Is paus Franciscus de valse profeet?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 september 2015) (Laatste bewerking: 17 februari 2023)

Het wemelt op internet van de artikelen waarin paus Franciscus wordt gezien als de valse profeet, uit Openbaring (13:11-18). Deze Bijbeltekst maakt duidelijk dat de wereld te maken zal krijgen met een figuur die zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen. Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de gelovigen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar hij liegt en is een misleider. Voor het oog van de wereld zal de valse profeet er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beïnvloed en bekrachtigd worden door de duisternis. Zij taak zal zijn het formeren van een nieuwe godsdienst, een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn en waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen.

De op 13 maart 2013 tot paus van de Rooms-katholieke Kerk gekozen Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) wordt door velen gezien als de valse profeet vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk. De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. In de oktober uitgave van 2015 van het blad Paris Match luidt een grote kop als volgt: "Om de armen niet te vergeten heb ik ervoor gekozen om mij Franciscus te noemen naar Sint Franciscus van Assisi", aldus paus Franciscus. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam.

Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Ook beloofde hij de 'broederlijke' dialoog tussen de rooms-katholieke kerk en het Jodendom voort te zetten. Alles wijst erop dat hij alle religies in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X (†1914) zijn stem tegen verhief.

Al in de tijd dat Bergoglio nog de rol van kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Dat bleek onder meer uit zijn buitengewone felle reactie op de zogenaamde Regensburgtoespraak van de vorige paus Benedictus waarin hij de islamitische geleerde Ibn Hazms (†) bekritiseerde, die stelde dat als God het wil we zelfs afgodendienst moeten bedrijven. De reactie van Bergoglio werd gepubliceerd in de Spaanse uitgave van Newsweek: ‘Ik identificeer mij niet met de woorden van de paus. Indien een paus islamitische waarden niet erkent, verstoort hij in twintig seconden wat in de afgelopen twintig jaar is opgebouwd.’ Ook als paus heeft hij zijn warme sympathie voor de moslims getoond. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede met de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), waarbij ook de toenmalige president van Israël de Jezuïet Simon Peres aanwezig was. Er werden koranverzen geciteerd en de islamitische voorganger besloot zijn gebed met: ‘Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen (alle niet moslims!)

Franciscus is niet alleen een fanatiek pleitbezorger voor het samenvoegen van alle religies, maar is tevens groot voorstander van de vorming van een Wereldregering. Ook hij houdt zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. De hele klimaatshow is niets anders dan een middel om een wereldregering te formeren. De basis hiervoor is gelegd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro is gehouden en geopenbaard via Agenda 21 van de Verenigde Naties.

Franciscus sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.

Franciscus houdt er bijzonder vreemde ideeën op na en doet af en toe uitspraken die volstrekt niet Bijbels zijn. Zo is hij van mening dat atheïsten (goddelozen) gered kunnen worden door het doen van goede werken omdat Jezus voor iedereen is gestorven. Vreemd, want de Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens alleen maar gered kan worden door geloof in de Here Jezus. (Efeze 2:8-10:8-9-10). Zowel de paus zelf als het Vaticaan reageerden geschrokken op de golf aan negatieve reacties op deze uitspraak. De officiële woordvoerder van het Vaticaan, de priester Thomas Rosica, die de opdracht kreeg de druk van de ketel te halen, zei vervolgens dat er alleen maar redding is als mensen zich aansluiten bij de Rooms Katholieke Kerk. Gekker kan bijna niet want geen mens wordt gered door lid te zijn van de kerk van Rome noch van enige ander kerk of gemeente. Ook zegt Franciscus dat je niet in God hoeft te geloven om in de hemel te komen.

Hoe ver de kerk van Rome is afgedwaald blijkt ook uit de uitspraak van de door Bergoglio aangestelde Jezuïet Guy Consolmagno tot directeur van de Pauselijke Sterrenwacht. Deze figuur beweert dat de wereld zich mogelijk al spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. De theologie die hierachter zit, namelijk dat God mogelijk ook nog andere intelligente wezens in het universum heeft geschapen, is volgens hem gebaseerd op de Bijbel en wordt dan ook door andere hoge Vaticaanse officials ondersteund. Consolmagno wijst bijvoorbeeld op Psalm 89:6 Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here en Job 38:7… terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden. Volgens de astronoom zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de Nephilim, de 'zonen Gods' die in de dagen voor de zondvloed afdaalden en zich mengden onder de mensen, worden door hem als mogelijk bewijs aangehaald. Volgens de topwetenschapper bestaat er een mogelijkheid dat er opnieuw buitenaardse wezens uit de ruimte op Aarde kunnen komen om de mensheid te 'redden'.

In 2005 zinspeelde Consolmagno in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt om vervolgens geboorte te geven aan het hybride wezen (half mens/ half alien) Jezus, heel serieus neemt.

Is het Vaticaan de zetel van de antichrist?

Er heerst al eeuwen een schaamteloze aanbidding voor satan binnen de muren van het Vaticaan. Al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Zo noemde aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, de paus antichrist en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, 5th English edition, p. 240). In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de Zetel van Satan was  (tekstdeel afkomstig uit The History of the Ancient Vallenses and Albigenses.)  Ook de Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist. De Waldensische verhandeling Noble Lesson, gedateerd op 1100 n.Chr. stelde: “Antichrist, de voorzegde moordenaar van de heiligen, is reeds verschenen in zijn ware karakter, gezeten als koning in de zevenheuvelige stad”(Rome). In 1206, op een conferentie te Montréal (Frankrijk), bekenden de Albigenzen: ‘de Kerk van Rome is niet de Bruid van Christus maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van de martelaren.’ De Lollards van de 14de en 15de eeuw zeiden ‘dat de Kerk van Rome niet de Kerk van Christus is, maar van ongelovige heidenen die alle kerkelijke wetten met voeten treden, samen met alle bisschoppen en bedienaren van de Kerk’.

