Esau en de synagoge van satan

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 4 januari 2012) (Laatste bewerking: 13 februari 2023)

 

Om de achterliggende motieven van de huidige machthebbers te begrijpen, moeten wij eeuwen terug in de geschiedenis. Het begin ligt bij Esau (Esav uitgesproken) de broeder van Jakob (Israël). Het verhaal van de generaties van Isaäk en Rebekka begint dramatisch: De vijandigheid tussen Jacob en Esau begon al vóór zij zelfs geboren waren. Esau en Jakob zijn van tegenovergesteld karakter en totaal onverenigbaar. Alleen Rebekka was geïnformeerd over de verschillende bestemming van haar kinderen. Tijdens Rebekka’s zwangerschap laat God weten: “Twee naties zullen zich scheiden”. Een merkwaardige voorspelling. Hoezo naties? De Bijbel maakt duidelijk dat de zegen Gods niet naar de oudste zoon Esau gaat, maar naar Jakob. Blijkbaar was Isaäk zich niet bewust van hun dualiteit, en bijgevolg van hun afzonderlijke toekomst. Toen de tweelingen geboren werden, kwam de eerste er rood en zo harig uit dat hij eruit zag alsof hij een kledingstuk aan had. Wegens zijn bijzondere verschijning, beslissen zij hem Esau of “harige” te noemen. De naam Esau, is verwant met het Hebreeuwse woord voor “gras” en meerbepaald met het onvruchtbare gras - het onkruid, de tarra. Na Esau komt zijn jongere broer die zijn hand vast hielt aan de hiel van Esau.

 

Het bedrog van Esau - Christenen voor IsraëlIsaäk zegent Jakob,-Beeld Gerrit-Willemsz. Horst (1612-1652)

 

De relatie tussen de beide broers zal dramatische gevolgen hebben in het verloop van de geschiedenis. Al tijdens hun leven nemen de broers afscheid van elkaar. Esau lijkt voorgoed verdwenen. Hij zon op wraak. De Bijbel vertelt dat Esau de rol op zich neemt van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. Esau begreep dat het eerstgeboorterecht wat hij aan zijn tweelingbroer Jakob was kwijtgeraakt, ook het recht op wereldheerschappij inhield.

 

De Bijbel vertelt van verschillende gevallen, waarin de eerstgeborene niet de eerste rechten krijgt. Kain en Abel is het eerste geval. Na de moord op zijn broer wordt Kain helemaal verstoten en krijgt de jongere Seth de zegen. In de Bijbelteksten over het gezin van Abraham, wordt Ismaël weggezonden en Isaäk krijgt de zegen, die trouwens bij de drie zonen van Noach na de zondvloed ook maar naar een van de drie namelijk Sem gaat. Ismaël wordt weggestuurd, verzwagert zich met het geslacht van Cham en blijft strijden tegen het nageslacht van Isaäk. Dan komt de tweeling Jakob en Ezau, waarvan Esau het eerst geboren wordt en Jakob zijn hiel vasthoudt. Jakob, de hielvatter, hield zijn broer in de moederschoot vast.

 

Het eerstgeboorterecht was het recht van de eerstgeborene op een voorkeurspositie en een dubbel gedeelte van mede-erfgenaam erfenis. Met zijn extra rijkdom, werd van hem verwacht dat hij zijn bloedverwanten uit om het even welk soort nood zou redden. Leven volgens het eerstgeboorterecht betekende bereid zijn om de geestelijke erfenis van Abraham voort te zetten. Het wordt snel duidelijk dat Esau geen achting voor de geestelijke implicaties van het eerstgeboorterecht heeft. Hij verachtte zijn eerstgeboorterecht. Hij leefde voor zijn behoeften van het ogenblik, daarmee de toekomst aan het heden opofferend.

 

Toen Jakob het eerstgeboorterecht (en de zegen die daarbij hoorde) van Esau kocht was hij 13 jaar oud. Jakob had die eerstgeboren zegen dus al vijftig jaar eerder gekocht van Esau!Was hier misbruik van omstandigheden? Nee, want de Bijbel verklaart duidelijk: Esau had minachting voor het eerstgeboorterecht:

 

Genesis 25:34Toen gaf Jakob aan Esau brood en het linzengerecht; hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht.

 

Het interesseerde hem niet. Esau had er geen enkele behoefte aan. Esau was meer bezig met zijn eigen werelds streven en voor hem was het eerstgeboorterecht niets meer dan een last. Als eerstgeborene, was zijn taak het verbond tot stand te brengen, maar hij verkoos om het te verwerpen. Jacob had een visie over de bestemming van zijn nakomelingen. Hij zag Esau als “goddeloos” en onbekwaam om de verbondslijn voort te zetten. De schrijver van Hebreeën geeft ons een waar beeld van Esau’s karakter:

 

Hebreeën 12:15-16-17Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

 

Jakob vertegenwoordigt een ander beginsel dan Esau, de geweldenaar, die niet verder kijkt dan het tastbare. Voor hem geldt de wet van de sterkste. Jakob echter vertegenwoordigt de mens die zijn ziel kent en oog heeft voor de geestelijke dimensie van zijn bestaan. Die daarom oog heeft voor Gods wetten en de zwakke mens spaart. Uit dat beginsel komt de verlossing voort terwijl dat andere beginsel gedoemd is te vergaan. Maar God kiest Jakob uit en geeft hem later de naam Israël:

 

Maleachi 1:2-3 “Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jakobs broeder? Luidt het woord des Heren. Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat…”

 

Het zou Jakob’s verre nazaat Jezus Christus, zijn, die de aan Jakob toebedeelde heerschappij in handen zou nemen.

 

Genesis 27:41-42En Esau koesterde wrok tegen Jakob om de zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had, en Esau zeide bij zichzelf: De dagen van de rouw over mijn vader zijn aanstaande; dan zal ik mijn broeder Jakob doden. 42Toen aan Rebekka de woorden van Esau, haar oudste zoon, waren medegedeeld, liet zij Jakob, haar jongste zoon, roepen, en zeide tot hem: ziehier, Esau, je broer, wil zich over jou troost verschaffen door je te vermoorden.”

 

We zien dat zowel Esau, Elphaz en Amalek, Jacob willen doden. De nakomelingen van Esau zijn de Edomieten, de Amalekieten en de Idumeeers. Esau heeft zich na de vlucht naar het gebergte van Seir (Edom) met Ismaël verzwagerd. Esau (Edom) bouwde een eigen systeem van verovering der wereldmacht op. Omdat de God zich verbonden had aan Jakob dus aan Israel, had Esau geen andere keus dan zich aan te bieden aan Gods tegenstander. Uit Esau’s bastaard kleinzoon, Amalek ontstond een apart volk, dat in nog sterkere mate dan de andere Esau-takken, vervuld was van haat voor Israel en diens God. Amalek was de onwettige zoon van Eliphaz en de kleinzoon van Esau, wiens beschermengel niemand anders is dan Satan zelf. De wijzen omschrijven het volk van Amalek als de bron van alle kwaad in de wereld. Deze haat, droeg Amalek over op zijn nageslacht. De strijd tegen Amalek zal volgens de Bijbel duren van geslacht op geslacht, dus tot op de dag van vandaag. Het is bekend dat de Edomieten en Amalekieten bij voorkeur achterbaks aanvallen en zich vooral richten op de zwakken, vrouwen en kinderen in de achterhoede. Esau en zijn nakomelingen vermommen zich de hele geschiedenis door als nazaten van Jakob waarbij ze zijn geïnfiltreerd in andere volken.

 

Door de eeuwen heeft het grootste deel van het uit Esau voortgekomen volk, zich kans gezien om in het Jodendom te infiltreren en als zodanig bij het rijk van Juda ingelijfd, en vanaf dat moment tot een deel van het Joodse volk verklaard. Hierdoor zijn de ware en de valse Jood (de rozenstruik en de doornstruik) niet meer van elkaar te onderscheiden.

 

Zij werden dus Joden en zijn helemaal in het Jodendom opgegaan. In het Bijbelboek Ester staat dat velen uit andere volken Joden werden. Esau’s zaad heeft zich steeds meer met Israël vermengd als patente wijze om zich de zegen toe te eigenen Om de wereldbevolking effectief te misleiden vermommen de tegenstanders van Jakob zich de hele geschiedenis door als nazaten van Jakob maar spelen in werkelijkheid de rol van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. De Here Jezus waarschuwt hier voor:

 

Openbaring 2:9En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna:Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.

 

Openbaring 3:9Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.”

 

Jezus waarschuwt hier goed duidelijk op te passen voor Joden die zeggen Joden (Judeeërs) te zijn, maar dat ze liegen, en beschuldigd hen ervan tot de Synagoge van Satan te behoren.

 

In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen hen: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

 

Wie zijn eigenlijk Joden? Niemand kent het antwoord, alleen de Heer kent degene die tot Zijn uitverkoren volk horen. Velen van Esau’s nazaten noemen zich Joden, maar zijn geen Judeeërs. Zo is het ook met Jodengenoten (niet-Joden die tot het Jodendom overgegaan zijn en dus Jood geworden zijn, proselieten. Proselieten of Jodengenoten zijn heidenen die zich hebben bekeerd tot de Joodse godsdienst en lid van het volk Israël geworden zijn. Daarom is het uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, de echte Joden van de “schijn-Joden” (Edomieten) te onderscheiden. Het uitrukken nú van het Esau-onkruid is onbegonnen werk, omdat zijn wortels verstrengelt zitten met die van het goede graan,

 

We zien dat Esau’s nageslacht de andere volken steeds weer tot haat tegen Israël opzweept. Vaak verstopten zij zich – zoals Jakob zich in een lamsvel verstopte om Esau’s zegen te ontfutselen – en lieten anderen het vuile werk doen. Het zijn de nakomelingen van Esau die God en Zijn Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen en vele volgelingen telt

 

Onder invloed van de Macht van de Duisternis neemt Esau de rol op zich van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde, een rol die in onze tijd wordt vervuld door lieden die alles wat met de God van de Bijbel te maken heeft willen vernietigen Daarom wordt er de hele geschiedenis door strijd gevoerd tegen de nakomelingen van Jakob en in onze tijd eveneens tegen de staat Israël. Vanaf Esau’s tijd wordt deze strijd gevoerd door onder meer de Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Kanaänieten, Syriërs, Babyloniërs, Romeinen, en in onze tijd door de nep-Palestijnen, de Verenigde Naties, Human Rights Watch , Unesco,  Amnesty International, Europese Unie, Turkije, mainstream media, de WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab. en zo nog veel meer.

 

Opvallend is dat de strijd tegen de echte nazaten van Jakob gesteund worden door de ‘Joodse’ miljardairs waaronder de Rothschilds, de Rockefellers en George Soros. Dat zou tenmiste tot nadenken moeten stemmen. Jakobs nazaten worden letterlijk gegijzeld en zijn het mikpunt van antisemitisme. Is het niet verwonderlijk dat juist deze schatrijke figuren geen enkele hinder ondervinden van het hedendaagse antisemitisme! Allen die pleiten voor een twee-statenoplossing houden zich bezig met het verspreiden van Jodenhaat en antisemitisme. Een van hun grootste successen van de Jodenhatende meute is de verspreiding van het antisemitisme.

 

None of our foreign aid should back terrorism – The Australian Jewish NewsDe vredelievende koorknaapjes van de nep-Palestijnen, de marionetten van de huidige machthebbers.

 

Omdat God zich verbonden heeft aan Jakob dus aan Israel, bouwt Gods tegenstander, de Macht van de Duisternis zich met hulp van de huidige machthebbers een eigen systeem van verovering der wereldmacht op. De nakomelingen van Esau zijn er op uit de nakomelingen van Jakob te vernietigen.

 

De geest van Esau is springlevend en is uit op Israëls ondergang. Esau heeft zich over de hele wereld verspreid en zo heeft ook Gods tegenstander zijn uitverkorenen op aarde, de valse kerk, de Jezuïeten, de Illuminatie, de WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab, de vrijmetselarij en vele andere organisaties die het ware volk van Israël demoniseren. Vandaag bekleden Esau’s nakomelingen onder de naam van Joden vele belangrijke posities in de wereld. Zij zijn het die Israëls eeuwige recht op het land bestrijden. Het fysieke herstel van de staat Israël in 1948, is daar onder meer een belangrijk onderdeel van.

 

Wat Jakobs tegenstanders doen is Gods Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen en zo heeft Gods tegenstander zijn uitverkorenen op aarde die van plan zijn het ware volk van Israël van de aardbodem te verwijderen. Zij streven precies na datgene wat aan Jakob beloofd is: Wereldheerschappij. Ze willen niet alleen het Koningschap, maar ook: Het Heilige Land. Zij koesteren de illusie dat ze vanuit het centrale land van de aarde (de navel der aarde Jeruzalem) ééns de hele wereld kunnen regeren. Daarom trachten zij vermomd als Jakob, Zion in bezit te nemen.  Het is daarom geen wonder dat Gods grootste aardse tegenstander van alle tijden, het Beest, de Antichrist, uitgerekend vanuit een herbouwde tempel in Jeruzalem zal opereren. En zo zal dan waarschijnlijk een “Schijn Jood” zich straks als de werelddictator aandienen. Het is volkomen duidelijk dat wat men vandaag het Joodse volk noemt, voor een deel uit “schijn-joden” bestaat, JUNO’s (Jews in name only). Het zijn deze ‘joden’ waarvoor Jezus waarschuwt. Het zou zo maar kunnen dat uit Ezau’s nazaten eens de antichrist zal voortkomen, die zich als valse Messias zal opwerpen.

 

De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Godvijandige kliek, in elkaar zal storten, en uiteindelijk volledig ten onder zal gaan. Esau verkocht zijn eerst geboorterecht aan Jakob, kreeg later spijt (Hebr.12:17) en sindsdien wordt het vervolg van de wereldgeschiedenis beheerst door de machthebbers die thans op het wereldtoneel acteren. Het zijn deze machten die vandaag de strijd van Esau voortzetten, tegen de God van de Bijbel en ook tegen Israël om Esau’s verloren eerstgeboorterecht terug te winnen en te voorkomen dat de ware Messias Jezus op aarde terugkeert. De echte nazaten van Juda zijn onschuldig maar zijn vanwege de nep-Joden letterlijk gegijzeld en het mikpunt van antisemitisme.

 

De strijd is blijvend totdat Jezus op aarde is teruggekeerd. Deze strijd gaat met alle middelen. Er is naast een openlijke strijd, sprake van vooral een strijd in vermomming. De tactiek van de huidige machthebbers is door hen aangestelde marionetten de wereldbevolking te terroriseren met absurde maatregelen die het leven van miljoenen en zelfs miljarden mensen ontregelen.

 

Ze weten het zo te brengen dat de mensheid zal schreeuwen om een rijk waarin ‘recht’ en ‘vrede’ zullen heersen. De behoefte aan deze (valse) welvaart wordt nu in onze tijd opgewekt door de macht die streeft naar globalisme en wereldburgerschap. Dat verleidelijke ideale rijk waar ze naar streven zal worden bestuurd door een door satan geïnspireerde kliek met een leider wiens komst is met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen en verlokkende ongerechtigheden.

 

Deze leider zal in eerste instantie beslist niet overkomen als een gevaarlijke bruut. Hij zal zich presenteren het goede voor te hebben met alle mensen. Velen zullen oprechte bewondering voor hem gaan koesteren. Hij zal zeer veel goeds tot stand gaan brengen. Alles moet immers sprekend lijken op het ware goede? Zo zeer zelfs dat hij zich kans ziet om zelfs de “uitverkorenen” te verleiden. Niemand kan kopen nog verkopen, die niet het teken van het Beest zal ontvangen. Deze figuur is dan de grote eindtijd-Esau, de supermens, de antichrist. Maar zijn val staat ook bij voorbaat vast. Zijn regering zal kort zijn.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud