Het mysterie van de Georgia Guidestones

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 22 december 2006) (Laatste bewerking: 17 oktober 2022)


Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse Georgia stond een reusachtig granieten monument. Dit monument is op 6 juli 2022 voor een deel opgeblazen en de rest gesloopt.

 

De Georgia Guidestones

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan.

Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.


In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond.  De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel "The Age of Reason" (het tijdperk van de rede). De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen

 

 De ‘tien geboden’ op de stenen zijn;

 

  1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
  2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
  7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

 

Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.  Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en "het zoeken van harmonie met het oneindige" vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.

 

De boodschap op de stenen liep ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling.  Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter).Dit   is samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.

 

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Handvest voor de Aarde, duidt aan dat beide uit een gemeenschappelijke bron putten. De wereld gaat toe naar een wereld waarin het Beest de macht krijgt, Gods tegenstander die een beperkte tijd zal krijgen te regeren.

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om

(1)   de wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite "Depopulating the Earth" genoemd. (1) Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.

(2)   het milieubewustzijn te promoten,

(3)   een wereldregering op te zetten.

(4)   een nieuwe spiritualiteit te promoten (vernietiging van het joods-christelijke gedachtengoed)

 

De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde. De leiders hiervan worden geleidt door duistere geestelijke krachten. Als men de aard van deze duistere krachten niet verstaat, is het onmogelijk de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in deze wereld te begrijpen.Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. Dat geeft  aan de mate waarin de samenzweerders nu reeds de publieke opinie in Amerika onder controle hebben.

 

Het gat dat u ziet werd geboord in de middelste steen, zodat men hierdoor te allen tijde de noordpoolster kan zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument.  De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies.

Het gaat bij de NWO-samenzwering om een revolutionaire wereldmacht, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp. uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld "schreeuwt" nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden.

De doelstelling van satan is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de opkomst van zijn grote man, het beest de antichrist. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. De samenzweerders zijn achter de schermen aan het werk om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon.

De in Genesis 10:8-9-10 genoemde Nimrod was de eerste die na de zondvloed ‘een gewelddadig gezag en heerschappij vestigde, de eerste despoot, de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God.

Alziend oog doden

Als het duistere plan van de Elite gaat slagen dan zal het komende beest de wereld niet eens hoeven te dwingen om zijn merkteken te aanvaarden. De mensheid zal er zelfs wanhopig naar verlangen omdat men onwetend is van het lot dat dit met zich meebrengt. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God. God wil dat niemand verloren gaat.

Zijn woorden klinken na in Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 

 

Terug naar: Inhoud