Gedurende de hele reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij levend verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome ‘als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de Antichrist van de Schrift, en besloot met te zeggen dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden. ’ Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw deelden deze mening. Bijbelvertaler William Tyndale identificeerde de paus als de Antichrist in zijn verhandeling The Practice of Prelates en ook in de inleiding van de 1534-editie van zijn Nieuwe Testament. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Zo adopteerde Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.C.) zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien - een ander symbool voor Satan! Klik hier voor ‘Draken en monsters in de kerk’. 

 

Paus Leo XIII waarschuwde in 1846 dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel van de Antichrist zou worden: ‘De Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.’ Rome zou niet alleen het geloof verliezen maar ook dat de priesters riolen van onzuiverheid zullen worden.Paus Paulus VI meldde in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven.

Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. In deze video verklaard een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht. Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuïet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat gezagsondermijnende elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde. Trouwens, Franciscus komt niet in het lijstje voor van Malachi. Hij is immers geen paus. Een Jezuïet kan namelijk geen paus worden. De paus is de vertegenwoordiger op aarde van Christus. Bergoglio is de vertegenwoordiger op aarde van Lucifer. Het Vaticaan is met de benoeming van Bergoglio tot paus, volledig overgenomen door de satanische Jezuïeten. De zittende paus Benedictus XVI (Ratzinger) nam plotseling afscheid van zijn ambt, zogenaamd om gezondsheidsredenen, maar in deze video verteld auteur en onderzoeker Leo Zagami echter dat Ratzinger, echt niet vrijwillig het veld heeft geruimd. Degene die dit allemaal heeft bekokstoofd is kardinaal en Jezuïet Carlo Martini. Hij werd opgevolgd door Bergoglio, wat sowieso een overtreding is van de eigen regels binnen de kerk.

In Windswept House gaf Martin ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ,,De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel.” Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding.

Volgens verschillende onderzoekers zou na Benedictus XVI er nog één paus op het wereldtoneel verschijnen: paus  Petrus Romanus. Dat zou volgens diverse internetsites dan de huidige paus Franciscus moeten zijn. Maar volgens diverse deskundigen is Petrus Romanus de apostel Petrus die in het Duizendjarig Vrederijk zijn opwachting zal maken. Zowel katholieke, protestante als evangelische Bijbelwetenschappers waarschuwen al eeuwen voor het verschrikkelijke moment dat de door de machtselite geplande gebeurtenissen, die moeten leiden tot de eenwording van de mensheid en de totale onderwerping aan de Antichrist, werkelijkheid worden.

Taoïstische monnik in het Vaticaan

Drs. H.Luns schreef in Profetisch Perspectief van december 2014 dat Franciscus op 8 november 2013 de taoïstische monnik Liu Ming in zijn presidentieel paleis in het Vaticaan ontving en hij toen enkele exemplaren van het door Ming uitgegeven tijdschrift TAO zegende. Hiermee werd een en ander aan het licht gebracht over de persoon Bergoglio. Ming is een Chinese taoïstische monnik die in 2003 naar Argentinië trok. Twee jaar later verzorgde hij Bergoglio die kampte met gezondheidsproblemen. Bergoglio was diabetisch, had een galblaasoperatie ondergaan en leed aan een zware leverkwaal. Verder was op jonge leeftijd het grootste deel van een long weggehaald. Bovendien had hij ernstige hartklachten. Een artsenteam schreef een hartoperatie voor. Toen verscheen Liu Ming op het toneel, en die wist hem helemaal te genezen. De hartoperatie werd afgelast. Sindsdien is Bergoglio een adept van deze oosterse geneeswijze en filosofie. Sinds hij paus is, prijkt hij samen met Liu Ming op de cover van het tijdschrift TAO met als bijschrift: ‘Onder redactie van Liu Ming, de oosterse geneesheer van paus Franciscus.’ Er kwam ook een nummer met Franciscus op de omslag met: ‘Ter herinnering! Blad met zegen van de paus.’

Het taoïsme is nauw verweven met verschillende oosterse godsdiensten. Het taoïsme van Liu Ming streeft naar een energetische balans, waarbij via massage de patiënt kan worden gemagnetiseerd. Van magnetisme is bekend dat er geesten mee kunnen worden overgebracht. Het taoïsme leert dat iedereen in en buiten zichzelf dienende geesten heeft waar, zo luidt het, niet aan valt te ontkomen. Deze dienende geesten, in feite demonen, worden karmameesters genoemd. Tao betekent ‘de weg’.

Dit is natuurlijk een heel andere weg dan die van Jezus. Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van energie’ in iemands lichaam is niet anders dan iemand genezen door de kracht van de duivel zelf! Immers, Psalm 96:5 leert dat alle goden van de heidenen duivels zijn. Tijdens een behandeling vloeien demonische krachten van de geneesheer over naar de zieke persoon. Op die manier kan maar al te gauw bezetenheid ontstaan en op zijn minst een zekere gebondenheid. Hoe kan het anders, dankzij deze ervaring, dat de pontifex het heidendom gunstig gezind is? Zegt niet het Bijbelwoord: ‘Ik ben de Heer, uw Heelmeester’(Ex.15:26)?. Er is meer dan het lichaam. Ons eeuwig heil staat op het spel!

Koran ouder dan Mohammed

Zoals gezegd wemelt het op internet van de artikelen waarin Franciscus als de valse profeet wordt gezien. Maar over de vraag wie de valse profeet werkelijk is, bestaat heel wat discussie. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van valse profeet is weggelegd voor Mohammed. Islamwetenschappers beginnen steeds meer te twijfelen of de islamuitvinder Mohammed ooit als historisch persoon geleefd heeft. Sommigen menen zelfs dat Mohammed niets anders was dan een sprookjesfiguur. In een nieuw wetenschappelijk boek, “Good Bye Mohammed”, geschreven door een islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg, wordt duidelijk hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen, met name om de aanhangers van deze sprookjes niet te beledigen. Ook in deze video wordt ernstig in twijfel getrokken of Mohammed ooit heeft geleefd. Dat dit soort kritische bespiegelingen over de islam tegenwoordig een hachelijke zaak is geworden, mag duidelijk zijn. Moslims gaan namelijk vanwege heel normale wetenschappelijke vragen onmiddellijk op de barricades.

Voor de moslims is Mohammed hun grote profeet waar zij hun geloof aan ontlenen. Er komen echter steeds meer bewijzen dat Mohammed ook niets van doen heeft gehad met het ontstaan van de Koran. Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham zeggen daar bewijs voor gevonden te hebben door de vondst van een aantal perkamenten. Deze perkamenten zijn namelijk ouder dan Mohammed. De tekst op de perkamenten is geschreven in een vroege vorm van het Arabisch, schrijft het Britse dagblad The Daily Mail. Samenvattend is er best wat voor te zeggen dat Mohammed gezien moet worden als de valse profeet, maar dat is zeker niet een vaststaand feit. Gezien de manier waarop hij op het wereldtoneel acteert, moet zeker niet uitgesloten worden dat -zoals velen geloven- het de Jezuïet Franciscus is die deze rol zal vervullen.

In 2015 was Franciscus op bezoek bij Barack Hussein Obama in het Witte Huis. Ze konden het zeer goed met elkaar vinden, vooral wat betreft het Global Warming sprookje en hun gezamenlijke liefde voor de islam. Franciscus noemde ten overvloede de koran nog maar eens een “boek van vrede  en de islam een “religie van de vrede”. Ook reageerde op het drama in Mekka, waar ruim 1000 moslims omkwamen tijdens de jaarlijkse Hadj. ‘Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed tot almighty god, all merciful.’ Dit is een van de bekendste titels waarmee de moslimgod Allah in de Koran wordt aangesproken. Kort voor het historische bezoek van de paus aan de VS verklaarde moslim imam Sayyid M. Syeed dat ‘ook veel Amerikaanse moslims opgewonden zijn over Franciscus’ eerste bezoek aan de VS... Zijn bezoek is zelfs belangrijker voor moslims dan voor katholieken, want deze paus is onze paus.’Bovendien liet hij nogmaals blijken voorstander van de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde te zijn door te pleiten voor meer globalisering, meer immigratie en meer maatregelen tegen de zogenaamde ‘klimaatverandering’.

Terwijl Franciscus gezien wordt als meest pro- islamitische paus in de moderne geschiedenis, vinden er uit kringen van de islam steeds vaker oproepen plaats om hem uit de weg te ruimen. Zo heeft een pro-ISIS media-groep een video op youtube geplaatst waarin een auto richting het Vaticaan rijd om daar een aanslag te plegen.

Opvallend is ook dat hij regelmatig het Kruisbeeld in zijn linker hand draagt. Dit kruis is echter geen traditioneel Kruisbeeld want het staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concilie weer in gebruik. Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met de Here Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet.

Screenshot_26De mijter die Franciscus hier draagt kent een bijzondere geschiedenis. Het stamt uit het oude Babylon en staat bekend als het symbool van de geheimzinnige visgod "Oannes" en “Dagon” bij de Filistijnen (Richteren 16:21-30; I Samuel 5:5-6). Het is een van de mysterievormen van Nimrod. Oude monumenten laten Nimrod/Dagon zien als half man half vis. Berossus, de Babylonische priester historicus en sterrenkundige, vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze visgod vonden. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oannes. Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede. Later werd het lichaam van de vis achterwege gelaten en alleen de viskop als mijter gebruikt. Op verschillende munten van Malta wordt deze god vertoond zonder het vissenlichaam, met alleen de viskop-mijter die overbleef. Vanuit Babel werd deze Oannes tenslotte populair bij vele volken. Een zeer succesvolle weg liep naar Rome waar tegenwoordig de "bek" van de visgod is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen.

Franciscus en sjeik Ahmed al-Tayeb tekenen historisch interreligieus document

De Katholieke Kerk lijkt onder Franciscus op weg om zich volledig aan de islam te onderwerpen. Zo werd op het jaarlijkse “armenmaal”, dat te Rome georganiseerd  wordt en waarop Bergoglio steevast aanwezig is, varkensvlees uit het menu verbannen, om de aanwezige moslims niet te kwetsen. Het trukje van Bergoglio kan samengevat worden in de slogan: moslims eerst. Bergoglio is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam. De knieval is heel selectief. Het heeft dan ook niets met openheid, respect, diversiteit of tolerantie te maken. Maar het gaat juist om het bevorderen van de meest verderflijke en gewelddadige ideologie van de wereld, in de hoop dat het met de hulp van deze laatste ooit lukt de Christelijke beschaving definitief te vernietigen. Als een blinde gids is hij bezig zich aan de voeten te leggen van de islam en noemt het onchristelijk zich te verzetten tegen massale moslimmigratie naar Europa. Het lijkt wel alsof hij bewust bezig is de christelijke traditie van het Westen te vernietigen.

Wij kennen de obsessie van Bergoglio voor “migranten”, welke lading dat politiek geladen woord ook moge dekken. Wat de massale toestroom van miljoenen illegale immigranten, hoofdzakelijk moslims, die onverschillig of vijandig staan tegenover de Westerse, christelijke kultuur, als verrijking kan betekenen, is mij een raadsel. Dat deze paus nooit het woord “islam” over zijn lippen krijgt, wanneer het gaat om de genocide van de christenen uit het Midden-Oosten is een schande en stuit steeds meer op onbegrip en woede. Het is alleen te begrijpen wanneer men de globale emigratie van miljoenen ontheemde mensen uit hun thuislanden als het objectief van een oecumenische hersenschim beschouwt.

Gedurende zijn aantreden heeft Franciscus de nadruk gelegd op hulp aan moslimmigranten en dialoog met de islam. Hij heeft er zelfs voor gezorgd dat dit beleid na zijn dood wordt voortgezet. Zo heeft hij dertien nieuwe kardinalen benoemd. Onder hen zijn tien kardinalen onder de 80 jaar, die daardoor kunnen deelnemen aan een volgend conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.Er is slechts één Italiaan onder de nieuwe kiesgerechtigde kardinalen. Het gaat om aartsbisschop Matteo Zuppi van Bologna. Deze figuur besloot dat hij voor het jaarlijkse feest van de beschermheilige van zijn stad een klassiek gerecht uit Bologna halal moest zijn, dus zonder varkensvlees. Een andere gelijkgestemde kardinaanl is de Canadees Michael Czerny. Hij heeft voor een opvallend embleem voor zijn kardinaalschap gekozen: een bootje met donkere migranten op zee. Ook andere nieuwe kardinalen hebben zich ingezet voor migranten. Dit gebeut in naam van de barmhartigheid, een centraal begrip in het christendom en de rooms-katholieke kerk.

Begin februari 2019 werd in Abu Dhabi een historisch interreligieus document getekend door Franciscus en de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar. Hierin staat dat “alle religies door God gewild zijn.” Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. Volgens de paus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document.

Maar christenen en moslims aanbidden beslist niet dezelfde god. De God van de Bijbel openbaarde zich aan de mensen. Hij maakte zich bekend aan Abraham en leidde hem naar het Beloofde Land. Hij openbaarde zich aan Mozes en het volk van Israël en gaf dit volk de wet. Het hoogtepunt van Zijn openbaring was toen Hij zelf naar deze wereld kwam door Zijn Zoon de Here Jezus te zenden. Door de Here Jezus mag de ware gelovige zich een kind van God noemen. Het feit dat Allah ook god wordt genoemd, wil niet zeggen dat hij ook de God van Abraham, Isaäk en Jakob is. Men kan iedere geestelijke macht op deze manier wel god noemen.

Naast dat Bergoglio bezig is met een knieval voor de islam, is hij tevens bezig met een ideologische verloochening van alles wat onze kultuur kenmerkt. De onderwerping aan de wetten van de islam zijn overal in Europa te zien. Op hypocriete wijze, zonder voorafgaandelijk overleg met de ouders, stellen vele scholen voor hun maaltijden menus samen zonder varkensvlees, om de moslims niet voor de borst te stoten.Het draait echter om veel meer dan alleen maar eetkultuur. Voor de Kerk van Berglogio lijkt het  een fundamentele en beslissende keuze te zijn. Er bestaat een voelbare tendens om het katholicisme op te lossen in een vaag en vrijblijvend concept, een soort ngo te worden, geënt op de modieuze thema’s die door de Verenigde Naties worden opgedrongen, zoals migratie en milieu.

In zijn toespraken neemt hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond, maar zelden de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Opmerkelijk, want in de ogen van de Islam zijn christenen “ongelovigen.” Hij zei dat we samen de “ark van de broederlijkheid” moeten binnengaan, waarbij hij wellicht zinspeelde op een ‘ene-wereldkerk van broederlijkheid’. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte de elementen die door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaïsme en andere ‘geloven’. Alle wereldreligies waren aanwezig. Franciscus en al-Tayeb tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen. Door deze ondertekening werd er buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een één-wereldreligie. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft. In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd ‘om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,’ zo wordt Franciscus geciteerd.

De jurkmannen van de Chrislam bijeen in Abu Dhabi.

Hoe de paus en de top imam deze hemelsbrede, onoverkomelijke kloof in de toekomst denken op te lossen blijft vooralsnog onduidelijk. Desondanks zijn zowel de Koran als het Nieuwe Testament het wat de eindtijd betreft op één punt met elkaar eens, namelijk dat ‘het beest’ (antichrist-Mahdi) voor korte tijd zal worden toegestaan om de aan het oorspronkelijke geloof vasthoudende christenen te overwinnen. Dat dit beest daar alle hulp en medewerking van de –naar eigen zeggen- hoogste vertegenwoordiger van Jezus Christus op Aarde van zou krijgen, is overigens een honderden jaren bestaande protestants-christelijke uitleg van een aantal Bijbelse eindtijdprofetieën die in het boek Openbaring staan opgetekend.

Pauselijk bezoek aan Marokko

Franciscus bracht op 30 en 31 maart 2019 een bezoek aan Marokko. Voor dit bezoek liet het Vaticaan een speciaal logo ontwikkelen waarin het kruis is samengevoegd met de halve maan; de symbolen van het christendom en de islam. In het bijbehorende artikel laat het Vaticaan weten dat de kleuren groen en rood het gastland, Marokko, symboliseren en dat de kleuren wit en geel voor het Vaticaan staan. Opmerkelijk is dat een deel van het kruis in het logo in de kleur groen is afgebeeld; de kleur die binnen de islam nu juist zo belangrijk is. Het was volgens de overlevering (Tabarani, al-Mu`jam al-Awsat) de favoriete kleur van Mohammed: “The most beloved of colors to the Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace) was green.” Dezelfde Mohammed die volgens de overlevering een hekel had aan het kruis en tegen een christen zei: “O zoon van Hatem, haal dat stuk afgoderij van je nek” (islamweb.net, boeken, Amali Ibn Bushran 23). Een ander voorbeeld van de haat voor het christelijke kruis is de eschatologische voorspelling dat Christus terug zal komen en alle kruizen zal breken (sahih Bukhari 2476). Dit is zelfs de titel van dit hoofdstuk in deze Hadith collectie; ‘the breaking of the cross and the killing of the pigs’.

Volgens het Vaticaan is de bedoeling van het logo de ontmoeting tussen paus Franciscus en de Marokkaanse koning, de aanvoerder of de gezagvoerder van het islamitische geloof volgens de Marokkaanse grondwet artikel 19, te symboliseren. Dit alles in het teken van de interreligieuze ontmoeting tussen de twee als vertegenwoordigers van beide religies. Gezien bovenstaande is dit absurd. Bovendien symboliseert het kruis de kruisiging van de Here Jezus  die nu juist door de islam wordt ontkend (soera 4:157-158). Diegenen die dit wel geloven -waaronder dus ook de paus- zijn volgens dit koranvers ‘vol twijfels’ en hebben hierover ‘geen zekere kennis’ en ‘vermoeden’ dit alleen maar. Na presentatie van het logo voor het pauselijke bezoek aan Marokko kwam er dan ook een storm van kritiek hierop. Het zou suggereren dat de halve maan zegeviert, het kruis wordt bijna geheel omhuld door de halve maan en andere soorten van kritiek.

In 2013 was Franciscus vol lof voor de communistische Nelson Mandela, die tijdens zijn presidentschap abortus tot aan de geboorte legaliseerde. In 2016 noemde hij de Italiaanse linkse abortuspromotor en voormalig minister Emma Bonino “één van ’s lands vergeten grote namen.”

 

Jorge Mario Bergoglio ‘Paus Franciscus’ noemt vaccineren "een daad van liefde."

 

De Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) laat regelmatig van zich horen en wat hij zegt past allemaal in het straatje van de klimaat sekte, de Nieuwe Wereldorde en de Great Reset van Klaus Schwab, de reïncarnatie van nazi-arts Dr. Mengele. Bergoglio is ook groot voorstander van het formeren van een nieuwe godsdienst, een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn en waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. Bergoglio heeft samen met enkele medeprelaten, waaronder Kardinaal Maradiaga, een videoboodschap gelanceerd waarin wordt opgeroepen om zich te laten injecteren met de experimentele mRNA Covid-19-injectie. Hier volgt een citaat wat de site ‘Restkerk nieuws’ daarover schrijft: “Bergoglio noemt het een daad van “liefde” en kraamt in de video niets anders dan leugens uit. Dankzij Gods genade en het werk van velen hebben we nu vaccins om ons te beschermen tegen Covid-19. Ze brengen hoop om de pandemie te beëindigen, maar enkel als ze toegankelijk zijn voor allen en we samenwerken met elkaar.

 

Dit zijn geen echte vaccins, maar experimentele injecties waarbij de Neurenberg Code van 1947 en tal van andere verdragen worden overtreden. Nazidokter Joseph Mengele zou blozen! Vaccinatie is een “daad van liefde” voor onze corrupte politieke (vrijmetselaars) leiders die ons met dat vaccin willen uitmoorden. Bergoglio maakt zelfs duidelijk met de term “samenleving verbeteren” dat het om eugenetica draait.

 

 Kardinaal Maradiaga kraamt dezelfde leugens uit:“De geautoriseerde vaccins zijn effectief en zijn hier om levens te redden. Ze zijn de sleutel tot de weg van persoonlijke en universele genezing.”Ook de andere bisschoppen vertellen gelijkaardige onzin. Ze liegen dat ze zwart zien. En uiteraard werd de uitspraak van de anti-paus Bergoglio onmiddellijk opgepikt door de mainstream media: “Paus zegt dat vaccinatie daad van liefde is.” Bergoglio  is sluw, meedogenloos en absoluut onbarmhartig tegen al wie hem durft tegen te spreken. Velen geloven dat hij de Valse Profeet is, de handlanger van de Antichrist!

Een mokerslag voor Jorge Mario Bergoglio

Carlo Maria Vigano, aartsbisschop van Ulpiana en voormalig apostolisch nuntius, heeft een mokerslag toegediend aan paus Franciscus. Corrispondenza romana publiceerde een vier pagina’s lange aanklacht van aartsbisschop Vigano, die ondergedoken moet leven uit angst voor de woede van Bergoglio. In zijn brief klaagt hij in detail het wanbeleid en de spirituele afbraakpolitiek aan, waarin deze paus de Kerk stort: “Er gaat geen dag voorbij of Bergoglio breekt weer een steen af van de Zetel van Petrus” zo stelt Vigano. Hij gebruikt en misbruikt het opperste gezag, niet om te getuigen, maar om te loochenen; niet om in het geloof te bevestigen, maar om te misleiden; niet om eenheid te brengen, maar om verdeeldheid te zaaien; niet om op te bouwen, maar om af te breken. Zes jaar lang worden wij vergiftigd door een vals magisterium, een soort synthese van alle foutieve conciliaire ideeën en postconciliaire misvattingen die zich op giftige wijze verspreid hebben, zonder dat de meesten onder ons dit bemerkten.”

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano met Jorge Mario Bergoglio

“Met paus Bergoglio is het onmogelijk-zoals met alle modernisten trouwens-  naar klaarheid te zoeken, omdat het kenmerk van de modernistische ketterij juist de huichelarij is. Als meesters in het bedrog en experts in de kunst van het misleiden, proberen zij om te doen aanvaarden wat dubbelzinnig is, door steeds eerst de onschadelijke kant voor te stellen, die als paspoort zal dienen om daarna de gevaarlijke kant ingang te doen vinden, die in het begin verborgen werd gehouden.

Zo wordt de leugen, die hardnekkig en obsessioneel herhaald wordt uiteindelijk door de meerderheid als waarheid aanvaard. Een modernistische tactiek is het schijnbaar verdedigen van wat men wil vernietigen, door wollige en onduidelijke begrippen te gebruiken, door het foutieve af te zwakken, zonder dit ooit helder te verwoorden. Dat is nu juist wat Bergoglio doet. De komst van de antichrist is onvermijdelijk. De Kerk is omhuld door de duisternis van het modernisme. Wij willen blijven getuigen van het eeuwige geloof van de Kerk tegenover het gebulder van het Kwaad die haar belegert. Wij willen waken met haar en met Jezus, in dit nieuwe Gethsemani van het einde der tijden, om te bidden en boete te doen als eerherstel voor de talloze beledigingen die hun worden aangedaan” aldus Vigano.

Vigano trekt nogmaals van leer tegen Franciscus

 

In een opinieartikel op Lifesitenews, reageerde Vigano zeer vernietigend op een oproep van Franciscus om zich tegen Covid 19 te laten inenten. In een verklaring op het Italiaanse Canale5, riep de Paus alle gelovigen op om zich tegen Covid te laten vaccineren, als “morele plicht”, om het eigen leven en dat van anderen te beschermen.  Viganò vond het opmerkelijk, dat Franciscus, die zich o.a. in zijn pauselijke exhortatie “Amoris Laetitia” (2016) niet afkerig toonde van moreel relativisme, zich plots ontpopte als morele autoriteit en dogmatische voorstander van de Covid 19 vaccinatie. Na politicus, vakbondsman, promoter van massamigratie en filantroop wordt onze Argentijn plots ook nog farmaceutisch vertegenwoordiger, klonk het bij Viginò smalend. De enige rol die hij koppig weigert te vervullen – vanwege zijn flagrante onbekwaamheid, zijn aangeboren ongeduld of zelfs door zijn bewuste keuze vanaf het begin – is de rol van plaatsbekleder van Christus.“

Viganò vond dat er wel degelijk redenen waren, om de doeltreffendheid, veiligheid en zelfs ethische aanvaardbaarheid van de versneld ingevoerde Covid 19 vaccins in twijfel te trekken. Eén van de ethische bezwaren was het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen bij de ontwikkeling van sommige vaccins. Dit laatste is volgens Viganò voor Katholieken moreel onaanvaardbaar. De verklaringen van Paus Franciscus, inzake de Covid 19 vaccins,  kunnen dus enkel beschouwd worden als zijn persoonlijke mening, aldus Viganò. Gelovigen moeten zich in geen geval verplicht voelen om zich te laten vaccineren, indien dit in strijd is met hun geweten. Indien de Paus de vrijheid neemt om de kerkelijke leer te relativeren, zou er geen bezwaar mogen zijn om ook de gevestigde dogma’s rond Covid 19 en de vaccins in twijfel te trekken, benadrukte de Aartsbisschop.

Benedictus zwijgt niet langer

“Ik kan niet langer stil blijven!” schrijft Benedictus XVI samen met kardinaal Robert Sarah in een nieuw geschreven boek. Hierin wordt scherpe kritiek geuit op enkele plannen van Franciscus, die het katholicisme enorme schade zouden kunnen berokkenen. Benedictus waarschuwt dat zijn opvolger zich inhoudelijk steeds meer ontwikkeld tot een tegenpaus, die bezig is de kerkelijke leer uit te hollen. Onlangs nog liet een documentaire van de Bayerische Rundfunk zien dat Benedictus weliswaar lichamelijk gebrekkig, maar geestelijk nog steeds alert en actief is. Nu lijkt met de plannen van de paus om het priesterambt weldra voor getrouwde mannen open te stellen de emmer te zijn overgelopen, het geduld van Benedictus met het oog op de tirades van zijn opvolger definitief ten einde te zijn. De opheffing van het celibaat zou absoluut uitgesloten zijn. Benedictus waarschuwt in zijn resumé aan het einde van het boek de clerus en de gelovige leken ervoor zich door “op een verkeerd spoor gebrachte bedenkingen, theatraal gedoe, duivelse leugens en in de trend liggende fouten” te laten intimideren.

Paus Franciscus zegent pagangod

Op 4 oktober 2019 heeft ‘paus’ Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) tijdens de Amazone Synode, gehouden in de tuinen van het Vaticaan, tot verbijstering van velen, een naaktbeeld van de zwangere heidense vruchtbaarheidsgodin Pachamama gezegend. Een paar dagen later bad hij voor het Pachamama-standbeeld in de Sint-Pieterskathedraal en begeleidde het vervolgens in processie naar de synodezaal. De gebeurtenis veroorzaakte nogal wat opschudding in de katholieke wereld. Een internationale groep katholieke priesters en geleerden riepen daarna de paus op om zich publiekelijk te verontschuldigen voor het houden van dit ritueel in het Vaticaan. De petitie, ondertekend door 100 geestelijken, geleerden en invloedrijke leden van de kerk, eiste dat Franciscus “publiekelijk en ondubbelzinnig berouw toonde voor deelname aan de aanbidding van Pachamama”. De groep noemde “alle deelname aan elke vorm van verering van afgoden een ernstige zonde.” Franciscus had het beeldje ontvangen als een geschenk van geestelijken uit de Amazone gebied in Zuid-Amerika.

 

Vruchtbaarheidsgodin Pachamama

Het vereren van Pachamama is een cultus die door de voormalige Boliviaanse president Evo Morales als staatsgodsdienst aan de bevolking van zijn land is opgedrongen. In 2013 vaardigde hij een wet uit, die de vrijheden van godsdienst beperkte. Een maatregel waardoor vooral katholieken en de protestanten werden getroffen. Volgens hem moesten alle godsdiensten het precolumbiaanse animisme als grondslag hebben. In het animisme van Morales, dat verbonden is met de Indiaanse Aymara cultuur, staan twee beginselen centraal. Pachamama of Moeder-aarde is de energie die uitgaat van de aarde; daarnaast is er Pachamama, de Vader-kosmos, de energie die uitgaat van de kosmos.

Moeder aarde wordt gezien als een op het milieu gerichte levensbeschouwing, die vijandig staat tegen de industrialisering en het kapitalisme. Pachamama is een godheid, aan wie offers gebracht moeten worden om haar gunsten te verkrijgen. De Indianen van de Andes brengen haar dan ook offergaven in de vorm van bier, coca bladeren of voedsel. Morales heeft deze cultus in de wet laten opnemen en in bredere zin, in het hele politieke en openbare leven. Nadat hij de laan is uitgestuurd, is deze wet weer afgeschaft.

De “heidense” beelden uit de Vaticaanse ceremonie zijn nu te zien in de Santa Maria in Transpontina-Kerk te Rome in het kader van een tentoonstelling. Men kan er onder andere een poster zien van een halfnaakte Indianenvrouw, die de borst geeft aan een klein zoogdier. Volgens de bijhorende slogans, zou dit de band van de mensheid met de kosmos moeten symboliseren. Sommige observatoren geloven dat Franciscus deze tentoonstelling gebruikt om zijn plannen voor een globalistische eco-religie kenbaar te maken. Dat kan zo maar want hij houdt zich nadrukkelijk bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje. Dat is precies waar ook de hedendaagse klimaatextremisten mee bezig zijn. De drang van deze Paus om met rituelen te experimenteren, kent alvast geen grenzen. Geen wonder dat de heidense ceremonie waaraan Franciscus met veel overtuiging in Rome heeft deelgenomen, opschudding veroorzaakte in de katholieke wereld. Van deze paus kan men alles verwachten.

Franciscus beweert dat het coronavirus een woedeaanval van ‘Moeder Natuur’ is, omwille van de milieuvervuiling.

Paus Franciscus vertelde op 22 maart 2020 tegen de Spaanse journalist Jordan Évole dat hij gelooft dat de corona-epidemie een gevolg is van “de natuur die een woedeaanval krijgt”, als gevolg van de milieuvervuiling, en dat dit een teken is dat we beter voor haar moeten zorgen. Klik hier voor de video waarin hij deze uitspraak doet. De journalist vroeg Franciscus of dat het mogelijk is dat dit het uur van de natuur is om af te rekenen met ons? Franciscus antwoordde: “Er is een gezegde dat je zeker kent: God vergeeft altijd, wij vergeven soms, maar de natuur vergeeft nooit. Bosbranden, aardbevingen… dat is de natuur die een woedeaanval krijgt, zodat we voor de natuur zullen zorgen.” De uitdrukking “een woedeaanval krijgen” is een vertaling van het door Franciscus gebruikte Spaanse woord “patalear”, dat letterlijk betekent “met de voeten stampen”, en vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar uitbarstingen van woede of frustratie.

Ook de Braziliaanse bevrijdingstheoloog, dissidente ex-priester en bewonderaar van Franciscus, Leonardo Boff – die ooit zei dat Franciscus een groot man van de bevrijdingstheologie is – zei dat het coronavirus een straf is van Gaia of Pachamama, vanwege de beledigingen die we haar aandoen (vervuiling, enz…). Voor hem is het geen toeval dat het virus uitbarstte: “waar de vervuiling het grootst is. Daardoor geeft de ‘Grote Moeder Gaia’ ons tekenen dat ze ziek is. De aarde wil een andere houding tegenover haar,” zo zei hij, en hij voegde nog aan toe dat we niet zouden mogen vergeten dat “de aard zelf voelt, denkt, liefheeft, vereert en geneest.”

Van deze paus zou men mogen verwachten volledig op de hoogte te zijn van de plannen van de islam de hele wereld aan zich te onderwerpen en het christendom volledig uit te roeien. Maar Bergoglio vindt dat allemaal geen probleem en kust de voeten van moslimleiders. Hij faciliteert hiermee de jihad. Bergoglio is druk doende alle kenmerken van haar historische identiteit uit te wissen. Al wat te zeer lijkt af te wijken van de principes van het ethisch-mondialistische “evangelie” wordt door Bergoglio en zijn entourage uitgezuiverd. De Katholieke Kerk onderwerpt zich aan de nieuwe wereldse dogma’s. Een suïcidale overgave aan de multiculturele ideologie, die ertoe leidt alles te verwerpen wat christelijk of westers is, om zich te onderwerpen aan andere, vijandige kulturen, zoals de islam of de heidense pachamama kultus.

Bergoglio viert satanisch feestje in het Vaticaan.

Onder de ogen van miljarden gelovigen worden er in het Vaticaan feestjes gevierd waar de satanische symboliek vanaf druipt. Bergoglio doet wat hij wil en een drag queen-achtig circus moet dan ook als niks bijzonders worden gezien. Op 8 januari 2020 gaf hij de paus een feestje in een hal in het Vaticaan dat plaats biedt aan meer dan 6000 mensen. Er traden artiesten op die op Natural News werd vergeleken met een drag queen circus werd vergeleken. De paus vermaakte zich uitstekend gedurende de voorstelling zoals te zien op de volgende afbeelding.

xxxDe dansers zijn volgens Natural News een voorbeeld van de toekomstige geslachtsloze seksloze cyborgs die de wereld zullen bevolken. Ze gaan dan verder door te stellen dat dit een representatie is van hoe Baphomet eruit ziet, half man, half vrouw, gedeeltelijk dier en gedeeltelijk AI (kunstmatige intelligentie). De voorstelling moest klaarblijkelijk het gevecht tegen de vervuiling van de oceanen uitbeelden door een zeemeermin en een man. Bedoelt als een ode aan deze paus die bekendstaat als de god van wereldwijde opwarming en de klimaatverandering. Achter de troon van Bergoglio zie je een groep kardinalen zitten en daarachter een beeld dat de opstanding van Jezus na een nucleaire bomaanval zou moeten voorstellen, maar wat voor de meeste weldenkende en geïnformeerde mensen niets anders is dan een afbeelding van satan op de troon.

xxxIn 2018 verraste hij de wereld door aan te kondigen dat de Bijbel totaal verouderd is en een radicale verandering nodig heeft. “We kunnen niet blijven proberen ons publiek in een totaal nieuwe wereld te praten met een boek dat duizenden jaren oud is. We verliezen aanhangers en we moeten een stap verder gaan in de zoektocht naar de modernisering van de kerk. om het woord van God te herschrijven, ook al is het alleen het Oude Testament, waarin bepaalde passages staan die je beter niet kunt herhalen.Het nieuws is als een bom ingeslagen onder de meest conservatieven, die dit idee beschouwen als een definitief bewijs dat deze paus alleen nog maar waanzin uitslaat.

 

Bergoglio prijst pro-abortus, pro-LHBT president van Ierland en noemt hem ‘een wijs man’

Jezuïet Jorge Mario Bergoglio heeft op 17 september 2021 een privé-audiëntie gehad met de President van Ierland, Michael D. Higgins. Dit is de president die het homohuwelijk, echtscheiding en abortus wettelijk maakte. In 2013 ondertekende hij een wet die abortus legaal maakte wanneer een vrouw zelfmoordneigingen krijgt als gevolg van haar zwangerschap, alsook als het leven van de moeder in gevaar zou komen door de zwangerschap. In november 2015 ondertekende Higgings een wet die het homohuwelijk legaliseerde en in 2018 maakte Higgins abortus tot 12 weken in de zwangerschap legaal in Ierland, alsook abortus tot aan de geboorte bij ernstig beperkende aandoeningen. In 2019 werden als gevolg van deze nieuwe wet in Ierland 6666 baby’s vermoord door abortus. En datzelfde jaar ondertekende Higgins ook nog een wet die de wachttijd voor echtscheiding verminderde. Bergoglio zei na de ontmoeting volgende hemeltergende woorden:”Vandaag ontmoette ik niet zomaar een man, een president; ik ontmoette vandaag een man van wijsheid. Ik dank God dat Ierland zo’n wijs man heeft als diens staatshoofd.”

De twee hadden het tijdens de audiëntie onder meer over klimaatverandering, migratie en Covid-19. Higgins omschrijft zichzelf als “spiritueel” en wordt door de Ierse pers regelmatig geprezen als een bevorderaar van de mensenrechten. Hij omschreef het succesvolle referendum van 1983 waarbij de bevolking massaal tegen abortus stemde, als “hardvochtig”, “sinister”, en “ondemocratisch”. Het niet willen vermoorden van een kind is in Higgins’ ogen dus “hardvochtig!” Bergoglio heeft een hele geschiedenis van het steken van de loftrompet over liberale pro-abortus politici. Zolang ze maar “bezorgd” zijn over het klimaat!Maar zovelen die blijkbaar (jammer genoeg) nog een masker voor hun ogen hebben wat betreft antipaus Jorge Bergoglio.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud