Klimaathysterie (deel 11)

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27 december 2019)

 

De catastrofale hete zomer van 1540

Grote groepen mensen beginnen zich te realiseren dat ze bedrogen worden door de politici die van toeten noch blazen weten, maar wel miljarden uitgeven dat ten koste gaat van de belastingbetaler. Zo zijn de politici in Den Haag en Brussel bezig de Nederlandse samenleving voor honderden miljarden euro’s te belasten met een ‘energie transitie’ die de temperatuur aan het einde van deze eeuw met hooguit 0,0003 graden zal verlagen. Ook is er al lang door echte klimaatwetenschappers bewezen dat er geen sprake is van opwarming. De waanzin druipt ervan af! De bevolking van Europa wordt geconfronteerd met een oplichtingtruc die alle perken te buiten gaat.

Klimatologische hittejaren zijn niets bijzonders. Opwarmingen en afkoelingen gebeuren in cycli. De klimaatgoeroes hebben kennelijk nog nooit van de catastrofale hittezomer van 1540 gehoord. In het tijdschrift Climatic Change toont een internationale groep van 32 wetenschappers aan dat in dat jaar West-Europa te maken kreeg met een ongekende hittegolf en een ‘Megadroogte’ die maar liefst 11 maanden aanhielt. Nog tientallen jaren later spraken de mensen over het Grote Zonnejaar. De hitte kondigde zich al aan in februari van dat jaar en werd uiteindelijk de warmste en meest zonnige zomer uit de recente Europese geschiedenis. In grote delen van Midden-Europa viel gedurende deze periode nauwelijks enige regen. Er zijn talloze historische verslagen van dit hittejaar. De wetenschappers verzamelden informatie hierover uit meer dan 300 documenten, waaronder registers bijgehouden in dagboeken, kronieken, oogstgegevens door boeren, kerken en sluiswachters en andere aantekeningen. Deze documenten maken duidelijk dat er sprake is geweest van een gigantische catastrofe en een ongekende droogte.

Het geschatte aantal neerslagdagen en neerslaghoeveelheid voor Midden- en West-Europa in 1540 was aanzienlijk lager dan de 100-jarige minima van de instrumentele meetperiode voor lente, zomer en herfst. Dit resultaat werd ondersteund door onafhankelijke bewijsstukken over extreem lage rivierstromingen en bosbranden in de hele natuur.

In het artikel “Europe’s Gigantic Catastrophe”, schrijft Journalist en geoloog Alex Bojanowski hoe plotseling in januari 1540 de droogte begon. Er was geen sprake van een megavulkanische uitbarsting, een super aardbeving of de gevolgen van de inslag van een monster meteoor.

Meteoorinslag

Het ging om een 'ongekende' droogteperiode dat alles ver overtrof. Hij citeert Rüdiger Glaser van de Universiteit van Freiburg die zegt dat één factor kan worden uitgesloten: dat CO2 daar de oorzaak van is. Er zijn veel factoren die moeten worden samengevoegd in de hoop erachter te komen wat de catastrofale hittegolf van 1540 kan hebben veroorzaakt.

Ten zuiden van de Alpen begon de ramp al in 1539. Een Italiaanse kroniek beschrijft het winterweer even droog en warm als in juli van dat jaar. De droogte verspreidde zich vroeg in 1540 naar het noorden; een Elzasser wijnboer merkte op dat er slechts drie dagen regen waren in maart. De grond droogde uit en barstte. Het aantal dagen met temperaturen boven 30 ° graden was minstens drie keer zo groot als gewoonlijk. Rivieren vielen droog zodat watermolens niet meer werkten, graan niet gemalen en brood niet gebakken kon worden. Putten en bronnen waren opgedroogd. Dat was voor zover bekend, nog nooit eerder voorgekomen. In Keulen stond de Rijn nagenoeg volledig droog en in Parijs liepen mensen door de bedding van de Seine. Een Zwitserse kroniekschrijver meldde dat er geen druppel water kon worden gevonden, zelfs niet op anderhalve meter diepte van de rivierbodems. Fatale Bos- en heidebranden waren aan de orde van de dag, maar ook dorpskernen en zelfs enkele steden raakten in brand.

In de zomerhitte werden naar schatting ruim een miljoen mensen gedood in heel Europa. Mensen bezweken aan allerlei ziektes, vooral aan de pest. Ook heerste er dysenterie. Het was een extreme klimatologische gebeurtenis. De velden waren totaal verdord en de oogsten gingen verloren. Bomen en wijngaarden verdroogden en de dieren in de weiden stierven vanwege gebrek aan voedsel. Het sociale leven stortte ineen waardoor er spanningen ontstonden tussen de mensen onderling. Mensen barricadeerden hun huizen uit angst voor geweld.

