Het lied der overwinnaars

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27 augustus 2018)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Openbaring 15:1-2 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd. En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.”

 

Johannes mag opnieuw een kijkje nemen in de hemel en ziet opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Al is de voorstelling van dit teken verschillend, de overeenkomst is vergelijkbaar met het teken van Openbaring 12:1-5 over de vrouw en de draak. Beide grote hemeltekenen laten zien dat in de hemel de geweldigste dingen bij wijze van spreken al gereed zijn, terwijl deze op aarde nog openbaar moeten worden. De overwinnaars zijn reeds voor de hemelse troon en het zijn de overwinnaars van het beest die God in zijn volkomen overwinning prijzen, Dit te weten vanuit het bestuderen van de Bijbel zal moed en troost geven aan de gelovigen die op aarde zijn. Intussen, zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, gaan de beesten nog vreselijk tekeer op aarde. Johannes ziet dus zeven engelen met de zeven laatste plagen verschijnen, waarmee aan de toorn van God een einde komt.

 

Galaten 4:26 “Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.”

 

De blauwdruk in de hemel is klaar en wordt nu uitgevoerd op aarde.

 

Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.”

 

De hier genoemde overwinnaars leven tijdens de Grote verdrukking op aarde. Zij weigerden aan de afgoderij van de antichrist en de valse profeet mee te doen en zullen dat met de dood moeten bekopen. Zij staan aan een zee van glas met vuur vermengd en hebben citers van God gekregen. Het feit dat zij juist daar staan wijst erop, dat zij hier gereinigd en geheiligd zijn. De glazen zee is het symbool van reinheid en harmonie. Johannes zag de overwinnaars van de antichrist, zijn beeld en het getal van zijn naam. Zij bevinden zich hier in de hemel.

Johannes ziet de glazen zee vermengd met vuur. Dat doet denken aan de vervulling van die prachtige belofte in Jesaja:

Jesaja 43: 2Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.”

De Glazen Zee wordt ook genoemd in Openbaring 4:6 en Openbaring 15:2, waar Johannes door een geopende deur in de hemel een blik krijgt op de majesteitelijke troon van de Allerhoogste. 

Openbaring 4:6 “En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.”

De Heerlijkheid, door hem gezien, kan Johannes slechts, tot uitdrukking brengen in aardse bewoordingen, die ontoereikend zijn om de grootheid en schoonheid van de hemelse dingen weer te geven. Zo zag hij voor de troon iets, dat hij vergelijkt met een 'glazen zee' kristal gelijk’. De gegoten zee is evenals het wasvat in de tabernakel, een afbeelding van de hemelse zee.

Degenen die standvastig blijken en die hun geloof moesten betalen met hun leven, staan bij de glazen zee, waarvan het “glas” met vuur is vermengd, symbool voor de vurige en louterende beproevingen, die de gelovigen op aarde hebben doorgemaakt. De glazen zee behoort tot de directe omgeving van de troon van God in de hemel. Er is natuurlijk geen sprake van een echte zee van glas, maar iets dat daarop lijkt, omdat de reiniging overbodig geworden is. Aan deze ‘zee’ staan de overwinnaars, dat zijn zij die de martelaarsdood gekend hebben en langs die ‘weg’ tot de opstanding zijn gekomen. Het gaat om overwinnaars, om hemelse heiligen zowel uit Israël als uit de volken die tijdens de grote verdrukking gestorven zijn. Het gaat hier om een allerlaatste groep van gelovigen voor wie eveneens een hemelse heerlijkheid is weggelegd. Want het overblijfsel van de volken op aarde, dat door Gods genade zal overleven, zal op aarde de knie buigen voor de Koning der koningen, als zij Zijn gerechtigheid eindelijk ervaren hebben. Wat op een nederlaag leek was in werkelijkheid een overwinning. Zij hebben het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam (666) overwonnen. Dit in de kracht van Jezus/Yeshua, de Enige die satan kon overwinnen.

Het gaat hier om een allerlaatste groep van gelovigen voor wie eveneens een hemelse heerlijkheid is weggelegd. Want het overblijfsel van de volken op aarde, dat door Gods genade zal overleven, zal op aarde de knie buigen voor de Koning der koningen, als zij Zijn gerechtigheid eindelijk ervaren hebben. Wat op een nederlaag leek was in werkelijkheid een overwinning:

Hebreeën 2:14 “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.”

Jesaja 53:12  Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

 

Romeinen 6:5  Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding.”

De overwinnaars van het beest aan de glazen zee bevinden zich in de rust van de troon Gods. Wat er zich ook gaat voltrekken op aarde- en dat zijn de laatste, alomvattende gerichten die verbijsterend en onvoorstelbaar zullen zijn- de glazen zee is het beeld van volkomen rust en vrede. Chronologisch gezien zal hun opstanding pas in Openbaring 20:4 plaatsvinden.

Ook is er opnieuw sprake van vier levende wezens. Deze waren ook al te zien in Openbaring 4:6-8. Toen al werd duidelijk dat de glazen zee hoorde bij de tempel, zoals dit ook in de tempel van Salomo het geval was. Daar was het een speciale naam voor het koperen wasvat dat voor de ingang naar het Heilige stond.

Exodus 30:18Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen.”

 

Ezechiël 1:5  En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens…”

 

Voor meer informatie over het koperen wasvat, zie het vervolg van Ezechiël 1:5.

 

Koperen wasvat uit de tempelperiode van Salomo.

Het koperen wasvat in de tabernakel en de koperen “zee” in de tempel dienden voor reiniging van de priesters. Zij moesten daar in hun dagelijkse dienst hun handen en voeten in wassen. De “glazen zee” kan daarvoor niet dienen. Van reiniging is geen sprake meer. De overwinnaars zijn gereinigd en gered en zij hebben geen reiniging meer nodig.

De deuren van het hemelse heiligdom, het tempelgebouw dus, zijn voor Johannes open gegaan. De aandacht wordt hier niet gericht op de troon, het symbool van Gods regeringsmacht, maar op de tempel, de plaats van Gods heilige tegenwoordigheid. De hemelse symbolen verwijzen “naar de tabernakel in de woestijn, naar Gods trouw aan zijn beloften, naar Zijn trouw jegens de rechtvaardigen.

 

Het woord tabernakel geeft aan dat God bij de mensen wil wonen. Daar was de grondwet in de vorm van twee stenen tafelen met daarop de tien geboden, die zich in de ark in het Heilige der Heiligen bevonden. De geboden van God, aan Mozes bekend gemaakt, volgens welke Hij niet alleen het weerspannige Israël, maar ook de hele wereld zal oordelen. De “Tien Woorden” vormen de maatstaf waarmee God de wereld zal oordelen.

 

Deuteronomium 10:2 “…dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen.”

 

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. (Op. 1:2)

 

Dat de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend, is om de toorn van God over de schuldige mensheid uit te storten.

 

Het uit 1768 stammende perkament van Jekuthiel Sofer over de Tien geboden, ter versiering van de Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam.

 

In Hebreeën staat dat de aardse tabernakel een afbeelding en afschaduwing is van het hemelse:

 

Hebreeën 8:5 “Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.”

 

Hebreeën 9:24Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen…”

 

De hemelse tempel vult zich straks nog met rook vanwege de ontzagwekkende kracht die God zal openbaren in de zeven laatste plagen. Daarover meer in Openbaring 16

Een andere verklaring voor de glazen zee is dat het een voorstelling is van de zuiverheid van Gods oordelen, voor een ieder doorzichtig in zijn rechtvaardigheid. Geen spoor van wreedheid en onrecht, voor wie uiteindelijk de afloop ziet. Deze verklaring houdt verband met het loflied dat de overwinnaars zingen: “rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen…Gij alleen zijt heilig…”. (Openbaring 15:3)

De boosheid van God gaat direct vooraf aan de ‘toorn van het Lam’. In Openbaring 6:16 dachten de mensen dat de toorn van het Lam toen al gekomen was, maar die zal pas openbaar worden wanneer het Lam in eigen persoon uit de hemel zal komen. Tot op dat moment gaat het nog steeds om de boosheid van God zoals die zich openbaart tijdens de Grote Verdrukking. Na de omschrijving van de maai-en de persgerichten volgt nu weer een voor de gelovigen troostrijke adempauze. Zoals steeds is het meest wezenlijke hiervan de lofprijzing van de overwinnaars. Deze bemoediging voor de gelovigen wordt weliswaar voorafgegaan door een groot en wonderbaar teken in de hemel, dat de laatste gerichten aankondigt, maar ook dat het hemelteken troost en bemoediging bevat. Het hele eindoordeel van de zeven schalen maakt definitief een einde aan de gevolgen van de zondeval.

Want het is de indeling van het gerichtproces dat een definitief einde maakt aan alle ongerechtigheid door het bewind van het beest.

Het begrip “wonderbaarlijk” is eigenlijk de sleutel tot alles wat er verder gaat gebeuren, in de zin van: verbijsterend, onvoorstelbaar. De oordelen van de zeven zegels waren nog gematigd en indirect, maar hier zijn ze zo hevig geworden dat de mensen wel moeten inzien dat dit de directe gevolgen zijn van Gods heilige toorn. Wat Johannes te zien krijgt maakt een enorme indruk op hem.

De schalen werken niet als de zegel-en bazuingerichten door de hele eindtijd, maar zij beginnen pas als het allerlaatste stadium van de eindgerichten zal zijn ingegaan. In deze laatste plagen wordt namelijk de toorn van God voleindigd.

Tot slot gaat hier om de laatste oordelen. Het zijn voor Johannes de grootste die hij tot dusver gezien heeft. Er gaat een enorme dreiging van uit. Het teken laat de voltrekking van de oordelen zien die hierna uit de zeven schalen komen. Toch zag hij het alsof het op dat moment ook echt gebeurde. Dit hoofdstuk is de openingsceremonie voordat de zeven schalen met Gods toorn over de aarde uitgestort worden. Allen die nu op aarde leven, zullen onder het definitieve oordeel van God vallen. Er is geen redding meer voor hen mogelijk! Opmerkelijk is het, dat terwijl dit hoofdstuk de inleiding is op de laatste serie van Gods oordelen, de toorn van God, het begint met een lofprijzing voor God. De volheid van Gods toorn zal vallen op allen die de eindoordelen ondergaan. Dit heeft betrekking op allen die niet door het bloed van het Lam verzoend zijn. God is Zijn liefde volkomen, maar niet minder in Zijn toorn! Zoals Hij in Zijn liefde geheel en al God is, zo is Hij dat ook in Zijn toorn.

De gelovigen zijn echter niet tot toorn gesteld:

1 Thessalonicenzen 5:9 “…want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus…”

2 Thessalonicen 2:13Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.”

 

Jesaja 31:4Want zo zegt de Here tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwejong over zijn prooi gromt – de ganse schare der herders wordt tegen hem samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier – zo zal de Here der heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel…”

 

Deel 2

Openbaring 15:3-4En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.”

Het lied dat hier in de hemel gezongen wordt, wordt 'het lied van Mozes en het lied van het Lam' genoemd. Het lied ziet vooruit op de overwinning over het rijk van het beest en het Babylonische systeem in de eindtijd. Het lied wordt gezongen door een bijzonder koor, dat bestaat uit gelovigen die het merkteken van het beest hebben geweigerd, en die het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden. Het is hetzelfde verlossingslied als dat wat onder leiding van Mozes aan de oever van de Schelfzee gezongen werd door de stammen van Israël na de wonderbare uitredding door de Schelfzee.

Ook de Israëlieten zijn destijds als het ware door de dood heen door God verlost van de macht van de Farao. De Farao is een beeld van de antichrist. Hij moest zijn meerdere erkennen in de God van Israël en datzelfde zal straks ook met de antichrist gebeuren.

Het lied dat gezongen wordt is een machtig lied van overwinning. Het is opmerkelijk dat het eerste lied in de Bijbel dat van Mozes is en dat het laatste lied dat erin vermeld wordt, eveneens van Mozes is.

Steeds als er een overwinning valt te vieren komt ’het lied van Mozes’ ter sprake. Er zijn in de Bijbel twee liederen van Mozes. De eerste in Exodus:

Exodus 15:1 t/m 6  Toen zong Mozes met de Israëlieten de Here dit lied en zij zeiden: Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.De Here is mijn kracht en mijn psalm,Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik. De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld.Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen.

Voor de rest van het lied zie Exodus 15:7 t/m18.

Het tweede lied staat in Deuteronomium en heeft betrekking op de intocht in het beloofde land. Uit deze tekst blijkt die het lied profetisch is verbonden met het lied aan de glazen zee.

Deuteronomium 31: 19-20-21Nu dan, schrijf dit lied op en leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen, opdat dit lied Mij tot getuige zij tegen de Israëlieten. Want Ik zal hen naar het land brengen, dat Ik hun vaderen onder ede beloofd heb, vloeiende van melk en honig; zij zullen eten en verzadigd en vet worden, maar zij zullen zich tot andere goden wenden en die dienen; Mij echter zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken. Wanneer dan vele rampen en benauwdheden hen treffen, dan zal dit lied tegen hen getuigenis afleggen, want het zal in de mond van hun nageslacht niet verstommen. Immers, Ik ken de gezindheid die zij heden koesteren, voordat Ik hen breng naar het land, dat Ik hun onder ede beloofd heb.

Al mag de antichrist op aarde zijn grootste woede nog openbaren, al staat Babylon nog overeind als een gruwelijke godslastering, al moeten alle zeven plagen nog komen, in de hemel is alles al in gereedheid gebracht voor de terugkomst Jezus/Yeshua. Het Lam blijkt zonder enige moeite de draak en de beesten te overwinnen. Het overwinningslied grijpt ook vooruit op het oordeel over de beestmensen en het heersen van Jezus/Yeshua over de volken met een ijzeren scepter. Zoals alles steeds in het boek Openbaring onthuld wordt, zo zijn ook de gerichten op aarde in hoge mate onthullend. Niemand twijfelt tijdens de laatste grote gerichten nog aan het bestaan van God. Ze zullen allemaal met Hem geconfronteerd worden.

De overwinnaars zingen niet alleen het lied van Mozes maar ook het lied van het Lam. Het Lam is immers het middel waardoor de kinderen van Israël verlost werden en waardoor ook alle gelovigen verlost worden. Zoals Mozes met het volk zong van de overwinning die God gegeven had over Israëls vijanden, zo zingen de overwinnaars bij de glazen zee nu ook van de overwinning die God hun gegeven heeft. Het lied van Mozes verwees naar het verleden; het lied van het Lam verwijst naar verleden en toekomst. Dat is: naar kruis en open graf, maar ook naar het aanbreken van het Messiaanse vrederijk. Dan gaat dit lied in vervulling en zullen alle volken zich voor Jezus/Yeshua in aanbidding neerbuigen.

Er wordt gesproken over de rechtvaardigheid van God en over hen die door Hem gerechtvaardigd zijn. De overwinnaars zijn nu op de plaats gekomen waar ze een volledig inzicht ontvangen in de verdorvenheid en de afgoderij van deze wereld en hun conclusie is: “rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij koning der volkeren!” Ze hebben zelfs inzicht in de dingen die tijdens het vrederijk zullen plaatsvinden: “alle naties zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden.” Zij zien nu ook dat na alle verschrikkelijke gebeurtenissen op aarde alle volken eenmaal voor God zullen buigen en Hem de erkenning geven dat zijn gerichten rechtvaardig waren:

Jesaja 2:2-3-4En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

Zacharia 8:3  Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.

 

De antichrist kan de bekeerde Joden en niet-Joden wel lichamelijk doden, maar niet hun ziel vernietigen. Jezus/Yeshua heeft de duivel, door Zijn dood en opstanding, overwonnen. In Romeinen staat:

 

Romeinen 8:35-36 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.”

 

2 Corinthiërs 4:9  “…vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren…”

 

Terug naar: Inhoud