Gog en Magog

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 10 december 2014) (Laatste bewerking: 25 oktober 2020)

Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus (Yeshua) zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich ontwikkelen in de richting van de Bijbelse eindtijd profetieŽn. Het lijkt er op dat onze wereld voor een aantal ingrijpende gebeurtenissen staat, die aan de wederkomst van Jezus vooraf zullen gaan. Gebeurtenissen die zowel door Jezus als de profeten zijn voorzegd.

Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. Zij groeperen zich en nemen de posities in zoals de Bijbel al eeuwen geleden heeft aangegeven. De profeet EzechiŽl voorzegde een grootschalige oorlog tegen IsraŽl alsook een grote aardbeving. Diverse onderzoekers zijn van mening dat dit een wereldwijde chaos zal veroorzaken en dat de nasleep van deze rampen de Antichrist op de voorgrond zal brengen. Zodra wij deze dingen om ons heen zien gebeuren, zullen wij weten dat de Antichrist klaar staat om als de grote redder in nood en oplosser van alle problemen op het toneel te verschijnen. Er bestaan inmiddels voldoende voorbeelden van oorlogshandelingen die een wereldbrand tot gevolg zouden kunnen hebben. De ĎKoude oorlogí is weer helemaal terug en de bedreigingen over en weer tussen de coalitie Rusland en China tegen de Verenigde Staten liegen er niet om. Ook de vijanden van IsraŽl tieren onverminderd. De middeleeuwse Ayatollahs in Iran, de Palestijnse terreurbewegingen waaronder de Hamas doodscultuur in Gaza en de Libanese terreurbeweging Hezbollah roepen om beurt de staat IsraŽl te willen vernietigen. Dat kan op termijn kan leiden tot de Psalm 83 oorlog, waarna het toneel gereed gemaakt kan worden voor de door EzechiŽl geprofeteerde aanval van Gog en zijn horden op het kleine IsraŽl met de bedoeling Gods gezag te ondermijnen.

Deze aanval werd door de Russen al in 1930 op een postzegel van 14 Kopek afgebeeld. Op de achtergrond is de voormalige Sovjet-Unie te zien en op de voorgrond een aantal paarden die op een pad galopperen dat rechtstreeks naar IsraŽl voert.

Russische postzegel van 14 Kopek.

Er is nauwelijks een profetisch onderwerp aan te wijzen waarover meer overeenstemming bestaat dan over deze profetie van EzechiŽl.Wel bestaan er nogal wat verschillende meningen over het tijdstip waarop de opmars van Gog en zijn gevolg, richting IsraŽl zal plaatsvinden. De meest gangbare is dat de opmars van Gog vůůr de opkomst van de Antichrist zal plaatsvinden. Sommigen zien de aanval plaatsvinden halverwege de 7 jaren voor de terugkomst van Jezus, of als onderdeel van de laatste grote slag bij HarmŠgedon, het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de Ďmachten van goed en kwaadí. Ook zijn er die de aanval zien direct nŠ de terugkomst van Jezus.

En dan zijn er nog Ďdeskundigení die denken dat de aanval van Gog, zoals door EzechiŽl geprofeteerd,pas zal plaatsvinden aan het eind van het "Duizendjarig Rijk". In het boek Openbaring 20:8 wordt inderdaad opnieuw melding gemaakt van Gog en Magog. Het gaat hier echter om legers die opkomen over de volledige breedte der aarde, terwijl Gog in EzechiŽl uit het noorden komt. De legers van deze Gog worden verslagen op de bergen van IsraŽl en daar ook begraven, terwijl het leger van Gog en Magog uit Openbaring, ogenblikkelijk wordt verteerd door vuur uit de hemel. Bij de eerste Gog wordt Satan niet direct genoemd, bij de laatste Gog is hij de drijvende kracht. Onmiddellijk na de opstand uit Openbaring is er sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, terwijl in EzechiŽl het leven op aarde gewoon door gaat. Er wordt gesproken over een periode van zeven maanden waarin de doden op het slagveld worden opgeruimd en begraven. EzechiŽl 39:12-13.

De oorlog van Gog wordt heel gedetailleerd beschreven in EzechiŽl 38 en 39. Om de betrouwbaarheid van deze profetie te kunnen testen is het verstandig om eerst de beide daaraan voorafgaande hoofdstukken te lezen omdat de voorzegging van deze grote oorlog namelijk in een duidelijke chronologische opsomming van een aantal gebeurtenissen staat, die inmiddels reeds plaatsgevonden hebben zoals het materiŽle (fysieke) herstel van IsraŽl. Daarna wordt de oorlog in de hoofdstukken 38 en 39 beschreven. De profeet EzechiŽl begint met uit te leggen dat God de grootvorst van Mesech en Tubal zal komen halen.

EzechiŽl 38:1-4 Het woord des Heren kwam tot mij; Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal: profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaardÖ

Volgens een groot aantal Bijbeldeskundigen wordt met Magog Rusland bedoeld, en dat Gog de leider van dit land zal zijn. Om Magog te kunnen identificeren geeft Genesis hoofdstuk 10 het antwoord. Hier worden de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach vermeld en hier zijn de door EzechiŽl genoemde namen terug te vinden. Jafet was de derde zoon van Noach. In vers 2 staat: ďDe zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesech en Tiras.Ē Magog, Tubal en Mesech waren dus kleinkinderen van Noach. Zij vestigden zich ten noorden van de Zwarte Zee en oostwaarts.

Daarom beschouwen veel Joodse en christelijke Bijbelgeleerden een aantal volken van de voormalige Sovjet-Unie als zijnde de volken waarover in EzechiŽl 38:1-3 wordt gesproken. Magog was volgens Genesis 10:2 de tweede zoon van Jafet. Zijn nakomelingen namen bezit van het land ten noorden van de Kaukasus en is het belangrijkste antieke volk waaruit de moderne Russen afgestamd zijn. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afstammen. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Mesech en Tubal waren jongere broers van Magog (Genesis 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond.

De bekende Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius heeft al in het begin van onze jaartelling geschreven dat de nakomelingen van Magog, die door de Grieken Scythen werden genoemd, zich ten noorden van de berg Ararat in de zuidelijke Kaukasus vestigden, dus in het huidige Rusland. (Antiquitatum Judaicarum I, 6:1). Ook Herodotus, een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus, zou de inwoners van Mesech al hebben geÔdentificeerd met een volk dat de Moskovieten werd genoemd. Volgens de Joodse geleerde Wilhelm Gesenius, die in het begin van de negentiende eeuw leefde, was Mesech de stichter van het barbarenvolk Moschi, dat in het Moskovisch gebergte woonde. Gesenius verklaarde verder, dat de Griekse versie Moschi van de oorspronkelijk Hebreeuwse naam Meshech, de basis heeft gevormd voor de huidige naam Moskva.Bijbelverklaarders zijn praktisch unaniem van mening, dat Mesech de stichter is van Moski. Dat is de historische naam is die voor Moskou staat, de hoofdstad van het Europese deel van Rusland, terwijl Tubal identiek zou zijn aan de hoofdstad van het Aziatische deel van Rusland, Tobolsk. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben. Er zijn archeologische aanwijzingen, dat de nakomelingen van Gomer zich ten noorden van de Zwarte Zee in Rusland gevestigd hadden en zich vervolgens zuid-en westwaarts verspreidden naar Oost-Europa.

Dat met Magog Rusland wordt bedoeld, lijkt met bovenstaande uitleg bevestigd te worden. Het is echter niet duidelijk wie de grootvorst is die onder de naam Gog de invasiemacht zal aanvoeren in hun aanval op IsraŽl. Sommige Bijbeldeskundigen geloven dat deze Gog geen gewoon mens is maar een demon, die de gedaante van een mens heeft aangenomen. Hij is in ieder geval niet de Antichrist, want Gog zal al ten onder gaan voor de komst van de Antichrist zoals uit de verdere verzen van EzechiŽl zal blijken. Het enige wat er over bekend is is dat hij de heerser zal zijn over dat immens grote en uitgestrekte land in het uiterste noorden en dat hij blijkbaar een onbeschrijflijke haat tegen Gods volk IsraŽl moet hebben. In de loop der tijden hebben velen geprobeerd Gog te identificeren met toenmalige machthebbers in Rusland zoals o.a. de Tsaar en Stalin. Een kandidaat die hiervoor nu in aanmerking zou kunnen komen is Vladimir Poetin, geboren op 7 oktober 1952 in Leningrad.

Poetin is sinds 2000 ononderbroken de facto machthebber van Rusland en gedurende deze tijd heeft hij gestaag zijn greep op het land verstevigd door de, na de val van het communisme, aanvankelijk redelijk vrij geworden pers en media opnieuw steeds meer te beteugelen en kritische tegenstanders het zwijgen op te leggen. Poetin wordt door zijn politieke tegenstanders bekritiseerd en beschuldigd van het vestigen van een nieuwe dictatuur in Rusland na de val van de vorige Sovjetdictatuur. Ook wordt hij bekritiseerd vanwege de grote corruptie onder zijn bewind en de grote armoede waarin veel Russen leven. Toch geniet hij bij veel Russen nog een aanzienlijke populariteit omdat hij redelijke stabiliteit, nieuw zelfrespect en economische welvaart heeft gebracht na de chaotische jaren van Boris Jeltsin. Na twee termijnen achter elkaar als president werd Poetin op 8 mei 2008 premier van Rusland onder president Dmitri Medvedev. Hoewel de president volgens het Russische systeem officieel boven de premier staat, was Poetin in de praktijk nog altijd de werkelijke Russische leider. Sinds 7 mei 2012 is Poetin weer president van Rusland met Dmitri Medvedev (tot 2020) als premier. Volgens de Russische grondwet kan dit rollenspel eindeloos herhaald worden zodat Poetin op deze manier de macht nooit meer hoeft af te staan.

Is dit de leider die de Noordelijke legers zal gaan aanvoeren in hun aanval op IsraŽl?

Poetin is direct na zijn aanstelling begonnen met het verzwakte Russische militaire apparaat weer op te bouwen. De maatregelen die hij heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Inmiddels reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Heel opmerkelijk zijn hierbij ook Poetins inspanningen om zijn allianties met de islamitische wereld te versterken. Zo blijft hij de Syrische dictator Bashar al-Assad, onverminderd de hand boven het hoofd houden en ook is hij heel close met de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de middeleeuwse Ayatollahs in Iran. Poetin steunt zo ongeveer alle vijanden van IsraŽl op diplomatiek, financieel en militair gebied.

Ook worden er allianties gesmeed die terug te vinden zijn in de Bijbelse eindtijdprofetieŽn. Zo zijn na 9 maanden vijandigheid als gevolg van het neerhalen van een Russische bommenwerper boven SyriŽ door Turkije (november 2015), de oorlogszuchtige Turkse dictator (Sultan) Recep Tayyip Erdoğan en Poetin plotseling weer 'goede vrienden'. Erdoğan spreekt zelfs van zijn 'goede vriend' Poetin. In november 2015 leken de beide landen nog op een oorlog af te stevenen. De presidenten die allebei in de clinch liggen met het Westen - Poetin vanwege de militaire activiteiten door het Westen aan haar Westgrens, Erdoğan vanwege massale arrestaties na de door hemzelf in scene gezette staatsgreep Ė waarvan hij het Westen de schuld geeft. Ook bestaan er warme banden tussen Rusland en Iran. Daar is Erdoğan nog niet zo blij mee omdat Iran het bewind van Bashar al Assad in SyriŽ steunt en hij dit bewind juist wil verwijderen. Maar zaken kunnen snel veranderen zoals de plotselinge vriendschapsbanden tussen Rusland en Turkije. De alliantie Rusland (Magog) en Turkije (Togarma)is inmiddels gesmeed en daar zal Iran (PerziŽ) ongetwijfeld aan worden toegevoegd, want zo is het in de Bijbel voorzien.

Poetin heeft voor miljarden dollars aan wapens verkocht aan o.a. Iran, SyriŽ, LibiŽ, Algerije, het islamitische deel van Soedan. Ook heeft Rusland een wapendeal met Egypte gesloten sinds Abdel Fattah al-Sisi aan de macht is. Poetin doet zijn uiterste best om Rusland, dat in de laatste decennia niet meer zo veel voorstelde, weer in volle glorie te laten herrijzen en de politieke en militaire macht te herwinnen en te herbevestigen. Deze zorgwekkende ontwikkeling hoeft niet te verbazen, want zij staat in ťťn lijn met de Bijbelse profetieŽn voor de eindtijd.

Uit EzechiŽl 38-4 blijkt, dat het initiatief voor deze oorlog eigenlijk uitgaat van de God Zelf, want er staat: Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uitrekken met uw gehele legerÖ Gog wordt dus door God zelf aangezet om IsraŽl aan te vallen. In eerste instantie lijkt het alsof Gog onschuldig is, maar er staat niet voor niets dat God hem zal straffen dus moet hij het nodige op zijn geweten hebben. En dat blijkt want Rusland is ťťn van de meest antisemitische landen van de wereld en heeft zich door de eeuwen heen schuldig gemaakt aan talloze pogroms waarbij tienduizenden Joden zijn vermoord. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de OekraÔne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisne te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de voormalige Sovjet Unie opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagoges) in beslag genomen.

In zijn boek ďDisinformation,Ē onthult Ion Mihai Pacepa, voormalig hoofd van de Roemeense militaire inlichtingendienst tot in detail hoe de leiders van de voormalige Sovjet Unie tientallen jaren doelbewust bezig zijn geweest het antisemitisme in de Arabische moslimwereld aan te wakkeren en is Moskou het feitelijke brein is achter de verspreiding van de vooral op het alternatieve internet populaire Zionistische complottheorieŽn over een zogenaamd geheim Joods plan om over de hele wereld te heersen.

Joden die worden weggevoerd.

Om deze haat nog wat extra kracht bij te zetten verzonnen ze een ĎPalestijns volkí en hadden ze een schurk nodig die dat vuurtje verder voor hen zou kunnen aanwakkeren. Voor deze rol had de voormalige Russische geheime dienst de KGB al in het begin van de jaren 60 hun oog laten vallen op de Egyptenaar Jasser Arafat (Abd al Rachman abd al-Rauf Arafat al-Koed Al Hoesseini) en hem voor te bereiden als de toekomstige leider van de terreurorganisatie PLO (Palestine Liberation Organisation).

 

Uit onderzoek is gebleken dat het antisemitisme in Rusland weer aan het toenemen is.Eind maart 2005 verscheen een anti-Joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ďfanatieke en racistische religieĒ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast ,,kan worden gesteld dat de hele democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale Jodendom bevindtĒ aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars van de anti-Joodse petitie in Moskou, zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc.

Gogs bondgenoten

Gog zal zich er op de ene of andere manier van bewust zijn, dat IsraŽl geen makkelijke prooi zal zijn en een machtige Beschermer moet hebben, want waarom zou hij anders in zijn strijd tegen dit piepkleine landje de hulp nodig hebben van zoveel machtige bondgenoten terwijl hij zelf over een van de grootste en sterkste legers ter wereld beschikt? De profeet EzechiŽl vertelt dat vele koningen deel zullen uitmaken van Gogs coalitie.

EzechiŽl 38:5-6 Ö..ook Perzen (Iran), EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden-vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun lot tot een leidsman.

Tot Gogs bondgenoten behoort dus ook PerziŽ (het huidige Iran). Iran is de veruit belangrijkste bondgenoot van Rusland om een grootscheepse aanval op IsraŽl te kunnen realiseren. Dit land koestert al heel wat jaren een onvoorstelbare haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk. Deze haat geldt echter voor een belangrijk deel de machthebbers in Teheran, maar zeker niet voor de Iraanse bevolking. Bekend is dat het Iraanse volk over het algemeen helemaal geen gevoelens van haat of vijandschap ten opzichte van het Joodse volk heeft. Het toenmalige PerziŽ heeft altijd uitstekende vriendschappelijke betrekkingen met IsraŽl onderhouden totdat sjah Mohammed Reza Pahlavi (Sjah van PerziŽ) tijdens de islamitische revolutie werd afgezet en Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1979 de macht over nam. Sindsdien worden er aan de lopende band bedreigingen geuit tegen IsraŽl.

De Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei legde op 30 januari 2012 een nieuwe doctrine uit waarom het ďjuridisch en moreelĒ gerechtvaardigd is om genocide te plegen en IsraŽl van de kaart te vegen. ďIsraŽl is een kwaadaardige tumor in het Midden-OostenĒ, schreef Khamenei voor de ultraconservatieve Perzischtalige Alef nieuwssite. Hij riep op tot de absolute vernietiging van IsraŽl.

 

Ayatollah Ali Khamenei met zijn vinger aan de knop

Begin november 2013 toonde Teheran op de staatstelevisie een gesimuleerde raketaanval op IsraŽl. In de documentaire zijn computergeanimeerde lanceringen van ballistische raketten te zien. Sommige raketten worden door IsraŽlisch luchtafweer neergehaald terwijl anderen diverse strategische doelwitten in IsraŽl vernietigen waaronder gebouwen in het centrum van IsraŽl, de luchthaven van Ben Gurion en de nucleaire reactor in Dimona. Op 18 februari 2014 toonde Iran opnieuw een film met een nucleaire Holocaust tegen IsraŽl. Op 8 november 2014 herhaalde Khamenei de oproep dat Israel volledig uitgeroeid dient te worden.

Iran heeft op 23 juni 2017 een digitale ďIsrael Doomsday ClockĒ in werking gesteld die aftelt naar de vernietiging van IsraŽl in 2040. Deze klok is opgesteld op wat men het Palestina plein noemt in het centrum van Teheran. Dat gebeurde tijdens de viering van al-Quds Day (Jeruzalem Dag) waarop jaar na jaar miljoenen IraniŽrs door de straten marcheren met banieren met daarop de tekst ďDeath to Israel, Death to America.Ē GeneraalAbdolrahim Mousavi hoofd van het Iraanse leger waarschuwde dat zijn land Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk zal maken indien IsraŽl een verkeerde beweging mocht maken. Er blijft een enorme genocidale dreiging uitgaan van deze Shiíitische bende in Teheran. Daarnaast neemt de machtsinvloed van Iran in SyriŽ ook verontrustende vormen aan. Zo wordt IsraŽl in het noorden bedreigd door een alliantie tussen de terreurbeweging Hezbollah, diverse andere Shiíitische terreurgroepen, SyriŽ en de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat gebeurt allemaal met steun van de Russen. Satelliet fotos tonen dat Iran bezig is met het inrichten van de permanete militaire basis ten zuiden van Damascus in SyriŽ. IsraŽl waarschuwt al enige tijd dat Iran bezig is zich permanent in SyriŽ te vestigen en een deel van dit land onder hun controle wil brengen om zo hun invloed in het Midden-Oosten te vergroten. Waar de leiders in Iran echter geen rekening mee houden is de Machtige Hand van de God van IsraŽl! Ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

 

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd.

 

Verder noemt EzechiŽl Togarma, EthiopiŽrs en PuteeŽrs als bondgenoten van Gog. EthiopiŽ wordt geassocieerd met Kush. Volgens Genesis 10:6 is Kush de oudste zoon van Cham, en dus een kleinzoon van Noach. De nakomelingen van Kush vestigden zich ten zuiden van Egypte en verspreidden zich over de rest van Afrika. Alle Afrikanen met uitzondering van de Noordafrikanen stammen dus af van Kush en niet alleen de EthiopiŽrs. Natuurlijk bestond de bevolking van het huidige EthiopiŽ in Bijbelse tijden uit Kushieten, maar niet alleen in dat land, maar ook in de omringende landen zoals bijvoorbeeld de huidige landen SomaliŽ, Eritrea en Soedan. Onder bemiddeling van de Verenigde Staten zijn Soedan en IsraŽl, sinds februari 2020, toen de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu in het geheim een ontmoeting had met de Soedanese president Abdel Fattah al-Burhan, de betrekkingen tussen beide landen aanzienlijk verbeterd. Het lijkt er op dat Soedan na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein het volgende land in de regio kan zijn, dat de betrekkingen met IsraŽl normaliseert.

Soedan was tot dusver een trouwe bondgenoot van Iran en was in het verleden regelmatig betrokken bij het leveren van wapens aan onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Zo blies IsraŽl half januari 2011 in Soedan een konvooi bestaande uit 23 vrachtwagens op die waren volgeladen met raketten uit Iran. Daarnaast heeft IsraŽl begin 2011 een schip dat geladen was met 500 ton aan wapens waaronder FAJR-3 raketten, voor de kust van Soedan, compleet verwoest. Ook voerde IsraŽl in oktober 2012 een succesvol bombardement uit op een wapenfabriek bij de Soedanese hoofdstad Khartoem. De doelen lagen op zo'n 1800 tot 1900 kilometer afstand van de IsraŽlische thuisbasis. In deze fabriek, die compleet werd vernietigd, werden in opdracht van Iran, ballistische Shehab-3 raketten gemaakt.

In Soedan woedt trouwens al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom onder leiding van president Omar al-Bashir, waarbij honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen.

 

Voor de beide andere landen SomailiŽ en Erithrea ligt voor de hand dat deze islamitische landen een bondgenootschap met Rusland zullen aangaan in een oorlog tegen IsraŽl. Deze landen zijn namelijk felle tegenstanders van IsraŽl. Bijzonder in dit verband is dat Eritrea van een op het Westen gericht land, inmiddels is veranderd in een tegenstander en bondgenoot van Noord Afrikaanse moslimlanden.

De derde bondgenoot van Gog is Put, doorgaans vertaald met LibiŽ. Maar ook bij de PuteeŽrs is het niet zo eenvoudig om hun juiste identiteit vast te stellen. Volgens Genesis 10:6 was Put de derde zoon van Cham en dus het jongere broertje van Kush. Zijn nakomelingen vestigden zich ten westen van Egypte en verspreidden zich van daar uit over de rest van Noord-Afrika. LibiŽ is uiteraard het westelijke buurland van Egypte en vanzelfsprekend behoren de LibiŽrs tot de Putieten, maar niet alleen zij. Ook de inwoners van TunesiŽ, Algerije en Marokko maken deel uit van Put.

De vierde bondgenoot is Gomer met al zijn troepen. Gomer was volgens Genesis 10:2 de oudste zoon van Jafet en dus een kleinzoon van Noach en oudere broer van de eerder genoemde Magog, Mesech en Tubal. Er zijn archeologische aanwijzingen, dat de nakomelingen van Gomer zich ten noorden van de Zwarte Zee in Rusland gevestigd hadden en zich vervolgens zuid- en westwaarts verspreidden naar het uitgestrekte gebied van het tegenwoordige Oost-Europa, dat zich decennialang in de Russische invloedsfeer bevond. Wij kunnen derhalve onder ĎGomer en al zijn troepení globaal de volken uit het voormalige Oost-Europa verstaan, hoewel deze landen zich voor een groot deel aan de Europese Unie verbonden hebben.

De laatste bondgenoot van Gog, die in EzechiŽl 38:6 genoemd wordt, is Beit Togarma ofwel het huis van Togarma. Het Bijbelse Togarma is Guareana, het huidige Turkse GŁrŁn, dat ligt aan de bron van de rivier de Eufraat in het Bijbelse GalatiŽ, waar de oud- Keltische natuurreligie zich had vermengd met de Griekse cultus. Volgens de geschiedschrijvers Herodotus en Flavius Josephus, en volgens Assyrische geschriften uit de achtste eeuw voor Christus, gaat het over Oost-AnatoliŽ (Turkije). Volgens Genesis 10:3 was Togarma de derde zoon van Gomer, maar dat hij als bondgenoot van Gog apart genoemd wordt terwijl dat met de overige zonen van Gomer niet het geval is, zal waarschijnlijk zijn oorzaak vinden in het feit, dat zijn nakomelingen zich in een gebied hebben gevestigd, dat ver vandaan ligt van dat van zijn broers. Op grond van archeologische bewijzen is een deel van Togarmaís nageslacht terug te vinden in de Turkomaanse stammen. Togarma is gedeeltelijk ook te identificeren met het historische Turkestan in Centraal-AziŽ, dat nu de voormalige Sovjetrepublieken Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan en KirgiziŽ omvat. Deze Turkistani zijn etnische Turken en daarom ligt het voor de hand dat men ook de inwoners van deze landen kan rekenen tot de nakomelingen van Togarma.

 

Turkije wordt geleid door de moslimextremist en dictator Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan heeft de ambitie de absolute macht te verkrijgen over het hele Midden-Oosten wat neerkomt op het herstel van het vroegere Ottomaanse rijk met hem als de nieuwe sultan. Hij heeft voor dat doel een paleis laten bouwen met een oppervlak van 300.000 vierkante meter en 1150 kamers. Maar dat is nog niet alles want de Ďsultaní laat daarnaast ook nog een privťresidentie voor zichzelf bouwen met liefst 250 kamers.

 

ĎSultaní Erdogans speeltje met 1150 kamers.

Turkije is net als Iran van een goede vriend veranderd in een bittere vijand van IsraŽl. Meer dan vijfhonderd jaren lang, vanaf de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492 en de verschrikkelijke vervolging van nazi Duitsland, konden Joden en Turken het redelijk goed met elkaar vinden. De situatie is inmiddels drastisch veranderd. Zo is Erdoğan een van de oorlogzuchtigste critici van IsraŽl. In april 2010 noemde hij tijdens een bezoek in Parijs ,,IsraŽl de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-OostenĒ.

Tijdens een Conferentie van de Verenigde Naties in Wenen op 1 maart 2013 noemde Erdoğan, het Zionisme een misdaad tegen de menselijkheid. Ook stelde hij het Zionisme op gelijke hoogte met het Fascisme. De Turkse krant HŁrriyet schreef in oktober 2013 dat een stijgend aantal Joden Turkije verlaat als gevolg van een toenemend antisemitisme. Sinds Erdoğan in zijn toespraken regelmatig IsraŽl afschildert als een kwaad, is ook het antisemitisme in het land toegenomen. De Turkse Nationale Veiligheidsraad ziet IsraŽl als een groot gevaar voor het land en de acties van IsraŽl in het Midden-Oosten heeft IsraŽl bestempeld als een grote bedreiging.

De schoolboeken die de Turkse overheid verstrekt druipen van de Jodenhaat en leraren doen er nog een schep bovenop. 'Maak jullie geen zorgen,' reageerde een docent van de twaalfde klas van een gymnasium. 'Op een dag zal IsraŽl worden vernietigd, en die dag is nabij. Alle Joden zullen hiervoor betalen!' Als reactie begonnen sommige leerlingen Hitler te prijzen, terwijl anderen zich bereid verklaarden mee te willen helpen om de IsraŽliŽrs 'de zee in te drijven'. Echt als een verrassing komt het niet, want de vooringenomen media en politici verspreiden deze manipulatieve retoriek. Ook in Turkije worden kinderen al vanaf jonge leeftijd met haat grootgebracht. Inmiddels is er wel weer sprake van emige toenadering tussen Turkije en Israťl, maar dat is oppassen voor de Joodse staat want Erdoğan is niet te vertrouwen..

ĎSultaní Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan droomt van een islamitische wereldmacht. Volgens hem heeft de regio het ďvermogen om de hele wereld te vormen.Ē Hij looft met regelmaat de hechte vriendschap tussen Turken en Arabieren die volgens hem al ruim 1000 jaar zou bestaan. De Turkse media en televisie volgen ook steeds meer het voorbeeld van de Arabische tv-zenders waar de anti-IsraŽlische propaganda aan de orde van de dag is. In oktober 2009 zond de Turkse televisie een serie uit waarin IsraŽlische militairen worden neergezet als kindermoordenaars.

Het Iraanse nieuwsagentschap "Mehr" meldde recent dat de huidige houding van Turkije t.a.v. IsraŽl, de rest van de islamitische landen in de wereld met grote tevredenheid stemt. Iran, dat vroeger een grote bedreiging voor Ankara vormde, wordt nu door de Turken als een vriend beschouwd. Ook de relatie tussen Turkije en Rusland verbeterd met de dag. Zo doet Turkije duidelijk niet mee aan de hetze tegen Rusland in het Westen en om de samenwerking tussen beide landen verder te verbeteren worden er aan de lopende band contracten getekend waaronder de aanleg van pijpleiding vanuit naar Turkije voor de levering van gas.

Ze zullen een overval plegen op vreedzame lieden

Er zal sprake zijn van een onbeschrijflijk grote internationale en multiculturele troepenmacht die zijn krachten bundelt om ťťn van de kleinste landen ter wereld aan te vallen: IsraŽl!

EzechiŽl 38: 8 en 9: Na geruime tijd zult gij het bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen IsraŽls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

Deze profetie van EzechiŽl bevat een aantal aanwijzingen, die duidelijk aangeven op welke tijd deze betrekking heeft. Ten eerste noemt God een bepaald tijdstip: Ďover lange tijd, in de verre toekomstí. In andere vertalingen wordt het omschreven als Ďin de toekomende jarení of Ďin de laatste jarení. De tweede aanwijzing over het tijdstip waarop deze invasie zal plaats vinden is terug te vinden in de beschrijving van de omstandigheden waarin IsraŽl op dat moment zal verkeren. Gog en zijn bondgenoten zullen volgens de verzen 8 en 9 namelijk optrekken tegen een land dat zich juist hersteld heeft van de oorlog en wiens bewoners uit vele volken bijeengebracht zijn en veilig op de bergen van IsraŽl wonen in steden, die eens volledig verwoest waren en lange tijd verlaten zijn geweest.

De regio Shiloh in Samaria in het voormalige stamgebied van EfraÔm. Het is de plaats waar Jozua de Tent de Samenkomst plaatste. Deze plaats was 369 jaar de hoofdstad van IsraŽl.

De invasie zal dus plaatsvinden als de IsraŽlieten een onbezorgd leven leiden.Mogelijk wordt hier de fase nŠ de Psalm 83 oorlog mee bedoeld. Zo lang de IsraŽlieten in hun eigen land wonen hebben ze nooit een onbezorgd leven geleid. Vanaf het moment dat Jozua de Jordaan overgestoken is om het land in bezit te nemen tot aan de laatste Libanonoorlog in 2006 en de Gaza-oorlogen heeft Gods volk nooit vrede gekend. Altijd was er oorlog, altijd waren er aanslagen en altijd waren er raketbeschietingen.

EzechiŽl 38:10 t/m 12: Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten- om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed verworden heeft, die op de navel der aarde woont.

Het is belangrijk te beseffen dat de volkeren rondom Gog tegen IsraŽl optrekken om Ďte roven en buit binnen te halení. EzechiŽl maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat maar de hele wereld weet dat IsraŽl onder meer een landbouwtechnisch mirakel tot stand heeft gebracht. IsraŽlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie, en de IsraŽlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander land in de wereld. IsraŽl heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. IsraŽl is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. IsraŽlische geleerden ontdekten een groot aantal medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose. IsraŽlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. Meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit IsraŽl dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Daarnaast bezit IsraŽl inmiddels diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld genoemd naar (het Bijbelse zeemonster) tot dusver de grootste is.

Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van IsraŽl te voldoen. Het aardgas uit het Tamar veld is inmiddels operationeel. Eerder al werden Dalit, Noa en Mari ontdekt. Daarnaast is er 75 km ten noordwesten van Haifa op een diepte van 4790 meter nog een gasveld in de Middellandse Zee ontdekt met een geschatte inhoud van 100 miljard kubieke meter. Men heeft dit gasveld de naam Karusch (haai) gegeven. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Naast gas heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden goed voor ongeveer 1.7 miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden, dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van IsraŽl voor wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische inkomstenbron.

Tamar gasveld

De verzen van EzechiŽl 10-12 laten glashelder zien dat de profetie zijn vervulling nooit had kunnen krijgen in de tijd waarin de profeet leefde en ook niet in de eeuwen daarna, want het was in zijn tijd ondenkbaar wat EzechiŽl schreef. Niet-ommuurde steden bestonden vroeger helemaal niet! Alle steden hadden namelijk muren, grendels en poorten, waar ter wereld dan ook, of nou in het Midden-Oosten was, in Europa, AziŽ of Afrika, overal dienden de stadsmuren om de bewoners tegen vijandige legers te beschermen.

Dit is dus een profetie die door de mensen uit EzechiŽls dagen niet begrepen kon worden en daarmee aangeeft, dat de invasie in een verre toekomst zal plaatsvinden in een tijd waarin stadsmuren geen enkele rol meer spelen bij de verdediging van een stad. Voor de lezers van nu is het echter een duidelijke beschrijving van het hedendaagse IsraŽl, want er wordt nogmaals vermeld dat het volk dat daar woont bijeen gekomen is uit vele volken en uit verre landen en dat de steden waarvan de ruines eeuwenlang door het woestijnzand bedekt waren weer herbouwd en bewoond zijn. Wie weet zal deze aanval eerder plaatsvinden dan we denken. Toch zal ondanks hun grote overmacht het voor Gogs coalitie uitlopen op een formidabele nederlaag maar daarover later meer.

Uit vers 13 blijkt, dat er kennelijk ook nog landen in het Midden-Oosten zullen zijn, die deze laffe overval van Gog met zijn reusachtige legermacht op het kleine IsraŽl zullen veroordelen en daarover hun afkeer zullen uitspreken. 

Vers 38:13Scheba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?

Als eersten worden hier de inwoners van Scheba en Dedan genoemd, en dat is nogal zeer opmerkelijk omdat het hierbij namelijk om Arabieren gaat. Scheba heet in het Arabisch Saba en bevindt zich in het huidige Yemen en Dedan, dat tegenwoordig Al-'Ula heet, in het noorden van het huidige Saoedi-ArabiŽ. Scheba, het rijk van de SabeeŽrs, dreef handel in kruiden, wierook, goud en edelstenen en is vooral bekend door Makeba, de koningin van Scheba, die koning Salomo in Jeruzalem bezocht om zijn wijsheid op de proef te stellen. Velen zijn geneigd aan te nemen dat er geen historische basis voor deze legendarische koningin van Scheba bestaat, terwijl er toch duidelijk naar haar verwezen wordt in de Bijbelboeken 1 Koningen en II Kronieken dus moeten de gegevens over haar historische bezoek aan Salomo op ware feiten berusten. Ook wordt zij uitvoerig beschreven in het Ethiopische geschrift de "Kebra Negast" het befaamde boek der "Heerlijkheid der Koningen". In dit geschrift wordt uitvoerig gewag gemaakt van het bezoek van de koningin aan Salomo. Het is voor de EthiopiŽrs hťt bewijs dat de koningin van Scheba hun koningin was en eisen haar daarom op als hun koningin.

Volgens de volkerenlijst in Genesis 10 is Scheba een zoon van Joktan een nakomeling uit de lijn van Sem, de zoon van Noach. In MatthťŁs 12:42 wordt ze door de Here Jezus de ďKoningin van het ZuiderlandĒ genoemd. Volgens de Kebra Negest is zij geboren in 1020 v. Chr. Zij werd Koningin van Scheba toen ze vijftien jaar oud was, nadat haar vader in 1005 was overleden. Ze zou veertig jaar hebben geregeerd en nooit getrouwd zijn geweest. De koningin was heerseres over het koninkrijk Scheba (Saba), dat door verschillende historici geÔdentificeerd wordt aan beide zijden van de Rode Zee, te weten de streek Saba in het zuidwesten van ArabiŽ, het thuisland van de SabeeŽrs, het huidige Jemen, en EthiopiŽ. Verhalen over het leven van de Koningin van Scheba zijn verspreid over de hele Arabische wereld, PerziŽ, EthiopiŽ en IsraŽl. De Jemenieten, de huidige bewoners van het zuidelijk deel van ArabiŽ, geloven echter dat de koningin hun vorstin was en met kleurige oosterse fantasie sieren zij het verhaal van haar leven op.

 

De Kebra Negest vertelt dat de koningin na haar bezoek aan Salomo bij haar thuiskomst een zoon ter wereld bracht die zij Baina Lehkem (ook wel Ibn al-Hakim) noemde, dat Ďzoon van de wijze maní (Salomo) betekent. Moeder Makeda stond later de heerschappij over EthiopiŽ af aan haar geslaagde zoon die zich voortaan koning "Menelik de Eerste" mocht noemen. Hij werd de stichter van de nieuwe Ethiopische dynastie. In de Ethiopische grondwet van 1955 staat in artikel 2; De Koninklijke waardigheid zal voor alle eeuwigheden afstammen van dezelfde geslachtslijn als die zonder onderbreking van de dynastie van "Koning Menelik de Eerste" de zoon van de koningin van Saba (Scheba) en koning Salomo van Jeruzalem afkomstig is. Ook de voormalige Ethiopische keizer Haile Selassie (1892-1975) bijgenaamd, Ďde leeuw van Judaí leidde zijn regentschap van koning Menelik af. Gezien deze geschiedenis zal het huidige EthiopiŽ geen deel uitmaken van Kush, dat samen met Gog tegen IsraŽl ten strijde zal trekken, maar deze invasie juist zal veroordelen.

 

Ook Dedan zal zich uitspreken tegen de invasie van Gog. De Dedanieten waren als volk gekenmerkt door hun karavaanhandel en volgens EzechiŽl 27:15-23 waren zowel de kooplieden van Dedan alsook de kooplieden van Scheba belangrijke handelspartners van IsraŽl. Bovendien kwam Mozes na zijn vlucht uit Egypte (Exodus: 2-15) in Midian terecht,waar hij trouwde met Zippora de dochter van Jetro, de priester van Midian wiens kudde hij hoedde. Het land Midian lag aan de oostkant van de Golf van Akaba (Rode zee) dus in het huidige Saoedi-ArabiŽ.In de buurt van het vroegere Midian bestaat nog steeds een levende traditie betreffende Jetro, die door de bevolking als een heilige wordt vereerd. Dat het huidige Saoedi-ArabiŽ de aanval van Gog zal veroordelen lijkt gezien de huidige toenadering tussen dat land en IsraŽl niet uitgesloten want de Bijbel verteld ons geen onzin.

Volgens de Bijbel was het genoemde Tarsis ťťn van de kustlanden aan de Middellandse Zee ten westen van IsraŽl, maar de juiste identiteit is niet meer met zekerheid te achterhalen. Omdat er in diverse Bijbelteksten vermeld staat, dat vanuit Tarsis zilver, ijzer, tin en lood naar IsraŽl werd ingevoerd, gaan sommige geleerden ervan uit, dat de oorsprong van dit handelsvolk, dat talrijke eilanden en kuststreken in de Middellandse Zee koloniseerde, in Spanje zou liggen, dat rijk is aan metalen. Volgens hen kan de hoofdstad van Tarsis daarom geÔdentificeerd worden met de oude handelsstad Tartessos, die in de tegenwoordige Spaanse autonome regio AndalusiŽ aan de monding van de Guadalquivir lag. Andere geleerden denken daarentegen eerder aan een havenstad op SardiniŽ omdat de kooplieden van Tarsis zeevaarders waren of Tarsus in CiliciŽ, dat een gemengde Griekse en Joodse bevolking had. Misschien moeten we Tarsis helemaal niet letterlijk nemen, maar is daar wellicht heel West-Europa mee bedoeld? Hoe dan ook, deze tekst geeft wel aan dat er ook volken zullen zijn die de invasie niet goedkeuren en scherp veroordelen. Maar verder dan een officieel protest gaan ze niet, want er staat nergens geschreven dat zij IsraŽl met militaire middelen zullen steunen. Dus wat dat betreft staat IsraŽl er toch alleen voorÖ nou ja, alleen? Nee, niet echt! IsraŽl heeft toch wel ťťn bondgenoot, een hele sterke zelfs, maar daar zal Gog nog wel achter komen.

Hun graf zal zijn in IsraŽl

EzechiŽl maakt duidelijk dat IsraŽl bij de aanval van Gog en zijn bondgenoten, de Eeuwige als bondgenoot zal hebben.

EzechiŽl 38:14-16 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk IsraŽl in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk IsraŽl als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

Door driemaal te verklaren (38:6 en 15 en in 39:2) dat Gog en zijn bondgenoten uit hun woonplaats in het uiterste noorden zullen komen legt EzechiŽl grote nadruk op het feit, dat het hier niet om directe buurlanden gaat zoals genoemd in Psalm 83. EzechiŽl maakt duidelijk dat zodra Gogs troepen IsraŽls grenzen zullen overschrijden, God aan de hele wereld Zijn macht zal laten zien.

EzechiŽl 38:21-22 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem en zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn.

Vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem en zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn.

De oorlog van Gog is een wonderlijke oorlog want EzechiŽl meldt niets over een militaire tegenstander, ook IsraŽl word niet genoemd en al evenmin iets over IsraŽlische slachtoffers. De God van IsraŽl zal zelf ten strijde trekken tegen de vijandelijke legers die tegen IsraŽl oprukken en zullen door een rechtstreeks ingrijpen van God worden verslagen. In IsraŽl en onder de volken zal deze gebeurtenis gezien worden als een Godsgericht. Het leger van Gog zal in IsraŽl in de val lopen en vernietigend verslagen worden.

Het zal net zo zijn als bij de tocht door de Schelfzee (Exodus 14:30). De IsraŽlieten werden door het water niet aangetast, maar de Farao met al zijn wagens en ruiters kwam in het water van de Schelfzee aan zijn eind. De rechtvaardige toorn van God zal in alle hevigheid losbarsten als het ogenblik aanbreekt dat IsraŽl wordt aangevallen door Gog. De verwarring zal zo groot zijn dat de soldaten in de legers van Gog en zijn bondgenoten in paniek elkaar zullen aanvallen. Ze zullen geen onderscheid meer zien tussen vriend en vijand.

Hier zullen dezelfde taferelen plaats vinden die ook in het Bijbelboek Richteren terug te vinden zijn waarin de machtige legers van IsraŽls vijanden zodanig door God in de war werd gebracht, dat de soldaten elkaar ombrachten en de overlevenden in vrees en paniek haastig wegvluchtten waardoor de IsraŽlieten een grote overwinning behaalden zonder zelf te hoeven vechten.

Richteren.7:12 Midian nu en Amalek en al de stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever van de zee.

Gideon zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten. Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar God laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven. Nogmaals laat God aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven.

Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven.

Vervuld door Gods Geest en een legertje van slechts 300 man ging Gideon de strijd aan met een groot en machtig leger. Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Here: ĎSta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.í In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ĎVoor de Here en voor Gideoní. En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Here in de legerplaats van de vijand het zwaard van de ťťn tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Here strijdt voor Gideon en voor zijn mannen. Zo zullen IsraŽls vijanden straks opnieuw met de Here te maken krijgen en het volk van IsraŽl zal opnieuw ervaren dat de Here aan hun zijde is.

Die geschiedenis van Gideon zal zich herhalen, maar daar zal het niet bij blijven! Vuur en zwavel zal God op de troepen van Gog en zijn vele bondgenoten laten neer regenen, onvoorstelbare stortbuien en enorme hagelstenen zullen hen teisteren. God zal met hen in het gericht treden door ziekten, pest en bloed! Hij zal onder hen een slachting aanrichten die zijn weerga niet kent! Zo zal de God van IsraŽl Zijn grote macht vertonen en aan alle volken der aarde laten zien wat er gebeurt als iemand aan Zijn oogappel komt, want in Zacharia 2:8 staat geschreven dat de Eeuwige onder Zijn vuist zal verpletteren, die Zijn oogappel aanraken!

EzechiŽl 38:23Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten dat Ik de Here ben.  

De grootscheepse invasie zal binnen ťťn enkele dag afgelopen zijn. De wereldbevolking zal het live op de televisie of op het Internet kunnen volgen. De hele wereld zal getuige zijn van Gods machtsvertoon! Miljoenen mensen zullen met eigen ogen zien dat God echt bestaat en velen zullen op de knieŽn gaan om de naam van de Hem aan roepen en wie weet zullen velen Jezus nog net op tijd aannemen als Heer en Verlosser want de oogsttijd zal niet lang duren omdat de Antichrist in de tussentijd al staat te popelen om zich te openbaren door gebruik te maken van de ontstane chaos op te treden als de nieuwe wereldleider. De in nood verkerende mens zal geloven dat deze anti-messias de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen en daarom zullen velen Gods machtsvertoon tegen Gogs bendes weer snel vergeten en zullen ze juist de antichrist als een god gaan aanbidden. In de eerste 3Ĺ jaar zal IsraŽl een verbond met deze valse messias sluiten waarbij hij in eerste instantie de plannen van het Joodse volk zal begunstigen. Het zal een tijd van valse vrede zijn. De tempel wordt herbouwd en de oude tempeldienst hervat maar na afloop van de eerste 3Ĺ jaar zal de antichrist zijn met IsraŽl gesloten verbond verbreken en zal hij zijn ware aard laten zien door zichzelf in de herbouwde Tempel in Jeruzalem tot God uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal verklaren.

De profetie van EzechiŽl gaat verder met Hoofdstuk 39. De eerste 8 verzen van hoofdstuk 39 vormen eigenlijk een korte samenvatting van hoofdstuk 38. De belangrijkste uitspraken worden herhaald en verder aangescherpt. Niet alleen deze aartsvijand van IsraŽl en zijn gigantische legermacht zullen door God totaal worden vernietigd, maar ook Magog (Rusland) zelf zal worden getroffen door een Godsgericht en worden verwoest door een vuurzee die ook de bewoners van de kustlanden zal verteren, die met Gog sympathiseren.

EzechiŽl 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten dat Ik de Here ben.

Magog zal de vloek van God voelen, die aangezegd is aan allen die Zijn uitverkoren volk vervloeken. Magog en de kustlanden zullen getroffen worden door een formidabele catastrofe van vuur. Zijn dit wellicht de kustlanden die met Gog zijn opgetrokken naar de bergen van IsraŽl waaronder Turkije-Iran-LibiŽ-TunesiŽ-Marokko en Algerije?

EzechiŽl maakt duidelijk dat er na Gods ingrijpen, grote aantallen doden op het slagveld van IsraŽl achterblijven.

EzechiŽl 39:11-12 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee en dat zal de weg versperren aan wie erdoor wil trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen; het dal van Gogs menigte. Het huis IsraŽls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja het gehele volk des lands zal begraven.

De genoemde zee is de Dode zee en ten oosten daarvan ligt nu nog JordaniŽ. Er zal dus een moment komen dat dit gebied aan IsraŽl zal toebehoren zoals al op 24 juli 1922 door de regeringen van de toenmalige Volkenbond zijn erkend. Het dal der doortrekkenden ligt naast de berg Nebo van waaraf God Mozes het Beloofde land liet zien.(Deuteronomium 34:1) Dit is het dal waar de IsraŽlieten onder leiding van Jozua doorheentrokken op weg naar Jericho. (Jozua:1-2).

Wat opvalt in de aanval van Gog is, dat ťťn van de belangrijkste aartsvijanden van IsraŽl, SyriŽ, niet genoemd wordt in de lijst van bondgenoten die samen met Rusland en Iran zullen deelnemen aan het offensief tegen IsraŽl. Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat SyriŽ (Assur) al vůůr de invasie van Gog zal zijn uitgeschakeld vanwege de deelname aan de Psalm 83 oorlog en daarin verslagen zal worden. Assur vormde in de oudheid een historisch gebied dat in het Westen werd begrensd door de Middellandse Zee, in het Noorden door het Taurusgebergte, in het Oosten door de Eufraat en het Zuid Oosten en het Zuiden door ArabiŽ. Onder het bewind van de in het jaar 2000 gestorven dictator Hafez al-Assad is SyriŽ betrokken geweest bij elke oorlog tegen IsraŽl. De profeet Jesaja beschrijft wat er met de hoofdstad van SyriŽ Damascus zal gebeuren. Jesaja:17:1-3 De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.

Deze Bijbeltekst laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er zal een moment komen waarin Damascus (wat in het Arabisch: Dimashq ash-Sham, wat Ďnoordí of Ďnoordelijkí of Ďnoordelijk landí betekend) zal in zijn geheel worden weggevaagd. Deze profetie is in het verleden nooit vervuld. Damascus wordt beschouwd als ťťn van de oudste ononderbroken bewoonde steden op aarde.

Hoewel Damascus in de geschiedenis dikwijls is veroverd en soms ook vrijwel verwoest, zijn er altijd mensen blijven wonen. Damascus werd telkens weer herbouwd. De stad wordt maar liefst zestig keer genoemd in de Bijbel. Volgens Jeremia 49:24-27 blijken de inwoners van Damascus aan dit oordeel te kunnen ontsnappen. ,,Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft hen bevangenÖHoe is de roemrijke stad verlatenÖDaarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgsliedenÖomkomen.Ē Blijkbaar wordt Damascus eerst door IsraŽl gewaarschuwd d.m.v. bijvoorbeeld pamfletten, radio en telefoon, zoals dat ook gebruikelijk is in de oorlogen tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza. De mensen slaan in paniek op de vlucht. De soldaten die moeten blijven, komen om.

Sommige Bijbeluitleggers denken dat Damascus door IsraŽl verwoest zal worden met een nucleaire bom omdat de profeet Jeremia zegt dat de burchten van Benhadad (Jeremia49:27) verteerd zullen worden, weg zullen smelten. Dat lijkt echter niet echt geloofwaardig omdat de Syrische hoofdstad slechts op een steenworp afstand van IsraŽl verwijderd ligt en de vrijgekomen radioactieve straling mogelijk ook IsraŽl zal treffen. Maar wie weet heeft IsraŽl een wapen ontwikkeld waarbij er van radioactieve straling geen sprake meer is. Wat ook denkbaar is is dat de verwoesting door gewone conventionele raketten zal geschieden. IsraŽl beschikt momenteel over geavanceerde wapens, die een stad als Damascus in een oogwenk kunnen vernietigen. Stel dat SyriŽ tijdens de Psalm 83 oorlog of door een andere reden, zou besluiten om langeafstandsraketten op bijvoorbeeld Tel Aviv of de zeehaven van Haifa af te vuren, met enorme verwoestingen tot gevolg, dan zal IsraŽl niet lang aarzelen een tegenaanval in te zetten.

Gezien het verdere vervolg van Jesaja 17, lijkt het inderdaad zo te zijn dat de verwoesting van Damascus voorafgaat aan de invasie van Gog. Jesaja 17 wordt namelijk afgesloten met een passage die door vele Schriftgeleerden wordt gelijkgesteld aan EzechiŽl 38 en 39. Jesaja meldt daarover het volgende: Jesaja:17-12 t/m14 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeŽn, en een gebruis van natiŽn, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vůůr de wind uit en als een werveldistel vůůr de storm uit. Ten tijde des avonds, zie, daar is verschrikking; voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons plunderden, en het lot van hen die ons beroven.

De oprukkende legers in Jesajaís beschrijving van de invasie doet denken aan het geluid van allerhande militaire voertuigen. De vergelijking met grote golven zegt ook iets over de hoeveelheid soldaten die het kleine landje dreigt te overspoelen. EzechiŽl gebruikte een soortgelijke bewoording in zijn beschrijving van dezelfde gebeurtenis: EzechiŽl 38:9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

Hoe groot deze legermacht ook mag zijn, binnen ťťn dag zal het weggevaagd worden! EzechiŽl heeft het meerdere keren over Ďdeze dagí en Jesaja spreekt van een avond en een ochtend. In deze zeer korte periode zal de Eeuwige zelf de vijand van IsraŽl vernietigen. En zo zeker als EzechiŽl 36 over het herstel van het land in vervulling ging, en zo zeker als EzechiŽl 37 over de terugkeer van de IsraŽlieten uit de verstrooiing in vervulling ging, zo zeker zullen ook EzechiŽl 38 en 39 in vervulling gaan en dat God Zijn heilige naam bekend zal maken onder Zijn volk IsraŽl en onder de volken. (EzechiŽl 39:7-8 en 21-22).

Allen die hun vertrouwen hebben gesteld op de leiders van deze wereld, zullen straks zeer bedrogen uitkomen. Het is opmerkelijk hoe nauwkeurig de profetieŽn van EzechiŽl in het schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen. Vandaag bestaan alle landen die zullen toetreden tot het "Noordelijke leger".Volgens de Joodse traditie begint de oorlog van Gog en Magog op de zevende dag van Soekot (Loofhuttenfeest). Maar hoe dan ook, zeker is dat de Here gaat ingrijpen in het huidige wereldgebeuren.

Terug naar: Inhoud