Exorcisme en Satanisme in het Vaticaan

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 februari 2017) (Laatste bewerking: 5 januari 2022)

Pater Gabriele Amorth, de Italiaans rooms-katholiek priester en hoofdexorcist van het Vaticaan is op 16 september 2016 aan de complicaties van een longontsteking overleden. Het verhaal gaat dat hij in een periode van bijna dertig jaar 70.000 uitdrijvingen (duiveluitbanning) zou hebben uitgevoerd. Amorth kwam in 2016 nog in het nieuws toen hij op een conferentie de islamitische terreurbeweging IS(IS) “een product van Satan noemde." Er bestonden volgens hem maar twee geestelijke rijken, dat van de Heilige Geest en de duivel die via allerlei vermommingen de wereld binnendringt.

Exorcisme of duiveluitbanning is een bezwering gericht tegen slechte geesten, met de bedoeling deze uit onder meer een lichaam te verdrijven. Uitdrijvingen komen voor in de religies van allerlei samenlevingen. Bij de Aboriginals in Australië en Bosjesmannen bijvoorbeeld laten geesten van dieren of andere schadelijke wezens 'voorwerpen' achter in de bezetene, die de medicijnman er kan uitzuigen. Ook joodse en christelijke tradities kennen het ritueel ('ceremonie') van het exorcisme waarbij demonen die bezit hebben genomen van personen uitgedreven worden. Exorcisme is een van de sacramentalia in de Katholieke Kerk. Men spreekt van exorcisme, wanneer de Kerk in naam van Jezus Christus vraagt dat een persoon of een voorwerp beschermd mag worden tegen de greep van de Satan en aan zijn macht onttrokken zal zijn.

Het exorcismegebed gaat terug op Jezus zelf die het heeft toegepast zoals in Marcus 1:23-28 wordt beschreven; En terstond was er in de synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem (zeggende): Zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. Ook de macht en de taak van de Kerk om exorcisme toe te passen zijn gebaseerd op de woorden van Jezus zelf Marcus 3:15, 6-7-13 en 16-17.

Sint Franciscus die duivels uitdrijft in Arezzo. Schilderij van Giotto Wikipedia.

Het exorcisme speelt ook een rol in een aantal Vrije Kerken en in de Charismatische en Pinksterbewegingen. Het is in deze kring begonnen met de christelijke genezigingsbeweging van Möttlingen in Württemberg, onder invloed van Johann Christoph Blumhardt (1805–1880), die tot inzicht kwam dat vele ziekten, met name geestesziekten, veroorzaakt werden door bezetenheid door demonen. In de overtuiging ‘Jesus ist Sieger’ wist hij vele duivelen bij patiënten uit te werpen. Methodes zijn vooral bidden en handoplegging.

Amorth heeft vele jaren verwoede strijd gevoerd tegen de duivel en zijn ongunstige invloeden binnen de Katholieke kerk. Zo stelde hij onder meer dat het beoefenen van yoga en het lezen van de boeken over Harry Potter duivelswerk betreft. Hij werd in 1951 priester gewijd en in 1985 benoemd tot exorcist van het bisdom Rome. Amorth trok veel kritiek naar zich toe omwille van zijn bewering dat er zich satanische sekten binnen het Vaticaan bevinden.

Ook hij beschuldigde de hoogste diplomatieke religieuze echelons binnen het Vaticaan van medeplichtigheid aan ontvoeringen van jonge meisjes voor seksfeesten, waarna ze zouden zijn vermoord. Zo zou de 'heilige stoel' direct betrokken zijn geweest bij de ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zegt dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar diplomaten van buitenlandse ambassades maar ook van het Vaticaan zelf bij aanwezig waren. Amorth, uitte zijn beschuldigingen tegenover de Italiaanse krant La Stampa. Er bestaan diverse aanwijzingen en theorieën over wat er met de vermiste Emanuela, de dochter van een werknemer van het Vaticaan, is gebeurd. Over het algemeen wordt aangenomen dat ze op 22 juni 1983 na haar muziekles in Rome werd ontvoerd. Het Vaticaan blijft ondertussen volhouden dat het er alles aan heeft gedaan om het mysterie van het verdwenen meisje op te lossen.  

Ook zegt Amorth dat de vele gevallen van seksueel misbruik en pedofilie het bewijs zijn dat de duivel zich in het Vaticaan bevindt. Het seksueel misbruik van misdienaars, kostschool jongens en meisjes, is zonder twijfel het grootste religieuze schandaal aller tijden. Grote aantallen slachtoffers van seksueel misbruik door broeders, priesters en bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk, durven zich, veertig tot vijftig jaar na dato, pas uit te spreken over wat hen is aangedaan. De enorme omvang van het ontucht schandaal valt niet meer helemaal na te gaan, maar moet in de tienduizenden lopen. Vele slachtoffers durven uit schaamte niet met het verhaal naar buiten treden over wat hen is overkomen.

In het Vaticaan gaan de doofpotoperaties uit het verleden gewoon door. Dat schrijft de Italiaanse journalist Emiliano Fittipaldi in het boek Lussuria ‘Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd goede vrienden van de huidige ‘paus’Franciscus en bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie.’ Volgens Fittipaldi is het de afgelopen drie jaar vooral bij schone schijn en loze beloften gebleven. ‘In die periode zijn wereldwijd alweer 1200 klachten over misbruik van jongens en meisjes naar het Vaticaan verstuurd. Evenveel als in de twee laatste jaren van paus Benedictus.

 

In Italië alleen al zijn in 2016 twintig priesters veroordeeld. Tegen sommigen daarvan heeft de Kerk totaal niets ondernomen.’ ‘Er is inderdaad een procedure ingesteld om nalatige bisschoppen af te zetten. En Franciscus heeft de ambassadeur van de Heilige Stoel in de Dominicaanse Republiek voor een kerktribunaal gebracht. Maar kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, bekleden nog altijd hoge functies.’ … Fittipaldi wordt de ‘doodgraver van de Kerk’ genoemd, omdat hij er zijn levenswerk van maakt alle kwalijke zaken in het Vaticaan naar buiten te brengen. Zijn eerste boek, Avaricia (Hebzucht), over financieel gesjoemel en de machtsstrijd bij de Heilige Stoel leidde tot een rechtszaak.

 

Tehuizen verhuurden kinderen aan Katholieke pedo priesters

Op donderdag 21 januari 2019 vond er in Vaticaanstad een speciale top plaats over de vele misbruikschandalen die de Katholieke Kerk teisteren. Een hooggeplaatste kardinaal vertelde dat priesters die kinderen misbruikten soms nooit in een rapport terecht kwamen, en in andere gevallen zouden de documenten zelfs bewust zijn vernietigd door de top van de kerk. Researchers en slachtoffers spreken zelfs van een ware geïnstitutionaliseerde kinderprostitutie cultuur in de kerk. Tehuizen blijken te worden ‘verhuurd’ aan priesters zodat ze kinderen naar harte lust seksueel kunnen misbruiken.

Bij de top in Vaticaanstad waren ook diverse vertegenwoordigers van slachtoffers van pedo priesters aanwezig. De leiders van de Katholieke Kerk hopen met een 21 puntenplan voor elkaar te krijgen dat kinderen in de kerk voortaan beter worden beschermd, pedo priesters sneller uit hun ambt worden gezet, en hun slachtoffers eerder worden bijgestaan. De kans is echter groot dat deze maatregelen slechts voor de bühne zijn, en er achter de schermen niets zal veranderen aan de circa zo’n 1500 jaar voortdurende seksuele wandaden binnen de kerk. Gezien de tot nu toe in het Vaticaan voorgestelde maatregelen gaat er inderdaad niets wezenlijks veranderen, en blijven de strikte hiërarchie met de daaraan verbonden eeuwenoude gebruiken en protocollen gehandhaafd.

In zijn recente boek ‘Sodoma – Het geheim van het Vaticaan’ (Engels: ‘In de kast van het Vaticaan’) schrijft de Franse onderzoeker en auteur Frederic Martel dat 80% van de katholieke geestelijken homoseksueel is, wat overeenkomt met wat eerder in andere boeken van geestelijken en journalisten werd geschreven.

De duidelijke link tussen homoseksualiteit en pedofilie werd overigens al enkele decennia geleden door onafhankelijke researchers geconstateerd (circa 60% van de kindermisbruikers is homo). Martel, die vier jaar lang onderzoek deed, baseert zijn bevindingen op meer dan 1500 interviews en gesprekken met 41 kardinalen en 52 bisschoppen. Hij schrijft onder meer dat paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan Cuba in 2012 tot tranen toe geschokt was toen hij ontdekte hoe wijd verspreid het kindermisbruik door ‘zijn’ geestelijken in de hoofdstad Havana was. Dat zou ieder voorstellingsvermogen te boven zijn gegaan.

Zo was er sprake van heus kindersekstoerisme uit Vaticaanse kringen, die speciaal om die reden naar Cuba reisden. Roberto Veiga, voormalig redacteur van een katholieke krant op het eiland, sprak zelfs van ‘zwarte missen, orgiën, en gevallen van pedofilie en prostitutie.’ De kerk op Cuba zou ‘in hoge mate gecompromitteerd’ zijn, mede dankzij de bescherming van het socialistische regime. In andere Derde Wereldlanden zou het er al niet anders aan toegaan.

Philip Lawler, de redacteur van het doorgaans goed geïnformeerde Catholic World News,  schreef in september 2018 dat de Katholieke Kerk door de vele misbruikschandalen dreigt te scheuren. in zijn boek ‘Verdwaalde Herder: Hoe paus Franciscus zijn kudde misleidt’ bevestigde hij de waarheid van oudere complottheorieën dat het Vaticaan heimelijk is overgenomen door een extreemlinkse pedo- en homoseksuele ‘kabaal’, die met de gedwongen vervanging van paus Benedictus door de Jezuïet Franciscus sinds 2013 ook de absolute top van de kerk in handen heeft gekregen.

Associated Press berichtte al in 2017 dat Franciscus de sancties die door zijn voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II aan diverse ‘pedo-priesters’ waren opgelegd, heimelijk had verlicht. ‘Dit volgt een patroon,’ aldus Lawler. ‘Paus Franciscus heeft kardinalen gepromoveerd die zoals McCarrick werden beschuldigd van seksueel wangedrag, of dit hadden verdoezeld... ‘Feitelijk is er een homoseksueel netwerk in het Vaticaan, en ook onder de geestelijken en leiders in dit land.’

Franciscus steunt kardinalen die misbruik toedekten

Kardinalen die het misbruik toegedekt hebben, zijn nog altijd zijn goede vrienden, ­bekleden nog altijd hoge functies en krijgen zelfs promotie”, zegt Fittipaldi, die onder meer naar de vroegere aartsbisschop Godfried Danneels verwijst. Fittipaldi publiceert ook een brief van de vader van een misdienaar uit het Spaanse Granada, die door de paus persoonlijk ontvangen werd. De man ­diende een klacht in omdat zijn zoon door tien priesters ­misbruikt zou zijn. “De aartsbisschop van Granada hield informatie achter voor het gerecht, maar toch werd hij niet gesanctioneerd door het Vaticaan”, zegt Fitti­paldi. Ook veelbetekenend: “Een Italiaanse priester die in 2012 geschorst werd, wegens misbruik van verschillende minderjarigen, werd in 2014 met de zegen van Franciscus opnieuw tot het priesterschap toegelaten. Op voorwaarde dat hij de rest van zijn leven – als teken van bekering en berouw – in gebed en in nederige discretie zou doorbrengen.

Er zijn volgens Amorth ‘kardinalen die niet in Jezus geloven en bisschoppen die banden hebben met demonen.’ Sommige van zijn beweringen lijken bevestigd te worden door een andere één exorcist, Don Antonio Fortea, eveneens een kenner op het domein van exorcisme en demonologie. Fortea heeft namelijk in een interview voor de Spaanse editie van Newsweek zijn hoop uitgedrukt dat er op een dag een Groot Exorcisme in het Vaticaan uitgevoerd zou worden om haar meest verbeten vijanden, te verdrijven. De in 2012 overleden Italiaanse priester, Luigi Villa, sprak reeds lang over satanische infiltratie binnen het Vaticaan. Hij zei dat exorcisme binnen haar heilige structuren uiterst nodig was en ook daarbuiten om de grootschalige satanische netwerken te verbrijzelen. Hij sprak van een uiterst diepe beerput van waaruit schelmen in de rangen van het Vaticaan geïnfiltreerd waren. Waar het bij het exorcisme om draait is het bestrijden van het satanisme waaraan zowel buiten als binnen de RK-kerk hoge kerkmensen zich schuldig zouden maken aan Satanisme.

De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde de op 6 augustus 1978 overleden, paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd.

 

Paus Paulus VI

 

Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. In deze video verklaard een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht. De aanbidding van satan is niet van de laatste tijd. Er heerst al eeuwen een schaamteloze aanbidding voor satan binnen de muren van het Vaticaan. Al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. De Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist; “de Antichrist, de voorzegde moordenaar van de heiligen, is reeds verschenen in zijn ware karakter, gezeten als koning in de zevenheuvelige stad”.

 

Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw deelden deze mening. Bijbelvertaler William Tyndale identificeerde de paus als de Antichrist in zijn verhandeling The Practice of Prelates. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.C.) adopteerde zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien - een ander symbool voor Satan!

 

Paus Leo XIII waarschuwde in 1846 dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel van de Antichrist zou worden: ‘De Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.’ Rome zou niet alleen het geloof verliezen maar ook dat de priesters riolen van onzuiverheid zouden worden. De Zambiaanse aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven.

Milingo, riep daarmee de woede van het Vaticaan over zich af. Toen hij door de Italiaanse pers over zijn uitspraken werd ondervraagd, hield hij vol dat zijn beschuldigin­gen juist zijn. Milingo uitte zijn beschuldigingen voor de eerste maal tijdens het ‘Fatima 2000 Internatio­nal Congres on World Peace’in Rome. Milingo werkte in Vaticaanstad als de speciale delegaat naar de ‘Pauselijke Raad voor Pastorale Hoede van Immigranten en Reizigers’. Ook hij was in rooms-katholieke kring wereldwijd bekend als duiveluitdrijver en weet waarover hij praat, aldus rooms-katholieke bronnen. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. Het Vaticaan is de zetel van lucifer. Zie ook hier.

 

De opmerkingen van Milingo sluiten nauw aan bij een gepubliceerd boek van de bekende Jezuïet en ‘Vaticaanwatcher’ Malachi Martin. De op 27 juni 1999 in Manhatten overleden Martin, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade". Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” beschrijft hij een satanisch ritueel dat op 29 juni 1963 in de St.Paulus kapel in Vaticaanstad plaatsvond. Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston Zuid Carolina in de Verenigde Staten. De voormalige paus Paulus VI gaf dit later toe.

Alhoewel Martins boek een fictief karakter heeft, wordt algemeen aangenomen dat zijn beschrijving geënt is op werkelijke gebeurtenissen. Een recensie in het ‘Catholic Family News’ van juli 1996 (dat wordt gezien als spreekbuis van de paus) stelt dat het ‘een roman is waarin echte personen en gebeurtenissen worden vermomd als fictie’. In de beschrijving van Martin leggen hooggeplaatste geestelijken eden af die met hun eigen bloed worden ondertekend en smeden een samenzwering om de kerk van binnen uit te vernietigen. Ook doen zij mee met allerlei rituelen waarbij blasfemie en duivelse elementen de mis in het belachelijke trekken. Martin, die in Rome aanwezig was, zei na een toespraak van Milingo: “Aartsbisschop Milingo is een goede bisschop en zijn stelling dat er satanisten in Rome zijn, is volledig juist. Een ieder die zich de laatste vijfendertig jaar heeft beziggehouden met het Vaticaan, weet zeer goed dat de prins der duisternis nog steeds handlangers heeft aan het hof van de heilige Petrus in Rome”.De onthullingen van Milingo hebben een schok in de Roomse kerk teweeggebracht.

In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. “Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.” Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Hij onderwees in het Aramees, Hebreeuws en andere heilige teksten.

Moloch in Rome tentoongesteld

Met goedkeuring van het Vaticaan is er een standbeeld van de oude kinderoffer god ‘Moloch’ in Rome tentoongesteld. Een reconstructie, werd gestationeerd bij de ingang van het Colosseum van Rome. Dit Colosseum werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

Het Colloseum van Rome is eigendom van het Vaticaan, en in het bijzonder van het Bisdom Rome, ook wel de Heilige Stoel genoemd. Als iemand daar iets wil doen, moet hij of zij toestemming krijgen van het bureau van het bisdom Rome. Het Moloch-beeld maakt onderdeel uit van een seculiere historische tentoonstelling getiteld: ‘Carthago: De onsterfelijke mythe’.Deze tentoonstelling loopt tot 29 maart 2020.

Het standbeeld van Moloch naast een tentoonstellingsbord in het Colosseum, Rome, 27 september 2019.

Moloch wordt meerdere malen genoemd in het boek Leviticus. Het was de Israëlieten verboden hun kinderen aan Moloch op te offeren.

Leviticus 20:1-2 “De Here sprak tot Mozes: Tot de Israëlieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.”

Het offeren van kinderen aan Moloch stamt uit het oude Babylon waar Semiramis, die volgens een Babylonische overlevering getrouwd was met Nimrod, degene was die duizenden mensen liet offeren door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Haar methode van kruisigen werd later door de Romeinen overgenomen. De brandoffers vonden plaats op de 25ste december voor een reusachtig standbeeld van Moloch. Soms stond er voor dit standbeeld een altaar of had het een holte in de buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geborene zonen van Babylon in werden gegooid. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd. Het geluid van trommels en tamboerijnen overstemde het geschreeuw van de geofferde kinderen. 

De bewoners van Babylon maakten een “wens lijst” en plaatsten deze met hun baby’s in de armen van Moloch om levend te worden verbrand. Zij geloofden dat bij het offeren van hun baby’s aan deze god zij alles zouden ontvangen wat ze maar wensten in het jaar dat zou komen.

Dit ritueel wordt jaarlijks nagebootst in Californië wanneer de Bohemian Grove hun bijeenkomst houdt. De Bohemian Club is gevestigd in Sonoma County ten noorden van San Francisco dicht bij het gehucht Monte Rio bij de Russische rivier. Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika’s belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers,  mediabazen en genodigden bijeen. De vroegere Amerikaanse president Herbert Hoover noemde de bijeenkomst van de Grove eens:  De grootste mannenparty op aarde.”

Moloch cultus

De club telt 2700 mannelijke leden waarvan het overgrote deel jaarlijks de Grove bezoekt en afhankelijk van hun status gasten mogen uitnodigen. De leden worden over 122 dorpjes verspreid die namen dragen als De Schedelhoofden, De verloren Engelen, Het eilandenrijk van Aves, Het uilennest en de Zon aanbidders. Dorpsleden nodigen elkaar uit voor het vieren van kamppartijen. Ze organiseren commerciële vergaderingen en bespreken politieke kwesties. Onderzoeker en auteur Don Eichelberger omschreef de Grove als een plek waar de slechtste ideeën naar boven kunnen komen. Hier komt de Elite tezamen om achter de schermen het vervolg van hun apocalyptische plannen voor de wereld te bespreken. De demonische stank die ze veroorzaken verspreid zich via Sonoma county over de hele wereld.

Terug naar: Inhoud