De verzegelde boekrol en het Lam

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 14 oktober 2017)

 

Johannes wordt in hoofdstuk 5 geconfronteerd met de reden waarom hij op Patmos gekomen is. Hij mag aanwezig zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal nu handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg.

 

Openbaring 5:1t/m5  “En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.”

 

De boekrol blijkt van “binnen en van buiten beschreven” en wat daarin gelezen wordt, zal op hetzelfde moment in vervulling gaan. De boekrol mag maar deel voor deel worden afgerold. Ook de profeet Ezechiël had een soortgelijk visioen: “Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer!” Ezechiël 2:9-10.

 

Uit de termen ‘gezucht’ en ‘gejammer’ valt op te maken dat er iets heel ergs in moet staan, iets verschrikkelijks! En dat de boekrol verzegeld was met zeven zegels maakt het alleen maar nog mysterieuzer, want dat wil zeggen dat de inhoud streng geheim is! Nadat de boekrol geopend is vertelt Johannes weliswaar in zijn eigen woorden en in beeldspraak wat hij te zien krijgt zodat de lezer bij benadering een indruk kan krijgen welke gruwelijke dingen de mensheid te wachten staat, maar een expliciete beschrijving van wat er in de boekrol geschreven staat, blijft achterwege. Gezien het feit, dat de boekrol zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde beschreven is mag men ervan uitgaan, dat daarin tot in de kleinste details precies vermeld staat, wat er allemaal gaat gebeuren in de tijd van de Grote Verdrukking. De inhoud is vastgelegd, niemand is bij machte, daar nog iets aan toe te voegen of weg te laten. Niets daarvan kon nog veranderd worden.

 

De boekrol ligt op de rechterhand van God, en wordt als het ware aangeboden aan wie maar in staat is hem aan te nemen en zijn zegels te openen. De rechterhand is tevens het teken van Zijn reddende macht en kracht: Psalm 118:15 “Hoort! Jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt…” Ook in Exodus 15 is sprake van Gods rechterhand: “Gij strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.” De aanbieding aan wie in staat is de boekrol te openen wordt zelfs aangeboden door een sterke engel die met luider stem roept: “Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? De boekrol vertegenwoordigt dus een zodanige waarde dat geen enkel schepsel deze waardigheid bezit. Dit maakt duidelijk dat degene die wel waardig bevonden wordt, in bijzondere relatie tot de boekrol moet staan. Niemand biedt zich aan, niemand blijkt waardig deze taak op zich te nemen. Ook Johannes voelt zich er niet geschikt voor de boekrol te openen. Hij weende omdat niemand waardig was de boekrol te openen.

 

Openbaring 5:6-7 “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.”

 

Johannes ziet om zich heen en herkent het Lam. Er is geen twijfel mogelijk. De mensen dachten dat het Lam geslacht was. Lucas 23:33En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.” Maar hij bleek een leeuw, die overwonnen heeft. De wereldleiders waren Hem al lang vergeten, maar straks neemt Hij de leiding van wereld op Zich en zullen allen die Hem hebben verworpen beschaamd staan. Dan zal Hij ze in alle rechtmatigheid richten. Johannes herkent Hem, met wie hij in Israël was rondgetrokken. Jezus, is de enige die de boekrol kan openen en lezen.

 

Het Lam

 

Dat met het Lam Jezus bedoeld is, is duidelijk. Johannes de Doper noemde Hem het Lam Gods:“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” Johannes1:29 en 36. Het lijden en sterven van Jezus als een lam werd ook al door Jesaja geprofeteerd: Jesaja 53:7 “Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.”

 

Openbaring 5:8-9-10 “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

 

De 24 oudsten en de vier levende wezen werpen zich in aanbidding neer voor het Lam en zingen dat nieuwe lied. Zij bevestigen dat Hij, die door Zijn bloed te geven de “heiligen” heeft gekocht, uit alle volkeren. Als een lam heeft Jezus Zich naar Golgotha ter slachting laten voeren. Jacob had de koningsmacht van Jezus al gezien toen hij zijn zoon Juda zegende (Genesis 49:9). Het noemen van de “leeuw uit de stam van Juda” heeft ook alles te maken met Israël. Straks zal Hij met grote majesteit verschijnen in het aardse Israël. Hij is het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft alle vijanden overwonnen; zelfs de dood.

 

Het boek met de zeven zegels, dat Jezus nu in handen heeft, bevat als inhoud alles wat er nu verder volgt in de Openbaring.

 

Klik hier voor de “Ruiter op het Witte paard”

 

Terug naar: Inhoud