Het beest uit de aarde

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 juni 2018) (laatste bewerking: 9 februari 2023)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Deel 1

Hoewel de persoonlijke macht van de antichrist groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen.

Openbaring 13:11-12 “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

Het tweede beest komt niet uit de zee, maar uit de aarde. Om zijn religieuze gevoelens aan te wakkeren, bedient de antichrist zich van zijn onheilige trawant uit de aarde, de Abyssos, de put des afgronds, de plaats van onreine machten, het bolwerk van satan. In die plaats zal straks de duivel ook voor duizend jaar worden opgesloten De twee horens die dit beest draagt, zijn ongetwijfeld tekenen van zijn kracht. De twee horens zal hij niet in werkelijkheid dragen, die heeft hij alleen in dit beeld, om duidelijk te maken, wie hij is. In deze gedaante zal hij zich voordoen alsof hij een afgezant van Jezus/Yeshua, het Lam Gods is. In werkelijkheid zal hij een afgezant van satan zijn.

De Valse Profeet zal ons een betoverende luchtspiegeling voorhouden, een bedrieglijke fata morgana. Met sublieme beloften en taalvirtuositeit weet hij mensen in te palmen en zich als de grote heilige te presenteren en redder der mensheid. Al wie hem weerstreeft zal door hem gebrandmerkt worden. Individuen zullen in zijn systeem tot nummers zijn herleid en van hun uniciteit en waardigheid worden ontdaan!

Deze valse profeet zal de grootste van alle valse profeten zijn, die ooit geleefd hebben. Hij zal de uitvoerende macht zijn van de antichrist. Hij zal als het ware zijn minister van propaganda en godsdienstzaken zijn.

Hij bewerkt dat de aarde en zij, die daarop wonen, de antichrist zullen aanbidden. Benadrukt moet worden dat in de tijd van de antichrist en zijn valse profeet hun optreden niet als vreemd moet worden beschouwd. De wereld zal er immers klaar voor zijn en de aanvaarding van deze twee beesten zelfs aanbevelingswaardig vinden. Ze zullen aanvaardbaar zijn voor allerlei verschillende geloofsgroepen. De valse profeet zal met de meeste mensen dus niet veel moeite hebben om hen te brengen tot aanbidding van de antichrist. En voor die enkeling die nog twijfelt, zullen zijn wonderbare handelingen voldoende zijn de laatste twijfels weg te nemen.

De mensen zullen versteld staan over de macht van de valse profeet omdat hij net als Elia en de twee getuigen zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde terwijl alle mensen dat kunnen zien.

Openbaring 13:13 “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”

De valse profeet probeert door middel van wondertekenen te bewijzen dat hij een ware profeet is en daarmee bevordert hij de afgoderij. Zijn komst is een ernstige waarschuwing voor allen die nog vertrouwen op de kerkleiders die dienaren van God lijken te zijn, maar dat niet meer blijken te zijn. De valse profeet bezit een absolute godsdienstige macht. Het is de geestelijk leider, de rechterhand van de antichrist. Zoals Farao aan zijn rechterhand de tovenaars en de magiërs had, zo zal de valse profeet voor de ogen van de antichrist, zijn ‘wonderen’ verrichten:

Exodus 7:11-12 Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven.”

Genesis 41:8  De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte, en Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand, die ze Farao kon uitleggen.”

 

2 Timotheüs 3:8  Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.”

 

Zo had ook Balak Bileam aan zijn rechterhand:

Numeri 22:5-6 “Hij dan zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de Rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden: Daar is een volk getrokken uit Egypte; zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik; misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet: wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.”

Zo zal de antichrist als zijn rechterhand de valse profeet hebben. (Zie ook: Openbaring 19:20). Deze duivelse figuur is net als zijn baas bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. In zijn godslasteringen zal hij de taal van de duivel spreken. Daarmee wordt meteen duidelijk wat de aard van zijn uitspraken is, want de duivel “spreekt naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.Met dit duivelse karakter doet de valse profeet zich voor als een onschuldig lam en zal trachten door arglistige vertoningen de hele wereld tot aanbidding van de antichrist te brengen. Paulus waarschuwde:

2 Corinthiërs 11:13-14-15 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

Romeinen 16:18  Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.”

 

Galaten 1:8  “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Hij zal de mensen ertoe brengen, dat zij de antichrist als een god gaan vereren en hem zullen aanbidden. Zoiets is al eerder gebeurd bij Herodes:

Handelingen 12:21-23 "En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit.

Ezechiël 28:2  “Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, – terwijl gij een mens zijt en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god.”

De valse profeet zal zich uitgeven als degene die het voor alle gelovigen opneemt en ze tot eenheid proberen te brengen. Maar hij spreekt als een draak wat betekent dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van onder meer de naamchristenen naar de valse-messias voeren en ze ervan overtuigen dat zij en de moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven:

2 Thessalonicenzen 2:10  omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.”

Net als vele naamchristenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op ‘tekenen en wonderen’ en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieën en het Boek Openbaring die verwijzen naar de tijd die aan de wederkomst van Jezus/Yeshua voorafgaat. De Valse Profeet zal volgens reeds zeer oude Rooms Katholieke voorspellingen uit de boezem zelf komen van de Rooms Katholieke Kerk nadat de huidige paus is verjaagd. (zie ook 2 Thess. 2:3-4) Dit is mogelijk geworden door infiltratie van de Kerk. Er was ‘de permanente instructie van de Alta Vendita Loge uit 1819, een breed plan om tot ondermijning van de Roomse Kerk te komen; een plan van lange adem dat in onze eeuw zijn beslag heeft gekregen. De documenten presenteren de diabolische strategie om de Kerk via haar eigen leden te vernietigen na ze eerst met vrijdenkersidealen te hebben geïmpregneerd. Zo zouden welmenende Katholieken onder de schijnbare legitimiteit van het Katholicisme de Maçonnieke idealen helpen verspreiden. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat velen uit innerlijke overtuiging handelen zich niet bewust zijnde van een complot. In veel kerken mag tegenwoordig over van alles en nog wat worden gepredikt maar niet over de eindtijd en dat gaat evenzeer op voor Protestanten als Katholieken. Het is een soort ongeschreven wet. In ons huidig bestel is de Bijbelse waakzaamheid ver te zoeken. Een trieste zaak, want juist nú zou men extra alert moeten zijn.

 

Deze kerkleiders zijn blinde wegwijzers. 

Openbaring 13:14 “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alles die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Opvallend is dat ook hier weer de zwaardwond van het eerste beest genoemd wordt zodat de aardbewoners sterk geïmponeerd worden door het teken van het weer levend worden van het eerste beest. De valse profeet geeft dus de opdracht dat de bewoners een beeld van het eerste beest moeten maken. Het moet een beeld van aanbidding worden. Valse Godsdienst is altijd beeldendienst. Het beeld dat hier wordt opgericht is een bijzonder beeld. Natuurlijk zal daarin het satanische rijk van de antichrist tot uiting komen maar het bijzondere is, dat er “een geest” aan geschonken wordt, zodat het beeld spreekt en handelt. Het spreekt niet alleen; het velt ook vonnissen. Het is in staat om te onderscheiden of iemand het beeld wel of niet aanbidt. Het beeld bewerkt dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden gedood worden. Zoals in sommige landen grote eer bewezen wordt aan standbeelden van hun leiders, zo zal dit nu ook het geval zijn. Goddelijk eerbewijs voor de machtige antichrist. Dit beeld heeft zijn voorgeschiedenis in het beeld van koning Nebukadnezar. Nebukadnezar was een beeld van de antichrist….hij eiste dat zijn beeld aanbeden werd:

 

Daniël 3:15 “Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb. . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?”

 

In Exodus krijgt de mens de volgende waarschuwing:

 

Exodus 20:4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel de valse profeet zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als de antichrist. De antichrist en de valse profeet zullen de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen de valse profeet komt en wie hij is. Het wemelt op internet van de artikelen waarin de op 13 maart 2013 tot ‘paus’ van de Rooms-katholieke Kerk gekozen Jezuïet Jorge Mario Bergogliopaus Franciscus wordt gezien als de valse profeet, Dit mede vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk en de islam als een vredelievende religie voor te stellen.

De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. In de oktober uitgave van 2015 van het blad Paris Match luidt een grote kop als volgt: "Om de armen niet te vergeten heb ik ervoor gekozen om mij Franciscus te noemen naar Sint Franciscus van Assisi", aldus Bergoglio. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam.

Op internet staan ook nogal wat artikelen waarin Mohammed wordt aangewezen als de valse profeet. Feit is dat zijn volgelingen in zijn opdracht eeuwenlang de Bijbelse waarheid hebben verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld met miljoenen slachtoffers tot gevolg. De boodschap van deze ‘profeet’ is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op met name waar het gaat om het vermoorden van wat zij ongelovigen noemen.

Ook Avi Lipkin alias Victor Mordechai, bij velen bekend vanwege zijn vele toespraken in een groot aantal kerken, synagogen en maatschappelijke groeperingen (met inbegrip van radio- en tv-optredens), biedt overtuigend bewijs dat het fanatisme van de islam een bedreiging is voor de wereldvrede vandaag! Daarnaast meldt hij op YouYube een boek uit 1912 in bezit te hebben waarin een katholieke priester Jezuïet uit India met de naam Menezes, zegt dat de Koran geen heilig boek is maar een misleiding geschreven door rabbijn Ovadyah Ben Shalom en een priester met de naam Sergius Buhaira. Bekende namen in de Arabische wereld. Beiden zijn na het schrijven van de Koran gedood.

Volgens diverse goed gedocumenteerde artikelen op internet is de islam een uitgesproken specialist in volkerenmoord. Onderzoekers schatten dat er sinds het ontstaan van de islam, 1400 jaar geleden, tussen de 250 en 300 miljoen mensen op het conto van de islam als doodscultuur geschreven kunnen worden. Zo zouden de volgelingen van Mohammed 80 miljoen Hindoes hebben vermoord, 35 miljoen Boeddhisten, miljoenen Zarathustrische Perzen, miljoenen christenen, Joden en Afrikanen. Geen andere religie of ideologie komt ook maar in de buurt van dergelijke getallen.

 

Ethiopische christenen door ISIS onthoofd

 

De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat Mohammed de valse profeet is. Steeds meer islamwetenschappers betwijfelen namelijk of Mohammed wel echt geleefd heeft. Er komen steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een fabel is. In het wetenschappelijk boek, “Good Bye Mohammed” schrijft de islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen. Klik hier voor een video waarin wordt uitgelegd dat Mohammed nooit heeft geleefd. Bovendien waren de eerste twee “islamitische” kaliefen in werkelijkheid christenen.

 

Er bestaan over Mohammed tal van legenden en mythes die niet in de Koran vermeld staan. Wetenschappers die onderzoek verrichten op 's werelds oudste koran, waarvan delen werden ontdekt bij de Britse stad Birmingham, komen tot een schokkende bevinding dat de manuscripten wel eens geschreven zouden kunnen zijn voordat Mohammed verscheen. Wetenschappers menen zelfs dat hierdoor wellicht de beginperiode van de islam herschreven moet gaan worden, zo schrijft The Mail Online. (Birmingham quran).

De koranhoofdstukken zijn geschreven op perkament van dierenhuiden en dateren van ongeveer 1400 jaar geleden. Volgens historicus Tom Holland "destabiliseert" het onderzoek het idee dat er iets met zekerheid valt te zeggen over hoe de koran verscheen. Keith Small, een wetenschapper van Oxford, zegt dat de mogelijke ontdekking aansluit bij eerdere theorieën. Daarin gaat men ervan uit dat Mohammed en zijn volgers een reeds bestaande tekst aanpasten aan hun eigen reli-politieke agenda, in plaats van dat - wat moslims geloven - de islamitische profeet de religie van de vrede door Allah (Baäl) ingefluisterd kreeg. Klik hier voor een video van David Wood waarin 50 redenen worden genoemd waarom Mohammed geen profeet was.

Omdat de valse-profeet zich voornamelijk zal bezighouden met het samenbrengen van alle religies ten dienste van de antichrist is het zeer twijfelachtig dat een figuur uit de islam deze rol zal vervullen.

Deel 2

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieën in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vóór Jezus/Yeshua op aarde terugkeert. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieën, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over Israël, Jeruzalem en de rest van de wereld.

Zoals eerder al uitgelegd zal de zeven jaar zoals door (Daniël 9:27) beschreven in twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar verdeeld zijn- elk met zijn bijzondere kenmerken. In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met de antichrist sluiten waarbij hij in eerste instantie de plannen van het Joodse volk zal begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de oude tempeldienst hervat. Het zal echter een tijd van valse vrede zijn. Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn ware aard laten zien door zichzelf in de herbouwde Tempel in Jeruzalem tot God uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal verklaren. Er zal een gruwelijk beeld in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen gedwongen worden dit beeld te aanbidden. Hij zal claimen als wetgever vanuit Jeruzalem op te kunnen treden om van daaruit zijn wil aan de wereld op te leggen. Wanneer Israël weigert hem in die hoedanigheid te aanbidden, zal hij het gesloten verbond met Israël verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen het Joodse volk beginnen en het proberen te vernietigen. Vervolgens zullen alle volken de heilige stad Jeruzalem vertreden, tweeënveertig maanden lang.

Het optreden van de antichrist en de valse profeet zal voor de wereld een catastrofe betekenen zoals nooit eerder gezien is. Zij zullen onder meer geconfronteerd worden met een God-vijandige religie. Er komt namelijk een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. De antichrist die zich weliswaar op het politieke vlak beweegt, maakt dankbaar gebruik van de religieuze gevoelens, die bij de meeste mensen leven, door hen op grote schaal te misleiden.

De wereld streeft, zowel in politiek als in religie naar vrede buiten Gods Koninkrijk om. In de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un van 12 juni 2018 zei Kim: “ik geloof dat dit een voorbode is voor vrede”. Trump antwoordde vervolgens: “dat geloof ik ook”. De mensen die vanuit hun gevoelens de politiek beoordelen en de profetieën niet lezen gaan mee in deze ontwikkeling naar het antichristelijk rijk.

1 Tessalonicenzen 5:3-4-5 “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.”

Zelfs diverse kerken geven gehoor aan een evangelie, waarbij Jezus/Yeshua en Zijn bloed buiten de deur zijn gezet. Het is de godsdienst van Laodicea. Wanneer kerkleiders er niet meer in slagen om mensen tot waarachtige aanbidding van God te brengen, dan zal satan daar dankbaar gebruik van maken om de ontstane leemte op te vullen en de mensen een “god”aanbieden, die schijnbaar in alle behoeften voorziet.

Dat is de kerk van de eindtijd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. De valse profeet zal de geestelijke leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd zal worden verkondigd. Alle valse leringen en theorieën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in één schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron.

Het gaat in de tijd van de Grote Verdrukking om een valse eenheid, dus ook om één wereldgodsdienst. Vandaag doen beide beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

1 Timótheüs 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.”

Alle religies onder een paraplu.

Nu reeds zijn er leugensprekers in de kerk aan het woord. Ze vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. De duivel claimt overwinning na overwinning ,want meer en meer kerkleiders hebben Gods weg verlaten en houden zich bezig met dwaalleringen.

Een groeiend aantal heren op de kansel vallen van hun voetstuk. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

De toehoorders zijn over het algemeen een gemakkelijke prooi voor de dwaalleraars omdat ze meestal in hoog aanzien staan.  In de rede van Jezus/Yeshua tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Wee, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Lucas 16:15 “En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in een één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van Jezus/Yeshua. Het is het herstel van de Babylonische afgodendienst. Openbaring 17:15 laat zien dat er een wereldomvattend satanisch religieus systeem zal heersen over alle ‘rassen, volken, stammen en talen’ en vol zal zijn van ‘gruwelen en onreine dingen’.Het is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. De valse kerk “zit aan vele wateren”, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk. Hierover in Openbaring 17 en 18 meer.

Hoe de wereldleiders betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, de Britse premier en de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een president van de VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de entourage trok van maar liefst drie voormalige presidenten van de Verenigde Staten.

Van links naar rechts: George W. Bush, Laura Bush, George H. W. Bush, Bill Clinton en Condoleezza Rice.

Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. Er is een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Babylon is een codewoord voor Rome.

De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht. Ook hierover meer in Openbaring 17 en 18.

Het getal 666

Openbaring 13:16-18  “En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

De hele wereld zal straks te maken krijgen met de tirannie van de antichrist en de valse profeet:

Openbaring 14:9-10 “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.”

Deze en andere Bijbelplaatsen tonen de laatste ernst van de keuze tussen Jezus/Yeshua en de antichrist. Het is oordeelstijd. De genadetijd is dan voorbij en de oogsttijd is aangebroken. Vanuit hoofdstuk 13 naar hoofdstuk 14 is te zien dat de aarde gemaaid zal worden en de wijnpersbak van Gods toorn zal worden getreden. Er is dan geen uitstel meer, geen tijd om zich nog te “bezinnen.”Men zal dan moeten kiezen tussen het vrijwel zekere martelaarschap of een armzalig, kort overleven onder de knoet van de antichrist.

Het getal 666 heeft door de eeuwen heen voor velen tot de verbeelding gesproken. Dit geheimzinnige getal zou immers de sleutel bevatten, waardoor men bij voorbaat zou weten wie toch wel de antichrist zou zijn. Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. Duidelijk staat geschreven dat het te berekenen valt en dat het een getal van een mens is, begiftigd met de bovenmenselijke gaven en capaciteiten van de satan. Als de antichrist straks eenmaal zichtbaar op aarde zal zijn, zullen de gelovigen door Woord en Geest hem ongetwijfeld herkennen en zullen zij weten op wie het getal 666 betrekking heeft.

Het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Het is het onvolmaakte getal bij uitstek, altijd onder de 7, het cijfer van de volmaaktheid. Hier staat het driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. In zijn hoogmoed kan de antichrist zich bovenmate verheffen en beroemen, zijn veroveringen tot aan de uiteinden der aarde uitstrekken, zich laten aanbidden alsof hij God was; maar dit alles zal altijd het merkteken van onvolmaaktheid blijven en van machteloosheid. Het getal drukt het wanhopige streven van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus/Yeshua om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware gelovige zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.

Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. De gelovigen worden door God verzegeld. De ongelovigen krijgen een merkteken, waarmee ze in aanmerking komen voor de ‘gunsten’ van de antichrist, maar waarmee ze een eeuwige vloek over zich halen. De ‘zegeningen’ die ze van de antichrist zullen ontvangen, zullen van zeer korte duur zijn en hebben alleen te maken met geldelijke en materiële zaken. Men zal compleet onder registratie en controle van het totalitaire systeem vallen. Het hele world-wide-web (www=666) werkt onder het mom van beveiliging hieraan mee. Alles wordt aan banden gelegd.

Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de antichrist en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen.

Nederlandse Joden klaar om in veewagens afgevoerd te worden

"Merkteken" is een brandmerk, een teken, dat je eigendom bent en in dienst staat van de overheerser. Het is een officieel zegel. In die tijd zullen mensen vrijwillig het merkteken van het beest aanvaarden. Terwijl de Joden van God de opdracht hadden gekregen om de gebedsriemen aan linkerhand en voorhoofd te bevestigen, zullen de mensen in die tijd de tekenen van het beest op zich nemen.

Het is al ruim twintig jaar geleden dat de eerste berichten verschenen over de ontwikkeling van een chip ter grootte van een rijstkorrel. In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994-uitgave van Nexus vertelt Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatiedoeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1½ miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft.

Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat toen al ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, in Florida als proefkonijn van deze chip zijn voorzien.

De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel). De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de chip meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

Wereldwijd hebben al duizenden mensen zo'n ding laten implanteren. En ook steeds meer Nederlanders lopen rond met een onderhuidse chip. Tom van Oudenaarden, eigenaar van een piercingshop, is – voor zover hij weet – de enige in Nederland die de chips implanteert. Hij heeft er  bij zo'n vijftig Nederlanders eentje gezet. En volgens hem wordt de belangstelling alleen maar groter.

Romeinen 8: 35 t/m 39 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Deel 3

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen straks onder het bewind van de antichrist, volledig uit de wereld verdwijnen en plaats maken voor een geïmplanteerde chip ter grootte van rijstkorrel. Deze chip zal door middel van een injectiespuit in het lichaam worden aangebracht en zal uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Wanneer de chip is geïmplanteerd in bijvoorbeeld de rechterhand, houdt men deze voor een radiofrequentie (RFID) scanner. Een radiogolf gaat vervolgens door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie bewerkt een supersnelweg infrastructuur, die alle gegevens samenbrengt. Satan wil evenals God alles doorzien, maar kan slechts alles ten kwade onder controle houden en moet daarbij gebruik maken van high tech.

Als de chip eenmaal onder de huid is geïnjecteerd zal men volledig elektronisch gemerkt zijn! Baby’s krijgen bij de geboorte een nummer toegekend en dit volgt die persoon de rest van zijn leven. Zonder deze chip is men van alles uitgesloten, kan men niets meer beginnen.

Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen, men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten.

 

De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals kredietwaardigheid, rijbewijs, paspoort, strafblad, volledige medische gegevens, familiegeschiedenis, religie, opleiding, banen, politieke voorkeur, en noem verder maar op. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis.

 

Dit totalitaire identificatiesysteem zal aan de hele wereldbevolking worden opgedrongen. De argumenten die de overheid zal gebruiken om de instemming van de burgers te krijgen zijn niet moeilijk te bedenken: het zal het terrorisme terugdringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.

Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren iedereen zal worden uitgesloten deel te nemen in de komende cashloze wereldeconomie. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. De chip is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij. Er zal geen enkele privacy meer bestaan.

Zoals al eerder gemeld ontvangen gelovigen het zegel van God op hun voorhoofd:

Openbaring 7:3 “… en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”

Openbaring 9:4 “En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.”

Efeziërs 4:30 “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.”

Zoals er in de tijd van de Romeinse keizers toch nog christenen aan de dood ontsnapten, zo zal er in het einde van eindtijd, tijdens de Grote Verdrukking voor sommigen een wonderlijk goddelijke bewaring zijn.

Christenen voor de leeuwen in de Romeinse arena’s.

Deze opperste benauwdheden zijn geprofeteerd om de mens de mogelijkheid te laten zien, dat de gelovige bereid moet zijn het martelaarschap te ondergaan, dat hij zijn leven niet tot de dood toe liefheeft:

Openbaring 12:11 “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Tot de wederkomst van Jezus/Yeshua zullen er gelovigen zijn die uiteen gedreven worden, zelfs wanneer de beide beesten zich kans zien een perfect uitroeiingsysteem te organiseren.

1 Koningen 19:14Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.”

Er zullen er altijd nog “zevenduizend”overblijven. “Ik ben alleen overgebleven”dacht Elia, “Izébel beheerst het gehele gebied. Maar God opende hem de ogen en toen wist Elia dat er nog 7000 levenden waren die hun knieën niet voor Baäl gebogen hadden.

Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren die druk doende zijn de wereldbevolking te misleiden. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New-Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. Zo legt de Indiase New Age goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. Hij schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping en hoe de mens via allerlei niveaus in een hogere sfeer bij de intelligentie van God kan uitkomen. Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Enige tijd geleden gaf Chopra een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele wereld naar toe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zielenheil veilig te stellen. Hij lijkt de verlosser van de rijken.

Chopra was ook uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder George Bush senior en Henry Kissinger. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland. Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden.

Figuren als Chopra en de Dalai Lama houden zich bezig met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak te goeder trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Jezus/Yeshua.

Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus/Yeshua een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken. Het is al enige jaren mode de draak te steken met religieuze begrippen en overtuigingen. Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zij al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er 200.000 geregistreerde ‘heksen’ en maar liefst 8 miljoen ongeregistreerde beoefenaars van enige vorm van ‘hekserij’. Bij jongeren in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs zijn geesten, incubus en succubus (seksuele geesten) heksen, vampieren, weerwolven en andere ‘nachtwezens’ immens populair en zijn ze zelfs vaak het object van verlangen en begeerte. Deze paranormale wezens zijn letterlijke idolen geworden, vooral vanwege de mystieke kracht die ze zouden bezitten en waar velen heimelijk jaloers op zijn. De hedendaagse populaire paranormale beurzen vertegenwoordigen een eigentijds occultisme. 

In Amsterdam is de Satanskerk actief die ontstaan is uit de geest van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor laVey in 1966.

Anton LaVey maakt op deze afbeelding met zijn linkerhand het welbekende satansteken.

Satanaanhangers komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over satanisme en magie. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren.

Een zeer populair teken bij vele groten op onze aarde. Een satanisch gezelschap heeft op 25 juli 2015 in de stad Detroit in Amerika een duivelsbeeld onthuld, een gevleugelde satan met het lichaam van een man en het (gehoornde) hoofd van een geit (Baphomet) de duivel. Het is al jaren het symbool van het satanisme, nadat het in de Middeleeuwen nog werd vereerd door de Tempelridders. Het beeld van de Satanische Tempel moest eigenlijk in Oklahoma worden neergezet, maar dat werd verboden. De Baphomet in Detroit is gemaakt van brons, weegt een ton en is bijna drie meter hoog. Naast het beeld staan een jongen en een meisje die bewonderend naar de geitenkop staren. Een pentagram is zichtbaar achter het hoofd van Baphomet.

De voormalige Nederlandse premier Jan Pieter Balkenende had in 2010 als aftredend premier een afscheidscadeautje voor zijn opvolger Mark Rutte. Het gaat om een gehoornde Ramskop met schedel. Deze gehoornde Ramskop staat bekend als de demon “Baphomet“.Het prijkt nu aan de wand van de werkruimte van de werkruimte van Rutte in “Het Torentje”. Het lijkt er dus sterk op dat de Nederlandse politiek al enige jaren in de greep is van een demonische geest. 

Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’-dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en dat ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn, niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden. Crowley was berucht wegens zijn seksorgieën en zijn overmatige drugsgebruik.

In de Duitse stad Hamm is in juli 2002 een hindoetempel ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen hebben plaatselijke kerken het project ondersteund, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,,Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel". De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.

Hindoe tempel in Hamm

Satan is springlevend

Satan is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door de meest ultieme duivelse haat (de haat bij uitstek) tegen Jezus/Yeshua. Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan.

In Duitsland is het satanisme schrikbarend in opkomst. Naar schatting van deskundigen tellen onze oosterburen tussen de 3000 en 5000 duivelvereerders.  Satanisme is ook onder de Duitse jeugd populair. Kenmerkend voor jeugdsatanisme is het protest tegen de christelijke cultuur.

 

Ook Gothic wordt vereenzelvigd met satanisme en exorcisme. Gothic wordt meestal gekoppeld aan de dood. Er bestaan diverse Gothic kledingstijlen en Gothic muziekstijlen. De songs van de Goths zijn ronduit godslasterlijk en aanstootgevend. Veel songteksten gaan over totale chaos, dood, ondergang, geestesziektes en vernietiging en bijbehorende onderwerpen. Vooral de vergankelijkheid van het leven en een fascinatie voor de dood is bij de Gothic opvallend. Wikipedia schrijft: “De associatie van Gothic met horror, duisternis en het bovennatuurlijke is terug te voeren op het ontstaan van de Gothic novel in de 18e eeuw. De eerste roman in dit genre, The Castle of Otranto van Horace Walpole, verscheen in 1764 en was een fantastisch griezelverhaal dat meteen veel beroering veroorzaakte. Het vestigde horrorstereotypen als grafzerken, ruïnes van kastelen en kerken, geesten, vampiers, vervloekten en melodrama -precies de elementen waar Goths zich toe aangetrokken voelen. Tegen de 18e eeuw waren mensen gefascineerd door middeleeuwse Gothic-ruïnes; deze ruïnes werden de perfecte locatie voor fictie van het horrorgenre”.

 

De gothicbeweging is zeer eclectisch omdat het uit alle occulte en magische tradities zijn rituelen haalt, zoals uit wicca, neopaganisme, satanisme, zwarte magie, boeken van Aleister Crowley en ‘The Satanic Bible’ van Anton LaVey. Het meest gepraktiseerde occulte verschijnsel is het leggen van tarotkaarten, hetgeen volgens de gothicaanhangers daadwerkelijk effectief werkt.

 

Op 8 november 2013 werd in de Duitse plaats Nortrup vlakbij Osnabrück een Gothic kerkdienst georganiseerd. Er waren 350 “gelovigen” aanwezig, waaronder veertig aanhangers van de Gothic scene. Zij droegen zwarte kleding, metalen halskettingen en andere versierselen en hun gezichten waren opgemaakt met een wit poeder. Mistvlagen zweefden tussen de kerkbanken door en voorin de kerk lag een doodshoofd naast de Bijbel. Het idee om deze ongewone kerkdienst te organiseren kwam van dominee Uwe Brand, in het dagelijks leven godsdienstleraar op een school in Bersenbrück, in de buurt van Nortrup. Dat Gothic wordt vereenzelvigd met satanisme en exorcisme, vormde voor Brand kennelijk niet een punt van discussie. Brand onthulde ook dat er soortgelijke kerkdiensten zijn gehouden in Leipzig en München. Daarnaast vertelde hij ook al eens een kerkdienst te hebben gehouden met aanhangers van Heavy-Metal-muziek.

 

Jesaja 1:4 “Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend.”

 

Klik hier voor mijn artikel “Satan in de muziekindustrie”


Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus/Yeshua schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.

Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de New Agers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die Gods eeuwige plan verwezenlijkt. De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 “…hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel van vuur verdwijnen.

Johannes 4:3 “…en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus/Yeshua die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse messias een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen:

Daniël 7:26 “…dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.”

Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Daniël ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Terug naar: Inhoud