Het Woord Gods

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 4 maart 2019)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

Openbaring 19:11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.”

De hemel gaat open en daar komt de ruiter op het witte paard, de grote overwinnaar die vonnis velt. In het Nieuwe Testament wordt diverse keren over de geopende hemel gesproken waaronder bij de doop van Jezus/Yeshua:

 

Matthéüs 3:16-17 “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

 

Ook vlak voor Zijn lijden gebeurde dat:

 

Johannes 12:28-29-30 “Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u.”

 

De hemel opende zich ook toen Stéfanus de ‘Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand’ zag:

 

Handelingen 7:56 “En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.”

 

Ook (Saul) had een dergelijke ervaring:

 

Handelingen 9:3 “En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde…”

 

Het openen van de hemel staat telkens in verbinding met de heerlijkheid van Jezus/Yeshua. In Openbaring 19 verlaat Hij de hemel om te overwinnen, om de eindoverwinning te openbaren. Nu moeten de laatste vijanden op aarde nog verslagen worden: de draak, de twee beesten en de koningen en hun aanhang. Hij komt, gezeten op een wit paard, op een strijdros. Het ogenblik is aangebroken dat de goddeloze volkeren geoordeeld worden. Het is de tijd van gerechtigheid en oordeel. Hij komt om de aarde te richten in alle rechtmatigheid.

 

Matthéüs 25:31-32 “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken…”

Openbaring 19:12 “En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.”

De geschreven naam in vers 12 is nog niet aan de mensen bekend. Ook de gelovigen krijgen ook een nieuwe naam:


Openbaring 2:17 “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.”

 

Openbaring 19:13-14-15 “En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Jesaja 11:4 “...want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.”

Opvallend zijn de vele titels die aan Jezus/Yeshua in een paar korte zinnen gegeven worden: Getrouw en Waarachtig, het Woord Gods, Koning der koningen en Here der heren. Deze titels zijn met ons menselijke verstand nog te begrijpen. Maar Zijn grootheid en heerlijkheid is veel groter dan wij kunnen beseffen. 

 

Wij hoeven geen vraagtekens te plaatsen of Jezus /Yeshua werkelijk terugkomt. Alle voorzeggingen aangaande Zijn eerste komst zijn letterlijk vervuld. Zo zullen ook alle voorzeggingen aangaande Zijn wederkomst letterlijk in vervulling gaan. Daarom ook het ingrijpende en indrukwekkende visioen aan Johannes, van Zijn wederkomst. Dan zal Hij niet komen als ‘de lijdende Knecht des Heren’, maar als Rechter en Koning. Dan zal Hij komen als de grote strijder op het witte paard, met vele kronen, met een scherp zwaard en een ijzeren staf. Dan is het eindelijk zover dat Hij Zich openbaart en met Zijn verheerlijkte hemelse heiligen wederkomt:

 

Matthéüs 24:30 “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

 

De inbezitneming van de door satan en zijn rijk bezette aarde door Jezus/Yeshua, houdt tegelijk het eindgericht over dat satanische rijk in. Opvallend is dat er geen sprake is van strijd of een veldslag. Het leger dat Jezus/Yeshua volgt komt bij de vernietiging van de laatste vijanden, helemaal niet in actie.

 

Babylon en alles wat daar mee te maken had, wordt totaal verwoest en rest nog het oordeel over de draak, de antichrist, de valse profeet en de politieke leiders en hun aanhang. Dit alles heeft te maken met Gods verlossingsplan en dus met de laatste fase van het huidige wereldbestel. Het kondigt een nieuw tijdperk aan, de terugkeer van Jezus/Yeshua en de oprichting van Zijn duizendjarig vrederijk. Hij, zal zich openbaren in de kracht van Zijn hemelse macht. Alleen Jezus/Yeshua is in staat Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. Zijn komst zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Op de beslissende “Dag des Heren” zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Op Zijn hoofd zijn vele kronen: Hij is immers de Koning der Koningen en de Heer der Heerscharen: Jezus/Yeshua, de lang verwachtte Messias van Israël. Eeuw na eeuw heeft het volk van God uitgezien naar zijn Messias. Eeuwenlang is dit volk onder verschrikkelijke vervolgingen op de been gebleven en zijn ze blijven uitzien naar de komst van hun Messias. Hij is de belichaming van hun eigen geschriften. Nu zullen ze hem zien komen en Hem aanschouwen en een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over enig kind. Wat een genade dat Hij Zijn volk Israël weer in ontferming zal aannemen. Hieruit blijkt dat Hij trouw blijft aan Zijn eeuwig verbond. Nu klinkt de proclamatie van het koningschap van God over deze wereld.

 

Ze wisten dat de tijd zou komen dat Hij aan alle leed een einde zou maken, waarna zij eindelijk in rust konden leven in het beloofde land.

 

Psalm 24:7-8 “Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd.”

 

Hij wordt gevolgd door de legers uit de hemel ,, op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.” Uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee Gods tegenstanders te slaan. Tegenover het scharlakenrode beest, dat vol was van godslasterlijke namen, zien we hem komen op een wit paard. De vier apocalyptische paarden uit Hoofdstuk 6 zijn Hem voorgegaan, en hebben allerlei oordelen voltrokken.

 

Nu komt Gods laatste zet. Het Woord van God leert dat Hij zal komen, wanneer de mensheid op het gevaarlijkste dieptepunt van de hele geschiedenis belandt zal zijn. Het zal gebeuren, wanneer de vier paarden, die voortraasden, hun missie vervuld en de mensheid tot aan de rand van de afgrond gedreven hebben. Jezus/Yeshua zal aan al deze misère een einde maken. Dan zullen Gods vrijgekochten uit alle geslacht en taal en volk en natie als koningen heersen op aarde.

 

Dan zal Hij de rechtvaardigen vrede geven. Openbaring 21:24. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Zij zullen in vrede oud worden en de jaren van hun geluk zullen vele zijn.

 

De ware gelovigen hebben eeuwen uitgezien naar de komst van de Messias Jezus/Yeshua. De profeten hebben over Hem geprofeteerd. Bij Zijn eerste komst kwam Hij, gezeten op een ezel, de stad Jeruzalem binnen, maar werd gekruisigd. Nu is Zijn komst anders. Hij komt te paard, niet als Redder maar als Rechter. Zijn kleed is in bloed geverfd. Zijn komst betekent wraak:

 

Jesaja 63: 1 t/m4 “Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.”

 

Sinds Zijn kruisiging is de mens doorgegaan met bloedvergieten van heiligen en ware gelovigen. Jezus/Yeshua komt daar nu recht over uitoefenen: uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de goddelozen te slaan. Zijn optreden wordt vergeleken met het treden van de wijnpers, waardoor de wijn van de gramschap van de toorn van God vrij komt. Hier komt Jezus/Yeshua naar voren als de almachtige, rechtvaardige Heerser en niet in de beeldvorming van menig christen als de lieve Heer die overal begrip voor heeft. Hij oordeelt in gerechtigheid.

 

De Bijbel vertelt dat Hij zichtbaar zal verschijnen op de Olijfberg, op de laatste dag van de Grote Verdrukking.

 

Zacharia 14:4 “…zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

 

Olijfberg

 

Veertig dagen na Zijn opstanding gaf Jezus/Yeshua Zijn discipelen daar de laatste instructies:

 

Handelingen 1:9-11En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

 

De hele wereld zal de verschijning van de Zoon des mensen zien:

Openbaring 1:7 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen”

Voor allen die naar Zijn komst hebben uitgezien een moment van enorme vreugde. Voor al Zijn vijanden een moment van enorme schrik. De apostel Petrus schreef:

2 Petrus  3:3 “Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotterij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is”

Maar nu is Hij terug om de wereld te verlossen van al het onrecht en van haar zieke manier van denken. De Bijbel leert dat God een Utopia zal scheppen. Er komt een heerlijke, nieuwe maatschappelijke orde, onder leiding van Jezus/Yeshua.

Matthéüs 24:30 “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”

 

Volgens de profeet Zefanja zullen de kustlanden der volken voor Hem neerbuigen, ieder uit zijn plaats:

 

Zefanja 2:11Geducht zal de Here tegen hen wezen, want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden der volken.

 

Israël zal een licht worden voor de wereld een zegen worden in het midden der aarde. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Ondanks alles is en blijft Israël Gods volk. Er bestaat een innige relatie tussen God en Zijn volk. Pas na de wederkomst zal Israël echt een land van vrede, veiligheid en welvaart worden! Dan pas zal Israël verlost zijn van haat, vernedering en onderdrukking!

 

Zacharia 12:10 “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten  de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed van een  eerstgeborene.”

 

Wij hebben al gezien op welk moment Zijn intocht zal plaatsvinden: bij de val van het grote Babylon en tijdens de slag bij Harmágedon. De ongerechtigheid komt tot uiting in een openlijke oorlog tegen God en Zijn Gezalfde. Het beest en de koningen der aarde drommen in Gods land Israël samen om ten strijde te trekken. Het is eigenlijk te onzinnig en te belachelijk voor woorden. Hoe is het mogelijk dat ze grote delen van de volken hebben doen geloven dat zij de strijd tegen het teruggekeerde Lam kunnen winnen. Waarschijnlijk zullen de tekenen van de twee beesten zo machtig en overweldigend zijn, dat zij de mensen ervan weten te overtuigen dat zij onder hun leiding de gehate God kunnen overwinnen. Hij zal een indruk van onsterfelijkheid en onoverwinnelijkheid maken. Het occulte oproepen van bovenmenselijke en bovennatuurlijke machten zal ongetwijfeld ook binnen het bereik van “gewone” mensen gebracht worden. Er is duidelijk sprake van een “een kracht van dwaling.”

 

Er waart een geest van waanzin door de wereld. Wie God heeft verworpen, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft. Gods Woord is gebouwd op feiten, maar men wil het niet zien. Onder leiding van satan en zijn vertegenwoordigers op aarde, onder de betovering van hun tekenen, en niet minder door de haat die overal gewekt is door de zware gerichten, zal de wederkomende Jezus/Yeshua werkelijk als een dreiging worden ervaren. Men zal Hem beschouwen als de grote Spelbreker, zoals God ook de torenbouw van Babel verstoorde en alle “Babelse bouwsels” heeft vernietigd.

 

Als Babylon is gevallen, rest de volken en hun verdwaasde leiders niets meer dan tegen de Zoon van God op te trekken. Maar op deze dag valt het uur der beslissing. Het beest wordt als een hond in zijn nekvel gepakt en in het vuur gegooid. En met hem de valse profeet. Hun legers worden gedood door het zwaard. De grote ontmaskering van de valse-christus, van de valse religie, van het occultisme, het naam-christendom, heel de leugenkraam zal in één machtsdaad van Jezus/Yeshua weggevaagd worden. Het dolzinnige plan Jezus/Yeshua te beletten de aarde in bezit te nemen en er Zijn rijk van vrede en gerechtigheid te installeren werd reeds in de tweede Psalm geprofeteerd:

 

Psalm 2:2 “De koningen der aarde scharen zich in slagorde tegen de Here en zijn gezalfde.”

 

Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

 

De aarde zal vol worden van de kennis des Heren, er zal vrede heersen (Jesaja 11:9)

 

Lucas. 1:32-33 “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.”

 

Zacharia 14:16Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.”

 

De aarde zal vol zijn van Zijn kennis, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

 

Jesaja 2:3 “…en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord van uit Jeruzalem.”

 

Jeremia 3:17 “Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.”

 

Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had Daniël een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

 

Daniël 10 5-6-7-8 “Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.”

 

Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar Jezus/Yeshua ziet wandelen:

 

Openbaring 1:17En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste…”

 

Johannes op Patmos

 

Het ziet er dus naar uit dat ook Daniël een ontmoeting had met Jezus/Yeshua. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. Daniël zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

 

Daniël 10:11 “En Hij zeide tot mij, Daniël gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.”

Om de fase waarin de wereld zich vandaag bevindt enigszins te begrijpen, dient men satans rol hierin nader te beschouwen. De profeet Ezechiël meldt dat satan een schepsel is, dat hij een beschuttende cherub was op de heilige berg van God. Dat wil zeggen dat hij in de hemel bekleed was met geweldig gezag. Zijn gestalte was vol van heerlijkheid, wijsheid, rijkdom en schoonheid. Prachtige titels worden hem gegeven zoals Morgenster en zoon des dageraads. Misschien was satan zelfs het hoofd der engelen, die onder God en Zijn enige Zoon stond. Hij was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat er onrecht in hem werd gevonden.

De hoogmoed en het verlangen om zich op de plaats van God te stellen, hebben satan tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Omdat God het volk van Israël had uitverkoren om naar het vlees het volk te zijn waaruit Zijn Zoon in deze wereld geboren zou worden, heeft satan een bijzondere haat tegen de ‘vrouw’ (Israël) en haar ‘kind’ (Jezus/Yeshua). In feite heeft hij een bijzondere haat tegen iedereen die de vrouw of haar kind liefheeft. Satan heeft er alles aan gedaan de geboorte van het kind te voorkomen door te proberen de kinderen van Israël te vernietigen. Hij heeft er alles aan gedaan te voorkomen dat ze naar het aloude land Israël zouden terugkeren. De Bijbel leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen.

Voor hen die vrede met God hebben, geldt de belofte van een overgang naar het nieuwe tijdperk van Gods koninkrijk. In de periode van de overgang naar de eindtijd zal de mensheid wakker geschud worden op elke denkbare manier, door oorlogen en natuurrampen, door goddeloosheid en valse profeten, zodat het koren van het kaf gescheiden wordt. De Zondvloed was ook zo’n eindtijdgebeurtenis, evenals de verwoesting van Sodom en Gomorra. De dagen van Noach en Lot hebben één belangrijke zaak gemeen: de mensen geloofden niet dat het oordeel zou komen. En dat geldt ook voor vandaag. Het was voor Noach zelfs moeilijk om zijn eigen familie in de ark te krijgen.

Velen zijn van mening dat de Wederkomst van Jezus/Yeshua niet lang meer kan duren. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle tekenen der tijden zichtbaar, die door Hem zijn voorzegd over de eindfase van het bestaande wereldbestel. God houdt zijn beloften, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat de terugkeer van Jezus/Yeshua een ware gebeurtenis zal zijn. Hij is de komende Koning. Hij komt als de Koning der koningen en de Here der Heerscharen om te heersen tot in alle eeuwigheid.

Jezus/Yeshua verschijnt niet alleen want de heerscharen die in de hemel zijn volgen Hem op witte paarden. De goddelozen die meenden God te kunnen negeren, wacht nu Gods toorn. Het gaat hier om een oordeel door middel van strijd en overwinning. De volken zullen door dit krijgsoordeel overwonnen worden, en daarna zal Hij ze met ijzeren staf hoeden, wat betrekking heeft op Zijn duizendjarige regering. Bij het oordeel als zodanig wordt niets en niemand ontzien; vandaar de beeldspraak van een wijnpersbak.

 

Terug naar: Inhoud