De zevende bazuin-De lofzang der oudsten

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 5 april 2018)

 

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

Het tweede ‘wee’ is voorbijgegaan. De zevende bazuin is het derde ‘wee’ een laatste oordeelbazuin die in het midden van de Laatste Jaarweek wordt geblazen.

 

Openbaring 11: 15 t/m19 “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen, en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de Tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.”

 

Op het moment dat de laatste bazuin klinkt, treedt de slotakte van de terugkeer van Messias Jezus/Yeshua op aarde en de oprichting van het Messiaanse Koningschap over alle landen van deze wereld in werking, maar ook de negatieve verschijnselen die daarmee gepaard gaan. Zo treedt ook de toorn van God en Zijn Zoon in werking over de volken die niets willen weten van Hun wereldwijde heerschappij vanuit Jeruzalem. Wat onder de zevende bazuin gebeurt, beslaat ongeveer de helft van het gehele boek Openbaring. De zevende bazuin is de climax, een voltooiing van alle eindtijdontwikkelingen. De ondergang van de antichrist en de valse profeet, van het antichristelijk rijk, van de grote hoer Babylon, de wederkomst van Jezus/Yeshua en alles wat tot de eeuwige heerlijkheid leidt. Onder deze bazuin vallen ook Openbaring 12-13 en 16 waarin een beeld wordt geschetst van de Grote Verdrukking. Alles wat God weerstaat vindt zijn einde onder de zevende bazuin.

 

Er klinken luide stemmen van opwinding in de hemel: “Hét koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden”. Het is een Koningschap dat de Zoon gegeven wordt. Deze stemmen kondigen steeds belangrijke gerichten en wendingen in het gerichtsgebeuren aan. De komst van het Koninkrijk Gods op aarde betekent de overwinning op de vijanden van God, die in de eerste plaats de arrestatie van satan tot doel heeft. Vervolgens de afrekening met de volken die volharden in hun vijandschap tegen God.

 

Deze derde ‘wee’ is nog vele malen erger dan de vorige. Deze ‘wee’ komt uit de hemel. Er worden gebeurtenissen in beschreven die zich afspelen in de zevenjarige periode voorafgaand aan de wederkomst van Jezus/Yeshua, die rechtstreeks verbonden is met de zevende schaal. Het is ook in deze laatste bazuin dat de oordelen van de zeven schalen aan bod komen en de direct daarmee verbonden invoering van het duizendjarig Vrederijk inluidt. De wereld bevindt dus helemaal aan het slot van het ‘uur van de verzoeking’. Bij deze bazuin zullen de duivel en zijn trawanten op de aarde geworpen worden. Dit is nog niet het einde want er volgen nog zeven schalen van gramschap.

 

Nu zal het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn knechten, de profeten heeft verkondigd (Openbaring 10:7). Daarom omvat deze bazuin alle verdere gebeurtenissen totdat het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar wordt. Het is daarom niet vreemd dat het Koningschap van Jezus/Yeshua al te midden van de Verdrukking vanuit de hemel wordt geproclameerd en de Ark van Zijn Verbond in Gods tempel in de hemel zichtbaar wordt. Er zijn luide stemmen te horen in de hemel, net als in Openbaring 5 toen het boek in de hand van het Lam werd gelegd.

 

Het is nu de tijd van Jakob’s benauwdheid:

 

Jeremia 30:7 “Wee, want groot is die dag, zonder weerga een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.” En ook Daniël 12:1Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” Er vindt een grote strijd plaats. Maar Israël zal uit die benauwdheid gered worden. Het zichtbaar worden van de ark is het bewijs dat God trouw is aan Zijn verbond. Het is de vervulling van de bede “Uw Koninkrijk kome”.

 

Na de Grote Verdrukking zal de dochter Sions juichen:

 

Zefanja 3: 14-15  "Jubel dochter Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!"De Here heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning Israëls, de Here is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen.” Dan zal Israël na het fysieke herstel in 1948, geestelijk hersteld worden.

 

Uiteindelijk zal God Zich met ‘Gans Israël’ gaan verzoenen en met haar een nieuw verbond sluiten:

 

Ezechiël 36:26-28 “… een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.”

 

Alle verbonden sinds Abraham zijn met Israël gesloten. Omdat God trouw is aan Zijn verbond wordt hier de Ark van het Verbond zichtbaar in de hemel. Dan zal God Zijn aardse bruid Israël weer huwen. In Jesaja 62:4 staat:

 

“Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de HERE heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen.”

 

Jezus/Yeshua zal regeren tot in alle eeuwigheid. Hij zal dus niet alleen regeren voor duizend jaar, maar tot in alle eeuwigheid. (Lukas 1:33) En zo wordt En zo word ook van de gelovigen in Openbaring 22:5 gezegd:

 

 “En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van lamp of licht de zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

 

De uiteindelijke vervulling van Zijn Koningschap zal komen als Hij wederkomt in kracht en majesteit. Dan zal Yeshua-haMassiach Zelf de grenzen van Israël bepalen (Ezechiël 47 en 48). De zevende engel kondigt echter het oordeel alleen maar aan. De uitvoering van het zevende oordeel wacht nog want eerst zullen nog de zeven schalen van gramschap over de aarde uitgegoten moeten worden (Openbaring 15 en 16). En zullen de laatste voorbereidingen nog getroffen moeten worden voor de komst van de grote Koning. Psalm 8 verkondigt dat God alles onderworpen heeft aan de voeten van de Mensenzoon:

 

Psalm 8:4-6 “Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.”

 

De vierentwintig oudsten in de hemel

 

Zoals we in het vorige hoofdstuk lazen zijn hier bij de zevende bazuin ook de vierentwintig oudsten weer terug te zien die ook al twee keer eerder actief zijn geweest. De 24 oudsten die Jezus/Yeshua (Die is en Die was) aanbidden, omdat Hij het Koningschap heeft aanvaard, vinden hiervoor reden om bij voorbaat een dankstond te houden. In de hemelse visie is Hij eigenlijk al gekomen, hoewel het in de menselijke tijdsbegrippen nog toekomstig is.

 

In hun aanbiddingsdienst brengen zij eer aan God, omdat Hij de grote beslissing in het wereldgebeuren heeft gebracht, die voor de heiligen leidt tot “zege” (overwinning)  maar voor de verdervers tot verderf. Op aarde zal de eindfase nog veel verschrikking brengen, aangekondigd door bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en zware hagel.

 

Door de Geest begrijpen de vierentwitig oudsten wat er nu staat te gebeuren. Drie keer vallen ze neer in aanbidding als een profetische proclamatie:

 

Openbaring 11:17-18Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

 

De toorn van God en het Lam zal oordeel brengen over de naties en volken, hetzij door vernietiging van hun legers, hetzij door het oordeel voor de troon der heerlijkheid. Dit doet sterk denken aan:

 

Psalm 2:2 t/m 6  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en Zijn Gezalfde: Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn, en verschrikt hen in Zijn gramschap: Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige berg."

 

Psalm 110:4 “De Here heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek.”

 

En dan meldt Johannes nog dat alle knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de “kleinen en de groten” hun loon zullen ontvangen, wat duidelijk aangeeft dat het loon in verband staat met eigen verantwoordelijkheid in de trouwe toewijding. Allen worden beloond in tegenstelling tot allen die rebelleerden tegen God en Zijn Zoon. Iedere gelovige zal een verschillende beloning ontvangen naar gelang hij/zij trouw is geweest. Volgens de gelijkenis in Lukas 19:11-27 zullen sommigen die Hem toegewijd gediend hebben, over vijf steden gesteld worden, anderen over tien. Evenzo zullen al zijn ‘heiligen’, d.w.z. zij die afgezonderd zijn van een verdorven wereld Hem toegewijd geleefd hebben, zij die Zijn naam niet verloochend hebben, beloond worden. Vergelijk hetzelfde in negatieve zin in Openbaring 20:12 wat betreft de doden:

 

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

 

Tenslotte volgt er: ‘en om te verderven hen die de aarde verderven’, d.w.z. de drie beesten (de draak-antichrist en de valse profeet) van Openbaring 12 en 13 en hun volgelingen. Dit zijn de ongelovigen die op aarde leven bij de wederkomst van Yeshua-haMassiach.

 

Het oordeel van de zevende bazuin, of het derde “wee”, zal gevormd worden door de oordelen van de zeven schalen. De komst van Jezus/Yeshua is verbonden met de zevende schaal. De wereld bevindt zich hier helemaal aan het slot van “het uur van de verzoeking”. Daarom kunnen de luide stemmen hier reeds aankondigen: “De koninkrijken van de wereld zijn eigendom van Jezus/Yeshua geworden”.

 

De Ark

 

Openbaring 11:19En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

 

Het is een geestelijke werkelijkheid. Jezus/Yeshua doet dienst als Hogepriester in een Hemelse tempel. De aardse tempel en tabernakel waren afbeeldingen/symbolen van de hemelse werkelijkheid. De aardse tempel dient als een “voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen”.

 

Hebreeën 8: 1-2-3De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren.”

 

Het is geen wonder dat de ark van het verbond getoond wordt want Gods wegen beginnen immers in Israël. Een van de verborgenheden die in de dagen van de zevende bazuin vervuld worden, is Zijn terugkeer tot verzoening van Zijn land en het overblijfsel van Zijn volk. Zo ook het zichtbaar worden van de ark van het verbond. Mozes moest toen hij de tabernakel ging vervaardigen, alles maken naar het voorbeeld dat hem op de berg was getoond.

 

Mozes en Jozua bij de ark

 

De tempel van God was de woonplaats van God temidden van het volk Israël, en de ark van zijn verbond herinnert ons aan Gods trouw ten aanzien van het verbond met zijn volk. Iedere Israëliet weet dat de ark de plaats was waar God hen bij hun nationale en persoonlijke zonden verzoening schonk. Zij mocht echter nooit onbedekt door het volk gezien worden, omdat de weg van het heilige en van het heiligdom nog niet openbaar was.

 

Toen Jezus/Yeshua aan het kruis de geest gaf, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden.

 

Matthéüs 27:51 “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.”

 

Daardoor werd als het ware het Heilige der heiligen voor de gelovigen geopend, opdat zij met vrijmoedigheid voortaan zouden mogen ingaan in het heiligdom door het offerbloed van Jezus Christus. Deze heilsweg van de gelovigen in Jezus/Yeshua en Zijn Offer en opstanding, uit Israël en de heidenen, is verborgen voor de ongelovigen.

 

In de hemelse tempel Gods is deze ark nogmaals te zien om de mens eraan te herinneren dat God de beloften die Hij aan zijn volk gedaan heeft, nooit verloochent. Bovendien herinnert deze ark aan Gods trouw aan Zijn verbond van vergeving dat Hij sluit met allen die de boodschap van Zijn Messias zullen aannemen. Het tonen van de Ark van het verbond in de hemelse tempel onderstreept deze wondere vervulling van zoveel tot nu toe onvervulde profetieën over het herstel van volk en natie Israël. De Ark wordt in de geopende tempel Gods in de hemel getoond, want door het offer van het Lam is de voorhang van het Heilige der heiligen verwijderd. Deze hemelse ark is een toonbeeld van Zijn oneindige trouw jegens een Israël dat eindelijk de ware Hogepriester gevonden heeft.

 

De ark wijst erop dat de Here weer midden tussen Zijn volk woont. Dat betekent voor de vijanden van Israël dat de tijd van oordeel is gekomen en dat dit hun ondergang betekent. De ark in de hemel betekent voor het overblijfsel van Israël dat God weer in hun midden wil wonen. Het bemoedigt hen verzekert hen van de totale overwinning van Jezus/Yeshua op draak en zijn beide beesten. Het is goed dit getuigenis in de hemel te zien alvorens geconfronteerd te worden met de werktuigen van het kwaad op aarde. Als we de trouw van God zien, worden we ook herinnerd aan het vele onrecht dat Israël is aangedaan en worden we overtuigd van de noodzaak van de oordelen die de aarde zullen treffen. Het is tevens een herhaling van Gods wonderdaden onder Israël en de vijanden, maar nu op wereldwijde schaal. Als in de dagen toen zij Egypte uitrokken zal Hij Israël en de gelovigen uit de volken en de vijanden wonderen laten zien. Als we de trouw van God zien, dan weten we ook dat Hij zal oordelen over allen die de Messias verwerpen. Vandaar de bliksemstralen, stemmen, donderslagen en aardbeving en zelfs grote hagel. Het gaat hier om een felle slag die de aarde treft als een symbolische aanduiding voor het eindoordeel, dat zal komen over de werktuigen van het kwaad.

 

De gebeurtenissen zoals die nu te zien zijn maken de weg vrij voor Gods-oordelen met de volken. De huidige ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat het Woord van God zich met spoed openbaart. Allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de leiders van deze wereld komen straks zeer bedrogen uit. Straks gaat het doek op en zal het grote oordeel over de wereld beginnen voor allen die Jezus/Yeshua en Gods volk (Israël) hebben afgewezen.

 

Terug naar:Inhoud