EuroBabel en de vrouw op het beest

Door: Franklin ter Horst ( Aangemaakt mei 1998) (laatste bewerking: 12 december 2018)

Beroemde feiten uit het Bijbelboek Daniël zijn de droomverklaringen. In het tweede jaar van de regering van Nebukadnezar had deze een droom waardoor hij zeer verontrust werd en het vervolgens met zijn slaap gedaan was. De koning gebood dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën zou roepen, ten einde de koning zijn droom te verklaren. Daniël zat nog niet bij deze groep omdat zijn opleiding er nog maar net opzat. De wijzen van het land zeiden wat al te stellig “Noem ons uw droom” en wij zullen u de uitlegging te kennen geven. Nebukadnezar wilde echter een antwoord zonder over de bijzonderheden van de droom uit te wijden. Hij gaf de wijzen te kennen dat wanneer zij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakten, zij in stukken gehouwen zouden worden. De wijzen gaven als antwoord dat geen mens op de hele aardbodem een antwoord zou kunnen geven. Ze hadden echter niet op Daniël gerekend die wist dat God in de hemel dromen en andere verborgenheden openbaart. God openbaarde de droom van Nebukadnezar in een nachtgezicht aan Daniël die daarop verzocht tot de koning te worden toegelaten om hem de droom uit te leggen. Staande voor Nebukadnezar gaf hij eerst tekst en uitleg over zijn God in de hemel, de enige echte God, die alle verborgenheden kon openbaren, om vervolgens over te gaan tot uitlegging van de droom.

Daniël 2:31-32-33 “Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.”

 

Het Babylonische rijk van Nebukadnezar was het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver was het Medo-Perzische rijk, de buik en de lendenen van koper het Griekse rijk, de benen van ijzer het Romeinse rijk en de voeten van ijzer en leem symboliseren het herstelde Romeinse rijk. Daniël profeteerde dat dit laatste rijk – met de karaktertrekken van de vier bovengenoemde rijken- zou voortduren in wisselende vormen tot de wederkomst van de Here Jezus.

 

Het beeld met voeten van leem en ijzer had een heel wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van tevoren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk had gestoten, bleek in de droom een groeisteen te zijn want het ontwikkelde zich tot een grote berg, die het gehele aardoppervlak in beslag nam. Het is het Koninkrijk van God dat zich met kracht op aarde zal vestigen. Daniël vervolgt zijn uitleg met de woorden dat Nebukadnezar het “Gouden Hoofd” is. U, grote koning Nebukadnezar, Gij zijt dat gouden hoofd, doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, veel geringer van macht dan het uwe, en weer een ander en derde koninkrijk, van koper, zal heersen over de gehele aarde, en het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt, zal dit rijk alles op aarde verbrijzelen.

 

Openbaring 17:8 “Het beest dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”

 

Velen geloven dat het herstelde Romeinse rijk betrekking heeft op de Europese Unie.

 

Volgens diverse Bijbeldeskundigen heeft het Romeinse rijk zoals door Daniël beschreven, betrekking op Europese Unie. De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over.

Zo is onder meer de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. De Europese eenheid blijkt niets anders dan een satanisch gedrocht. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese "Toren van Babel" met daarop de tekst: vele tongen (talen), één stem. Deze poster is afgeleid van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van Babel. Bij de torenbouw van Babel zei God: “Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn: (Gen.11:6). Op weg naar één wereldregering zullen techniek en wetenschap de heerschappij voeren.

  

 

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegel’s schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Coloseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie.

 

Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

Dat het Europese Parlement de ‘toren’ in Straatsburg heeft laten bouwen, is zo vreemd nog niet. Het vroegere Straatsburg staat bekend als het centrum van mystiek en humanisme, Jodenhaat- en vervolging. Op 14 februari 1349 vond in Straatsburg één van de eerste en grootste pogroms van de Middeleeuwen plaats. In de loop van dit zogenaamde „Valentinstagmassaker“ (bloedbad op Valentijnsdag) werden 2000 tot 3000 joden openbaar verbrand. De resterende joden werden uit de stad verbannen. Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw – op straffe van de dood - verboden om zich‚ ‘s avonds na 10 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Verder diende iedere jood - in de periode dat hij wél in de stad mocht verblijven - voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed - een bijzondere belasting: het “Pflastergeld” ("straattol") te betalen. Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd aangegeven door het hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter herinnering aan deze tijd, klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg. De kathedraal van Straatsburg - voltooid in 1439 - met zijn 142 meter hoge toren geldt tot 1874 als het hoogste gebouw ter wereld.

Naast de duidelijke band met het oude Babylon en het Romeinse rijk, is ook de vrouw op het beest één van de symbolen van de huidige Europese Unie. Zo valt zij onder meer te bewonderen op een postzegel die is uitgegeven n.a.v. de Europese verkiezingen.

    De vrouw Europa die in de Griekse mythologie werd verkracht door Zeus (Nimrod). Het huidige symbool van de Europese Unie.

 

Het continent Europa ontleend haar eigenlijke naam aan de vrouw in de Griekse mythologie die werd verkracht door Zeus (Nimrod). De Griekse mythologie vertelt dat Zeus, het meisje Europa, dochter van het Fenicische koningspaar Agenor en Telephassa, op zekere dag samen met haar vriendinnetjes aan het strand zag spelen in de buurt van Sidon (het huidige Libanon), en haar bespiedde. Zeus werd getroffen door de charmes van het meisje en begeerde haar. Om aan de achterdocht van zijn jaloerse echtgenote Hera (Semiramis) te ontsnappen, maar ook om het meisje met zijn goddelijke verschijning niet af te schrikken, veranderde Zeus zichzelf in een  oogverblindende witte stier met horens als een wassende maan en ging aan haar voeten liggen.

 

Toen het meisje Europa op de rug van de stier was geklommen, ging hij er plots met haar vandoor. Hij liep de golven in en zwom in één stuk door naar het eiland Kreta. Daar aangekomen voerde hij volgens sommigen zijn geliefde naar de stad Gortys, waar hij zich in zijn ware gedaante aan het meisje vertoonde en met haar, in de schaduw van een plataan, de liefde bedreef. Europa baarde een zoon en na haar dood ontving ze goddelijke eer en werd ook zij, evenals Semiramis, met “Koningin des Hemels” aangesproken.

 

Rembrandt, ontvoering van het meisje Europa

De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De vrouw Europa wordt uitvoerig vereerd in de Europese Unie waar zij onder meer is te zien op een ‘sculptuur’ buiten het gebouw van de Raad van Europa in Brussel, op postzegels, beelden, euromunten, schilderijen, in de luchthavenhal van Brussel, een Duitse telefoonkaart en op een oud Duits bankbiljet van vijf mark. Het beest waarop de vrouw Europa zit is dus Zeus (Nimrod).

Op de Griekse 2euromunt is eveneens een vrouw op een beest te zien. In 2013 is een nieuwe serie eurobiljetten in omloop gebracht met daarop de Griekse godin Europa.

De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Klik hier voor meer informatie over deze vlag.

 

In een toespraak op 22 november 2011, ter ere van professor Paul de Graawe -één van de belangrijkste architecten van de Europese Unie en een groot voorstander van globalisering- verwelkomde iemand (op wie niemand in de hele EU had gestemd) als de nieuwe voorzitter van de Europese Raad en Jezuïet Herman van Rompuy.

 

Herman van Rompuy, de voormalige president van Europa. Is het gebaar dat hij maakt inderdaad de V van Victory?Het lijkt meer op het bekende satansteken!

 

Daarnaast werden nog twee andere oud leerlingen van de Jezuïetenorde verwelkomt, Mario Draghi de nieuwe president van de Europese Centrale bank en Mario Monti, de premier van Italië. Mario Monti is tevens hoofd van de Europese  Trilaterale Commissie en een Bilderberger. Ook de huidige premier van Spanje, Mariano Rajoy, is een door de Jezuïeten opgeleide globalist. Allemaal behartigen ze de belangen van het Vaticaan en delen ze de visie van het Vaticaan, die door paus Benedictus XVI in zijn op 7 juli 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) werd uiteengezet en waarin hij pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen.

 

Hiertoe heeft het Europese Parlement een aantal seminars met 'Rome' georganiseerd en tevens gezorgd voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle religieuze leiders van Europa, in een poging om de verschillende geloven op één lijn te brengen en samen te voegen in een wereldwijde oecumenische 'vredesreligie', precies volgens het belangrijkste streven van het Vaticaan. In de hoogste Europese politieke kringen wordt de paus in toenemende mate gezien als dé wereldleider die in staat is om alle religies met elkaar te verenigen en de wereld vrede te brengen.

 

Dat het Vaticaan al veel langer de opvatting heeft dat alle religies feitelijk maar één God hebben bleek onder andere uit de volgende uitspraak van Paus Benedictus, gedaan tijdens zijn bezoek aan Israël: ,,Meneer de President (Shimon Peres), de heilige Zetel en de staat Israël hebben veel gemeenschappelijke waarden, vooral het streven om religie zijn rechtmatige plaats in het maatschappelijke leven te geven. De eerlijke leefregels van sociale relaties vereisen en sluiten respect voor de vrijheid en waardigheid van ieder menselijk wezen in, die volgens zowel Christenen, Moslims als Joden zijn geschapen door een liefhebbende God en die bestemd zijn voor het eeuwige leven.”

EU wil invoering massaal toezichts-en controlesysteem

Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet: ,,de regeringsleiders besloten dat de verklaring onleesbaar moest worden om te voorkomen dat de burgers nieuwe referenda eisen” aldus Amato in de Euobserver.

In het boek: “The Nazi roots of the ‘Brussels EU” wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement zou onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. De gehele EU zou daardoor zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle EU-onderdanen maar te buigen hebben. Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt. Ook zouden er vrijmetselaars en maffiose infiltraties plaatsvinden binnen de EU Commissie. Dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de EU en de vrijmetselarij mag blijken uit het feit dat de bruggen en tempels op de Eurobiljetten een ode zijn aan de Vrijmetselarij.

De EU is vervallen tot een corrupte en miljardenverslindende organisatie en EU Commissieleden zouden zijn betrokken bij fraude, vervalsing in geschriften en handtekeningen, en verduisteringen van EU-fondsen. Uit een onderzoek van Eurobarometer blijkt dat maar liefst 74% van de Europeanen zowel hun eigen land als de Europese Unie ‘één grote beerput van corruptie’ noemen. 74% van de Europeanen denkt dat corruptie op alle nationale bestuurlijke niveaus voorkomt en 73% vindt alle EU-organisaties corrupt. Klik ook eens op deze video. Europese burgers blijken geen enkel vertrouwen in hun politici te hebben omdat er niets aan gedaan wordt deze corruptie aan te pakken. De Duitsers en Oostenrijkers staan het meest kritisch tegenover de EU: 81% van de Duitsers vindt de Unie corrupt en zelfs 87% van de Oostenrijkers. In Nederland ligt dit percentage op 60%.   Ook hebben de Europeanen er bijzonder weinig vertrouwen in dat er ooit iets zal veranderen. Daarbij wordt ook met een beschuldigende vinger gewezen naar de reguliere media, die men ervan beschuldigd bewust mee te werken aan de doofpotcultuur ten aanzien van de corruptie in Europa. 79% zegt zelfs helemaal nooit iets te lezen over de enorme corruptie binnen de EU.

Een op 10 december 2018 gepresenteerd onderzoek laat zien dat de corruptie in Europa gigantisch is en er miljarden aan belastinggeld wordt verspild. De EU-landen blijken een jaarlijkse schade op te lopen door corruptie van tot € 904 miljard euro. Officiële schattingen van de Europese Commissie, die echter al enkele jaren oud zijn, gaan daarentegen uit van een jaarlijkse schade door corruptie in de EU van “slechts” ongeveer € 120 miljard. Zelfs dit bedrag zou schandalig zijn: de volledige EU-begroting voor komend jaar bedraagt ongeveer € 166 miljard.Volgens het onderzoek is de situatie het ergst in Roemenië. Daar gaan volgens de modellen ieder jaar bijna € 39 miljard door corruptie verloren – 21 keer zoveel als de regering voor de politie uitgeeft, en bijna 3000 keer zoveel als de regering investeert in woningbouw.In absolute cijfers breekt Italië alle records: daar gaan volgens het onderzoek jaarlijks bijna € 237 miljard door corruptie verloren. Op de tweede plaats komt Frankrijk met € 120 miljard. Nederland geldt daarentegen als naar verhouding “zuiver” land – daar “verdwijnen” jaarlijks “slechts” € 4,4 miljard. Dat komt overeen met 0,75% van het Nederlandse bruto binnenlands product.

De afgelopen jaren zijn er diverse boeken verschenen waarin talloze manieren van fraude en oplichting door Europarlementariërs werden onthuld. Het Duitse televisieprogramma RTL Deutschland Explosiv Weekend heeft laten zien hoe een tiental Europarlementariërs al om zeven uur ’s morgens, compleet met koffers,  hun 284 euro aan daggeld komen tekenen en dan snel naar huis vertrekken. Om de fraude te bewijzen, werden de parlementariërs op een dag 'opgewacht' door de RTL reporters voor de liften op de etage van het parlement in Straatsburg. Daar kunnen zij zich normaal gesproken vanaf zeven uur 's morgens inschrijven voor de vergadering van die dag. De RTL reporters filmden twee uur lang op de betreffende etage. Gemiddeld per maand zijn er twaalf vergaderdagen wat 3.400 euro per maand bovenop het riante salaris 11.320 euro per maand opleverd. Of ze er nu wel of niet zijn, dat bedrag krijgen ze gewoon. Al dit soort zakkenvullerij wordt uiteindelijk door de Europese belastingbetaler gefinancierd.Zie ook eens deze video.

