Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 4 januari 2021)

Het zal voor menigeen duidelijk zijn dat de machthebbers en hun trawanten druk bezig de wereldwijde samenleving volledig te ontwrichten. Waarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vrijheid horen tot het verleden. De mensheid wordt beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Ze hebben de wereldbevolking hun kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten ontnomen, onder voorwendsel van een killer virus. Zo wordt de Nederlandse bevolking gekneveld door de despoot Mark Rutte, zijn loopjongen Hugo de Jonge en nog een heel stel andere meelopers. Uitsluitend bedoeld om gehoorzaamheid af te dwingen waarvoor de bewijzen voor het oprapen liggen. De grootste dictators uit de geschiedenis konden slechts dromen van wat de machthebbers de wereldbevolking nu opleggen.

Ze hebben in nauwelijks één jaar tijd meer macht veroverd om mensenlevens aan zich te onderwerpen dan Stalin, Mao en Hitler in hun hele leven samen. Bovendien zijn ze er in geslaagd de puppets van mainstream media zo te manipuleren dat de tegenstanders die weigeren de dictatoriale dwangmaatregelen op te volgen de schuld krijgen van de lockdowns. Slechts weinigen doorzien de rol van de media.De machthebbers bepalen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid.

De mainstream media zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de machthebbers nooit ter sprake brengen.Ze hebben hun geloofwaardigheid volledig verloren.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al gauw uitgemaakt voor complotdenkers, fascisten of rechts-extremisten. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend.

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat veel mensen zelfs het idee hebben dat er niets aan de hand is. Ze zijn bezig ons maatschappelijk leven te vernietigen en ons een werelddictatuur op te dringen. Het komt allemaal wel weer goed is de veel gehoorde kreet. Maar het komt pas weer goed wanneer Jezus/Yeshua op aarde terugkeert om al het goede weer op te richten en naar Gods plan te herstellen. Het lijkt er op dat onze wereld met rasse schreden op weg is naar de eindfase van ons huidige wereldbestel. We zien hoe de macht van de duisternis steeds driester en brutaler wordt.Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Wat heeft God gezegd over machthebbers:

Psalm 146:3-4Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

 

De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van de machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

 

Gods Zoon Jezus/Yeshua zal ons uiteindelijk bevrijden van de globalistische dictators en hun trekpoppen. Het is maar zeer de vraag of Klaus Schwab en zijn trawanten en al die andere globalisten hun beoogde einddoel ook daadwerkelijk zullen bereiken. Zeker is dat ze vroeg of laat hun macht zullen verliezen. God staat aan de kant van hen die Zijn Zoon Jezus/Yeshua lief hebben. Hij die voor ons is gestorven aan het kruis op Golgotha zou op zijn minst van ons mogen verwachten dat wij niet alleen maar passief toekijken, maar de teloorgang van de onze beschaving met Gods Woord bestrijden.

 

Het boek Openbaring maakt duidelijk dat Johannes aanwezig mag zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren.

 

Johannes op Patmos

 

Johannes maakt melding van een boekrol die van “binnen en van buiten blijkt te zijn beschreven” en mag maar deel voor deel worden afgerold. Nadat de boekrol geopend is vertelt Johannes weliswaar in zijn eigen woorden en in beeldspraak wat hij te zien krijgt zodat de lezer bij benadering een indruk kan krijgen welke gruwelijke dingen de mensheid te wachten staat, maar een expliciete beschrijving van wat er in de boekrol geschreven staat, blijft nog achterwege.

 

Gezien het feit, dat de boekrol zowel van “binnen als van buiten beschreven” is  mag men ervan uitgaan, dat daarin tot in de kleinste details precies vermeld staat, wat er allemaal gaat gebeuren. De inhoud is vastgelegd, niemand is bij machte, daar nog iets aan te veranderen. In Openbaring 8 staat dat de oordelen nog even worden uitgesteld. Er is sprake van een zwijgen in de hemel. Dit lijkt te maken te hebben met de rampzalige gebeurtenissen die zich later zullen gaan afspelen. Het is de stilte voor de storm van Gods oordeel, het moment van voorbereiding op de verschrikkelijke gerichten die op aarde zullen losbarsten. God zal laten zien dat de aardse machthebbers die dachten een soort almacht te bezitten, alle macht kwijtraken. God gaat een begin maken met Zijn toorn over de goddelozen.

 

Er zal sprake zijn van plagen van Godswege. Een soort oorlogsverklaring aan de satanische machthebbers en hun trawanten. Zij hebben de genade niet aangenomen en daarom komt er een oordeel. Het offerbloed van Jezus/Yeshua ter verzoening van hun zonden, hebben ze achteloos terzijde gelegd. Ze hebben God dood verklaard en zich overgegeven aan de macht van de duisternis, de macht van chaos en wetteloosheid en de verwoesting van Gods Schepping.

 

Door de vrucht van hun handelingen zal de aarde verder worden ontwijd door de nep-messias. Een wetteloze zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Hij is een vazal van de Draak, de duivel, de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij heeft alle macht gekregen om de mens te misleiden. Ze zullen dit beest zelfs aanbidden en zullen daardoor de toorn moeten ondergaan.

 

Het beest uit de zee

Ontzet kijken de goddelozen toe hoe al hun zekerheden worden afgebroken. Hoewel de rampen enorm ingrijpend zijn, zijn ze nog steeds beperkt. Steeds opnieuw krijgt de mens van God weer ruimte, ruimte om te leven, ruimte om tot inkeer te komen maar in de praktijk komt het erop neer dat de mensen zich slechts verharden. Ze zullen zelfs oorlog tegen God en het Lam willen voeren.

Niet alleen de volken als zodanig, zullen de toorn van God ervaren, maar ook iedere individuele aanbidder van het beest. Letterlijk wordt er gezegd dat de wijn van Gods gramschap onvermengd is in de beker van Zijn toorn. Dat de wijn niet met water vermengd is, duidt op de verschrikkelijkheid van de toorn Gods in het eindoordeel. Dit beeld maakt duidelijk dat de toorn van God geen verzachtende maatregelen zal kennen. Het oordeel van God zal de vijanden van God en Zijn Zoon zeer zwaar treffen:

Matthéüs 25:40-41 “En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”

Openbaring 14 spreekt over heiligen. Deze heiligen zijn zij die ‘de geboden van God en het geloof in Jezus/Yeshua bewaren.’Door de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben ze leren geloven in Jezus/Yeshua als de komende Messias en ze gehoorzamen Gods geboden in afwachting van Zijn komst om hen te bevrijden. Het vers is een aansporing tot deze getrouwen om te volharden in de strijd tegen het beest en zijn volgelingen opdat zij niet met de dienaren van het beest geoordeeld worden. Er is geen tussenweg, geen vlucht uit de vreselijke nood mogelijk. Geen enkel excuus kan worden aangevoerd door de machthebbers en trawanten die het beest aanbidden. De gelovigen worden bemoedigd en aangespoord om te blijven volharden. Hier komt het aan op de standvastigheid in Jezus/Yeshua te blijven geloven. Zij moeten de belijdenis dat Hij hun Heiland en Heer is niet loslaten.

Hebreeën 4:14 “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.”

Matthéüs 13:39 “…het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.”

In Openbaring 14 wordt de aarde gemaaid. Het maaien gaat vooraf aan het dorsen. God bepaalt het tijdstip waarop de maaiers hun werk moeten aanvangen. De betrokken engel roept met luide stem: 'Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.' De maat van de zonde is vol. Er is geen uitstel meer. De oogst is in de Bijbel het beeld van de eindafrekening, de definitieve scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De aarde zal wordt gemaaid. God heeft het Lam macht gegeven oordeel te vellen over hen die Hem hebben verworpen. Het ogenblik is gekomen om scheiding te maken tussen de gelovigen en de goddelozen, door middel van de sikkel, het werktuig dat bij de oogst gebruikt wordt. En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. 

Het onkruid (satans volgelingen) wordt verzameld en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen van Jezus/Yeshua zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonden verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en tandengeknars. Zijn maaiers zullen alles wat de inbezitneming van de aarde in de weg staat, wegvagen en verbranden.

Gelijk het onkruid met vuur verbrandt wordt, zo zal het ook zijn in de voleinding der wereld. Dit laat er geen twijfel over bestaan dat de beest-heerschappij en de door het beest verleide volkeren ten onder zullen gaan. Dat is het antwoord van God op al de terreur die de machthebbers van Babylon en hun trawanten op de wereldbevolking hebben losgelaten.

Het oordeel over Babylon

 

Johannes beschrijft Babylon als de bron van afgoderij en hoererij en dat alle koningen van de aarde met haar hoereren. Grotere gruwel, grotere Godsverachting en afgoderij is niet denkbaar. In Openbaring 17 wordt uitgelegd dat Babylon de volkeren tot afgoderij heeft verleid, wat als hoererij wordt voorgesteld. Wie gemeenschap met haar heeft, houdt zich met afgoderij bezig. Het beest en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. Er wordt aangekondigd, dat dit grote Babylon snel aan haar einde zal komen. Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit waar alles draait om handel. Babylon is niet een bepaalde plaats maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem wat wordt gedomineerd door occulte machthebbers en hun trawanten in samenwerking met allerlei samenzweringen waaronder (The Great Reset) (Agenda 2030). Het is een economisch systeem dat door totalitaire machthebbers wordt beheerst.

 

Babylon bestaat uit valse godsdiensten en dwaalleringen. Het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Ondanks de vele godsdiensten en religies die het Babylon van vandaag te bieden heeft, is het niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De beschrijving van Babylon en haar ondergang is de schildering van onze godslasterlijke cultuur en haar gewelddadig einde, om plaats te maken voor het Koninkrijk Gods. Johannes zegt dat de grote hoer troont aan “grote wateren”.Volken worden dikwijls in de Bijbel met “grote wateren”aangeduid. Het oordeel over Babylon moet gebeuren om de aarde, het rechtmatig erfdeel in bezit te nemen en te ontrukken aan satan en zijn trawanten.

De machthebbers en koningen acteren nu nog met veel bravoure op het wereldtoneel maar dat is straks afgelopen. Wat ze nu nog The Great Reset noemen, leid in het licht van Gods Woord, tot totale verdorvenheid en ondergang. Onze wereld staat in het teken van totale verwording. En dat komt omdat de mens niet langer de ondergeschikte van God wil zijn. Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is. En om zijn heerschappij te vestigen heeft hij talloze groeperingen ter beschikking.

De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën zal verijdelen. Gods Woord is vervangen door bedrieglijke woorden die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Jezus/Yeshua’s Wederkomst op aarde, zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

De economische elite, rijk geworden van haar mateloze luxe, weelde en waanzinnige hebzucht, aanbidden de Mammon en verrijken zichzelf ten koste van ontelbare anderen. De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Het is de afgod, die in de Bijbel door Jezus/Yeshua de Mammon wordt genoemd. In Timótheüs staat:

 

1 Timótheüs 6:10 “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.”

 

Matthéüs 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”

 

Het is een vorm van commercie die “over lijken gaat”.Ze rekenen niet met God en gebod, maar voldoen geheel aan de normloze manier van zakendoen. Het gaat om een concentratie van niets ontziende economische macht en rijkdom. Sommigen hebben vanwege Covid-19 hun rijkdom onvoorstelbaar zien toenemen. De mammon heeft hun denken zodanig geïnfecteerd en vertroebeld dat ze dronken zijn geworden van machtswellust. Zij voeren de controle over de banken en houden zich op grote schaal bezig met corruptie.

 

Het wereldwijde financiële systeem is al kapot maar wordt nog op kunstmatige wijze in stand gehouden. De financiële machtselite laat de geldpersen nog doordraaien, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog nog kunnen voortzetten. Maar straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de financiële wereld en van de wereldhandel. Voordat het stof van de komende puinhoop is opgetrokken zal de politieke en economische structuur van onze wereld tot het verleden behoren.

God waarschuwde de mensen in de tijd van Noach, voordat het water kwam:

Matthéüs 24:37 “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

 

De generatie in de tijd van Noach kreeg 120 jaar om zich te bekeren.

 

Dit oordeel had afgewend kunnen worden, als de mensen zich bekeerd hadden. Noach is de enige die gehoor geeft, hij gelooft God op zijn Woord. God waarschuwde de inwoners van Sodom, voordat de verwoesting toesloeg. Lucas meldt:

 

Lucas 17:29-30Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

De hele moraal in Sodom en Gomorra was in alle onderdelen door en door verdorven. In de beide steden was iedereen aangestoken door het verdorven denken en overgegeven aan schandelijke lusten. Dat gedrag was de “mainstream” cultuur in Sodom en Gomorra.

God waarschuwde ook de bewoners van Ninevé, voordat hen het oordeel trof. De oorzaak was natuurlijk anders dan die van Sodom en Gomorra. Hij waarschuwde de inwoners van Jeruzalem, voordat de stad door Nebukadnezar werd ingenomen. Precies zo zal de mentaliteit zijn in de laatste dagen voor de terugkomst van Jezus/Yeshua. De ware gelovigen worden gemaand zich af te zonderen van deze Babylonische wereldcultuur, zich te bewaren van de afgodische smetten van deze wereld. De Bijbel maakt duidelijk geen gemeenschap met dit Babylon te hebben want haar dagen zijn geteld. Het is niet zo dat de geschiedenis van de mensheid hiermee eindigt. Wie de wil Gods doet vergaat niet met Babylon maar blijft in eeuwigheid. Met Babylon hoereren, betekent met Babylon te gronde gaan.

Babylon is een zondeberg en is schuldig aan de verleiding van de hele wereld. De machthebbers die verantwoordelijk zijn voor dit Babylon ontvangen niet alleen het oordeel over de eigen zonden, maar tevens dat zij de wereldbevolking hebben meegesleept in hun geldzucht en genocidale plannen. Babylon is de hoogste vorm van dwaze hoogmoed. Haar grootheidswaanzin wordt door God beantwoord met haar ondergang. Babylon zal tot stof worden. De machthebbers en hun trawanten die zich heer en meester waanden dachten de macht voor altijd in handen te hebben. Zij dachten de wereldbevolking ongestraft te kunnen terroriseren door ze absurde dwangmaatregelen op te leggen. Ze wensten geen rekening te houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. Er zal gerechtigheid plaatsvinden. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige goddeloze Babylon ten onder gaan.

Er komt een moment waarop de machthebbers en hun trekpoppen niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Zij dachten de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen. Hun macht zal echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vandaag genieten ze nog van hun rol op het wereldtoneel en van hun weelde maar ze zullen alles kwijtraken en nooit meer in staat zijn de mensheid te terroriseren. Het einde van Babylon betekent het einde van de machthebbers en markeert tevens het einde van de draak de, antichrist en de valse profeet.

 

De koningen en andere machthebbers hebben van de hoererij met Babylon genoten. Ze kunnen niet geloven dat ze alles zijn kwijtgeraakt dat het afgelopen is met hun Babylon waarvan ze geloofden dat het onsterfelijk was. De gevolgen van het Goddelijk oordeel zullen tot aan de einden van de aarde merkbaar zijn.

 

Heel de beschrijving van Babylon in hoofdstuk 18 laat er geen twijfel over bestaan, dat het politiek-religieuze stelsel (wereldkerk) nauw verbonden is met de tegenwoordige welvaartseconomie. De financiële machtselite heeft jarenlang hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten, maar nu is het met hun machtswellust afgelopen. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken.

 

Het zal niet het einde van de wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldbestel, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan het voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingsbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Maar de inbezitneming van de aarde door de rechtmatige Koning Jezus/Yeshua nadert zijn voltooiing.

Nadat de satanische grote hoer is verdelgd, is de tijd aangebroken voor de bruiloft van het Lam. Er is een einde gekomen aan alle vormen van valse religie. Alle menselijke religieuze bedenksels en de door satanische machten geïnspireerde godsbeschouwingen zullen onder de gerichten volledig uitgeschakeld worden. De overwinning over de tegenstanders van God is behaald en er is een volledig einde gekomen aan de heerschappij van Gods tegenstanders. Babylon is voor eeuwig verwoest. Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. In de hemel is de reactie op de val van Babylon enorm. Het Halleluja wordt zelfs viermaal herhaald. Het grote Babylon is voor de ware gelovigen een bijzonder zware last geweest. Zij die niet in het gareel van de machthebbers en hun trekpoppen wensten te lopen, zijn als een paria behandeld. Alleen zij die het Gods Woord voor waar hebben aangenomen zullen begrijpen wat er allemaal aan de hand is.

Johannes ziet koningen, prinsen, machthebbers, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen om aan de toorn van God te ontkomen en denken daar veilig en knus de catastrofe te kunnen overleven. Anderen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der straten. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze vluchten weg maar dat zal niets uithalen. Het zal louter verschrikking zijn waar Gods tegenstanders mee geconfronteerd gaan worden.

Alle grootheid van koningen en machthebbers met hun trawanten is plotseling verleden tijd. Ze hebben niet geloofd in de God van de Bijbel en daarom niet geluisterd naar Zijn waarschuwingen. Ze hebben niet geloofd in Gods Zoon Jezus/Yeshua. Maar plotseling zal alles wegvallen. Voor de ongelovige mens is de komst van de val van Babylon een ontstellende gebeurtenis. Verbijstering en doodsangst zullen de weerspannige, ongehoorzame mens aangrijpen.

