Een lied op de val van Babylon

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 18-02-2019)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Openbaring 19:1 t/m 5 “Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al Zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!”

 

Openbaring 12:10  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.”

 

Een grote schare roept: Halleluja! Hier zit Jezus/Yeshua aan de rechterhand van de Vader en heeft Hij het koningschap aanvaard over de aarde. Het is het Lam Gods dat op het punt staat als de triomferende Messias het Koningschap over de natiën te aanvaarden. Nu de satanische grote hoer is verdelgd, is de tijd aangebroken voor de bruiloft van het Lam.

 

Papyrus over Openbaring 19 uit de eerste eeuw na Chr.

 

Er is een einde gekomen aan alle vormen van valse religie. Alle menselijke religieuze bedenksels en de door satanische machten geïnspireerde godsbeschouwingen zullen onder de gerichten volledig uitgeschakeld worden. Zolang de mens op aarde bestaat, heeft hij geprobeerd er wat van te maken, maar iedere keer is het mislukt, getuige alle dictaturen en ideologische systemen die hij heeft uitgevonden. De overwinning over de tegenstanders van God is behaald en er is een volledig einde gekomen aan de heerschappij van de goddelozen.

 

God heeft de afgoderij, de ontucht en de bloeddorst van het Israël en het Joodse volk hatende Babylon geoordeeld en de martelaren op een rechtvaardige wijze gewroken. Babylon is voor eeuwig verwoest. Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. In de hemel is de reactie op de val van Babylon enorm. Het Halleluja wordt zelfs viermaal herhaald. Het grote Babylon is voor de wereld een bijzonder zware last geweest. De begin woorden van het boek Openbaring luiden:

 

Openbaring 1:7 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen allerlei dwalende filosofieën. Eeuwenlang werd Gods autoriteit nog erkend en was de mens ervan overtuigd dat de kerk de waarheid bracht maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. Ze hebben alle waarschuwingen in de wind geslagen.

Johannes ziet koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen om aan de toorn van God te kunnen ontkomen en denken daar veilig en knus de catastrofe te kunnen overleven.

Openbaring 6:15-16-17 “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

Deuteronomium 32:43 “Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk.

2 Koningen 9:7  Gij zult het huis van uw heer Achab slaan, opdat Ik het bloed van mijn knechten, de profeten, ja, het bloed van alle knechten des Heren aan Izebel wreke.

De koningen en de machthebbers denken een soort halfgoden te zijn en geloven na hun dood te reïncarneren om vervolgens hun oude posities weer terug in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken. Vliegvelden zijn aangelegd in ver weg gelegen oorden zoals in Nieuw Zeeland, zodat ze zich snel naar hun bunkers kunnen begeven. Ondergrondse bunkers, wereldwijd allemaal klaar om in gebruik te worden genomen voordat de grote catastrofe begint. Een van de meest bekende bunkers is te vinden onder de luchthaven van Denver in de staat Colorado. Andere locaties zijn Weather Mountain, Site “R” Raven Rock, Iron Mountain, Camp David en onder het Witte Huis in Washington.

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

 

De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der straten. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze vluchten weg maar dat zal niets uithalen.

 

Jeremia 25:33 “…en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.              

 

 

Openbaring 19 21En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

 

Alle grootheid van koningen en van wereldleiders is plotseling verleden tijd. Ze hebben niet geloofd in de God van de Bijbel en daarom niet geluisterd naar Zijn waarschuwingen. Ze hebben niet geloofd in Gods Zoon Jezus/Yeshua. Maar plotseling zal alles wegvallen. Voor de ongelovige mens is de komst van de val van Babylon een ontstellende gebeurtenis. Verbijstering en doodsangst zullen de weerspannige, ongehoorzame mens aangrijpen.

 

De eindoverwinning van het Lam staat vast. Hij zal verschijnen in macht en glorie, oordelend over het systeem van het beest, oordelend over de naties en Hij zal de antichrist met zijn valse profeet vernietigen, de aarde herstellen en over de aarde regeren in vrede en gerechtigheid terwijl ongelovigen hun straf ondergaan. Hij komt als de Koning der koningen om te heersen tot in alle eeuwigheid. Alleen Jezus/Yeshua zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen.

 

Wij leven in een tijd waarin het Woord van God wordt ontsluierd voor hen die God door Zijn Woord tot zich laten spreken. Er is onderzoek en kennis nodig, zoals Daniël dat zegt:

 

Daniël 12: 4 “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

 

Hosea 4: 6Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

 

De wereld zal gaan ontdekken blind te zijn geweest voor Gods Woord. De brief aan de Hebreeën maakt nog eens goed duidelijk dat onze ogen uitsluitend op Jezus/Yeshua gericht dienen te zijn.

Hebreeën 12:2-3 en 13-8 “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Straks zal Hij Zijn Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid hier op aarde stichten en grondvesten. Dan zal de arrogante grootheid van koningen en de andere machthebbers verleden tijd zijn. Niets zal hen nog kunnen beschermen.

 

Psalmen 97:1De Here is Koning. Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen.”

 

Jesaja 52:7Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.”

 

Openbaring 11:15  En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende:

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

 

Terug naar: Inhoud