Uit het nieuws 02-03-2020

Door: Franklin ter Horst

Landrovers in Ram-allah wijzen vredesplan Trump af

Zou Donald Trump werkelijk zo naÔef zijn te denken dat de landrovers in Ram-allah (aka de Palestijnse Autoriteit) bereid zijn een vredesverdrag met IsraŽl te sluiten? Die wil is er nooit geweest en zal er ook niet komen. Daar zijn ze al jaren niet onduidelijk over en het PLO-handvest laat daarover geen enkele twijfel bestaan Alle handreikingen van IsraŽl zijn tot dusver met hoongelach van de hand gewezen. Het gaat om een kwaadaardige entiteit die ervan droomt de hele staat IsraŽl in bezit te nemen en die van plan zijn Hitlers werk af te maken. Men zou mogen verwachten dat Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner volledig op de hoogte zijn van de plannen van Mahmoud Abbas en zijn trawanten en dat deze met geen enkel plan akkoord zullen gaan! Abbas wees het vredesplan (Deal of the Century) bovendien al af voordat het openbaar gemaakt was. Waarom komen Trump en zijn schoonschoon eigenlijk met een plan waarvan ze kunnen weten dat dit geen enkele kans van slagen heeft?

Het is bovendien een deal waarbij IsraŽl delen van het Heilige Land dient af te staan aan een moorddadige entiteit die daar geen enkel historisch recht op heeft. Dit land is al ruim 3000 jaar eigendom van de kinderen van IsraŽl. Dus waarom zou IsraŽl daar delen van afstaan? Een volk kan toch geen bezetter van zijn eigen land zijn?

Het moet van meet af aan toch al duidelijk zijn dat er geen vrede te maken valt met deze islamitisch geÔnspireerde corrupte en kleptomane autocratische nepstaat eenvoudigweg omdat zij niet willen dat er een eind komt aan het conflict, tenzij op onmogelijke voorwaarden, die het einde van de Joodse Staat zouden betekenen. Enkele dagen voordat het plan openbaar werd gemaakt, riep Abbas al dat hij een telefoongesprek van Trump had geweigerd, en noemde de Amerikaanse president zelfs ďeen hondĒ en ďeen hoerenzoonĒ, Ďeen gewelddadige man die ons wil dwingen tot een programma waarin we niet geÔnteresseerd zijn.í

 

Abbas sprak deze woorden tijdens een bijeenkomst van diverse terreurleiders waaronder die van Hamas en Islamitische Jihad, op het terreurhoofdkwartier in Ram-allah: "We zeggen duizend keer: Nee, nee en nee tegen de 'deal van de eeuw'," zei hij, eraan toevoegend dat het Amerikaanse plan "niet zal plaatsvinden". "Onze mensen zullen het naar de vuilnisbakken van de geschiedenis sturen." Jared Kushner zegt Abbas verantwoordelijk te stellen voor de gevaarlijke escalatie indien ze het voorstel niet accepteren. Ook Abbas is besmet met hetzelfde bloeddorstige virus als zijn voorganger Arafat.

Hij riep zijn volgelingen vervolgens op om Joden aan te vallen als reactie op het vredesplan. Palestina zal voor altijd "Palestina" zijn zo beweren ze. Dat is de reden dat ze geen vrede willen. Wat ze willen is het totale grondgebied van de Rivier de Jordaan tot de Middellandse zee in bezit nemen en het totale land Jodenvrij maken. Zo staat het in hun handvest en daar zullen ze geen concessies aan doen. Dit handvest is (ondanks vele beloften nooit herroepen) nog steeds onveranderd een regelrechte en juridisch bindende oorlogsverklaring. Het handvest spreekt van een eventuele ďGefaseerde bevrijding van PalestinaĒ. Ze beweren dat de Palestijnen op heilig waqf-land wonen (dat wil zeggen land dat een onvervreemdbare religieuze schenking is in de islamitische wet, en daarom is het verboden om niet-islamitische heerschappij erover te aanvaarden).

Op 27 april 2009 toonde Abbas een kaart van ďhunĒ Palestina aan pers en publiek .

Op deze kaart is IsraŽl nergens meer te bespeuren. Ook Gaza, Samaria en Judea zijn verdwenen. Het is allemaal ĎPalestinaí wat de klok slaat. Deze provocatie volgde nadat hij enkele minuten eerder andermaal het bestaansrecht van IsraŽl als Joodse staat had verworpen. Klik hier hoe mooi Richard Kemp, de vroegere bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan de plannen van Abbas en trawanten verwoord.

De landrovers in Ram-allah hebben geen vredesvisie. Ze kennen een lange geschiedenis van afwijzing van alle door IsraŽl aangereikte vredesvoorstellen. Vredesvoorstellen die steeds opnieuw werden gevolgd door golven van terreur om duidelijk te maken dat ze geen vrede willen. Iedere concessie die IsraŽl tot dusver onder druk van de diverse Amerikaanse leiders en de Europese Unie heeft gedaan, zijn door de fake-Palestijnen met hoongelach afgewezen.

Moslimterrorist Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, de nieuwe leider van ISIS, riep in een boodschap alle moslims in de hele wereld op het Ďvredesplaní van Trump te laten ontsporen. ďVandaag zijn we een nieuwe fase begonnen in onze strijd met u. Onze ogen kijken nu naar Jeruzalem,Ē zei de terrorist in een opgenomen bericht en riep daarbij op IsraŽl te veroveren en joden te vermoorden om het Ďvredesplaní van Trump te dwarsbomen. Al-Quraishi zei dat ISIS-terroristen, vooral die in de (Egyptische) SinaÔ en SyriŽ, hun aandacht op IsraŽl moeten richten, ďhet land moeten veroveren en het in velden moeten veranderen voor wapens en terreurexperimenten.Ē Het is de tweede keer dat de terreurgroep een opgenomen bericht heeft gestuurd sinds de uitschakeling van haar leider, Abu Bakr al-Bagdad, in oktober 2019.

De ultieme oorzaak van alle vredesafwijzingen komt mede door het diepgewortelde geloof dat volgens de islamitische wetgeving elk gebied dat ooit onder islamitische heerschappij is gekomen, voor altijd islamitisch moet blijven. Het Heilige Land werd in 637-638 n.Chr. door de moslims bezet. Dat betekent dat het, vanuit een moslimperspectief, voor altijd moslimgebied is. Volgens deze opvatting behoort ook Spanje, waar de moslims regeerden van 712-1492 n.Chr. nog steeds als deel van islamitisch gebied wordt gezien. Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem en alle joodse gemeenschappen in Judea en Samaria zijn daarom vanuit het moslimperspectief, door Joden bezette gebieden. Daarom zijn alle vredesvoorstellen gedoemd te mislukken.

 

De onwil om vrede met IsraŽl te sluiten bleek al overduidelijk na IsraŽls overwinning in de Zesdaagseoorlog in 1967. IsraŽl was ervan overtuigd dat dit de weg zou vrijmaken voor een vredesakkoord met zijn Arabische buren. Maar op 1 september 1967 werd er door de Arabische en de moslimwereld in Khartoem in Soedan een ďcordon sanitaireĒ rondom IsraŽl opgericht, dat tot vandaag stand houdt (op Egypte en JordaniŽ na). Dat cordon staat algemeen bekend als het drie keer NEE! Nee tegen vrede met IsraŽl, nee tegen erkenning van IsraŽl en nee tegen onderhandelingen met IsraŽl.

 

Ondanks deze NEEís meende Bill Clinton in 1993 de twee partijen wel tot een vredesoverkomst te kunnen verleiden. Hij was ťťn van de Ďarchitectení van de op 13 september 1993 gesloten Oslo-akkoorden, een duivels document waarvoor de kinderen van IsraŽl een verschrikkelijke prijs hebben betaald. Maar om hun goede wil te tonen stemde IsraŽl er in 1995 mee in de burger- en veiligheidscontrole van zes steden - Jericho, Tulkarem, het Bijbelse Sichem (het huidige Nablus) Qalqilya en Bethlehem aan het bewind in Ram-allah over te dragen. Op 17 januari 1997 zag IsraŽl zich onder druk van Bill Clinton ook genoodzaakt de stad Hebron aan Arafats terreurbewind over te dragen. Ook dat leverde geen vrede op maar alleen maar nog meer terreur en riep Arafat regelmatig in toespraken op de staat IsraŽl te willen vernietigen.

Juist onder Clintons regeerperiode hebben Arafat en zijn trawanten alle vrijheid gekregen de Oslo-akkoorden met voeten te treden. Arafat had zelfs in een persoonlijke brief bezworen dat de terreur tot het verleden zou behoren? Ook beloofde hij de staat IsraŽl te zullen erkennen maar ook dat was een valse belofte. De Ďvredespartnerí hield zich niet aan zijn deel van het verdrag. Praktisch alle belangrijke uitgangspunten van de Oslo-akkoorden zijn door Arafat en consorten aantoonbaar geschonden, terwijl IsraŽl zich aantoonbaar wel aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Het fenomeen van de zelfmoordaanslag deed zijn intrede. Ook zijn opvolger Mahmoud Abbas (Abu Mazen) is onverminderd doorgegaan met het schenden van deze afspraken.

Met het gesloten Oslo-akkoord hebben Arafat en trawanten laten zien wat er allemaal bereikt kan worden met het sluiten van een nep-vredesverdrag met IsraŽl: algemene diplomatieke erkenning, miljarden dollars hulp, controle over Gaza en delen van de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, gebieden die door de Arafat werden omgetoverd tot ťťn groot legerkamp. De Oslo-akkoorden hebben een periode van door Arafat georkestreerd geweld en dood en verderf ingeluid. Arafat verklaarde openlijk dat hij de Ďvredesonderhandelingení gebruikte om IsraŽl uiteindelijk te vernietigen. In plaats van de Oslo bepaling terreur organisaties op te ruimen werd er aan een nog veel groter terreur netwerk gebouwd. Een leger van wandelende zelfmoordbommen.

Ook het door Bill Clinton in oktober 1998 opgedrongen Wye Plantation verdrag liep op niets uit. De belofte van Arafat dat personen, die werden verdacht van geweld- en terreurdaden, gerechtelijk vervolgd en bestraft zouden worden, is nooit nagekomen. Hij heeft die intentie ook nooit gehad. Na dit overleg gingen de terreurdaden, misdaden en vijandigheden, gewoon door. Tijdens dit overleg bedroog Clinton de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu op een meer dan schandalige manier. Hij beloofde Netanyahu in ruil voor een Ďsoepeleí IsraŽlische houding in de onderhandelingen, Jonathan Pollart mee naar Ďhuisí te mogen nemen. Pollard werd in 1987 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf omdat hij teveel wist van de Amerikaanse betrokkenheid bij de levering en productie van massavernietigingswapens aan de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein. Clinton trok die belofte echter in met de smoes dat hij zijn belofte had moeten intrekken omdat George Tenet, de voormalige chef van de CIA had gedreigd op te zullen stappen als Pollard vrijgelaten zou worden. De belofte Pollard vrij te laten was niets anders dan een list. Dit was trouwens niet de eerste keer want Clinton, die bekend stond vanwege zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding-beloofde IsraŽl meerdere malen de zaak Pollard te zullen herzien, maar deed dat niet.

Na de bijeenkomst in Wye Plantation in 1998 dwong Clinton IsraŽl opnieuw aan de onderhandelingstafel. Benjamin Netanyahu was inmiddels opgevolgd door Ehud Barak.

Camp David: Barak-Clinton-Arafat

Tijdens de bijeenkomst in juli 2000 in Camp David bood de IsraŽlische regering van Ehud Barak, Jasser Arafat een eigen staat aan in Gaza en op 95% van IsraŽls aloude thuisland, de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. Daarnaast was IsraŽl bereid zowel het oostelijk deel van Jeruzalem als ook de Tempelberg op te geven. Het leger zou uit dit gebied vertrekken, met uitzondering van een klein aantal strategisch gelegen dorpen w.o. AriŽl en Maíale Adomien. Ehud Barak kwam Arafat verder tegemoet dan al zijn voorgangers bij elkaar-inclusief Rabin en Peres.

Barak aanvaarde alle door Clinton opgedrongen voorstellen. Arafat wees vanzelfsprekend alle voorstellen categorisch van de hand. De eindeloze gespreksronden tussen de partijen dienden er slechts toe, de positie van IsraŽl te verzwakken. Arafat liet de top mislukken want hij was niet naar Camp David gekomen om een overeenkomst te bereiken. Na deze onderhandelingen startte Arafat de tweede Intifada.

Clintons opvolger George W.Bush, stelde net als Clinton alles in het werk de droom van de ďBende van Ram-allahĒ op een staat in IsraŽls thuisland, waar te maken. Hij waarschuwde IsraŽl regelmatig geen stappen te ondernemen in strijd met de zogenaamde ďRoadmapĒ voor de vrede. Hij hield de wereld voor aan de vooravond te staan van een grote historische gebeurtenis, ,,de creatie van een vredige en democratische Palestijnse staat.ĒHij dwong IsraŽl Gaza te ontruimen en beloofde Mahmoud Abbas de ontruiming van 8500 Joodse burgers uit hun huizen in Gaza nauwlettend te zullen volgen. De ontruimingen waren bedoeld als een gebaar van goede wil en de hoop op vrede maar al snel bleek dat er sprake was van een enorme vergissing. De toenmalige IsraŽlische regering dacht positief over de gevolgen van de ontruiming.

De terreurbeweging Hamas beschouwde de ontruiming echter als een teken van zwakte en riep prompt de overwinning op de Joodse staat uit. Wat volgde waren aanvallen met raketten en mortiergranaten en Hamas droomde dat de uiteindelijke vernietiging van de Joodse staat een flinke stap dichterbij was gekomen. Met de ontruiming van Gaza heeft Bush zich medeplichtig gemaakt aan het ontstaan van de terreurstaat Hamasstan op de ruÔnes van het Bijbelse Gaza en heeft zich mede schuldig gemaakt aan de beestachtige moordpartijen van wandelende zelfmoordbommen op onschuldige IsraŽlische burgers.

Op 27 november 2007 vond in de Verenigde Staten de Annapolis Conferentie plaats, opnieuw door George W. Bush georganiseerd. Tijdens deze conferentie maakte de IsraŽlische premier Uhud Olmert bekend dat hij bereid was "pijnlijke concessies" te doen aan de Palestijnen. Maar ook Olmerts voorstellen leverde alleen maar hoongelach en terreur op van de Ďvredespartnerí. Opvallend is dat Olmert en Abbas op 11 februari 2020 opnieuw met elkaar aan tafel hebben gezeten om Olmerts toenmalige voorstellen weer nieuw leven in te blazen.

Volgens Donald Trump zullen de Palestijnen de ďDeal of the CenturyĒ in eerste instantie afwijzen, maar denkt dat ze het uiteindelijk zullen accepteren. Hij noemt het een buitengewoon goed plan voor hen: ĎWe zullen zien wat er gebeurt. Zonder hen, doen we de deal niet. En dat is okť. Als er geen vredesakkoord kan worden bereikt. Niet erg, het leven gaat gewoon door

Het is niet ondenkbaar dat Trump er echter al lang rekening mee heeft gehouden dat Mahmoud Abbas en trawanten het plan zullen afwijzen. Hij zal er ongetwijfeld van op de hoogte zijn dat ze helemaal geen vrede willen en er op uit zijn het hele land van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee in hun bezit willen nemen. Bovendien zal Trump eveneens goed op de hoogte zijn van de dagelijkse oproepen tot terreur tegen onschuldige IsraŽlische burgers, dat moordenaars rijkelijk worden gehonoreerd en straatnamen, pleinen, scholen en sportevenementen naar de grootste moordenaars worden genoemd. Trump zal ongetwijfeld weten dat zij de Oslo-akkoorden van meet af aan met voeten hebben getreden. De conclusie kan daarom zijn dat Trump voor eens en voor altijd een eind aan dit circus wil maken. Geef ze nog een keer een mooie kans en wordt daar negatief op gereageerd, dan is het afgelopen. Geen herkansing meer.

Het Oslo-proces gaf de leiders in Ram-allah vetorecht. Telkens als ze het ergens niet mee eens waren, gingen de VS en IsraŽlische leiders vervolgens op zoek naar manieren om het aanbod te verbeteren, niet wetende dat er geen enkele manier zou zijn om ooit Palestijnse onderhandelaars te sussen. In het nieuwe Amerikaanse plan is het vetorecht afgeschaft. Ze hebben niet langer de luxe om een ​​IsraŽlisch aanbod te kunnen afwijzen. Bijzonder hilarisch is dat ze opnieuw dreigen om zich uit de Oslo-akkoorden (1993) terug te trekken.

Alsof er geen PLO-handvest bestaat en alle handreikingen van IsraŽl door de jaren met hoongelach door het bewind in Ram-allah naar de prullenbak zijn verwezen, heeft de VN-Veiligheidsraad op 25 februari 2020 unaniem het sprookje levendig gehouden van twee democratische staten, IsraŽl en Palestina in vrede naast elkaar binnen veilige en erkende grenzen.

Dag in dag uit liggen IsraŽls vijanden op de loer en moet de Joodse staat paraat zijn om terreur en oorlogshandelingen het hoofd te bieden. Bijna elke Joodse man en vrouw in IsraŽl moet twee tot drie jaar als soldaat dienen. Dat betekent dat bijna elke vader en moeder het risico lopen dat hun kind gevaar loopt bij het verdedigen van hun natie. Daarnaast loopt op elk willekeurig moment de hele bevolking van de Joodse staat gevaar. Burgers worden door opgehitste bloeddorstige terroristen aangevallen met geweren, messen, explosieven, voertuigen en vuurbommen. Er bestaat geen enkel land op aarde wat zo omringd wordt door vijanden als de Joodse staat. Zo zijn daar de landrovers in Ram-allah, Hamas de Bašl-doodscultuur in Gaza, de Libanese terreurgroep Hezbollah en de Amalekieten in de SinaÔ. En dan zijn er nog landen waaronder SyriŽ, Turkije en de terreurstaat Iran dat IsraŽl keer op keer dreigt met vernietiging. Behalve van de Verenigde Staten, mag IsraŽl geen hulp verwachten van wie dan ook om deze genocidale dreiging het hoofd te bieden. De Europese Unie staat al jaren achter de landrovers in Ram-allah in het verkwanselen van het aloude Bijbelse land.

Franklin ter Horst