Het is al lang geen geheim meer dat Brussel, zoals het een echte dictatuur betaamt, zijn onderdanen manipuleert en misleidt. De  EU heeft inmiddels alles weg van een kwaadaardig gezwel met uitzaaiingen wat druk bezig is de burgers in een dwangbuis te persen en met verdraaide feiten zichzelf door middel van propaganda voortdurend op de borst klopt. Het naar waarheid informeren van de burgers is al lang verleden tijd.

Volgens diverse deskundigen zijn de corrupte en incompetente machthebbers in Brussel ook schuldig aan de huidige financiële crisis en hebben zij Europa naar de rand van de afgrond gebracht. Het boek gaat uitvoerig in op de rol van de ex-nazi Walter Hallstein, één van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome (1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Naziregime lid van juridische Naziorganisaties, die de democratische rechtsorde wilden veranderen in fascistische wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de democratie.

Enkele decennia later ontwikkelde Hallstein een tweede blauwdruk voor een supernationaal Europa in zijn boek ‘Die Europäische Gemeinschaft’( 1973), waarin hij de EU Commissie onafhankelijk stelde van de lidstaten en er een wetgevende macht van maakte. De meest essentiële ingreep in de vrijheid van de EU-burger is het eerder genoemde Verdrag van Lissabon (2009). Dit verdrag maakt het mogelijk dat de EU-commissieleden nooit gekozen kunnen worden, maar worden aangesteld en onder geen enkele mogelijkheid kunnen worden vervangen, ook al is er overtuigend bewijs voor bijvoorbeeld de schending van mensenrechten.

“EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden

De “EU” is druk bezig en zichtbaar voor iedereen, de fundamentele rechten van de burgers te beperken. Dictator Tito wist hoe je met extreme vormen van geweld en met druk een veelvolkerenstaat bijeenhoudt: wie zich politiek niet correct gedroeg, kwam in het concentratiekamp op het eiland Goli Otok (“Naakte Eiland”) in de Adriatische Zee. Tot 25 jaar geleden werden mensen, die zich in Joegoslavië incorrect hadden uitgelaten, daar beestachtig gepijnigd en vermoord. Sindsdien dacht men dat er nooit meer zulke strafkampen in Europa zouden komen. Brussel is momenteel op zoek naar een plek waar EU-tegenstanders op een centrale plaats heropgevoed kunnen worden. Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is een document te vinden dat niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt.Achter de nietszeggende titel “Tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” neemt om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme” te “elimineren”.Daartoe dienen in landen zoals Duitsland de vrijheid van meningsuiting, de kunstvrijheid, de wetenschappelijke vrijheid en de persvrijheid beperkt te worden. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende maatregelen bewaakt.

Screenshot_9Volgens dit document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.Van de media zal worden geëist een “minimumprogramma-aandeel” van de “cultuur van de tolerantie” te verbreiden Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken te worden.Nog absurder: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”).Iedereen die niet voldoet aan de opgelegde eisen,  zullen in kampen worden opgesloten waar ze “tot tolerantie” zullen worden heropgevoed?

Boris Johnson vergelijkt de Europese Unie met de nazi’s.

Volgens de voormalige Londense burgemeester Boris Johnson zijn de doelstellingen van de Europese Unie niet anders dan die van de Nazi’s. Boris Johnson, vergelijkt de EU met Hitler. Beide probeerden Europa te verenigen onder één autoriteit, zegt Johnson in een interview met de Daily Telegraph. "Napoleon, Hitler en verschillende anderen hebben geprobeerd Europa te verenigen onder één gezag en telkens eindigde dit tragisch", zei Johnson. De reactie van de kliek in Brussel was voorspelbaar. Voorzitter van de Europese Unie Donald Tusk noemde Johnsons uitspraak 'absurd'. Maar zo absurd zijn zijn uitspraken niet want reeds in 1940 verscheen het boek van de Nazi Minister van Economische Zaken, Walther Funk, getiteld: "De Europese Gemeenschap". In dat boek schreef Funk over de noodzaak van het creëren van een Centrale Europese Unie en een Europees Economisch Gebied.

Ook andere belangrijke Nazi figuren riepen op een tot Europese economische superstaat, zoals Ribbentrop, Quisling en Seyss Inquart. De laatste had het over “Het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking van de bevolking. Deze bevolking zal weldra de welvaart ervaren wanneer eenmaal de economische barrières zijn verwijderd”. In 1940 gaf de toenmalige Minister van Propaganda, Jospeph Goebbels, opdracht tot het scheppen van de grootschalige economische samensmelting van Europa. Hij geloofde dat over 50 jaar niemand nog zou denken in termen van een “nationaal land”.
Het is daarom geen enkele verrassing dat de uiteindelijke Europese Unie precies zo tot stand is gekomen als de Nazi’s voor ogen hadden. De Europese Unie is niets anders dan een bureaucratische, gecentraliseerde, dictatoriale Europese federale superstaat met ongekozen leiders die Hitler en andere belangrijke Nazi’s reeds voor ogen hadden.

Dat er zich in Europa een staatsgreep van ongekende proporties voltrekt, is inmiddels wel duidelijk. De stem van het volk is niets meer waard voor ongekozen kliek in Brussel. De ongekozen grondwet is er doorgedrukt zodat naar believen vrijheid en democratie aan banden kunnen worden gelegd. De EU Commissie mag zelf beslissen of er een referendum wordt gehouden en ze mag altijd een wetswijziging van het EU Parlement weigeren. Brussel bezit dus de macht om de vrijheid van meningsuiting van haar burgers volledig aan banden te leggen.

Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd ,,behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: 'ontreddering' of 'omwenteling').Volgens Schachtschneider is het ronduit schandalig dat zo'n belangrijke uitzondering is vastgelegd in een voetnoot (van een voetnoot, notabene!). Alleen iemand die het Verdrag met een vergrootglas bestudeert, kan het ontdekken. Hoewel er op dit moment geen oorlog is in Europa, zou een handige politicus -in de voetsporen van George Bush- na bijvoorbeeld terroristische aanslagen, kunnen verklaren dat Europa in een 'oorlog tegen terreur' is verwikkeld. Wat zal er gebeuren als de economie écht kompleet instort, en protesten, rellen e.d. zich over Europa gaan verspreiden?

 

De EU vormt de grootste bedreiging van vrijheid, welvaart en vrede sinds het nazisme. Het hele bouwwerk van de EU berust op bedrog en manipulatie. De volledig ondemocratische Europese Unie gaat gewoon door met het nemen van besluiten die de bewegingsvrijheid en privacy van de Europese burgers nog veel verder aantasten.

Zo wil Brussel ook naar Internet-censuur en is van plan een “Internet ID kaart” verplicht stellen voor iedereen die gebruik maakt van het internet. De ongekozen kliek in Brussel is de kritiek op hun handelswijze zat en wil daarom de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen. Om in aanmerking te komen voor zo’n ID-kaart wordt men verplicht zo ongeveer de hele doopcel op tafel te leggen. Degene die dit plan moet uitvoeren is Bilderberg Neelie Kroes. Kroes liet zich tussen 1991 en 2003 adviseren door maar liefst vijf  astrologen en waarzeggers voor zowel zakelijke als privé kwesties. Ook maakte Kroes gebruik van de adviezen van de aan heroïne verslaafde Simon Suiker, die opklom van kappersknecht tot waarzegger voor de rich and famous. Suiker overleed in 2007 aan de gevolgen van AIDS.

Het tappen van telefoon- en internet door politie en justitie in Europa is al enige tijd de gewoonste zaak van de wereld. Hierbij is Nederland trouwens koploper want uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) over het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing, blijkt Nederland véél meer te tappen dan andere landen. Bovendien blijkt in andere landen ieder aftapverzoek grondig getoetst en geregeld afgewezen.In Nederland wijst de rechter-commissaris vrijwel geen verzoeken af en bovendien is de rechterlijke controle op de inzet van dit middel vrijwel afwezig. In Engeland rapporteert ieder jaar een door de minister aangestelde rechter aan het parlement over de inzet van deze bevoegdheden. Zo’n rapportageverplichting ontbreekt in Nederland. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat Nederland achteloos omgaat met deze bevoegdheid, die diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer. Privacyoverwegingen spelen vrijwel geen rol bij de beoordeling of een tap moet worden toegepast.

 

De machthebbers van Europa hebben hun zinnen gezet op Project Indect , een toezichts- en controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites, discussieforums, p2p netwerken en individuele computers te monitoren, maar ook toezichtcamera’s kan gebruiken om het gedrag van burgers te observeren. Bovendien bevat Project Indect ook de mogelijkheid om privé (telefoon-)gesprekken massaal af te luisteren. Stephen Booth, analist bij 'Open Europe', beschrijft Project Indect als 'Orwelliaans' en een 'enorme schending van de privacy van de Europese burgers,' waarbij hij aantekent dat de door de Europese burgers betaalde belasting gebruikt gaat worden voor een systeem dat hen allen bedreigd en hen schuldig acht totdat het tegendeel is bewezen.

 

Op nationaal niveau is dit al gevaarlijk genoeg, maar op Europese schaal is het idee gewoonweg huiveringwekkend,' gaf Shami Chakrabarti, directeur van de mensenrechtenorganisatie Liberty als commentaar. Project Indect is het ideale 'systeem van het Beest', waarbij uiteindelijk alle burgers in een volkomen gecontroleerde en 24 uur per dag geobserveerde gevangenis komen te leven. De camera's die hiervoor zullen worden gebruikt blijken in het meest gecontroleerde land ter wereld, Groot Brittannië, in tegenstelling tot wat de autoriteiten beweren vrijwel geen enkele invloed te hebben op de misdaadcijfers. Het zich steeds verder uitbreidende 'toezicht' in Europa en ook in Nederland kan daarom slechts bedoeld zijn om de burgers met 'andere' of van de overheid 'afwijkende' ideeën het gevoel te geven dat verzet zinloos is, en dat ieder 'verdacht' gedrag dat niet overeenstemt met de door de autoriteiten bepaalde gewenste koers, onmiddellijk geregistreerd en bestraft zal worden.

 

Het belangrijkste doel van het systeem is het ,,automatisch detecteren van bedreigingen en abnormaal gedrag of geweld.”

 

De computer in Brussel waarin alle informatie van de Europese burgers wordt opgeslagen.

 

Het Europees Parlement heeft eind oktober 2009 onder aanvoering van de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy het zogeheten Amendement 138 laten vallen wat impliceert dat EU-lidstaten ‘lastige’ burgers naar believen van internet kunnen afsluiten. Conclusie: de gestadige verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon. Al eerder bleek dat via het Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Het is echter de vraag of het de burgers van de EU ook nog maar íets uitmaakt, nu overduidelijk is dat hun stem in bijvoorbeeld referenda, wederom in de vuilnisbak is verdwenen.

In juni 2010 nam de Raad van Europa –onder voorzitterschap van Turkije- Resolutie 1743 aan, “Islam, Islamisme en Islamophobia in Europa”. Hierin wordt opgeroepen om in samenwerking met de Organisatie van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te verbieden. Ook dringt het erop aan de niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan “levenslang voortdurende educatie”over de islam. Klik ook eens op deze video: De voorzitter van de Arabische Liga, Nabil al-Araby zei op 19 september 2012 dat de Liga, samen met andere Arabische organisaties en de Afrikaanse Unie dicht bij het formuleren zijn aangekomen van een internationale overeenkomst betreffende het bestraffen van godslastering en het beledigen van religieuze figuren.

De Britse leider van de Engelse Independence Party Nigel Farage, noemde in november 2009 de Europese Unie een autoritaire tirannie die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer doelend op Manuel Barosso - van november 2004 tot november 2014 voorzitter van de Europese Commissie-  en de eerder genoemde Herman van Rompuy (van 1 januari 2010 tot en met 30 november 2014 voorzitter van de Europese Raad) en de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz.

 

Nigel Farage

 

Farage doorbrak met zijn uitlatingen de tirannieke wet uit 1999 dat bepaalt dat het illegaal is om de EU te bekritiseren. Barosso kronkelde zich in allerlei bochten toen Farage openlijk de EU elite afkraakte voor hun leugens en vriendjes politiek. Dat kwam hem op een zware berisping te staan van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en werd hij gewaarschuwd zich te matigen. Farage viel ook de benoeming aan van Herman van Rompuy aan. Wie bent u? Wie heeft u verkozen? Niemand had ooit van u gehoord, bovendien ,,hebt U het charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediende”, zo beet Farage hem toe.

Hij noemde Van Rompuy “de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten. De meerderheid van de Britten wil u niet en hoe sneller u weer vertrekt, hoe beter dat is.’ Misschien is dat omdat u uit België komt, wat niet eens een echt land is”.Nigel Farage trok eind november 2011 opnieuw fel van leer tegen Van Rompuy en consorten en noemde hen erg gevaarlijke mensen die bezig zijn de democratie te vernietigen. Volgens Farage is het een grote puinhoop in Europa en is Brussel bezig af te glijden naar een totale dictatuur. Hij noemt de EU een niet te stoppen monster, terwijl Barosso en Van Rompuy net doen alsof er niets aan de hand is. Van Rompuy zegt dat de euro ons stabiliteit heeft gebracht. Dat noem ik nog eens gevoel voor humor ,,Ontelbare miljoenen moeten lijden opdat Brussel wil dat de Euro droom kan blijven voortbestaan. Er is maar een echte oplossing en dat is dat de hele zaak in de vuilnisbak van de geschiedenis wordt gedeponeerd voor dat het te laat is.”

Dat de Europese burgers met bedriegers en leugenaars te maken heeft mag blijken uit de verschillende uitspraken van de leidinggevende figuren in Brussel. In maart 2012 verklaarde Herman van Rompuy dat “het dieptepunt van de eurocrisis voorbij is”. Een regelrechte leugen! Eind december 2012 verklaarde alcoholicus Jean Claude Juncker dat er nu eindelijk ,,licht aan het eind van de tunnel was”. Mario Fraghi was het met hem eens en zei dat hij tekenen zag van ,,positieve besmetting” maar slechts een maand later brak de financiële crisis op Cyprus uit. Nadat deze crisis met een reddingspakket van maar liefst 23 miljard euro was bezworen zei bedrieger Jose Manuel Barosso dat de tijd was gekomen om de crisis nu echt, definitief over te verklaren. ,,Het ergste is nu achter de rug”. De crisis is echter nog lang niet achter de rug.Er is geen enkele sprake van een economisch herstel in Europa. Het ergste moet nog komen! Jean Claude Juncker is sinds 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Geen enkele Europese burger heeft op hem gestemd maar toch mag hij zich president noemen.

Een van de uitspraken van de ongekozen Van Rompuy is dat hij wilde gaan werken aan de installering van een Nieuwe Wereld Orde. Hij gaf er openlijk blijk van voorstander van een werelddictatuur te zijn waar geen plaats meer is voor de mening van de individuele mens. In een toespraak in Berlijn op 9 november 2010 verklaarde hij dat het tijdperk van onafhankelijke landen voorbij is en noemde Eurosceptici een gevaar voor de vrede. “Het idee dat landen nog op zichzelf kunnen staan is een illusie en een leugen” aldus de Belg, die een groot voorstander is van een Europese superstaat en de vloer aanveegt met iedereen die hier sceptisch tegenover staat. Hij zegt dat in de ogen van Brussel het idee van een nationale staat binnen de grenzen van Europa geen bestaansrecht meer heeft. Van Rompuy deed zijn omstreden uitlatingen in het kader van de 21e verjaardag van de val van de Berlijnse muur. Niet alleen is de tijd dat volken hun eigen land hebben volgens hem voorbij, maar is het vasthouden aan dit idee zelfs een bedreiging voor vrede. ,,We moeten samen strijden tegen het gevaar van het nieuwe Euroscepticisme. Dat is niet langer het monopolie van enkele landen” aldus Van Rompuy, die kritiek op Europa vergeleek met angst, dat zou leiden tot egoïsme, nationalisme en uiteindelijk oorlog. ,,Het nationalisme van vandaag is vaak geen positief gevoel van trots op de eigen identiteit, maar een negatief gevoel van ongerustheid over anderen.”

Bij zijn vertrek uit de Europese Unie kreeg Herman Van Rompuy een afscheidsbonus van ruim 630.000 euro. Die pensioenregeling is volgens Europa het gevolg van het feit dat Van Rompuy de komende jaren niet kan werken om een schijn van belangenvermening te vermijden. De komende drie jaar zal de Belg jaarlijks 55 procent van zijn voormalige salaris krijgen. Dat is in het geval van Van Rompuy een bedrag van ruim 169.000 euro. Daarnaast krijgt hij een eenmalige uitkering van 26.500 vanwege zijn vertrek. Daarbovenop krijgt Van Rompuy, tot zijn dood, een pensioenpremie van bijna 65.000 euro per jaar.

De ondemocratische onbenul en machtswellusteling Martin Schulz

Ook bij de uitspraken van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement de linkse ondemocratische mafkees Martin Schulz ontstaan er spontane braakneigingen.  Media omschrijven Schulz als zware alcoholicus met zelfmoordneigingen, die op het allerlaatste moment door artsen gered kon worden. Artsen zijn het er over eens dat (ex)-alcoholisme en grootheidswaan parallel kunnen optreden en dat is bij deze figuur van toepassing. Martin Schulz stond als president van het Europees Parlement als geen ander model voor de arrogantie der macht van het Brusselse establishment. Hij heeft Hongarije en andere EU-kritische landen gedreigd met boetes, die dit kleine land zouden hebben geruïneerd. Deze man is opvliegend. Deze man is geneigd tot alcoholgebruik en wel meer dan goed is voor een man. Deze man is gevaarlijk. Hij wilde Europa islamiseren. De man staat onder meer bekend om zijn overkokende reacties in de politieke discussie.Dat Schulz een gestoorde relatie tot zelfwaarneming wat betreft macht heeft, bewees hij door voor goede baantjes in het Europees Parlement voor zijn naaste medewerkers te zorgen. Diegenen, die hem kennen, verbaast dat niet, want hij liet zich enkele jaren geleden al bij zijn ambtsaanvaarding als voorzitter van het Europees Parlement in het tijdschrift “Der Spiegel als volgt citeren:“De machtigen moeten bang zijn voor het parlement. Anders zorgen we voor onrust. Ik zweet de machtsaanspraak immers uit iedere porie.”

Zo greep hij ogenblikkelijk in toen de Griekse voormalige generaal Eleftherios Synadinos een Griekse Europarlementariër de Turkse dictator Erdogan en het Turkse volk beledigde. Schulz dwong hem onmiddellijk het parlement te verlaten Toen Synadinos niet snel genoeg de benen nam liet Schulz de beveiliging er aan te pas komen om hem te verwijderen. De reden waarom de Griek moest verdwijnen was zijn volgende opmerking : “Zoals dit is beschreven in wetenschappelijke literatuur zijn de Turken smerig en vervuild. De Turken zijn zoals wilde honden wanneer ze spelen, maar als ze tegen een vijand moeten vechten, dan rennen ze weg. De enige effectieve manier om met de Turken om te gaan is door ze te benaderen met een ferme en besluitvaardige houding”. Dat was natuurlijk niet echt netjes wat deze Griek hier verkondigde maar van Schulz mag hij deze mening niet hebben. Naast het feit dat de machtswellusteling Schulz last heeft van woedeuitvallen is hij ronduit gecharmeerd van islamitische haatbaarden en is hij genegen door het stof te kruipen voor deze extremisten. In een normaal parlement zou Schulz allang de laan uit zijn geschopt, maar in Brussel gelden andere regels. Daar barst het van de gelijkwaardige onbenullen. Schulz is het schoolvoorbeeld van een arrogante talentloze onbenul maar bepaald geen uitzondering in de Europese politiek.

Ook twitterde hij dat Europa te veel regeringen heeft. ‘Dat kan niet zo doorgaan’, was zijn conclusie. Het is de arrogantie van een supranationale tiran die volkomen lak heeft aan de kiezers aan wie hij zijn positie te danken heeft. In een normaal parlement zou deze figuur allang de laan uit zijn geschopt, maar in Brussel gelden andere regels. Daar barst het van de gelijkwaardige onbenullen. Naast het feit dat deze lichtontvlambare figuur last heeft van woedeuitvallen is Schulz ronduit gecharmeerd van islamitische haatbaarden en is hij genegen door het stof te kruipen van deze extremisten. Schulz is het schoolvoorbeeld van een arrogante talentloze onbenul maar bepaald geen uitzondering in de Europese politiek. 

Tijdens de opening van de plenaire sessie in Straatsburg, weigerde deze anti-Israël extremist één minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan de op 11 januari 2014 overleden voormalige Israëlische premier Ariel Sharon. Schulz die bekend staat als knuffelaar van de islamitische wereld heeft níet het fatsoen en het respect de voormalige premier van Israël, een bevriende staat, een laatste eerbetoon te bewijzen. In het Europees Parlement is het gebruikelijk om (voormalige) leiders van bevriende staten, na hun overlijden, middels één minuut stilte te eren. Maar Sharon werd níet herdacht. In 2009 weigerde Martin Schulz de terreurbeweging Hamas, een terroristische organisatie te noemen en zei deze moorddadige bende  als ‘democratisch gekozen te accepteren’. Hij is van mening dat men met de terroristen van Hamas in gesprek moet blijven en dat Hamas ‘noodzakelijk is voor het bereiken van vrede’. Een grotere contradictie is onmogelijk! Tekenend is dat aartsterrorist Jasser Arafat, na zijn overlijden, ‘uiteraard’ wél in het Europees Parlement werd herdacht.

Schulz hield op 14 december 2016 zijn laatste toespraak als voorzitter van het Europees Parlement. Hij produceerde een hele serie fake news over zijn heerschappij-periode. Schulz: “In de afgelopen jaren is het ons gezamenlijk gelukt om van het Europees Parlement de plek van de Europese democratie te maken. Hier in deze zaal vinden belangrijke debatten plaats en hier worden beslissingen genomen die het leven van de mensen beter en veiliger maken.” Maar de democratie waar hij het over heeft is met name onder zijn dictatoriale leiderschap als sneeuw voor de zon verdwenen. In een democratie worden leiders door de burgers gekozen, in de Europese Unie worden ze gewoon aangesteld. Maakt niet uit of het dictators of alcoholici zijn. Maar volgens Schulz is het gelukt de EU democratischer te maken en de invloed van de burgers te vergroten. En nu dat allemaal gelukt is is democratie op dit moment in groot gevaar. “Overal op ons continent steken de splijtzwammen en ultranationalisten de kop op, diegenen die mensen tegen elkaar ophitsen en die het liberale, het sociale en het ecologische maatschappijmodel van Europa willen liquideren. Daarmee bedreigen zij een van de grootste civilisatorische verworvenheden die ooit op ons continent gelukt is, aldus Schulz. Dat is precies wat Brussel zelf veroorzaakt heeft door de grenzen van Europa wagenwijd open te zetten en de bevolking van Europa hun vrijheden te ontnemen.

De ingeslagen weg naar een Europese superstaat is in volle gang en niet meer te stoppen. Daarom blijft ook de deur voor landen die zich willen aansluiten, wagenwijd openstaan. Kom maar jongens; allemaal onder de paraplu van de Europese Unie. Wat Hitler en Stalin niet voor elkaar hebben gekregen, zijn de Europese landen nu zelf aan het doen. Allemaal samen in de smeltkroes. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe groter de Europese Unie, hoe machtiger zo is de filosofie.

Vanaf 1 januari 2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums meer nodig om de Europese landen binnen te komen. Omdat Macedonië, Servië en Montenegro in 2010 dezelfde privileges kregen, betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang hebben gekregen tot Europa. Ook de inwoners van de door Europa en de Verenigde Staten gecreëerde islamitische maffiastaat Kosovo – zullen naar verwachting in de nabije toekomst eveneens geen visum meer nodig hebben. In 1999 ondersteunden dezelfde landen nog de VN resolutie 1244 waarin Kosovo werd omschreven als een onlosmakelijk onderdeel van Servië.

 

In diverse Europese landen zou een geheim genootschap actief zijn dat de massadeportatie van migranten voorbereidt en tegelijkertijd wil afrekenen met de ‘verraders’ in de politiek die decennialang de ongebreidelde immigratie mogelijk hebben gemaakt. De Deense onderzoekskrant Politiken schreef half augustus 2011 dat de Deense afdeling van dit genootschap al meer dan 20 jaar bestaat.  Onder de kop ‘Deense rechtsen door geheim netwerk geïnfiltreerd’ schreef Politiken  dat Deense politieagenten, conservatieve politici, zakenmensen en academici al vele jaren geleden een geheim verbond hebben opgericht dat Denemarken wil ’bevrijden’ van alle niet-Europese immigranten en wil afrekenen met de ‘verraders’ in de politiek en media die de massa-immigratie naar Europa hebben gepromoot en mogelijk hebben gemaakt.  Dat alles zou enkel een Deense aangelegenheid zijn gebleven, ware het niet dat er inmiddels in bijna alle Europese landen die kampen met migrantenproblematiek ‘filialen’ van dit genootschap zijn ontstaan. Het geheime netwerk zou vanuit de Amerikaanse staat Virginia gecoördineerd worden door een mantelorganisatie van de CIA.

 

Op 7 april 2005 heeft United Press International de resultaten gepresenteerd van een wereldwijd onderzoek in december 2004, waaraan 23.000 mensen uit 23 landen hebben deelgenomen. 58 procent van de ondervraagden vindt dat Europa de rol van de Verenigde Staten moet overnemen waar het gaat om het oplossen van wereldvraagstukken. Spanje scoorde het hoogst met 81 procent, direct gevolgd door Duitsland met 79 procent. Een overgroot deel van de wereldbevolking beoordeelt de Amerikaanse bemoeienis met de problemen in de wereld als negatief. Amerika’s buren Canada en Mexico scoren met resp. 60 en 59 procent een hoog negatief cijfer t.o.v. hun grote buurman. In de Filippijnen vinden daarentegen 88 procent van de ondervraagden dat de Amerikanen een positieve invloed hebben op het wereldgebeuren. Ook de Russen krijgen een ruime onvoldoende terwijl de Chinezen door 48 procent van de ondervraagden als positief wordt beoordeeld. Met name jongeren tussen de 18-29 jaar blijken groot voorstander van een sterke bemoeienis van Europa op het wereldgebeuren. Men wantrouwt de Verenigde Staten als militaire macht, zij worden gezien in relatie tot invasie en sancties, terwijl Europa wordt gezien als een “Soft Power”  macht coöperatief in het oplossen van politieke vraagstukken. De cijfers zijn interessant in het kader van wat de wereld nog te wachten staat.

Europees Arrestatie Bevel

Veel is er niet over het Europees Arrestatie Bevel (EAB) in de openbaarheid gebracht en veel Europese burgers zijn niet eens van het bestaan op de hoogte. Het EAB is een gerechtelijk besluit dat in een lidstaat van de Europese Unie wordt genomen en waarin men een andere lidstaat verzoekt een verdachte van een misdrijf of een veroordeelde uit te leveren. Doel is een vergemakkelijking van de uitlevering van verdachten en veroordeelden binnen de Europese Unie. In Nederland ging het Europees aanhoudingsbevel als onderdeel van de Uitleveringswet op 29 april 2004 in. Het Europees Arrestatiebevel is een aanval op al eeuwen bestaande democratische burgerrechten. Het brede publiek heeft hiervan amper kennis kunnen nemen, want de media en de overheid hebben dit onderwerp voor het grootste gedeelte buiten de publiciteit gehouden. Onze politici beweren dat het EAB een van de maatregelen is die op EU-niveau als gevolg van 11 september 2001 genomen is. Aanvankelijk zou het alleen om verdachten van terroristische activiteiten gaan, maar thans geldt het voor iedereen. De juridisch onduidelijke categorie ‘terrorisme’ is slechts een van de beschreven strafbare feiten.

Het EAB is een ramp voor de burger. Halsstarrige tegenstanders van oorlogen die tegen zogenaamde schurkenstaten worden gevoerd, worden gezien als geheime bondgenoten van terroristen. Het EAB maakt het mogelijk oppositiebewegingen te onderdrukken en iedere deelnemer eraan als misdadiger te behandelen. Iedere tegenstander van de Nieuwe Wereldorde kan op deze wijze gedeporteerd worden en tot zwijgen worden gebracht.Zonder opgaaf van reden kan men gearresteerd en uitgeleverd worden. Een Nederlandse ingezetene kan bijvoorbeeld zonder pardon naar Polen overgebracht worden! Een officier van Justitie in Polen kan de Nederlandse politie verplichten iemand te arresteren als hij daarom vraagt. Geen enkele instantie in Nederland is meer bevoegd om de beschuldiging en het uitleveringsbevel gerechtelijk te onderzoeken. Het EAB houdt in dat een Nederlandse rechter het arrestatiebevel van een collega uit een ander EU-land dient te respecteren en uit te voeren.

Volgens het EAB kan een EU-lidstaat een burger in een  ander EU-land ook laten veroordelen terwijl het gepleegde strafbare feit in eigen land niet strafbaar is. In de meeste landen van de EU behoort het EAB al tot de dagelijkse praktijk en dreigen burgergrondrechten tot een speelbal van Europese justitiële instanties te worden. Het EAB maakt korte metten met de beschermingsclausules waarmee de cultuur van onze eigen strafrechtstraditie tot nog toe gewaarborgd werd. Door het EAB blijft van artikel 17 van de grondwet en van het daaruit voortvloeiende rechtssysteem, dat als de basis van onze strafrechtcultuur beschouwd wordt, niets meer over.

Dr. Carlo Alberto Agnoli, een voormalige Italiaanse rechter, brengt zijn waarschuwing aan alle EU-burgers als volgt onder woorden: “Het EAB zal de op recht en gerechtigheid gebaseerde rechtssystemen van praktisch alle Europese landen volledig omvormen en uiteindelijk tenietdoen.”De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaat in de landen van de EU.

Sinds 11 september 2001 is men met grote snelheid bezig de mensheid in de ‘Nieuwe Wereldorde’ in te passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika, maar ook in Europa democratische grondrechten afgeschaft. Steeds vaker resulteren nieuwe Europese regels in het afschaffen van fundamentele democratische burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU, zal ontdekken dat de EU verre van een democratisch instituut is.

De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. Niemand kan nog controleren wat er achter de schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere en het grote aantal en de inhoud ervan, dat voor heel Europa gaan gelden, valt zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien. De huidige ‘president’en voormalige premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s als volgt uit: ,,Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken als het Verdrag van Maastricht, de invoering van de euro of de introductie van het Europees Arrestatiebevel (EAB) .

Jean-Claude Juncker

Op 7 januari 2013 hield Juncker zijn afscheidstoespraak die vrijwel werd doodgezwegen door de Europese media ondanks het feit dat er zo'n 80 journalisten op af waren gekomen. De scheidende voorzitter, opgevolgd door de Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, sprak zich uiterst somber uit over de toekomst van Europa en vergeleek het jaar 2013 zelfs met 1913, het jaar voordat de Eerste Wereldoorlog losbarstte. Volgens Juncker zal er van de '100 jarige vrede' die Van Rompuy tijdens een kersttoespraak ooit beloofde, niets terechtgekomen. Ook in 1913 ,,heerste er een onbegrensd geloof in vrede. Er was niets te merken van de storm die al in 1914 over Europa losbarstte - eerst in de Eerste en daarna in de Tweede Wereldoorlog.”Vervolgens wees Juncker op de vele parallellen' tussen 1913 en 2013. Ook in 1913 meende de wereld dat het nu definitief vrede zou blijven. Juncker waarschuwt zelfs voor een mogelijke oorlog.

Volgens de Britse Lord Stoddart of Swindon is Brussel in het geheim bezig met het volledig opheffen van de soevereiniteit van de lidstaten van de EU, waarmee de 'Verenigde Staten van Europa' een feit zullen zijn. Een aantal ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat er een nieuwe superleider moet komen die aan het hoofd van de EU moet komen te staan. Britse politici spreken nu al van de komst van een 'moderne Europese keizer' en een 'terugkeer naar het Heilige Romeinse Rijk van Karel de Grote' dat Europa tijdens de middeleeuwen domineerde. 'Dit is een complot van mensen die onafhankelijke staten willen afschaffen en een Verenigde Staten van Europa willen creëren,' aldus Lord Stoddart of Swindon.

Nobelprijs Vrede naar Europese Unie

In een vlaag van totale verstandsverbijstering heeft het Nobelprijs comité in Oslo, de Nobelprijs voor de Vrede van 2012, uitgereikt aan de Europese Unie. Volgens het comité is de keuze op Brussel gevallen voor de bijdrage van zes decennia van vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa. De beide voormalige ongekozen clowns Jose Manuel Barroso, Herman van Rompuy en Martin Schulz van het Europees Parlement, hebben 10 december 2012, de prijs in ontvangst genomen.

Herman Van Rompuy, Jose Manuel Barroso en Martin Schulz met de Nobelprijs voor de vrede. Foto: EPA ma 10 dec 2012, 13:59

De leider van de UK Independence Party, Nigel Farage zegt dat in plaats van vrede en harmonie de EU rebellie en geweld brengt. Dat de kliek in Brussel al enige tijd bezig is met de vernietiging van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht door onafhankelijke lidstaten in één totaal gecontroleerde totalitaire dwangbuis te persen, blijkt voor de beslissing van het Nobelprijscomité niet van belang geweest. Ook niet dat Brussel haar medewerking heeft verleend aan de uitroeiingscampagne tegen het bewind van Muammer Gadhaffi, en steun verleend aan de omverwerping van het bewind in Syrië. 

 

Europa is een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der duisternis. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. De manier waarop de macht in Brussel zich ontwikkeld, is onrustbarend. Het gaat bij de Europese Unie om een rijk van ijzer vermengd met kleiachtig leem (Daniël 2:34). Daniël maakt duidelijk dat dit rijk geen samenhangend geheel zal vormen. Het hele bouwwerk dat als één beeld wordt getoond, wordt op één dag en tegelijkertijd vernietigd evenals dat van de beide beesten.

Daniël 2:35 “…toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was.”

Het laatste rijk, die van deels ijzer en deels leem, zal een rijk zijn zonder samenhang omdat ijzer zich niet vermengt met leem. Het zal een verdeelde macht wezen, het zal zowel hard als broos zijn. Daniël heeft het hier over landen die zich met elkaar verbinden, maar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. De vier koninkrijken van Daniël strekken zich uit over tijdsperioden, die lopen van Nebukadnezar tot aan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 na Chr., en daarna de jaren waarin God Zijn volk naar het aloude  thuisland terugbrengt en waarin de Here Jezus op aarde terugkeert. Vanaf het moment van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, houdt Daniël zich niet meer met het Romeinse rijk bezig. Pas als Israël naar huis is teruggekeerd, pakt Daniël de draad weer op. Dat is het moment waarop het Romeinse rijk in een andere vorm is teruggekomen.

De basis van EuroBabel is volledig anti-Bijbels en is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen het Joodse volk. Het nieuwe Romeinse Rijk zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal volgens Daniël van zeer korte duur zijn.

De Europese Unie is tot dusver op geen enkel wijze in staat gebleken om eenheid uit te stralen. De praktijk laat zien dat de Europese leiders een onwaarschijnlijke onsamenhangende zwakte hebben bijeengebracht. Het is niets anders dan een smeltkroes van landen met enorme onderlinge verschillen. De Europese Unie is geen eenheid en zal dat ook niet worden vanwege de grote verschillen tussen de noord en de zuid Europese landen. De profeet Daniël zegt, dat dit samenraapsel zal duren totdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Het zal door de wind worden opgenomen en niet meer gevonden worden.

In het staatsbestel van Europa is veel van het Romeinse rijk terug te vinden. Klik hier voor de video “De Europese Unie is verworden tot een Fascistische Superstaat.” Het verenigd Europa is destijds ontstaan door het verdrag van Rome d.d. 4 november 1950 en in werking getreden in 1953. Het oprichtingsverdrag van de EEG is in Rome gesloten op 25 maart 1957. In 1992 is dat de Europese Unie geworden. De voormalige Eurovoorzitter Prodi zei het enige jaren geleden volmondig: “We zijn bijna bij ons doel, namelijk het herstel van het Romeinse Rijk als in de dagen van de grote keizer Augustus”. Het was daarom veelzeggend dat in het Capitool te Rome op 29 oktober 2004 de eerste grondwet van de Europese Unie werd getekend door de regeringsleiders. In dat Capitool werden de wetten van het Romeinse rijk destijds uitgevaardigd, alwaar ook oppergod Jupiter (Nimrod) werd aanbeden. Op diezelfde datum, maar dan in het jaar 312 n. Chr., trok Constantijn de Grote, de stad Rome binnen om het Romeinse rijk vanaf die datum als ‘een christelijk rijk’ te bestempelen.

De verwoesting van dit rijk betekent tevens  het einde der tijden van de heidense wereldrijken. De beschrijving is overal in de Bijbel hetzelfde. De terugkomst van de Here Jezus, heeft betrekking op de laatste fase van de “Beruchte dag des Heren”. De Here Jezus zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen. In enkele zinnen wordt in Daniël 11:44-45 het grootste drama van de eindtijd geschilderd en wat de oorzaken daarvan zijn. De volken uit het oosten en het noorden zullen gezamenlijk hun krachten bundelen teneinde de hemelse legerscharen van de Here Jezus te verslaan. In vers 12:4 krijgt Daniël de opdracht, alles wat aan hem geopenbaard is te verzegelen tot de eindtijd; Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. De betekenis van het verborgen houden van de dingen lijkt erop te duiden dat de inhoud pas in de loop van de tijd duidelijk zal worden en dat de mens pas in de eindtijd de volle betekenis ervan zal begrijpen. Velen hebben inmiddels onderzoek gedaan en er is heel wat bekend geworden over de Bijbelse geheimen. Alles wat de Boze doet is door Gods Woord voorzegd.

De Europese Unie is niets anders dan een voortzetting van het Romeinse Rijk, welk imperium na de ontmanteling verder ging als Rooms-Katholieke kerk en verschillende uitvoeringen van het Heilige Roomsche Rijk. De opzet van de EU is gebaseerd op centralisatie, zoals het Romeinse Rijk en de Roomsc-Katholieke kerk – geen geloof maar een politieke doctrine. Het Verdrag van Rome is een geraffineerde opzet om slechts één doel te bereiken, het herstellen van een overzichtelijk hiërarchisch imperium zoals dat van de oude Romeinen. Met complot-achtig gekonkel hebben ze het Romeinse rijk hersteld zonder dat er een schot is gelost en ongekozen nietsnutten zijn in Brussel op de troon gezet om de bevolking van Europa om de tuin te leiden. 

Als een niet af te stoppen hongerig monster begint de Europese Nazi heilstaat steeds vastere vormen aan te nemen. Steeds meer beslissingen worden uit handen genomen van nationale overheden en gedicteerd vanuit de kliek in Brussel. Europa is de bouwsteen voor de Nieuwe Wereldorde. Nog even dan kunnen de Europese burgers door de door Jezuïten gedicteerde heilstaat als een kudde makke schapen naar de ‘slachtbank’worden geleid.  

Overige bronnen: Alexander Hislop, The two Babylons.Persbureau Het KNP ,nieuwsbrief nummer 733. Jan Willem van der Hoeven, Babylon of Jeruzalem, Novapres. Cutting Edge Ministries Radio Program, 1996 Witchcraft in the White House and in Roman Catholicism. Bryce Self, Nimrod, Mars and the Marduk connection. Ralph Epperson, Masonry-Conspiracy against Christianity. Hal Lindsey, Planeet Aarde 2000 A.D. Novapres. James T.Davis, Nimrod the Mighty Hunter. Leo A.Rudloff, Archbishop Capucci and Terrorism. W.J.Mc. Cormick, Christ, the christian & Freemansonry. Malachi Martin, The Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the NWO. New York 1990. Cutting Edge Radio program, 1996 Vatican and Secret societies in pursui of NWO, part 1 and 2 Erich Brüning: Der fremde Agent-Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen, Verlag für Reformatorische Erneuerung, Wuppertal, 2004.

Terug naar: Inhoud