Evangelische kerk achter landrovers in Ramallah

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 november 2013) (laatste bewerking: 28 oktober 2016)

Israel Today publiceerde op 30 oktober 2013 een artikel met uitspraken van de Amerikaanse Evangelische christen Jim Fletcher over hoe ver de Evangelische Kerk inmiddels de zijde van het ĎPalestijnse kamp' heeft gekozen ten koste van IsraŽl. Het originele interview met Fletcher is onder meer terug te vinden op Israelnationalnews. Volgens Fletcher waren de evangelische christenen tientallen jaren lang trouwe supporters van IsraŽl. Het merendeel zag de wedergeboorte van de staat IsraŽl in 1948, als een vervulling van Bijbelse profetieŽn en het bewijs van Gods trouw. Maar de nieuwe generatie Evangelische leiders houden er een andere mening op na en zijn druk doende de Palestijnse versie van het conflict te omarmen, zegt Jim Fletcher. Het is volgens hem daarom een ernstige misvatting te denken dat alle evangelische christenen nog steeds pro-IsraŽl zijn.††

Fletcher waarschuwt de evangelische christenen op hun hoede te zijn voor de leiders die de zijde van het Palestijnse kamp hebben gekozen. Onder hen bevinden zich Willow Creek pastor Lynne Hybels, Saddleback Community Church pastor Rick Warren, Dr. Gary Burge van het Wheaton College en de christelijke uitgever Cameron Strang. Lynne Hybels en Burge waren in 2012 sprekers op Christ at the Checkpoint conferentie in Bethlehem, de plaats die onder controle staat van Abu Mazen en trawanten. Op deze conferentie hebben lokale en buitenlandse christelijke leiders IsraŽl neergezet als een natie die niets van doen heeft met het Bijbelse IsraŽl en zodoende geen enkele aanspraak kunnen maken op het aloude Heilige Land. Ze beschuldigen IsraŽl van landonteigeningen, controleposten, opsluitingen en afstraffingen. Zoals de hele anti-IsraŽl kliek noemen ze het antiterreurhek een Ďapartheid wallí en steunen ze praktisch alle eisen van de landrovers in Ramallah.

Volgens Fletcher is het meest verontrustende wel het gemis aan een sterke reactie van andere Evangelische leiders die zich nog steeds achter IsraŽl opstellen en haar zien voor wat ze werkelijk is, inclusief haar gebreken. ĎVoor zover ik weet zijn er geen evangelische leiders met een grote achterban in de VS, die zich zullen uitspreken over dit probleem dat zich tot een epidemie ontwikkeltí, aldus Fletcher, eindigend met de waarschuwing dat Ďzoals het zich nu ontwikkelt, de steun voor IsraŽl in de volgende generatie, volledig ten gunste van de Palestijnen zal zijn omgedraaid.í

Dat Fletcher onder meer Rick Warren noemt als een van de leiders voor wie men op zijn hoede moet zijn, is voor velen al lang geen verrassing meer omdat hij er bijzonder vreemde on-Bijbelse denkbeelden op na houdt. Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat Warren een ander evangelie verkondigd dan welke in de Bijbel staat.Klik hier voor uitvoerige informatie over Warrens denkbeelden.

 

Chrislamist Rick Warren: lid van de Council on Foreign Relations. Warm voorstander van de aanstaande Wereldkerk en samenwerking met de islam. Ondertekenaar van A common Word between Us and You en zo nog veel meer.

Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat er een moment zal komen dat IsraŽl praktisch alleen zal komen te staan. Dit proces is vandaag in volle gang. Dat zelfs Evangelische kerken stilaan de kant van Abu Mazen en zijn bende kiezen, mag daarom niet als een echte verrassing worden gezien. Wereldleiders, kerken, Verenigde Naties, allerlei organisaties en individuen nemen een steeds meer vijandige houding aan ten opzichte van het huidige IsraŽl. Het is opmerkelijk hoeveel mensen die zich Ďchristení noemen of daarvoor doorgaan, het huidige herstel van IsraŽl afwijzen en daar een eigen interpretatie aan geven. Deze houding draagt ertoe bij dat het de vijanden van IsraŽl in de kaart speelt. Zij wensen er geen rekening mee te houden dat de wedergeboorte van IsraŽl in 1948 in de aloude Bijbelse gebieden Samaria, Judea en de terugkeer naar de stad Jeruzalem in 1967 een vervulling is van ruim vierhonderd Bijbelse profetieŽn. God heeft het Joodse volk weer naar Sion teruggebracht, louter en alleen vanwege de eed die Hij de aartsvaders heeft gezworen.

Sommige christenen ontkennen zelfs dat de Joden een volk zijn net als andere volkeren. Men heeft het over een samenstelling van volken die helemaal geen Joden zijn en verwijzen daarbij naar de tekst in Openbaring 2:9 waarin wordt gewaarschuwd voor Joden die zeggen Joden te zijn maar het in werkelijkheid niet zijn. Maar om te zeggen dat de Joden (JudeeŽrs) geen volk zijn getuigt van een ernstig gebrek aan kennis. Het was in Jezusí tijd alom bekend dat Ezau (Edom) en zijn nakomelingen zich voordeden als nazaten van Jakob maar in werkelijkheid de rol speelden van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. Zij zijn de tegenspelers (schijn-joden) van Gods Getuigenvolk, de echte JudeeŽrs. Om deze rol effectief te kunnen spelen liet het grootste deel van het uit Ezau voortgekomen volk zich vermomd inlijven in het rijk van Juda om vanaf dat moment tot een deel van het Joodse volk verklaard te worden, maar ze zijn geen JudeeŽrs. Zij behoren niet tot het oorspronkelijke JudaÔsme. Het gaat om ďschijn-jodenĒ. De echte nazaten van Juda zijn onschuldig maar zijn vanwege deze ďschijn jodenĒ letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme. Ezau is ook geinfiltreerd in het christendom. Dat isterug te zien onder de christenen die het huidige IsraŽl niets anders dan een groot bedrog noemen. Zij hebben er niets van begrepen en slepen hele horden mee in hun onwetendheid. Er zijn nog heel wat christenen die Israel (Jacob) steunen, maar ook velen die de kant van IsraŽls vijand (Ezau) hebben gekozen.

 

Ondanks al meer dan tweeduizend jaar het doelwit te zijn geweest van wereldmachten die haar volledige uitroeiing nastreefden bestaat IsraŽl nog steeds en keren duizenden vanuit de wereld terug naar huis. Het herstel van IsraŽl in 1948 is een van de meest verbluffende gebeurtenissen in de geschiedenis en heeft alles te maken met Gods bedoeling met de echte nazaten van Jacob, de ware JudeeŽrs. Zij zijn terug in het aloude thuisland, in hun eigen land, een eigen staat, een eigen regering en een eigen taal. Hun taal is bijna 2000 jaar lang een "dode" taal geweest. In onze tijd spreken miljoenen mensen weer Hebreeuws.

 

Zoals bekend is de vijgeboom het gangbaar symbool voor het land en het volk van IsraŽl. Hij symboliseerde de vruchtbaarheid van het nationale gebied, en de geestelijke vruchtbaarheid van het volk. Binnen het Oude testament en ook in de evangeliŽn staat de vijgeboom model voor het volk van IsraŽl (Jeremia 24:1-10) (MatthťŁs 21:18-19) (Marcus 11:11-21) (Lucas 13:6-9). Niet alleen de vijgeboom zou gaan uitlopen, maar alle bomen.

Lucas 21: 29 Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.


Net als het herstel van IsraŽl zijn ook de bomen/volken rondom IsraŽl naties geworden met politieke macht, economische macht en legers. Alle buurvolken van IsraŽl waarover in de oudtestamentische profetie wordt gesproken zoals in Psalm 83 zouden uiteindelijk weer op het wereldtoneel verschijnen en zijn verschenen. Dit waren net als IsraŽl "verdorde bomen" maar zijn eveneens weer tot bloei gekomen. Een ander volk dat duizenden jaren geleden bestond en sindsdien uitgestorven, zijn deFilistijnen. Ook zij worden in de profetieŽn over de eindtijd opnieuw genoemd. Het gaat in de betrokken Bijbelteksten natuurlijk niet om de echte Filistijnen maar om Arabieren die zich Palestijnen noemen. Opmerkelijk is dat ze hun grote Jodenhaat gemeen hebben met de Filistijnen uit vroeger tijden. Al deze volken rondom zijn uit op de verwoesting van IsraŽl. Al deze herstelde landen en volken zijn het teken, dat de profetische woorden van de Here Jezus al geruime tijd bezig zijn in vervulling te gaan. Met de gelijkenis van de vijgeboom en alle andere bomen heeft de Here Jezus willen zeggen, dat mensen in staat zijn om uit bepaalde oorzaken bepaalde gevolgen af te leiden.

Geen enkel volk wordt zo gedemoniseerd als het volk van IsraŽl precies zoals het in Gods onfeilbare Woord is aangekondigd. Het is werkelijk verbazingwekkend te constateren dat grote groepen christenen de link tussen het huidige IsraŽl en de profetiŽn volkomen blind zijn voor wat er werkelijk aan de hand is. Geen enkel ander volk is het slachtoffer van zoveel haat en massale moordzucht. Al met al, componeren de tegenstanders een portret, niet van een groep mensen met een ruim 3000 jaar oude geschiedenis, maar van een door en door onwettige indringer, ontmenselijkte en gedemoniseerde groep wezens die geen respect en geen rechten verdienen, zelfs niet het recht hebben om veilig te leven in hun eigen land of zelfs geen recht hebben om te leven. Het is daarom ronduit verbijsterend dat juist nu Evangelische leiders de kant kiezen van lieden die de vernietiging van IsraŽl in hun handvest hebben staan. Het zijn Ezauís handlangers ten voeten uit.

Sinds de stichting van de staat IsraŽl is dit land een duidelijke vervulling van de Bijbelse profetieŽn geworden. Een wonder in de ogen van al degenen die de tijd hebben genomen zich in de materie te verdiepen en zich eerlijk met het volk van IsraŽl, de ware JudeeŽrs, bezig houden.

Terug naar: Inhoud