 

De hemel gaat open en daar komt de ruiter op het witte paard, de grote overwinnaar die vonnis velt. Nu moeten de laatste vijanden op aarde nog verslagen worden: de draak, de twee beesten en de koningen en hun aanhang. Hij komt, gezeten op een wit paard, op een strijdros. Het ogenblik is aangebroken dat de goddeloze volkeren geoordeeld worden. Het is de tijd van gerechtigheid en oordeel. Hij komt om de aarde te richten in alle rechtmatigheid.

 

De eindoverwinning van het Lam staat vast. Hij zal verschijnen in macht en glorie, oordelend over het systeem van het beest, oordelend over de naties en de aarde herstellen en over de aarde regeren in vrede en gerechtigheid terwijl ongelovigen hun straf ondergaan. Hij komt als de Koning der koningen om te heersen tot in alle eeuwigheid. Alleen Jezus/Yeshua zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Alle voorzeggingen aangaande Zijn wederkomst zijn letterlijk in vervulling gaan. Hij zal echter niet komen als ‘de lijdende Knecht des Heren’, maar als Rechter en Koning. Dan zal Hij komen als de grote strijder op het witte paard, met vele kronen, met een scherp zwaard en een ijzeren staf en zal Hij de oprichting aankondigen van Zijn duizendjarig vrederijk.

 

Duizendjarig vrederijk

 

De vier apocalyptische paarden uit Hoofdstuk 6 zijn Hem voorgegaan, en hebben allerlei oordelen voltrokken. Dan zullen Gods vrijgekochten uit alle geslacht en taal en volk en natie als koningen heersen op aarde. Dan zal Hij de rechtvaardigen vrede geven. Zij zullen in vrede oud worden en de jaren van hun geluk zullen vele zijn.

 

Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament laten er geen enkele twijfel over bestaan dat er een bijzondere periode op aarde zal komen, die gekenmerkt zal worden door een periode van werkelijke vrede. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om de Here te zoeken:

 

Zacharia 8:22-23 “Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

 

Alle regeringsvormen zoals wij die vandaag kennen, zullen zijn verdwenen. De machthebbers en hun trawanten zijn niet langer bij machte om misdaden tegen de menselijkheid te plegen. Het Messiaanse vrederijk zal een rustpunt worden voor de volkeren, een verademing voor allen die Jezus/Yeshua lief hebben en Zijn geboden onderhouden. Het is een periode waarin Hij als Messias op de troon van David in Jeruzalem over de gehele aarde zal regeren. Zesduizend jaren is het woeden van satan op aarde geweest maar nu hij zijn lugubere werk niet meer kan doen, ontstaat er een totaal andere situatie in de wereld want in het Duizendjarig Rijk zal dezelfde goddelijke luister aanwezig zijn als in de hof van Eden met Adam en Eva, voordat zij werden verleid.

 

Al het kwaad dat satan in de harten der mensen werkte zal verdwenen zijn. Er is niets wat het plan van Jezus/Yeshua in de weg staat, zodat Hij alles in volmaakte orde zal afwikkelen. Zodra Jezus/Yeshua terugkomt, zal Hij gezien worden zoals de discipelen Hem hebben gezien na Zijn opstanding. Met Zijn menselijk lichaam zal Hij zich vertonen, en hetzelfde gebeurt met alle gelovigen. Met een verheerlijkt opstandinglichaam zullen alle gelovigen hun Koning ontmoeten. Het Duizendjarig rijk is voor de ware gelovigen door de eeuwen heen de hoop geweest dat zij eens met Jezus/Yeshua verenigd zouden worden en samen met Hem te mogen regeren. Er zijn altijd mensen geweest, die op God vertrouwden, maar vooral, die deze geloofsverwachting hebben uitgesproken en doorgegeven aan de navolgende geslachten.

 

Het duizendjarige rijk zal een tijd van ongekende welvaart zijn. Men zal bouwen, planten, zaaien en oogsten. Er zal een ongekende overvloed zijn in de natuur, de bergen zullen “druipen van jonge wijn”: 

 

Jesaja 35:1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen.”

 

Voor dieren en mensen zal het een zeldzame tijd zijn, maar ook voor de aarde zelf, want al wat er groeit zal de heerlijkheid van haar Koning uitstralen. Jeruzalem zal weer het godsdienstig centrum worden, de “navel der aarde”. Het Duizendjarig Rijk vormt het sluitstuk van heel het verlossingswerk van Jezus/Yeshua. Dan zal de heerlijkheid van Hem ten volle geopenbaard worden. Zijn rijk zal de hele aarde omspannen.

 

De volgelingen van satan, de machthebbers en hun trawanten zullen uiteindelijk voor een hemels tribunaal worden gebracht waar ze geconfronteerd zullen worden met hun misdaden tegen Gods Schepping. Boeken zullen worden geopend. Hemelse boeken waarin hun misdaden staan opgetekend. Ze geloofden niet in God. Lucifer had hen wijs gemaakt in sprookjes te geloven, dat ze na hun dood zouden reïncarneren en daarna opnieuw hun machtsposities weer zouden kunnen innemen. Maar ze zullen bedrogen uitkomen. Eerst zullen ze levend met hun misdaden geconfronteerd worden en daarna uit de dood opgewekt om hun oordeel aan te horen.

 

Dat zal gebeuren na afloop van het Duizendjarig rijk. Na de overwinning op satan, die naar de hel verwezen is, volgt het visioen van het grote witte troonoordeel over de doden. Daar staan ze dan. Al hun daden zijn opgeschreven en zullen onder hun aandacht worden gebracht. Het bewijs staat zwart op wit dat ze het oordeel verdiend hebben, dat hun namen niet in het boek des levens staan en dat ze dus een ‘tweede dood’ moeten ondergaan. De grote witte troon staat hier alleen en is niet omgeven door “bijzitters” in het gerechtshof. Geen enkele mogelijkheid meer van hoop. Geen enkele mogelijkheid meer tot bekering. De doden worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken geschreven staat, naar hun werken. In deze boeken wordt de alwetendheid van God uitgedrukt, maar ook Zijn absolute rechtvaardigheid, want- zo staat er duidelijk-zij worden geoordeeld naar hun werken. Dat is de onontkoombare afsluiting van alle gericht, want alle levenden zijn immers geoordeeld. Allen zijn terechtgekomen waar zij behoren.

Het is dus heel belangrijk de twee opstandingen te onderscheiden in verband met het vrederijk. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over hen heeft de tweede dood geen macht. Nog eens wordt de nadruk gelegd op het feit dat de eerste opstanding alleen voor gelovigen en de tweede opstanding alleen voor ongelovigen geldt. Van de gelovigen wordt gezegd: ‘zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem duizend jaren regeren.

Het kan voor de ware gelovigen nog een tijdje intens en moeilijk worden, maar het resultaat is vrijheid en een toekomst voor de mensheid. God handelt krachtig namens degenen die Hem aanroepen. Laat u niet ontmoedigen door de misleidingen van de vijand, vooral niet in deze verschrikkelijke tijd waarin door de machthebbers en hun trawanten schaamteloze leugens en fraude over ons worden uitgestort. De slachtoffers van de huidige satanische kliek staan niet alleen, zij hebben een Machtige God achter zich staan en Jezus/Yeshua die straks terugkeert. De toekomst van de ware gelovigen die Jezus als hun Verlosser en Herder hebben aangenomen, ligt niet in de hand van individuen die zich hebben overgegeven aan de macht van de duisternis en menen daardoor een onsterfelijke toekomst tegemoet te gaan. Ze hebben een verkeerde keus gemaakt! Onsterfelijkheid kan alleen bereikt worden door God te loven en te prijzen en Zijn Zoon Jezus lief te hebben want wie in Hem geloofd erft onsterfelijkheid.

 

Johannes 10:28-29-30 “… en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

 

Openbaring is één machtig en waarachtig getuigenis van de komst van Jezus/Yeshua om de wereld, Zijn Koninkrijk in bezit te nemen, mede met het doel de vijanden te elimineren en vooral om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te kunnen scheppen, waar gerechtigheid heerst. Het is Jezus/Yeshua die ons uit het boek Openbaring toespreekt. Openbaring is dus niet een onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk boek waar niets van te begrijpen valt. Voor een ongeestelijk mens blijft dit boek echter een raadsel.

 

Daniël 12:10 “Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

 

Het gaat duidelijk om een boek met een diep ernstige waarschuwing aan een wereld die Gods Woord tot een fabel hebben gemaakt.

Terug naar: Inhoud