 

Volgend op de bloedhete zomer van 1540, kreeg Europa vanaf januari 1541 te maken met een heftige vorstinval. De Elbe vroor dicht. Men had in 20 jaar niet meer zoiets beleefd. In de 16e en 17e eeuw kreeg Europa vervolgens te maken met een zogenaamde "Kleine ijstijd” waarvan de nasleep nog voelbaar was tot de 18e eeuw. De “Kleine ijstijd” zorgde ervoor dat veel rivieren in de winter bevroren, en in sommige jaren was het zelfs mogelijk om van Denemarken over de Baltische Zee naar Zweden te lopen.

Het is zoals geoloog Salomon Kroonenberg zegt: "We hebben het als mensen wel heel hoog in de bol, als we denken dat wij het klimaat bepalen."Hij ziet de stijgende temperatuur niet als een gevolg van menselijk handelen: "Het is arrogant om te denken dat we als mensen aan de thermostaatknop van de aarde kunnen draaien.Sinds 1880 wordt in Nederland de hoogte van de zeespiegel precies bijgehouden. Volgens die metingen is de stijging 20 centimeter per eeuw. Je ziet geen versnelling door de CO2-concentratie. Na het smelten van enkele gletsjers in Alaska, kwamen restanten van bomen te voorschijn evenals in de Alpen.” Volgens Kroonenberg is het klimaat niet voorspelbaar en zijn de aan ons gepresenteerde rekenmodellen onbetrouwbaar. Daaruit concludeert hij dat er nu niets bijzonders aan de hand is. “Steenkool hebben we te danken aan globale opwarming, heel lang geleden. Toen was het veel warmer dan nu. Met veel meer CO2 in de lucht.” Maar desondanks blijven de klimaatactivisten dag na dag de klimaattrom roeren.

Extreme weeromstandigheden in het verleden hadden niets te maken met het CO2 gehalte veroorzaakt door menselijke invloeden. De zon bepaalt de temperatuur op aarde en niet de mens hoewel dit het sprookje is wat miljoenen mensen vanwege de uitspraken van de Klimaatfantasten geloven. Dr. Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam vertelde enkele jaren geleden over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon de belangrijkste drijfveer van de opwarming is.  Prof. Begemann maakte diverse reizen naar de Noordpool en concludeert op basis daarvan dat er helemaal geen klimaatprobleem is. Diverse klimaatdeskundigen zeggen niet te weten wat er precies in de atmosfeer gaande is.

Dat het klimaat verandert, is geen punt van discussie. Het klimaat verandert elk jaar een klein beetje. Een open debat is er nooit geweest. De beeldvorming van de klimaatalarmisten berust onder andere op het bestuderen van de temperatuur sinds ongeveer 1850. Dat geeft een vertekend beeld, omdat rond 1850 juist een koele periode heerste. Een periode van 100 of 150 jaar is veel te kort om iets zinnigs te zeggen over de oorzaken van klimaatverandering. Diverse metingen hebben uitgewezen dat sinds de IJstijd het klimaat tenminste 15 keer is opgewarmd en afgekoeld met een groter verschil in temperatuur dan de huidige opwarming die aan de mens toegeschreven wordt.

Het blijkt dat heel veel mensen weglopen voor de waarheid. De waarheid is kennelijk moeilijker te accepteren dan een leugen. Miljoenen Nederlanders worden bijna dagelijks door middel van diverse propagandakanalen geconfronteerd met het sprookje dat het stof die wij uitademen, CO2 (koolstofcaptatie), een gevaarlijk gif is dat ten koste van alles bestreden moet worden. Wie daar vraagtekens bij stelt wordt nog net geen terrorist genoemd. Miljarden aan belastinggeld wordt er gepompt in allerlei milieuorganisaties, die daarmee stapels zinloze en onleesbare rapporten produceren. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Global Warming door toedoen van de mens bestaat niet, het is een hoax, een fabel. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Echte klimaatspecialisten worden van de buis geweerd want hun mening past niet in het sprookje van klimaatgoeroes. Het klimaat en het weer trekken zich echter niets aan van de Westerse CO2-nepnieuws propagandisten. In de berekeningen zoals opgenomen in het akkoord van Parijs in 2015 is volgens voormalig NOAA wetenschapper John Bates sprake van datamanipulatie en ondeugdelijke praktijken, om de politieke agenda erdoor te drukken. Het Klimaatverdrag van Parijs is niets anders dan een niet-wetenschappelijk, extremistisch ideologisch verdrag van de linksgroenliberale elite.

