Klimaat hysterie (deel 2)

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 26 september 2019) (Laatste bewerking: 19 maart 2020)

De basis voor de klimaathysterie is gelegd in het rapport van de club van Rome uit 1972, waarin werd voorspeld dat bij de groei van de economie de grondstoffen schaars zouden worden en de aarde uitgeput zou raken. Dit zou leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. Dit rapport van de Club van Rome ligt ten grondslag aan Agenda 21, een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De meeste mensen hebben er waarschijnlijk nog nooit van Agenda 21 gehoord. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het klimaat beïnvloeden moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21e eeuw.

 De tekst van Agenda 21 werd geopenbaard op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 172 regeringen namen deel aan de top, waarvan er 106 hun staatshoofd of regeringsleider stuurden. Maar liefst 179 overheden hebben hun handtekening gezet onder dit programma. Ook de toenmalige Nederlands minister-president Ruud Lubbers nam deel aan de top. Daarnaast namen ook nog 2.400 vertegenwoordigers van NGO's deel en nog eens 17.000 mensen namen deel aan een parallel Globaal Forum, een adviesorgaan voor de top. De Volgende onderwerpen werden besproken:

·       Het opvoeren van het onderzoek naar de productie van toxische componenten die gebruikt worden tijdens productieprocessen, zoals tetra-ethyllood in benzine of giftig afval zoals radioactieve chemische resten.

·       Het promoten van alternatieve energiebronnen om fossiele brandstoffen te vervangen, die gelinkt worden aan de klimaatverandering.

·       Het promoten van openbaar vervoer om de uitstoot te verminderen, om gezondheidsproblemen door de vervuilde lucht tegen te gaan en om de steden leefbaarder te houden.

·       Omgaan met de toegenomen schaarste van water.

Agenda 21 werd uitgewerkt in een actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Dat houdt in dat iedere persoon waar dan ook op onze wereld onder controle zal komen te vallen van de klimaatlobby. In het rapport staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Er komen steeds meer regels voor wat men wel en niet mag doen. De film Hunger Games  geeft een goed idee van Agenda 21. Klik ook hier over deze agenda.

De fantast Al Gore

 

Professor Roger Revelle van de San Diego Universiteit in Californië was één van de eerste wetenschappers die in 1957 ontdekte  dat het verbranden van fossiele brandstoffen mogelijk een “broeikas-effect” kon veroorzaken. Want daarbij komt carbon dioxide (CO²) vrij wat op termijn zou kunnen leiden tot opwarming van de aarde. In de jaren ’60 was Al Gore, later bekend van zijn film “An Inconvenient Truth één van Revelle’s  studenten aan de Universiteit van Washington. Gore was van 1993 tot 2001 vicepresident van de Verenigde Staten onder Bill Clinton en presidentskandidaat in 2000 maar ‘verloor’ de verkiezingen van George W.Bush. Al in de tijd dat hij senator was voor de staat Tennessee begon Al Gore met discussies over de opwarming van de aarde in de Senaat. Daarbij gebruikte hij met name angst als middel om de mensen te wijzen op een naderende catastrofe. Wetenschappers, die het niet eens waren met zijn visie, liepen het risico om hun subsidies en financiële inkomsten te verliezen.

 

Roger Revelle

 

In 1988 kreeg professor Roger Revelle ernstige bedenkingen over de effecten van carbon dioxide (CO²) als “broeikas-gas”, waardoor opwarming van de aarde zou worden veroorzaakt. Hij schreef: “De oorzaken van verandering van het klimaat zijn nog lang niet voldoende begrepen”.Hij probeerde vervolgens de door Al Gore in gang gezette klimaat hype een halt toe te roepen. Dat paste natuurlijk niet in de plannen van Gore. Hij verwierp Revelles twijfels door zijn oude voormalige leraar seniel te verklaren. Maar Revelle was tot op de dag van zijn overlijden op 15 juli 1991 volledig helder van geest. Hij kwam uiteindelijk maat tot één conclusie: “In feite is er geen sprake van opwarming van de aarde”.

 

De eerder genoemde film “An Inconvenient Truth (een ongemakkelijke waarheid) van Al Gore is in mei 2006 uitgebracht en is grotendeels gebaseerd op een multimediapresentatie. Zo toonde hij gemanipuleerde foto’s van de wolkenkrabbers in New York, staande in het water. Op 25 februari 2007 kreeg zijn film zelfs de Oscar voor Beste Documentaire en werden zijn verkondigde fabels zelfs in 2007 beloond met een Nobelprijs voor zijn inspanningen. Het Nobelprijs – comité was zeer lovend en noemde hem een van de meest toonaangevende milieubeschermers van deze wereld. Gore kreeg zijn prijs dan ook “voor zijn inspanningen om kennis op te bouwen en te verspreiden over de door de mens gecreëerde klimaatverandering, en het leggen van de fundamenten voor maatregelen die nodig zijn om dergelijke verandering tegen te gaan.”

 

Gore beweerde in zijn film dat het einde van de wereld nadert wanneer de mens geen eind maakt aan de opwarming van de aarde. De mens, zo zegt Al Gore, is geneigd de grootste dreigende rampen te negeren. “De broeikasgassen zorgen voor een warme deken in de dampkring met als gevolg dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor zullen de ijskappen in Groenland en het westen van Antarctica smelten en zal de zeespiegel gaan stijgen.” In zijn film predikt Gore hel en verdoemenis als het broeikaseffect niet snel wordt bedwongen.

Zo gebruikt hij de filmbeelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. Gore verspelde ook dat de sneeuw op de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) “binnen een decennium” zou smelten. Maar heden ten dage ligt er meer sneeuw op de Kilimanjaro dan ooit tevoren. De grootste sneeuwval is gemeten in 2018.

Sneeuw op de Kilimanjaro (2018)

Ook claimde hij dat de ijsberen op de Noordpool zouden verdrinken en zodoende bedreigd worden met uitsterven vanwege de opwarming van de aarde. De feiten vertellen echter dat er in 1940 ongeveer vijfduizend ijsberen waren en in 2006 zo’n tweeëntwintigduizend! Het bleek dat Gore de studie verkeerd had gelezen: er waren inderdaad 4 ijsberen verdronken maar dit was tengevolge van een bijzonder krachtige storm.

Ook beweerde hij dat de temperatuur op aarde dramatisch zou stijgen ten gevolge van het broeikaseffect en dat hierdoor binnen 5 tot 7 jaar de gehele Noordpool tijdens de zomermaanden ijsvrij zou zijn de aarde regelrecht af zou stevenen op een enorme catastrofe. Dat had dus zo rond 2011 moeten gebeuren. Ook suggereerde hij dat het ijs op Antarctica aan het smelten is maar deze ijslaag is juist aan het toenemen. Alleen in het westelijk deel, waar de Pine Island-gletsjer ligt, is vastgesteld dat het ijs er smelt. De oorzaak is dat er zich onder deze gletsjer nog een actieve vulkaan ligt. Volgens gegevens van de NASA werd in juli 2013 een temperatuur van -93 graden Celsius gemeten op Antarctica.

De resultaten van ijskernboringen en zeeijs-studies wijzen uit, dat het grootste deel van Antarctica, dat 90% van de Aardse ijsvoorraad bevat en 80% van het zoete water, geen enkele last heeft van extreme ijssmeltingen. Het afbreken van een stuk van de Wilkins ijskap haalde onmiddellijk de koppen van alle internationale kranten. Het beeld voor heel Antarctica is echter totaal anders: in verreweg het grootste, oostelijke deel van Antarctica (vier keer zo groot als het westelijke deel), is de ijslaag zelfs in 10 jaar niet zo dik geweest.

 

De resultaten van het glaciologische programma van de Australische Antarctische Divisie laten zien, dat het verlies van zeeijs in west Antarctica ruimschoots gecompenseerd wordt door de toename van ijs in oost Antarctica. Geheel in tegenstelling met wat Gore en zijn aanhang beweren, is de ijslaag de afgelopen 30 jaar alleen maar blijven toenemen. De bevindingen van het Wetenschappelijk Committee voor Antarctisch Onderzoek staan niet op zichzelf. De veel gehoorde bewering dat de Zuidpool smelt blijkt volledig onjuist. Wat dat betreft zijn vele journalisten ijverige leerlingen van Al Gore wiens beweringen ze klakkeloos overnemen.

Begin juli 2014 werd er een record hoeveelheid zeeijs op Antarctica gemeten. Klimaatwetenschappers staan voor een raadsel. Geheel tegen de verwachting in, worden recordhoeveelheden zee-ijs gemeten in het Zuidpoolgebied. Het oppervlak bedraagt voor het eerst meer dan 20 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit cijfers van de NASA. Sinds het begin van de metingen met satellieten in 1979 lag er nog nooit zoveel ijs zeeijs op Antarctica, namelijk 2112 miljoen vierkante kilometer. Begin januari 2014 kwam een groep klimaat’ wetenschappers’, die Global Warming hoopten te bewijzen door te laten zien dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, dagenlang muurvast te zitten in het ongekend dikke ijs. Een Chinese ijsbreker die te hulp schoot, overkwam hetzelfde. Uiteindelijk moesten de bemanningen per helikopter worden geëvacueerd.

De échte situatie op Antarctica: het westelijke deel warmt weliswaar op (rood), maar het 4 x zo grote oostelijke deel koelt juist af.

 

De bekende Amerikaanse professor aan de staatsuniversiteit van Colorado, Dr. William Gray, noemt Gore een “lompe onruststoker” die absoluut niet weet waar hij over praat.

 

Gore heeft niet alleen het Amerikaanse publiek, maar de hele wereld massaal bedrogen en grote aantallen kinderen op een vals spoor gezet. Hoewel meerdere deskundigen Gore´s speculaties grondig hebben weerlegd, krijgt deze topmisleider wereldwijd de handen toch nog steeds op elkaar. Zo presenteerde hij op 22 mei 2017 op het filmfestival in Cannes zijn volgende klimaatdwaling An inconvenient sequel. Getoond wordt hoe hij zijn misleidende missie voortzet en plekken op aarde bezoekt waar volgens hem de gevolgen van de klimaatverandering onmiskenbaar zijn. Waarbij hij de kijker onder meer de door de warmte exploderend gletsjerijs op Groenland krijgt voorgeschoteld. Nu wil het toeval dat een groep van zijn aanhangers die zijn bewering met eigen ogen wilden aanschouwen, met hun schip vast kwam te zitten in het ijs.

Talloze kinderen, over de hele wereld, zijn naar bioscopen gesleept om ze te indoctrineren met Al Gore’s “An Inconvenient Truth” zwendel en de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. De klimaat hysterie is inmiddels zo groot dat deze schoolkinderen in Europa waaronder in Nederland, doodsbang zijn voor het verhaal dat miljoenen mensen zullen sterven vanwege stijgende oceanen, monsterlijke tornado’s en droogte vanwege de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Maar Gore’s film is niets anders dan ‘politieke propaganda’ die volzit met een groot aantal wetenschappelijke onjuistheden en sentimenteel geouwehoer’. Maar de mensen die zijn film hebben gezien verlaten de bioscoop in de overtuiging dat mens de aarde tot aan de rand van afgrond heeft gebracht.

In Maart 2007 werd door tegenstanders van Al Gore een tegen-documentaire uitgegeven: “The great global warming swindle” (de grote wereldwijde klimaat-zwendel). Daarin werd kritiek geuit op de veronderstellingen van Al Gore. Maar liefst 30.000 wetenschappers hebben bekend gemaakt tegen de visie van Al Gore zijn. Zij baseren zich niet op computer-modellen, maar op echte wetenschappelijke metingen. Die laten zien dat er in de afgelopen 20 jaar geen noemenswaardige stijging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet is geweest. De laatste cijfers tonen zelfs een lichte daling.

 

Gore blijkt zelf een grootverbruiker als het om energie gaat. Een lobbygroep uit de Amerikaanse staat Tennessee ontdekte dat hij op jaarbasis twintig keer zoveel energie gebruikt als de gemiddelde Amerikaanse burger. Al Gore is een vurig en toegewijd aanhanger van de New Age-beweging en een favoriet spreker op New Age conferenties. Hij heeft ook een boek geschreven "Earth in the Balance" waarin hij te kennen geeft een groot bewonderaar te zijn van oosterse mystieke religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en ook de islam. Hij is een tegenstander van- zoals hij dat noemt- de onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat. Zij vormen volgens hem een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid en zijn daardoor een vloek voor hun omgeving. "Hun geloof in de Bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling maar tevens een ontstellende zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot"aldus Gore. Verder is het alles New Age wat de klok slaat.

 

Al Gore kreeg volledig ten onrechte de Nobelprijs voor de vrede.

 

De mens is god, de natuur in zijn volheid is god en de aarde is onze "Gewijde Moeder". "Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen". Er is bij Gore geen enkele plaats voor de waarheid van Gods Woord, terwijl juist daarin het leven gevonden kan worden. Al Gore zag naar eigen zeggen het licht toen zijn zoon zwaargewond raakte bij een ongeluk. Het redden van de aarde leek hem een hoger doel dan alleen het redden van het Amerikaanse volk. Ja, ja, Gore blijkt net als zijn vorige baas Bill Clinton een meester in het misleiden van de massa. De man is niets anders dan een charlatan.

Niets van Gore’s gedane voorspelde fatale klimaatveranderingen zijn uitgekomen. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat Al Gore’s film, een al misleiding is. De voormalige Nederlandse premier Balkenende vond echter dat Al Gore veel gedaan heeft om het bewustzijn over het klimaatprobleem te bevorderen. “Zowel zijn boek als zijn film hierover mogen er zijn.”Dankzij Gore beseft iedereen dat we niet de ogen mogen sluiten voor het klimaatprobleem, aldus Balkenende.

De Nederlandse regering kwam vervolgens met een goed geregisseerde campagne en met maatregelen die de burgers veel geld zou gaan kosten. Nederland is ook wat betreft weer het braafste jongetje van de linksgroen-liberale klas, die zijn zinnen lijkt te hebben gezet op de ontmanteling en vernietiging van de Westerse welvaart en beschaving. Door al die idiote plannen van de klimaatalarmisten betalen de burgers de rekening want die hebben onder meer een 150% hogere elektriciteitsfactuur voor hun kiezen gekregen, en zinloze windmolens die alleen maar geld kosten.

Klimaatgoeroe Ed Nijpels schotelt de Nederlandse bevolking een serie krankzinnige klimaatmaatregelen voor.

Op 3 februari 2019 was klimaatgoeroe Ed Nijpels in het programma Buitenhof. Deze figuur met zijn 'Landhuis van 2 miljoen euro compleet met verwarmd zwembad', heeft de Nederlandse bevolking een serie maatregelen voorgeschoteld waarin voornemens staan die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoot om zodoende een flinke bijdrage te leveren om onze aarde over tientallen jaren met 0,0003 graden te laten afkoelen.!!! Nijpels vindt dat de Nederlandse burger daarvoor onder meer hun huizen moeten aanpassen. Er moeten pijpen in de grond worden aangebracht om zo de woningen warm te houden. Dat alleen al gaat circa 35.000 euro per huis kosten. Het gebruik van gas moet verdwijnen en dat terwijl het gas in grote hoeveelheden goedkoop door Rusland kan worden aangeleverd via de nieuwe Nord Stream II pijplijn.  Maar nee, dat moet worden geboycot. Alle benzineauto’s moeten vervangen worden door stekkerauto’s die voor het gros de bevolking onbetaalbaar zijn. Om dit alles te betalen adviseert Nijpels de mensen die dat geld niet hebben maar een hypotheek op te nemen. Zie ook: Van het gas af en van het pad af

Nijpels kreeg daarbij steun van klimaatfantast en socialistische activist Diederik Samsom, en diverse andere sprookjesvertellers. De maatregelen zijn geen vrije keuze, het wordt dwang waarbij alle tegenstanders op de knieën zullen worden gedwongen. Echte klimaatwetenschappers die het niet eens zijn met de nooit bewezen theorie van de klimaatopwarming door toedoen van de mens, worden uit de debatten geweerd. Dat mag niet van de groene klimaathysterici voor wie het in twijfel trekken van hun fabels bijna als een misdaad wordt aangemerkt waarvoor ze nog net niet in de gevangenis verdwijnen. De klimaatpredikers wekken de indruk de wijsheid in pacht te hebben en dat blijkt te werken want ze weten velen voor hun onzinnige maatregelen te mobiliseren. Echte wetenschappers met kritiek zijn vogelvrij verklaard en worden als een soort ziekte gemeden. Andere landen lachen zich rot om de klimaathysterie in Nederland. In Duitsland mogen de auto’s met ongelimiteerde snelheden blijven racen op de autobanen en China en India blijven aan de lopende band  kolencentrales bouwen.

De vraag is helemaal niet meer of het klimaat met alle voorgestelde maatregelen verandert. Dat doet het niet omdat er geen enkele reden is deze maatregelen door te voeren gezien het verwachtte minimale resultaat. De voorstanders van de klimaathype lijken het akkoord te misbruiken voor eigen politieke spelletjes. Klimaatsubsidies worden misbruikt om rijke Tesla-rijders te financieren en de gewone burger voor de kosten te laten opdraaien met onder meer hogere BTW-belastingen en energiekosten. Het is niets anders dan zwendel waarbij de grootste groep burgers het gelag betalen. De verhalen van de klimaathysterici is uitsluitend gebaseerd op fabels, manipulatietechnieken, indoctrinatie (van kinderen) op scholen en pure bangmakerij gevoed door politici als Klaver en Jetten en hypocrieten als klimaatgoeroe Ed Nijpels en diverse anderen.De klimaathysterie regeert en zal ons allemaal in diepe ellende storten als deze gekte van Nijpels en trawanten geen halt wordt toegeroepen.

Onze vrijheid, onze welvaart, onze hele manier van leven worden bedreigd. Het gaat om links-radicale, onwetende zwetsers die d.m.v.dwangmaatregelen de burgers hun vrijheid willen afpakken. Het is voor deze zelfbenoemde klimaatapostelen een mooie springplank carrière te maken. Zij krijgen daarbij de steun van de links gerichte media en politici zonder ruggengraat. Ze zijn druk doende om met kletsverhalen alles kapot te maken wat onze samenleving decennia lang heeft opgebouwt. De manier waarop dit gebeurt, is bijna beangstigend want wat de linksgroene zwetsers verkondigen kan leiden tot extreme dwangmaatregelen voor de burgers. Het wordt tijd om de zelfbenoemde “klimaatbeschermers” te ontmaskeren wat zij in werkelijkheid zijn. 

Het “voedsel van de toekomst” zou “dode mensenlichamen” kunnen zijn.

Een Zweedse gedragswetenschapper heeft (op de nationale televisie!) geopperd dat het noodzakelijk kan worden om over te schakelen naar kannibalisme en mensenvlees te eten om “de planeet te redden”.

Forskaren undersöker möjligheten att äta människokött: ”Finns många tabun”  - Efter fem - tv4.seMagnus Söderlund, die op de Zweedse televisie verscheen om te praten over een conferentie over het “voedsel van de toekomst,” zei dat hij seminaries zou houden over de noodzaak van het consumeren van menselijk vlees om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Environmentalisten geven de vlees- en landbouwindustrie voor een groot deel de schuld van de “opwarming van de aarde” (Quod non).Volgens Söderlund zou een mogelijke oplossing de ‘Soylent Green-oplossing’ zijn, die het eten van dode lichamen inhoudt.

Hij vertelde de presentator van de show dat één van de grootste obstakels voor het voorstel het taboe rond lijken zou zijn en het feit dat velen dit voorstel zouden zien als het bezoedelen van de overledenen. Söderlund erkende wel dat mensen “licht conservatief” zijn als het gaat om het eten van dingen die ze niet gewend zijn, zoals menselijke kadavers. De discussie vond plaats met op de achtergrond afbeeldingen van menselijke handen op vorken (zie afbeelding hierboven).

Franklin ter Horst