De vijfde bazuin

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 februari 2018)

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbel studie.

 

Openbaring 9: 1t/m12 “En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven, en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen gepijnigd zouden worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij de mens steekt.

 

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. De eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.

 

Vier bazuingerichten zijn voorbij gegaan en de drie volgende zullen nog ingrijpender zijn. De laatste drie zijn van heel andere aard; zij hebben geen betrekking op natuurcatastrofes, maar op iets heel nieuws: het openbaar worden van de rook van satan. Het gaat om helse wezens uit de aarde. De satanische machten zijn altijd wel actief op aarde geweest, maar zijn nooit zo uitgesproken aanwezig geweest zoals nu het geval zal zijn. De vijfde bazuin loopt uit op een plaag van “demonische sprinkhanen” die de mensheid aanvallen en pijnigen.

 

De put des afgronds

 

Er gebeurt nog meer merkwaardigs want de “ster”die valt kan geen letterlijke ster zijn, want deze “ster”verricht immers handelingen. Hij ontvangt de sleutel van de “put des afgronds” (onmetelijke diepe, bodemloze put) om deze te openen. Deze “put”is een plaats van gevangenschap en pijniging, waarvan vuur en rook het symbool zijn. Het lijkt op een verblijf voor geesten en demonen. Er zitten onbekende wezens in opgesloten die er kennelijk niet zonder speciale toestemming uit kunnen komen. Het zijn vreemde weerzinwekkende wezens met het uiterlijk van sprinkhanen onder demonische heerschappij die Johannes uit de afgrond ziet opkomen. Hun koning wordt in het Hebreeuws Abáddon ( אֲבַדּוֺן) genoemd dat “verwoester, verderver”, betekend. Het gaat om een figuur van totale onmenselijkheid en liefdeloosheid. Deze Abaddon is niet het ‘beest uit de aarde’ zoals in Openbaring 13 wordt aangekondigd maar toch is hier al een eerste openbaring van een weerzinwekkende macht te zien. In het Grieks wordt hij Apollyon genoemd. De genoemde ‘sprinkhanen’ ontvangen een duivelse macht zoals de schorpioenen van de aarde. Ze lijken op vijandelijke buitenaardse monsters met het uiterlijk van sprinkhanen en de eigenschappen van schorpioenen die als een boosaardig demonisch leger op de wereld zullen worden losgelaten.

 

Apollyon (top) battling Christian in John Bunyan's The Pilgrim's Progress.

 

In Lukas 8:31 smeken de demonen Jezus “dat Hij hen niet zou gebieden in de afgrond te gaan”, waaruit we zien dat Jezus de macht heeft om demonen naar de afgrond te zenden.

 

De “ster”ontvangt toestemming om demonische machten los te laten op de goddeloze wereld. De invasie van de helse wezens wordt voorafgegaan door een dikke rook, als van een oven. Ten aanzien van hen die het beest en zijn beeld aanbaden staat er in Openbaring 14:11 “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht”. Rook verpest de lucht, maar rook is ook een symbool van geestelijke verduistering waarin de menselijke samenleving zich op dat moment bevindt. De mensen zijn altijd voor de keus gesteld om God of satan de leiding over hun leven in handen te geven. Maar dat is straks opgeheven. Zij zullen aan den lijve ondervinden, wat het betekent de duivel tot leidsman te hebben.

 

Deze sprinkhanen hebben de merkwaardige en onnatuurlijke eigenschap om niet de natuur, maar de mens aan te tasten, en hebben daarbij het vermogen om een keuze te maken. Deze sprinkhanen krijgen namelijk in tegenstelling tot de natuur van echte sprinkhanen, de opdracht geen schade toe te brengen aan de vegetatie maar de mensen te pijnigen die het zegel van God niet aan hun voorhoofd dragen. Deze “sprinkhanen” zijn letterlijk bovennatuurlijke monsters, al dan niet speciaal voor dit oordeel geschapen en bezeten door de losgelaten geesten uit de Abyssos, om de afvallige mensheid te pijnigen. Evenals God onderscheid maakte tussen Egypte en Israël tijdens de plagen en bijvoorbeeld de hagel niet in de provincie Gosen viel, blijft er ook tot het einde van Openbaring een scherpe scheiding tussen de verzegelden Gods en zij die door satan gemerkt zijn. Waarschijnlijk gaat het hier om de 144.000 verzegelden uit Israël.

 

Ook Ezechiël zegt daar wat over:

 

Ezechiël 9:4 “ Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.”

 

Wat hun bevolen wordt, namelijk geen schade toe te brengen aan de bomen of aan het groene gras, is volkomen in strijd met de natuur van gewone sprinkhanen, wat hun symbolische karakter hier onderstreept.

 

Zij die God hebben afgewezen zullen verschrikkelijk lijden onder de schorpioenachtige steken van deze sprinkhanen. Deze plaag is zo groot, dat de mensen de dood zoeken, maar het gelukt heb niet aan de pijn van de schorpioensteek te ontkomen. Hoewel de steek van de schorpioen-sprinkhanen niet dodelijk is, sterven ze liever dan de pijniging te moeten ondergaan. Ze kunnen zelfs geen zelfmoord meer plegen. De dood vlucht zelfs van hen weg. De pijniging duurt maar liefs vijf maanden lang. Vijf maanden is normaal gesproken de levensduur van de sprinkhanen. Ook de dood is ondergeschikt aan de wil van God. Het schijnt dat tegen deze demonische steken geen verdovend medicijn beschikbaar is. Ze worden gekweld door helse wezens die zij zelf hebben opgeroepen door hun goddeloosheid. Toch zal men ondanks deze bijzonder pijnlijke les niet voor God kiezen. Want de afloop leert, dat ook dit niet helpt. Het gaat hier duidelijk tegen de verstokte vijanden van God, die er kennelijk onder geen enkele omstandigheid zelfs maar aan denken berouw te hebben van hun zonden en gruwelen. Zij blijven volledig achter de wetteloosheid staan van de twee beesten.

 

De gedaante van deze sprinkhanen is iets wat wij normaal gesproken niet op aarde kennen. De gedaanten van de sprinkhanen hebben iets van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog. Ze hebben kransen op hun koppen als van goud en hun aangezichten als aangezichten van mensen met haar als vrouwenhaar en tanden als die van leeuwen. Het lange haar spreekt van afhankelijkheid; het toont dat zij afhankelijk zijn van een hogere macht, de demonenvorst. Het gaat hier om een goddeloze triomferende macht. Hun tanden waren als die van leeuwen en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen. Zij blijken een brute meedogenloze kracht te bezitten. Bovendien was ‘het gedruis van hun vleugels’ als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken. Zij brengen geestelijke schade toe aan de mensen door hen een verschrikkelijke pijniging te doen ondergaan.

 

Gewone sprinkhaan

 

Sprinkhanenzwermen zijn in de Bijbel onder meer beelden van vijandelijke ruiterhorden:

 

Richteren 6:5 “Want zij trokken op met kudden en tenten, en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen, zij, noch hun kamelen, en zij kwamen met land verwoesten…”  

 

Richteren 7:12 “Midian nu en Amalek en al de stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever der zee.”

 

Jeremia 46:22-23 “Haar geluid is als van een schuifelende slang, want met macht rukken zij op en met bijlen komen zij op haar af als houthakkers; zij vellen haar woud, luidt het woord des Heren, want zij zijn niet te overzien, want zij zijn talrijker dan sprinkhanen, ja, niet te tellen”. 

 

Nahum 3:15 “Dáár zal het vuur u verteren, het zwaard u verdelgen, u verteren gelijk de verslinder. Wees zo menigvuldig als verslinders, zo menigvuldig als sprinkhanen.”

Joël profeteert over sprinkhanen als over een volk met de tanden van een leeuw en over een sprinkhanenplaag van ongekende grootte.

Joël 2:25  “Ik zal u vergoeden de jaren, toen sprinkhanen (alles) opvraten, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.”

De mensen wisten heel goed wat zo’n plaag betekende, want zelfs nu heeft Israël van tijd tot tijd te kampen met sprinkhanenplagen. Een enkele vliegende zwerm kan honderden vierkante kilometers groot zijn en kan tot 80 miljoen sprinkhanen per vierkante kilometer bevatten. Een zwerm van deze grootte kan in één dag duizenden tonnen planten opvreten en zo een complete oogst vernietigen.

De demonische invloeden zullen een enorme greep op de mensen krijgen. Ook vandaag is dat al volop aan de orde. Er is sprake van een toenemende opkomst van occulte heidense godsdiensten. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Er zijn velerlei wegen om de massa te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door magie, spiritisme, demonenverering, waarzeggerij, meditatie, sacrale dans, allerlei vormen van toverij, en verering van allerlei goden. Spiritualiteit en meditatie zijn de moderne toverwoorden geworden. Als mensen aan deze en soortgelijke dingen deelnemen dan merken ze al doende dat er een bovennatuurlijke kracht in zit en krijgen ze ‘ervaringen’. Al dit soort leringen gaan tegen de leer van de Bijbel in. Het zijn satanische vervalsingen van het ware evangelie. Het kondigt de komst van een valse christus aan en het brengt een valse verlossingleer. Pseudo-godsdiensten brengen hun volgelingen via de handen van een eigengemaakte Jezus de Here Jezus rechtstreeks in de schoot van satan. Ook ‘naamchristenen’ houden zich bezig met schrikbarende misleidingen. Gelovigen daarentegen kennen hun Messias Jezus naar de Schriften en zullen de predikers ook toetsen, zoals de Berea gemeente deed.

 

Mattheüs 23:13  “Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen.Immers, gij gaat er niet binnen, en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.” 

 

Mattheüs 23:15  “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling (proseliet) te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.”

 

Talloze verleiders presenteren zich als wonderdoeners maar houden zich bezig met andere zaken dan wat Jezus Zelf heeft verkondigd. Diverse belangrijke onderdelen worden zo maar overgeslagen en eigen waanideeën weer toegevoegd:

 

Galaten 1:6-7 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.”

 

Voor sommigen lijkt Jezus niet meer de echte grote Meester van het evangelie? Zijn boodschap was beslist niet dezelfde als die wij vandaag via allerlei figuren voorgeschoteld krijgen.

 

Degenen die hun leugens ontmaskeren worden voor leugenaar uitgemaakt en neergezet als vijanden van Gods werk. Mensen die vanuit het satanisme, de islam of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit de diverse ‘christelijke’ bewegingen wordt geleerd. Voor hen is het duidelijk dat er demonische krachten aan het werk zijn.

 

De verschijnselen die zich hier voordoen komen onder meer overeen met de verschijnselen uit het hindoeïsme bij de zogenaamde Kundalini Yoga. Wanneer men de verschijnselen krijgt, spreekt men van de “Ontwakende Kundalini” wat “slangen-kracht” betekent hierdoor kunnen demonen neerdalen in het menselijk lichaam. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt. Het is duidelijk dat de Bijbel geen enkel ondersteunend bewijsmateriaal levert voor de geldigheid van ervaringen zoals die zich binnen de extreem charismatische gemeenten voordoen.

 

God heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven, worden ook niet meer door Gods Geest verlicht waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke. De satanische machten zullen de mensen zodanig in hun greep hebben dat ze liever zullen sterven dan nog langer door de eerder genoemde demonen gepijnigd te worden.

Terug naar: Inhoud