus samenvalt met de alsmaar toenemende roep om de herbouw van de Tempel in Jeruzalem en praktisch alle grote rabbijnen zeggen dat de Messias zich spoedig zal openbaren. ‘Alle tekenen waar de profeten over hebben gesproken vinden nu achter elkaar plaats.’ Wij weten vanuit de Bijbel dat de tempel in bezit zal worden genomen door de valse messias nadat de wereld met een onvoorstelbare chaos te maken heeft gekregen. De wereldbevolking zal hem eerst als de grote redder omhelzen. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder zijn dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van de Bijbel.

 

De angst die het Wuhan-virus met zich meebrengt kan er toe leiden dat mensen de een of andere vorm van registratie, een merkteken zullen accepteren. Of het coronavirus het startsein hiertoe zal zijn valt moeilijk te zeggen, maar het zou zomaar kunnen. Bij het merkteken gaat het om een brandmerk, het betekend dat je eigendom bent en in dienst staat van de overheerser. Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren iedereen zal worden uitgesloten deel te nemen in de komende cashloze wereldeconomie. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. Wanneer je weigert hier aan mee te doen dan zul je zonder pardon worden buitengesloten van alle sociale activiteiten.

De Bijbel spreekt ook over een merkteken.

Openbaring 13:16-18  “En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

Volgens de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong, ex-adviseur van het Witte Huis en met tal van contacten in regeringskringen, overweegt de VS serieus om een verplichte geïmplanteerde microchip in te voeren, zogenaamd om de Wuhan-crisis op te lossen.

De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’. Velen dragen echter oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (Bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De Globalisten hebben de mensheid in feite al vele jaren rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen is hun invloed subtieler geworden maar ze zijn altijd aanwezig gebleven. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels.

Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog, verraad en chaos. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden.

Franklin ter Horst