IsraŽls laatste bondgenoten!

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 23 november 2011) (Laatste bewerking: 21 december 2016)

Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat er een moment zal komen dat IsraŽl door alle naties in de steek zal worden gelaten. Dit proces is vandaag in volle gang. Wereldleiders, kerken, Verenigde Naties, allerlei organisaties en individuen nemen een vijandige houding aan ten opzichte van de Joodse staat. De rol van de Verenigde Naties hoeft nauwelijks nog enige uitleg. Deze organisatie is volledig geobsedeerd van IsraŽl en de stad Jeruzalem. Het wordt beheerst en geleid door de meest gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, en totalitaire krachten en regimes ter wereld. Honderden resoluties heeft het in de loop der jaren tegen IsraŽl aangenomen, maar nooit de terreur tegen IsraŽl veroordeeld. Alle landen in de wereld hebben het recht zich te verdedigen tegen terreur, alleen IsraŽl lijkt daar van uitgesloten. De grootste misdadigers kunnen straffeloos hun gang gaan. Het is een club die heult met de ergste mensenrechtenverkrachters op aarde.

Alles wijst erop dat de VN de Staat IsraŽl het liefst van de aardbodem ziet verdwijnen, alleen roepen ze dat nog niet met zoveel woorden. Hun wens wijkt in werkelijkheid niet zoveel af van dat van de Middeleeuwse Iraanse leiders. Hele landen worden gekocht om IsraŽl zwart te maken en hun stem tegen dit land te verheffen.

Dat de Amerikaanse president Barack Hoessein Obama een felle tegenstander is van de Joodse staat en vooral van IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe, is ook genoegzaam bekend.

De leider van de Amerikanen is al vanaf zijn aanstelling als president, druk bezig IsraŽl als een pariastaat neer te zetten. Hij doet geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen en stuurt regelmatig aan op een frontale botsing met Benjamin Netanjahoe. Hij raakt steeds weer opgewonden wanneer ze in Jeruzalem niet naar hem willen luisteren en zijn eisen niet willen honoreren. Hij beschouwt Netanjahoe niet alleen als 'irrelevant', maar ziet hem zelfs als een obstakel voor zijn onfrisse ideeŽn. Hij zou Netanjahoe het liefst zien verdwijnen om plaats te maken voor een regering die wel bereid is zijn eisen op te volgen. Zijn groteske, vernederende en volledige diplomatieke mislukking in zijn omgang met premier Netanjahoe is vrij uniek in de Amerikaanse geschiedenis. De grote baas in Washington is zelfs zo brutaal te beweren dat IsraŽl geen enkele legale band met Jeruzalem heeft ondanks het feit dat deze uitspraak in volledige tegenspraak is met de beslissing van het Amerikaanse Congres op 24 april 1990 Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van IsraŽl. Het gaat bij Obama om een complete afwijzing van IsraŽls recht van bestaan. Het is niets anders dan een felle aanval op de bedoelingen van God met dit land.

Ook de leiders in Brussel doen volop mee aan het schofferen van de Joodse staat. De leiders in Brussel hebben er een gewoonte van gemaakt de oren en ogen te sluiten voor de honderden voorbeelden waarin IsraŽl door het bewind in Ramallah als de kwade genius wordt voorgespiegeld, terwijl ze zelf het geweld en de terreur omarmen. Vervolgens wordt IsraŽl Ďhet grote obstakel voor de vrede genoemdí. Iedere stap die het doet, wordt bekritiseerd. Dit Europa verlangt van IsraŽl dat het haar eeuwenoude Bijbelse thuisland Samaria en Judea opgeeft zodat het terreurbewind in Ramallah daar een eigen staat kan vestigen. De christelijke bodem van Europa blijkt nog steeds een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en Jodenhaat.

Grote aantallen nieuwsagentschappen en zelfs kerken laten een beeld van IsraŽl zien alsof het om een monster gaat, dat schiet, moordt, verwoest. Zij spreken van ,,onbewapende Palestijnse burgers

die nergens schuldig aan zijn en een leven in vrede willen.Ē Het grote publiek dat denkt dat deze anti-IsraŽlische propaganda de waarheid is, schopt met hen mee. De Arabische propaganda en extreemlinkse haatcampagnes van de diverse persagentschappen tegen IsraŽl hebben hun verwoestende uitwerking niet gemist. Een deel van de wereldbevolking denkt hierdoor dat IsraŽl hetzelfde doet als wat de naziís deden. Dat de staat IsraŽl vecht tegen een immoreel monster dat terrorisme heet, krijgt geen enkele aandacht.

Het is opmerkelijk hoeveel mensen die zich Ďchristení noemen of daarvoor doorgaan, weinig of helemaal niets weten van Gods bedoelingen met het volk van IsraŽl. Op landkaartjes in sommige Bijbels komt het Bijbelse IsraŽl helemaal niet voor, maar wordt het domweg ĎPalestinaí genoemd. De Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude IsraŽl de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Zichtbaar wordt het Joodse volk in het nauw gebracht en de kerk doet daar volop aan mee. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond IsraŽl niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Deze houding draagt ertoe bij dat het de vijanden van IsraŽl in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan. Het is dan ook geen wonder dat het afbraakproces van de kerken volop doorgaat. De vloek die men over IsraŽl heeft uitgesproken is op de kerk zelf teruggekeerd.

Tijdens een vierdaagse conferentie van de Wereldraad van Kerken begin juli 2011 in het Griekse Volos, werd besloten het bestaan van de Joodse staat IsraŽl 'een zonde' te noemen. Tevens werd IsraŽl een 'bezettingsmacht' genoemd die de ,,Palestijnen zou ontmenselijken.Ē Aan het schrijnende gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden werd met geen woord gerept, noch werd er enige melding gemaakt van het feit dat juist het bewind in Ramallah door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk zijn voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden.

Gelukkig probeert niet iedereen de ĎRotsí IsraŽl te vernietigen. Het gaat om de ware gelovigen, de vreemdelingen uit de volken, die liefde voelen voor Gods volk. Er bestaat een "natie" die bereid is om door dik en dun met de kinderen van IsraŽl mee te gaan. IsraŽl noemt hen liefkozend: Ďde Rechtvaardigení. Klik hier eens om te zien hoe Papoeaís in Nieuw Guinea het Shema IsraŽl zingen. Prachtig!Ook in Oudtestamentische tijden waren er mensen die in hun eentje voor IsraŽl streden, zoals Rachab die de verspieders van de IsraŽlieten een schuilplaats bood in Jericho. (Jozua 2:1-2) Tijdens Tweede Wereldoorlog waren er de ďrechtvaardigen uit de volkenĒ, die hun leven op het spel zetten om Joden te redden. Voor velen van deze mensen zijn er in Jeruzalem bij het gedenkteken Yad Vashem gedenkbomen geplant.

Papoeaís zingen het Shema IsraŽl

Twee vrouwelijke leiders van indianenstammen aan de Amerikaanse oostkust verklaren dat hun volk veel gemeen heeft met de Joden in IsraŽl, en beloven de Joodse aanspraken op het land op alle mogelijke manieren te steunen. Chief Anne Richardson van de Rappahannock Stam in Virginia en Kathy Cummings-Dickinson, hoofd van de Lumbee stammen in Noord-Carolina, spraken metde IsraŽlische minister van Energie en Water, dr. Uzi Landau. 'Wij zijn hier met een boodschap voor de inwoners van IsraŽl: wees standvastig en verenigd tegen de dreigingen en de druk', zeiden de twee vrouwelijke stamhoofden. 'We willen IsraŽl bemoedigen, niet toe te geven aan degenen die hen willen dwingen om delen van hun thuisland op te geven. Toegeven aan deze druk is geen recept voor vrede, maar voor oorlog. Wij staan naast jullie'. Chief Rchardson citeerde ook uit het boek Ruth: Want waar gij zult heengaan, zal ik heengaanÖuw volk is mijn volk en uw God mijn God. (Ruth 1: 16) Cummings-Dickinson schonk Landau een replica van een bekend stam-icoon, gesneden uit de stam van een oude boom, met de tekst 'Deze oude boom heeft sterke en diepe wortels, zoals mijn stam in ons land, en zoals uw volk in het land IsraŽl'. In de afgelopen decennia zijn er diverse pogingen geweest van Islamitische organisaties om de inheemse Amerikaanse stammen te winnen voor de Islamitische vijandigheid tegenover de VS en IsraŽl, maar zonder resultaat.

Het bestaan van het Joodse volk is hťt bewijs voor het bestaan van God. Nu in onze tijd de wereld druk bezig is IsraŽl de rug toe te keren, is de God van de Bijbel bezig een nieuwe ďnatieĒ te roepen. Een natie die Gods volk, de kinderen van IsraŽl ter zijde zal staan. Zij vormen de groep van gelovigen uit allerlei taal die IsraŽl onvoorwaardelijk lief hebben zoals de profeet Zacharia schrijft.

Zacharia 8:23 Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.

Ook de profeet Jesaja verwijst naar de vreemdeling die zich bij IsraŽl zal aansluiten.

Jesaja 14:1 Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij IsraŽl verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.

Jesaja 55:5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige IsraŽls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.

Deze "natie" identificeert zichzelf, zoals Ruth dat deed, met het volk van IsraŽl en zeggen dezelfde woorden, die de Moabitische zei tegen de Jodin Naomi: laat jullie God onze God zijn en jullie volk ons volk.

Ruth 1:14-16 Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vastÖen zeide: dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaanÖ uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;

"Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vast." Er is zoveel van toepassing op de christenen die IsraŽl lief hebben in het prachtige verhaal van Ruth en Naomi. Naomi die, net als IsraŽl in haar geschiedenis eerst helemaal niet de zegen van God ervoer, maar juist het tegendeel: zoals zij haar man en beide zonen verloor, zo verloor IsraŽl vele van haar zonen in haar lange geschiedenis.

Orpa kuste haar schoonmoeder en keerde terug naar haar volk, maar Ruth klemde zich aan haar vast. Het wonder van het verhaal van Ruth is dat zij uiteindelijk de goede keus maakte door zich aan Naomi vast te klampen- zij werd niet alleen een troost voor Naomi maar werd mede een Ďkanaalí voor de komende Messias, doordat zij Boaz van de Here als man kreeg en daardoor moeder werd van Obed, de grootvader van David- het geslacht dat eenmaal de grote zoon van David zou voortbrengen, die straks in Jeruzalem zal terugkeren om Koning over de hele aarde te worden.

Het verhaal van Ruth biedt een geweldig perspectief voor hen die de waarheid zoeken en zich daardoor ook aan IsraŽl zullen vastklampen om zo aan het lijve te mogen ervaren dat God, evenals Hij dat met Ruth deed, in en door IsraŽl zal zegenen! Zo dienen er zoín 2700 buitenlandse soldaten in het IsraŽlische leger en komen er ieder jaar ongeveer 900 nieuwe rekruten bij. Daaronder bevinden zich circa honderd vrouwen afkomstig uit alle delen van de wereld. Ze worden geholpen door de organisaties Nefesh BíNefesh en FIDF (Friends of IDF).

Vrouwen in het IsraŽlische leger

Het verhaal van Ruth leert dat zij die zich met Gods volk verbinden het niet gemakkelijk hebben en veracht worden zoals Ruth en Orpa ook aan den lijve ervoeren. Dat is de praktijk van vandaag! Maar uiteindelijk zal de deur van zegeningen net zo open gaan als voor Ruth- zij krijgt Boaz en volop koren daarbij!

Volgens Rabbijn Michel Yehuda Lefkowitz zijn de huidige ontwikkelingen in de wereld een duidelijk teken dat de komst van de Messias nooit ver meer weg kan zijn en dat de huidige onrust in de wereld Gods manier is om de leiders in IsraŽl en het Westen wakker te schudden uit hun droomwereld. De wereldleiders geloven dat ze goed bij de les zijn, en menen alles met kennis en bekwaamheid te overzien, maar in werkelijkheid hebben ze geen enkele controle meer over de gebeurtenissen. Ze staan nog wel op het wereldtoneel maar lossen in hun grootheidswaanzin niets meer op.Ze kennen God niet en daarom begrijpen ze niets van de huidige ontwikkelingen. God lacht om hen, en geeft ze nog tijd om wakker te worden.

Alle machten der duisternis zijn zich aan het mobiliseren om de terugkeer van de Here Jezus te belemmeren. Jeruzalem heeft alles te maken met het voortbestaan van de wereld en zal altijd de hoofdstad van IsraŽl blijven. De band tussen het Joodse volk en Jeruzalem gaat duizenden jaren terug. Ze zal verenigd blijven onder IsraŽls soevereiniteit. Sinds de stad werd herenigd is de vrijheid van godsdienst voor allen nooit zo volledig verzekerd. Het is voor ieder mens van cruciaal belang zich achter de Joodse staat en de God van Abraham, Isašk en Jacob op te stellen.

Zij die Gods beloften aan IsraŽl negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die IsraŽl van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten. De volkeren weten niet dat zij door de macht van de duisternis gemanipuleerd worden. Maar er zal met IsraŽl niet gebeuren wat Gods tegenstanders van plan zijn. Al is de hele wereld tegen IsraŽl en ondervindt het overal vijandschap, dit land en dit volk zullen blijven bestaan omdat de Here met hen is. De Here heeft een plan van uitredding en bevrijding voor Zijn volk klaarliggen. Hij zal met hen zijn wanneer de vijand opnieuw zal proberen IsraŽl te vernietigen. Juist in een tijd als nu waarin IsraŽl in nood is kristalliseert zich duidelijk uit, wie nog vastbesloten achter IsraŽl staat.

Er zijn geen menselijke argumenten die verklaren waarom de kinderen van IsraŽl al sinds hun bestaan gehaat worden. De hele wereld heeft zich tegen IsraŽl vergaderd. Een mens die in Gods liefde blijft, heeft een machtige taak deze liefde voor Zijn volk en Jezus aan zijn medemens te demonstreren. Dat betekent strijden op de muren van Jeruzalem en dat is geen eenvoudige taak. Wie IsraŽl lief heeft en zich aan de Here Jezus verbonden heeft is op weg gegaan naar een eeuwige toekomst. Miljoenen kijken meelijwekkend naar hen die God liefhebben, maar wie komt hen straks te hulp in het verschrikkelijke uur van verdrukking? Zij wensen er geen rekening mee te houden dat de wedergeboorte van de Joodse soevereiniteit op de oude Bijbelse gronden een vervulling is van de Bijbelse profetieŽn en het begin is van de verlossing van de mensheid. Ondanks al meer dan tweeduizend jaar het doelwit te zijn geweest van wereldmachten die haar volledige uitroeiing nastreefden bestaat het nog steeds, is het oude thuisland weer opgebouwd en keren duizenden vanuit de wereld terug naar huis.

Terug naar: Inhoud