Het oordeel over Babylon

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 1 oktober 2018) (Laatste bewerking: 14 februari 2022)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Openbaring 17 (deel 1)

 

Openbaring 17:1-2En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.”

In Openbaring 17 en 18 is te zien dat Babylon twee betekenissen heeft. In Openbaring 17 wordt de grote hoer, het grote Babylon, besproken en in hoofdstuk 18 wordt het vonnis over dit Babylon geveld. Babylon heeft een geestelijke betekenis, als goddeloos systeem, maar ook een fysieke betekenis, als stad.

Openbaring 17 is voor velen misschien wel het moeilijkst te begrijpen hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De kerkvader Origenes beschouwde het hele boek Openbaring als een verzameling van wilde dromerijen, waaruit niemand wijs kan worden. Ook voor Johannes moet dit een groot raadsel zijn geweest. Hij weet gewoon niet wat hij van de ‘grote hoer’ denken moet. Een van de zeven engelen komt hem echter te hulp en toont hem waarover het gaat maar desondanks ziet hij nog steeds voor hem totaal onbegrijpelijke zaken, al komen sommige dingen hem, enigszins bekend voor. Een kerk die gelovigen doodt, kent hij natuurlijk nog niet. Johannes kent wel een wereldse overheid, het Romeinse rijk die gelovigen vervolgt.

Christenen in hun laatste gebed voordat de leeuwen op hen worden losgelaten. Door Jean-Léon Gérôme (1824 - 1904).

Het beeld van een religieuze hoer is niet alleen iets wat tijdens de regering van de antichrist zichtbaar wordt, maar is al heel lang in ontwikkeling. Het zal alleen in de eindtijd een climax bereiken. Paulus heeft ons al bepaald bij dit meegaan met de hoererij in de wereld, zowel fysiek als geestelijk. En dat zien we in onze tijd steeds meer toenemen en niet alleen buiten de kerk, maar juist binnen de kerkelijke organisaties.


1 Corinthiërs 6:15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet!”

 

Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.”

De vervolging van christenen heeft Johannes zelf ondervonden, maar wat de engel hem toont is voor hem onvoorstelbaar. Hij wist toen nog niet hoe later de kerk van Rome via de inquisitie bloedige vervolgingen onder gelovigen die Jezus/Yeshua lief hebben en Joden zou houden. Maar deze ‘hoer’ die het grote Babylon vertegenwoordigt, moet hij plaatsen in de tijd vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua, maar zo iets kan hij zich op dat moment nog niet voorstellen.

Babylon is de bron van afgoderij en hoererij en alle koningen van de aarde hoereren met haar. Grotere gruwel, grotere Godsverachting en afgoderij is niet denkbaar. Zoals reeds in Openbaring 14 uitgelegd heeft Babylon de volkeren tot afgoderij verleid, wat als hoererij wordt voorgesteld. Wie gemeenschap met haar heeft, houdt zich met afgoderij bezig. Babylon staat tegenover Jeruzalem en na alle “successen” van de beestmensen is in Openbaring 17 het uur van het oordeel aangebroken. Het beest en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. De bruiloft van het Lam zal niet kunnen plaatsvinden zolang de antichrist en zijn helper de valse profeet niet van het wereldtoneel verdwenen zijn. Straks zullen allen die de wijn van Babylons hoererij gedronken hebben, met de wijn van Gods grimmigheid te maken krijgen. Er wordt aangekondigd, dat dit grote Babylon snel aan haar einde zal komen. In Psalm 2 staat dat de koningen der aarde zich in slagorde scharen en dat de machthebbers samenspannen tegen de Here en Zijn Gezalfde.

 

Johannes’ visioenen over Babylon hebben de gemoederen van de mensheid al bijna 2000 jaar bezig gehouden. Het beeld van de hoer dateert al uit de tijd toen het prille christendom nog een Romeinse staatsgodsdienst was. Eeuwenlang hebben exegeten deze hoer beschouwd als symbool van religieuze en politieke macht. Er is vanaf de torenbouw van Babel een godslasterlijk, religieus bolwerk in de wereld die de mensheid naar nieuwe diepten van zedeloosheid en afvalligheid van het ware geloof in God voert.

 

Babel/Babylon heeft door de hele geschiedenis heen de mensheid haar Babylonische afgodendienst aangeboden om de mens af te houden van de God van de Bijbel. Het Babylon uit Openbaring 17 staat symbool voor opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Er bestaat een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de kerk van Rome zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Deze kerk heeft bewijsbaar alle kenmerken in zich van een valse kerk. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. De combinatie van politiek en religie is duidelijk zichtbaar in Vaticaanstad. Deze stad wordt volkenrechtelijk vertegenwoordigd door de Heilige Stoel. De paus is het Staatshoofd van Vaticaanstad.

 

Babylon is echter niet alleen Rome maar ook de wereldmachten en koningen die met haar hoereren. Hoererij is in de Bijbel het symbool voor valse godsdienst en afgoderij. De vrouw zelf zit “aan vele wateren”, waarin we ook de herkomst van “het beest uit de zee” herkennen. Met de wateren worden de volkeren bedoeld, ook de zee waaruit het beest voorkomt. Babylon is het symbool van menselijke grootheid, de samenbundeling van alle menselijke krachten. Over hen heeft zij door de gehele geschiedenis heerschappij gevoerd. De hoer vertegenwoordigt weelde en heerlijkheid, de wereldwijde handel groothandel in letterlijk alles wat te koop is, tot zielen van mensen toe. Bij alles dient men de Mammon, de god van het geld en men gaat over lijken. Babylon heeft ook een duidelijke relatie met het eerste beest, de antichrist!

 

Het beeld van de hoer is nodig om aan te tonen hoe de kerk van Rome haar verbinding met God verbroken heeft door zich met de Jezus/Yeshua-vijandige wereld af te geven. De Babylonische afgodendienst wordt in de Bijbel omschreven als ”Baäl-dienst”. De beruchte priesteres was Izébel, de vrouw van Achab. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon waarover een verschrikkelijk oordeel uitgesproken zal worden. En met deze macht zullen alle koningen (wereldleiders) op aarde ontucht bedrijven. Het boek Openbaring spreekt over ontstellende gebeurtenissen. Lang niet alles is even duidelijk maar in het centrum van het gebeuren staat Babylon en het oordeel over de grote hoer. Dit Babylon zal niets meer te maken willen hebben met Gods Woord en “oorlog voeren tegen het Lam”. Dat betekent echter het einde. De dagen zullen geteld zijn. De ‘stad’ zal in brand worden gezet, dat zal een totale ineenstorting tot gevolg hebben en het einde van de “beestenbende”. Aan de hand van de Bijbel hebben de ware gelovigen al lang door dat de zogenaamde wonderen van de antichrist niet van God maar van de duivel afkomstig zijn.

 

Tegen de tijd dat Jezus/Yeshua op aarde terugkeert om al het goede weer op te richten en naar Gods plan te herstellen, zal de macht van de duisternis steeds driester en brutaler worden. Wat in de torenbouw van Babel vergeefs werd nagestreefd, zal in de laatste fase van het huidige wereldbestel met ongekende brutaliteit nogmaals voor het laatst beproefd worden. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht. Het gaat om de belichaming van satans rijk op aarde. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren.

 

De gouden poort

Internet biedt de surfer een grote hoeveelheid informatie over Openbaring 17. Daarnaast zijn er talloze boeken over verschenen waarin Bijbeldeskundigen hun visie weergeven. Wat opvalt, is dat ook over Openbaring 17 bepaald geen eensluidend standpunt te vinden is. Zo bestaat er een groot aantal artikelen waarin de islamitische wereld gezien wordt als het grote Babylon en dat de antichrist een moslim zal zijn!

Feit is dat de islam een wereldgodsdienst en een wereldmacht aan het worden is, maar dat Babylon alleen de islamitische wereld vertegenwoordigt lijkt toch niet echt waarschijnlijk.

 

 De islamitische wereld maakt natuurlijk wel onderdeel uit van de in Openbaring genoemde koningen der aarde. Kijk naar de rijkdom en macht van onder meer Saoedi-Arabië en de diverse oliestaatjes langs de Perzische golf waaronder het terreurstaatje Qatar en Dubai. De voormalige kamelendrijvers uit Qatar zijn machtig geworden dank zij gas- en oliewinning en is uitgegroeid tot een van de rijkste landen ter wereld. Dit oliestaatje heeft zich ontwikkeld tot een gevaarlijke vijand van Israël en één van de belangrijkste sponsoren van diverse islamitische terreurgroepen. 

De oliesjeiks in Dubai denken in hun grootheidswaanzin en mateloze arrogantie hemel en aarde met hun oliedollars te kunnen kopen. Het Hebreeuwse woord voor ruwe olie betekent –neft- wat ‘geest uit de diepte’ betekent. Dubai was een halve eeuw geleden nog volkomen onbekend. De sjeiks noemen zich ‘de scheppers van de wereld’ en spreken ongegeneerd van een ‘tweede Genesis’ die niet door God en ook niet door hun eigen maangod Allah (Baäl) , maar door mensenhanden geschapen wordt. Dat doet denken aan de trappentoren in het oude Babel waar de Babyloniërs zich boven de God van hemel en aarde wilden verheffen. Maar God zorgde dat hun plannen volledig mislukten.

 

Saoedi-Arabië is van plan om aan de Rode Zee in de noordwestelijke regio van het land, een megastad te bouwen genaamd Neom. Het moet een high stad worden van 26.496 vierkante kilometer, 33 maal groter dan New York City en te vergelijken met de oppervlakte van België. Het zal het grootste en duurste bouwproject ooit in de wereld worden. De geraamde kosten bedragen 500 miljard dollar! Saoedi-Arabië verwacht het eerste deel van de megastad in 2025 op te leveren. De naam Neom is een verbastering van het woord neo (nieuw) en de eerste letter van het Arabische woord voor toekomst, mostaqbal. Sommigen geloven dat dit de stad Babylon uit Openbaring 17 en 18 moet worden, een stad waar satan aanbeden zal worden.(Met dank aan Daniël Mast voor het toesturen van deze informatie).

 

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de man achter de megastad Neom.

 

In dit verband denken we aan koning Nebukadnezar die het woord nam en zei:

 

Daniël 4:30Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?”  

 

Nebukadnezar stond in dienst van de satan, maar moest de beker van Gods toorn drinken. Satan zal in iedere tijd machthebbers naar voren laten komen om zijn doel te verwezenlijken.

De Geschiedenis van het oude Babel.

Velen geloven dat de oude stad Babel in Irak zal worden herbouwd als vervulling van Openbaring 17, maar dat is niet het geval. De Bijbelse voorzeggingen aangaande de verwoesting van het oude Babel zijn namelijk volkomen vervuld. In de profetie over Babel zegt Jesaja dat Babel zal worden als Sodom en Gomorra en in eeuwigheid niet meer bewoond zal worden:

Jesaja 13:19-20 “En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren.”

Dit wordt ook gezegd in de volgende tekst en daarom staat het vast wat hier geprofeteerd wordt:

Jesaja 14:22Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren.

Ook de profeet Jeremia zegt daar het volgende over:

Jeremia 51:60-61-62 Jeremia dan schreef al het onheil dat over Babel komen zou, in een boek, al deze woorden die over Babel geschreven zijn, en Jeremia zeide tot Seraja: Wanneer gij in Babel komt, zie dan toe en lees al deze woorden en zeg: Here, Gij hebt aangaande deze plaats gesproken, dat Gij haar zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zijn zal, mens noch dier, maar dat zij een eeuwige woestenij zal zijn.

Als we even vooruit kijken naar hoofdstuk 18, dan zien we hoe deze profetieën werkelijkheid gaan worden:

Openbaring 18:23  En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid…”

Het mag duidelijk zijn dat er niet aan een letterlijk herbouw van de oude stad Babel gedacht moet worden. Het herstel gaat niet over de oude stad Babel, maar over Babylon in onze tijd, in de tijd vlak vóór de terugkomst van Jezus/Yeshua. Sommige delen van het oude Babel zijn weliswaar door de voormalige dictator Saddam Hoessein herbouwd, maar was niet meer dan het toonbeeld van zijn eigen prestige. Zelfs wanneer de stad volledig herbouwd zou worden, lijkt de kans uitgesloten dat het opnieuw een strategisch wereldcentrum zal zijn. Er bestaat wel een link met het oude Babel maar dat heeft te maken met de herleving in onze tijd van de Babylonische afgodendienst, godslastering en allerlei andere occulte zaken. Ook hier komen wij nog uitvoerig op terug. Er is duidelijk sprake van een Babylon in de eindtijd en niet van een herbouw van het oude Babel.

Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Al vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is in de Bijbel het prototype van de gevallen mens en het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.

Van het oude Babel zijn nog slechts de ruïnes te zien. Het is door de Meden ingenomen en daarna van de aardbodem verdwenen. Het is een verlaten puinhoop geworden, waar niemand meer woont, behalve de wilde dieren in de woestijn, precies zoals het was voorzegd. 

Ruïnes van Babylon

Net als Jesaja spreekt over de verwoesting van Babel, spreekt hij ook een profetie uit over de ondergang van Babylon in de eindtijd:

Jesaja 47:10-11 “Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.”

Wijsheid is geestelijk als de vreze des Heren daaraan ten grondslag ligt.

 

Jesaja 5:21Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

In de tekst in Jesaja 47 gaat het over Babylon zoals in Openbaring 17 en 18 beschreven. Normaal gesproken gaan beschavingen ten onder en verrijzen niet weer, maar in dit geval is dat anders. Hier meldt Openbaring dat Babylon in de laatste fase van het huidige wereldbestel, opnieuw een wereldmacht zal zijn waarbij zowel het beest uit de zee als het beest uit de aarde zich nadrukkelijk zullen manifesteren (Openbaring 13).

Babylon is de hele huidige goddeloze wereld bestuurd door de vrouw op het beest, de hoerenmadam. Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit waar alles draait om handel. Babylon is niet een bepaalde plaats maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem wat wordt gedomineerd door de Nieuwe Wereldorde Elite in samenwerking met allerlei samenzweringen die deze groep ten dienste staan waaronder het World Economic Forum wat onder leiding staat van Klaus Schwab. Schwab is een vrijmetselaar en komt uit een nazinest van oorlogsprofiteurs. Vanaf het voorjaar van 2020 worden zijn opdrachten door praktisch alle 190 regeringen wereldwijd opgevolgd. Sindsdien hanteren ze allemaal dezelfde uitdrukkingen, zoals ‘Build Back Better’, of ‘het Nieuwe Normaal’.

 

Vrijmetselaar Klaus Schwab

 

Het is een economisch systeem dat door een totalitaire Elite wordt beheerst in samenwerking met een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots aanwezig zijn en waarvan het religieuze systeem in handen is van de kerk van Rome.

 

Evenals er een Antichrist is, bestaat er ook een Antikerk. Rome tooit zich met de naam van Jezus/Yeshua, maar heeft niets gemeen met Zijn heiligheid. Ze openbaart zich als hoer, ja, zelfs als de moeder der hoeren en gruwelen der aarde. Deze uitdrukking geeft aan, dat alle valse godsdiensten onder haar controle staan en in haar verderfelijk systeem een plaats hebben kunnen vinden. Het gaat dus om wereldkerken die dezelfde karaktertrekken bezitten als hun moeder. Ook zij zijn de belichaming van valse religie en afgoderij. In de diverse staatskerken die uit de kerk van Rome zijn ontstaan, zijn bepaalde kenmerken van geestelijke hoererij bewaard gebleven, zodat ze in moreel opzicht als de dochters van deze vrouw bestempeld moeten worden. Deze valse Kerk pretendeert de ware bruid van Jezus/Yeshua te zijn. De bruiloft van het Lam zal dan ook niet kunnen plaatsvinden zolang deze valse bruid niet van de aardbodem verdwenen is. 

 

Openbaring 17 (deel 2)

 

Er zal een herleving plaatsvinden van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11). Het zal bij de wereldkerk niet meer gaan over Jezus/Yeshua, maar over een valse messias. Alle kerken die met de wereld heulen, hoereren met Babylon. Zo is ook de wereldraad van kerken (World Counsil of Churches WCC) met Babylon besmet. Deze club werd opgericht op 23 augustus 1948 in Amsterdam waar met grote donaties van de Rockefellerstichting, gedelegeerden van 147 kerken uit 44 landen elkaar ontmoeten om de basis voor deze organisatie te leggen. De Rockefellerstichting financierde ook de vestiging van de Wereldraad van Kerken in Geneve. Dat schreef John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers en later Minister van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten.

 

John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers

Dulles werd benoemd tot hoofd van de Commissie voor Internationale Betrekkingen van de WCC, en zijn speciale opdracht was het werk van deze club te verbinden met dat van de Verenigde Naties. De laatste jaren zoekt de WCC steeds nadrukkelijker de dialoog met andere wereldgodsdiensten en worden zelfs religieuze riten van andere godsdiensten uitgevoerd waardoor men het christendom in een vreemde religie heeft veranderd. Jezus/Yeshua is niet langer het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. De hoer op het beest maakt van Jezus/Yeshua een politiek leider, waardoor de focus op de antichrist komt te liggen. Dan zullen de Joden, maar ook de christenen, geloven dat hij de messias is. Daarom zal God hun een krachtige dwaling  zenden, zodat zij de leugen geloven:

 

1 Timotheüs 4:1Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen…”

Zoals Bileam het volk niet kon vervloeken, maar de raad gaf hen te verleiden, zo zal ook de antichrist door verleiding te werk gaan:

2 Petrus 2:15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad…”

Openbaring 2:14Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.”

Het verbinden van het werk van de WCC met dat van de Verenigde Naties heeft ook verband met wat Bileam beraamde, om alles onder één verderfelijke noemer te brengen.

De doelstelling van het WCC luidde: ‘Eén Kerk voor Eén Wereld’. Van het begin af aan was het echter duidelijk dat deze beweging niet slechts de Christelijke kerken wil verenigen, maar een wereldwijde alliantie van godsdiensten wil scheppen waaronder de islam. Men wekt de indruk de Bijbelse God te dienen maar in werkelijkheid heeft de Wereldraad van Kerken zich volledig van haar wortels ontvreemd en hebben een groot aantal van de miljoenen gelovigen nauwelijks enig idee waarvoor de Wereldraad staat en waar hun donaties voor gebruikt worden. Het WCC omvat volgens eigen officiële cijfers 350 Kerken en 560 miljoen Christenen in 110 landen.

Van 3 tot 9 december 2009 vond in Melbourne Australië de twintigste bijeenkomst plaats van het Parliament of the World Religions (Wereldkerk). Eerder vonden bijeenkomsten plaats in Kaapstad (1999) en in Barcelona (2004) waar de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen. In Melbourne waren meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God. De ‘grote afval’ is al een tijdje aan de gang. Verschillende protestantse kerken beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen christendom en islam omdat ook de ‘Koran melding maakt van Jezus’. De naam die ze voor deze samenwerking (idioterie) bedacht hebben is: “Chrislam”.

Ook Israël, dat ons ten voorbeeld is gegeven, vermengde de dienst aan God met de dienst aan de goden van de volken en aanbaden naast God de Baäl.

1 Corinthiërs 10:20-21 “Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.”

Galaten 1:6-7 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.”

Paulus heeft het in deze Galatenbrief over de afval de tijd van verwarring. Het is duidelijk te zien dat de kerken zich vermengen met afgoden..

1 Timótheüs 2: 5Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus…”

Wee degene die durft te vermengen!

Ook de islam is een vorm van Baäl aanbidding maar kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. De aanhangers van de Chrislam beweging menen dat men zowel een volgeling van Jezus/Yeshua kan zijn zonder noodzakelijk aan het geloof vast te houden dat Hij de Zoon van God is, die stierf voor onze zonden als gift voor eeuwig leven. Moderne theologen wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Vandaar dat moderne theologen zo’n goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geïnspireerd door de vader der leugen en zijn geest. Zonder Gods licht komen wij niet veel verder dan strompelen in de duisternis. Spiritueel gesproken, is dit de situatie waarin de wereld van vandaag zich bevindt. Onze wereld, die onder gezag van de satan staat, is op een overweldigende manier bezig de Bijbelse God van het licht te verwerpen. Tot driemaal toe heeft Jezus/Yeshua de satan "de overste van deze wereld" genoemd (Zie Joh. 12:31; 14:30 en 16:11)

 

Het Europese Parlement heeft een aantal seminars met 'Rome' georganiseerd en tevens gezorgd voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle religieuze leiders van Europa, in een poging om de verschillende geloven op één lijn te brengen en samen te voegen in een wereldwijde oecumenische 'vredesreligie', precies volgens het belangrijkste streven van het Vaticaan. In de hoogste Europese politieke kringen wordt de paus in toenemende mate gezien als dé wereldleider die in staat is om alle religies met elkaar te verenigen en de wereld vrede te brengen.

Aan het gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden wordt door het WCC nooit enige aandacht besteed. Ze besteden al evenmin aandacht aan het Palestijns terreurbewind in Ramallah dat door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk is voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden. In heel het Midden Oosten is geweld tegen christenen en hun bezittingen evenals verkrachting van christelijke vrouwen aan de orde van de dag, omdat moslims dit in hun landen vrijwel straffeloos kunnen doen. Iedereen die hier openlijk over spreekt of klaagt wordt met de dood bedreigd. Van alle inwoners van het Midden-Oosten was begin vorige eeuw nog twintig procent christen, nu is dat nog maar vijf procent.

2011, Maspero, Egypte. Moslims slachtten complete christelijke gezinnen af, maar de   wereldkerk zwijgt in alle talen.

Vaticaan streeft naar samenvoeging van alle religies

De inspanningen van de kerk van Rome tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. Reeds op 27 oktober 1986 organiseerde Paus Johannes Paulus II een wereld Gebedsdag in Assisi, Italië. Op 24-1-2002 leidde hij de derde Gebedsdag opnieuw in Assisi. Deze oecumenische gebedsvergadering bracht 200 religieuze leiders op de been, inbegrepen vertegenwoordigers van “christelijke” denominaties, waaronder rooms-katholieken, orthodoxen, anglicanen, hervormden, baptisten, lutheranen, mormonen, mennonieten zowel als vertegenwoordigers van de islam, judaïsme, boeddhisme, sikhsisme, bahaï, confucianisme, shintoïsme, hindoeïsme, jaïnisme, zoroastrisme, moslimleiders uit Afrika en Noord-Amerikaanse “traditionele religies”. Prominent aanwezig waren 29 moslimleiders uit landen zoals Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Egypte, Soedan, Marokko en Libië, landen die allemaal christenen tot in zekere mate vervolgen. Bij andere gelegenheden ontving de paus regelmatig Hindoe-goeroes, Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage.

De paus heeft overduidelijk de kenmerken van de valse profeet die in dienst van de satan staat. En hoe omschrijft Jezus/ Yeshua de satan tegenover de farizeeën:

Johannes 8: 44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Tijdens een gezamenlijke dienst in een Rooms-katholieke kerk met de Dalai Lama, stond Paus Johannes Paulus II toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. Dat gaat regelrecht in tegen het eerste gebod van God,Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Doet de wapenrusting Gods aan, schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Dit geeft de mens kracht in een wereld die een duistere en onheilspellende toekomst tegemoet gaat.

Paus ontvangt teken van de Hindoe-godheid Shiva.

Het is opmerkelijk, hoeveel vooraanstaande christelijke leiders sympathiseerden met paus Johannes Paulus II en diens voorkeur voor multireligieuze samenkomsten.

De contouren van de Wereldkerk worden al duidelijk zichtbaar. Men bezoekt elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot één god met uitschakeling van Jezus/Yeshua. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus/Yeshua en de God van de Bijbel met Allah de maangod van de islam. De Duitse Rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen. Dit is een grove vermenging, die door God men nadruk verboden is.

In Duitsland is het al zover dat Protestantse, katholieke en moslimleerlingen gezamenlijke godsdienstlessen op scholen gaan volgen. Op het stadgymnasium in Dortmund is hiervoor een pilotproject gestart dat bedoeld is om straks in heel Duitsland in te voeren. Christelijke en islamitische onderzoekers gaan dit project nauwgezet volgen, en naar aanleiding van de ervaringen serieus kijken of in heel Duitsland het godsdienstonderwijs op dezelfde wijze kan worden samengevoegd. De leerlingen zullen ongetwijfeld te horen krijgen dat de God van de Bijbel dezelfde is als de god van de islam. 

In diverse Rooms-katholieke klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK-groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De kerk van Rome heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.

Omdat ook in deze visie de Naam van Jezus/Yeshua wordt uitgewist, baant men hier de weg voor de antichrist. Alle andere godsdiensten die andere middelaren erkennen moeten we buiten de deur zetten. Ze maken het kruis van Christus tot een holle klank:

Johannes 14:9-10  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Rome is een pro-islamitische koers ingeslagen waarbij met name door moslims vervolgde christelijke minderheden in het Midden Oosten volkomen worden genegeerd en aan hun lot overgelaten. Reeds in 2008 organiseerde het Vaticaan het eerste driedaagse forum met islamitische leiders waaronder één van de gevaarlijkste islamitische leiders in het Westen: Tariq Ramadan, de kleinzoon van Moslim Broederschap oprichter en extremist Hassan al-Banna wiens motto luidt: "Allah is ons doel; de profeet onze leider; de Koran onze wet; Jihad is onze weg; sterven voor Allah is onze hoogste hoop." Hij geeft de indruk een ‘gematigde’ moslim te zijn maar is verre van dat. Het gaat om een wolf in schaapskleren. Diverse hielenlikkers in het Westen en niet te vergeten de media, sjokken achter hem aan alsof het om een soort heilige gaat. Ramadan is een Israël hatende moslimextremist. Hij is door de Franse justitie officieel verdacht van verkrachting van de Franse schrijfster en activiste Henda Ayari. Intussen komen er steeds nieuwe aanklachten bij waaronder van vrouwen die beweren dat zij in de jaren tachtig en negentig door hem seksueel zijn misbruikt. Deze figuur ontkent het bestaansrecht van Israël en rechtvaardigt het vermoorden van Israëlische burgers. Allemaal figuren waar het Vaticaan goede banden mee onderhoudt.

 

Tariq-RamadanMoslimbroederschap extremist Tariq Ramadan

 

Ook de Iraanse ayatollahs mogen zich verheugen op de nodige sympathie van de kerk van Rome. Dat deze moslimextremisten bij wijze van bestraffing tot op de dag van vandaag barbaarse methoden op burgers toepassen uit de duistere middeleeuwen, waaronder steniging van vrouwen, geseling van overtreders, en ophanging, wordt door Rome kennelijk ook niet als een probleem ervaren.  

 

Integendeel,aartsbisschop Edmond Farhat werd zelfs naar Teheran gestuurd om daar deel te nemen aan de 'internationale conferentie over de wereldwijde campagne tegen het terrorisme'. Al in de herfst van 2010 ontmoetten gezanten van het Vaticaan in Teheran moslimleiders voor een 'interreligieuze dialoog'. Hier prees de op 07-07-2018 overleden kardinaal Jean-Louis Tauran de 'hartelijke geest' van Iran en de 'vriendelijke Ahmadinejad'. Deze voormalige premier van Iran riep echter bij herhaling op tot vernietiging van de staat Israël en volgde daarmee de voetsporen van de pathologische racist Hitler want zijn woorden worden gevoed door de ergste vorm van haat, het oeroude antisemitisme. Ahmadinejad’s woorden waren een indirecte oorlogsverklaring aan het adres van de Joodse staat en het plegen van genocide jegens het Joodse volk. Een van Ahmadinejad’s hobby’s was de Holocaust door de nazi’s af te doen als een fabel. Hier zie je de kenmerken die Jezus/Yeshua gaf van de satan: de vereniging van de leugen en het karakter van de mensenmoorder van de beginne. (Joh. 8:44)

 

Ook de huidige ‘paus’ Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) is een groot voorstander van een wereldkerk. Een van zijn doelstellingen is het samenvoegen van alle religies tot een soort superkerk en een politieke en maatschappelijke ‘Nieuwe Wereld Orde’. Volgens zijn filosofie “aanbidden we allemaal dezelfde God” en is de ene religie net zo goed als de ander’. Op 25 juni 2017 noemde Franciscus zelfs een ‘persoonlijke relatie’ met Jezus 'gevaarlijk en erg schadelijk'. Met dit soort uitspraken maakt dit sinistere figuur de meute klaar voor de komst van de antichrist. De geest van de antichrist spreekt luid en duidelijk door paus Franciscus. Drs. H.Luns zegt in Profetisch Perspectief van december 2014 het volgende over deze ‘paus’: ‘Bergolio is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt. Alles wijst erop dat hij ze in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X (†1914) zijn stem tegen verhief.’

 

Franciscus is een echte globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ fanaat. Ook houdt hij zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. De hele klimaatshow is niets anders dan een middel om een wereldregering te formeren. De basis hiervoor is gelegd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro is gehouden en geopenbaard via Agenda 21 van de Verenigde Naties. De Jezuïet Franciscus droomt van een wereldregering. Ook riep hij de Europese Unie op om op korte termijn één federale Superstaat te vormen, met één centrale regering. Hij is tevens een groot voorstander van de massale immigratie van miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten met alle risico’s van dien voor de Europese bevolking, waaronder christenen en joden. Hij is zelfs van mening dat dat nodig is. De Europeanen moeten zich volgens hem geen zorgen maken over de islam want volgens hem bestaat er geen moslimterrorisme. Franciscus houdt er dezelfde (waan) ideeën over Europa en de wereld op na als de ultralinkse globalist en miljardair George Soros.

 

Deze Soros is onder meer een anti-Israël activist. Zo heeft zijn organisatie “De Open Society Foundations (OSF)” nauw samengewerkt met het bewind van de Ayatollahs in Teheran. Dat meldde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif op 2 september 2018. De OSF financiert eveneens ook een aantal extreem-linkse organisaties in Israël en andere anti-Israël organisaties waaronder Human Rights Watch. Een andere ontvanger van OSF-financiering is de extreem-linkse Israëlische groep B'Tselem. Deze club heeft zich ten doel gesteld de mensenrechten van de Palestijnse Arabieren te beschermen in wat men de door ‘Israël bezette Palestijnse gebieden’ noemt. Het is een politieke belangenorganisatie die vooral ten doel heeft de Israëlische aanwezigheid in deze gebieden te beëindigen.

 

De ultralinkse globalist en multimiljardair George Soros,

 

Ook ontkende Franciscus al eens de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs ‘ontzet’ te zijn over dit idee, dat hij totaal wil uitbannen. In april 2016 vroeg hij vergeving aan alle moslimmigranten omdat Europa hen niet genoeg welkom zou heten, en hen niet meteen het recht op al onze welvaart en voorzieningen geeft.

 

Met zijn steun voor de massale moslimimmigratie draagt hij bij tot de komende, door moslims in gang gezette teloorgang van Europa. Dat islamitische barbaren die zich als beesten in Irak en Syrië hebben gedragen en die zich over Europa verspreiden blijkt Franciscus geen probleem te vinden. Hij ziet ze immers niet als moslims. Dat kerken en synagoges in Europa worden omgebouwd tot moskeeën / moslimkazernes, blijkt hij ook prima te vinden. De kerkleiders in Europa en de leiders in Brussel staan erbij en lachen wat stompzinnig over de uitspraken van Franciscus.

Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede, samen met de toenmalige president van Israël Simon Peres, en de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas. Voor het eerst in de geschiedenis werden op verzoek van Franciscus koranverzen geciteerd in het Vaticaan. De islamitische voorganger besloot zijn gebed met:’Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen!’ En wie zijn dan deze ongelovigen? Allen die weigeren zich tot de islam te bekeren!!!

1 Johannes 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

De wereldkerk zal volledig dienstbaar zijn aan het satanische streven naar wereldmacht en almacht van de antichrist. Het dienen van andere goden wordt door de profeten in het Oude Testament vergeleken met hoererij. Dit is een gruwel voor God, waar Zijn volk Israël en ook de volgelingen van Jezus/Yeshua zich voor moet bewaren. Babylon wordt zo uitvoerig beschreven omdat het hele begrip bij uitstek de belichaming van de zonde is met de toren van Babel als oermodel. Babylon belichaamd alle huidige wereldmachten die God en Jezus/Yeshua, consequent belasteren en bestrijden. De oude stad Babel is al vele eeuwen geleden verwoest, maar de Bijbel wijst een nieuw Babylon aan, waarin de beginselen van het oude worden voortgezet. Een ‘Nieuw Babylon’ waar een kerk zetelt die niets anders is dan een wereldkerk. Deze kerk steunt niet meer op Gods Woord maar is bezig samen te werken met andere religies.Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van Jezus/Yeshua.

Babylon bestaat niet alleen uit valse godsdiensten en dwaalleringen, want het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Zo waren de mensen in Sodom en Gomorra bezeten door de geest van het oude Babel. Ondanks de vele godsdiensten en religies die het Babylon van vandaag te bieden heeft, is  niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De beschrijving van Babylon en haar ondergang is de schildering van onze godslaterlijke cultuur en haar gewelddadig einde, om plaats te maken voor het Koninkrijk Gods. Johannes zegt dat de grote hoer troont aan “grote wateren”.Volken worden dikwijls in de Bijbel met “grote wateren”aangeduid:

Jesaja 8:7 “…daarom, zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid; deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers rijzen…”

 

Jeremia 47:2 “Zo zegt de Here: Zie, wateren komen opzetten uit het Noorden en worden tot een overstromende beek; ja, zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren…”

 

 Openbaring 17 (deel 3)

‘Paus’ Franciscus maakt er geen geheim van dat de God van de Bijbel en die van de islam wat hem betreft één en dezelfde zijn. Franciscus is van mening dat onder meer boeddhisten, joden, christenen en moslims allemaal volgelingen van dezelfde god zijn, ongeacht hoe deze god genoemd wordt. Dat wordt nog eens bevestigd in deze video. Het is niets anders dan Babylonische afgodendienst wat hier wordt verkondigd. Velen onderwerpen zich aan de paus, buigen zelfs voor hem. Hij bouwt aan het koninkrijk van de antichrist. De gemeente wordt niet gebouwd op een mens, maar is uitsluitend gebouwd op Christus, de Rots. 

Franciscus lacht terwijl hij een Boeddha beeld krijgt overhandigd van een groep boeddhistische monniken

Sinds zijn aantreden begin 2013 laat hij duidelijk blijken dat hij de exclusiviteit van het Bijbelse evangelie m.b.t. verzoening door Jezus/Yeshua heeft losgelaten, en grote stappen zet richting het samenvoegen van de grote religies tot een één-wereld-religie. Ook het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is volgens The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute de bedoeling dat diverse religieuze wereldleiders als de paus, groot-moefti en dalai lama, in juni 2020 naar het Vredespaleis komen om de zogeheten 'declaration of friendship' te ondertekenen. De religieuze leiders van de moslims, joden, christenen, boeddhisten, hindoestanen en sikhs hebben positief gereageerd op het initiatief.

Matthéüs 15:14 “Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.”

Een paus die met andere godsdiensten in zee gaat is een afgodendienaar en rebelleert tegen God die zegt: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. (Ex. 20:3) De paus ziet de ware gelovigen als fundamentalisten. Hij belemmert anderen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Jesaja 9:15  De leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht.
 

Lukas 11:52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Bij een bezoek aan een de St. Patrick’s kathedraal in New York maakte Franciscus onomwonden duidelijk dat hij gelooft dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden: ‘Ten eerste begroet ik mijn moslim broeders en zusters nu ze het offerfeest vieren... Ik verzeker jullie dat ik voor jullie bid. Ik verenig mezelf met jullie allemaal in een gebed aan de almachtige god, de geheel genadige.Die laatste term is één van de belangrijkste aanspreektitels van de god van de islam. We zien hier heel sterk de tactiek van satan uitgebeeld, de VERMENGING.

Mattheüs 13: 27-28Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan.”      

Deze vermenging is het Pantheïsme (het meergodendom), waarbij men naar een valse eenheid streeft, die regelrecht rebelleert tegen de God van de Bijbel. Wat satan in Genesis 3:5 beloofde wordt als werkelijkheid beleefd: “maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. Men gaat die leugen van satan geloven. Dit bewerkt een valse vrede, maar als we de “vrede van Christus” verliezen, verliezen we alles, dan heeft Jezus/Yeshua de kandelaar al weggenomen. Zover is het in de meeste kerken gekomen. 

Religie is in wezen een manier om de mensen aan een systeem te binden, door middel van hersenspoeling. Deze beïnvloeding vindt langs allerlei kanalen plaats, maar wanneer het via godsdienst plaats vindt, wordt het gebracht als afkomstig van de hoogste autoriteit, waardoor men denkt er niet onderuit te kunnen. Wanneer men verzuimt dit te toetsen aan Gods Woord, wordt men misleidt en blijft men achter leiders aanlopen. Deze leiders zijn religieuze fanatici en stellen zich boven het Woord van God. Jezus/Yeshua noemt hen “blinde leiders” en zei tegen de Schriftgeleerde Nicodemus:

Johannes 3:3 “Jezus, antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Op 5 augustus 2016 bedankte de imam van Perugia, Abdel Qader Mohammed Franciscus voor zijn uitspraak op 31 juli  van dat jaar waarin hij de ware islam een religie van vrede noemt. Blijkbaar heeft deze ‘paus’ geen idee dat de Koran oproept tot oorlog tegen christenen en allen die weigeren hun knie voor de god van de islam te buigen. “Het is niet eerlijk de islam te indentificeren met geweld. Het is niet eerlijk en het is niet waar. Het zijn valse uitspraken die mensen op een dwaalspoor leiden over de werkelijke bedoelingen van de islam.” zo zei hij. Hij ontkent met regelmaat dat de islam een gewelddadige religie zou zijn En dat terwijl de islam overduidelijk een doctrine heeft ontwikkeld waarin het hun taak is oorlog te voeren tegen de ‘ongelovigen’. “Het is niet juist de daden van IS(IS) toe te schrijven aan de islam” zo zegt hij en dat terwijl zij bij de meest gruwelijke moordpartijen op onder meer christenen Koranteksten citerend hun moorden opdragen aan de god van de islam.

Maar wie is de moordenaar van de beginne? Yeshua/Jezus heeft dat heel duidelijk uitgesproken: 

Johannes 8: 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Franciscus ontvangt ook met regelmaat moslimleiders in het Vaticaan, zo ook de imam van de Al-Azhar moskee in Caïro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam. Deze sheikh was in Rome om de banden tussen de moslimwereld en het Vaticaan verder aan te halen. Deze figuur heeft in de voorbije jaren laten zien een prediker te zijn die alles behalve vrede predikt. Zo noemt hij antisemitisme gerechtvaardigd op basis van koran teksten. Franciscus werd uitvoerig gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf en de voet van deze antisemiet kuste.

Italy Pope Holy ThursdayHier kust Franciscus de voet van Sheikh Ahmed al-Tayeb, de imam van de prestigieuze al-Azhar moskee in Cairo.

Velen laten zich leiden door de geest van deze wereld, dat is de geest van de antichrist. Dit leidt tot de acceptatie van de antichrist. Alle elementen zijn in de religieuze ontwikkeling van deze tijd volop aanwezig. Wie Bijbels heeft leren onderscheiden zal dit doorgronden. Als we het onderscheid missen, doordat we tekort schieten in Bijbelkennis zal de vermenging ook dikwijls in eigen huis plaatsvinden. Het is zo belangrijk om ons vast te houden aan het evangelie van Christus en geen mensen in huis te verwelkomen die iets anders als leermeester willen verkondigen.

2 Johannes 1:9-10 “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.”

De orde der Jezuïeten

Volgens de Guatemalteekse oud-bisschop Gerard Bouffard zijn de Jezuïeten de werkelijke leiders van het Vaticaan. Ook zegt hij dat de paus zijn orders krijgt van de generaal-overste van de Jezuïeten. Hij zei verder dat de Katholieke Kerk de vrijmetselarij gebruikt om haar geheime plannen uit te voeren. Hij verwees onder meer naar Italiaanse en Franse kranten die in de jaren tachtig onthulden dat meer dan 150 hooggeplaatste priesters lid waren van vrijmetselaarsloges, waaronder P2 en andere geheime genootschappen. Omdat de Jezuïetenorde in de VS alleen al de controle heeft over 28 grote universiteiten, de Council on Foreign Relations (CFR) en veel banken zoals Bank of America en het Federal Reserve System oefent zij een grote invloed uit op de wereldwijde politieke en economische besluitvorming. Bekijk hier een lijst van instellingen van over de hele wereld, met name universiteiten, die toebehoren aan de jezuïetenorde.

De Orde der Jezuïeten is in 1534 opgericht rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekent als Ignatius van Loyola. Toen de Loyola, macht kreeg in het Vaticaan plaatste hij zijn organisatie, de Illuminatie onder de Jezuïetenvlag. Het werd de belangrijkste tak van de Jezuïetenorde. Loyala wist dat uiteindelijk de Illuminatie de hele wereld zouden kunnen controleren. De wereldeconomie, internationaal bankverkeer, legers, alle takken van occultisme, en, uiteindelijk: alle gelovigen.

 

Loyala presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe Rooms Katholieke priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. De Orde is gesticht met als doel ieder spoor van de Protestantse Reformatie te vernietigen. De orde werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III en Loyola werd de eerste Jezuïetengeneraal. De Jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed -op de achtergrond- te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen –wereldwijd. In feite manipuleren ze de wereldpolitiek al vier eeuwen. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Het gaat om een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Blavatsky was zelf een occultist, in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Zij is onder meer bekend geworden door het door haar geschreven boek “De Geheimleer’ dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. Adolf Hitler werd een groot liefhebber van dit boek . Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn.

 

Ignatius van Loyola, stichter van de Orde der Jezuïeten. Portret door Peter Paul Rubens.

 

De Jezuïeten noemen zich de “Sociëteit van Jezus” maar het gaat in werkelijkheid om een club satanisten. Dat ze de naam Jezus gebruiken is niets anders dan bedrog.  Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de Jezuïeten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters in zwarte gewaden die de mis opdragen. Maar volgens auteur Eric Phelps, is dat uiterlijke schijn want achter deze façade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Het betreft hier natuurlijk de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte, een geheim genootschap waar de Jezuïeten in de lagere rangen geen weet van hebben. 

 

Waar het bij de Jezuïeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezuïeten. Phelps toont hun bemoeienis aan in oorlogen en gewelddadigheden in de wereld. Het gaat in werkelijkheid om een soort militaire organisatie met een generaal aan het hoofd. Iedere handeling, iedere misdaad, hoe afgrijselijk ook, is een verdienstelijk werk als het wordt uitgevoerd in het belang van de organisatie of in opdracht van de generaal. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de Jezuïeten “het kwaadste der kwaden”.Niet alleen de grote en bekende Vrijmetselarij loges zoals The Scottish Rite staan onder controle van de Jezuïeten, maar ook Skull and Bones, Knights Templar, Orde van Sion, Thule Genootschap en de beruchte P2 Loge. De favoriete regeringsvorm van de Jezuïeten is het fascisme. Dat is precies de weg die Europa thans is ingeslagen.  

Van de mannelijke katholieke orden is het de grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters. Het manifest van de Jezuïeten bevat de meeste grove misdaden die de Jezuïeten mogen begaan om de RK-leer te verdedigen en mensen binnen de RK-kerk vast te houden. Nog voor de Franse Revolutie de RK-kerk ‘dodelijk zou verwonden’ en haar paus zou onthoofden, was de RK-Jezuïetenorde al op volle sterkte en volledig operationeel. En de Jezuïeten en hun leer bleef ook na de onthoofding van de paus actief en doorgaan; de orde is tot op heden niet gestopt. Het doel was de Reformatie, Protestantisme en Orthodoxie, te ontmantelen en uit te roeien. De RK-Jezuïeten-Vrijmetselaars creëren een wereld waarin hun fundamenten, doelen, symbolen en middelen centraal staan.

Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de Jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. Het begin van de eed luidt:

"Ik beloof  en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:“Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Symbool Jezuïeten orde

 

Paus Clemens XIV verbood de Jezuïetenorde in het rooms-katholieke Europa van 1773 en zei over hen “Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.

 

De voormalige ”president van de EU”, Herman van Rompuy behoorde tot de Jezuïeten evenals twee andere oud leerlingen van de Jezuïetenorde; Mario Draghi, sinds november 2011 voorzitter van de Europese Centrale Bank en Mario Monti, een Italiaans politicus, senator voor het leven en econoom. Monti is tevens hoofd van de Europese  Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook Mariano Rajoy van 21 december 2011 tot 1 juni 2018 premier van Spanje is een door de Jezuïeten opgeleide globalist. Ook de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Joe Biden is een Jezuïet, die erelidmaatschap en -graden heeft van de Jezuïtische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia. Ook de op 28 september 2016 overleden voormalige Israëlische president Simon Peres was een Jezuïet.

 

Ook de op 14 februari 2018 overleden voormalig Nederlandse premier Ruud Lubbers heeft zijn scholing van de Jezuïetenpriesters gehad! Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze visie van het Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen. En andere bekende occulte Jezuïet is Teilhard de Chardin (1881-1955), Frans paleontoloog en mysticus en onder meer bekent van diens lange termijn denken voor de eenwording van de wereld. De Chardin, ook wel de vader van de New Age beweging genoemd, zag de VN als de progressieve, institutionele belichaming van zijn filosofie. In 1955 schreef  hij ,,Hoewel de vorm nog niet te onderscheiden is, zal de mensheid op een dag ontwaken in een ‘pan-georganiseerde’ wereld.” Chardin meende dat de mensheid zich in een hoger, vrediger, ruimdenkend spiritueel ras zou transformeren.

 

Het Vaticaan probeert op alle fronten de hele mensheid binnen de Kerk te krijgen. Door zich te mengen met volksreligies (voodoo etc.), invloed uit te oefenen binnen de kerken en charismatische bewegingen, en invloed te krijgen in de politiek en het internationaal bankverkeer d.m.v. de Illuminatie, de heersende Elite. Wereldoverheersing is hét doel van het Vaticaan, geholpen door de Jezuïeten en hun  organisaties. Het systeem van de illuminatie, Jezuïeten en aanverwante orden is opgebouwd als een ’ringen-systeem’ te vergelijken met een steen die in het water valt, en steeds bredere kringen veroorzaakt. Deze steen is te vergelijken met de ingewijden in de samenzwering, de Illuminatie. (Hierover later meer) De eerste kring buiten het centrum vertegenwoordigt de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale commissie, Bilderbergers en ronde tafelgroepen zoals de club van Rome. De hele wereld is vergiftigd met en door de Jezuïeten, en, uiteindelijk, satans plan. Zo zijn ze ook verantwoordelijk voor de introductie van technieken zoals tongentaal, en allerlei andere dwaasheden binnen de charismatische beweging om zo de gelovigen te misleiden. Het is allemaal Babylon wat de klok slaat.

 

Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken waaronder ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?, concludeerde dat Franciscus ‘de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus/Yeshua.

 

1 Johannes 2:18-23Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”

 

Openbaring 17 (deel 4)

 

In dit deel van Openbaring 17 gaat het over een mens die meent de plaatsvervanger van Jezus/Yeshua op aarde te zijn. Een man die zichzelf verhoogt door zich vader te laten noemen, die geen dienaar is maar heerser verbonden met wereldse macht. Deze man stelt zich arrogant boven Gods gebod. Dat is de kerk van Rome ten voeten uit en daarin volgen vele dochterkerken. Ze hebben zich, evenals Eva, laten verleiden en vervallen daardoor in de grootste en gruwelijkste zonden. Satan maakt de mens wijs dat hij zichzelf kan verhogen en bevrijden. Als je zijn weg volgt staat er geen rem meer op je eigen ontplooiing. Dat is de leugen van de satan. Bekende slogans die wij tegenwoordig regelmatig horen zijn onder meer “volg je hart maar” en “als het maar goed voelt”. Maar besef goed dat wanneer Jezus/Yeshua via de achterdeur uit beeld is verdwenen God daarover een oordeel zal uitspreken.

 

Het systeem van het verheffen van een mens als autoriteit over een hele gemeenschap van onwetende gelovigen heet Nicolaïtisme. Het is de leer van de Nikolaïeten. Het Griekse woord “Niko” betekent “overwinnen”. Het Griekse woord “Laos” betekent “volk.” Als samengesteld woord betekent “Nicolaïtisme” “het volk overwinnen”. Het idee dat alle volgelingen van Jezus/Yeshua zich nu moeten onderwerpen aan een professionele religieuze leider is een heidens gebruik. Het is een gebruik dat Jezus/Yeshua ten stelligste heeft afgewezen. Hij zegt daar namelijk het volgende over:

 

Openbaring 2: 15Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïeten vasthouden. Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.

 

Men knielt voor deze vorsten en daardoor gedragen zij zich als heersers in plaats van als dienaren. Het idee dat hedendaagse gelovigen zich zouden moeten onderwerpen aan een rabbijn, paus, prediker of wat voor soort voorganger dan ook is VERKEERD! Paulus is er nogal duidelijk over dat het hoofd van elke man de Messias is, en niet de kerk.

 

Matthéüs 23: 8 t/m12 “…want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.”

Seriemisbruikers binnen de kerk van Rome

Tijdens Franciscus’ bezoek aan Ierland op 25 en 26 augustus 2018, publiceerde Aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten, een 11 pagina’s tellende aanklacht waarin hij bijzonder schokkende onthullingen doet over ‘paus’ Franciscus. Vigano beweert namelijk in een open brief dat hij Franciscus al op 23 juni 2013 op de hoogte heeft gebracht van het feit dat kardinaal Theodore MacCarrick, voormalig ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten een seriemisbruiker was en dat deze figuur tal van priesters, leerlingen en ook minderjarigen seksueel heeft misbruikt. Ondanks het feit dat Franciscus dus volledig op de hoogte was van deze misbruiken, plaatste Franciscus hem op een toppositie en promoveerde hem zelfs tot een van zijn belangrijkste persoonlijke adviseurs.

De verantwoordelijken binnen deze kerk betuigen keer op keer spijt voor het ene na het andere misbruikschandaal en de paus belooft er wat aan te zullen doen zonder tot werkelijke actie over te gaan. De Babylonische afgodendienst is volledig terug op het wereldtoneel en duizenden kinderen zijn daarvan het slachtoffer.

 

Afbeelding https://thelogicalindian.com/awareness/sexual-abuse-in-catholic-church/

 

In de Amerikaanse staat Pennsylvania blijken in de afgelopen 70 jaar meer dan 300 katholieke priesters zeker 1000 minderjarige kinderen te hebben misbruikt. Dat is de uitkomst van een 900 pagina’s tellend onderzoek. Bovendien gaat het hier enkel nog om de bekende gevallen. Het jongste slachtoffer was slechts 18 maanden oud. Onderzoekers denken dat het werkelijke aantal daders en slachtoffers nog vele malen hoger is maar dat veel mensen niet durven te reageren. Verschillende gevallen van zelfmoord onder de slachtoffers worden aan het misbruik gelinkt.

 

Het grootschalige misbruik was intern bekend maar werd door hooggeplaatste kerkfiguren systematisch onder de mat geveegd, zo concludeert het onderzoeksrapport. ‘Bisschoppen, kardinalen en anderen werden beschermd en een aantal kreeg zelfs promotie', aldus het onderzoek. Ook in dit geval blijkt Franciscus al geruime tijd op de hoogte van de schokkende details maar heeft er alles aan gedaan om het schandaal in de doofpot te stoppen. Eén priester, Neville Rucker, beweerde zelfs dat zijn misbruik van tientallen meisjes 'Gods plan voor de redding van die kinderen' was, omdat 'God geen fouten maakt en mij heeft aangesteld als priester.'

In een uitgebracht rapport over een misbruik onderzoek in Chili blijken hoge geestelijken ook hier het seksueel misbruik van minderjarigen in de doofpot te hebben gestopt door bewijsmateriaal te vernietigen. Alle rangen en standen binnen de katholieke kerk waren betrokken bij de misdaden, van gewone priesters tot bisschoppen. De hele Chileense kerkelijke hiërarchie was collectief verantwoordelijk voor deze schandalige praktijken. Wat vooral ook duidelijk werd in deze zaak is de mate waarin de betrokken figuren binnen de katholieke kerk elkaar afdekken. Het is decennialang de gewoonte geweest van het Vaticaan om pedopriesters niet of nauwelijks te straffen, maar over te plaatsen. Dit beleid werd in 1962 zelfs officieel vastgelegd in een speciale geheimhoudingsclausule. 

Op 12 september 2018 werd bekend dat in Duitsland maar liefst ruim zestienhonderd priesters zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dat is gebleken uit een onderzoek van drie universiteiten die in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie gegevens mocht inzien van Duitse bisdommen. In totaal gaat het om 3677 gevallen van verzwegen aanrandingen. Meer dan de helft van de slachtoffers was jonger dan dertien jaar tijdens het misbruik. Eén op de zes zaken betreft verkrachting. En in het overgrote deel van de zaken vergrepen de daders zich aan koorknaapjes uit hun eigen kerk. Over de hele wereld zijn haar priesters vermaard voor hun homoseksualiteit en kindermisbruik. In recente jaren heeft Rome miljoenen betaald om rechtszaken te regelen die voortkwamen uit homoseksuele, kinderverkrachtende priesters.

Ondertussen gaan de doofpotoperaties gewoon door. Dat schrijft de Italiaanse journalist Emiliano Fittipaldi in het boek Lussuria. ‘Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd Franciscus’ goede vrienden, bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie.’ Volgens Fittipaldi is het de afgelopen drie jaar vooral bij schone schijn en loze beloften gebleven. ‘In die periode zijn wereldwijd 1200 klachten over misbruik van jongens en meisjes naar het Vaticaan verstuurd. Fittipaldi wordt de ‘doodgraver van de Kerk’ genoemd, omdat hij er zijn levenswerk van maakt alle kwalijke zaken in het Vaticaan naar buiten te brengen. Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd zijn goede vrienden, ­bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie”, zegt Fittipaldi. De Poolse priester Kryzsztof Charamsa schrijft in zijn boek ‘De Eerste Steen’ dat het Vaticaan zich weliswaar openlijk verzet tegen homoseksualiteit, maar dat achter gesloten deuren ongeveer de helft van alle katholieke geestelijken waaronder priesters, bisschoppen en kardinalen homoseksueel is.

1 Timotheüs 4:3 “…het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.”

 

Door het celibaat worden de priesters verboden om te trouwen. Ook dat is tegen Gods gebod en we zien wat dit uitwerkt. Dit werkt de zonde in de hand. De intentie van satan is om Gods geboden opzij te zetten. De gevolgen ervan zijn hoererij en dit gaat van kwaad tot erger. De pedofilie neemt hand over hand toe. We leven in de tijd van Noach, Sodom en Gomorra en Gods oordeel kan niet uitblijven.

 

1 Corinthiërs 7:2 “…maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.”

 

Tehuizen verhuurden kinderen aan Katholieke pedo priesters

Op donderdag 21 januari 2019 vond er in Vaticaanstad een speciale top plaats over de vele misbruikschandalen die de Katholieke Kerk teisteren. Een hooggeplaatste kardinaal vertelde dat priesters die kinderen misbruikten soms nooit in een rapport terecht kwamen, en in andere gevallen zouden de documenten zelfs bewust zijn vernietigd door de top van de kerk. Researchers en slachtoffers spreken zelfs van een ware geïnstitutionaliseerde kinderprostitutie cultuur in de kerk. Tehuizen blijken te worden ‘verhuurd’ aan priesters zodat ze kinderen naar harte lust seksueel kunnen misbruiken.

Bij de top in Vaticaanstad waren ook diverse vertegenwoordigers van slachtoffers van pedo priesters aanwezig. De leiders van de Katholieke Kerk hopen met een 21 puntenplan voor elkaar te krijgen dat kinderen in de kerk voortaan beter worden beschermd, pedo priesters sneller uit hun ambt worden gezet, en hun slachtoffers eerder worden bijgestaan. De kans is echter groot dat deze maatregelen slechts voor de bühne zijn, en er achter de schermen niets zal veranderen aan de circa zo’n 1500 jaar voortdurende seksuele wandaden binnen de kerk. Gezien de tot nu toe in het Vaticaan voorgestelde maatregelen gaat er inderdaad niets wezenlijks veranderen, en blijven de strikte hiërarchie met de daaraan verbonden eeuwenoude gebruiken en protocollen gehandhaafd.

In zijn recente boek ‘Sodoma – Het geheim van het Vaticaan’ (Engels: ‘In de kast van het Vaticaan’) schrijft de Franse onderzoeker en auteur Frederic Martel dat 80% van de katholieke geestelijken homoseksueel is, wat overeenkomt met wat eerder in andere boeken van geestelijken en journalisten werd geschreven.

De duidelijke link tussen homoseksualiteit en pedofilie werd overigens al enkele decennia geleden door onafhankelijke researchers geconstateerd (circa 60% van de kindermisbruikers is homo). Martel, die vier jaar lang onderzoek deed, baseert zijn bevindingen op meer dan 1500 interviews en gesprekken met 41 kardinalen en 52 bisschoppen. Hij schrijft onder meer dat paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Cuba in 2012 tot tranen toe geschokt was toen hij ontdekte hoe wijd verspreid het kindermisbruik door ‘zijn’ geestelijken in de hoofdstad Havana was. Dat zou ieder voorstellingsvermogen te boven zijn gegaan.

Zo was er sprake van heus kindersekstoerisme uit Vaticaanse kringen, die speciaal om die reden naar Cuba reisden. Roberto Veiga, voormalig redacteur van een katholieke krant op het eiland, sprak zelfs van ‘zwarte missen, orgiën, en gevallen van pedofilie en prostitutie.’ De kerk op Cuba zou ‘in hoge mate gecompromitteerd’ zijn, mede dankzij de bescherming van het socialistische regime. In andere Derde Wereldlanden zou het er al niet anders aan toegaan.

Philip Lawler, de redacteur van het doorgaans goed geïnformeerde Catholic World News,  schreef in september 2018 dat de Katholieke Kerk door de vele misbruikschandalen dreigt te scheuren. in zijn boek ‘Verdwaalde Herder: Hoe paus Franciscus zijn kudde misleidt’ bevestigde hij de waarheid van oudere complottheorieën dat het Vaticaan heimelijk is overgenomen door een extreemlinkse pedo- en homoseksuele ‘kabaal’, die met de gedwongen vervanging van paus Benedictus door de Jezuïet Franciscus sinds 2013 ook de absolute top van de kerk in handen heeft gekregen.

Associated Press berichtte al in 2017 dat Franciscus de sancties die door zijn voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II aan diverse ‘pedo-priesters’ waren opgelegd, heimelijk had verlicht. ‘Dit volgt een patroon,’ aldus Lawler. ‘Paus Franciscus heeft kardinalen gepromoveerd die zoals McCarrick werden beschuldigd van seksueel wangedrag, of dit hadden verdoezeld... ‘Feitelijk is er een homoseksueel netwerk in het Vaticaan, en ook onder de geestelijken en leiders in dit land.’

Een almaar groter wordende groep katholieken en geestelijken noemen de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (Franciscus) zelfs een meedogenloze wolf in schaapskleren, die in werkelijkheid een agenda uitvoert die niet alleen de Katholieke Kerk, maar het hele christendom van binnenuit ondermijnt en vernietigt. Hubert Luns schrijft in “Rome en Israël in de Eindtijd": over Franciscus:

 

“De Jezuïet Franciscus promoot homoseksualiteit onder priesters en stimuleert abortus, vooral in Afrika. Hij wil, dat Europa haar grenzen volledig openstelt voor alle gelukzoekers uit de hele wereld. Hij werkt keihard aan de vernietiging van Europa. Franciscus blijkt een tiran te zijn, die zodra de camera's van hem wegdraaien, een arrogante borderliner laat zien, die zeer grove taal uitslaat en voortdurend tot woede-uitbarstingen komt. Zijn meerdere destijds in Argentinië: Generaal-Overste Padre Kolvenbach, beschreef de Jezuïet Bergoglio (Paus Franciscus) met zijn mankementen een-vulgaire taal-leugenachtigheid-ongehoorzaamheid-valse nederigheid-gebrek aan psychologisch evenwicht-verdeeldheid zaaiend figuur.”

Het seksueel misbruik van misdienaars, kostschool jongens en meisjes, is zonder twijfel het grootste religieuze schandaal aller tijden. Grote aantallen slachtoffers van seksueel misbruik door broeders, priesters en bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk, durven zich, veertig tot vijftig jaar na dato, pas uit te spreken over wat hen is aangedaan. De enorme omvang van het ontucht schandaal valt niet meer helemaal na te gaan, maar moet in de tienduizenden lopen. Vele slachtoffers durven uit schaamte niet met het verhaal naar buiten treden over wat hen is overkomen. Hoevelen van hen moesten zwijgen over wat er is gebeurd en zijn mogelijk bedreigd. Hoe de Babylonische afgodendienst binnen deze kerk floreert als nooit te voren blijkt ook nog eens overduidelijk uit het volgende.

Lucifer binnen het Vaticaan

Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme. De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven. Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. In deze video verklaart een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht.

De op 27 juni 1999 in Manhatten New York overleden Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuïet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat gezagsondermijnende elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde. Volgens Martin zullen de overheden van de wereld bestuurd worden door diegenen die zich naar boven hebben gewerkt. Martin bleek volledig op de hoogte van de plannen van de Elite. In Windswept House gaf hij ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ,,De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel.”

Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. “Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden. De Antichrist zal door de huidige paus worden bejubeld. Rome zal in eerste instantie de zetel van de antichrist worden, maar na 3½ jaar zal hij zich in de Tempel in Jeruzalem zetten” aldus Martin. Deze Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Hij onderwees de Bijbel in het Aramees, Hebreeuws en andere talen.

De Hoer is het finale product van Satans corruptie van ware godsdienst. De schaamteloze aanbidding voor satan is niet van de laatste tijd maar heerst al eeuwen binnen het Vaticaan. Zo adopteerde Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.Chr.) zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien - een ander symbool voor Satan! Klik hier voor ‘Draken en monsters in de kerk’.

 

Medaille uit 1572

 

De op 16 september 2016 overleden Gabriele Amorth, indertijd de belangrijkste exorcist in het Vaticaan, beschuldigde de hoogste diplomatieke religieuze echelons binnen de kerk van medeplichtigheid aan ontvoeringen van jonge meisjes voor seksfeesten, waarna ze zouden zijn vermoord. Zo zou de 'heilige stoel' direct betrokken zijn geweest bij de ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zegt dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar diplomaten van buitenlandse ambassades maar ook van het Vaticaan zelf bij aanwezig waren. Ook zegt Amorth dat de vele gevallen van seksueel misbruik en pedofilie het bewijs zijn dat de duivel zich in het Vaticaan bevindt. Er zijn volgens hem ‘kardinalen die niet in Jezus geloven en bisschoppen die banden hebben met demonen.

 

Voor uitvoerige informatie over exorcisme klik hierExorcisme Een Rooms Katholieke Traditie” van Hubert Luns. Voor meer van zijn publicaties: klik hier.

 

‘Paus’ Franciscus maakte op 22 september 2018 een zeer merkwaardige 'grap', toen hij in Polen zijn volgelingen toesprak. Toen hij in gesprek was met een beroemde fotograaf die een boek had geschreven over paus Johannes Paulus II, maakte hij een ongelooflijke vergelijking tussen hemzelf en Johannes Paulus: 'Paus Johannes Paulus II was een heilige, ik ben de duivel, en lacht er vervolgens wat bij.  Dat is de man die beweert de 'plaatsvervanger van Christus' op aarde te zijn, de fysieke belichaming dus van Jezus/Yeshua op aarde. Hij zei niet ‘een duivel' te zijn, maar zei ‘DE Duivel’ te zijn.

 

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. Een strijd niet met wapenen, maar met verleidingen tot afgoderij en wetteloosheid. De strijd in de hemelse gewesten vertaalt zich op aarde in fysieke strijd en zonde. In het geestelijk verval geeft God de mensen over aan hun zondige begeerte. Dit uit zich in hebzucht, geldzucht, afgoderij, seksualiteit en gebrek aan naastenliefde. Die strijd begon in de hemel tussen cherubs om zich aan God gelijk te stellen.

 

Jesaja 14:13-14 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

 

Wie was satan? Zijn naam is Lucifer, dat is lichtdrager. Hij was volmaakt van gestalte en vol van wijsheid, prachtig om te zien, een beschuttende cherub. De hoogste rang van engelen, hij stond het dichtst bij de troon van God, maar keerde zich tegen God. Er werd onrecht in hem gevonden: Ezechiël 28:15-17.

 

Openbaring 17 (deel 5)

 

Invloed vrijmetselarij binnen de Rooms-katholieke kerk.

Ook verschijnen er met regelmaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de Rooms-katholieke kerk. In 1978 stond het Alziend Oog afgebeeld op postzegels van Vaticaanstad.

Rond die tijd verscheen er een publicatie in Amerika van de onderzoeker Howard dat 75 hoge Vaticaanse geestelijken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loges van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek Wir klagen an staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan.

Alziend oog afgebeeld op het Amerikaanse 1 dollar biljet

 

Reeds Bella Dodd getuigde van de massale infiltratie van de Rooms Katholieke Kerk (door de communisten die met de Vrijmetselarij handje klap speelden). Dat komt naar voren in haar boek “School of Darkness”. Met dank aan Hubert Luns voor deze informatie.

Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminologie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnengedrongen’. Deze kerk is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen.

De top-astronoom van het Vaticaan Guy Consolmagno beweert dat de wereld zich mogelijk al spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. In 2005 zinspeelde Consolmagno in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre theorie dat Jezus/Yeshua mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt, heel serieus neemt.

Uiteindelijk gaat het om Gods onbaatzuchtige liefde die tegenover de leugenachtige schijnliefde van de mensenmoordenaar van de beginne staat. Het is voor de mens nog mogelijk zich af te keren van het koninkrijk van deze wereld die onder invloed van de satan staat en een keuze te maken voor Hem, Jezus/Yeshua, de Zoon van God en zo het Koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe diep ging de liefde van Jezus/Yeshua die zich vernederde door de dood te ondergaan die voor ons bestemd was en ons daardoor vrijkocht uit de macht van deze mensenmoordenaar. Wat is de mens om daaraan voorbij te gaan en wat de satan biedt eerder te geloven dan de wijsheid van God de Vader, die alles voor ons over had? Tot in der eeuwigheid zullen we aan dit offer kunnen terugdenken en steeds opnieuw zullen we verbaasd zijn over zoveel liefde. Immanuel: God met ons!

 

Tegenover het gruwelijke Babylon staat het heilige Jeruzalem, tegenover de hoer staat de reine bruid, tegenover de dorre woestijn staat de verheven berg (Openbaring 21:10), tegenover de afgrond waaruit het beest opkomt, staat de hemel waaruit de heilige stad neerdaalt.

 

Vervolg Openbaring 17

 

Openbaring 17:3-4-5-6En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.”

 

‘En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest’

 

Johannes wordt hier in de geest weggevoerd naar een woestijn. De valse Kerk woont in “een woestijn”, d.w.z. zonder enige Goddelijke bron als basis. De woestijn, waar de hoer zetelt, is een beeld van de dood, De woestijn is een zinnebeeld van de wereld, dat geestelijk gezien een dor en woest land is. Het is veelzeggend dat Johannes de grote stad Babylon in de woestijn ziet, terwijl de stad nog bloeit in haar gruwelen, terwijl het zonder dat te beseffen, het gericht over haar reeds is uitgesproken. De stad merkt totaal niet dat zij voor het grote oordeel bestemd is:

 

Jesaja 47:7-8-9  “En gij zei: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte nam noch aan de afloop daarvan dacht. Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen.

 

De vrouw zit op het beest: ze is verbonden met het beest en stuurt het. Deze vrouw is in ieder geval niet de vrouw uit hoofdstuk 12 waar Israël bedoeld wordt. De hoer op het beest blijkt een enorme wereldwijde invloed te hebben en dat niet alleen de laatste tijd, maar al vele eeuwen. “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken”. Het scharlakenrood duidt op macht en heerlijkheid maar ook op de boosaardige aard ervan. Het scharlakenrood drukt hier niet de bloeddorst van het beest uit, maar vulgaire pronkzucht, weelde, rijkdom, luxe en heerschappij van de kerk uit. Scharlaken en purper zijn altijd al de kleuren van bisschoppen, kardinalen en pausen geweest!

 

Ook Jesaja spreekt over zonden als scharlaken:

Jesaja 1:18 “Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”

Niets kan de rijkdom en de luxe van de paleizen (het Vaticaan heeft 11.000 zalen en kamers), kerken en gewijde klederen of de schatten van de kerken voor de Roomse eredienst ook maar evenaren. Hoeveel christenen vergapen zich niet aan de rijkdom en pracht in de Katholieke kerk en komen daarvan onder de indruk. Dat is precies de bedoeling van satan.Al de welstand van Rome verwijst naar de wereld waarmee de hoer zich zo overspelig verbonden heeft. Reeds in de 11 de tot 13 de eeuw, had de paus al dikwijls absolute macht over de vorsten van Europa! In de eindtijd zal dat gedurende een korte tijd weer het geval zijn, maar dan nog erger. De kerk van Rome zal een enorme politieke en religieuze macht bezitten.

 

De scharlaken mantel, als teken van koningsmacht (echter ter bespotting en vernedering) kreeg ook Jezus/Yeshua omgehangen in tegenstelling tot het reine kleed (der gerechtigheid) dat Hij altijd droeg:

 

Matthéüs 27:28-9 “En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij KONING DER JODEN!”

 

Satan eigent zich de rol toe van “koning van deze wereld”. Hij weerhoudt het koningschap van Jezus/Yeshua, die hem “de overste van deze wereld” noemde. De gelovigen maken geen deel uit van zijn koninkrijk (Babel), want God heeft vijandschap teweeg gebracht tussen satan en de vrouw.

 

Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

 

De vrouw is Israël en de gelovigen uit de heidenen, vormen samen de gemeente van Christus. Hoererij is in de Bijbel het constante symbool voor valse godsdienst en afgoderij. De kerk van Rome is “het antichristendom” en er is maar één stad die een valse godsdienst, een wijn van hoererij, heeft verspreid waarvan alle volken op aarde hebben gedronken. Het gaat hier om geestelijke hoererij, die de kerk bedrijft door zich met de politiek en met de staat te verbinden. Doordat de kerk als instituut altijd haar hulp en steun zoekt bij de wereld, verloochent zij de ware Bruidegom Jezus/Yeshua. De Bruidegom is verbonden aan het volk Israël en niet aan een politiek religieus systeem. Dat wordt in dit hoofdstuk aangeduid als overspel en hoererij. Babylon omvat in de volste zin iedere valse godsdienst en alle kerken en sekten welke van de waarheid zijn afgeweken.

 

In feite wordt het antichristelijk rijk gevormd door twee systemen, namelijk dat van de Katholieke kerk en haar dochters en de Islam. Onder de regering van Karel de Grote werden mensen onder doodsbedreiging gedwongen zich tot het christendom (iets anders dan tot Christus) te bekeren. Aan de andere kant is het de Islam die geen kruistochten houdt, maar onder de benaming Jihad (de heilige oorlog) mensen onder doodsbedreiging dwingt om Allah te aanbidden en de macht over Israël wil hebben. Beide systemen hebben dezelfde doelstellingen in verschillende tijden. Zij zullen elkaar daarin vinden en we zien de inspanningen van het Vaticaan die daarop gericht zijn. Wat uit de duisternis is wordt een éénheid, het komt allemaal uit dezelfde bron. Bij de torenbouw van Babel zagen we ook dit éénheidsstreven, ze waren één van spraak en één van gedachte. Dit werd door God verijdeld. Dit wordt ook duidelijk verwoord in het hoofdstuk dat we nu behandelen. Daarover later meer in Openbaring 17:13 en 17.

 

Het is de kerk van Rome met wie de koningen der aarde hoereren. Deze kerk heeft zich, door de geschiedenis heen, met de wereldleiders verbonden en zelf een grote eigen politieke macht ontplooid. Zo heeft zij zich met de wereld verontreinigd. Vele afvalligen hebben zich met haar afgoderij en wereldsgezindheid ingelaten en “zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij”.

 

De hoer is vol van de zelfverheerlijking, die zo karakteristiek voor Babel was en waarvan reeds Nebukadnezar het type was. De totaal verblinde zondaar meent dat alles goud is wat er blinkt maar ziet niet de afzichtelijkheid van deze hoerenmadam. De machthebbers en hun volgelingen en de grote hoer hebben een platvloers levensbesef waarin alles draait om geld, begeerte, genot, lust, macht en uiterlijkheden, terwijl de innerlijke wereld aan hen voorbij gaat. Rome heeft een grote voorliefde voor allerlei pracht en praal in haar ceremoniën, gewaden en kerkinrichting. Zij tooit zich met kostbare kleding, met goud, met edelstenen en paarlen. Allemaal slechts schone schijn. Van buiten goud, van binnen verderf.

Van de verschillende versierselen die speciaal bedoeld zijn om door de paus gedragen te worden wanneer hij ingewijd wordt, zijn er vijf scharlaken, een kleed overdekt met parels, en een mijter versierd met goud en kostbare stenen. Zo draagt de paus drie op elkaar geplaatste gouden kronen (tiara), waarop vele edelstenen en paarlen zijn ingelegd.

De pauselijkeTiara

De kroon van paus Paulus II (1464-1471) was voorzien van diamanten, saffieren, smaragden, chrysolieten en jaspissen. De kroon van paus Julius II (1503-1513) werd geschat op 200.000 dukaten of goudmunten. Dat is zoveel als wat paus Paulus II gaf aan keizer Karel V om een hele oorlog tegen de protestanten te financieren in de 16de eeuw (Miller’s Church History, chapter 46). Dit is ook hetzelfde bedrag als de hele bruidsschat die de koning van Spanje gaf voor het huwelijk van zijn dochter, Catherina, aan Arthur, prins van Wales en erfgenaam van de Britse troon in de 16de eeuw.

“En zij had een gouden beker in de hand”. De kerk van Rome heeft duizenden van dit soort gouden bekers in haar kerken over de hele wereld. De drinkbeker en de zich daarin bevindende wijn zijn het symbool van de vele on-Bijbelse leerstellingen waarmee Rome het Bijbelse en christelijke geloof heeft besmet. De gruwelen en onreinheden in haar beker verwijzen naar haar afgoderijen. De beker bevat al de verleidingen en verlokkingen waarmee zij de mensen verleidt tot ongehoorzaamheid tegen God en tot afval van Hem. Vanaf Constantijn is Babel zo de kerk binnengedrongen en dat niet alleen in de kerk van Rome. De profeet Jeremia schrijft:

Jeremia 51:7Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.” Dus door demonen bezeten.

De voormalige paus Benedictus met gouden beker

Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk. In 380 n. Chr., vaardigde Theodosius de Grote een godsdienstedict uit, waarbij alle onderdanen van zijn rijk verplicht werden het Rooms-katholieke geloof in ‘de drie-eenheid’ aan te hangen. De rechtzinnigheid werd staatsplicht en het heidendom een politiek vergrijp. Toen de Rooms-katholieke kerk een staatskerk werd, werd het tevens een grote politieke macht. Het pausdom heeft lang beweerd de wereldlijke macht te bezitten. Eeuwenlang heeft zij koningen en keizers gekroond en hen ook weer afgezet.

Toen Dave Hunt in 1994 een boek publiceerde (A Woman Rides the Beast) dat de religieuze hoer van Openbaring 17 identificeerde met de kerk van Rome, lokte dat een enorm aantal negatieve reacties uit. Klik hier voor zijn toelichting op zijn boek. Hunt’s boek kwam op de zwarte lijst te staan van veel christelijke boekhandels en hij werd aangeklaagd door sommige belangrijke evangelische leiders. Maar wat Hunt beweert is niet nieuw want al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Zo noemde aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, de paus antichrist en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, p. 240). In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de Zetel van Satan was. 

In 1206, op een conferentie te Montréal, zeiden de Albigenzen: “Dat de Kerk van Rome niet de Bruid van Christus was maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van de martelaren The Ecclesiastical History of the Ancient Churches of the Albigenses. De Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist.

 

Openbaring 17 (deel 6)

 

Gedurende de hele reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij levend verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome “als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de antichrist van de Schrift” en besloot met te zeggen “dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden. ”

De paus als hoer van Babylon

Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuwen bleven hierbij. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Het beeld van de hoer maakt duidelijk dat de verantwoordelijke kerk geen verbinding met God heeft door zich met de Jezus/Yeshua-vijandige wereld af te geven. De hoer is door haar ontrouw, de vrouw van het beest geworden. De hoer wordt afgebeeld als zittend op een wereldmacht die gekenmerkt wordt door alle eigenschappen van de voorgaande wereldrijken samen. Vanuit Rome domineert ze het herstelde Romeinse rijk (waaronder de Europese Unie) en alle andere wereldrijken op aarde. In de kerk van het herstelde Romeinse rijk zal het systeem van afgoderij tot een hoogtepunt komen.

De hoer is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. Ze “zit aan vele wateren”, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Het zal een wereldomvattend systeem zijn. Dat wordt duidelijk in (Openb.17:15) waar sprake is van “volken, en scharen, en natiën, en tongen”. Dit duidt op de wereldwijde invloed van de vrouw op het beest.

Hoe de huidige wereldleiders (de koningen der aarde) betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. De wereld is inderdaad “dronken van de wijn van haar hoererij”. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties.

Jeremia 51:53 “Al klom Babel ten hemel op en al maakte het de hoogte van zijn sterkte ontoegankelijk, van Mijnentwege zullen verwoesters er op afkomen, luidt het woord des Heren.”

 

Vervolg Openbaring 17

 

Openbaring 17:7-8-9-10-11 “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

In het Nieuwe Testament is een geheimenis altijd iets dat door de wereld niet gekend wordt maar dat God aan de gelovigen openbaart. Het beest erft de politieke en civiele macht van het oude Babylon en de kerk van Rome het geestelijk deel. Johannes spreekt van een beest met zeven koppen en tien horens. Hierin komt de figuur van het beest uit de zee, de antichrist weer aan de orde, en de relatie tussen Babylon en de grote hoer. Het beest, dat de vrouw berijdt, komt op uit de afgrond, en heeft dus dezelfde herkomst als het “beest uit de aarde.”

Er bestaat heel wat discussie over de vraag hoe de zeven koppen moeten worden uitgelegd evenals de zeven bergen waarop de vrouw zit. Velen geloven dat het een verwijzing is naar Rome omdat deze stad in de oudheid bekend stond als de stad met de zeven heuvels”, ook wel de zevenbergse stad genoemd. In de antieke literatuur stond Rome bekend om zijn zeven heuvels. Een opmerkelijk feit is dat men keizerlijke munten uit die tijd heeft gevonden, waarop Rome wordt voorgesteld door een vrouw die op zeven heuvelen is gezeten. Volgens de legende zou Rome door Romulus zijn gesticht op de Palatijn. De andere zes oorspronkelijke heuvels zijn de Aventinus of de Aventijn, de Capitolinus, Capitolijn of het Capitool, de Caelius of Coelius, de Esquilinus of de Esquilijn, de Quirinalis of de Quirinaal en de Viminalis of de Viminaal. Opvallend dat één van die bergen “het Capitool” is, waarnaar de zetel van de volksvertegenwoordiging in de Verenigde Staten van Amerika is vernoemd. Dit bevestigt de banden met het Romeinse rijk.

Het is niet echt duidelijk hoe de zeven bergen opgevat moeten worden. Is het inderdaad Rome met de zeven heuvels, zijn het wellicht wereldrijken of zijn het zeven hoofden van het Beest die op hun beurt symbolen zijn van zeven koningen? Het antwoord lijkt te liggen in de tekst “en het zijn ook zeven koningen”, waarmee heersers of machten worden bedoeld.

Onderstaande informatie in cursief is afkomstig van Herman van Aalderen.

 

Opvallend is dat het koningshuis Saoud uit Saoedi-Arabië tot nu toe bestaat uit 7 koningen. Koning Salman bin Abdoel Aziz is de 7e.

·       Abdoel Aziz al Saoed

·       Saoed bin Abdoel Aziz

·       Faisal bin Abdoel Aziz

·       Khalid bin Abdoel Aziz

·       Fahd bin Abdoel Aziz

·       Abdoellah bin Abdoel Aziz

·       Salman bin Abdoel Aziz

·        

Daniël 11:21 “En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de Koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken.”

En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.

Gaat het hier wellicht over Mohammed Bin Salman? Deze Mohammed voert een waar terreurbewind uit over de duizenden prinsen van de koninklijke Saoedische familie’s. Iedere tegenstander wordt uit de weg geruimd of op een zijspoor gezet en allemaal zijn ze bang voor deze persoon.Ook heeft hij miljarden dollars buitgemaakt door andere familie leden te gijzelen en te martelen.En dat allemaal onder het mom om de corruptie in zijn land te stoppen.

Openbaring 17:11Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.” Sharia wetgeving en de maankalender (Islam)?

De algemene gedachte is dat de zeven bergen gezien moeten worden als zeven wereldrijken. Naast de letterlijke betekenis hebben bergen en heuvels in de Bijbel dikwijls ook een symbolische betekenis en duiden zij machten en heerschappijen aan:

 

Jeremia 51:25 “Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het woord des Heren, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand.”

 

Psalm: 30:8 “Here, door uw welbehagen hadt Gij mijn berg bevestigd –Gij verborgt uw aangezicht, ik stond verschrikt.

 

Opvallend is dat de dierlijke kenmerken van het beest uit de zee zo precies overeenkomen met de vier beestrijken in Daniël, waar ze 4 wereldrijken voorstellen! Dat Daniël vier grote rijken ziet en geen zeven, is te verklaren uit het feit dat hij vooruit ziet, vanaf het koninkrijk Babel tot en met het Romeinse rijk. Egypte en Assyrië behoorden niet tot het statenbeeld uit de droom van Nebukadnezar en het parallelle visioen van de vier dieren dat Daniël ontving. (Daniël 7). Zowel Daniël als Johannes zien een rijk dat ná het Romeinse rijk komt (bij Daniël dus het vijfde, de voeten en tenen van het beeld (Daniël 2:41-42-43) en bij Johannes het zevende. Bij Johannes valt de blik op het verleden, het heden en de toekomst. Van de zeven koningen die Johannes ziet, zijn er vijf gevallen, één regeert op het moment dat Johannes de beelden ontvangt en de zevende moet dan nog verschijnen.

Vóór het Romeinse rijk waren er vijf grote rijken: Egypte, Assyrië, Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland. In deze reeks is het Romeinse rijk het zesde. De zevende was er toen nog niet en moet dus nog verschijnen. Dit rijk is identiek aan het vijfde rijk van Daniël. Bij Daniël komt er uit dat rijk één koning voort die de anderen gaat overheersen. Bij Johannes is dat het beest, de achtste koning, die immers uit de zeven voortkomt en dat is bij Daniël de “kleine hoorn”en naar zijn telling de zesde koning. Verder onderzoek leert dat deze laatste koning, zowel bij Daniël als bij Johannes, de laatste koning is vóór de terugkomst van Jezus/Yeshua en dat hij alle anderen overheerst. Johannes ziet dat zijn heerschappij zal worden weggenomen en dat hij tot het einde toe verdelgd en verdoemd zal worden.

Tenslotte wordt er ook nog van een achtste koning gesproken die uit de zeven voortkomt en dat is het beest, de antichrist. De koning “die is” vertegenwoordigt in elk geval het Romeinse rijk waaronder Johannes leefde. Het Romeinse rijk heerste in zijn tijd over drie continenten onder keizer Domitianus. Over een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Dit was een machtig rijk dat langzaam uiteen viel en dat in de eindtijd uit de afgrond zal oprijzen. Het heeft daarom een duivels karakter.

 

Dat het Romeinse rijk in een federatie van landen moet terugkeren is dus niet zomaar een speculatie. Eenvoudig omdat de profetie duidelijk maakt dat het Rijk van Jezus/Yeshua op aarde volgt op het Romeinse rijk.

De oorsprong van het herstelde Romeinse rijk zal demonisch zijn. Dit kan omdat satanische machten zich rechtstreeks met dit rijk zullen bezighouden. Beschavingen gaan eenmaal ten onder en verrijzen niet weer; zo is het altijd geweest. Maar hier is het wonder juist dat het principieel om hetzelfde rijk als vroeger gaat. De engel vraagt aan Johannes “Waarom verbaast gij u?” ‘Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. Van het Romeinse rijk kan gezegd worden dat het niet meer bestaat. ‘En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve."

Wat in de Bijbel vermeldt staat zien we ook terug in de gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis. Gods Woord vermeldt deze alleen als deze feiten samenvallen met de geschiedenis van Israël. Een duidelijk voorbeeld zien we in Daniël 11. Daar lezen we de gebeurtenissen tijdens het bewind van de opvolgers van Alexander de Grote. De geschiedenisboeken van de wereld vermelden overduidelijk de overeenkomsten. Wat betreft de toenmalige wereldmachten Egypte, Assyrië, Babylonië, Medië, Griekenland en het Rome vinden we in de Bijbel uitsluitend aanknopingspunten als ze te maken hebben met Gods volk.

Zoals in het verleden al deze feiten overeenkomen met de profane geschiedenis, zullen we ook zeker weten wat in het boek Daniël over de toekomst is geprofeteerd, daadwerkelijk zal plaatsvinden. Daniël 2 is een goddelijke profetie van wat plaatsvindt van het begin tot het einde van deze wereld, met inbegrip van de komst van Yeshua de Messias. Dit alles zichtbaar gemaakt in een enorm standbeeld. Geruime tijd nadat Daniël dat beeld werd geopenbaard, had hij een droom. Het was de tijd dat Belsazar koning van Babel was. (Daniël 7) Hier zag hij vier dieren die achtereenvolgende wereldrijken vertegenwoordigen.

Daniël 7:7-8Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.”

Hier zien we het herstelde Romeinse rijk, het rijk van de antichrist die in onze tijd duidelijk bezig is te herstellen en steeds meer de macht naar zich toetrekt.

Amos 3:7 “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Jesaja 46:9-10 “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen…”

Jesaja 40:13-14 “Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen?”

Het herstelde Romeinse rijk moet niet alleen binnen de grenzen van Europa gezocht worden. Er bestaan namelijk ook talloze overeenkomsten tussen het oude Romeinse rijk en de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering zetelt in het Capitool en de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden Romeinse toga etc. De kolonisatie kwam rond het jaar 1750 tot stand door Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en Nederland. Amerika is dan ook gevormd door het Romeinse rijk. Europa en Amerika horen bij elkaar. Maar liefst 43 Amerikaanse presidenten hadden Europese koninklijke bloedlijnen. Vierendertig daarvan zijn genetisch verbonden aan één persoon: Charlemagne/Karel de Grote, de wrede koning van de Franken in de 8ste eeuw. Het is heel bijzonder dat het allemaal nazaten zijn van één man, de eerste die door de paus gekroond werd als keizer van het Heilige Roomse Rijk, dus onder Rome. Het huis Habsburg was een belangrijk Europees vorstengeslacht, vernoemd naar het stamslot Habichtsburg in Aargau. Van 1438 tot 1806 behoorden bijna alle keizers van het Heilige Roomse Rijk tot het huis Habsburg. Leden van deze dynastie regeerden daarnaast eeuwenlang over Oostenrijk, Bohemen en Hongarije. 

 Wapen van het Huis Habsburg

Een wereldrijk dat herrijst na zoveel eeuwen heeft zich in de wereldgeschiedenis nog niet eerder voorgedaan. Ondanks dat het niet meer bestaat is haar invloed nog steeds aanwezig, het rechtssysteem bijvoorbeeld komt voort uit het oude Romeinse Rijk, de legers zijn op dezelfde leest geschoeid en de godsdienst vinden we als getrouwe kopie in het Rooms-katholicisme. Als machtseenheid bestaat het rijk niet meer, maar het zal opnieuw bestaan, het zal hersteld worden! Dit rijk zal ontstaan door occulte invloeden. Juist in onze tijd is een herleving te zien van het leven van de Romeinen: afgoderij, demonie en morele perversie: het oude beest wordt door de moderne mens opnieuw gekroond.

De raadselachtige zegswijze, dat het beest was en niet is en op het punt is op te stijgen uit de afgrond, stelt het beest weer tegenover Jezus/Yeshua die na Zijn dood uit het graf opstond en in de eindfase van het huidige wereldbestel terug zal keren. Het opstijgen uit de afgrond is een teken van de levenskracht van het beest, wat in Openbaring 13 werd aangeduid door de genezing van één van zijn koppen. In dit hoofdstuk hebben wij al gezien dat dit beest het herstelde Romeinse rijk voorstelt. Het beest schijnt onverwoestbaar, onsterfelijk en de ongelovigen, de goddelozen die niet in het boek des levens staan, verwonderen zich daar eindeloos over. Plotseling is hij er weer en viert hij zijn triomfantelijke “wederkomst”, zijn satanische “wedergeboorte”. De goddelozen zijn reddeloos aan dit beest overgeleverd. Dat geldt duidelijk niet voor de ware gelovigen maar ongelovigen en kerkleden die van Gods waarheid zijn afgeweken. Natuurlijk zijn er in welke kerk dan ook oprechte kinderen Gods te vinden, mensen die in onwetendheid zijn gehouden over de waarheid van Gods Woord. Gelukkig zijn er in alle denominaties Bijbelgetrouwe gelovigen te vinden die Jezus/Yeshua lief hebben en zich niet laten verleiden.

 

Openbaring 17 (deel 7)

 

Volgens Daniël zal het herstelde Romeinse rijk een gedeeld koninkrijk zijn, een rijk van ijzer vermengd met leem, ten dele hard en ten dele broos, typisch een federatie van landen zoals nu in de Europese Unie te zien zijn:

Daniël 2:41-43 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” 

Ook Jezus/Yeshua/ gaf al aan dat een verdeeld koninkrijk geen stand kan houden:

 

Matthéüs 12:25 “Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.”

 

De droom van een herenigd Europa is al geruime tijd aan de gang. De huidige plannen voor de Europese eenwording dateert al uit de jaren-20 van de vorige eeuw. Één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het vernietigingsplan van de Europese bevolking is Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Er verschijnen de laatste tijd met regelmaat artikelen op internet waarin de plannen van deze figuur uitgebreid worden toegelicht. De schrijvers worden echter in de media weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheoriëen en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Zo schrijft hij in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Niks complottheoriëen want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit.

 

Richard Nicilaus Coudenhove Kalergi

 

Coudenhove-Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een “Verenigde Staten van Europa”. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een “Nieuwe Wereld Orde”.  

 

Coudenhove-Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt. Coudenhove-Kalergi beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.

De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt. De racistische filosofie van Coudenhove-Kalergi behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de huidige omvolking van Europa die thans in volle gang is.  Onder meer Angela Merkel en Emmanuel Macron maken zich bij uitstek sterk voor dit politieke plan. Met name Angela Merkel is druk doende geweest Europa te vernietigen door het laten binnenstromen van allerlei culturen, waardoor er uiteindelijk een gemengde bevolking ontstaat die geen enkele identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijker is te controleren.

Merkel heeft precies dat gedaan wat Kalergi met zijn racistische filosofie geoogde.Merkel was verantwoordelijk voor het wijd openzetten van de sluizen in Europa en waar Merkel ging, daar volgde de rest van de EU, met Nederland onder leiding van de WEF-sekte puppet Mark Rutte in haar kielzog als het braafste jongetje van de klas. Vluchtelingen en gelukszoekers stroomden/stromen massaal binnen. Met het formidabele wapen van de politieke correctheid wordt iedereen de mond gesnoerd. Merkels doel is bereikt want de mensen die zijn binnen gekomen zijn in principe al voldoende om onze hele samenleving volledig te ondermijnen.

Iedere twee jaar wordt er een naar Coudenhove-Kalergi genoemde prijs uitgereikt aan leidende persoonlijkheden die met toewijding werken aan de eenwording (vernietiging) van Europa. Onder hen bevinden zich onder meer Angela Merkel, (2010). Heinz Hermann Thiele, een van de vooraanstaande Duitse ondernemers heeft de “burgers” tot verzet opgeroepen. Volgens hem is Merkel altijd een autocraat geweest zoals ze dat in de DDR geleerd heeft. Thiele vergeleek het democratiebegrip van Merkel met dat van een machthebber in Kongo. De burgers zouden dat niet meer moeten accepteren en verzet moeten bieden.

Verder werd de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan de Jezuïet Herman van Rompuy (2012), Jean Claude Juncker (2014) en Kenneth Clarke, de Britse conservatieve parlementariër, die tegen de Brexit stemde (2016). Al deze figuren willen dat de Europese Unie meer moslimmigranten opneemt, daarmee de omvolking van Europa stimulerend. Zij bevorderen de instandhouding van het koninkrijk van de duisternis, wiens marionetten zij zijn. Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een prijs wordt toegekend aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeën van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de EU en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een belangrijke navolger van Coudenhove-Kalergi was de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, die als president van Frankrijk poneerde dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen. Ook Duitslands voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zei in een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016) , dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen. Hij noemde de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en daardoor politieke invloed hebben die alleen hun doeleinden dient.

‘Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke bewoners dat nu leuk vinden of niet. We leven in een tijdperk van de volksverhuizing. Die is nog maar net begonnen en ze zal zeer zeker nog lang niet afgelopen zijn’. Dat is een uitspraak van Barbara Coudenhoven-Kalergi een de nicht van graaf Coudenhoven-Kalergi in een in 7 januari 2015 gepubliceerd artikel. Verder spreekt ze in haar artikel van de ‘gelijkschakeling’ van de culturen en de meerderheid van bruine en zwarte gezichten, die men al in de metro van Londen zou kunnen zien.

Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Het streven van de Europese Unie is gericht op het realiseren van één Europese superstaat of zoals Richard Coudenhove-Kalergi het verwoordde “De Verenigde Staten van Europa.” Zo’n staat is veel gemakkelijker te controleren en te manipuleren dan kleinere onafhankelijke landen afzonderlijk. De Europese Unie stevent duidelijk af op een totalitaire dictatuur en is duidelijk zichtbaar voor iedereen bezig de fundamentele rechten van de burgers te beperken. De Europese Unie is niets anders dan een bureaucratische, gecentraliseerde, dictatoriale Europese federale superstaat die Hitler en andere belangrijke Nazi’s reeds voor ogen hadden. Dit mondt uit in een totalitair machtssysteem dat voortkomt uit de antichristelijke geest.

In het boek: “The Nazi roots of the ‘Brussels EU” wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement zou onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. De gehele EU zou daardoor zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle EU-onderdanen maar te buigen hebben. Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt.

Het beleid van de Europese Unie vormt de grootste bedreiging van vrijheid, welvaart en vrede sinds het nazisme. Het hele bouwwerk van de EU berust op bedrog en manipulatie. De volledig ondemocratische Europese Unie gaat gewoon door met het nemen van besluiten die de bewegingsvrijheid en privacy van de Europese burgers verder aantasten. In juni 2010 nam de Raad van Europa –onder voorzitterschap van Turkije- Resolutie 1743 aan, “Islam, Islamisme en Islamophobia in Europa”. Hierin wordt opgeroepen om in samenwerking met de Organisatie van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te verbieden. Ook dringt het erop aan de niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan “levenslang voortdurende educatie”over de islam. Klik ook eens op deze video.

De leden van de Europese Unie worden naar goeddunken en volgzaamheid benoemd en hoeven aan niemand rekening en verantwoording af te leggen. Klik hier voor de video “De Europese Unie is verworden tot een Fascistische Superstaat.” De politieke elite in Brussel luistert totaal niet naar wat de burgers willen; ze staat volledig in dienst van de mondiale Nieuwe Wereldorde kliek. Maar in dit alles houden we voor ogen dat God de regie in handen heeft en dat Hij het antichristelijke machtsbolwerk zal vernietigen. 

 

Daniël 2:34  “Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde…”

 

De politieke elite van de Europese lidstaten staat in dienst van de macht achter de Nieuwe Wereldorde die willen dat wij allemaal slaven worden onder één wereldregering. Uit vrijgegeven CIA-documenten blijkt dat de EU op aandringen van de Amerikanen werd opgezet en niet de belangen van de Europese volkeren maar van de globalisten in Washington en hun marionetten in Brussel behartigt. Hoekstenen van de samenleving als vrijheid, democratie, vaderlandsliefde, de gezinsstructuur, joods-christelijke waarden worden ingeruild voor islamisering, genderpolitiek, abortus, euthanasie, ondermijning van het huwelijk als instituut en uitsluiting van andersdenkenden, zogenaamde politiek incorrecte burgers. De vrijheid van meningsuiting zal in toenemende mate verder worden beperkt en vervangen door nepnieuws.

De Europese Unie is niets anders dan een voortzetting van het Romeinse Rijk, welk imperium na de ontmanteling verder ging als Rooms-katholieke kerk en verschillende uitvoeringen van het Heilige Roomse Rijk. De opzet van de EU is gebaseerd op centralisatie, zoals het Romeinse Rijk en de Rooms-katholieke kerk – geen geloof maar een politieke doctrine. Het Verdrag van Rome is een geraffineerde opzet om slechts één doel te bereiken, het herstellen van een overzichtelijk hiërarchisch imperium zoals dat van de oude Romeinen. Met complotachtig gekonkel hebben ze het Romeinse rijk hersteld zonder dat er een schot is gelost en de diverse leidende figuren in Brussel zijn druk doende de bevolking van Europa om de tuin te leiden. 

Als een niet af te stoppen monster begint de Europese heilstaat steeds vastere vormen aan te nemen. Steeds meer beslissingen worden -door de Jezuïeten gedicteerde Europese heilstaat- uit handen genomen van de nationale overheden en vanuit Brussel gedicteerd. De leiders in Brussel proberen er een eenheidsstaat van te maken maar de landen van de Europese Unie hangen als los zand aan elkaar. Uit dit rijk van ijzer en leem komen vervolgens tien machten voort die identiek geacht moeten worden:

 

Openbaring 17:12-13-14 “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

 

Koningen en vorsten kunnen ook gewone politieke machthebbers zijn, maar zij verwerpen de Koning der Koningen. Ze zijn in feite in dienst van het koninkrijk van satan of ze zich dat bewust zijn of niet. Zij zijn van dezelfde “substantie” als de voeten van ijzer en leem, elementen die zich niet hechten en verbinden.

 

Johannes geeft geen andere bijzonderheid van dat rijk maar wel dat het slechts korte tijd zal bestaan. Uit het vierde rijk, het Romeinse, komen de tien koningen voort. Daniël noemt de tien horens, tien koningen:

 

Daniël 7:24 “En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.”

Tien koningen zullen plotseling macht ontvangen om samen met de antichrist te regeren. Ze zullen de positie van onderkoningen innemen en zich ten dienste stellen van ”Het Beest”: De tien koningen zullen verbluffend eensgezind zijn. Hoewel de tien koningen, één van zin zijn, en hun macht aan het beest schenken, zal het beest toch de gelegenheid vinden om drie van die koningen ten val te brengen.

Daniël 7:8 “Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” (de kleine hoorn is de antichrist)

Opmerkelijk is dat de Franse leider Emmanuel Macron een voorstel heeft ingediend een coalitie van 10 landen te vormen om de strijdkrachten van deze landen samen te voegen en voor te bereiden om samen actie te ondernemen in noodsituaties. De betrokken tien landen zijn Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, België, Portugal, Denemarken en Estland. Het is de bedoeling een gemeenschappelijke militaire strategie te ontwikkelen om indien nodig met militaire operaties in te grijpen in probleemgebieden. Macron noemde dat plan voor het eerst tijdens een toespraak in september 2017 waar hij sprak van een gemeenschappelijke Europese interventiemacht, defensiebegroting en doctrine voor actie in onvoorziene omstandigheden zonder betrokkenheid van de Verenigde Staten en de NAVO.

 

Emmanuel Macron

 

Evenals de wereldrijken zullen ook de tien eindtijdelijke machten strijd voeren tegen het Lam en Zijn uitverkorenen, maar het Lam zal overwinnen. In de overwinning van het Lam zullen allen delen die met Hem zijn, dat wil zeggen de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen. Deze uitdrukkingen duiden op hun innige verbondenheid met Jezus/Yeshua.

 

Johannes 10:27-28 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

 

Babylon bestaat niet alleen uit valse godsdiensten en dwaalleringen, het symboliseert elk systeem dat ingaat tegen God. Zo waren de mensen in Sodom en Gomorra bezeten door de geest van het oude Babel. Ook de vele spotters in de wereld worden hierdoor gedreven. Ondanks de vele godsdiensten en religies die Babylon te bieden heeft, is het niet meer dan een goddeloos en leeg systeem, dat tegen Gods principes in gaat. De Enige Waarachtige God wordt door ‘de moeder van de hoeren’ ontkend. Wat Johannes zegt is de toetssteen:

 

Johannes 3:16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

 

Johannes 1:12 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven…”

 

De grote hoer zit dus op de wereldrijken die geweest zijn, op het rijk dat tegenwoordig is en op het nog toekomstig rijk van de antichrist met de aan hem onderworpen landen. De grote hoer omvat alle wereldrijken en alle geslachten, tot en met het laatste rijk, dat van de antichrist. De vrouw (niet te verwarren met Israël) is nauw betrokken bij de koningen der aarde de grote godslasterlijke decadente wereldmachten die vandaag het wereldtoneel domineren.

 

Zo was de op één na machtigste man uit het Vaticaan, kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin in 2018 aanwezig bij de Bilderberg vergadering in Turijn. Het was de eerste keer dat zo’n hoge vertegenwoordiger van het Vaticaan deelnam aan deze conferentie. Deze figuur geeft leiding aan alle politieke en diplomatieke aangelegenheden van de Kerk. Zijn functie wordt wel vergeleken met die van een premier.

 

De Bilderbergers zijn heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. Invloedrijke leiders besturen de wereld zonder dat iemand het merkt. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de Nieuwe Wereld Orde. De bevolking wordt hierover zoveel mogelijk in onwetendheid gelaten. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.” Het gaat om een samenzwering van allerlei organisaties om de hele wereldbevolking onder hun controle te brengen. Volgens The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen 'gestald' in 'wereldomvattende instituten en ontmoeten ze elkaar tijdens internationale bijeenkomsten. Zij vormen een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het koninkrijk van God verwerpen en bestrijden en de 'duistere kant' omhelzen. Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie. Al deze ontwikkelingen moeten de gelovigen waakzaam maken om hun positie te bepalen en het kwaad te ontmaskeren:

 

Lucas 8:17 “Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden.”

De binnenste cirkel van de Bilderbergers bestaat uit figuren afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, toppolitici en de media. Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Daniel Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en tegenstanders het zwijgen oplegt. Het gaat om een multinationale machtselite en een occulte hiërarchie die achter alle wereldwijde machtsblokken zit. Het gaat om een anti-God, corrupt en corrumperend centrum. Klik hier voor meer een uitleg over de Bilderbergers.

De morele kenmerken van Babylon blijken duidelijk uit de doorlopende geschiedenis van Babylon in de Bijbel. Babylon vertegenwoordigt de eerste collectieve rebellie tegen God, het reiken naar de hemel, zichzelf een naam maken, zich aansluiten tegen God. De torenbouw van Babel is vandaag ook terug te zien in Europa, dat dezelfde ambitie nastreeft. Wat er vandaag in Europa gaande is, is dat men druk doende is het aloude Romeinse rijk weer samen te voegen. De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Klik hier voor meer informatie over deze vlag.

Gods Woord bemoedigt ons om te kunnen standhouden:

Hebreeën 12:2Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.”

Openbaring 17 (deel 8)

 

De koningen zullen de hoer uitschakelen

 

Openbaring 17:15-16-17-18 “En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.”

 

Het laatste tekstdeel bevat de kenmerken van Rome. Johannes ziet hier het einde van het beest, het einde van de tien koningen en het einde van de hoer van wie we eerder al gelezen hebben dat zij de moeder is van alle hoeren:

 

Openbaring 17:5En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.”

 

De grootste moeilijkheid in de uitlegging van de ondergang van Babylon is voor menigeen het gegeven dat het beest met de tien koningen de vrouw doden. ‘zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.’ De “vele wateren” waarop de vrouw zit worden in het hoofdstuk zelf verklaard als “volken, en scharen, en natiën, en tongen”. De ‘vele wateren’ is te vergelijken met de zeeën die mensenmassa’s voorstellen. Bovendien zit de kerk van Rome als het ware aan vele wateren met stromen van bloed van allen die door de kerk vervolgd, gemarteld en gedood zijn.

 

Jesaja 57:20Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.”

 

Dit is dus veel uitgebreider dan Rome of het Romeinse rijk alleen. Het gaat hier om een wereldomvattend systeem van afgoderij, door alle tijden heen, namelijk het religieuze Babylon dat reeds in Babel ontstond en doorleeft tot in het herstelde Romeinse rijk. De vrouw wordt afgebeeld als zittend op een laatste wereldlijke macht die gekenmerkt wordt door alle eigenschappen van de voorgaande wereldrijken samen. Het is geen Rome in beperkte zin, maar een Rome in brede zin een verzameling van alle godsdiensten. Rome zorgt ervoor dat alle godsdiensten onder één noemer komen waarbij de God van de Bijbel volkomen uitgeschakeld wordt. Dat is de opzet van satan en daar gebruikt hij Rome voor. Vermenging is een kenmerk van Rome.

Het is opmerkelijk dat de antichrist en zijn machthebbers uiteindelijk ook de hoer zullen haten en haar berooid zullen vertrappen. De messiaanse, bovenmenselijke tekenen van de antichrist en zijn handlanger, de valse profeet, zullen de tien koningen van de eindtijd kennelijk zo boeien dat zij het Babylon-bordeel met haar pronkzuchtige hoerenkoningin zullen gaan haten. De onder invloed van Rome staande politieke machten lijken geleidelijk aan een afkeer van het pauselijke Rome te krijgen wat tenslotte zal uitbarsten in openlijke agressie. Wanneer het beest eenmaal alle macht zal bezitten, zal het de invloed van de kerk van Rome niet meer dulden en zullen ze aan dit valse christendom een eind maken. De hoerenmadam dacht dat zij de grote koningin zou worden, maar de wereld wil dat het beest haar koning is. De tien koningen zullen haar uiteindelijk desolaat en naakt achterlaten, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. De vrouw was innig met de tien koningen en het beest verbonden. Het beest droeg haar zelfs. Nu is hun gezindheid in vijandschap verkeerd. Die koninklijke weelde is voorbij. Als de antichrist, samen met de aan hem onderworpen koningen, genoeg van haar diensten heeft, zal het plotseling met de eerbied gedaan zijn. De tien koningen, die hun macht aan het beest verlenen, zullen een einde aan de religieuze macht van de kerk van Rome maken.

Na de uitschakeling van de hoerenmadam komen de koningen en het beest met de vermetele gedachte om letterlijk oorlog te voeren tegen het Lam. De afloop van deze strijd is ons bekend uit wat er verderop wordt geopenbaard. Het is ook in de kerkgeschiedenis gebleken dat het nooit heilzaam is als kerk en staat een concordaat met elkaar aangaan. De Bijbel noemt dat hoererij.

Het einde van de religieuze macht van Rome betekent natuurlijk nog niet dat Babylon helemaal vernietigd zal zijn. Het karakter van de “stad” zal nog even blijven bestaan en zal pas in Openbaring 18, aan het eind van de grote verdrukking, vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua, rechtstreeks door God geoordeeld worden bij de zevende plaag. Het oordeel zal dus in twee fasen voltrokken worden, die respectievelijk in Openbaring 17 en 18 worden beschreven. Wat nog rest van haar politieke, culturele en economische macht zal tot het einde blijven bestaan. Dezelfde koningen die een eind gemaakt hebben aan de macht van de kerk van Rome, zien we in Openbaring 18:9 wenen, niet omdat ze haar godsdienstig systeem missen, maar omdat haar hele politieke, culturele en economische bestel volledig zal verdwijnen wanneer God er een eind aan gemaakt heeft. Meer daarover in Openbaring 18.

 

Babylon zal niet langer de macht hebben om mensen te misleiden. Dit is ook het moment waarop de profetie van Daniel 7:26-27 van toepassing zal zijn.

 

Daniël 7:27-28 “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

 

Het oordeel over Babylon moet gebeuren om de aarde, het rechtmatig erfdeel in bezit te nemen en te ontrukken aan satan en zijn trawanten. Op aarde ligt Babylon in puin na de laatste slag aan de draak en zijn helse rijk toegebracht, stijgt de rook van Babylons puinhopen eeuwig op. Maar in de hemel is het feest en daar wordt alles voorbereid voor “de openbaring van Jezus/Yeshua.” Want nu de stad van de mens” in puin ligt om nooit meer opgebouwd te worden, nu alle satanische en goddeloze barrières zijn opgeruimd, kan de Messias komen om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op aarde te stichten.

Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren. Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis. Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke element. De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme.

Met dank aan Daniël ter Horst voor het beschikbaar stellen van deze afbeelding.

De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Door de hele Bijbel heen worden beide steden tegenover elkaar gesteld. Jeruzalem vertegenwoordigt de mens die is gered door de genade van God. Babylon met al haar wereldse pracht en praal zal vernietigd wordt terwijl Jeruzalem de eeuwige stad zal zijn, getooid met de glorie van God. Het is God Zelf die deze plek heeft uitgekozen. Jeruzalem is de stad van de kinderen van Israël, Gods volk, het is de stad van hun geschiedenis en hun toekomst. Babylon is de gevallen mens, die volledig op zichzelf gericht is. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

Babylon maakt zich op en vult haar beker. Religies en politiek zullen zich met elkaar verenigen om zo een universeel wereldrijk te vestigen, met de absurde gedachte God te kunnen weerstaan. Samen zullen ze een totalitair bewind invoeren waarbij de mens niets meer te vertellen zal hebben. Op zowel religieus als politiek vlak zullen zij één zijn. Het grote Babylon zal aan iedereen worden opgedrongen.

Er groeit een geslacht op dat niets meer weet van de God van de Bijbel. De Oecumenische kerken, waaronder ook vele Nederlandse kerkgenootschappen, hebben de Bijbel losgelaten als het onfeilbare Woord van God, men heeft er een eigen draai aan gegeven en de kracht van dit Woord weggenomen. Dit is de grote afval van de eindtijd.

 

Wie Israël niet zegent, kan ook zelf geen zegen in zijn leven verwachten, want de God van Israël heeft in Genesis 12:3 via Abraham aan Zijn volk Israël de belofte gegeven: ,,Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Het volk van Israël is sinds mensenheugenis het mikpunt van haat, spot, hoon, vernedering en agressie omdat God een speciale band met dit volk heeft. Zelfs diverse kerken zijn druk doende met het vervloeken en demoniseren van Israël. Zo is ook de houding van de Wereldraad van Kerken puur anti-Israël. Deze internationale kerkengemeenschap richt haar kritiek uitsluitend tegen Israël en is daarnaast uitermate positief over de “Bende van Ramallah”. Ze nemen de valse beschuldigingen van de Palestijnse propagandamachine aan het adres van Israël klakkeloos over. Men spreekt openlijk van ‘illegale bezetting van Palestijnse gebieden’, onderdrukking van het Palestijnse volk, schending van de mensrechten en apartheid. Deze Raad ademt de sfeer uit van het handvest van de Palestijnse terreurbeweging PLO en Hamas in Gaza. Daarnaast zijn deze kerken warm voorstander van de duivelse BDS beweging (Boycott, Divestment and Sanctions).

 

BDS is een internationale campagne die zich ten doel stelt Israël te isoleren door wereldwijd campagnes te voeren tegen de Joodse staat. Joden worden: “Zionistische varkens” genoemd. Zionisme noemt men racisme en terrorisme. Al jaren verspreiden ze meer dan schandalige leugens en is haatzaaien hun handelsmerk. Ze beweren dat Israël genocide pleegt op de Palestijnen en dat Jeruzalem de oorzaak is van alle conflicten in het Midden-Oosten. Ook beweert men dat wat de nazi’s met de gaskamers beoogden, Israël nu doet door de kindersterfte onder de Palestijnen te bevorderen. De BDS-beweging is er niet om de Palestijnen te helpen, maar heeft slechts ten doel Israël te demoniseren. Dat Israël bestaat is niet vanzelfsprekend. De Wereldraad van Kerken gaat volledig voorbij aan het wereldplan dat God met Israël en het Joods volk heeft. Gelovigen die commentaar op deze club hebben worden weggezet als ketters.

 

Kerk en Israël

Ook de rol van kerken ten aanzien van Israël vormt een onderdeel van Babylon.

Het is opmerkelijk hoeveel mensen die zich ‘christen’ noemen of daarvoor doorgaan, weinig of helemaal niets weten van Gods bedoelingen met het volk van Israël. De oorzaak hiervan kan voor een belangrijk deel gezocht worden in de kerk die zich door de eeuwen heen, hoogmoedig tegenover het volk van Israël heeft gedragen. De in de Verenigde Staten wonende Grieks-Melkische aartsbisschop Cyrille Salim Butros beweert: “De Heilige Schrift mag niet worden misbruikt om daarmee de terugkeer van de Joden naar Israël te rechtvaardigen, want het Joodse volk is geen uitverkoren volk meer omdat de komst van Christus alle beloftes in vervulling heeft doen gaan.” Met deze opmerking is Butros één van velen die dit valse standpunt delen. Daarom kunnen veel kerken met de huidige staat Israël niet uit de voeten. Israël kan dus niet bestaan omdat de kerk haar plaats heeft ingenomen. Deze leer gaat terug op niet-Joodse kerkvaders, die eerst een uit Konstantinopel en later een uit Rome stammende theologie vertegenwoordigen.

Cyrille Salim Butros

De reformatie heeft deze theorie later overgenomen, namelijk dat ,,de kerk het ‘nieuwe Israël’ is dat voor altijd het Joodse Israël vervangt.” De meeste verkondigers van de vervangingsleer zeggen van zichzelf dat ze deze leer niet aanhangen, maar het tegendeel blijkt. Men kiest daarvoor een andere betiteling, zoals bijvoorbeeldverbreding”.

 

Op landkaartjes in sommige Bijbels komt het Bijbelse Israël helemaal niet voor, maar wordt het domweg ‘Palestina’ genoemd. Al in de beginperiode van de Gemeente waren er predikers die beweerden dat de Joden door God vervloekt en verlaten waren. Zo beweerde in de tweede eeuw de invloedrijke ketter Marcion dat de “God van het Oude Testament” een andere was dan de “God van de christenen”. Daarom moest men het Oude Testament niet langer als schrift erkennen. Johannes Chrysostomos, de patriarch van Konstantinopel (344-407), constateerde: ,,Joden zijn de meest onwaardige mensen- zij zijn wellustig, vraatzuchtig, hebzuchtig…zij aanbidden de duivel. Het is de plicht van alle christenen om de Joden te haten.” Synagogen noemde hij “synagogen van satan”. In de Middeleeuwen kwam het steeds vaker voor dat Joden van alle mogelijke onheil beticht werden. Zij werden op een speciale manier gekenmerkt, zij moesten in getto’s wonen, werden beroofd en verdreven- ook uit hun eigen land- en vaak genoeg ook om het leven gebracht hoewel ze overal waar zij zich vestigden in ruime mate hebben bijgedragen tot de welvaart.

Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ‘Rijksdag van Neurenberg’ in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard,… en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat ‘men de Joden met een zuiver geweten’ kon ombrengen, omdat zij volgens hen ‘voor altijd door God verworpen waren’.

Hitler begroet rijksbisschop Müller en abt Schachleitner op de Rijksdag in Neurenberg.

De Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude Israël de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Immers, het voor eeuwig verworpen Joodse volk kan toch nooit meer naar Sion terugkeren? Niet de Holocaust was de oorzaak van de wedergeboorte van Israël als staat – zoals telkens opnieuw wordt beweerd – maar het onverbrekelijke verbond dat God onder ede met zijn volk Israël heeft gesloten.

Na de gebeurtenis op Golgotha zou er dus geen sprake meer zijn van een door God gewilde binding van een bepaald volk aan een bepaald land. Maar God heeft nooit Israëls erfgoed aan de kerk overgedragen!

Psalm 89: 31-32-33-34-35 “Indien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen; indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.”

Hier staat niets van verwerpen, maar wel van tuchtigen.

Psalm 89:36-37-38 “Eenmaal heb Ik mijn heiligheid gezworen: Hoe zou Ik tegenover David liegen! Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vóór mij zijn; als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuige aan de hemel is getrouw.”

Openbaring 17 (deel 9)

De diepgewortelde vervangingstheologie die er vanuit gaat dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen en alle rechten en voorrechten van het Joodse volk heeft overgenomen, heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob eeuwenlang op een gruwelijke wijze is vervloekt door een afvallige christenheid.

De theologen die de vervangingstheologie verkondigen trekken zich niets aan van de historische feiten noch van het grote aantal oudtestamentische profetieën waarin Gods verbond met Israël een eeuwig verbond, en een verbond tot in duizend geslachten wordt genoemd.

Psalm 105: 8-9-10-11 “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten, dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaäk; ook stelde Hij het voor aan Jakob tot een inzetting voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.”

Deze tekst wordt volkomen ten onrechte in sommige kerken gebruikt om de kinderdoop te rechtvaardigen. Na de “doop” zingt men het couplet “’t verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind”. Het gaat in werkelijkheid om de landbelofte van het land Kanaän aan de kinderen van Israël tot in duizend geslachten en heeft totaal niets te maken met de kinderdoop in de kerk.

Een volk dat door God uitgekozen is, kan niet vervangen worden door een ander volk of religieus systeem. God verklaart in Deuteronomium 7:6Want u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.”

Vele eeuwen al bouwen de kerken uit de naties hun identiteit op een verachtelijke houding ten opzichte van het Joodse volk. Op theologisch terrein schiepen deze kerken anti-joodse dogma’s en verkondigden dat zij als het "echte uitverkoren volk" en het "ware Israël" de plaats van de Joden ingenomen hadden. Het is dan ook geen wonder dat het afbraakproces van de kerken nog steeds doorgaat. De vloek die men over Israël heeft uitgesproken is op de kerk zelf teruggekeerd.

Matthéüs 5:13 “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Zout conserveert, bewaart. Wanneer christenen Gods Woord niet meer bewaren, is het waardeloos geworden.”

Lukas 14: 35Noch voor het land, noch voor de mesthoop is het geschikt: men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die hore!

De dwalingen van de kerk ten aanzien van Israël gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds verschijnen er artikelen in christelijke bladen waarin kerkleiders beweren dat de huidige ontwikkelingen rond Israël niets te maken hebben met Gods beloften aan dit volk. Nog altijd zijn er kerken die beweren dat Gods verbondsbeloften, aan Israël gegeven, zijn overgegaan op de kerk. Deze vervangingsleer draagt ertoe bij dat het de vijanden van Israël in de kaart speelt, zoals het dat altijd al heeft gedaan.

Romeinen 9:4-5 “…immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

Een van de organisaties die een uitermate anti-Israëlische theologie hanteert is de organisatie ‘Sabeel’. Deze club is opgezet door Naim Ateek een uitgesproken Israël hater. Deze figuur is verantwoordelijk voor een hele serie demoniserende en antisemitische uitspraken jegens de staat Israël en het Joodse volk. Ateek heeft zijn radicale vervangingstheologie gekoppeld aan een anti-Joodse ‘Palestijnse vervangingstheologie’. Daarmee wordt het bestaansrecht van de Joodse staat volledig van tafel geveegd. Ook in Nederland heeft deze dwaalgeest een serie volgelingen. Zij zijn vooral georganiseerd in het samenwerkingsverband Kairos-Sabeel, dat eveneens ook een actieve rol speelt bij het in de kerkorde ondergraven van de verbondenheid met het volk van Israël.

I sraël hater Naim Ateek oprichter van Sabeel

Een Ateek-aanhanger is onder meer Meta Floor, werkzaam bij Kerk in Aktie. Zij was lang bij Ateek gedetacheerd en bewerkte het thuisfront toen met anti-Israël nieuwsbrieven.

Ateek misbruikt de Bijbel als middel om haat tegen Israël aan te wakkeren. In het boek ‘Justice and only justice’(1989) beweert hij bijvoorbeeld dat Jezus/Yeshua een Palestijn is. Deze uitspraak is later gretig door terreurmiljardair Jasser Arafat en andere terroristen overgenomen en wordt inmiddels door veel PLO-Arabieren, zowel christenen als moslims verkondigd. Terwijl het Nieuwe Testament ons Jezus/Yeshua te midden van het Joodse volk en te midden van de rabbijnen laat zien, worden er door allerlei verwrongen antisemitische breinen verwoede pogingen gedaan Hem juist te isoleren van het Joodse volk. In nationale en internationale kerken wordt Israël tot paria verklaard vanwege vermeend onrecht dat tegen de nep Palestijnen is begaan.

De met de islam corrumperende kerken moeten er niet aan denken dat Jezus/Yeshua een Jood is. Maar toen Hij werd geboren, waren er geen christenen en waren er geen Palestijnen. Hij werd niet geboren als koning van de kerk. Er was toen geen kerk en Jezus/Yeshua kwam niet in de kerk. Het heil is uit de Joden, zo maakt de Bijbel duidelijk. De Joden zijn het die Hem aan de wereld bekend hebben gemaakt. De bewering dat Hij een Palestijn zou zijn is niets anders dan het bewust verdraaien van historische feiten en komt voort uit blinde haat jegens de volkomen legale bezitters van het Heilige Land.

Sabeel is een centrum voor oecumenische bevrijdingstheologie en wordt door christelijke organisaties en uit de hele wereld ondersteund, inclusief Nederlandse kerken. Veel supporters van Sabeel zijn zich er echter niet van bewust wat er werkelijk schuil gaat achter de schijnbaar vreedzame activiteiten van deze club. Ateek denkt dat het een goddelijke daad is om Israël te vervloeken. De tolerante houding van veel christenen tegenover Sabeel, en de soms zelfs diepgaande sympathie zouden alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Open brief over onopgeefbare verbondenheid met Israël

Een groep liberale theologen – met als woordvoerder ds. Jan Offringa – heeft een manifest geschreven waarin de kerkordelijke onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met Israël ter discussie wordt gesteld. Volgens Offringa is er binnen de kerkorde van de PKN geen ‘aparte plek’ voor Israël en is het ‘onnodig’ en ‘dubieus’ om daar aandacht voor te hebben. Ook deze figuur lijkt niets geleerd te hebben van de afschuwelijke vervolgingen van het Joodse volk door geschiedenis heen.

Wie zich aan Israël vergrijpt, ondergraaft daarmee zijn eigen bestaan. De bewering dat Gods voorkeur uitgaat naar de kerk inplaats naar het joodse volk leidt tot een trots en zelfvoldaanheid waardoor er veel kwaad richting Israël ontstaat. De jammerlijke geestelijke blindheid van vele kerkleiders maakt dat de gemeenteleden de geweldige plannen van God met Israël worden onthouden.

Sinds de 4de eeuw zijn er drie anti-Joodse strategieën gevolgd: (gedwongen) bekering, verbanning en uitroeiing:

* De christelijke zendelingen/ missionarissen zeiden: ,,je hebt geen recht om onder ons als Joden te leven.”

* De wereldse heersers zeiden: ,,je hebt geen recht onder ons te leven.”

* De nazi’s zeiden: ,,je hebt geen recht om te leven.”

Als de kerk zich eens serieus zou bezinnen op haar oorsprong dan komt ze bij Israël terecht, want de kerk wortelt in Israël. De wereldwijde kerk is begonnen als een groepje Joodse Messias gelovigen in en om de Tweede Tempel in Jeruzalem. Wie eerlijk de kerkgeschiedenis onder ogen ziet constateert een uiterst pijnlijk proces van Jodenvervolging. Er loopt een spoor van bloed en tranen door de kerkgeschiedenis van Europa. Helaas bleek de christelijke bodem van Europa een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en Jodenhaat. De profeten van Israël maken duidelijk dat God de volkeren straft om wat ze in hun boosaardigheid Israël aandoen. In het ‘christelijk’ Europa was het mogelijk dat een niets ontziende barbaarse ideologie tallozen in haar greep kreeg.

‘Christelijk’ Europa gaf nazi-Duitsland de kans om haar duivelse plannen voor de uitroeiing van het Joodse volk te volvoeren. Reeds in 1933 gaven de Duitse kerken, zowel de protestantse als de katholieke zich over aan het nazisme en de Jodenhaat. Jezus/Yeshua komt niet terug om de een of andere kerk te dienen. Hij komt terug voor Zijn volk en de heidenen die door wedergeboorte in Israël zijn ingelijfd. Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in God en Zijn Woord geloven. Zij hebben geen idee hoe deze wereld er voor staat. Maar ook onder de christenen die wel op de hoogte zouden moeten zijn, verkeren er velen in een toestand van diepe slaap. Zij dienen God nog slechts als slaapwandelaars en hebben geen idee wat Gods bedoeling is met het volk van Israël en met de kerk die Zijn volk heeft afgewezen.

Zo staat het Kairos Palestina document “Uur van de waarheid” afkomstig van leiders van Katholieke, Greeks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptisten kerken in Israël bol van de propaganda, misleiding en ordinaire Jodenhaat. Het gaat hier om naamchristenen en ordinaire Israëlhaters met connecties in het PLO- terroristenmilieu.

 

Het PLO-terroristenmilieu

 

In alles zien we dat politiek en religie tezamen zich verheffen tegen Israël en wel in wezen tegen de God van Israël. Satan wil Israël vernietigen omdat het volk van het verbond zijn strategie in de weg staat. De kerken werken hieraan mee. Zo ontstaat “de vrouw” oftewel “de hoer” die in Openbaring 17 wordt vermeld.

 

Het Kairos Palestina document berust op grove geschiedvervalsing en is een schandalig tendentieus anti-Israëlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling Israëls unieke plaats in de wereld te veroordelen. Israël wordt als de bron gezien van het lijden van de Arabische christenen.

De valse kerk die pretendeert de ware bruid van Jezus/Yeshua te zijn is in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld. Grote aantallen christenen zijn door hun eigen kerk op een dwaalspoor gezet en weten vaak niet meer wat ze moeten geloven. Zij worstelen met de vraag hoe ze de staat Israël kunnen verbinden met hun Bijbels geloof terwijl het toch zo duidelijk is: ,,De huidige staat Israël is het enige zichtbare en reëel tastbare teken van Gods trouw in deze op drift geraakte wereld.” De wederkomst van Jezus/Yeshua zal de kerk die Israël heeft afgewezen, als een dief in de nacht overvallen. Jezus/Yeshua is niet los verkrijgbaar. Hij behoort bij Zijn volk en Zijn volk behoort bij Hem.

Judensau

Het is nauwelijks bekend dat de Joden vanaf de 13e eeuw in de christelijke kunst op mensonterende en weerzinwekkende wijze werd voorgesteld als de ‘Judensau’: “de Jood ‘rijdt’ op een zwijn, Joden zuigen aan haar tepels, houden haar staart omhoog en eten haar uitwerpselen; een Joodse vrouw baart geen kinderen maar biggetjes, die vervolgens door een smerig varken in leven worden gehouden en grootgebracht. Achter het varken staat een rabbijn, die de rechterpoot van het varken optilt en met zijn linkerhand de staart over zich heen trekt, bukt en onder de staart van het varken door in de Talmoed kijkt.”

De ‘Judensau’ is nog altijd te zien als beeldhouwwerk en houtsnijwerk ter versiering van talrijke zuilen van kapitelen, friezen en koorbanken van vooral Duitse kathedralen en kerken.

Afbeelding ‘Judensau’ op de stadskerk van Wittenberg

Tengevolge van deze smeerlapperij volgden later talrijke pogroms en ketterprocessen door de inquisitie met zijn onbeschrijflijke foltermethoden en niet vergeten de  verschrikkelijke Shoah (Holocaust). Sinds de 13e eeuw, toen christelijke auteurs de levenswijze van Joden hekelden, werd de Jood door kunstenaars in beeldhouwwerken en reliëfs als zwijn afgebeeld. In tientallen kerken verspreid over Europa, waaronder de Domkerk te Bamberg, zijn Joden afgebeeld die melk en uitwerpselen van een zwijn nuttigen.

Het vervolgen van de Joden door de kerk is al meer dan 18 eeuwen aan de gang. Paulus heeft het destijds al geschreven.

Handelingen 20:30 “…en uit uw midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken.”

Galaten 4: 17 “Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze, want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.”

1 Timótheüs 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen…”

1 Johannes 2:19 “Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.”

Maarten Luther virulente Jodenhater

Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. De 95 stellingen zijn korte beweringen, die samen een lopend betoog vormen. Luther haalde verschillende Bijbelteksten aan, om aan te tonen dat toenmalige praktijken in tegenspraak waren met de Bijbel. Door de uitvinding van de boekdrukkunst werden Luthers  stellingen al snel door heel Duitsland en Europa verspreid. Door de grote beroering die hierdoor ontstond zag Luther zich gedwongen de stellingen met verdere publicaties toe te lichten. Grote beroering ontstond ook omdat de – toen almachtige – Rooms-katholieke Kerk in Rome een kerkelijk proces tegen hem aanspande. Ook werd hij bedreigd door de Rooms-katholieke Kerk in Duitsland.

Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach de Oude in 1529 (Wikipedia)

De op 10 november 1483 in Eisleben (Saksen) geboren Luther was afkomstig uit een boerenfamilie en een mijnwerkersfamilie. Hij heette oorspronkelijk Luder. Zijn vader wilde dat hij jurist werd en hij ging in 1501 rechten studeren in Erfurt. Maar daar kwam hij tot de overtuiging dat het beter was het klooster in te gaan, wat hij in 1505 inderdaad deed. In 1507 werd hij tot priester gewijd en werkte vanaf 1508 als docent aan de universiteit te Wittenberg waar hij in 1512 tot doctor in de theologie werd benoemd en in 1514 werd hij predikant van de stadskerk van Wittenberg.

Luther ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen door de Rooms-katholieke Kerk die tot doel hadden om geld in te zamelen voor de bouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. Dat bouwproject kostte zoveel geld dat de Rooms-katholieke Kerk in Duitsland erdoor in financiële moeilijkheden kwam. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde “aflaten” kopen. De Rooms-katholieke Kerk zei dat aan iemand die een aflaat kocht zijn zonden zouden zijn vergeven. Maarten Luther werd daarover zo boos dat hij 95 stellingen opstelde en die volgens overlevering aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde.

Luther ziet zich kans om in slechts elf weken het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits te vertalen. Het werk, dat later nog door Melanchthon en andere deskundigen bewerkt werd, verschijnt in het jaar 1522 in gedrukte vorm. Deze zogenaamde “Septemberbijbel” vond in de evangelische gebieden een enorme afzet en werd daar tot een volksboek, waarmee het een wezenlijke bijdrage leverde voor de ontwikkeling van de Duitse taal. Later volgen eerst delen van het Oude Testament en in 1534 verschijnt de gehele uitgave van de Bijbel in de Duitse taal, die eveneens op grote schaal verspreid wordt.

Maar terwijl men er vanuit mocht gaan dat Luther hierdoor de eeuwige beloften aan Gods volk van haver tot gort moest kennen, dwaalde hij uiteindelijk weg van dat Woord door aan te zetten tot haat tegen Gods volk. Na zijn publicatie ‘Jezus Christus was Jood van geboorte’ waarin hij pleit voor een vriendelijke benadering van Joden, omdat zij zich volgens hem dan eerder tot het christendom zullen bekeren dan onder vervolging, raakt hij echter teleurgesteld dat de Joden niet tot het door hem vormgegeven protestantisme willen overgaan, laat hij zijn ware gezicht zien.

Zo beweerde Luther dat de Joden het Oude Testament verdaaiden en het Evangelie vervalsden.  Luther zag daarom de Joden als een groot, zelfs satanisch gevaar voor de voortgang van de Kerkhervorming. Terwijl hij de Joden onterecht verweet het Oude Testament te verdraaien veranderde hijzelf na de reformatie de door God zelf geschreven tien geboden uit de Bijbel. Zo liet hij het tweede gebod – ‘Gij zult geen gesneden beeld maken’ – weg, en deelde het tiende gebod in tweeën. Luther veronderstelde dat er in de kerk geen afgoden meer gediend zouden worden, zoals dit in het Jodendom plaatsvond. Behalve het feit dat dit een antisemitische overweging is, laat het ook zien dat men de afgoderij in eigen gelederen niet erkende. Ondanks dat hij de tien geboden veranderde bleef hij toch een icoon in de christelijke wereld. Hier is sprake van een duidelijke antichristelijke tendens.

 

Openbaring 17 (deel 10) Vervolg Luther

Luther vond Joden schurkachtige, leugenachtige, werkschuwe godslasteraars. In 1543, drie jaar voor zijn dood schreef hij het traktaat "Von den Juden und ihren Lügen". In dit traktaat schreef hij het volgende:

 “Wat moeten wij christenen nu doen met dit verworpen, verdoemde volk der Joden? Ten eerste moet men hun synagogen  scholen en huizen in brand steken en wat niet branden wil bedekken met aarde opdat geen mens nog een steen of afval ervan in der eeuwigheid kan zien. Men moet hen hun boeken afnemen, rabbijnen op straffe des doods het onderwijzen verbieden, Joden een straatverbod opleggen, het woekeren verbieden en ze dwingen echt werk te gaan doen. Men moet de jonge, sterke Joden en Jodinnen dorsvlegels, bijlen, houwelen, schoppen, spinrokkens en spinnewielen ter hand stellen en hen hun brood laten verdienen in het zweet huns aanschijns. Daarom nu en voor altijd: weg met hen zoals God de mens bevolen heeft. Dit moeten we doen ter ere van onze Heer en de christenheid, opdat God ziet dat we christenen zijn. Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een Jood, terwijl wij toch niemand zo goed bejegenen en tegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die slechte duivelskinderen en dat slangengebroed.

Met vulgair taalgebruik laat hij zien wat hij verder van de Joden vond: ,,Jullie moeten jullie hier schamen, jullie moeten jullie schamen, overal waar jullie zijn, jullie vervloekte joden, want jullie hebben het gewaagd het hoge, verheven en troostende Woord van God schaamteloos te interpreteren om te voldoen aan de begeerten van jullie aardse, grillige en gulzige maag: jullie hebben jullie er niet voor geschaamd om jullie gulzigheid zo vulgair te etaleren. Jullie zijn niet waard naar de buitenkant van de Bijbel te kijken, laat staan er in te lezen. Jullie zouden alleen maar die Bijbel moeten lezen, die onder de staart van een zwijn is te vinden en jullie zouden de letters die daar vallen moeten opslokken en naar binnen slurpen. Want dit is voor zulke profeten een Bijbel die bij hen past. Want zij verzwelgen het Woord van God- waarnaar wij met eerbied, vreugde en vreze des Heren moeten luisteren- als zeugen en verslinden het als zwijnen.”

Zeer macaber en sarcastisch klinkt het in Luthers tafelreden: ,,Als ik een Jood wil dopen, breng ik hem naar de brug over de Elbe, hang hem een steen om de hals, duw hem naar beneden en zeg dan: Ik doop je in de naam van Abraham.” Het leidt geen twijfel dat Luther met zijn meer dan schandalige uitspraken heeft bijgedragen tot de algemene hetze tegen het Joodse volk  en de vervolging door de eeuwen heen. Bovendien geloofde óók Luther dat het vermoorden van joden geoorloofd was. Hij leverde met dit soort schandalige uitspraken een wezenlijke bijdrage aan de eeuwenlange catechese der verguizing die mede het klimaat bepaalde waarin de Shoah (Holocaust).

Theoloog René Süss schijft in zijn proefschrift Luthers theologisch testament, dat Luther zijn hele leven een virulente antisemiet is geweest. Toen hij in 1513, colleges gaf over de psalmen, schilderde hij het Joodse volk al af als de vijanden van Christus en in 1526 schreef hij dat het lot van de Joden was om weg te smelten in de hel. Maar die feiten worden allemaal gebagatelliseerd in het excuuscircuit.

Terwijl Luther beweerde dat God zich van de joden had afgewend, stelde Hitler dat ze genetisch niet deugden. In het roemruchte boek Mein Kampf rechtvaardigt Hitler zijn strijd tegen de Joden met de woorden: “Luther was een groot man, een reus. Met een ruk doorbrak hij de schemering en zag hij de Jood zoals wij hem nu pas beginnen te zien (…) Ik doe slechts wat de Kerk al 1500 jaar doet, alleen ik doe het grondiger.”

Hitler organiseerde in 1938 dan ook als eerbewijs aan Luther, op diens geboortedatum, de beruchte Kristalnacht, waarin precies tot uitvoer werd gebracht hetgeen Luther in zijn boek “Von den Juden und ihren Lügen” adviseerde. De Kristalnacht (“Nacht van het Gebroken Glas”, zo genoemd naar al het verbrijzelde glas van de etalageruiten die op de straten vielen) vond plaats op 9-10 november 1938 waarbij 91 Joden werden vermoord en vele honderden gewond. Meer dan 7500 Joodse bedrijven werden verwoest en 267 synagogen in brand gestoken.

De synagoge in de Boemestrasse in Frankfurt in brand gestoken [beeldbron: The Jewish Journal]

Talrijke Joodse begraafplaatsen werden geschonden en 26.000 joden naar concentratiekampen gedeporteerd. Het nazi-bewind noemde deze pogrom een spontane uitbarsting van ongenoegen van het Duitse volk tegen de Joden naar aanleiding van een moord op een Duitse functionaris in Parijs (Ernst vom Rath) door een Joodse tiener (Herschel Grynszpan). Echter, niets was minder waar. De Duitse propagandaminister Joseph Goebbels en andere nazi’s hadden de pogroms wel degelijk zelf zorgvuldig georganiseerd. De Joodse gemeenschap werd voor de schade verantwoordelijk gesteld en kreeg zelfs een boete opgelegd van ruim een miljard rijksmark. De Kristalnacht markeert in feite het begin van de Shoah (Holocaust) .

Luther stierf op 18 februari 1546 te Eisleben. Zijn stoffelijk overschot is op 22 februari van dat jaar in de Slotkapel te Wittenberg bijgezet. Klik op de volgende YouTube-video’s voor meer informatie over Luther: Luther einmal anders - Die Dunkle Seite Martin Luthers

Ook nazi’s als Julius Streicher en Joseph Goebbels citeerden gepeperde uitspraken van Luther om uitdrukking te geven aan hun haat tegen het verachte volk der Joden. Het is schokkend te vernemen dat nazi’s zich op Luther hebben beroepen, toen ze zich voor hun wandaden moesten verantwoorden voor het tribunaal van Neurenberg.

 Standbeeld Luther in Dresden.

Ondanks al zijn virulente uitspraken bleef Luther door de jaren heen fier overeind als protestants icoon, als de heldhaftige, onafhankelijke denker die de hegemonie van de katholieke kerk doorbrak. Ook veel Christenen denken nog steeds in het spoor van Luther. Zo'n 80 miljoen mensen zijn wereldwijd lid van Lutherse kerken. In Nederland is het Lutheranisme, naast het Calvinisme, de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Er zijn in Nederland 55 Lutherse gemeenten, met in totaal ruim 14.000 leden. Deze gemeenten behoorden tot de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, die is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Er is een Joods gezegde: de geschiedenis leert ons dat wij niets van de geschiedenis leren.

De rol van Rome is nog even bedenkelijk als vroeger

 

Als de kerk er zich op beroept de plaats van Israël te hebben ingenomen, dan zal ook de kerk daar de gevolgen van onder ogen moeten zien.

 

Ook de rol die Rome vandaag speelt ten aanzien van Israël is nog even bedenkelijk als vroeger. Het eeuwenlange theologische antisemitisme van het Vaticaan, is sinds de oprichting van de staat Israël veranderd in antizionisme en Israël haat. Sinds de oprichting van de Joodse staat in 1948 staat het Vaticaan aan de kant van Israëls Arabisch-Islamitische vijanden en ontkent het Vaticaan het recht van het Joodse volk op een eigen staat. Het Vaticaan heeft de staat Israël weliswaar in 1993 erkend, maar ondanks deze erkenning is de houding van het Vaticaan ten aanzien van Israël, niet veranderd. Zo blijven de Vaticaanse autoriteiten volhouden dat Israël een ‘bezettende’ macht is. Het Vaticaan probeert- net als de islamitische wereld- op alle mogelijke manieren de Joodse oorsprong en identiteit van Jeruzalem te ondergraven.

 

De houding van de kerk wordt ook uitgebeeld in een schilderij van Jip van Wijngaarden door kerken en huizen zonder ramen.

 

https://www.hetgni.nl/images/sampledata/pics/jip_2.jpgOp dit werk is een profeet met een Sjofar, ofwel een ramshoorn, afgebeeld. Hij waarschuwt: “Sta stil, bezin je, weeg de dingen af, luister naar je hart, wees gewaarschuwd.” Gedeporteerden op weg naar de trein, een dorp, een huis, een kerk zonder ramen. We hebben het niet willen zien, niet willen horen. In een Duitse Bijbelvertaling staat letterlijk: “Wir haben das nicht gewusst!” 2700 jaar geleden heeft God een waarschuwing laten optekenen in het boek der Spreuken.

 

Spreuken 24:11-12Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet –zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?”

Zo staat het letterlijk in de Deutsche Schlachter Bibel (afgeleid van de oudere Luther-  en Zürcher Bijbel vertaling):

 Sprüche 24:10-11-12 “Zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine Kraft beschränkt! Errette, die zum Tode geschleppt werden, und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück! Wenn du sagen wolltest: «Siehe, WIR HABEN DAS NICHT GEWUßT!» wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es merken, und der deine Seele beobachtet, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun?“

Eeuwenlang heeft deze tekst in stilte op papier gestaan. Maar na de gebeurtenissen in 1940-1945, zou het in onze oren moeten dreunen... Wij hadden het kunnen weten!

Het anti-Israël pausdom onder de Jezuïet Franciscus

Het pausdom van de Jezuïet Franciscus wordt gekenmerkt door een lange lijst van anti-Israël gebaren, die niet dienstbaar zijn voor de zaak van de vrede, die hij beweert voor te staan. Het Vaticaan heeft nooit afkeer van Israël verhuld en het mag duidelijk zijn dat de Babylonische afgodendienst in Rome zich niet alleen aan de zijde zal scharen van de Babylonische eindtijdmachten, maar daar zelfs een heel belangrijke rol in gaan vervullen. We zien dus dat het Vaticaan de grootste vermenger van religie en politiek is die je maar kunt denken. Een duidelijk antichristelijk beleid.

 

De Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) en ‘paus’ Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) vinden allebei dat ze recht hebben op tenminste een deel van het land Israël en de hoofdstad Jeruzalem.

In de dagen vóór de lancering van een verwoestende "messen en auto Intifada" tegen de Israëlische burgers, noemde Franciscus de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas een "engel van vrede". Echt? Een engel van vrede? In werkelijkheid heeft deze bendeleider zijn leven doorgebracht met het vermoorden van Joden. Hij zat achter de financiering van de terreuraanval van München in 1972, door de oproepen tegen de Joden en door de Palestijnse terroristen te verheerlijken. De paus prees een corrupte voorstander van terroristen, een beul die elk democratisch proces in de door hem en zijn trawanten bezette Bijbelse gebieden heeft afgeschaft. Het Palestijns terreurbewind wordt door hoge katholieke geestelijken als het 'echte Israël' gepresenteerd en Israël als kwaadaardige bezettingsregime van de theologisch vervloekte Joden. Tijdens de Eerste Intifada was het Vaticaan zelfs een openlijke bondgenoot van Arafats moordende bendes.

Contacten Vaticaan met Iran en Hezbollah

Ook onderhoudt het Vaticaan nauwe banden met de middeleeuwse Ayatollahs in Iran en de Shi’itische terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Zo heeft uitgerekend Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Vaticaan. Op 24 november 2012 benoemde paus Benedictus XVI zes nieuwe kardinalen waaronder Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Onder de genodigden was zelfs een delegatie van de doodscultuur Hezbollah.

Deze Rai zegt openlijk een oorlog van Hezbollah tegen Israël te steunen, zolang Israël nog 'Libanees gebied bezet'. Dat daar al jaren geen sprake meer van is, daar schijnt deze figuur volkomen lak aan te hebben. Rai zond enige tijd geleden zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd werd om de PLO-Intifada te steunen en te streven naar een 'Zionistenvrij Midden Oosten'. Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamas terreurleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig. Ook eist Rai dat alle zogenaamde Arabische 'vluchtelingen' moeten kunnen terugkeren naar Israël.

Benedictus zegende op 24 november 2012 kardinaal Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.

Van 8 tot 15 mei 2009 was Benedictus in Israël. Tijdens dit bezoek zei Benedictus dat Gods verbond met het volk van Israël nog steeds van kracht is en dat zijn beloften levend zijn. Maar tijdens zijn bezoek aan Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus/Yeshua sprak hij zijn steun uit voor een Palestijnse terreurstaat in wat hij noemde ,,het land van hun voorvaderen” en zei hij de frustraties van hun onvervulde ‘legitieme ambitie’ te begrijpen. De Veiligheidsmuur (in werkelijkheid 95% hek, 5 % muur) noemde hij een ,,symbool van de impasse tussen Israëli’s en de Palestijnen”. Ook beloofde hij te zullen bidden voor vrede, vrijheid en stabiliteit die hen zolang (door Israël) wordt ontzegd.”

De steeds nauwer wordende banden tussen 'Rome' en de Iraanse Shoah ontkenners, inclusief de steun voor hun vooruitgeschoven terreurleger Hezbollah in Libanon dat als officieel einddoel de totale vernietiging van de Joodse staat heeft, voorspelt dan ook weinig goeds voor de toekomst van Israël en de steeds kleiner wordende groep christenen die niet gevallen zijn voor de vervangingstheologie van de diverse kerken of voor enige andere 'Zionistische complottheorie.

Toename antisemitisme in Europa

 

Citaat overgenomen van https://brabosh.com/2018/10/31/pqpct-khf-2/:  Tja, Joden die zich verdedigen, de wapens opnemen om outer en heerd te beschermen, dat zint de Europeanen niet bijster. Tweeduizend jaar lang hebben zij de Joden in wisselende tijdvakken, landen en steden, het ene getto uitgeschopt en het andere getto weer in, hebben hen beschuldigd en gestraft, geslagen en vermoord voor om het even wat verkeerd liep rondom hen of in de maatschappij, noemden hen insecten, kakkerlakken en ratten en gebruikten zelfs een insecticide (Zyklon B) in de nazi-kampen om hen uit te roeien. Echter tegenwoordig, in het bijzonder sinds de heroprichting van de Joodse natiestaat Israël in mei 1948, willen Joden niet langer de punchbal zijn van de grillen van wispelturige en gewelddadige Jodenhaters … Wie kan de Joden ongelijk geven? Niemand.

 

Jeruzalem lijkt op een magneet die alle leiders van de wereld aantrekt en waar ze de arrogantie van hun macht demonstreren. De hele wereld bemoeit zich met de stad Jeruzalem en de Joodse staat Israël. Er raast een storm over de wereld met schrikbarende schendingen van de mensenrechten, onderdrukking van vrouwen, vervolging van minderheden, onderdrukking van de vrije meningsuiting, het uitmoorden van politieke rivalen. Maar al deze problemen blijken van ondergeschikt belang voor de diverse leiders in Europa. Deze vijandigheid manifesteert zich in anti-judaïsme, antisemitisme en antizionisme. Wereldwijd vallen er jaarlijks bij oorlogshandelingen en door de handen van islamitische extremisten duizenden doden, maar daar komen ze niet of nauwelijks voor in actie. Antisemitisme komt niet vanuit de randgroepen. Het zijn voornamelijk de linkse liberalen - de "intellectuelen" - die de brandstof zijn voor de haat.

Door allerlei uiterst smerige lastercampagnes denken mensen dat Israël hetzelfde doet als wat de nazi’s deden. Europa is onverminderd een broeinest van antisemitisme en nazistische sympathieën. Vandaag worden de Joden als een dodelijk kankergezwel gebrandmerkt in de Arabisch/islamitische wereld vanwege de verspreiding door Europa van onder meer christelijke literatuur waarin de Joden worden gebrandmerkt als de ‘pest’ onder de wereldbevolking. De smerige fabels over door hen gepleegde rituele moorden komen praktisch allemaal uit de koker van geestelijk gestoorde Europeanen. De eeuwenoude antisemitische stereotypes blijken erg hardnekkig. De onwetende massa verspreidt de smerige laster en leugens en heeft vaak geen flauw idee dat ze zodoende medeplichtig zijn aan de haat en de terreur tegen het Joodse volk. De hele wereld lijkt vandaag aan deze weerzinwekkende hetze mee te doen. De mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het Joodse volk hadden.

Openbaring 17 (deel 11)

Terwijl door de eeuwen heen het Joodse volk de schuld kreeg van alle ellende in de wereld moet vandaag de staat Israël het ontgelden. Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het demoniseren van Israël, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het Joodse volk achter de rug heeft. De toename van antisemitisme doet denken aan de jaren voor de 2e wereldoorlog. Onder toeziend oog van het westen heeft nazi-Duitsland driftige pogingen ondernomen om het Joodse volk met de Holocaust (Shoah) volledig uit te roeien.

Het antisemitisme werd de voedingsbodem van het nazisme. In "Mein Kampf" sprak Hitler zich duidelijk uit voor een racistische politiek die in hoofdzaak tegen de joden gericht was.

Het eerste deel van dit boek is door Hitler grotendeels tijdens zijn gevangenschap in 1924 in de gevangenis van Landsberg am Lech gedicteerd en is met het oog op publicatie nog bewerkt door Rudolf Hess (destijds Hitlers secretaris), door medestanders, waaronder de tijdelijk gevluchte Ernst Hanfstaengl en medegedetineerden. Het werd in 1925 in Nederland uitgegeven als Mijn kamp en in 2018 als Mijn strijd.

Hitler besloot zijn politiek testament, opgesteld 24 uur voor zijn dood, als volgt: ,,boven alles beveel ik de regering en het volk…zich meedogenloos te verzetten tegen het vergif van alle naties, het internationale Jodendom.” Deze woorden hebben in onze tijd in onder meer Europa opnieuw een voedingsbodem gevonden. De fans van Hitlers moordmachine laten zich steeds nadrukkelijker horen en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.

Schoolboeken in diverse Europese landen maken zich schuldig aan Joden-en Israël haat. Leugens over Israëls geschiedenis worden openlijk op scholen onderwezen. Onderwijs is een voorbeeld hoe een hele generatie jongeren besmet kunnen worden met het anti-Israël virus. Zo heeft een Duits-Israëlisch onderzoek vastgesteld dat de meeste Duitse schoolboeken Israël als een oorlogszuchtige entiteit neerzetten. Daarnaast hebben ze de grootste moeite om de Palestijnse terreurmachine tegen onschuldige Israëlische burgers als terroristische activiteiten voor te stellen. Als men steeds opnieuw Israël veroordeelt en aanvalt en grotendeels de enorme politieke criminaliteit in vele delen van de Arabische wereld buiten beschouwing laat, wordt er een sfeer gecreëerd, waarin de meest absurde ideeën en leugens ontstaan.

Zo draagt de eenzijdige berichtgeving in de Duitse media in belangrijke mate bij aan de demonisering van Israël. De Joodse bevolking in Duitsland moet opnieuw vrezen voor hun leven als ze herkenbaar zijn als Joden. “Jood” is weer een scheldwoord op Duitse schoolpleinen geworden. “Jood, laf varken, kom naar buiten en vecht alleen”,  “Joden zijn kindermoordenaars” en “Allahu Akbar”-kreten zijn in de diverse Duitse plaatsen te horen. Het is zelfs levensgevaarlijk om 24 uur met een keppeltje op door Berlijn te lopen. Dat ervaarde ook de journalist Claus Strunz. (Zie bovengenoemde video). In Duitsland is het naziverleden niet alleen blijven hangen bij neonazi-groepen. Jodenhaat leeft ook bij andere bevolkingsgroepen. Daarnaast heeft de Duitse “welkomstpolitiek” voor vluchtelingen, waaronder grote horden moslims voor toename van antisemitisme geleid.

Dat blijkt ook uit een onderzoek in mei 2018. Volgens dit onderzoek geeft 41% van de joden in Duitsland aan dat de daders een islamitische achtergrond hebben. Er zijn gebieden en stadsdelen waar Joden niet meer durven komen. Andere groepen daders, zoals Duitsers met een rechtse of linkse politieke achtergrond, werden duidelijk minder vaak genoemd. Zodoende spreekt het onderzoek de Duitse criminele statistieken tegen, die minder de moslims, maar des te meer het rechts-radicale antisemitisme als dader ziet.

Als gelovigen in Jezus/Yeshua maken we deel uit van het Koninkrijk van God. Als kerken dit koninkrijk niet prediken behoren zij tot het antichristelijk systeem, dat met zijn eigen ideeën en regels alles verwerpt wat God ons in Zijn Woord leert. Laten we in die strijd ons richten op Gods Koninkrijk, op de Koning op Davids troon en Hem liefhebben en gehoorzamen. Alleen dan zullen we overwinnen met het Lam van God.

Openbaring 17: 14Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

Het is ronduit beschamend, dat juist in Europa, waar de Shoah (Holocaust) plaatsvond, de anti-Israël stemming weer bijzonder sterk is. Het is nog niet zo lang geleden dat in Europa volgepakte veewagons met Joden richting de vernietigingskampen vertrokken.

Nederlandse Joden klaar om in veewagens afgevoerd te worden

Een massaslachting waar Europa niets van heeft geleerd want opnieuw worden de vlammen van het antisemitisme aangewakkerd. Antisemitische emoties worden gecreëerd en losgelaten als een virus door Jodenhaters en het verspreidt zich via daarvoor ontwikkelde propaganda- communicatietechnieken, demagogen, journalisten en schrijvers in de staatsmedia: tv, radio en kranten en tegenwoordig met de moderne technieken zoals internet, blogs, Facebook en Twitter. Propaganda is eigenlijk niets anders dan het hersenspoelen van mensen. Het kan mensen aanzetten tot blinde haat tegen Joden en demonisering van de staat Israël.

Het is eveneens nog niet zo lang geleden dat in de nacht van 9 op 10 november 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Meer dan 7500 Joodse bedrijven werden verwoest en 267 synagoges in brand gestoken. Talrijke Joodse begraafplaatsen worden geschonden en 91 Joden vermoord en vele honderden gewond. 26.000 werden naar concentratiekampen gedeporteerd waaronder Dachau, Sachsenhausen en Buchenwald. Het nazi-bewind noemde deze pogrom een spontane uitbarsting van ongenoegen van het Duitse volk tegen de Joden. Nazi-kopstukken Göring, Goebbels, Frick en Heydrich besloten vervolgens enkele dagen later dat de Joden zelf de schade moesten vergoeden die door de pogrom was aangericht. De anti-Joodse wetten werden verscherpt en tegen het einde van 1938 was bijna 70 procent van alle Joodse bezittingen in beslag genomen. De Kristallnacht markeert in feite het begin van de Shoah.

Israël slachtoffer van mediamanipulatie

Volgens het Simon Wiesenthal Centrum is er nu meer antisemitisme dan voor de Tweede Wereldoorlog. Jodenhaat heeft een nieuwe naam gekregen: Israëlhaat. De geschiedenis herhaalt zich en de slachtoffers zijn dezelfden als vóór de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de oude generatie antisemieten iedere gelegenheid aangrijpen om Gods volk te vervloeken, is er alweer een nieuwe generatie haters bezig hun rol op het wereldtoneel over te nemen, gevoed door overheden en journalisten die dag en nacht geciteerd worden door de vijanden van Israël. De wereld wordt overspoeld met bronnen waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt.

Het is ronduit schokkend hoe de anti-Israël berichtgeving de Europese en internationale media domineert. De wereldburgers krijgen al vele jaren een vertekend beeld van de werkelijkheid door de zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia wat betreft Israël. De anti-Israël stemming is algemeen, maar de actieve propaganda wordt in de hele wereld verzorgd door de “linkse” politiek en pers, door individuele anti-Israël lobbyisten en fanatieke antisemieten. Bij sommige internationale persbureaus is de 'objectiviteit' dikwijls ver te zoeken en is men zelfs niet vies van smerige anti-Israëlische propaganda. Ze kiezen doelbewust de kant van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah en de diverse Arabische despoten die hun eigen volk terroriseren.

Hoe de internationale fake-news brengers over het conflict tussen Israël en de “Bende van Ramallah” berichten, is duidelijk van invloed op het algemene beeld van de staat Israël. En wakkert in het ergste geval de haat van moorddadige antisemieten aan. Fotografen en cameraploegen zijn met hele zwermen in Israël neergestreken. Wanneer er niets te beleven valt, huren ze wel een aantal stenengooiers in om dramatische scènes te ontplooien, want er moet immers ‘nieuws’ gemaakt worden! Palestijnse stenengooiers worden tot heroïsche helden gemaakt en als verzetsstrijders neergezet en hun daden een inwijdingsritueel en een eervolle daad van zelfverdediging genoemd

Het maakt dat dit soort journalisten medeplichtig zijn aan de gewelddadigheden en het verspreiden van haat tegen Israël. Palestijnse leugens worden vrijwel ongewijzigd overgenomen door de linkse media in het Westen en nieuws websites. Het gaat niet alleen om het manipuleren van foto’s, maar ook om de schriftelijke berichten van het persbureau. Het gaat hier niet om per ongeluk gemaakte fouten maar heel bewuste keuze Israël te demoniseren. De verslaggeving is door deze figuren verworden tot een wapen dat ze ter beschikking stellen aan de kant die hun voorkeur geniet. En de lezer, gelooft alles wat ze krijgen voorgeschoteld. Anti-Israël propagandisten zijn de afgelopen decennia zo succesvol geweest dat het vandaag de dag mogelijk is om vrijwel elke beschuldiging tegen de Joodse staat te publiceren.

Babylonische afgodendienst in de kerk van Rome

 

In Openbaring 17:6 worden we bepaald bij “het geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde”.  De oorsprong daarvan vinden we in het begin van Gods Woord toen Adam en Eva het enige gebod dat God gaf overtraden:

 

Genesis 3: 4-5De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

 

De mens stierf geestelijk en dat resulteerde in de fysieke dood. Maar God had de mens lief en kwam met zijn reddingsplan wat het vermorzelen van de kop van satan betekende:

 

Genesis 3:15En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

 

Satan had een tegenzet: het geheimenis van Babylon. Satan, de vader van de leugen, had de mens de leugenachtige belofte gegeven als god te zullen zijn. Dat kwam tot uiting in de torenbouw van Babel: een wereld zonder God, waar iedereen denkt als god te zijn, maar terecht komt in het rijk van de duisternis: Babylon. Deze naam is verbonden met de stichter ervan: Nimrod, over wie we in Genesis 10 lezen:

 

Genesis 10:8-9 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod.

 

Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham de eerste despoot, die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij’ vestigde, en zich daarbij tegenover God opstelde. Hij stamde af van het gevallen nageslacht van Kaïn. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij was de bouwer van Babel en "de grondlegger van alle koningschap en tirannie.” Hij regeerde over de steden Babel, en Erech, Akkad, Calne in het land Sinear. Volgens Genesis 10:11 trok hij later op naar Assur waar hij de steden Ninevé, Rehoboth, Ir (of Rehoboth-Ir), Kalach en Resen stichtte dan wel veroverde. Hij noemde Babel Bab-El, de poort van God: maar door een oordeel van God werd het spoedig gewijzigd in Babel wat “verwarring” betekent.

 

Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de ‘hemel’.

 

De toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. Hij wilde voor zichzelf een wereldnaam maken door de God aan te vallen. Nimrod was de meest onbeschaamde goddeloze figuur die de wereld ooit heeft gekend; iemand die er niet voor terugdeinsde om God in het aangezicht te slaan. De demonische geest van Nimrod keert terug in de antichrist en zijn vrouw Semiramis in de grote hoer Openbaring 17. Door de spraakverwarring kreeg Nimrod later een groot aantal andere namen.

Een van de mysterievormen van Nimrod was die van een vis. In deze vorm werd Nimrod bekend als de geheimzinnige visgod "Oannes" en “Dagon” bij de Filistijnen (Richteren 16:21-30; I Samuel 5:5-6).Oude monumenten laten Nimrod/Dagon zien als half man half vis. Of een mens met een mijter op het hoofd en daaraan vast een soort vissenlichaam. Berossus de Babylonische priester, historicus en sterrenkundige, vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze visgod vonden. Het Dogonvolk in het Afrikaanse Mali kennen ook een goddelijk wezen met een vissenkop die zij "Nommo" noemen. Deze Nommo worden door de Dogon de "Instructeurs" en de "Meesters uit het water" genoemd. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oannes. Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede.

  Oannes op een Assyrische rol

Later werd het lichaam van de vis achterwege gelaten en alleen de viskop als mijter gebruikt. Op verschillende munten van Malta wordt deze god vertoond zonder het vissenlichaam, met alleen de viskop-mijter die overbleef. Vanuit Babel werd deze Oannes tenslotte populair bij vele volken, zelfs bij de Maya’s in Midden Amerika. Een zeer succesvolle weg liep naar Rome waar tegenwoordig de "bek" van de visgod nog is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen.

Openbaring 17 (deel 12)

Een Babylonische overlevering vertelt dat Nimrod was getrouwd met Semiramis. Volgens een Babylonische overlevering beheerde zij een herberg. Joodse verhalen vertellen dat zij een bordeelhoudster was. Zij zou als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren zijn. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Volgens de overlevering was Semiramis een machtige vrouw die samen met haar man de grote Pagan-religie stichtte. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, precies dat is ook van toepassing op de kerk van Rome.” De riten van deze godsdienst waren geheim. Alleen de ingewijden mochten haar geheimen kennen.

Het was satans poging om de mensheid om de tuin te leiden met een imitatie, die zo lijkt op Gods waarheid, dat zij het echte zaad van de vrouw niet zou herkennen als Hij zou komen in de volheid der tijden. Bouwend op de oeroude belofte van het Zaad van de vrouw dat eens zou komen, zou zij op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van de “zon-god” Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen. Semiramis zou op 25 maart (Ishtar/Pasen) zwanger zijn geraakt en precies negen maanden later op 25 december een zoon ter wereld hebben gebracht, die in het Soemerisch Ninus genoemd werd. Zij vertelde dat het kind een reïncarnatie was van Nimrod, eveneens geboren op 25 december.

Maria en Jezus/Yeshua? Nee, dit is een afbeelding van Isis en Horus en gaat terug op de “Koningin des Hemels” Semiramis en Tammuz in Babylon. Let op de twaalf sterren; die zijn thans terug te zien in de vlag van Europa.

Het was volgens de mysteriën van Babel een prachtige ‘zoon’, schoon van gestalte. Toen zij hem aan het volk toonde, werd hij begroet als de beloofde verlosser. Door het baren van dit ‘onbevlekte kind’ verkreeg Semiramis de titel ‘Koningin des hemels’. De profeet Jeremia waarschuwt heftig voor haar:

 

Jeremia 7:18 “De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.”

 

Jeremia 44:17 “…maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem; toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed.”

Het mag duidelijk zijn dat Jeremia met ‘koningin des hemels’ nooit Maria bedoeld kan hebben. In de eerste eeuwen werd Maria alleen gezien als de moeder van Jezus en niet meer dan dat. In de wortels van het christendom was er geen sprake van Maria verering, dat is pas later ontstaan.

Semimaris is als Chaldese ‘koningin van de hemel’ duidelijk een beeld van de hoer op het beest bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij, zoals Openbaring 17:4 haar omschrijft. Dit religieuze systeem werkt nu nog steeds door en zal dat ook  blijven doen tot aan het eind der tijden, waarin het geheimenis volledig geopenbaard zal worden.

 

2 Corinthiërs 4:4 “…ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

 

En dat brengt ons weer bij Openbaring 17. De tijd van de ontsluiering van dit geheimenis lijkt te zijn aangebroken. Het gaat om de eerder genoemde strijd die begon in Genesis 3:15. Deze strijd zal tot zijn hoogtepunt komen. Het zaad van de vrouw zal zijn vervulling vinden in Yeshua HaMashiach en Zijn gemeente. Het zaad van de slang vindt zijn weg in het Babylon van Nimrod dat uitloopt op het ‘geheimenis van Babylon’. Satan introduceerde een religieus systeem dat hij in bepaald opzicht erg veel doet lijken op Gods plan en dat, voor wie niet vanuit Gods Woord leeft,  niet is te onderscheiden.

 

Matthéüs 24: 5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.”

 

Na de geboorte van Ninus genoemd gaf Semiramis de bevolking van Babylon de opdracht een boom uit het bos te halen en die te versieren. Opvallend bij dit verhaal is dat de hoofdlijnen bijzonder veel overeenkomst vertonen met de geboorte van Jezus/Yeshua. De vrouw is een maagd die op bovennatuurlijke wijze een zoon ontving. De zoon stierf op gewelddadige wijze. Echter, als ‘god’ kwam hij tot nieuw leven. Kenmerkend is het geloof dat zowel de godin, als de zon en/of de vadergod, na hun aardse leven ergens in de hemel verkeren. In de Bijbel is Ninus bekend als Tammuz en bij de Egyptenaren als Horus. Het was deze Tammuz tegen wiens aanbidding Ezechiël protesteerde ten tijde van de ballingschap:

Ezechiël 8:14 “Daarop bracht Hij mij naar de ingang der poort van het huis des Heren aan de noordzijde; en zie, daar zaten vrouwen, die Tammuz beweenden.”

Semiramis was ook degene die duizenden mensen liet offeren door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Haar methode van kruisigen werd later door de Romeinen overgenomen. De brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, die bekend stond als Moloch.

Moloch cultus

Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geborene zonen van Babylon in werden gegooid. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd. Het geluid van trommels en tamboerijnen overstemde het geschreeuw van de geofferde kinderen. 

De bewoners van Babylon maakten een “wens lijst” voor Moloch en plaatsten deze met hun baby’s in de armen van Moloch om levend te worden verbrand. Zij geloofden dat bij het offeren van hun baby’s aan deze god op de 25ste december, zij alles zouden ontvangen wat ze maar wensten in het jaar dat zou komen.

Het Moloch ritueel zoals dat plaatsvond in Babel, wordt jaarlijks nagebootst in Californië wanneer de occulte Bohemian Grove daar bijeenkomt. De Bohemian Club is gevestigd in Sonoma County ten noorden van San Francisco dicht bij het gehucht Monte Rio bij de Russische rivier. Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika’s belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers en mediabaronnen bijeen. De vroegere Amerikaanse president Herbert Hoover noemde de bijeenkomst van de Grove eens De grootste mannenparty op aarde. Onder de leden bevinden zich figuren wiens namen ook steeds bij de diverse verschillende Nieuwe Wereld Orde organisaties opduiken. 

De club telt 2600 mannelijke leden waarvan het overgrote deel https://pics.me.me/bohemian-grove-because-its-perfectly-normal-for-the-worlds-elite-12690194.pngjaarlijks de Grove bezoekt en afhankelijk van hun status gasten mogen uitnodigen. Ieder jaar spoeden ze met genodigden in hun kielzog, naar de Grove. In 1992 was Michaël Gorbatsjov aanwezig. De leden worden over 122 dorpjes verspreid die namen dragen als De Schedelhoofden, De verloren Engelen, Het eilandenrijk van Aves, Het uilennest en de Zon aanbidders. Dorpsleden nodigen elkaar uit voor het vieren van kamppartijen. Ze organiseren commerciële vergaderingen en bespreken politieke kwesties. Onderzoeker en auteur Don Eichelberger omschreef de Grove als een plek waar de slechtste ideeën naar boven kunnen komen. Hier komt de Elite tezamen die achter de schermen aan het werk zijn om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel.

Vervolg Babylonische afgodendienst

 

Doordat Semiramis een goddelijke status had meegekregen ontstond de basis van de "Moeder/kind cultus”, waarin de moeder een steeds belangrijker rol ging vervullen. In het Latijn werd het als ‘Mea Domina’ (Madonna)vertaald. De cultus rond haar persoon verspreidde zich vanuit Babylon over de hele wereld. Door de spraakverwarring zijn bij veel volken Nimrod en Semiramis en het kind Ninus/Tammuz bekend onder verschillende benamingen. In elke cultus valt op dat zij als moeder meer eer ontvangt dan de goddelijke zoon en zijn vader. Bijzonder is wel dat het verhaal van de onbevlekte geboorte bij allemaal gelijk is. De beeltenis van de koningin des hemels met de baby in haar armen was overal hetzelfde. Semiramis wordt onder meer gekarakteriseerd als Koningin des hemels, Moedergodin, en Grote Moeder.

 

Het werd de mysteriegodsdienst van Phoenicië, en door de Phoeniciërs werd het naar de einden der aarde gebracht. In Egypte was het Isis met zoon Horus; Thea en Zeus (Kreta); Cybele en Deoius (Klein-Azië); Divaki en Krishna en Isi en haar zoon Iswara (India); (dat is vandaag nog zo) , Venus en Cupido in Italië. In het oude Rome stonden zij bekend als Fortuna en Jupiter, Aphrodite en Eros in Griekenland alsook Irene de godin van de vrede met de kleine Plutus in haar armen. In China tenslotte kende men haar als Shing Moo, de heilige moeder, afgebeeld met een kind in haar armen en een stralenkrans rond haar hoofd.

 

Binnen 1000 jaar was de Babylonische afgodendienst een wereldgodsdienst geworden. Oude geschriften, beelden, tekeningen en afgodenbeelden laten één en dezelfde vrouw zien, Semiramis. De Rooms-katholieke missionarissen waren verbaasd te ontdekken dat zelfs in Zuid-Amerika, Tibet, China en Japan een tegenhanger van de Madonna en haar kind, toegewijd werd aanbeden alsof ze in Rome zelf waren. Zij dachten dat andere zendelingen hen voor waren geweest. Semiramis stond in het vaandel van alle Assyrische vorsten, en werd tevens het favoriete object van aanbidding en geleidelijk aan tot "moeder der goden" en "Koningin des Hemels." In deze rollen stond zij onder meer bekend als Artemis, Astharoth, Asjtarte (Isjtar), de hemelse Afrodite of Venus, en de Egyptische Isis. Zo werd zij de heilige moeder, de grote hemelse beschermvrouwe, de bron van voorspoed voor allen die onder Nimrods banier leefden.

 

Semiramis heeft als vrouw van Nimrod een grote invloed gehad op de mythologie en daarmee op de godsdiensten wereldwijd. Zij staat bekend als de stichtster van de Babylonische mysteriën en als eerste hogepriesteres van het afgodendom. Het is verbazingwekkend wat de oude godsdienst van Babel aan cultus vertoonde. Verschillende gebruiken zijn vandaag terug te vinden in de verschillende godsdiensten. De Rooms katholieke Kerk (en later de Grieks-orthodoxe kerken) bevatten vele elementen uit de Babylonische afgoderij.

 

De Moederverering, bidden met een kralenketting; het branden van kaarsen; monniken en nonnensysteem en priesterklassen. Zo werd Babel de bron van de afgoderij en de moeder van elk heidens systeem in de wereld. Ook de islam maakt daar onderdeel van uit. De mysteriegodsdienst die in Babel haar oorsprong vond verspreidde zich in verschillende vormen over de aarde en zal binnen afzienbare tijd tot volledige ontplooiing komen in het Babylon van de eindtijd.

 

Toen de stad en de tempels in Babel werden verwoest, vluchtte de hogepriester met een groep ingewijden met beelden en al naar Pergamum, waar het symbool van de slang werd opgericht als het beeld van de verborgen wijsheid. Daarvandaan staken ze later de zee over en emigreerden naar Italië waar zij zich vestigden op de Etruskische vlakte. Daar werd de oude cultus gepropageerd onder de naam van de Etruskische Mysteriën en tenslotte werd Rome het hoofdkwartier van de Babylonische afgodendienst. De voornaamste priesters droegen mijters in de vorm van een vissenkop ter ere van Oannes, de visgod. De mijter is volkomen onbekend in Gods Woord. Jezus/Yeshua, en zijn apostelen hebben nooit een mijter gedragen en ook Aäron en de hogepriesters niet.

 

Via de Etrusken van Lydia kwam de Babylonische afgodendienst het Romeinse Rijk binnen waar het vervolgens grote invloed uitoefende op de religieuze ontwikkeling aldaar. Hier ontwikkelde zich ook de Babylonische "Priester-Orde" een stelsel dat beweert de hoogste wijsheid en de meest goddelijke geheimen te bezitten. Aan het hoofd van deze priester beweging stond een hogepriester genaamd "Pontifex Maximus", wiens woord wet was. Toen de voornaamste priester zich in Rome had gevestigd nam hij deze titel aan en werd deze op zijn mijter afgedrukt. Hij droeg aan zijn hand een ring ter verering van de visgod Oannes. Toen Julius Caesar staatshoofd was geworden, werd hij gekozen tot Pontifex Maximus. In eerste instantie vervulde hij die functie bij de Etruskische Orde maar vanaf 63 v.Chr., werd hij tot Opperste Pontifex van de Babylonische Orde benoemd. Zo werd Caesar de eerste Romeinse keizer, hoofd van het Babylonische priesterschap en verenigde satan, Babel en Rome in één religieus systeem. Alexander Hislop schrijft in zijn bekende boek “The Two Babylons” uitvoerig dat de Rooms katholieke godsdienst in bijzonder veel opzichten teruggaat tot de Babylonische godsdienst.

De kerk van Rome bezit alle kenmerken van de Babylonische afgodendienst. Net zoals het Romeinse rijk, in de voorstelling van het beest, gekenmerkt wordt door de eigenschappen van voorgaande wereldrijken, zo zal ook de kerk van Rome in de eindtijd zich kenmerken door de Babylonische afgodendienst. De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren.

De titel Pontifex Maximus werd van toen af aan gedragen door alle Romeinse keizers tot aan Constantijn de Grote, die tegelijkertijd hoofd van de kerk en hogepriester van de heidenen was! De titel werd later overgedragen op de bisschoppen van Rome en wordt tot op heden gedragen door de paus, die aldus verklaard is niet de opvolger te zijn van de visser-apostel Petrus, maar de directe opvolger van de hogepriester van de Babylonische mysteriën, en de dienaar van de vis-god Dagon.

In 376 n.Chr., weigerde keizer Gratianus deze rol. Zijn opvolger werd Damasus, de bisschop van de Kerk van Rome. Dat duurde twee jaar en toen ging de functie over naar de leider van de hele Roomse-kerk en werd deze hoofd van de Babylonische orde. De titel werd later overgedragen op de bisschoppen van Rome en wordt thans gedragen door ‘paus’ Jezuïet Franciscus. Naast de Rooms-katholieke kerken zijn de protestantse kerken ontstaan, die echter over het algemeen uit haar zijn voortgekomen en daardoor ook nog tal van Babylonische elementen hebben, waarvan niets in de Bijbel terug te vinden is.

Niet alleen de mijters van Babylon werden populair in Rome, maar het gehele religieuze systeem zo schrijft Ralph Woodrow in Babylon Mystery Religion. Deskundigen hebben vastgesteld dat nagenoeg alle op aarde voorkomende godsdiensten zijn afgeleid van de in Babel begonnen afgodendienst. Zo blijkt het Hindoeïsme te zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Babylonische Pantheïsme. Het Boeddhisme op haar beurt is weer ontstaan uit het Hindoeïsme. Zo zijn alle religies, behalve het Judaïsme ontstaan in het oude Babel.

Al spoedig begonnen de Babylonische riten zich in de Roomse-kerk te manifesteren en werd de verering van heiligen, engelen, beelden, relikwieën, heilig water, en de verering van de Maagd Maria ingesteld. Dat gebeurde in 381 n. Chr. Vanaf die tijd speelt de Babylonische "Moeder/kind" cultus een overheersende rol in de kerk van Rome. Vanaf het begin werd er gebruik gemaakt van de term "Moeder Gods", moeder van allen, vervangster van Eva. Al deze titels zijn echter nergens in de Bijbel terug te vinden. Desondanks werd Maria de "Koningin des hemels", hoger dan alle heiligen. Slechts God is meer dan zij! In 1954 herhaalde paus Pius XII nog eens dat Maria officieel tot "Koningin des hemels" was benoemd. Maar op basis van de uitspraak van Jezus/Yeshua: ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door mij’(Johannes 14:6), werd er geen andere middelaar (ster) getolereerd.

Openbaring 17 (deel 13)

Zoals gezegd verspreidde de Babylonische afgodendienst zich naar alle richtingen over de aarde. In het oude Perzische-rijk werd het bekend als het Mithraïsme. Dit religieuze systeem werd geleid door een hogepriester die men "Pater Patrum" noemde, wat betekend "Vader der Vaderen". Via Perzië kwam deze tak van de Babylonische afgodendienst uiteindelijk ook in Rome terecht. En zo werd het hoofd van de kerk van Rome Papa, Pope of Paus. Zoals bekend draagt de paus ook de titel van heilige vader. Dat is dezelfde titel waar Jezus/Yeshua God de Vader mee aansprak in het hoge priesterlijk gebed.

Mattheüs 23: 9En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.”

Johannes 17:11 “En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam…”

Het toe-eigenen van deze naam door een mens is ronduit godslasterlijk. En of deze titel nog niet genoeg is noemt men de paus ook nog eens de plaatsbekleder van Jezus/Yeshua op aarde. Dat staat ook in zijn mijter; "Vicarius Filii Dei", plaatsvervanger van de Zoon van God. Het wemelt van de websites op internet waarin dit Vicarius Filii Dei vereenzelvigd wordt met het getal van het beest 666. Verder noemt men de paus ook nog de opvolger van Petrus. Paus Innocentius III (1198-1216) verklaarde het volgende ,,De Here heeft Petrus niet slechts de kerk, maar de gehele wereld te regeren gegeven. Zoals voor Christus alle knie moet buigen, zo moeten allen ook de Petrus van de Rooms-katholieke kerk gehoorzamen. De vorsten van deze aarde moeten niet menen recht tot regeren te hebben, wanneer zij Petrus en zijn opvolgers niet eerbiedig dienen.” .” We zien hier weer de vrouw op het beest genoemd in Openbaring 17:3.

Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek, verschaft Rome de kerkelijke juridische basis waarvan de grondslag is gebaseerd op goddelijke rechten. Jezus/Yeshua heeft Zijn macht overgedragen aan Petrus en diens opvolgers om als Diens plaatsbekleder- en dus als God op aarde- te regeren. Volgens het canonieke recht neemt de paus de eerste plaats in de wereld in en is er geen enkele instantie die hem ter verantwoording kan roepen. Hij is de vader der vorsten en koningen, regeerder van de wereld.

In die hoedanigheid presenteert ‘paus’ Franciscus zich ook vandaag aan de wereld. Het is voor niemand een geheim hoe groot de invloed van de Rooms-katholieke kerk in de wereld is. De wereld van vandaag telt ca 1.2 miljard mensen die zich rooms-katholiek noemen, verdeeld over bijna alle landen van de aarde.

De Mariaverering in de Roomse-kerk heeft zich ontwikkeld tot een bron van demonische activiteit en demonische gebondenheid. Met name paus Johannes Paulus II stond bekend als een zeer fanatieke Maria-vereerder. Dat bleek nog eens toen hij de hele wereld opdroeg aan Maria. Tijdens een mis voor honderdduizenden toehoorders in, Polen bad hij tot de Maagd Maria om religieuze vrijheid voor de wereld. Niet alleen Maria wordt aangeroepen maar ook allerlei heiligen. De Bijbel leert dat de mens niet mag bidden tot overleden personen maar alleen tot God, door Zijn Zoon Jezus/Yeshua.

Johannes Paulus II

Er is geen woord in de Bijbel, dat de aanbidding van Maria rechtvaardigt, of dat ze de redster van zondaars, de moeder van alle gelovigen, dan wel dat ze de moeder der kerk is. Ook niet, dat ze na haar dood opgestaan zou zijn en in glorie naar de hemel gevoerd werd. Dit alles wordt wèl gevonden in de Babylonische afgodendienst. Maria is daarom volledig ten onrechte verheven tot ‘de moeder aller gelovigen’, terwijl de Bijbel daar met geen woord over spreekt. Rome heeft de wereld alvast in provincies ingedeeld omdat men van mening is dat de hele wereld hen toebehoort. Sir Georg Sinclair van Ulbster zegt: ‘Het Romanisme is een verfijnd systeem van verchristelijkt heidendom en het verschilt voornamelijk van zijn prototype daarin, dat het verraderlijker, wreder en intoleranter is.’ 

Ook is er in de kerk van Rome plaats voor heiligenverering, in het bijzonder voor de Maria devotie en verering. De basis voor de heiligenverering in de roomse kerk is de visie op genade. Volgens Rome is de genade iets binnen in de mens. De Bijbel leert geen heiligenverering of voorspraak bij heiligen. De apostelen wijzen elke religieuze verering van mensen af, hetzij ze nog leven, hetzij ze reeds gestorven zijn. Nooit worden mensen in de tijd van de apostelen opgeroepen om te bidden tot overledenen. En nergens staat dat er overledenen vereerd moeten worden in de trant van ‘Bidt tot de heilige Petrus’, of ‘Vereer de heilige Moeder Gods’.Een bekend gegeven is ook dat Maria de gewoonte schijnt te hebben zo af en toe te verschijnen. De Rooms-katholieke kerk heeft een aantal van deze verschijningen als echt erkend. Maar het heeft er meer van weg dat satan hier een spel met de mensen speelt.

De gruwelen en onreinheden in haar beker verwijzen naar haar afgoderijen. Naast de Mariaverering kent de kerk van Rome nog een heel scala aan andere gebruiken die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. Zo is de rozenkrans geen uitvinding van Rome maar een oud gebruik bij verschillende heidense godsdiensten waaronder het Hindoeïsme dat van origine ook uit de Babylonische afgodendienst afkomstig is. Ook de stralenkrans rond het hoofd van Maria, van Jezus/Yeshua en van de meeste heiligen, de nimbus, is nergens in de Bijbel terug te vinden. Wel is dit te zien in de afbeeldingen van goden en godinnen van Babylon. Zelfs "de Mis" ((die het onbloedige herofferen van Christus noemt) gaat geheel terug naar zijn Babylonische oorsprong. Dit geldt eveneens voor het gebruik van wierook en de kinderdoop. Dit zijn allemaal leringen, die in Babel ontstonden en niet in de Bijbel terug te vinden zijn. De geconsacreerde “hostie”, die het “lichaam van Christus” genoemd wordt en die aanbeden wordt als Christus, is een gruwel.

De monnikspij met kap is terug te vinden bij de duivelsaanbidders in het oude Chaldea en bij de aanbidding van Tammuz in het oude Babel. De profeet Ezechiël vertelt dat satan groot succes had met Tammuz om de tempel van God te verontreinigen:

Ezechiël 8:14-15 “Daarop bracht Hij mij naar de ingang der poort van het huis des Heren aan de noordzijde; en zie, daar zaten vrouwen, die Tammuz beweenden. Hij zeide tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien.

 

De kerk van Rome heeft steeds geprobeerd de politiek te beïnvloeden en daar is het behoorlijk in geslaagd. Rome heeft zich, door de geschiedenis heen, met de wereldleiders verbonden en zelf een grote eigen politieke macht ontplooid. In alle eeuwen van haar bestaan, heeft Rome een grote rol gespeeld in de wereldpolitiek. De invloed van Rome laat zich gelden over vele volken. Net zoals het Romeinse rijk, in de voorstelling van het beest, gekenmerkt wordt door de eigenschappen van voorgaande wereldrijken, zo draagt Rome door de eeuwen heen het kenmerk van de Babylonische afgodendienst. Rome pretendeert de ware bruid van Jezus/Yeshua te zijn maar heeft in werkelijkheid alle wereldse onreinheden en afgoderijen in zich opgenomen en Jezus/Yeshua verloochent. Dus zij is wat de Bijbel noemt: “de hoer”.

 

In deze kerk is de “Koningin des hemels” uit het oude Babylon herboren als een Roomse Madonna. Aanbidding die aan God de Vader toebehoort wordt aan Maria gegeven. Sprekend op een massabijeenkomst op 15 augustus 2012 zei de paus Benedictus XVI dat Maria’s hemelvaart “de mens kan helpen te leven in welzijn en hoop”. Hij zei dat Maria’s “lichaam en geest” in de hemel is gekroond tot Koningin des Hemels en daar “verenigd is met haar Zoon,”. Volgens Benedictus heeft Maria bij haar hemelvaart de gelovigen niet achter gelaten, maar is zij door haar positie in de hemel zelfs nader tot hen gekomen.”

 

Rome heeft overal de afgodendienst van de heidense volken overgenomen, aangepast en gekerstend, in plaats van die af te schaffen.Zelfs het kruis en het slaan van een kruisje is vele duizenden jaren ouder dan het christelijke tijdperk. Gods Woord geeft geen enkele aanwijzing voor het gebruik van het kruisteken. Wat nu genoemd wordt het Christelijk kruis, was oorspronkelijk helemaal geen Christelijk embleem. Het teken komt voort uit de mystieke "Tau" van de Egyptenaren en de "T", het initiaal van Tammuz. Het werd gebruikt in de Babylonische mysteriën met dezelfde magische bedoelingen als de Rooms-katholieke kerk die nu gebruikt. Het Kruisbeeld dat Paus Johannes Paulus II regelmatig bij zich droeg en ook in gebruik was bij Benedictus XVI, is geen traditioneel Kruisbeeld. Dit kruis staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt.

Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concillie weer in gebruik. Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus/Yeshua te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met Jezus/Yeshua van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan” de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet. Volgens hem is deze soort van crucifix een sinister symbool welke door satanisten in de 6e eeuw werd gebruikt.

De Vestaalse maagden van Rome droegen het op hun kleding of aan een ketting rond hun hals en veel Oudegyptische afbeeldingen tonen hetzelfde beeld. De lijst van heidense gebruiken is schier oneindig. Zo was ook de "Aflaat" die veelvuldig werd toegepast, niets anders dan een misleiding van hen die in zonde leefden hopend op vergeving na de dood terwijl ze beroofd werden van hun redding door Jezus/Yeshua. Dit is een ongelooflijke belediging van Gods genade, die Hij door het kruis van de Here Jezus heeft gebracht voor ieder mens.Ook heeft men de kerkelijke traditie gelijkgesteld met het gezag van Gods Woord en is het woord van de paus onfeilbaar geworden in zijn officiële uitspraken.

De geestelijke betekenis van Babel, haar  “mysterie”wordt uitgedrukt in de opperste godslastering, in de uiterste afgoderij, in grenzeloze eigendunk, hoogmoed,Godsverachting, hebzucht, magie en toverij, zoals dat in verschillende gedeelten bij de oude profeten tot uiting komt. Wat voor satan geldt, is ook van toepassing op Babel:

 

Jesaja 14:13-14 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

 

Jeremia 51:25 “Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het woord des Heren, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand…”

 

Naast de Rooms-Katholieke kerken zijn de protestantse kerken ontstaan, die voor een belangrijk deel uit haar zijn voortgekomen en dikwijls nog tal van heidense elementen hebben meegenomen, waardoor het mogelijk werd, dat deze thans via de Wereldraad van Kerken wegen bewandelen die helemaal niet in de Bijbel terug te vinden zijn.

De kruistochten

Iedereen kent de gevolgen van de kruistochten (1095 – 1271) waarbij ontelbare Joden en ook moslims werden afgeslacht. Op 27 november van het jaar 1095 hernam paus Urbanus II een project van paus Gregorius VII en riep op tot een kruistocht met alle desastreuze gevolgen voor Joden en moslims. Het antisemitisme floreerde al een tijd in Europa, en in de ogen van veel christenen waren de joden minstens zo goddeloos als de moslims. Zij hadden immers Jezus/Yeshua ontkend toen hij leefde, en het was een gangbare opvatting dat de joden de eigenlijke schuldigen waren aan Zijn’ dood aan het kruis. De Joden waren volgens de gangbare mening, de ‘Godsmoordenaars’, de vogelvrijen die iedereen mocht beroven en vermoorden. Paus Urbanus II maakte in een veld nabij Clermont een enorme mensenmenigte duidelijk waarom Jeruzalem moest worden ingenomen. Volgens hem werden de christelijke pelgrims verschrikkelijk gemarteld. Hij vertelde dat hun buik werd opengesneden, de ingewanden aan een stok werden geprikt waarna de stervende slachtoffers met een zweep gedwongen werden om rond een paal te lopen totdat de darmen er omheen gewikkeld waren. De gruwelpropaganda van de paus ontstak een religieus vuur bij de mensenmenigte. De pauselijke opdracht luidde: ,,Alle kruisvaarders moeten Joden, Saracenen en ketters op gelijke wijze haten, zoals je vijanden van God haat.”

Paus Urbanus II

Voor veel Europeanen was het de normaalste zaak van de wereld dat de joden bestreden moesten worden. Godfried van Bouillon, een van de belangrijkste leiders van de kruistocht en later de eerste regent van christelijk Jeruzalem, wilde dat elk spoor van het woord ‘Jood werd uitgewist”. Wie weerstand bood, zou alles worden ontnomen en worden “afgeslacht en de stad uit gegooid”, aldus Sigisbert.

Ridders, monniken en boeren, mensen zonder grond en zelfs vrouwen en kinderen die vervuld waren van religieuze haat gingen met de leuze ‘God wil het’ op weg naar het Heilige Land. Een tocht die door hen als een goddelijke openbaring werd gezien. Veel vrijwilligers waren geïnspireerd door lekenpredikers. Zij zagen het als hun plicht om de boodschap van de heilige oorlog te verspreiden, ieder op zijn manier. Ze dachten dat het een reis zou zijn van slechts enkele dagen, en hadden dientengevolge te weinig proviand bij zich. Om dit probleem op te lossen werden plaatsen waar Joden woonden geplunderd en de bevolking vermoord. Gevolgen had dit niet want de paus had namelijk een volle vrijlaat beloofd voor ieder die ‘de vijanden van het kruis’ de ‘Godmoordenaars’ doodde. De kruisridders beschouwden zichzelf als ‘wrekers van God’, en Joden en moslims waren Gods vijanden. Zelfs als nobele ridders probeerden massamoorden op Joden te voorkomen; was de door de kerk aangewakkerde volkswoede tegen de Joden niet te stuiten.

Tegen de goddelozen in het Heilige Land was ieder middel toegestaan. De ridders kenden slechts de wet van de sterkste! Overal waar ze kwamen lieten ze brandende Joodse wijken en huizen achter zich. Als joden voor de keuze werden gesteld om zich te bekeren of te sterven, beroofden veel joden zichzelf van het leven – een moeilijk besluit, want zelfmoord was volgens de Joodse wet een zware zonde. Veel mensen namen hun kinderen mee in de dood om ze te behoeden voor de vernedering en de gruwelijke moord waarmee de christelijke fanatici ze bedreigden. Op 20 mei was er in Worms vrijwel geen jood meer over. Net als in andere steden waar joden werden aangevallen grepen ook de burgers van Mainz die vredig zij aan zij met hun joodse buren hadden geleefd de kans aan om aan de gruwelen deel te nemen, uit wraak of uit jaloezie – of opgezweept door de alomtegenwoordige bloeddorstigheid. Paus Urbanus II deed alsof zijn neus bloedde. Ook al had het kruisvaardersleger honderden en misschien wel duizenden joodse levens op zijn geweten, de paus hield de ridders de hand boven het hoofd.

Op 15 juli 1099 viel Jeruzalem na bloedige gevechten en wreedheden, na een belegering van vijf weken in handen van de kruisridders waarbij tienduizenden Joden en ook moslims werden vermoord. Jeruzalem werd vervolgens tot heilige stad voor de christenen uitgeroepen. Tot op heden leiden deze slachtpartijen in naam van het christendom nog een steeds tot een trauma in de Joodse en islamitische wereld. Joden werden in synagogen opgesloten waarna die in brand werden gestoken. Toen er niemand meer was om om te brengen vielen de slachters op hun knieën en dankten de hemel voor de bevrijding van Jeruzalem uit de hand van de ongelovigen. God had het zo gewild!

De inname van Jeruzalem door de kruisvaarders, 15 juli 1099 (schilderij van Emile Signolo, 1847) Godfried van Bouillon dankt God in het bijzijn van Peter de Kluizenaar, een monnik die de leiding had over de eerste kruistocht.

 

Vervolging van Joden en gelovigen van Jezus/Yeshua

Rome is niet alleen een cultuur zonder God, het is tevens een cultuur van de dood. (Diverse onderstaande tekstdelen zijn citaten uit het boek van David I.Kertzer, In Gods naam.De katholieke kerk en de Jodenvervolging. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam. ISBN 90 5333 909 4.)

Wat een bloed heeft de kerk van Rome vergoten en wat een ellende hebben ze het Joodse volk aangedaan. Eeuw na eeuw waren de kinderen van Israël in tranen vanwege de wandaden van het pausdom jegens hen. Niemand is ooit in staat geweest het exacte aantal doden te tellen, maar het wordt door historici geschat op 50 miljoen mensen tussen 606 en het midden van de 19de eeuw. Van hoog tot laag was de Rooms-katholieke kerk doordrenkt met Jodenhaat. Het waren de pausen zelf, die met een fel katholiek antisemitisme de weg hielpen plaveien voor de nazi’s naar de Holocaust op de Joden. Achter alle schandalige moordpartijen is de ware geest van de Babylonische afgodendienst van de kerk Rome te zien.

Er is geen enkele kerk die in de loop der geschiedenis ook zoveel getuigen van Jezus/Yeshua om het leven heeft gebracht. De kerk van Rome heeft zich altijd uitdrukkelijk tegen godsdienstvrijheid verzet. Terechtstellingen van christenen werden bijkans tot een soort nationale sport. Bij sommige mensen werden de tongen uit de mond gerukt als ze in het openbaar hun liefde voor Jezus/Yeshua kenbaar maakten. Hele volksmassa’s jubelden als christenen voor de leeuwen werden geworpen. Andersdenkenden werden systematisch verbannen, vermoord door de Inquisitie uit naam van de “Koningin des Hemels”, met de Jezuïeten als de geheime kerkpolitie. En dat terwijl de pausen dachten met deze moordpartijen de wil van God te doen. De bisschoppen en pausen moordden, verminkten en deden juist alles wat kwaad was in de ogen van God. Zij leiden een leven, precies het tegenovergestelde van wat Gods Woord leert. De Jezuïetenorde groeide uit tot een geweldig apparaat om de wereldeconomie te beheersen, met grote banken en militaire macht. Ze gebruikten hekserij, trancemeditaties, tongentaal, hypnose, om Bijbelgetrouwe christenen te misleiden. Alles in Rome was en is Babel. De pausen uit het verleden hielden er soms complete legers op na.

Paus Innocentius III, (8 januari 1198 tot 16 juli 1216) beweerde, dat hij de “stedehouder van Jezus/Yeshua was- hoogste soeverein over kerk en wereld.” Onder diens leiding is meer bloed vergoten dan in welk ander tijdperk ook, met uitzondering van de tijd van de Reformatie. De bisschoppen en pausen moorden, verminkten en deden juist alles wat kwaad was in de ogen van God. Zij leiden een leven, precies het tegenovergestelde van wat Gods Woord leert.

De inquisitie die in haar standaard de psalmtekst had staan: ,,Sta op God van Uw rechtsgeding" was belast met de opsporing, het onderzoek en het straffen van volgelingen van Jezus /Yeshua, mensen die de afgodendienst van de roomse kliek doorzagen. Alleen al in de Bartholomeüs-nacht, toen de Hugenoten werden vervolgd, werden door een dekreet van de paus 20.000 christenen vermoord. De paus liet over deze moordpartij zelfs een herinneringsmedaille slaan!

In het boek Miller’s Church History beschrijft Andrew Miller hoe ook in Nederland gelovigen die het nog aandurfden de Bijbel te lezen, in opdracht van Rome werden gemarteld en gedood. Toen in het jaar 1567 de hertog van Alva naar de Nederlanden werd gezonden met een leger van vijftienduizend Spanjaarden en Italianen, was het hek helemaal van de dam. Houten kerken werden neergehaald en de balken in sommige plaatsen tot galgen omgebouwd waaraan de herder van zijn kudde werd opgehangen. Deze gruweldaden tegen Bijbelgelovigen vonden plaats over een periode van maar liefst veertig jaar. In het jaar 1567 hield het ‘concilie van bloed’, zoals het genoemd werd, haar eerste zitting. Het bloed vloeide vervolgens in stromen. Wagenmenners en schippers die mensen hielpen vluchten, werden zwaar gestraft.

Niemand mocht ontsnappen. Op de 19de februari 1568 vaardigde de inquisitie een decreet uit dat alle inwoners van de Nederlanden als ketters dienden te worden aangemerkt en gedood moesten worden ongeacht leeftijd of geslacht. Drie miljoen mensen - mannen, vrouwen en kinderen - werden veroordeeld tot het schavot. Achter deze schandalige moordpartijen is de ware geest van de Babylonische afgodendienst van de kerk Rome te zien. Gelijksoortige wreedheden werden ook toegepast op met name de indianen in Zuid-en Midden Amerika, en in delen van Azië.

Bartholomeüsnacht - François Dubois, ca, 1572-84

Babylon is niet alleen een cultuur zonder God, het is tevens een cultuur tegen Jezus/Yeshua. De hoerenwijn van Babylon, de gruwelen en onreinheden van haar ontucht, zijn gemengd met het bloed van de heiligen Gods en de getuigen van Jezus/Yeshua. Met bittere haat is zij vervuld tegen het lam en zijn volgelingen. De dienst van de ware God wordt in Babylon niet geduld en daarom is de cultuur van Babel, vanuit haar satanische oorsprong en verbonden aan de macht van het beest, de beschaming van alles wat God lastert, Hem veracht en Zijn kinderen en dienstknechten vervolgt en afslacht.

 

De gouden beker van Babylon is vol van het bloed der martelaren en is dronken van het bloed van de heiligen en van de getuigen van Jezus/Yeshua. Rome heeft door de eeuwen miljoenen echte gelovigen gedood. Maar wie is tegenwoordig nog op de hoogte van de moordpartijen uit het verleden? De kerkgeschiedenis vertelt niet dat de kerk duizenden wedergeboren gelovigen heeft gedood doormiddel van de vreselijkste methoden.Niet alleen zondigt de hoer zelf gruwelijk, maar haar grootste vermaak is haar hoereerders, de volken en hun heersers waardoor de hele wereld die immers “gemeenschap”met haar heeft, een hels karakter krijgt.Het oordeel over Babylon zal het einde betekenen van de hoerenmadan en de wereldse machten die haar wijn hebben gedronken.

 

 

Franklin ter Horst

 

Terug naar:  Inhoud