Tijdens de klimaatconferentie in Madrid van 2 tot/met 13 december 2019 benadrukte de Nederlandse premier Mark (lachebek) Rutte te midden van staatshoofden, klimaatactivisten, klimaatextremisten en andere klimaathysterici, het belang van het “Akkoord van Parijs” en zei dat de wereld de limiet van het klimaat, dat de natuur en het milieu kunnen verdragen, heeft bereikt. Hij vertolkte het meest radicale, alarmistische CO2 sprookje, dat op niets anders neerkomt dan het grotendeels afbreken van onze huidige welvaart en vrijheid.

Ook verkondigde hij de fabel dat er in Nederland consensus bestaat hoe het probleem van de ‘bestaande opwarming’ van de aarde aangepakt moet worden. Er is echter geen sprake van consensus want echte wetenschappers en kerngeleerden zijn geweerd bij de klimaattafels. Wat Rutte er ook niet bij heeft verteld is dat de Nederlandse burgers door zijn maatregelen in een dwangbuis worden gestopt terwijl de rek er al lang uit is. Bij de maatregelen die Rutte opsomde zweeg hij wijselijk over het plan van het gas af te gaan. Logisch want daar begrijpt niemand in de wereld iets van en zou hem hoongelach hebben opgeleverd omdat zo ongeveer de hele wereld op gas over gaat en dat zien als één van de schoonste energievoorzieningen. Naast de aanwezige duizenden klimaatextremisten in Madrid stond de Nederlands Emeritus professor Guus Berkhout, voorzitter van de stichting Clintel aan de zijlijn.

Prof: Berkhout wilde een niet alarmistisch geluid laten horen in Madrid, maar kreeg geen podium. Hij maakte bekend dat ruim achthonderd echte wetenschappers wereldwijd zich inmiddels hebben geschaard achter zijn motto: ‘Er bestaat geen klimaatcrisis’. Onder de ondertekenaars zijn vooraanstaande professoren waaronder de Noors-Amerikaanse Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde Ivar Giaever en Emeritus professor Richard Lindzen van de Amerikaanse MIT universiteit. Ondertekenaars van de klimaatverklaring zijn volgens Berkhout al weggezet als ‘demente personen’.Tijdens een presentatie in het Europees Parlement werd Berkhout door de Britse politica Irina von Wiese op een schandalige manier beschuldigd van ‘toekomstige genocide’ omdat Clintel het klimaatbeleid afwijst.

Dat er internationaal consensus bestaat is al eveneens een fabel want onder meer China en India trekken zich helemaal niets aan van al die verdragen. China stoot met zijn 987 kolencentrales, in drie dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. Daarnaast is China van plan er nog 200 bij te bouwen. Ook India doet geen toezeggingen en Donald Trump heeft de overeenkomst van Parijs opgezegd. Trump baseerde zich daarvoor ook op duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de antropogene klimaatopwarming door CO2 een grote hoax is, die enkel werd bedacht om de welvaart in het Westen af te breken en te ‘herverdelen’. Trump weigert om zoals de Europese Unie economisch zelfmoord te plegen. Rusland de op drie na de grootste uitstoter van kooldioxide wereldwijd, en op twee na de grootste exporteur van kolen en is van plan nog meer kolen te winnen en te exporteren om zijn positie op de wereldmarkt uit te breiden. Want het land beschikt over gigantische reserves aan zowel steenkool als bruinkool.

De goedkope Russische kolen dragen er wezenlijk toe bij dat er in Azië week na week nieuwe kolencentrales in gebruik worden genomen. Ongeveer 80% van de wereldwijd gewonnen steenkool wordt in Aziatische landen verbrand. Ook Duitsland heeft besloten pas in 2038 uit de stroomvoorziening door kolen te willen stappen. De grootste exporteur van steenkool is Australië, gevolgd door Indonesië, die samen voor bijna 55% van de export verantwoordelijk zijn. De afzet floreert: volgens informatie van het Internationale Energieagentschap (IAE) breiden 20 landen in het Midden-Oosten, Midden-Amerika, Azië en Afrika hun stroomvoorziening door steenkool uit. Wereldwijd zijn er 1600 nieuwe steenkoolcentrales in aanbouw of worden gepland.

