Klimaat hysterie

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 april 2007) ( Laatste bewerking: 14 februari 2023)

De basis voor de klimaathysterie is gelegd in het rapport van de club van Rome uit 1972, waarin werd voorspeld dat bij de groei van de economie de grondstoffen schaars zouden worden en de aarde uitgeput zou raken. Dit zou leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. Dit rapport van de Club van Rome ligt ten grondslag aan Agenda 21, een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De meeste mensen hebben er waarschijnlijk nog nooit van Agenda 21 gehoord. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het klimaat beïnvloeden moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21e eeuw.

De tekst van Agenda 21 werd geopenbaard op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 172 regeringen namen deel aan de top, waarvan er 106 hun staatshoofd of regeringsleider stuurden. Maar liefst 179 overheden hebben hun handtekening gezet onder dit programma. Ook de toenmalige Nederlands minister-president Ruud Lubbers nam deel aan de top. Daarnaast namen ook nog 2.400 vertegenwoordigers van NGO's deel en nog eens 17.000 mensen namen deel aan een parallel Globaal Forum, een adviesorgaan voor de top. De Volgende onderwerpen werden besproken:

·       Het opvoeren van het onderzoek naar de productie van toxische componenten die gebruikt worden tijdens productieprocessen, zoals tetra-ethyllood in benzine of giftig afval zoals radioactieve chemische resten.

·       Het promoten van alternatieve energiebronnen om fossiele brandstoffen te vervangen, die gelinkt worden aan de klimaatverandering.

·       Het promoten van openbaar vervoer om de uitstoot te verminderen, om gezondheidsproblemen door de vervuilde lucht tegen te gaan en om de steden leefbaarder te houden.

·       Omgaan met de toegenomen schaarste van water.

Agenda 21 werd uitgewerkt in een actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Dat houdt in dat iedere persoon waar dan ook op onze wereld onder controle zal komen te vallen van de klimaatlobby. In het rapport staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Er komen steeds meer regels voor wat men wel en niet mag doen. De film Hunger Games  geeft een goed idee van Agenda 21.

Professor Roger Revelle van de San Diego Universiteit in Californië was één van de eerste wetenschappers die in 1957 ontdekte  dat het verbranden van fossiele brandstoffen mogelijk een “broeikas-effect” kon veroorzaken. Want daarbij komt carbon dioxide (CO²) vrij wat op termijn zou kunnen leiden tot opwarming van de aarde. In de jaren ’60 was Al Gore, later bekend van zijn film “An Inconvenient Truth één van Revelle’s  studenten aan de Universiteit van Washington. Gore was van 1993 tot 2001 vicepresident van de Verenigde Staten onder Bill Clinton en presidentskandidaat in 2000 maar ‘verloor’ de verkiezingen van George W.Bush. Al in de tijd dat hij senator was voor de staat Tennessee begon Al Gore met discussies over de opwarming van de aarde in de Senaat. Daarbij gebruikte hij met name angst als middel om de mensen te wijzen op een naderende catastrofe. Wetenschappers, die het niet eens waren met zijn visie, liepen het risico om hun subsidies en financiële inkomsten te verliezen.

 

Roger Revelle

 

In 1988 kreeg professor Roger Revelle ernstige bedenkingen over de effecten van carbon dioxide (CO²) als “broeikas-gas”, waardoor opwarming van de aarde zou worden veroorzaakt. Hij schreef: “De oorzaken van verandering van het klimaat zijn nog lang niet voldoende begrepen”.Hij probeerde vervolgens de door Al Gore in gang gezette klimaat hype een halt toe te roepen. Dat paste natuurlijk niet in de plannen van Gore. Hij verwierp Revelles twijfels door zijn oude voormalige leraar seniel te verklaren. Maar Revelle was tot op de dag van zijn overlijden op 15 juli 1991 volledig helder van geest. Hij kwam uiteindelijk maat tot één conclusie: “In feite is er geen sprake van opwarming van de aarde”.

 

De eerder genoemde film “An Inconvenient Truth (een ongemakkelijke waarheid) van Al Gore is in mei 2006 uitgebracht en is grotendeels gebaseerd op een multimediapresentatie. Zo toonde hij gemanipuleerde foto’s van de wolkenkrabbers in New York, staande in het water. Op 25 februari 2007 kreeg zijn film zelfs de Oscar voor Beste Documentaire en werden zijn verkondige fabels zelfs in 2007 beloond met een Nobel-prijs voor zijn inspanningen. Het Nobelprijs – comité was zeer lovend en noemde hem een van de meest toonaangevende milieubeschermers van deze wereld. Gore kreeg zijn prijs dan ook “voor zijn inspanningen om kennis op te bouwen en te verspreiden over de door de mens gecreëerde klimaatverandering, en het leggen van de fundamenten voor maatregelen die nodig zijn om dergelijke verandering tegen te gaan.”

 

Gore beweerde in zijn film dat het einde van de wereld nadert wanneer de mens geen eind maakt aan de opwarming van de aarde. De mens, zo zegt Al Gore, is geneigd de grootste dreigende rampen te negeren. “De broeikasgassen zorgen voor een warme deken in de dampkring met als gevolg dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor zullen de ijskappen in Groenland en het westen van Antarctica smelten en zal de zeespiegel gaan stijgen.” In zijn film predikt Gore hel en verdoemenis als het broeikaseffect niet snel wordt bedwongen.

Zo gebruikt hij de filmbeelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. Gore verspelde ook dat de sneeuw op de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) “binnen een decennium” zou smelten. Maar heden ten dage ligt er meer sneeuw op de Kilimanjaro dan ooit tevoren. De grootste sneeuwval is gemeten in 2018.

Sneeuw op de Kilimanjaro (2018)

Ook claimde hij dat de ijsberen op de Noordpool zouden verdrinken en zodoende bedreigd worden met uitsterven vanwege de opwarming van de aarde. De feiten vertellen echter dat er in 1940 ongeveer vijfduizend ijsberen waren en in 2006 zo’n tweeëntwintigduizend! Het bleek dat Gore de studie verkeerd had gelezen: er waren inderdaad 4 ijsberen verdronken maar dit was tengevolge van een bijzonder krachtige storm.

Ook beweerde hij dat de temperatuur op aarde dramatisch zou stijgen ten gevolge van het broeikaseffect en dat hierdoor binnen 5 tot 7 jaar de gehele Noordpool tijdens de zomermaanden ijsvrij zou zijn de aarde regelrecht af zou stevenen op een enorme catastrofe. Dat had dus zo rond 2011 moeten gebeuren. Ook suggereerde hij dat het ijs op Antarctica aan het smelten is maar deze ijslaag is juist aan het toenemen. Alleen in het westelijk deel, waar de Pine Island-gletsjer ligt, is vastgesteld dat het ijs er smelt. De oorzaak is dat er zich onder deze gletsjer nog een actieve vulkaan ligt. Volgens gegevens van de NASA werd in juli 2013 een temperatuur van -93 graden Celsius gemeten op Antarctica.

De resultaten van ijskernboringen en zeeijs-studies wijzen uit, dat het grootste deel van Antarctica, dat 90% van de Aardse ijsvoorraad bevat en 80% van het zoete water, geen enkele last heeft van extreme ijssmeltingen. Het afbreken van een stuk van de Wilkins ijskap haalde onmiddellijk de koppen van alle internationale kranten. Het beeld voor heel Antarctica is echter totaal anders: in verreweg het grootste, oostelijke deel van Antarctica (vier keer zo groot als het westelijke deel), is de ijslaag zelfs in 10 jaar niet zo dik geweest.

 

De resultaten van het glaciologische programma van de Australische Antarctische Divisie laten zien, dat het verlies van zeeijs in west Antarctica ruimschoots gecompenseerd wordt door de toename van ijs in oost Antarctica. Geheel in tegenstelling met wat Gore en zijn aanhang beweren, is de ijslaag de afgelopen 30 jaar alleen maar blijven toenemen. De bevindingen van het Wetenschappelijk Committee voor Antarctisch Onderzoek staan niet op zichzelf. De veel gehoorde bewering dat de Zuidpool smelt blijkt volledig onjuist. Wat dat betreft zijn vele journalisten ijverige leerlingen van Al Gore wiens beweringen ze klakkeloos overnemen.

Begin juli 2014 werd er een record hoeveelheid zeeijs op Antarctica gemeten. Klimaatwetenschappers staan voor een raadsel. Geheel tegen de verwachting in, worden recordhoeveelheden zee-ijs gemeten in het Zuidpoolgebied. Het oppervlak bedraagt voor het eerst meer dan 20 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit cijfers van de NASA. Sinds het begin van de metingen met satellieten in 1979 lag er nog nooit zoveel ijs zeeijs op Antarctica, namelijk 2112 miljoen vierkante kilometer. Begin januari 2014 kwam een groep klimaat’ wetenschappers’, die Global Warming hoopten te bewijzen door te laten zien dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, dagenlang muurvast te zitten in het ongekend dikke ijs. Een Chinese ijsbreker die te hulp schoot, overkwam hetzelfde. Uiteindelijk moesten de bemanningen per helikopter worden geëvacueerd.

De échte situatie op Antarctica: het westelijke deel warmt weliswaar op (rood), maar het 4 x zo grote oostelijke deel koelt juist af.

 

De bekende Amerikaanse professor aan de staatsuniversiteit van Colorado, Dr. William Gray, noemt Gore een “lompe onruststoker” die absoluut niet weet waar hij over praat.

 

Gore heeft niet alleen het Amerikaanse publiek, maar de hele wereld massaal bedrogen en grote aantallen kinderen op een vals spoor gezet. Hoewel meerdere deskundigen Gore´s speculaties grondig hebben weerlegd, krijgt deze topmisleider wereldwijd de handen toch nog steeds op elkaar. Zo presenteerde hij op 22 mei 2017 op het filmfestival in Cannes zijn volgende klimaatdwaling An inconvenient sequel. Getoond wordt hoe hij zijn misleidende missie voortzet en plekken op aarde bezoekt waar volgens hem de gevolgen van de klimaatverandering onmiskenbaar zijn. Waarbij hij de kijker onder meer de door de warmte exploderend gletsjerijs op Groenland krijgt voorgeschoteld. Nu wil het toeval dat een groep van zijn aanhangers die zijn bewering met eigen ogen wilden aanschouwen, met hun schip vast kwam te zitten in het ijs.

Talloze kinderen, over de hele wereld, zijn naar bioscopen gesleept om ze te indoctrineren met Al Gore’s “An Inconvenient Truth” zwendel en de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. De klimaat hysterie is inmiddels zo groot dat deze schoolkinderen in Europa waaronder in Nederland, doodsbang zijn voor het verhaal dat miljoenen mensen zullen sterven vanwege stijgende oceanen, monsterlijke tornado’s en droogte vanwege de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Maar Gore’s film is niets anders dan ‘politieke propaganda’ die volzit met een groot aantal wetenschappelijke onjuistheden en sentimenteel geouwehoer’. Maar de mensen die zijn film hebben gezien verlaten de bioscoop in de overtuiging dat mens de aarde tot aan de rand van afgrond heeft gebracht.

In Maart 2007 werd door tegenstanders van Al Gore een tegen-documentaire uitgegeven: “The great global warming swindle” (de grote wereldwijde klimaat-zwendel). Daarin werd kritiek geuit op de veronderstellingen van Al Gore. Maar liefst 30.000 wetenschappers hebben bekend gemaakt tegen de visie van Al Gore zijn. Zij baseren zich niet op computer-modellen, maar op echte wetenschappelijke metingen. Die laten zien dat er in de afgelopen 20 jaar geen noemenswaardige stijging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet is geweest. De laatste cijfers tonen zelfs een lichte daling.

