Rick Warren doelgericht misleider

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 december 2008) (Laatste bewerking: 23 mei 2016)

 

Rick Warren staat bekend als de grote misleider van de Saddleback Community Church in Orange County in Californië, een van de grootste kerken van de Verenigde Staten. Warren geniet wereldwijde bekendheid vanwege zijn boeken “Doelgericht leven” en “Doelgerichte Gemeente”. Wat minder bekend is, en vooral bij zijn volgelingen, is dat Warren groot voorstander is van samenwerking met de islam en de vorming van een Wereldkerk, alle religies onder één paraplu. De naam die Warren en diverse andere herders voor de samenwerking met de islam hebben bedacht is "Chrislam" maar hierover later meer. Ook bevestigd hij zijn voorkeur voor het Roman Catholic New Evangelization programma) opgezet om de “verloren broeders”terug te winnen voor de Moederkerk in Rome). Warren’s mars naar oecumenische eenheid met Rome wordt duidelijker naarmate de tijd verstrijkt.  Hij zegt zelf dat Rooms-katholieke mystici en hun geschriften een sterke invloed op hem persoonlijk en zijn bediening gehad hebben.  De auteurs en de boeken die Warren aanhaalt zijn meer dan onthullend. Ze geven duidelijk aan waarop zijn theologie gefundeerd is.

 

In “Doelgericht leven” behandeld Warren in veertig hoofdstukken de vijf doelen die God volgens hem met mensen heeft. Voor elke dag schreef hij een hoofdstuk waarmee hij de lezer helpt na te denken over de zin van zijn leven. Zijn Doelgerichte-Kerk-campagne wordt in duizenden kerken en gemeenten gepropageerd en door grote aantallen gelovigen overal onthaald als “een grote daad van God”. Warren is afgestudeerd aan het Instituut for Succesful Church Leadership van Robert Schuller, in Nederland bekent van de Hour of Power beweging.

 

Rick Warren, pastor van de Saddleback Community Church in Orange County in Californië

 

Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft Warren uitgeroepen tot invloedrijkste kerkleider in de Verenigde Staten. Men noemt hem een  ‘natuurlijk leider’. Ook in Nederland zijn tal van gemeenten aan de slag met Warren’s  “Doelgericht” concept. Een toenemend aantal onderzoekers die Warrens leer hebben bestudeerd, maken zich echter grote zorgen en slaan alarm voor de consequenties die deze leer voor zijn volgelingen kan hebben. Men beschuldigt hem ervan een ander evangelie te verkondigen dan welke in de Bijbel staat. ,,Het is een evangelie naar de mens. In het oude evangelie gaat het over God; in het Warrens evangelie gaat het over de mens.” 

 

De leer van Warren lijkt wel Bijbels, maar blijkt dat in werkelijkheid niet te zijn. Hij promoot openlijk de mystieke techniek van contemplatief of centrerend gebed oftewel ‘ademgebeden’.Op het ritme van de ademhaling wordt een kort gebed keer op keer herhaald. Het is een techniek die bekend is uit de oosters-orthodoxe en Rooms- katholieke mystiek. Het is een meditatietechniek die ook bekend is vanuit het Hindoeïsme, Yoga, New-Age en andere oosterse stromingen.

 

De woorden of zinnen die men daar gebruikt noemt men mantra’s. In New Age kringen noemt men dit ‘beschouwend’ gebed. Het is ook een methode die gebruikt wordt in de kringen van aanhangers van de Maitreya de ‘Valse Christus’ die door zijn volgelingen ,,de grote wereldleraar voor alle mensen van alle religies op aardewordt genoemd.  Wat Warren de gelovigen voorschoteld is een  monster voorzien van een dodelijk vergif. Warren blijkt namelijk ook een groot voorstander van een wereldwijde eenheidskerk met gevolg dat hij zijn volgelingen, zonder dat ze daar erg in hebben, in de armen van Gods tegenstander drijft. Volgelingen die hierover vragen stellen dreigt hij met excommunicatie. Van de profeten en apostelen, alsook Jezus zelf, valt te leren dat zij zich nooit aan een mechanisch religieus ‘leerplan’ bonden dat hun op geesteloze wijze zeer bepaalde leringen voorschreef. Zij schreven Gods waarheid voor als een goddelijk medicijn.

 

Een van de meest opvallende zaken is dat Warren het bestuderen van de eindtijd profetieën ontmoedigt en dat de Bijbelse weg tot behoud, niet in zijn boeken voorkomt. Opmerkelijk is dat Rick Warren zeer vijandelijk is naar mensen die zich aan Gods Woord willen vasthouden. Hij noemt het tijdverspilling om je te verdiepen in de Bijbelse profetieën die aan de komst van Jezus voorafgaan. Hij neemt hiermee de kennis weg bij de gelovigen over deze materie. Jezus waarschuwt ons juist waakzaam te zijn en waarschuwt tevens tegen misleiding. “Ziet toe dat niemand u verleidde!”(Mattheüs 24:5). Hij heeft gezegd dat alle soorten fundamentalisme de grootste vijand van de 21e eeuw zijn waaronder het Christen-fundamentalisme.

Wat velen niet weten is, is dat Rick Warren lid is van de Council on Foreign Relations (CFR). Deze club streeft samen met andere organisaties zoals de Bilderbergers en de Trilaterale Commissie naar de installering van een Nieuwe Wereld Orde en een Wereldkerk onder aanvoering van een “Sterke man”.  Warren zegt niet politiek betrokken te zijn bij CFR, maar wie lid is van deze club zit tot over zijn oren in de achterkamertjes politiek op hoog niveau. De CFR is een "Schaduwregering" een schepping van de Illuminatie en een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals ‘de meesters’ het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwezenlijkt kan worden. De CFR is naar buiten toe geen geheim genootschap maar ze verbergen hun ware identiteit en doelstelling: de vestiging van een NWO. Lid worden van de CFR kan alleen via uitnodiging. Artikel 2 van het CFR-reglement beschrijft dat leden hun lidmaatschap kunnen verliezen als ze in het openbaar met de agendapunten naar buiten treden en daarmee werd de CFR gekwalificeerd tot een geheime organisatie.Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet dienen in het vestigen van een Wereldregering. De CFR heeft een belangrijke rol gespeeld bij het samenstellen van het Handvest van de Verenigde Naties.

In november 2006 was Warren in Syrië en noemde hij de Syrische dictator Bashar al Assad zijn persoonlijke vriend. Warren liet tot verbijstering van velen weten dat het Syrische regiem “tolerant“ is jegens christenen en Joden en dat “het leven er goed is”. Tolerant jegens christenen is juist, maar jegens Joden is een leugen. De Syrische regering en media maken zich al jaren schuldig aan een stroom van anti-Israël propaganda en schokkende antisemitische uitspraken.Joseph Farah van WorldNetDaily, confronteerde Warren met zijn uitspraken. Al snel ontkende hij het e.e.a maar toen er geen ontkennen meer aan was omdat er film –en geluidsopnamen voorhanden waren, veranderde Warren van tactiek. Zijn medewerkers van Saddleback verwijderden het bewijs ogenblikkelijk van internet, maar helaas hadden velen de boel al opgeslagen.

Volgens Farah moet Warren met blindheid geslagen zijn omdat Syrië wordt geregeerd door een dictator die onderdak verleend aan diverse Palestijnse terreurbewegingen en daarnaast de Libanese Hezbollah al jaren van allerhande wapentuig voorziet om Israël daarmee te terroriseren. Ook Syrië streeft naar volledige  vernietiging van Israël. Dit land is volgens Warren een voorbeeld van ‘tolerantie’en ‘stabiliteit’. In Amerika is met stijgende verbazing en woede gereageerd op een interview van Warren met een Syrisch nieuwsagentschap en de Amerikaanse media spraken van “Purpose Driven Terror”( Doelgerichte terreur) een verwijzing naar Warrens boek “Doelgericht leven”.

Rick Warren maakt nieuwe vrienden. Hier op bezoek bij de Groot Moefti van Syrië, Sheikh Badr al-Din Hassoun.

 

Bashar al Assad is een Alawitische Moslim. De Alawieten zijn een zeer gesloten splintersekte van de Shia Islam (Shi’iten) en hebben een afwijkend geloof waarin allerlei heidense, Christelijke, islamitische, gnostische en Zoroastische elementen zijn verwerkt. Volgens deze beweging is de Islamitische god Allah een samenstelsel van een groot aantal verschillende ‘goden’. Ook kennen ze een goddelijke status toe aan de profeet Mohammed. Warren was in Syrië namens de Council on Foreigh Relations om het einde van de verschillen tussen christendom en islam te promoten en zodoende ook de Alawieten onder de paraplu van de Wereldkerk te brengen.

 

Gelijkheid is bij Warren en diverse andere kerkleiders, het grote toverwoord. Hij past moderne management technieken toe op de gemeentebouw. Naar buiten toe is het allemaal ‘positief’. Geen geklets over Bijbelse profetiën en eindtijdoordelen want dat schrikt de kudde alleen maar af. De prediking wordt naar de achtergrond geschoven en daarvoor in de plaats komen mystieke technieken en afgoderij.

 

Wanneer de volgelingen van Warren eens serieus onderzoek zouden doen naar de activiteiten van deze voorganger, dan zouden zij zich wel eens hogelijk kunnen verbazen. Zo hebben Rick Warren en een groep andere kerkleiders op 13 oktober 2007 op de Yale University een document opgesteld "A common Word between Us and You" wat bekend is geworden als het "Chrislam Document"!  De brief is gericht aan een groep van 138 moslimgeleerden, geestelijken en intellectuelen rond de wereld. De brief was een  reactie op een oproep van de moslims aan de paus en andere christelijke leiders om tot een  interreligieuze dialoog te komen ten behoeve van de wereldvrede omdat beide religies in feite uit dezelfde bron stammen en dezelfde god aanbidden. Een van de christelijke ondertekenaars schreef als antwoord dat een vredevolle relatie tussen moslims en christenen een van de centrale uitdagingen is van deze eeuw. ,,Wanneer wij religieuze vrede tussen de beide religies kunnen bereiken is de vrede in de wereld duidelijk gemakkelijker bereikbaar.” In de brief verontschuldigen de christelijke leiders zich voor de kruistochten en andere excessen en vragen de  “Barmhartige” en de moslims wereldwijd om vergeving  voor deze misdaden.

 

De genoemde Barmhartige is Allah de god van de islam, niet te ver-Warren met de Levende God van de Bijbel. Op 4 juli 2010 sprak Warren op een conventie van bijna 8000 moslims. Warren stelde dat moslims en christenen moeten samenwerken om vrede en vrijheid te bevorderen en de wereldproblemen op te lossen. Tot de 300 ondertekenaars van de eerder genoemde brief behoren ook Robert Schuller (sr.) van de inmiddels ter ziele gegane Chrystal Cathedral in Californië en Bill Hybels van de Willow Creek Community Church. Ze beweren dat men zowel een volgeling van de Here Jezus kan zijn zonder noodzakelijk aan het geloof vast te houden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, die stierf voor onze zonden als gift voor eeuwig leven.

 

De Chrislam beweging beroept zich onder meer op de uitspraken van de voormalige Amerikaanse president George W.Bush dat Christenen, Joden, en Moslims allemaal dezelfde God aanbidden. Ook verwijzen ze naar Rick Warren’s gebed tijdens de inauguratie van Barack Hoessein Obama in januari 2009, waarin deze de naam Isa (de moslim Jezus) aanhaalde.

 

De door Warren aangehaalde Isa in de Koran is echter niet dezelfde als de Zoon van God in de Bijbel. Isa, ook wel Isa bin Maryam, genoemd, is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus. Deze Isa wordt in de Koran genoemd als een belangrijk profeet en boodschapper maar niet als de Zoon van God, niet gekruisigd en ook niet opgestaan uit de dood. Deze Isa is dus een andere dan de Here Jezus uit de Bijbel.

 

Jezus, zegt in Johannes 14:6: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dat is de les die door de Bijbel wordt gegeven om geen omgang te hebben met zij die dit niet erkennen en wat anders leren. In de 2e brief van Johannes staat: Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

 

Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’.  Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel. De oecumenische wens tot eenheid met moslims is echter eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!” Vanuit theologisch en historisch oogpunt heeft ‘Allah’niets met de God van de Bijbel te maken.

 

Warren is close met veel figuren binnen de islam. Zo ook met de legendarische Cat Stevens. “Hij kwam even bij mij langs om mij te zien toen ik thuis een preek aan het voorbereiden was. "

 

Rick Warren en Cat Stevens (Yusuf Islam)

Ja, Rick Warren en Yusuf Islam (Cat Stevens) zijn zeer close met elkaar! Op zich niet zo raar natuurlijk want Warren sympthiseerd al jaren met de islam. Warren kennende is dit natuurlijk geen verrassing. Zo was hij al is te gast op een conventie van de terreurbeweging Hamas- en de aan Islamic Society of North America (ISNA) gelinkte Moslimbroederschap. Yusuf Islam (Cat Stevens) reageerde in 1989 enthousiast op de door Ayatollah Khomeini's uitgesproken fatwa tegen Salman Rushdie voor het beledigen van de islam.

Een toenemend aantal gelovigen heeft het gevoel dat er in Warrens leer iets niet klopt. Lectuur waarin de ware bedoelingen van deze leer worden onderzocht, en individuen die hem ervan beschuldigen een valse leer te verkondigen, worden beschuldigd van laster.,,Een glas water dat voor 99 procent uit zuiver water bestaat en voor 1 procent uit arsenicum zal je 100 procent doden.” Dat schrijft Warren Smith in zijn boek “Doelgericht Misleid”.  In dit boek gaat Smith in tegen Rick Warrens Doelgerichte Gemeentecampagne. Smith komt naar eigen zeggen uit de wereld van de New Age en is volledig op de hoogte van het taalgebruik en de denkbeelden van deze beweging die zich ten doel heeft gesteld, alle religies tezamen te brengen en te komen tot de afsluiting van wat men noemt ,,het donkere en gewelddadige tijdperk van het christendom’en over te gaan naar het tijdperk van ‘Vrede, liefde, eenheid en de "Verlichte mens.” New Age betekent letterlijk "Nieuw Tijdperk” en is een verzamelnaam voor een geheel nieuwe denkrichting.

Volgens de New Agers komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn alle religies op aarde welkom onder hun paraplu. De New Age filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. De Wereldraad van kerken wordt gezien als de grote promotor van deze interreligieuze dialoog. Ook het ‘Wereldparlement van de Religies’ bereidt deze dialoog met overtuiging voor. De vorige paus  Johannes Paulus II ,zei op 17 januari 2004 dat de joden, christenen en moslims zich moeten verenigen in een grote alliantie van vrede. Hij zegt dat de huidige wereld zich in groot gevaar bevindt en dat het nodig wordt dat ’s werelds grootste religies zich verenigen.

Smith heeft vanuit zijn New Age achtergrond de werken van Rick Warren bestudeerd en zegt dat Warren  bezig is de Gemeente voor te gaan in het New Age plan voor de nieuwe spiritualiteit. Smith zegt de geest die Warren lijkt te beïnvloeden te herkennen omdat hijzelf ooit daarvan onder invloed heeft gestaan. In het 186 pagina’s tellende boek draagt Smith tal van argumenten aan waaruit volgens hem blijkt dat Warrens invloeden van New Age laat doorschemeren in zijn boeken en preken. Door heel het boek heen laat Smith zien dat Rick Warren sterk beïnvloed is door Robert Schuller.  Van Schuller staat volgens hem onomstotelijk vast dat hij zich laat beïnvloeden door de New Age. ,,Schuller staat niet alleen in contact maar ook onder invloed van vooraanstaande mensen in de New Age beweging.” Wat door Warren en Schuller gepredikt wordt is “een geest die in de naam van Christus komt, maar in werkelijkheid vijandig staat tegenover Jezus Christus.

Ook in een tweetal brochures stelt drs. K.van Berghem dat Warrens boeken zijn doortrokken van het New Age-denken.”De Doelgerichte Gemeente met het Vredesplan en Gods Droom, is geen uitvinding van Rick Warren, maar is terug te vinden bij Robert Schuller” zo concludeert van Berghem.

Van Berghem heeft breed literatuuronderzoek verricht, waaronder in de boeken van de Amerikaanse uitgeverij Lighthouse Trails Publishing.Volgens hem gaat het bij Warren in werkelijkheid niet meer om Jezus, maar om de mens, en om het goddelijke in de mens. Dat is puur New Age denken.  Warren leidt hiermee de gelovigen rechtsreeks in de armen van de kosmische christus van de New Age.Maar zijn volgellingen zien dat helaas niet en spreken van een onterechte heksenjacht. 

Robert Schuller

Waar het in werkelijkheid omgaat is Jezus boven alles te stellen. Er zijn slechts twee wegen waarop de mens zich in dit leven kan bevinden: de brede weg, die tot verderf leidt, en de smalle weg, die tot eeuwig leven leidt, zo zegt de Bijbel. Jezus werpt een fel licht op de verwerpelijke ‘dienst’ van handig gecamoufleerde valse profeten die erin blijken te slagen velen te bedriegen.

Wist u dat Rick Warren de Toren van Babel heeft gebruikt als symbool voor zijn in 2004 gelanceerde “40 Days of Community”?  Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals in later tijden ook elders op aarde tot uitdrukking is gekomen in de bouwwerken van de verschillende beschavingen.

 

De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden. Rick Warren gebruikte dit symbool van menselijke grootheidswaanzin voor zijn agenda een wereldwijde keten van kerken achter zijn ideeën te krijgen. Mac Dominick schrijft in zijn “Outcome-Based Religion: Aposty, Purpose, and the Paradigm Shift” dat de theorieën van Rick Warren elke Bijbelse grond missen en daardoor vele christenen op een vals spoor worden gezet.

 

Warren is zwaar onder vuur komen te liggen na toetreding tot de Faith Foundation, een organisatie die is opgericht door de voormalige Britse premier Tony Blair. Faith Foundation pleit voor een betere samenwerking tussen de wereldgodsdiensten. Volgens Blair kunnen godsdiensten, als ze samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden, een belangrijke bijdrage leveren aan het opheffen van armoede in de wereld. Maar deze uitleg is niets anders dan een dekmantel voor de oprichting van een wereldkerk waarin alle godsdiensten zich kunnen thuisvoelen. Het initiatief van Blair wordt openlijk gesteund door Rick Warren. Op de website van Faith Foundation schrijft Warren dat het “stom” zou zijn te ontkennen hoeveel invloed godsdienstige overtuigingen hebben op personen en naties. De man spreekt hier uit ervaring want de door hem verkondigde (onbijbelse visie) heeft inmiddels duizenden gelovigen op een verkeerd been gezet. Warren denkt dat zijn ‘vriend’ Tony Blair met zijn “temperament, kennis, ervaring, leiderschapscapaciteiten en wereldwijd aanzien”uitermate geschikt is om “deze grote taak”uit te voeren. In evangelische kring in Amerika is kritisch gereageerd op de steun van Warren aan Blair. Het feit dat Faith Foundation niet accepteert dat een godsdienst zich boven andere godsdiensten stelt, en dat ieder aanhanger van een godsdienst onderwezen moet worden in de leer van andere godsdiensten, maakt deelname van Warren niet alleen omstreden maar zeer verwerpelijk.

 

Als Rick Warren en zijn volgelingen de vertegenwoordigers zijn van de richting die vele voormalige  “protestanten” thans volgen, is het slechts een kwestie van tijd dat de komende “Eengemaakte oecumenische Wereldreligie”opgericht zal worden. Het Jezuïtische plan om de ‘afgescheiden broeders thuis naar Rome” te brengen zal dan volbracht zijn. Warren bevestigd dat hij een “spiritual director” heeft in het retraitecentrum van Saddleback die opgeleid werd door de katholieke contemplatieve Jean Vanier. Deze figuur is een contemplatieve mysticus die inter-spititualiteit en inter-geloof promoot, die de hindoe Mahatma Gandhi “een van de grootste profeten van onze tijd” en “een man gezonden door God” noemt. In het boek Essential Writings, spreekt Vanier over “het openen van deuren naar andere religies” en mensen te helpen hun eigen geloven te ontwikkelen in het Hindoeïsme, Christendom of de Islam. Het boek beschrijft ook hoe Vanier Thomas Merton las en praktiseerde en dat hij beïvloed werd door de geestelijke oefeningen van de stichter van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola.

 

In het boek “Rick Warren New Age and the great falling away” verteld Pastor Hoggard dat de basis van Warrens Purpose Driven Church, is gebaseerd op het vermaarde boek “Aquarian Conspiracy”van Marilyn Ferguson. Het is New Age wat de klok slaat. Hoggard plaatst Warren daarmee in het kamp van Gods tegenstander.

 

Overige bronnen: http://www.wayoflife.org/database/rick_warren_preached_no_gospel.html http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm

 

Terug naar: Inhoud