Uit het nieuws 04-01-2021

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten. (deel 2)

Babylon is een zondeberg en is schuldig aan de verleiding van de hele wereld. De machthebbers die verantwoordelijk zijn voor dit Babylon ontvangen niet alleen het oordeel over de eigen zonden, maar tevens dat zij de wereldbevolking hebben meegesleept in hun geldzucht en genocidale plannen. Babylon is de hoogste vorm van dwaze hoogmoed. Haar grootheidswaanzin wordt door God beantwoord met haar ondergang. Babylon zal tot stof worden. De machthebbers en hun trawanten die zich heer en meester waanden dachten de macht voor altijd in handen te hebben. Zij dachten de wereldbevolking ongestraft te kunnen terroriseren door ze absurde dwangmaatregelen op te leggen. Ze wensten geen rekening te houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. Er zal gerechtigheid plaatsvinden. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige goddeloze Babylon ten onder gaan.

Er komt een moment waarop de machthebbers en hun trekpoppen niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Zij dachten de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen. Hun macht zal echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vandaag genieten ze nog van hun rol op het wereldtoneel en van hun weelde maar ze zullen alles kwijtraken en nooit meer in staat zijn de mensheid te terroriseren. Het einde van Babylon betekent het einde van de machthebbers en markeert tevens het einde van de draak de, antichrist en de valse profeet.

 

De koningen en andere machthebbers hebben van de hoererij met Babylon genoten. Ze kunnen niet geloven dat ze alles zijn kwijtgeraakt dat het afgelopen is met hun Babylon waarvan ze geloofden dat het onsterfelijk was. De gevolgen van het Goddelijk oordeel zullen tot aan de einden van de aarde merkbaar zijn.

 

Heel de beschrijving van Babylon in hoofdstuk 18 laat er geen twijfel over bestaan, dat het politiek-religieuze stelsel (wereldkerk) nauw verbonden is met de tegenwoordige welvaartseconomie. De financiële machtselite heeft jarenlang hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten, maar nu is het met hun machtswellust afgelopen. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken.

 

Het zal niet het einde van de wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldbestel, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan het voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingsbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Maar de inbezitneming van de aarde door de rechtmatige Koning Jezus/Yeshua nadert zijn voltooiing.

Nadat de satanische grote hoer is verdelgd, is de tijd aangebroken voor de bruiloft van het Lam. Er is een einde gekomen aan alle vormen van valse religie. Alle menselijke religieuze bedenksels en de door satanische machten geïnspireerde godsbeschouwingen zullen onder de gerichten volledig uitgeschakeld worden. De overwinning over de tegenstanders van God is behaald en er is een volledig einde gekomen aan de heerschappij van Gods tegenstanders. Babylon is voor eeuwig verwoest. Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. In de hemel is de reactie op de val van Babylon enorm. Het Halleluja wordt zelfs viermaal herhaald. Het grote Babylon is voor de ware gelovigen een bijzonder zware last geweest. Zij die niet in het gareel van de machthebbers en hun trekpoppen wensten te lopen, zijn als een paria behandeld. Alleen zij die het Gods Woord voor waar hebben aangenomen zullen begrijpen wat er allemaal aan de hand is.

Johannes ziet koningen, prinsen, machthebbers, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen om aan de toorn van God te ontkomen en denken daar veilig en knus de catastrofe te kunnen overleven. Anderen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der straten. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze vluchten weg maar dat zal niets uithalen. Het zal louter verschrikking zijn waar Gods tegenstanders mee geconfronteerd gaan worden.

Alle grootheid van koningen en machthebbers met hun trawanten is plotseling verleden tijd. Ze hebben niet geloofd in de God van de Bijbel en daarom niet geluisterd naar Zijn waarschuwingen. Ze hebben niet geloofd in Gods Zoon Jezus/Yeshua. Maar plotseling zal alles wegvallen. Voor de ongelovige mens is de komst van de val van Babylon een ontstellende gebeurtenis. Verbijstering en doodsangst zullen de weerspannige, ongehoorzame mens aangrijpen.