 

Gore blijkt zelf een grootverbruiker als het om energie gaat. Een lobbygroep uit de Amerikaanse staat Tennessee ontdekte dat hij op jaarbasis twintig keer zoveel energie gebruikt als de gemiddelde Amerikaanse burger. Al Gore is een vurig en toegewijd aanhanger van de New Age-beweging en een favoriet spreker op New Age conferenties. Hij heeft ook een boek geschreven "Earth in the Balance" waarin hij te kennen geeft een groot bewonderaar te zijn van oosterse mystieke religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en ook de islam. Hij is een tegenstander van- zoals hij dat noemt- de onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat. Zij vormen volgens hem een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid en zijn daardoor een vloek voor hun omgeving. "Hun geloof in de Bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling maar tevens een ontstellende zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot"aldus Gore. Verder is het alles New Age wat de klok slaat.

 

De mens is god, de natuur in zijn volheid is god en de aarde is onze "Gewijde Moeder". "Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen". Er is bij Gore geen enkele plaats voor de waarheid van Gods Woord, terwijl juist daarin het leven gevonden kan worden. Al Gore zag naar eigen zeggen het licht toen zijn zoon zwaargewond raakte bij een ongeluk. Het redden van de aarde leek hem een hoger doel dan alleen het redden van het Amerikaanse volk. Ja, ja, Gore blijkt net als zijn vorige baas Bill Clinton een meester in het misleiden van de massa. De man is niets anders dan een charlatan.

 

Al Gore kreeg volledig ten onrechte de Nobelprijs voor de vrede.

Niets van Gore’s gedane voorspelde fatale klimaatveranderingen zijn uitgekomen. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat Al Gore’s film, een al misleiding is. De voormalige Nederlandse premier Balkenende vond echter dat Al Gore veel gedaan heeft om het bewustzijn over het klimaatprobleem te bevorderen. “Zowel zijn boek als zijn film hierover mogen er zijn.”Dankzij Gore beseft iedereen dat we niet de ogen mogen sluiten voor het klimaatprobleem, aldus Balkenende.

De Nederlandse regering kwam vervolgens met een goed geregisseerde campagne en met maatregelen die de burgers veel geld zou gaan kosten. Nederland is ook wat betreft weer het braafste jongetje van de linksgroen-liberale klas, die zijn zinnen lijkt te hebben gezet op de ontmanteling en vernietiging van de Westerse welvaart en beschaving. Door al die idiote plannen van de klimaatalarmisten betalen de burgers de rekening want die hebben onder meer een 150% hogere elektriciteitsfactuur voor hun kiezen gekregen, en zinloze windmolens die alleen maar geld kosten.

Spijbelen "om het klimaat te redden’

Spijbelen "om het klimaat te redden" blijkt inmiddels volkomen acceptabel.  Zo trokken op 7 februari 2019 duizenden spijbelaars naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren voor een beter klimaat. Ze hebben de opdracht van Brussel keurig uitgevoerd. Na de demonstratie trokken ze echter massaal naar de grootafnemers van de vleesindustrie de hamburgerketens Burger King en McDonalds in de binnenstad van Den Haag waar zij zich te goed deden aan het eten van hamburgers wat zo’n beetje gelijk staat aan klimaatgenocide. 

 

Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse meisje Greta Thunberg. Zij is uitgegroeid tot icoon van het klimaatestablishment en van de gehersenspoelde klimaatspijbelaars. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. De klimaatgoeroes deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken.

 

Gretha Thunberg (Afbeelding Wikipedia)

Ook het NOS-Jeugdjournaal doet volop mee aan het indoctrineren van de kindergeest hoe de mensheid schuldig is aan de opwarming van de aarde. Wat de kinderen te horen krijgen is niets anders dan misselijkmakende eenzijdige propaganda. Greta Thunberg wordt met haar klimaathysterie als een held aan de jeugd gepresenteerd. Zij komt over als iemand die de weg volledig kwijt is. Ze noemt zichzelf een klimaatactivist met Asperger. Klimaat extremisten gebruiken haar voor hun politieke doeleinden om hun klimaatgekte aan de man te brengen.

Klimaatprofeten zijn uitzinnig van vreugde met de acties van scholieren die Greta navolgen en scholen die niets doen om dit te voorkomen. Maar wat zich hier ontwikkeld zijn de gevolgen van het verspreiden van het sprookje dat de aarde door ons toedoen onleefbaar aan het worden is. Het zijn de klimaathysterici die hiervoor verantwoordelijk zijn want zij creëren op deze manier klimaatmartelaren. Greta duidt zichzelf aan als ‘activiste met Asperger’, een aan autisme verwante stoornis die mensen kan hinderen in het sociale verkeer. Greta geeft zelf tijdens openbare optredens aan dat haar klimaatobsessie- waardoor zij ooit een grote angst ontwikkelde voor het vergaan van de aarde-is terug te voeren op haar stoornis. Zij en al haar volgelingen doen precies datgene wat de klimaatextremisten van haar verlangen: de onvoorwaardelijke acceptatie van de klimaatlobby en haar doelen het uitvoeren van Agenda 21.

Sommige jongeren krijgen zelfs mediatraining bij Milieudefensie. Ook Greenpeace helpt. „We laten ze oefenen voor de camera”, legt een persvoorlichter van Milieudefensie uit. „Maar we leggen ze zeker geen woorden in de mond. Het is niet onze bedoeling ze te kapen.” Nee, vast niet!!! Kinderen zijn in de loop der geschiedenis talloze malen misbruikt voor het uitvoeren van dubieuze, soms uiterst kwalijke politieke doeleinden, nietsvermoedende, ongetwijfeld goedwillende scholieren worden massaal geronseld om de ideologische doelstellingen van de klimaatgoeroes te verspreiden.

Wat de spijbelende kinderen niet in de gaten hebben is dat ze zwaar gemanipuleerd worden. Al in de schoolbanken worden ze geïndoctrineerd met het besef dat wij, de mensheid, verantwoordelijk zouden zijn voor de opwarming van de aarde. Dat zorgt ervoor dat ze met complete waanideeën opgroeien. Ze worden bewust geconfronteerd met zo ongeveer de grootste leugen aller tijden om het duivelse plan van de klimaatlobby door te voeren. De klimaathysterie zoals die nu heerst, heeft niets te maken met het klimaat. Mensen die hier kritiek op hebben worden echter vervloekt tot in de hel. Het schaamteloos misbruiken van kinderen is een historisch aantoonbaar kenmerk van totalitaire en onderdrukkende imperiums en systemen.

’Laten klimaatspijbelen is kindermishandeling’

 

In de Telegraaf van 31 januari 2019 stond een artikel van Esther van Fenema over ‘Laten klimaatspijbelen is kindermishandeling’’.  Volgens Fenema krijgt: ‘Spijbelen voor het klimaat’ in ons land steeds meer voet aan de grond. Zij stelt dat scholieren worden gemanipuleerd om in actie te komen. “Wat kinderen echter juist zouden moeten leren, is kritisch naar de feiten te kijken.”Alsof het opeens de normaalste zaak van de wereld is zien we kinderen spijbelen ‘voor het klimaat’. Kinderen die de ruimte krijgen om van school weg te blijven om aandacht te vragen voor een onderwerp waarin ze worden gemanipuleerd door volwassenen. In dit geval door hun leerkrachten, van wie kinderen vrijwel dagelijks grotendeels afhankelijk zijn voor hun persoonlijk wel en wee. Het is ook gemakkelijk om kinderen naar voren te schuiven in zaken waarin je je gelijk wilt scoren. Als je kinderen infecteert met dogmatiek, is het de vraag of die persoonlijkheid zich gebalanceerd kan ontwikkelen. Net als in een religie wordt voor je bepaald wat je moet geloven, denken en vinden, en daar heb je het mee te doen. Wil je je daaraan op een zeker moment ontworstelen en zelf een wereldbeeld bepalen, dan kost dat in je verdere leven vaal heel veel moeite.

 

Dit besef ontbreekt duidelijk op de scholen waar het spijbelen wordt toegestaan of misschien zelfs wordt aangemoedigd om het motto ‘alles ten gunste van het klimaat is geoorloofd”. Wat kinderen juist zouden moeten is kritisch naar de feiten te kijken. Op school. En niet spijbelend, of in een radioprogramma als speelbal van volwassenen met een strategie. ‘Het klimaat’ is voor een deel een ideologische kwestie. Voor kinderen maak je het enorm groot en bedreigend. Kinderen hebben veel minder controle over de ratio. Het is ongezond als kinderen wakker moeten liggen bij onderwerpen die te groot en te bedreigend zijn en waaraan ze niks kunnen doen. Dat hoort niet en dat mag gewoon niet. Kinderen aan het woord laten omdat dit de volwassenen van de toekomst zijn, omdat dit gaat over hun generatie, is een wanstaltig argument. Je moet kinderen zelf leren nadenken. Wat er nu gebeurt, is pure manipulatie. Kinderen kunnen de klimaatdiscussie met alle haken en ogen niet overzien, laat staan voeren. Omdat ze afhankelijk zijn van het oordeel van volwassenen, van beloning en straffen, is het veilig om braaf te zijn. En dat maakt kinderen manipuleerbaar. Het goedkeuren van of aanzetten tot spijbelen om een statement te maken, is een vorm van kindermishandeling. Tot zover Esther van Fenema Psychiater en opiniemaker.

 

Europese Commissie drijvende kracht achter het klimaatspijbelen

Duizenden scholieren spijbelen om te protesteren tegen de klimaatverandering. Het lijkt allemaal spontaan en authentiek, maar dat is het niet. Cultuur onder Vuur doet onderzoek en stuit op flinke Europese inmenging. De organisator van het klimaatspijbelen is “Youth for Climate”. Wie deze club bestuurt en betaald is niet duidelijk want de eigen website zwijgt erover. Bij nader onderzoek blijkt de basis gelegd te zijn op een klimaatconferentie die de Verenigde Naties in 2017 hield. Daar beloofde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om geld te steken in “een nieuw jeugd-klimaatinitiatief”. Zijn collega-commissaris Maroš Šefčovič gaf het een naam: “European Youth for Climate Action”. Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie.

Maar bij subsidie blijft het niet. De Europese Commissie schrijft veelzeggende woorden in een missieverklaring: “De Europese Commissie zijn Youth for Climate Action-initiatief zal jonge mensen de macht geven om de geest van vernieuwing en regeneratie te grijpen die besloten ligt in het Akkoord van Parijs, en om samen vorm te geven aan hun toekomst, over grenzen heen.” Youth for Climate komt dus helemaal uit de koker van de Europese Commissie. Geen spontane jongerenprotesten ontstaan in de klaslokalen, maar propaganda-offensieven ontwikkeld en aangestuurd door spindoctors in Brussel. Het doel van Youth for Climate is ondubbelzinnig: het Akkoord van Parijs propageren. Voor wie het is vergeten: dit is het klimaatakkoord uit 2015 dat in naam van “Moeder Aarde” (letterlijke bewoording) de oorlog verklaarde aan fossiele brandstoffen. Daar valt aardgas ook onder. De strijd van het Nederlandse klimaatakkoord tegen aardgas is volledig conform het internationaal akkoord dat onze regering in 2015 tekende.

De missieverklaring sluit af met een zinsdeel waar je makkelijk over heen leest: “over grenzen heen”. De Europese Unie houdt dus kinderen van school om ze niet alleen klimaathysterie, maar ook méér EU te laten propageren. Het doet denken aan de Culturele Revolutie, waarbij Mao Zedong zijn dodelijke greep op China verstevigde door de jeugd op te stoken tegen al het andere gezag dan het zijne. Youth for Climate is dus een initiatief van de Europese Commissie, bedacht en bestuurd door Brussel, gefinancierd met Europese subsidie en met als doel het propageren van klimaathysterie en meer Europese inmenging.

Grote groepen onafhankelijk wetenschappers ontmaskeren het klimaatplan

Grote groepen onafhankelijke wetenschappers hebben inmiddels het klimaatplan ontmaskerd en er afstand van genomen waaronder de Amerikaanse meteoroloog prof. Richard Lindzen. Lindzen is emeritus hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technologie. Lindzen verzet zich al jaren tegen het klimaatalarmisme, maar zijn relativeringen komen velen niet uit en dus worden verwijzingen naar zijn artikelen en lezingen zoveel mogelijk uit de ‘mainstream media’ geweerd. Hij zegt dat ‘klimaathysterie’ van bovenaf wordt aangewakkerd en dat politici daar handig gebruik van maken, om allerlei nieuwe belastingen in te voeren. Het gaat om neomarxisten die zich van linkse partijen meester hebben gemaakt. Zij leggen de burgers wetten op om zich over te geven aan een transitie waarvan niemand de omvang, de kosten en de effecten kan overzien. Op 23 september 2019 stuurden vijfhonderd serieuze onderzoekers en wetenschappers een brief naar de Verenigde Naties waarin ze bestrijden dat er een klimaatcrisis is. Ze worden stuk voor stuk gedemoniseerd, hun argumenten achteloos terzijde geschoven, of volledig genegeerd.Noch de politieke elites noch de media durven met de wetenschappers in discussie te gaan bang om een flinke draai om de oren te krijgen. De beweerde ‘klimaatcrisis’is geen wetenschappelijk vraagstuk maar poppenkast.

 

Zeventienduizend wetenschappers in Amerika en vierduizend in Europa, hebben onafhankelijk van elkaar, massaal geprotesteerd tegen de verkeerde voorstelling van zaken door actiegroepen en de media. Inmiddels hebben alleen al in de Verenigde Staten 31.072 natuurkundigen en andere geleerden, inclusief 9000 klimatologen, een petitie ondertekend waarin zij de beschuldiging afwijzen dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde. Hiervoor bestaat, aldus deze geleerden, geen enkel wetenschappelijk bewijs.

 

Een andere tegenstander van de klimaathype is de voormalige adviseur van Margaret Thatcher Lord Christopher Monckton. Lord Monckton spreekt van massale wetenschappelijke fraude en het doelbewust misleiden van de hele wereld met het creëren van het niet bestaande 'Global Warming' klimaatprobleem. Volgens Monckton hebben circa 20 a 25 personen, met name in Europa en Amerika, het Global Warming bedrog in elkaar hebben gezet en zijn zij de drijvende kracht erachter. ‘Zij wisten van meet af aan dat er geen Global Warming probleem bestaat maar hebben doelbewust de echte gegevens verdraaid en dit (in e-mails) aan elkaar bevestigd, om er zo voor te zorgen dat nooit bekend zou worden dat hun gegevens niet correct zijn.'

 

Monckton vindt dat de Global Warming hoax wetenschappers moeten worden vervolgd en dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. ‘Ze moeten niet alleen worden opgesloten vanwege het feit dat ze gegevens hebben vervalst en verborgen hebben gehouden onder de Vrijheid van Informatie Wetgeving, maar ook vanwege financiële fraude en internationale chantage/afpersing. Wat ze bij het Climate Research Unit helaas hebben gedaan, met actieve hulp van veel andere klimaatwetenschappers van over de hele wereld, is heel simpel het temperatuursverloop voor de 20e eeuw uit hun duim zuigen. Het CRU blijkt nu alle van over de hele wereld verzamelde temperatuursgegevens lukraak in computers te hebben gestopt, en zelf de uitkomst te hebben bepaald - namelijk een temperatuursstijging in de afgelopen 20 jaar.   Dat is pure sciencefiction; wetenschappelijke fictie, geen feit.

 

Tijdens een presentatie aan de Bethel University in het Amerikaanse St.Paul, waar hij op uitnodiging van het Minnesota Free Market Institute, maakte Monckton met behulp van uitvoerige statistieken, grafieken en feiten het valse concept van 'global warming' -waar inmiddels het grootste deel van de wetenschap zich van afgekeerd heeft- volkomen met de grond gelijk. Ook blijkt dat wetenschappers actiedocumenten van Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hebben gebruikt als bewijs in het klimaatdebat maar ook deze informatie blijkt zo de prullenbak in te kunnen. Klik ook hier en hier voor de grote Klimaat zwendel. 

Dr. John Bates, een hooggeplaatste wetenschapper van de gezaghebbende Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), heeft onthuld dat de organisatie een belangrijk rapport over de temperatuursontwikkeling heeft vervalst, om een zo groot mogelijke impact te maken op de wereldleiders op de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Het onzinnige akkoord van Parijs is door Nederland heilig verklaard. Nederland meent het voortouw te moeten nemen om de planeet te redden. De Nederlandse bevolking moet  daarom zo snel mogelijk van het gas af terwijl andere landen in Europa juist in hun aardgasnetwerk investeren.

De Amerikaanse president Trump heeft zich uit het klimaatakkoord van Parijs teruggetrokken, waarmee hij de Amerikaanse industrie en bevolking een last van biljoenen dollars bespaart. De erkenning van de klokkenluider John Bates volgt kort op de uitspraak van de hoogste VN official voor Klimaatverandering, die aangaf dat de ‘global warming’ agenda vooral werd bedacht om het kapitalisme –en daarmee het Westen- te vernietigen, en niet om het klimaat te redden. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO² een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Dr. Bates heeft ‘onweerlegbaar bewijs’ gepresenteerd dat het NOAA rapport, waarin de 17 jaar lange pauze in het opwarmen van de Aarde werd ontkend, was gebaseerd op vervalste en misleidende gegevens. Volgens dr. William Happer, natuurkundig professor aan de Universiteit van Princeton en lid van de National Academy of Sciences, heeft ‘de overheid de wetenschap gecorrumpeerd, door deze te overspoelen met geld om de politiekcorrecte resultaten te produceren. Het is tijd dat de regeringen eindelijk de waarheid over global warming erkennen. Opwarming is niet het probleem – overheidsbesluiten zijn het probleem.’ De global warming klimaatagenda is met afstand de meest kostbare hoax die ooit werd bedacht. Zelden hebben activistische journalisten en hun redacties, de maatschappij, zoveel schade toegebracht als door het eenzijdige ideologisch politiek correcte en zeer linkse klimaatgekte te hanteren.

Een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in Nature Geoscience door een groep wetenschappers-alarmisten, bevestigen ook dat er data-manipulatie en ondeugdelijke praktijken hadden plaatsgevonden, om een politieke agenda van Barack Hussein Obama in Parijs 2015 door te drukken. Er waren maar liefst 200 landen vertegenwoordigd op deze top in Parijs. De berekeningen opgenomen in het akkoord van Parijs zitten er maar liefst 170 miljard ton CO² naast. Desondanks werd aanvaard, dat op een of andere manier de mens, en zijn vervuiling, volledig verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en dat ons rampen te wachten staan, tenzij we iets doen aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide. Tal van eminente wetenschappers zijn het hier niet mee eens maar die krijgen echter geen enkele media-aandacht. De wereldleiders vinden dat als we de planeet willen redden, wij er alles aan moeten doen om het 'evangelie' van de klimaatverandering te verspreiden.

Op de VN klimaatconferentie in Marrakech presenteerde Climate Depot in november 2016 een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven wetenschappers de theorie van door menselijke CO² uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar niet gestegen is. Klimaatverandering is echter niets anders dan een gigantische hoax een gigantisch bedrog.

Dr. Patrick Moore, mede oprichter van Greenpeace schreef in zijn boek 'Bekentenissen van een Greenpeace afvallige: Het ontstaan van een praktische milieu activist' dat hij 'zijn' organisatie de rug toe heeft gekeerd omdat deze is overgenomen door linkse extremisten die de complete menselijke beschaving willen verwoesten. Volgens Moore wordt het de hoogste tijd dat wetenschappers erkennen dat CO² de belangrijkste voedingsstof van al het leven is. Na Moore hebben talloze onafhankelijke wetenschappers, waaronder ook de oprichter van het bekende Weather Channel en voormalig hoofd VN-klimaatpanel John Coleman, publiekelijk afstand genomen van de Global Warming theorie, en gezegd dat de zogenaamde opwarming van de Aarde enkel om ideologische en politieke redenen is bedacht. Geloof in Global Warming wordt door hem ‘religie’ genoemd. Een religie die wordt gedeeld door tal van organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, aangezien ze op deze wijze verzekerd blijven van een constante stroom geld van de overheid en het nog altijd naïeve publiek.

Met echte wetenschap heeft het namelijk niets te maken. Door middel van indoctrinatie met keiharde leugens over het klimaat wordt de wereldbevolking voorbereid om een VN-wereldregering te accepteren. ‘Bij de VN hebben ze de wetenschap naar de achtergrond gedrukt,’ schreef Coleman in het kader van Earth Day 2016. ‘Ze bedrijven politiek met het klimaatdebat. We worden massaal gek gemaakt dat de Aarde onbewoonbaar wordt, omdat de activiteiten van de menselijke beschaving zogenaamd onomkeerbare Global warming en klimaatverandering zouden veroorzaken.’ ‘De milieufanaten, bureaucraten en politici die in het VN-klimaatpanel zitten, schakelen wetenschappers in om het klimaat te onderzoeken – maar enkel degenen die de gewenste resultaten produceren. Geld, politiek en ideologie hebben de wetenschap verdrongen.’

Ondanks het feit dat de klimaatveranderingshypothese van Al Gore en het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties al lang met donderend geraas in elkaar is gestort, blijven aller figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de opwarmingsfabel.

Er is sprake van pure misleiding die de belastingbetaler tot dusver miljarden heeft gekost. Door middel van een niet-bestaande klimaatopwarming zijn de misleiders bezig allerlei verplichtingen en beperkingen aan de mensen op te leggen. Er blijkt totaal geen sprake te zijn van een stijging van de temperatuur op aarde.

Ook de huidige paus Jezuïet Franciscus houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. Franciscus sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad. De verwachtingen waren hooggespannen. Links hoopte op een document dat het geloof in global warming linkt aan een heilige plicht, terwijl klimaatsceptici al kritiek hebben geuit op het document.

Schellnhuber, die ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel adviseert, zei tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen over global warming: “Op een hele cynische manier is het een triomf voor de wetenschap omdat we eindelijk iets hebben gestabiliseerd, namelijk de schatting over de draagkracht van de planeet, die moet onder de één miljard blijven.” Schellnhuber droomt van een ‘Planetaire Rechtbank’ die boven elk land en elke overheid op aarde staat. Hij pleit ook voor een ‘Grondwet van de Aarde’ die Agenda 21 van de VN overstijgt. Hij legt op www.humansandnature.org uit dat hij een groot voorstander is van een op het klimaat gerichte ‘wereldregering’ die over de planeet heerst.

Ook Barack Hussein Obama noemde op maandag 3 augustus 2015 de klimaatverandering “de grootste bedreiging van onze toekomst”.Hij diende een plan in dat zou moeten leiden tot meer duurzame energie, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele energie. Obama: “Als de wereld voor zijn zwaarste uitdagingen staat, leidt Amerika de weg voorwaarts. Als wij dit niet oplossen, doet niemand het.” De trekpop van de Elite, Hillary Clinton zei volledig achter de plannen van Obama te staan.

Al die wetenschappers die de afgelopen jaren met gevaar voor eigen reputatie de ongefundeerde beweringen van Al Gore en het IPCC met aantoonbare feiten wisten te weerleggen, hebben het gelijk al lang aan hun kant. Het IPCC is in 1988 opgericht en geeft regeringen ‘wetenschappelijk’ advies over de opwarming van de aarde. Intussen bevestigen wetenschappers wat critici al jaren zeggen, namelijk dat de wereld een periode met 'global cooling' tegemoet gaan. De temperaturen in de winters zouden zelfs kunnen dalen tot de dieptepunten die voor het laatst aan het einde van de 17e eeuw werden gemeten, een periode die bekend staat als de 'Kleine IJstijd'.

 

Zelfs de meest verstokte 'warming'-wetenschappers beginnen nu met zware tegenzin toe te geven dat hun Russische collega's altijd al gelijk hebben gehad dat de temperatuur op aarde al 16 jaar niet of nauwelijks blijkt te stijgen. Uit een gelekt rapport van het IPCC, blijkt dat een aantal gevestigde wetenschappers nu 'om' zijn en zeker tot aan het midden van deze eeuw een periode met afkoeling verwachten.

De inwoners van de Amerikaanse staat Pennsylvania en Chicago in Amerika zijn in januari 2019 getroffen door temperaturen rond de 40 graden onder nul. Scholen en winkels werden gesloten en er vielen tientallen doden. De zo door de klimaathystrici gewilde stekkerauoto’s waren niet meer vooruit te branden. Bij Tesla was er nog een bijkomend probleem omdat de eigenaren hun auto niet in konden komen omdat de deurhandel zat vastgevroren en niet naar buiten kwam zoals normaal gesproken de bedoeling is.

De meedogenloze kou heeft het Middenwesten van de Verenigde Staten dagen in haar greep gehouden. Ook in de voorgaande jaren was het iedere winter raak. Begin januari 2010 was 56% van de Verenigde Staten bedekt met sneeuw, iets wat al tientallen jaren lang niet meer is voorgekomen. Zelfs in de subtropische Amerikaanse staat Florida zijn temperaturen gemeten van rond het vriespunt. In december 2010 werd in de noordoostelijke staten Massachusetts en Maine de noodtoestand uitgeroepen vanwege het winterweer. In de staat Atlanta was het volgens regionale media de eerste witte Kerst in ruim 100 jaar. In het Noord-Oosten, waaronder New York viel tot een halve meter sneeuw. Het hele Noordoosten van de VS waaronder Washington werd die winter maar liefst drie keer getrakteerd op een pak sneeuw van 75 centimeter. Een record sinds 1922. In Burlington (Vermont) viel bijna een meter sneeuw, nog nooit eerder waargenomen. Ook andere delen van de VS beleefden extreem koude weersomstandigheden en een enorme sneeuwoverlast.

Het noordoosten van Azië beleefde de zwaarste winter van de laatste tientallen jaren. In Peking viel begin januari 2010 de dikste sneeuwlaag sinds 1951 en in Seoel, Zuid-Korea viel op één dag meer dan een kwart meter sneeuw, de grootste sneeuwval sinds de waarnemingen starten in 1937. Meteorologen hebben geconstateerd dat het Noordelijk Halfrond te maken heeft gehad met de koudste straalstroom in 60 jaar tijd. Half december 2013 werd Jeruzalem bedolven onder meer dan een meter sneeuw. Het was de ergste sneeuwstorm in Israël sinds 1952.

 

Jeruzalem 2013

 

Zelfs in sommige delen van Saoedi -Arabië en Egypte had men last van hevige sneeuwval. Dit is hoogst ongebruikelijk voor dit deel van de wereld. In de Egyptisch stad Caïro had men voor het eerst in 100 jaar te maken met sneeuwval.

Europa beleefde in 2010 de koudste winter in tientallen jaren en volgens klimatologen is het in Engeland sinds 1962 niet meer zo koud geweest. Grote delen van het vaste land van Europa hadden met extreme kou te maken en in Scandinavië zijn temperaturen gemeten van min 40 graden evenals in Moskou. De Oostzee en Botnische Golf waren dichtgevroren. Maar desondanks blijven de klimaat goeroes’s de wereldbevolking bedriegen met de CO² zwendeltheorie.

Klimaatconferentie in Kopenhagen

 

Met duizenden waren ze in december 2009 naar Kopenhagen gekomen om de klimaatconferentie bij te wonen die plaats vond onder auspiciën van het in Geneve zetelende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Onder de gasten was ook de voormalige Nederlandse minister van milieu Jacqueline Cramer. Ook zij zong mee in valse koor van de klimaathysterici en gaf er blijk van geen enkele notie te hebben van het altijd al fluctuerende klimaat in onze wereld. Deze minister beweerde zelfs (Telegraaf 6 februari 2010) dat er “tussen 99 procent van de wetenschappers consensus bestaat over de opwarming van de aarde en zegt niet op basis van een procent haar beleid aan te passen”.  

Cramer stelde zelfs 1.2 miljoen euro belastinggeld beschikbaar voor onder meer een website van Milieudefensie en de Kopenhagenexpres, de speciale trein die klimaatbobo’s in 2009 naar Denemarken op en neer bracht. Deze treinreis koste de Nederlandse belastingbetaler de lieve som van 43.000 euro. De Nederlandse secretaris Yvo de Boer van het IPCC kreeg maar liefst 750.000 om een groep jongeren uit ontwikkelingslanden naar Kopenhagen te laten afreizen met het argument ze ‘een stem te geven in Kopenhagen, en zo hun vermogen te  versterken om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in hun landen. Door de organisatorische chaos zette geen van die overgevlogen kinderen daadwerkelijk een voet in het congresgebouw. Cramer noemde de hackers die duizend e-mails van invloedrijke klimaathoaxers hebben bemachtigd, criminelen. Cramer wenste niet verder in te gaan op de inhoud van de mails, waaruit blijkt dat er niet alleen van alles verzonnen maar ook is geknoeid met de cijfers.

De Nederlandse milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA).

De linkse kliek heeft de ’opwarming van de aarde’ nodig om de argeloze burger een serie nieuwe belastingen aan te smeren om ze zo te laten bloeden ‘omdat de aarde zogenaamd gered moet worden.’ Talloze miljarden vallen op deze manier in handen van klimaatapocalyptici en overheden.

Daarnaast blijken de Global Warming ‘deskundigen’ ook wetenschappelijke bladen en redacteurs die het niet met hen eens waren, onder druk te hebben gezet en gechanteerd. In Engeland en de VS roepen serieuze politici om diepgravende onderzoeken. Volgens de Nederlandse klimaatscepticus Hans Labohm zijn wij jaren voor de gek gehouden! Vooral milieuactivisten die waarschuwen voor de opwarming van de aarde blijken namens Nederland te hebben meegeschreven aan het zeer omstreden IPCC-klimaatrapport. Onder deze ‘deskundigen’ was ook een opvarende van het schip van Greenpeace. Volgens Labohm zijn de ‘deskundigen’ zeer selectief gekozen. “Ze halen die mensen telkens uit dezelfde kring. Als je maar ‘groen’ bent, mag je meedoen.”

De Britse premier Gordon Brown noemde de top in Kopenhagen een regelrechte ‘chaos’ en een grote mislukking uitgelopen. Maar volgens de Nederlandse premier Balkenende was er sprake van een ‘akkoord’ dat zelfs verder ging dan ooit tevoren. Maar het akkoord waar hij op doelde was niets anders dan een ‘illegaal achterkamertjesakkoord’. Europese ambtenaren spraken van knallende ruzies. Wat een circus, wat een chaos en wat een afgang voor al die figuren die hebben meegeholpen deze internationale klimaatzwendel op te zetten. Na afloop van de conferentie bleken de 193 aanwezige lidstaten het enkel eens geworden over een compromistekst zonder bindende afspraken.

 

Onderhandelaars liepen versuft rond en anderen stonden tevergeefs uren in de sneeuw te wachten om een pasje te bemachtigen. Zelfs de Chinese minister van Milieuzaken werd vanwege de administratieve chaos aan de poort geweigerd. De landen lieten in het midden in hoeverre ze zich willen verplichten om hun CO²-uitstoot te verminderen. In het slotakkoord constateren de landen slechts dat de aarde volgens wetenschappers maximaal twee graden mag opwarmen. Ook Barack Hoessein Obama was aanwezig. De grote ’verlosser’ was de hulp van bodyguards nodig om onaangekondigd een zaal binnen te komen waar de Chinese premier Wen Jiabo achter zijn rug om afspraken aan het maken was met de Indiase premier Singh en president Lula da Silva van Brazilië. Obama zei niet gediend te zijn van dit soort geheime besprekingen. Maar tijdens de toespraak van Wen Jiabao was hij zelf in een ‘achterkamertje’ met andere landen aan het overleggen.

 

Wat ook opviel was dat er zoveel demonstranten op de conferentie in Kopenhagen waren afgekomen waarvan velen vonden dat er een resultaat bereikt moest worden om de vermeende temperatuursstijging tegen te gaan. De meeste demonstranten behoorden  tot linkse groeperingen die voor hun demonstraties zwaar door de overheden gesubsidieerd werden en volledig geïndoctrineerd met de propaganda tegen de CO² uitstoot.  Op zondag 13 december luidden honderden kerken hun klokken ter ondersteuning van deze conferentie. Ook meer dan achthonderd Nederlandse kerken deden aan dit wereldwijde circus mee.

De zorg voor Moeder Aarde wordt een plicht waaraan alle andere “rechten” ondergeschikt gemaakt zullen worden en alle landen aan mee moeten doen. Alle menselijke belangen zullen ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de Aarde. De klimaathysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samen te binden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument. Maar Global Warming door toedoen van de mens bestaat niet, het is een hoax, een fabel.

Er bestaan een groot aantal wetenschappelijke rapporten die de verhalen over de opwarming van de aarde gewoon zwendel noemen. Vrijwel de gehele onafhankelijke wetenschappelijke wereld probeert al jaren duidelijk te maken dat CO² niets te maken heeft met Global Warming. Wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en tevens het klimaatbeleid van de VN bepalen, blijven deze feiten echter ontkennen. Dit doen ze met behulp van verdraaide statistieken en valse, volkomen onbewezen klimaatmodellen, die zouden aantonen dat de uitstoot van CO² (een natuurlijk gas waar planten, bomen en gewassen niet genoeg van kunnen krijgen) voor steeds ernstiger klimaatproblemen zou zorgen. Er bestaan zo’n twintig klimaatmodellen die allemaal verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van wat men in de computer stopt.

 

Eén van de vele tegenstanders van de klimaathysterie die monddood gemaakt zijn is Joseph D’Alea directeur meteorologie bij ‘The Weather Channel’. Hij stelt dat de mensheid slechts verantwoordelijk is voor 0,001 procent van het CO² gehalte in de atmosfeer. Tal van onderzoeken hebben uitgewezen dat de klimaatverandering slechts om tienden van een graat gaat en dan ook nog maar voor een bepaalde periode. Van een rol van de mens in dit geheel blijkt helemaal niets. De Middeleeuwen waren naar alle waarschijnlijkheid plm 0.3 graden Celsius warmer dan tegenwoordig. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie naar de geschiedenis van het klimaat in de afgelopen 2000 jaar.

 

Rapporten van het IPCC als leidraad voor de klimaatzwendel

 

Rapporten van het IPCC worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Maar deze club doet veel te stellige beweringen zonder voldoende wetenschappelijk bewijs. Bovendien luistert men te weinig naar argumenten van sceptici die twijfelen aan de rol van de mens in klimaatverandering. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst. Daarnaast heeft het IPCC de neiging sterk bevooroordeelde personen aan te trekken voor het schrijven van hun invloedrijke rapporten. Maar het is al enige tijd duidelijk dat het IPCC de grootst mogelijke onzin uit de kast haalt om de wereld er van te overtuigen dat er sprake is van Global Warming.

 

Volgens het IPCC zullen in het jaar 2035 alle gletsjers in de Himalaya verdwenen zijn. Wetenschappelijk onderzoek zou ondubbelzinnig aantonen dat de gletsjers van dit gebergte in een moordend tempo aan het smelten zijn. Maar ook hier zit het VN-Klimaatpanel er volkomen naast want de in werkelijkheid krimpen deze ijsmassa’s namelijk helemaal niet meer. De klimaatwetenschappers van dit panel beroepen zich op een verkeerd persbericht van het Wereld natuur Fonds overgenomen van een Russische studie. Een glacioloog ontdekte dat de voorspelling het jaar 2350 betrof. Iemand verwisselde bij het typen de 0 de 3 en de 5. Op dit niveau werken sommige klimaatalarmisten. De ene na de andere mythe wordt ontmaskerd. De Indiase geoloog en glacioloog Kumar Raina stelde begin  2009 dat de informatie van het IPCC  over het smelten van de gletsjers niet klopte, maar kreeg ogenblikkelijk een felle aanval van IPCC-topman Rajendra Pachauri te verduren. Raina deed een diepgaande studie naar de ontwikkeling van gletsjers in het Himalaya gebergte en ontdekte dat de afkalving reeds in 2007 tot stilstand is gekomen.

 

 

Gletsjer in de Himalaya

 

De leugen over het smelten van de gletsjers echode door de wandelgangen van de klimaattop in Kopenhagen. Allerlei belanghebbenden trokken de meest waanzinnige angstscenario's uit de kast die ze maar konden verzinnen. Andere gletsjers hebben zelfs nauwelijks enige afsmelting te zien gegeven en sommige groeiden zelfs flink. De laatste jaren neemt ook een aantal gletsjers in Alaska, Argentinië, Noorwegen en Nieuw Zeeland in omvang toe. Het is een fabel dat gletsjers overal ter wereld dramatisch aan het krimpen zijn. Professor Richard Tol, een van de auteurs van het VN-rapport noemde de bevindingen “verbazingwekkend”.

 

Keer op keer wordt het VN-Klimaatpanel ontmaskerd door het verstrekken van misleidende informatie. Merkwaardig toch dat de overheden en een groot deel van de media de hypotheses van het IPCC die op misleidende beweringen gebaseerd zijn, als onbetwistbare feiten overnemen. Misleiding, leugen en bedrog zijn troef. Het IPCC en de wereldleiders willen maatregelen die jaarlijks tientallen miljarden gaan kosten en die niets opleveren, omdat het klimaatprobleem een verzonnen probleem is. Verzonnen om de burgers miljarden uit de zak te kloppen.

 

De vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, zegt dat de angst voor Global Warming 'het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis' is. 'Als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers.' Atmosfeerwetenschapper Stanley B. Goldenberg (Hurricane Research Division van het NOAA) verklaard: 'De modellen en voorspellingen van het IPCC zijn incorrect omdat deze slechts gebaseerd zijn op mathematische modellen, resultaten en scenario's waarin bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met de zonneactiviteit'.  'Global Warming is een schaamteloze leugen die door de media gepromoot wordt, waardoor het net lijkt alsof er maar een klein groepje wetenschappers is dat niet in de opwarming geloofd.’

 

Wetenschappers die de klimaathype verdedigen zijn afhankelijk geworden van overheidssubsidies en andere fondsen.

 

Klimaat is een nieuwe religie geworden.

 

Volgens atmosfeerwetenschapper James A.Peden zijn klimaatideologie die gebaseerd is op CO² gevaarlijke onzin. Het huidige alarm rondom klimaatsverandering is een instrument van sociale controle, een voorwendsel voor nieuwe winstgevende handel en politieke strijd. Het is een religie geworden, en dat is zorgwekkend.

 

Vaclav Klaus, president van Tsjechië, tevens econoom schrijft zijn boek “Blauwe Planeet en Groene Scherven” dat het debat over de opwarming van de Aarde “een symbool en voorbeeld is geworden van de botsing tussen waarheid en propaganda”. Klaus Global Warming hype een gevaarlijke bedreiging voor de vrijheid en welvaart van de wereld.

 

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis is het op Aarde warmer geweest dan in de afgelopen 200 jaar. Nog meer ammunitie voor global-warming sceptici komt van de Mexicaanse wetenschapper Victor Manuel Velasco Herrera, onderzoeker aan het Instituut voor Geofysica aan de National Autonomous University. Hij voorspelt – net als veel Russische klimaatdeskundigen – dat de Aarde als gevolg van verminderde zonne-activiteit een kleine ijstijd staat te wachten die 80 jaar kan gaan duren. Volgens Herrera zijn de gebruikte klimaatmodellen van het IPCC van de Verenigde Naties dat global warming predikt, verkeerd, mede omdat er geen rekening is gehouden met de activiteit van de zon. Ook zouden andere factoren, zoals de invloed van vulkanen, moeten worden meegenomen in de berekeningen. Volgens Herrera zijn deze eeuw in tegenstelling tot wat velen beweren, de gletsjers juist groter geworden. Hij wees daarbij op de Perito Moreno berg in de Andes, Mount Logan (de hoogste berg in Canada) en de Franz-Josef Gletsjer in Nieuw-Zeeland.

Merkwaardig is dat deze mensen niet worden gehoord omdat de kletsverhalen van figuren als Gore beter scoren op de televisie en in de media, dan die van de wetenschappers. De klimatoloog prof.dr.K.Bray deed onderzoek onder 530 klimatologen. Een zeer groot deel antwoordde sceptisch te staan tegenover de beweringen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. 

Diverse natuurkundigen vertellen dat CO² helemaal niet de reden is van de opwarming van de aarde. Zij beweren dat deze opwarming  gewoon een natuurlijk verschijnsel is. Door de eeuwen heen hebben warme en koude perioden elkaar afgewisseld. De brochure “Hysteria” meldt dat de media al meer dan 100 jaar vermeende ‘deskundigen’ citeren die het ene moment een hitte periode aankondigen en vervolgens enkele jaren later spreken over een aanstormende ijstijd. Volgens verschillende wetenschappers zijn klimaatveranderingen zo oud als de planeet zelf en is de invloed van de mens hierop vrijwel te verwaarlozen. Het zou gaan om een puur natuurlijk proces. Geloof het of niet maar de laatste 100 jaar is er maar liefst 7 keer een klimaatcrisis voorspeldt die geen van allen zijn uitgekomen. Iedere voorspelling waarschuwde dat complete landen van de wereldkaart zouden verdwijnen en dat miljoenen mensen daarbij het leven zouden verliezen. In 1895 brak er paniek uit omdat natuurkundigen een nieuwe ijstijd aankondigden.

In 1920 sprak men van een op handen zijnde global warming, dat herhaalde men nogmaals in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In 1975 schreef de New York Times dat er een nieuwe ijstijd aan zat te komen en in 1981 citeerde dezelfde krant een zevental geleerden die spraken van een op handen zijnde opwarming van de aarde. Nadien heeft men nogmaals over een ijstijd gespeculeerd en vandaag is er opnieuw sprake van een internationale global warming hype die tot een wereldwijde catastrofe zal leiden. Velen noemen het “Paniekzaaierij uit de hoek van de milieumaffia”.

Maar wetenschappers en klimatologen die het aandurven de Klimaatzwendel aan de kaak te stellen, worden openlijk belachelijk gemaakt.

Begin jaren tachtig werd de noodklok geluid omdat zure regen de bossen bedreigde. In Duitsland zou het Zwarte Woud, binnen enkele decennia afsterven. Ook de Nederlandse loofbossen liepen ernstig gevaar. Dat kwam allemaal doordat de bodem verzuurde. De eerste berichten over de dreiging van zure regen veroorzaakten paniek, ook in Nederland. De Duitse bodemdeskundige Bernhard Ulrich voorspelde zelfs een ‘ecologisch Hiroshima’. Maar nu bijna veertig later blijkt dat zowel in Nederland als elders in Europa, de bossen gezonder zijn dan ooit.

De zorg voor Moeder Aarde wordt een plicht waaraan alle andere “rechten”ondergeschikt gemaakt zullen worden en alle landen aan mee moeten doen. Religieuze overtuigingen, culturele waarden, de rechten van individuele naties, in feite alle menselijke belangen zullen ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de Aarde. Dit is een dwingende “nieuwe ethiek” gebaseerd op afgoderij. In Johannesburg 2002 werd, in een vergadering voorgezeten door Steven Rockefeller, voorafgaand aan de eigenlijke bijeenkomst, het document “Earth Charter” binnengedragen. Het lag in een kist die deed denken aan de Ark des Verbonds, compleet met draagstokken. Deze kist was versierd met afbeeldingen van oosterse godsdiensten. De naam van de kist was: “The Ark of Hope.” Het gebruik van Bijbelse symbolen is niets anders dan brutaal en blasfemisch te noemen.

Er wordt door de Klimaatfanatici een spel gespeeld waarmee ze een dwangwapen in de handen hebben. De voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan, beweerde in mei 2009, dat de klimaatverandering op dat moment al verantwoordelijk was voor 300.000 doden per jaar. Hij heeft dat nooit bewezen. Annan kletste geheel in het straatje van Gore en consorten. Ook Barack Hoessein Obama deed volop zijn best de klimaatzwendel te promoten. Hij liet zich daarbij adviseren door Carol Browner, een vertrouweling van, jawel, Al Gore. Browner stond tijdens het bewind van Bill Clinton aan het hoofd van het Agentschap voor klimaatbescherming.

 

Diverse klimaatwetenschappers zijn van mening dat alles wat Gore beweert louter op leugens berust. Leugens die ook nog eens systematisch door de overheden en de Media worden genegeerd. Gore's “waarheid’ is zó door wetenschappelijke feiten onderuit gehaald, dat hij zijn ontluisterende fabels zelf ook niet meer durft te ontkennen. Zijn leugens hebben hem echter geen windeieren gelegd want hij blijkt tientallen miljoenen dollars te hebben verdiend aan zijn klimaathoax. Hij spreekt nu over een ‘spiritueel idee’.

 

Computerhackers stelen files Climate Research Unit

 

Wat als een donderslag bij heldere hemel is aangekomen zijn de ruim duizend door computerhackers ontdekte files van de toonaangevende Britse Climate Research Unit (CRU), dat de echte wetenschappelijke klimaatcijfers en gegevens doelbewust worden vervalst om 'Global Warming' te kunnen 'bewijzen'. De inhoud van de mails was ronduit schokkend en is uitgegroeid tot een wereldwijd schandaal. Wetenschappers gaven toe gegevens die niet binnen de opwarminghypothese pasten gewoon te hebben verzwegen. Ze legden daarnaast aan elkaar uit hoe je grafieken kon manipuleren om zelfs met de werkelijke meetgegevens de indruk te kunnen wekken dat de aarde nog altijd opwarmt en riepen elkaar op om die wetenschappers die de opwarmingshypothese bestreden het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften onmogelijk te maken. Men spreekt inmiddels al van 'Climategate’. Ondanks pogingen om via de massamedia de hackers te betichten van vervalsingen, worden de gekraakte e-mails door veel experts wel degelijk als authentiek erkend, en klinken er oproepen om de wetenschappers die doelbewust hebben meegewerkt aan deze gigantische klimaatfraude te vervolgen.

 

VN klimaatpannel houdt al jaren vol dat de temperatuur op aarde stijgt

 

Global Warming' veroorzaakt door CO² is dan wel 100% onderuit gehaald als één van de grootste hoaxen aller tijden, de VN en in haar kielzog de regeringen van de Westerse wereld houden er nog altijd aan vast. Tot nu toe hebben vrijwel alle Westerse overheden, maar met name de Europese, hun klimaatbeleid volledig afgestemd op deze naar nu blijkt vervalste gegevens. De Global Warming ‘deskundigen’ hebben echter niet alleen van alles verzonnen maar ook geknoeid met de cijfers, en hebben wetenschappelijke bladen en redacteurs die het niet met hen eens waren, onder druk gezet en gechanteerd. Volgens de nieuwste gegevens van NASA is er geen sprake van Global Warming. De satellieten hebben laten zien dat de atmosfeer van de Aarde veel meer eventuele extra warmte aan de ruimte afgeeft dan tot nu toe werd aangenomen. Amerikaanse nieuwsbrengers concluderen dat hiermee één van de basispeilers van de Global Warming theorie omver is gehaald. Ook de theorieën en simulaties van bijvoorbeeld het KNMI en buitenlandse meteorologische instellingen blijken hiermee complete onzin te zijn.

 

De tegenhanger van het IPCC van de Verenigde Naties, heet het NIPCC -het Non-governmental International Panel on Climate Change-, dat in tegenstelling met het IPCC, uitsluitend uit echte wetenschappers bestaat en niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en daarom objectieve, niet politiek gekleurde conclusies kunnen trekken. Dit NIPCC veegt in een tegenrapport de vloer aan met de Global Warming theorie zoals die door de VN gepropageerd wordt, en waar ook het extreem kostbare Nederlandse 'groene energie' beleid op gebaseerd is. Volgens de NIPCC-wetenschappers bestaat er geen eenduidig bewijs dat het milieu en het klimaat schade ondervinden van de door mensen veroorzaakte CO²-uitstoot. Het NIPCC komt tot de conclusie dat de huidige klimaatmodellen in het geheel niet in staat zijn om zinnige voorspellingen te doen over klimaatverandering, zeker niet over een periode van 100 jaar in de toekomst.

 

Omdat klimaatverandering normaal is en altijd al heeft plaatsgevonden, adviseert het NIPCC de politiek om eindelijk eens onafhankelijke wetenschappelijke bronnen te raadplegen, voordat ze nog meer (voor de burgers uiterst kostbare) maatregelen invoeren waarvan zeer twijfelachtig is of ze ooit enige zin zullen hebben.

Vijftig voormalig astronauten, wetenschappers en ingenieurs van de NASA hebben een brief ondertekend waarin het ruimteagentschap wordt verzocht een einde te maken aan de global warming onzin. De ondertekenaars roepen de NASA en het Goddard Institute for Space Studies (GISS) op zich te weerhouden van het doen van onbewezen uitspraken in officiële publicaties. “De beweringen door de NASA en GISS dat de uitstoot van koolstofdioxide een catastrofale invloed heeft op wereldwijde klimaatverandering kunnen niet worden onderbouwd,” gaat de brief verder. “De ongebreidelde steun voor CO² als de motor voor klimaatverandering is ongepast.” “Als oud-medewerkers van NASA zij wij van mening dat de extreme positie die het ruimteagentschap inneemt nog voor grootschalig onderzoek is gedaan naar de mogelijk overweldigende invloed van natuurlijke klimaatfactoren, ongepast is,” schrijven de ervaringsdeskundigen aan NASA-directeur Charles Bolden. “We verzoeken de NASA zich te weerhouden van het doen van onbewezen uitspraken in officiële publicaties over dit onderwerp. De voorbeeldige reputatie van de NASA staat op het spel, evenals de reputatie van huidige en voormalige wetenschappers en werknemers van NASA. Er dreigt zelfs reputatieschade voor de wetenschap zelf.”

De laatste tijd is er overweldigend veel wetenschappelijk bewijs geleverd voor het feit dat Global Warming louter bedrog is dat enkel wordt aangewend voor politieke doeleinden zoals de invoering van milieubelastingen, het keer op keer verhogen van de energierekeningen en het verstrekken van torenhoge subsidies voor volstrekt onrendabele en zinloze alternatieve energiebronnen zoals windmolens en zonnecentrales. En net als in 1944 en 1945 de Nazi's deden worden de leden van de milieukerk, nu ze door wetenschappelijke feiten in het nauw gedreven zijn, nog slinkser en gemener om aan hun bedrog en zwendel te kunnen vasthouden.

Uit een nieuw onderzoek van de NASA blijkt dat onafhankelijke wetenschappers al jaren gelijk hebben met hun stelling dat de theorie dat CO² een 'broeikasgas' is waardoor de Aarde zou worden opgewarmd complete onzin is. Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie concludeert nu dat CO² en andere zogenaamde 'broeikasgassen' juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd.

Toch blijven verstokte milieufanaten in de politiek en samenleving, de mensheid opzadelen met het schuldgevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde opwarming van de Aarde, zodat er honderden miljarden belastinggeld, die anders in de samenleving hadden kunnen worden gestoken, rechtstreeks in de zakken van oplichters, overheden, banken en multinationals kunnen vloeien.

De Britse journalist en auteur James Delingpole vindt dat al die (s)linkse politici, officials en captains of industry, die enorm geprofiteerd hebben van de zinloze miljardeninvesteringen van de overheden in Co2-beleid, hier niet ongestraft mee weg mogen komen. Zij moeten volgens hem minstens uit het zadel worden gewipt en indien mogelijk weggestemd. Ze zouden zelfs berecht moeten worden voor het verdraaien van de wetenschappelijke feiten en voor pure corruptie van de markten, die het gevolg was van zogenaamd 'groen beleid'. 'Het is tijd voor een 'Global Warming' Neurenberg,' concludeert Delingpole, verwijzend naar de geruchtmakende processen tegen de Nazi's na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zo ver is het echter nog lang niet; nog steeds proberen de heersende overheden door middel van wetenschappelijke rapporten (die veelal in opdracht zijn gefabriceerd door wetenschappers die afhankelijk zijn van overheidssubsidies) aan te tonen dat ze het niet (helemaal) mis hadden.

 

Het is natuurlijk diep tragisch dat de wetenschap op dit gebied niet meer te vertrouwen is. Wetenschappers worden, net als politici, gekocht en dienen een grotere agenda. Daarom is de laatste boodschap van de klimaatfanatici dan ook dat landen gezamenlijk 100 miljard Dollar per jaar moeten betalen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en zal de bevolking worden gedwongen deze kosten te betalen.

 

Het IPCC is jarenlang de drijvende kracht achter de Global Warming zwendel geweest en heeft ervoor gezorgd dat landen als Nederland miljarden uitgeven aan CO²- en andere zinloze klimaatmaatregelen. Het wetenschappelijke bewijs voor het verband tussen Global Warming en de veronderstelde door mensen veroorzaakte klimaatverandering ontbreekt volledig. Wetenschappers die echt verstand van zaken hebben worden neergesabeld wanneer ze ktitiek hebben op deze waanzinnige plannen.Er is sprake van een nieuwe religie. De klimaathysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samenbinden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument.

Het klimaatplan van Ed Nijpels en trawanten

Klimaatgoeroe Ed Nijpels heeft op 3 november 2022 het stokje van de klimaatzwendel overgedragen aan Kees Vendrik. Vendrik zei een ‘diepe buiging’ voor Nijpels te maken door hem de ‘aanjager’ van het eerste uur te noemen. Een diepe buiging dus voor de man die de Nederlandse bevolking een serie maatregelen heeft voorgeschoteld waar de honden geen brood van lusten. Dit is dezelfde fantast die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. Op 3 februari 2019 was Nijpels in het programma Buitenhof. Deze figuur met zijn 'Landhuis van 2 miljoen euro compleet met verwarmd zwembad', heeft de Nederlandse bevolking een serie maatregelen voorgeschoteld waarin voornemens staan die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoot om zodoende een flinke bijdrage te leveren om onze aarde over tientallen jaren met 0,0003 graden te laten afkoelen.!!! Nijpels vindt dat de Nederlandse burger daarvoor onder meer hun huizen moeten aanpassen.

 

Er moeten pijpen in de grond worden aangebracht om zo de woningen warm te houden. Dat alleen al gaat circa 35.000 euro per huis kosten. Het gebruik van gas moet verdwijnen en dat terwijl het gas in grote hoeveelheden goedkoop door Rusland kan worden aangeleverd via de nieuwe Nord Stream II pijplijn.  Maar nee, dat moet worden geboycot. Alle benzineauto’s moeten vervangen worden door energie verslindende stekkerauto’s. Warmtepompen noemt hij ook een ideale oplossing.Nijpels krijgt daarbij steun van klimaatfantast en socialistische activist Diederik Samsom, en diverse andere sprookjesvertellers. De maatregelen zijn geen vrije keuze, het wordt dwang waarbij alle tegenstanders op de knieën zullen worden gedwongen. De klimaatpredikers wekken de indruk de wijsheid in pacht te hebben en dat blijkt te werken want ze weten velen voor hun onzinnige maatregelen te mobiliseren. Echte wetenschappers met kritiek zijn vogelvrij verklaard en worden als een soort ziekte gemeden. Andere landen lachen zich rot om de klimaathysterie in Nederland. In Duitsland mogen de auto’s met ongelimiteerde snelheden blijven racen op de autobanen en China en India blijven aan de lopende band  kolencentrales bouwen. 

De vraag is helemaal niet meer of het klimaat met alle voorgestelde maatregelen verandert. Dat doet het niet omdat er geen enkele reden is deze maatregelen door te voeren gezien het verwachtte minimale resultaat. De voorstanders van de klimaathype lijken het akkoord te misbruiken voor eigen politieke spelletjes. Klimaatsubsidies worden misbruikt om rijke Tesla-rijders te financieren en de gewone burger voor de kosten te laten opdraaien met onder meer hogere BTW-belastingen en energiekosten. Het is niets anders dan zwendel waarbij de grootste groep burgers het gelag betalen. De klimaathysterie regeert en zal ons allemaal in diepe ellende storten als deze gekte Nijpels en trawanten geen halt wordt toegeroepen.

Rob Jetten (D66) de minister van klimaat-en energie zwendel dreigt burgemeesters met celstraf als ze niet het contract met Gazprom opzeggen.

De gemeenten moeten van de volslagen incompetente minister Rob Jetten (D66) verplicht afstappen van hun contract met Gazprom. Hij eist dat ze overstappen op andere gasleveranciers, wat een enorme kostenverhoging betekent. Doen ze dat niet, dan dreigt hij zelfs burgemeesters die de belangen van hun burgers centraal stellen met celstraf. Ooit was Nederland een vrij land maar sinds het voorjaar van 2020 heeft de WEF-sekte Nederland veranderd in een dictatuur en de bevolking gekneveld met absurde dwangmaatregelen. De tirannieke aard van onze overheid wordt met de dag duidelijker. De sancties zouden Poetin pijn moeten doen maar dat is duidelijk niet het geval. Gazprom blijkt zelfs recordwinsten te maken en de roebel waarvan ze hoopten dat die helemaal zou instorten, stijgt alleen maar in waarde.

Afbeelding afkomstig van Frontnieuws. In Nederland zal het allemaal niet veel anders zijn.

Wat die Jetten van de gemeenten eist is absurd en onacceptabel. Regeringspartij D66 trekt de laatste jaren een spoor van angst, vernieling en gruwel door ons vaderland, aldus Arnold Karskens voorzitter van omroep Ongehoord Nederland in een messcherpe column in het tv-programma Ongehoord Nieuws. Klimaatminister Rob Jetten zadelt Nederlanders op met astronomische gasrekeningen- en partijleider Sigrid Kaag steunt Palestijnse terroristen en ‘jankt’ vervolgens dat ze zich in ons land onveiliger voelt dan in het Midden-Oosten.

In de litanie van alle schijnheiligheid is D66 het vleesgeworden dedain dat u fors meer laat betalen voor uw boodschappen, terwijl Europarlementariër Sophie in ’t Veld de eigen zakken vult met valse declaraties. D66 verwelkomt asielzoekers, maar verjaagt onze eigen boeren van hun land. D66 is de overijverige bediende van het World Economic Forum dat ons ideologisch en cultureel verwoest. De nederige slaaf van de Europese Unie die ons de komende jaren financieel uitknijpt.“U bent gewaarschuwd voor de Kaag-trein, die voortdendert richting onvrijheid, armoede en een héle koude winter,” aldus Karskens.

Dit zijn de leiders die door het Nederlandse volk serieus genomen moeten worden. De dictatoriale trekjes van deze regering kent geen grenzen. Net als wereldwijd beginnen ook in Nederland steeds meer mensen te zien dat ze worden geregeerd door slaafse trekpoppen van de WEF-sekte samenzweerder Klaus Schwab. Ze gaan zien dat ze worden gekneveld door een criminele machtsstructuur die bezig is zichzelf te verrijken en de mensheid tot slaaf te maken. Er wordt een meer dan smerig machtsspel met ons gespeeld. Een machtsspel op grote schaal waarbij ze stap voor stap bezig zijn alle ons nog resterende privileges en vrijheden af te pakken. Dat is niet het enige want ook zijn ze bezig een eind te maken aan de energie- en voedselzekerheid. Veel elektriciteitsrekeningen en gasrekeningen zijn in één klap verveelvoudigd voor de mensen.Van het ene rampscenario na de andere. We zien het voor onze ogen gebeuren. Ze beroven de bevolking en beloven volgend jaar met een ‘reddingspakket’ te komen waarbij de burger een klein deel van het afgenomen geld terug krijgt. Eerst zien dan geloven want ze liegen er lustig op los. En wat doet Rutte, de trekpop van het onwettige WEF-kabinet ondertussen? “Het kabinet gaat midden in de enorme energiecrisis nu 100 miljard euro – dat is 12.500 euro per huishouden – afzinken in vage klimaatfondsen, terwijl miljoenen Nederlanders roepen dat ze de energierekening niet meer kunnen betalen.”

‘Criminele’ natuurorganisaties mochten gehate stikstof kaartje van minister Van der Wal invullen

Het beruchte ‘stikstofkaartje’ van stikstofminister Christianne van der Wal zorgde voor veel onrust. Een Woo-verzoek geeft inzicht in de totstandkoming van het stikstofkaartje. Nu blijkt dat “de wensenlijsten van natuurorganisaties aan de basis te hebben gestaan van de fameuze stikstofkaart,”onthult onderzoeksjournalist Geesje Rotgers. Op die kaart stond gedetailleerd waar stikstofneerslag gereduceerd moet worden. De onderzoeksjournalist vindt het bijzonder dat natuurorganisaties achter de rug van andere partijen om alvast hun wensenlijsten mochten inleveren.“Wist u dat de criminele natuurorganisaties het stikstofkaartje mochten invullen van Van der Wal? Niks feitelijks door bijvoorbeeld onderzoek. Boeren worden onteigend door natuurorganisaties! Laat dit even tot u doordringen,” reageert Daniëlle Hekman, ex-bestuurslid van Farmers Defence Force. De stikstofkaart die het kabinet al bij het begin van de plannen presenteerde, gaf tot in detail aan met hoeveel de uitstoot van stikstof waar moest worden verminderd. Ook al werd later gezegd dat de kaart slechts was bedoeld als een aanzet, boeren gaven aan er al direct door in de problemen te komen. Banken keken bijvoorbeeld naar de kaart om te beslissen of ze een boer nog een lening wilden verstrekken.  Christianne van der Wal zei het zich aan te trekken dat boeren onrust en zorgen hebben over de stikstofaanpak. "Ik besef hoe erg dat is en dat spijt mij ook", zei ze in een reactie op het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Het gewraakte stikstofkaartje is inmiddels van tafel.

Maar de blunders gaan gewoon door. Er zijn namelijk door het RIVM, in opdracht van het ministerie twee lijsten opgesteld van 100 potentiële slachtoffers: zogenaamde "piekbelasters", die hun stikstofuitstoot mogelijk tot bijna nul moeten gaan reduceren. Eén van de lijsten gaat over stikstofoxide en betreft vooral industrie, terwijl de andere gaat over ammoniak en vooral veehouderijen noemt. Nu is gebleken dat met name varkens- en pluimveeboeren onterecht op deze laatste lijst terecht zijn gekomen. Moderne stallen die maar weinig stikstof uitstoten, zijn toen meegeteld alsof ze juist veel stikstof uitstoten. En met dit soort broddelwerk dreigt de overheid het levenswerk van boeren – bedrijven die vaak al generaties lang in de familie zijn – te vernietigen!Van der Wal zegt er ‘enorm van te balen’ maar desondanks zegt zij dat er dit jaar nog boeren zullen worden uitgekocht en dat in gebieden waar te weinig boeren vrijwillig willen stoppen, dwang zal w

De noordpool smelt niet

Hoewel eerdere ‘zekere’ voorspellingen dat het ijs op de Noordpool in 2000 en later 2020 helemaal gesmolten zou zijn, en enorme stukken land onder de ijslaag op Antarctica zichtbaar zouden worden, in het geheel niet zijn uitgekomen, gaat het KNMI vrolijk door met het verstrekken van nepnieuws over het klimaat. Zo werd een aantal weken geleden wéér gesuggereerd dat de Zuidpool aan het smelten is. Officiële gegevens van het gezaghebbende NSIDC laten echter zien dat er op Antarctica niets bijzonders aan de hand is, en er zelfs meer zeeijs is dan 40 jaar geleden, zoals ook in 16 van de tussenliggende jaren tot 2020 het geval was.Op schaamteloze wijze exploiteert het KNMI de jaarlijkse natuurlijke afname van het ijs op Antarctica als ‘bewijs’ voor antropogene (door mensen veroorzaakte) klimaatopwarming. Het KNMI heeft zichzelf hiermee wederom volledig ongeloofwaardig gemaakt als ‘onafhankelijk wetenschappelijk’ instituut, en fungeert al geruime tijd enkel nog als propaganda orgaan voor de linkse klimaatbeweging, die ook het grootste deel van onze politiek stevig in zijn greep heeft gekregen.

Zodra global cooling in de komende jaren niet langer te ontkennen valt, zal de klimaatpropaganda in het Westen gewoon worden voortgezet. Teveel posities, reputaties en subsidies staan namelijk op het spel. Alarmistische instellingen zoals het KNMI,zullen daarom plotseling gaan beweren dat ‘uit nieuw onderzoek blijkt dat menselijke CO² uitstoot verantwoordelijk is voor de afkoeling van ons klimaat’.Want toegeven dat ze het al tientallen jaren faliekant mis hebben, toegeven dat het niets met CO² te maken heeft en allemaal onderdeel is van Agenda-2030 van de VN, waarmee doelbewust onze welvaart en vrijheid worden afgebroken met almaar hogere belastingen en steeds strengere, ontwrichtende anti-fossiele energiemaatregelen (zoals het afsluiten van aardgas in Nederland), betekent dat de personen die dit afbraakbeleid door onze strotten rammen, verantwoording zullen moeten afleggen voor hun flagrante leugens, waarmee ze honderden miljarden uit de samenleving wegzuigen voor het bestrijden van een volledig verzonnen CO²-klimaatcrisis.

Terwijl 800 miljoen mensen in bittere armoede leven, waren in november 2022 ruim 30.000 klimaatsekteleden in het Egyptische Sharm el-Sheikh bijeen voor de geldverslindende COP27-klimaatconventie.

Terwijl honderden vooraanstaande klimaatwetenschappers, academici en anderen de Wereldklimaatverklaring (WCD) ondertekenen, "dat er geen klimaatnoodsituatie" bestaat, onder wie 20 universiteitsprofessoren, waren ruim 30.000 klimaatsekteleden op de klimaatconferentie COP27 in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Ze waren uit ongeveer 200 landen met honderden privévliegtuigen aanwezig voor hun weelderig verblijf in deze Egyptische badplaats. Ze hebben met hun bezoek een enorme CO² uitstoot gegenereerd om ons te vertellen dat er nu toch eindelijk iets aan de opwarming van de aarde gedaan moet worden. Bij de vorige topontmoeting in Glasgow zouden de ‘klimaatdeskundigen’ naar schatting ongeveer 15.000 ton kooldioxide gegenereerd hebben. Dat komt overeen met ongeveer 100 miljoen gereden kilometers in personenauto´s. Berekend is dat de topontmoeting in Egypte de 15.000 ton kooldioxide is overschreden. Sommigen kwamen met een privévliegtuig voor een toespraak van soms niet meer dan vier minuten. Terwijl men zo´n conferentie ook online zou hebben kunnen laten plaatsvinden, zijn de klimaatsekteleden zo overtuigd van hun eigen belangrijkheid dat ze zelf en hoogstpersoonlijk naar Egypte zijn gevlogen om daar de nodige onzin over de opwarming van de aarde te verkondigen. China, de grootste vervuiler ter wereld, deed niet mee en blijft aan de lopende band kolencentrales bouwen, terwijl in Nederland de schone kolencentrales in 2030 gesloten moeten zijn.

Nederland werd onder meer vertegenwoordigd door de Nederlandse WEF-sekte leider Rutte, Sigrid Kaag en Rob Jetten. Onder de deelnemers kregen niet alleen politici maar ook milieuorganisaties het woord om hun klimaatfantasieën te etaleren. Eén ding is zeker schreef Rutte op Twitter: “we hebben geen tijd te verliezen,” Terwijl ze het beste voedsel ter wereld kregen voorgeschoteld en genoten van de luxe toeristische mogelijkheden, zijn ze naar huis teruggekeerd om de burgers te vertellen dat de "klimaatcrisis" nu toch echt bestreden moet worden. We moeten stoppen met het eten van vlees, stoppen met de productie van fossiele brandstoffen en nog veel meer. Waar het in werkelijkheid om gaat is ontvolking.

(Image by Stefan Keller from Pixabay)Het totale aantal ondertekenaars van de Wereldklimaatverklaring (WCD) geleid door de Noorse Nobelprijswinnaar voor natuurkunde, professor Ivar Giaever, telt nu meer dan 1400. Een aantal van de hoogleraren en andere academici die de verklaring ondertekenen, zijn experts op zuiver wetenschappelijke gebieden zoals scheikunde en natuurkunde. Factchecks en persoonlijke aanvallen op sociale media zijn gelanceerd, maar de schaal van wetenschappelijk scepticisme wordt steeds moeilijker te ontkennen.

De WCD stelt dat klimaatwetenschap is verworden tot een discussie op basis van overtuigingen, niet op gedegen wetenschap. Het vervolgt: “We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen. In het klimaatonderzoek moet in de toekomst veel meer nadruk komen te liggen op de empirische wetenschap. Klimaatmodellen zijn bij lange na niet plausibel als instrumenten voor mondiaal beleid. Ze zouden het effect van broeikasgassen zoals koolstofdioxide overdrijven of "opblazen" en ze negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO² juist heilzaam is. Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde natuurrampen verergert en er is geen klimaatnoodsituatie. Daarom, merkt de WCD op, is er geen reden voor paniek en alarm. Zie verderop in dit artikel een overzicht van de laatste ondertekenaars van deze verklaringen waaronder diverse vooraanstaande wetenschappers.

De klimaatsekte samenzwering is een kwaadaardige, gevaarlijke mythe. Miljoenen aardbewoners hebben nauwelijks meer elektriciteit dan de gemiddelde Nederlander met zijn koelkast verbruikt. En als alles volgens hun planning verloopt worden enkele miljarden deze winter geconfronteerd met honger en gebrek aan brandstof. De media en wereldleiders hebben mensen als  "de vijand" van de planeet bestempeld. De onmenselijke berichtgeving is zo effectief geweest dat er een enorme aanhang is van jonge mensen die echt geloven dat ze geen toekomst hebben en alles zullen doen wat hen wordt opgedragen– inclusief op straat zitten, ambulances blokkeren om te protesteren, soep en taarten naar kostbare schilderijen gooien, zichzelf vastlijmen en het continu herhalen van valse propaganda. Ze realiseren zich niet dat het beleid dat ze promoten levens zal vernietigen zonder het klimaat ook maar in het minst te beïnvloeden. Het is de global warming hoax die ons gaat vernietigen, schrijft Dr Vernon Coleman

Ze voeren een machtsgreep uit onder het mom van de ‘klimaatcrisis’ maar dat is niets anders dan een hoax. Zowel ontwikkelde als onontwikkelde landen eisen biljoenen dollars voor klimaatfinanciering en herstelbetalingen. De politieke elite van Afrika mag de steekpenningen verwelkomen. Ze hebben landen waar welvaart heerste naar armoede gebracht. Na een verbod op het gebruik en de invoer van op stikstof gebaseerde meststoffen, daalde de voedselproductie met 50% en stegen de prijzen met 80%, waardoor miljoenen verarmden. De verantwoordelijken hiervoor zijn dezelfde figuren die extravagante reizen maken met hun privéjets. De bewering dat de wereld niet meer dan 1,5 miljard mensen kan bevatten, geeft prioriteit aan de planeet boven mensenlevens.

De klimaatsekte samenzwering heeft een probleem want op de Zuidpool wordt het ene na het andere kouderecord verpulverd

 

Terwijl de klimaatsekte zwendelaars geen gelegenheid onbenut laten er op te hameren dat het einde van de wereld nadert wanneer de mens geen eind maakt aan de opwarming van de aarde, zijn op 16, 17 en 18 november op de Zuidpool meerdere kouderecords gesneuveld. Zo daalde op 18 november het kwik tot -45,2 graden Celsius. Het vorige record stamt uit 1987. Toen werd het op dezelfde dag -44,7 graden. “Zeer koude dagen,” schrijft journalist Stefano Di Battista op Twitter. De winter van 2020-2021 op Antarctica was de koudste sinds de metingen begonnen in 1957. Je zou verwachten dat de mainstream media daar uitgebreid over berichten, maar niets is minder waar. Het is een slecht jaar voor klimaatfanatici. Volgens de meest recente satellietgegevens is de wereldtemperatuur al meer dan acht jaar vrijwel onveranderd gebleven. Ondertussen vindt Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans het slotakkoord dat is bereikt op de klimaattop in Egypte ‘een te kleine stap voorwaarts’. Volgens hem zijn te veel landen ‘bang om de nodige inspanningen te verrichten om klimaatverandering terug te dringen’.

Ook de officiële gegevens van het gezaghebbende NSIDC laten zien dat er op Antarctica niets bijzonders aan de hand is, en er zelfs meer zeeijs is dan 40 jaar geleden, zoals ook in 16 van de tussenliggende jaren tot 2020 het geval was. Op schaamteloze wijze exploiteert het Nederlandse KNMI de jaarlijkse natuurlijke afname van het ijs op Antarctica als ‘bewijs’ voor antropogene (door mensen veroorzaakte) klimaatopwarming. Het KNMI heeft zichzelf hiermee wederom volledig ongeloofwaardig gemaakt als ‘onafhankelijk wetenschappelijk’ instituut, en fungeert al geruime tijd enkel nog als propaganda orgaan voor de linkse klimaatbeweging, die ook het grootste deel van onze politiek stevig in zijn greep heeft gekregen.

rein van den berg, klimaatoplichter Zodra global cooling in de komende jaren niet langer te ontkennen valt, zal de klimaatpropaganda in het Westen gewoon worden voortgezet. Teveel posities, reputaties en subsidies staan namelijk op het spel. Alarmistische instellingen zoals het KNMI,zullen daarom plotseling gaan beweren dat ‘uit nieuw onderzoek blijkt dat menselijke CO2 uitstoot verantwoordelijk is voor de afkoeling van ons klimaat’.

Want toegeven dat ze het al tientallen jaren faliekant mis hebben, toegeven dat het niets met CO2 te maken heeft en allemaal onderdeel is van Agenda-2030 van de VN, waarmee doelbewust onze welvaart en vrijheid worden afgebroken met almaar hogere belastingen en steeds strengere, ontwrichtende anti-fossiele energiemaatregelen (zoals het afsluiten van aardgas in Nederland), betekent dat de personen die verantwoordelijk zijn dit afbraakbeleid, ooit verantwoording zullen moeten afleggen voor hun flagrante leugens, waarmee ze honderden miljarden uit de samenleving wegzuigen voor het bestrijden van een volledig verzonnen CO2-klimaatcrisis.

Volgens diverse deskundigen stevend onze wereld juist af op een Global Cooling (kleine ijstijd). Volgens steeds meer astronomen en klimaatdeskundigen kan de aarde door veranderingen op de zon, binnen afzienbare tijd, in een nieuwe (kleine ijstijd) terechtkomen. Als de schijn niet bedriegt lijkt daar inderdaad een begin mee te zijn gemaakt. Waren er vorige winter al signalen van waar te nemen, ook nu worden sommige landen geconfronteerd met hevige sneeuwval en extreem lage temperaturen.

Dit was de situatie op 20 november 2022 in Buffalo

De VS hebben volgens de nationale weerdienst te maken met een „historische winterstorm.” De temperatuur is op vrijdag 23 en zaterdag 24 december 2022 op veel plaatsen tot tientallen graden onder het vriespunt gedaald. Het extreme weer gaat bovendien gepaard met veel sneeuwval. Op sommige plaatsen daalde de temperatuur tot -45 graden Celsius.  Het is niet alleen de VS, ook Canada uiteraard en ook Japan heeft te maken met heel koud weer en enorme sneeuwval. Er komen zelfs berichten van blizzards op Hawaï. In Japan en ook Moskou worden record hoeveelheden sneeuw gerapporteerd. In Tasmanië op het zuidelijk halfrond is de koudste december dag in 50 jaar gemeten. Ook in de Australische staat Victoria wordt de laagste zomertemperatuur ooit gemeld.

Astronomen en andere wetenschappers waarschuwen er al jaren vergeefs dat de Aarde niet gaat opwarmen, maar juist afkoelen. Nog steeds zien we echter iedere dag overal ter wereld in de mainstream media grote koppen dat het alsmaar warmer wordt, de grote klimaathoax waarbij een groot aantal wetenschappers met echte kennis van zaken worden genegeerd. Opvallend is dat ze overal hetzelfde script schijnen te gebruiken met hetzelfde soort teksten. In Noord Amerika en Azië wordt al enkele jaren het ene na het andere koude- en/of sneeuwrecord gebroken.

Terwijl Politici, klimaatextremisten en media beweren dat de aarde opwarmt, zeggen diverse wetenschappers juist dat de wereld een periode met 'global cooling' tegemoet gaat. Men verwacht dat de temperaturen zullen dalen tot de dieptepunten die voor het laatst aan het einde van de 17e eeuw werden gemeten. Zelfs de meest verstokte klimaatextremisten beginnen te twijfelen aan hun eigen verkondigde fabels omdat de temperatuur op aarde al 16 jaar niet of nauwelijks blijkt te stijgen. Zo is er al sinds 2005 geen sprake meer van opwarming in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA. Sinds januari 2005 verzamelt de dienst temperatuurgegevens met behulp van het nieuwe Climate Reference Network (USCRN). Dit netwerk bestaat uit 114 meetstations die verspreid zijn over de aaneengesloten staten. De stations zijn doelbewust ver uit de buurt van stedelijke gebieden geplaatst zodat de temperatuurwaarden niet kunnen worden beïnvloed door het microklimaat van de stad.

De nieuwe meetstations laten zien dat er sinds 2005, het moment waarop is begonnen met de metingen, al geen sprake meer is van opwarming in de VS. Sterker nog: in Amerika is het in vergelijking met 14 jaar geleden zelfs iets kouder geworden. De ruwe data die afkomstig zijn van de oude meetstations laten eenzelfde beeld zien, namelijk dat het nu ongeveer even warm is als 80 jaar geleden. De enige opwarming sinds 1930 is het gevolg van controversiële aanpassingen aan de ruwe data. Satellietgegevens laten daarnaast zien dat het wereldwijd slechts 0,15 graad Celsius warmer is geworden sinds 2005.

Grote delen van de wereld hebben te maken met allerlei ongewone weerpatronen die niets te maken hebben met de opwarming-cultus, maar met invloeden van de zon. Dit artikel geeft een werkelijk beeld van wat er gebeurt op onze planeet en weet je dat het totaal niets te maken heeft met al de zogenaamd door de mens veroorzaakte klimaatonzin.
Gegevens gebaseerd op onder andere NASA satellieten en tal van wetenschappelijke onderzoeken, laten al jaren een trend zien, dat er een begin is ingezet van een periode van afkoeling, een nieuwe kleine ijstijd die tientallen jaren kan gaan duren. Het beperken van CO2 uitstoot wordt daarmee niet alleen totaal zinloos, maar zelfs misdadig, omdat planten en gewassen (en dus oogsten) gebaat zijn bij een zo hoog mogelijk percentage CO2 in de atmosfeer. Voedseltekorten zullen hierdoor een groot probleem voor de komende decennia worden. Voedseltekorten en uiteraard als gevolg daarvan enorm stijgende prijzen. In deze video wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn voor de mensheid voor wat betreft voedselvoorziening gedurende zo’n koude periode.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud