Het beest en zijn profeet overwonnen

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 18 maart 2019)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie

 

Openbaring 19:17-18  En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.”

 

Nu begrijpen wij wat Jezus/Yeshua bedoelde toen Hij zei:

 

Matthéüs 24:28 “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”

 

De strijd om het Koninkrijk zal een enorme worsteling teweeg brengen met als enige Overwinnaar: Jezus/Yeshua. 

Het oordeel staat helemaal vast. Er blijft niets van de vermeende onoverwinnelijkheid van het beest over. Hij wordt eenvoudig gegrepen. Korter en veelzeggender kan het niet. Het is dan ook niet juist van een “slag van Armageddon”te spreken.

Het triomfantelijke in de eindoverwinning van Jezus/Yeshua is juist dat het helemaal niet tot een slag komt. Uit niets blijkt dat het beest nog een bevel heeft gegeven om aan te vallen of te verdedigen. Hij wordt eenvoudig gegrepen alsof hij het nooit de wereld in zijn macht heeft gehad, alsof hij nooit als god in de tempel heeft gezeten en aanbeden als een supermens. Tekenend is dat er zelfs niet bij gezegd wordt wie hem grijpt. Hij wordt eenvoudig als was het een stuk ongedierte, gegrepen en als een ordinaire slang en met zijn handlanger de valse profeet in het vuur geslingerd. Dat is de man die de aarde beroerde en de koninkrijken deed beven.

Wat zouden wapens kunnen uitrichten tegen Jezus/Yeshua? Nog voor het tot enige strijd komt, worden de antichristelijke legers weggevaagd en de leiders eenvoudig gegrepen. Er is zelfs geen spoor van grootheid en heroïsme in de ondergang van de beesten. Het is een belachelijk einde, geheel in de lijn van Psalm 2, waar God lacht om die uiterste poging om Hem van Zijn troon te stoten. Een einde dat door zijn smadelijke belachelijkheid de grootste straf betekent voor de draak die boven alles kwetsbaar is in zijn krankzinnige hoogmoed. De oorlog tegen God en de komende Messias kan alleen voorbereid en ondernomen worden als de mens zo diep gevallen is, dat hij meent de strijd te kunnen winnen. Grotere anticlimax is niet denkbaar. In slagorde opgesteld onder leiding van het onoverwinnelijke beest, wordt de hele strategie van de vijanden van de God van Israël in één klap omver geworpen.

Het einde wordt al aangekondigd nog voordat er iets gebeurd is. De engel die staat op de zon kondigt met de kracht en het gezag waarvan de zon spreekt een grote maaltijd van God aan voor de vogels. Deze vogels zullen worden uitgenodigd tot een bizarre maaltijd. Zij mogen het vlees eten van de doden. Alles wat de goddeloze volkeren hebben gepresteerd en voortgebracht zal verpulverd worden door Hem die op het paard zit. Hij zal ze hoeden met een ijzeren roede. Gelijk druiven vertreden en verpletterd worden onder de voet van de druiventreder, zo zullen de volkeren der aarde vermorzeld worden. Straks zullen de doden, de groten en de kleinen, gezien worden voor de grote witte troon (20:12). Het is duidelijk dat de ‘groten’ een grotere verantwoordelijkheid dragen dan anderen die deel zullen uitmaken van de legermacht die zich tegen het Lam hebben gekeerd. Allen zullen hetzelfde doodsoordeel ondergaan. Pas als ze zullen opstaan, duizend jaar later, en ze voor de grote, witte troon verschijnen, zal er onderscheid in oordeel zijn’ naar hun werken.’

Openbaring 19:19-20-21 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.”

Hier lezen we voor het eerst dat er iemand in de “poel des vuurs” wordt geworpen. Het is gedaan met de macht van de antichrist en zijn helper de valse profeet. Zij worden levend geworpen in de “poel des vuurs, die van zwavel brandt”. Zij moeten zich gewonnen geven aan Hem, die de kop van satan vermorzelde aan het kruis van Golgotha, want Hij overwon! Jezus/Yeshua is de sterke held die de dood aan Zijn voeten onderworpen heeft, en zo zijn de antichrist en de valse profeet, maar ook satan gesteld onder de macht van Hem, Jezus/Yeshua.

Het is opvallend dat het beest en de valse profeet niet hetzelfde lot ondergaan als hun legers, waarvan gezegd wordt: ‘En de overigen werden gedood met het zwaard’. De strijders zullen gedood worden. Ze zullen gedood worden en in de Hades neerdalen, en duizend jaar lang in dit dodenrijk blijven, in afwachting van de opstanding ten oordeel:

 

Johannes 5:29 “… en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.”

 

Dan zullen ze zoals gezegd voor de grote, witte troon verschijnen. Maar dat zal met het beest en de valse profeet niet het geval zijn. Zij worden niet gedood, maar worden zonder de lichamelijke dood te sterven in de poel van vuur geworpen. Dat zal hier nog niet het lot zijn van de draak, de satan. Hij zal duizend jaar later nog éénmaal op het toneel verschijnen, om daarna eveneens naar de poel van vuur verwezen te worden. Evenals er in het Oude Testament twee mensen geweest zijn die levend de hemel zijn ingegaan (Henoch en Elia), zullen deze twee booswichten in de poel van vuur gaan zonder eerst te sterven. Tijdens het duizendjarig rijk zullen zij zich als enigen in de poel van vuur bevinden; momenteel is daar nog niemand aanwezig. De gestorven goddelozen komen immers in de Hades, het dodenrijk, zoals de rijke man in Lucas:

 

Lucas 16:23 “Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.”

 

Er zal sprake zijn van een grote verdrukking:

 

Matthéüs 24:21-22 “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

 

Hier spreekt Jezus/Yeshua van de ergste verdrukking die nog komen moet. Belangrijk is dat deze dagen worden ingekort, want anders zou er geen vlees behouden worden. Alles wat er van deze wereld is voorzegd door het Woord des Heren is voor het allergrootste deel reeds waargemaakt, zodat ook deze slotfase zeker in volmaakte orde het oog van de Koning der koningen zal worden voltooid. De grote toorn van satan is zeker het gevolg van het feit, dat hij zijn plan niet zal kunnen volvoeren. Het is duidelijk dat satan grote toorn heeft, want de bestemde tijd is aangebroken dat hij als de grote verliezer zijn ondergang tegemoet gaat. Op dat moment zal satan met al zijn horden die hem hebben gediend voorlopig uitgeschakeld worden. Voor de wereldmachten is er geen enkele hoop meer. Het is de genadeslag voor de goddelozen.

 

Het is tevens het grote moment waarvan Judas schrijft:

 

Judas 1:14-15 “Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

 

Henoch vertelt dat zijn ogen door God werden geopend:

 

Henoch 1:2 “Ik heb een heilig gezicht in de hemelen gezien, dat de engelen mij toonden; en van hen hoorde ik alles, en ik wist wat ik zag, maar niet voor dit geslacht, maar voor de verre geslachten die komen zullen.”

 

 Illustratie van Henoch die ten hemel vaart uit Figures de la Bible (1728).

 

Henoch 1: 9 “En zie! Hij komt met tienduizendtallen van heiligen, om gericht over hen te houden, en om de goddelozen te vernietigen. En om gericht te houden met alle vlees. Over al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben. En voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.”

 

Bijzonder is dat de woorden van Henoch volledig aansluiten bij Daniël:

 

Daniël 7:11 t/m/14Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een Mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

 

Zoals de strijd van de goddelozen steeds is geweest tegen het erfvolk Israël zo geldt het zeker van de eindtijd. Zo zeker als Israël in oude tijden op bijzondere wijze is uitgered zo zal het zeer beslist in deze tijd ook gebeuren.

 

Zacharia 12:6 “Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.”

 

Obadja 1:17-18-19-20-21 “Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken. Dan zal het Zuiderland het gebergte van Esau in bezit nemen, en de Laagte het land der Filistijnen; zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen, en Benjamin Gilead; de ballingen van dit leger der Israëlieten het land der Kanaänieten tot Sarefat toe; en de ballingen van Jeruzalem, die zich in Sefarad bevinden, zullen de steden van het Zuiden in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.

 

Joël 2:28 t/m 32 “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

 

Met het eindgericht is de grootste manifestatie van Gods Almacht openbaar geworden. Nu zal de beslissing over satan vallen. En hij zag een engel uit de hemel komen. Daniël geeft het antwoord wie deze engel is:

 

Daniël 12:1 “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.”

 

Satan zal door de aartsengel Michaël gebonden worden en geworpen in de put des afgronds. Michaël is de aartsengel die optreedt ten behoeve van het volk Israël. Zijn naam betekent: “Wie is als God?” Op dit moment zal de grote verademing komen voor heel de schepping met alle schepselen inbegrepen. Geen verwoester, geen verderver meer die nog enig kwaad kan aanrichten.

 

Het valt moeilijk onder woorden te brengen wat deze goddelijke overwinning inhoudt. De overste van deze wereld heeft zijn van God gestelde tijd gehad. Aan het kruis van Golgotha heeft Jezus/Yeshua de prijs betaald. Daar zijn alle dingen aan Hem onderworpen. Door Zijn lijden en sterven verwierf Hij alle macht in hemel en op aarde. En zodra satan gebonden is zal Hij Zijn heerschappij aanvaarden.

 

Terug naar: Inhoud