Zelden hebben de diverse betrokken politici, activistische journalisten en hun redacties, de maatschappij, zoveel schade toegebracht als door het eenzijdige ideologisch politiek correcte en zeer linkse klimaatdiscours te hanteren. De krankzinnige koers die de Europese Commissie onder Ursula von der Leyen met haar trekpop klimaatpaus Frans Timmermans de weg van de klimaatpolitiek zijn ingeslagen, zal de neergang van het oude continent nog bespoedigen! De agenda van de klimaatridders is niet het klimaat, maar de afschaffing van het kapitalisme, de vrije ondernemingsgewijze productie. De bestrijding van Global Warming vormt het excuus voor een almachtige overheid die met een omvangrijk investeringsprogramma de rol van de private sector overneemt. Dit geldt vooral voor de Europese Commissie (EC) die via klimaatbeleid van de EU een Superstaat wil maken. De komende twee decennia wil de EC per jaar 575 miljard euro uitgeven aan de Green Deal. Deze Green Deal (klimaat fascisme) wordt door Ursula von der Leyen aangekondigd als hét topstuk van de Europese Commissie voor de komende zeven jaar.

Afbeeldingsresultaat voor Global Warming fascismeMet de Green Deal kan de EU een eigen belasting invoeren: een heffing op CO2-uitstoot. Maar daar blijft het niet bij. Vele andere financieringsvormen van de Green Deal worden eveneens overwogen. Als Ursula von der Leyen en Frans Timmermans ook maar voor de helft hun zin krijgen is het definitief gebeurd met onze welvaart en onze vrijheid. De winsten van de industrie, de landbouw en het wegvervoer worden afgeroomd en de opbrengsten gaan naar prestigeprojecten van de Commissie. De Groene EU-planeconomie is de toekomst. Overal waar een planeconomie werd ingevoerd liep deze uit op een fiasco, in de Sovjet Unie, Cuba, Noord-Korea en recentelijk in Venezuela. Maar Europa gaat het wiel opnieuw uitvinden. Met groen klimaatbeleid kan de agenda van de Linkse kerk worden gerealiseerd. Het is niet voor niets dat de Groene partij in Nederland GroenLinks heet. Groen heeft een duidelijke ‘linkse’ agenda en is dol op een klimaatcrisis.

Kritiek wordt niet gepareerd met feiten maar emotie: “Wilt u geen leefbare aarde voor uw kleinkinderen achterlaten?”. De gigantische leugen waarop dit alles is gebaseerd is zo groot dat mensen bijna niet anders kunnen dan deze geloven. Met emotionele beschuldigingen worden critici aan de schandpaal genageld als klimaatontkenner, egoïst of extreemrechtse populist. Men wordt ervan beschuldigd nepnieuws en complottheorieën te verspreiden. Argumenten zoals aangetoond door serieuze wetenschappers, worden weggewuifd. Een dialoog over de inhoud blijkt niet meer mogelijk. De klimaatalarmistische politici weten het beter dan de wetenschap. De welvaart- en verzorgingsstaat wordt door de Europese Commissie opgeofferd aan de klimaatreligie.

Wetenschap is het niet wat al die klimaathysterici verkondigen. Het is een nieuwe religie. Dat begon in de tachtiger jaren al met de fabel dat zure regen onze bossen bedreigde. In Duitsland zou het Zwarte Woud, binnen enkele decennia afsterven. Ook de Nederlandse loofbossen liepen ernstig gevaar. Dat kwam allemaal doordat de bodem verzuurde. De eerste berichten over de dreiging van zure regen veroorzaakten paniek, ook in Nederland. De Duitse bodemdeskundige Bernhard Ulrich voorspelde zelfs een ‘ecologisch Hiroshima’.Maar nu bijna veertig later blijkt dat zowel in Nederland als elders in Europa, de bossen gezonder zijn dan ooit. Toen kwam het gat in de ozonlaag van de milieuextremisten en nu ‘de klimaatverandering’. Afschrikwekkende verhalen doen het natuurlijk altijd heel erg goed. Inspelen op de menselijke emotie gaat er in als koek. Jonge mensen zijn inmiddels zo gehersenspoeld door de klimaatextremisten dat ze er doodsbang van worden.

Klimaathysterie (deel 1)

Klimaathysterie (deel 2)

Klimaathysterie (deel 3)

Klimaathysterie (deel 4)

Klimaathysterie (deel 5)

Klimaathysterie (deel 6)

Klimaathysterie (deel 7)

Klimaathysterie (deel 8)

Klimaathysterie (deel 9)

Klimaathysterie (deel 10)

Franklin ter Horst