 

De hemel gaat open en daar komt de ruiter op het witte paard, de grote overwinnaar die vonnis velt. Nu moeten de laatste vijanden op aarde nog verslagen worden: de draak, de twee beesten en de koningen en hun aanhang. Hij komt, gezeten op een wit paard, op een strijdros. Het ogenblik is aangebroken dat de goddeloze volkeren geoordeeld worden. Het is de tijd van gerechtigheid en oordeel. Hij komt om de aarde te richten in alle rechtmatigheid.

 

De eindoverwinning van het Lam staat vast. Hij zal verschijnen in macht en glorie, oordelend over het systeem van het beest, oordelend over de naties en de aarde herstellen en over de aarde regeren in vrede en gerechtigheid terwijl ongelovigen hun straf ondergaan. Hij komt als de Koning der koningen om te heersen tot in alle eeuwigheid. Alleen Jezus/Yeshua zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Alle voorzeggingen aangaande Zijn wederkomst zijn letterlijk in vervulling gaan. Hij zal echter niet komen als ‘de lijdende Knecht des Heren’, maar als Rechter en Koning. Dan zal Hij komen als de grote strijder op het witte paard, met vele kronen, met een scherp zwaard en een ijzeren staf en zal Hij de oprichting aankondigen van Zijn duizendjarig vrederijk.

 

Duizendjarig vrederijk

 

De vier apocalyptische paarden uit Hoofdstuk 6 zijn Hem voorgegaan, en hebben allerlei oordelen voltrokken. Dan zullen Gods vrijgekochten uit alle geslacht en taal en volk en natie als koningen heersen op aarde. Dan zal Hij de rechtvaardigen vrede geven. Zij zullen in vrede oud worden en de jaren van hun geluk zullen vele zijn.

 

Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament laten er geen enkele twijfel over bestaan dat er een bijzondere periode op aarde zal komen, die gekenmerkt zal worden door een periode van werkelijke vrede. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om de Here te zoeken:

 

Zacharia 8:22-23 “Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

 

Alle regeringsvormen zoals wij die vandaag kennen, zullen zijn verdwenen. De machthebbers en hun trawanten zijn niet langer bij machte om misdaden tegen de menselijkheid te plegen. Het Messiaanse vrederijk zal een rustpunt worden voor de volkeren, een verademing voor allen die Jezus/Yeshua lief hebben en Zijn geboden onderhouden. Het is een periode waarin Hij als Messias op de troon van David in Jeruzalem over de gehele aarde zal regeren. Zesduizend jaren is het woeden van satan op aarde geweest maar nu hij zijn lugubere werk niet meer kan doen, ontstaat er een totaal andere situatie in de wereld want in het Duizendjarig Rijk zal dezelfde goddelijke luister aanwezig zijn als in de hof van Eden met Adam en Eva, voordat zij werden verleid.

 

Al het kwaad dat satan in de harten der mensen werkte zal verdwenen zijn. Er is niets wat het plan van Jezus/Yeshua in de weg staat, zodat Hij alles in volmaakte orde zal afwikkelen. Zodra Jezus/Yeshua terugkomt, zal Hij gezien worden zoals de discipelen Hem hebben gezien na Zijn opstanding. Met Zijn menselijk lichaam zal Hij zich vertonen, en hetzelfde gebeurt met alle gelovigen. Met een verheerlijkt opstandinglichaam zullen alle gelovigen hun Koning ontmoeten. Het Duizendjarig rijk is voor de ware gelovigen door de eeuwen heen de hoop geweest dat zij eens met Jezus/Yeshua verenigd zouden worden en samen met Hem te mogen regeren. Er zijn altijd mensen geweest, die op God vertrouwden, maar vooral, die deze geloofsverwachting hebben uitgesproken en doorgegeven aan de navolgende geslachten.

 

Het duizendjarige rijk zal een tijd van ongekende welvaart zijn. Men zal bouwen, planten, zaaien en oogsten. Er zal een ongekende overvloed zijn in de natuur, de bergen zullen “druipen van jonge wijn”: 

 

Jesaja 35:1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen.”

 

Voor dieren en mensen zal het een zeldzame tijd zijn, maar ook voor de aarde zelf, want al wat er groeit zal de heerlijkheid van haar Koning uitstralen. Jeruzalem zal weer het godsdienstig centrum worden, de “navel der aarde”. Het Duizendjarig Rijk vormt het sluitstuk van heel het verlossingswerk van Jezus/Yeshua. Dan zal de heerlijkheid van Hem ten volle geopenbaard worden. Zijn rijk zal de hele aarde omspannen.

 

De volgelingen van satan, de machthebbers en hun trawanten zullen uiteindelijk voor een hemels tribunaal worden gebracht waar ze geconfronteerd zullen worden met hun misdaden tegen Gods Schepping. Boeken zullen worden geopend. Hemelse boeken waarin hun misdaden staan opgetekend. Ze geloofden niet in God. Lucifer had hen wijs gemaakt in sprookjes te geloven, dat ze na hun dood zouden reïncarneren en daarna opnieuw hun machtsposities weer zouden kunnen innemen. Maar ze zullen bedrogen uitkomen. Eerst zullen ze levend met hun misdaden geconfronteerd worden en daarna uit de dood opgewekt om hun oordeel aan te horen.

 

Dat zal gebeuren na afloop van het Duizendjarig rijk. Na de overwinning op satan, die naar de hel verwezen is, volgt het visioen van het grote witte troonoordeel over de doden. Daar staan ze dan. Al hun daden zijn opgeschreven en zullen onder hun aandacht worden gebracht. Het bewijs staat zwart op wit dat ze het oordeel verdiend hebben, dat hun namen niet in het boek des levens staan en dat ze dus een ‘tweede dood’ moeten ondergaan. De grote witte troon staat hier alleen en is niet omgeven door “bijzitters” in het gerechtshof. Geen enkele mogelijkheid meer van hoop. Geen enkele mogelijkheid meer tot bekering. De doden worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken geschreven staat, naar hun werken. In deze boeken wordt de alwetendheid van God uitgedrukt, maar ook Zijn absolute rechtvaardigheid, want- zo staat er duidelijk-zij worden geoordeeld naar hun werken. Dat is de onontkoombare afsluiting van alle gericht, want alle levenden zijn immers geoordeeld. Allen zijn terechtgekomen waar zij behoren.

Het is dus heel belangrijk de twee opstandingen te onderscheiden in verband met het vrederijk. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over hen heeft de tweede dood geen macht. Nog eens wordt de nadruk gelegd op het feit dat de eerste opstanding alleen voor gelovigen en de tweede opstanding alleen voor ongelovigen geldt. Van de gelovigen wordt gezegd: ‘zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem duizend jaren regeren.

Het kan voor de ware gelovigen nog een tijdje intens en moeilijk worden, maar het resultaat is vrijheid en een toekomst voor de mensheid. God handelt krachtig namens degenen die Hem aanroepen. Laat u niet ontmoedigen door de misleidingen van de vijand, vooral niet in deze verschrikkelijke tijd waarin door de machthebbers en hun trawanten schaamteloze leugens en fraude over ons worden uitgestort. De slachtoffers van de huidige satanische kliek staan niet alleen, zij hebben een Machtige God achter zich staan en Jezus/Yeshua die straks terugkeert. De toekomst van de ware gelovigen die Jezus als hun Verlosser en Herder hebben aangenomen, ligt niet in de hand van individuen die zich hebben overgegeven aan de macht van de duisternis en menen daardoor een onsterfelijke toekomst tegemoet te gaan. Ze hebben een verkeerde keus gemaakt! Onsterfelijkheid kan alleen bereikt worden door God te loven en te prijzen en Zijn Zoon Jezus lief te hebben want wie in Hem geloofd erft onsterfelijkheid.

 

Johannes 10:28-29-30 “… en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

 

Openbaring is één machtig en waarachtig getuigenis van de komst van Jezus/Yeshua om de wereld, Zijn Koninkrijk in bezit te nemen, mede met het doel de vijanden te elimineren en vooral om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te kunnen scheppen, waar gerechtigheid heerst. Het is Jezus/Yeshua die ons uit het boek Openbaring toespreekt. Openbaring is dus niet een onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk boek waar niets van te begrijpen valt. Voor een ongeestelijk mens blijft dit boek echter een raadsel.

 

Daniël 12:10 “Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

 

Het gaat duidelijk om een boek met een diep ernstige waarschuwing aan een wereld die Gods Woord tot een fabel hebben gemaakt.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud