De vijgeboom en de andere bomen

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 21 oktober 2002)

 

De Bijbel geeft een aantal voorbeelden dat nŠ IsraŽls terugkeer naar het aloude thuisland, de Ďslapende volkení tot ontwaken zullen komen. Het gaat om IsraŽls aloude vijanden van weleer, net als IsraŽl na eeuwen afwezig te zijn geweest, vandaag terug zijn op het wereldpodium.

 

De Here Jezus gaf een gelijkenis, waarin Hij IsraŽl vergeleek met een vijgenboom en de andere volken rondom hen met andere bomen. Hij zei: "En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is." (Lucas 21:29-31) In deze toespraak sprak de Here Jezus over een periode die nog in de tijd van de discipelen zou beginnen en die zou eindigen als Hij zou wederkomen om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Hij vertelde, dat eerst Jeruzalem verwoest zou worden. Het is gebeurd in het jaar 70 na Christus. Vervolgens zei Hij, dat de Joden over de gehele aarde verstrooid zouden worden en door de eeuwen heen verschrikkelijk vervolgd zouden worden. Het is gebeurd.

 

De Vijgeboom

 

In de Bijbel zijn een groot aantal profetieŽn opgenomen, waarvan een deel betrekking had op de tijd waarin deze profetieŽn uitgesproken werden en een ander deel betrekking had op een tijd, die heel veel later pas zou aanbreken. Zo heeft de Bijbel aangekondigd, dat de Joden uit hun land verdreven zouden worden en verspreid zouden worden over de gehele wereld. Het is in het jaar 70 na Christus gebeurd. De Bijbel had gezegd, dat het geen blijvende verstrooiing in de gehele wereld zou zijn, maar dat de Joden eens, na een heel lange tijd, naar hun eigen land zouden terugkeren. Bijna niemand heeft kunnen geloven, dat dit ooit zou gebeuren. Toch is het sinds 1948 een feit, dat de Joden weer een eigen land, een eigen staat, een eigen regering en een eigen taal hebben. Hun taal is bijna 2000 jaar lang een "dode" taal geweest. In onze tijd spreken miljoenen mensen weer Hebreeuws. De Bijbel had ruim 2500 jaar geleden aangekondigd, dat dit zou gebeuren!

 

Hosea 9:10 ďAls druiven in de woestijn vond Ik IsraŽl; als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgeboom, zag Ik uw vaderen. Zij echter gingen naar Bašl-Peor en wijdden zich aan de schandgod; daardoor werden zij even gruwelijk als het voorwerp van hun liefde.Ē

 

De Here vond de kinderen van IsraŽl (de vijgen) op een gegeven moment zo slecht dat ze niet meer te gebruiken waren.

 

Jeremia 24:3-5 ďToen zeide de Here tot mij: Wat ziet gij Jeremia? En ik zeide vijgen; de goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht, zo slecht dat zij niet meer te eten zijn.Ē

 

Hier vergelijkt de Here het volk van IsraŽl opnieuw met vijgen. De goede kinderen zijn goede vijgen etc.

 

Jeremia 29:17 ďIk zal het zwaard, dan honger en de pestilentie onder hen zenden en Ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen, die vanwege de boosheid niet gegeten kunnen worden.Ē

 

JoŽl 1:7 ďÖhet heeft mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgeboom tot een geknakte stam gemaakt.Ē

 

JoŽl maakt duidelijk dat IsraŽl de vijgeboom is die tot een geknakte stam wordt gemaakt door een volk dat tegen IsraŽl (mijn land staat er) in de eindtijd zal optrekken. Een volk machtig en ontelbaar.

 

Lucas 21:29 ďEn Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen .Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is.Ē

 

IsraŽl is in deze teksten de vijgeboom. De andere bomen zijn de volken die nu ontwaken, zoals IsraŽls vijanden uit het verleden. Deze zijn vandaag terug op het wereldtoneel. Wonderlijk is het om te lezen, dat de Here Jezus niet alleen sprak over het uitlopen van de "boom" IsraŽl, dat is dus het herstel van IsraŽl, zoals dit in 1948 begonnen is, maar dat Hij ook sprak over het uitlopen van de andere landen als bomen. Zij zijn het teken, dat de profetische woorden van de Here Jezus al geruime tijd bezig zijn in vervulling te gaan. Spoedig zullen de andere woorden, die Hij als profetieŽn voor dezelfde tijd had uitgesproken, eveneens in vervulling gaan. Dat betekent, dat wij aan de vooravond staan van apocalyptische tijden, ook al kunnen wij op geen enkele wijze zeggen, wanneer de echte apocalyptische tijd precies zal aanbreken.

 

In de tijd van het Oude Testament was de vijgeboom al een gangbaar symbool voor het land en het volk van IsraŽl. Hij symboliseerde de vruchtbaarheid van het nationale gebied, en de geestelijke vruchtbaarheid van het volk. Binnen het Oude testament en ook in de evangeliŽn staat de vijgeboom model voor het volk van IsraŽl (Jeremia 24:1-10) (MatthťŁs 21:18-19) (Marcus 11:11-121) (Lucas 13:6-9).

 

Alle buurvolken van IsraŽl waarover in de oudtestamentische profetie wordt gesproken EzechiŽl 38 en Psalm 83) zouden uiteindelijk weer op het wereldtoneel verschijnen en zijn verschenen. Denk hierbij ook aan landen als Iran en Irak en vele andere landen, die in het verleden net als IsraŽl "verdorde bomen" waren en nu weer tot bloei gekomen zijn. Al deze herstelde landen en volken zijn het teken, dat de profetische woorden van de Here Jezus al geruime tijd bezig zijn in vervulling te gaan. Met de gelijkenis van de vijgenboom en alle andere bomen heeft de Here Jezus vermoedelijk willen zeggen, dat mensen in staat zijn om uit bepaalde oorzaken bepaalde gevolgen af te leiden. Wie dŠt ziet gebeuren, mag weten dat de komst van het Koninkrijk nabij is.

 

Tijdens de eerste eeuw heeft Jezus die vijgenboom vanwege haar ongeloof vervloekt. Jezus, vervloekte een niet functionerende vijgenboom, waarna bleek, dat deze vijgenboom een beeld was van het volk IsraŽl. De les die de Here Jezus Zelf daarna uitsprak was deze: "Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt." (MatthťŁs 21:43). Gedurende Zijn optreden in het Bijbelse land heeft Jezus gezocht naar vruchten aan de vijgeboom, maar ze niet gevonden. In dezelfde lijn liggen de volgende woorden van de Here Jezus: "En Hij sprak deze gelijkenis: iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?" (Lucas 13:6,7) Opnieuw is de vijgenboom een beeld van het volk IsraŽl. Ook hier is het een beeld van het komende oordeel, dat over het volk zou komen.

 

Jezusí discipelen vestigden Zijn aandacht erop dat de vijgeboom vanaf de wortel was verschrompeld en in de namiddag van diezelfde dag had Jezus tot hen gezegd Ēleer dan van de vijgeboomÖ.Ē Ook zegt Hij dat het niet hun zaak is van de tijden of gelegenheden te wetení. Jezus, zegt dus eigenlijk: ĎDat het koninkrijk waarin IsraŽl een belangrijke rol zal spelen zeker zal komen, maar op dat moment nog niet. Ook over de dag, noch het uur valt iets te zeggen: Ďook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleení.

 

IsraŽl is de verschrompelde natie vanaf haar wortels door ongeloof en overtreding en zouden dit gaan ervaren door een tweede verstrooiing-wereldwijd van omvang en onvergelijkelijk in al haar ellende. Dit is de tijd dat "de heidenen" zouden heersen over IsraŽl en Jeruzalem. Maar op een vastgestelde tijd zou het volk en de natie IsraŽl herleven. De Bijbel maakt duidelijk dat het geen blijvende verstrooiing in de gehele wereld zou zijn, maar dat de Joden eens, na een heel lange tijd, naar hun eigen land zouden terugkeren. Zij zouden hun positie als natie terugkrijgen en hun land en hun hoofdstad; en dit herstel zou net zo wonderbaarlijk zijn als de boom die gestorven was vanaf de wortels, die een lange tijd klaarblijkelijk dood was, maar die herleefde om uiteindelijk een gezonde, krachtige en vruchtbare boom te worden. Aan het einde van het huidige wereldbestel zou dezelfde natie aanwezig zijn, en niet slechts levend, maar krachtig. De vijgenboom zou weer gaan bloeien en vol belofte vrucht dragen. Tegen alle verwachting van velen in, is dit einde van de tijden der heidenen over IsraŽl en Jeruzalem inderdaad gekomen.

 

Heel duidelijk gebruikte de Here Jezus opnieuw het beeld van de vijgenboom toen Hij over het toekomstig herstel van IsraŽl sprak. De terugkeer van IsraŽl naar het beloofde land is een signaal dat de vraag van de apostelen nu bevestigend beantwoord mag worden.

 

Het begon allemaal met de roeping van Abraham. Dit is het centrale verbond dat God sloot met de voorvader van IsraŽl en in feite ook de hoeksteen van alle daarop volgende verbonden. Alle andere met IsraŽl gesloten verbonden zijn een uitbreiding van dit eerste verbond. De drie basiselementen van dit verbond met Abraham zijn: een land, een volk en een zegen. Eens gegeven, blijft gegeven! Zo is het ook met de landbelofte aan IsraŽl: bij wetsovertreding en misbruik kan het land tijdelijk bij wijze van spreken Ďachter slot en grendel gaaní zoals de praktijk heeft uitgewezen, maar niet voor altijd. Tweemaal is het land in de geschiedenis Ďachter slot en grendelí gegaan maar dat is nu niet meer van toepassing.

 

Het is een feit dat de vijgeboom een van de laatste bomen in IsraŽl is waarvan de bladeren uitlopen; dus niet in de lente, maar de zomer aankondigt. Het is de amandelboom die het eerst bloeit en daarmee de ware voorbode van de lente is. De woorden van de Here Jezus: ďwanneer gij deze dingen zult zien geschiedenĒ geven aan dat dit de les van de vijgeboom is. Dat betekent dat het Joodse volk, het herstel van IsraŽl, het teken zal zijn van de laatste fase in de wereldgeschiedenis en de wederkomst van de Messias.

 

Terug naar: Inhoud