De val van Babylon

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

Openbaring 18:1-2-3 “Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door haar lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad (Babylon) en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van haar hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.”

In hoofdstuk 17 is uitvoerig gesproken over de relatie van de hoerenmadam met de koningen der aarde en de leiders van de wereld. In de eerste verzen van hoofdstuk 18 wordt aan het beeld van de grote hoer nog vastgehouden en wordt de ondergang van Babylon als het grote centrum van goddeloosheid beschreven. De ondergang van Babylon behoort tot de voleinding van Gods toorn over de antichrist en zijn helper de valse profeet en de verstokte en verharde goddeloze aardbewoners die het merkteken van het beest dragen en zijn beeld aanbidden.

Johannes ziet nu een andere engel neerdalen uit de hemel die zich onderscheidt van de vorige engelen. Dit beeld herinnert sterk aan Openbaring 10:1 waar eveneens een andere machtige engel neerdaalt uit de hemel, gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd, zijn aangezicht als de zon, zijn benen als zuilen van vuur. Het beeld van deze andere engel doet aan Jezus/Yeshua denken maar in verborgen gedaante. De andere engel wordt immers beschreven als een wezen van grote macht of volmacht en buitengewone heerlijkheid, want zijn lichtglans verlicht de aarde. God oordeelt Babylon vlak vóór de wederkomst van Jezus/Yeshua, net zoals Hij het beest zal oordelen vlak na Zijn wederkomst, zoals we in Openbaring 19 zullen zien. Openbaring 12-10  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht (in het Grieks staat er exousia = autoriteit) van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

De proclamatie van de val van Babylon is een uiting van grote vreugde gezien het dubbele “gevallen, gevallen”. Ook Jesaja hanteert deze stijl van spreken:

Jesaja 21:9 “…zie, daar komt een troep mannen, een stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide: gevallen, gevallen is Babel, en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld.

Met de val van Babylon is het grootste en laatste bolwerk van de anti-goddelijke wereld verdwenen. De ‘koningen’ acteren nu nog met veel bravoure op het wereldtoneel maar dat is straks afgelopen. Wat ze nu nog vooruitgang noemen, leid in het licht van Gods Woord, tot totale verdorvenheid en ondergang. Het lijkt er allemaal nog niet zo op maar alles staat in het teken van totale verwording. En dat komt omdat de mens niet langer de ondergeschikte van God wil zijn. Deze val van Babylon duidt niet op een bepaald deel van de wereld maar beheerst de hele wereld, uitgezonderd de door God overschaduwde plaatsen als de tempel in Jeruzalem.

De derde tempel, als die er dan is, maakt deze de maat van de zonde vol als de antichrist daar zitting neemt. Die tempel staat niet onder de bescherming, maar zelfs onder de toorn van God.

Het einde van Babylon betekent het einde van het rijk van de mens zonder God. In deze periode zal geen enkele andere godsdienst erkend worden dan de afgoderij van de antichrist. Iedereen zal verplicht worden zich te buigen voor zijn beeld. Met enkele trekken wordt in Openbaring 18 de helse ontbering en het afgrijzen getekend die over de wereld van de goddelozen en afvalligen komen zal. De verlorenheid en rampzaligheid van de hele goddeloze wereld, die het grote Babylon tot levenscentrum had, wordt hier aangeduid.

Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Vele christenen zullen in de val lopen want het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan.

Wat heeft God gezegd over machthebbers:

Psalm 146:3-4Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat God de raad der volkeren verbreekt, en dat Hij de gedachten der natiën zal verijdelen. Gods Woord is schaars geworden en vervangen door bedrieglijke woorden, die als men zich er in verdiept van satanische opzet blijken te zijn. De mens die onveranderd op Gods Woord blijft vertrouwen en uitziet naar Jezus/Yeshua’s Wederkomst op aarde, zal straks door God bewaard worden in het uur der verzoeking.

Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Ondanks de waarschuwingen die de Bijbel geeft over de gebeurtenissen die de aarde in de nabije toekomst zullen overspoelen, zijn er toch maar relatief weinig mensen die deze waarschuwingen ook ter harte nemen. De economische elite, rijk geworden van haar waanzinnige hebzucht en hoerenloon, die zich verzadigd met mateloze luxe, weelde en hebzucht aanbidden de Mammon en verrijken zij zichzelf ten koste van ontelbare anderen. De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is.Het is de afgod, die in de Bijbel door Jezus/Yeshua de Mammon wordt genoemd. In Timótheüs staat:

 

1 Timótheüs 6:10 “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.”

 

Matthéüs 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.”

Het is een vorm van commercie die “over lijken gaat”.Ze rekenen niet met God en gebod, maar voldoen geheel aan de normloze manier van zakendoen. Zij hebben zich verkocht aan Babylon. Niet de rijkdom als zodanig wordt veroordeeld, maar de mate van weelde en luxe en de mate van economische macht die de grenzen van sociale gerechtigheid verre overschrijdt. Het gaat om een concentratie van niets ontziende economische macht en rijkdom. Zij dragen het stempel van de goddeloosheid van het grote Babylon, van Godverwerping en allerlei zonde.

Openbaring 18:4-5-6-7-8En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.”

 

De andere stem brengt een waarschuwende boodschap die in alle tijden al weerklonken heeft; het is de oproep om zich af te zonderen van het kwaad. Hier geldt het als een rechtstreekse oproep voor hen die zich verbonden hebben met de hoer of met haar dochters. Daarom klinkt waarschuwend en dringend: “Gaat uit van haar, Mijn volk”. Dit geldt niet alleen voor de gelovigen die zich verbonden hebben met de Wereldkerk, maar ook voor hen die zich door allerlei dwalende charismatische leiders  laten misleiden. Figuren die eveneens Gods Woord tot een lachwekkende aangelegenheid hebben gemaakt. De misleidingen binnen het christendom zijn gigantisch. Bekende ‘evangelisten’ zorgen ervoor dat de gezonde Bijbelse leer steeds meer wordt losgelaten en ingeruild voor boze geesten. Deze oproep is dus aan alle ware gelovigen gericht om zich af te zonderen van elk godsdienstig systeem dat door afgoderij en hoererij gekenmerkt wordt. ‘Gaat uit van haar, mijn volk’ lijkt ook op de smeekbede van de profeet Jeremia aan het adres van de Joodse ballingen in het oude Babylon: 

 

Jeremia 51:6-7-8 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalde Hij hen. Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem.

 

God waarschuwde de mensen in de tijd van Noach, voordat het water kwam:

 

Matthéüs 24:37 “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

 

De generatie in de tijd van Noach kreeg 120 jaar om zich te bekeren.

 

Dit oordeel had afgewend kunnen worden, als de mensen zich bekeerd hadden. Noach is de enige die gehoor geeft, hij gelooft God op zijn Woord. God waarschuwde de inwoners van Sodom, voordat de verwoesting toesloeg. Lucas meldt:

 

Lucas 17:29-30Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

De hele moraal in Sodom en Gomorra was in alle onderdelen door en door verdorven. In de beide steden was iedereen aangestoken door het verdorven denken en overgegeven aan schandelijke lusten. Lot en de mannen die bij hem waren hadden zich nog niet ter ruste gelegd:

Genesis 19:4 “… of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd”

Let op hoe deze tekst heel sterk benadrukt dat het hier niet om een enkeling ging maar om de hele bevolking. Hun gedrag was “mainstream” cultuur in Sodom en Gomorra. Als illustratie van de grote verdorvenheid wordt beschreven hoe de mannen van Sodom gemeenschap wilden met de twee mannen die te gast waren bij Lot:

Genesis 19:5 “…en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.”

Lot bood hen in plaats van de twee mannen, zijn twee dochters aan, maar dat werd afgewezen.

God waarschuwde ook de bewoners van Ninevé, voordat hen het oordeel trof. De oorzaak was natuurlijk anders dan die van Sodom en Gomorra. Hij waarschuwde de inwoners van Jeruzalem, voordat de stad door Nebukadnezar werd ingenomen. Precies zo zal de mentaliteit zijn in de laatste dagen voor de terugkomst van Jezus/Yeshua.

 

Zo vermaant God ook in deze tijd Babylon te verlaten voordat de grote stad verwoest zal worden. Het mag duidelijk zijn dat de ware gelovigen gemaand worden zich af te zonderen van deze Babylonische wereldcultuur, zich te bewaren van de afgodische smetten van deze wereld. De Bijbel maakt duidelijk geen gemeenschap met dit Babylon te hebben want haar dagen zijn geteld. Het is niet zo dat de geschiedenis van de mensheid hiermee eindigt. Wie de wil Gods doet vergaat niet met Babylon maar blijft in eeuwigheid. Met Babylon hoereren, betekent met Babylon te gronde gaan.

Babylon is een zondeberg. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood en zij zal met vuur verbrand worden. .Babylon is schuldig aan de verleiding van de hele wereld. Zij ontvangt niet alleen het oordeel over eigen zonden, maar tevens dat zij de wereldbevolking heeft meegesleept in haar goddeloosheid. Er zijn talrijke verzen in Jesaja en vooral ook in Jeremia 50 en 51 die spreken over het oordeel van God dat het Babylon zal treffen. Babylon is de hoogste vorm van dwaze hoogmoed. Haar grootheidswaanzin wordt door God beantwoord dat op één moment haar ondergang komt. De beschrijving van de ondergang van Babylon komt in de vorm van rouwklachten, waarvan Babylon juist gezegd had dat deze haar nooit zouden treffen. Maar zij is tot stof geworden.

Openbaring 18: 9 t/m14En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen. En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden.

Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. De wereldleiders waanden zich heer en meester en meenden de macht voor altijd in handen te hebben. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige goddeloze Babylon ten onder gaan.

 

Deel 2

 

Zoals in de vorige aflevering al genoemd, begint Hoofdstuk 18 in vers 2 met de krachtige proclamatie van de engel: Gevallen, gevallen is de grote stad (Babylon) en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.

 

De Bijbel roept ons op meerdere plaatsen met klem op om weg te gaan, zoals ook Lot en zijn familie zich moesten losmaken uit het systeem van Sodom en Gomorra.

 

Ook Jeremia roept de bevolking van Babel op te vluchten:

 

Jeremia 51: 6-7 “laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalt Hij hem. Babylon is het systeem dat openlijke vijandschap tegen God laat zien, omdat de heerser ervan de overste van deze wereld, de duivel is.”

 

Er komt een moment waarop de leiders van Babylon niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Johannes spreekt over een wereldwijd Babylon waarin de satanische wereld van geld en macht de dienst uitmaakt. Zij dachten de volledige wereldheerschappij te kunnen claimen met uitschakeling van de Bijbelse God. Hun macht zal echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vandaag genieten ze nog van hun weelde maar straks zal in één enkel ogenblik het met de macht van de wereldleiders en koningen gedaan zijn. Ze zullen alles kwijtraken en nooit meer in staat zijn de mensheid te terroriseren. De reden, waarom Babylon verwoest zal worden ligt in haar zonden, die zich opstapelen tot aan de hemel en daarom heeft God besloten er een eind aan te maken precies zoals Hij ook gedaan heeft met het oude Babylon en Sodom en Gomorra.

 

Genesis 19:24-25Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.”

 

De vernietiging van Sodom en Gomorra

 

Wetenschappers geloven het bewijs te hebben gevonden dat de verwoesting van Sodom en Gomorra is veroorzaakt door een meteorietische explosie in de lucht iets ten noorden van de Dode Zee. Door deze explosie zou een gebied van ongeveer 500 km2 zijn verwoest. Men schat dat hierbij 40.000 tot 65.000 mensen om het leven zijn gekomen.

 

Het hedendaagse Babylon is op herhalingsoefening. Straks zullen onder Gods oordeel alle grote wereldsteden, het Babylon van onze tijd, als kaartenhuizen in elkaar storten en rijkdom en macht zullen in één ogenblik vergaan.

 

Het einde van Babylon betekent het einde van het rijk van de mens zonder God en tegen God, en markeert tevens het einde van de draak, antichrist en de valse profeet. In de hemel is de reactie op de val van Babylon overweldigend. Babylon is geworden tot een oord van duivels, demonen. Babylon is verbrand, totaal verdwenen, al haar pracht en praal is haar afgenomen. Alle koningen en machthebbers wenen en weeklagen als zij de rookzuil zien die van het verpletterde en uitgebrande centrum van de goddeloze wereld opstijgt. Met de koningen der aarde worden de koningen bedoeld die met Babylon gehoereerd hebben, afgoderij bedreven hebben.

 

Openbaring 18: 15 t/m 19 “De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!”

De koningen en wereldleiders hebben van de hoererij met Babylon genoten maar nu zijn ze ontzet over de vernietiging van hun Babylon waardoor ze alles zijn kwijtgeraakt. Ze kunnen niet geloven dat het nu afgelopen is met hun Babylon waarvan ze geloofden dat het onsterfelijk was. Met de val van Babylon valt ook de hele wereldmarkt in duigen. Ze zijn door Babylon rijk geworden en nu zien zij hun rijkdom in één dag als sneeuw voor de zon verdwijnen. De gevolgen van het Goddelijk oordeel zullen tot aan de einden van de aarde merkbaar zijn.

Heel de beschrijving van Babylon in hoofdstuk 18 laat er geen twijfel over bestaan, dat het politiek-religieuze stelsel nauw verbonden is met de tegenwoordige welvaartseconomie. Babylon is het centrum van de wereldhandel. Haar kooplieden zijn de machthebbers der aarde en uit heel de weeklacht komt naar voren hoezeer het verlies van Babylon de wereldeconomie zal aantasten. Evenals de politieke machthebbers- de koningen- staan de kooplieden van verre. Angstig dat zij in de ondergang van Babylon worden meegesleept. Hun klacht komt dus voort uit puur eigenbelang. Zoals de koningen Babylons verlies betreuren, zo betreuren de handelaren het verlies van hun rijkdom.

 

Er worden vier groepen van zeelieden genoemd: de stuurlieden, de kustvaarders: letterlijk: die naar hun plaats varen, het scheepspersoneel en alle zeevarenden. Het gaat hier niet om de rijke gedupeerden, maar de arbeiders, ondergeschikten en andere werknemers. Zie ook de vergelijking met wat Ezechiël over Tyrus te melden heeft:

 

Ezechiël 27:27-28-29-30 “Uw rijkdom en uw waren, uw koopwaar, uw schepelingen en matrozen, uw scheepstimmerlieden en handelaars, en al uw krijgslieden die zich op u bevinden, ja heel de bemanning die aan boord is –weg zinken zij in het hart van de zee, op de dag van uw ondergang. Van het angstgeschreeuw uwer matrozen beven de opgezweepte golven. Nu verlaten hun schepen allen die de riemen hanteren, de schepelingen, al de zeevaarders: zij gaan aan land. Luid weeklagen zij over u en jammeren bitter, zij werpen stof op hun hoofd en wentelen zich in as.”

 

De schepen behoren hun niet toe, maar hun leven en bestaan hangt er van af. Zij zijn geheel in het Babylonische systeem opgenomen en door de ondergang van Babylon zijn zij hun baan kwijtgeraakt.

 

De financiële machtselite heeft jarenlang hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten, maar nu is het met hun machtswellust afgelopen. Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgd werden. Armlastige burgers kregen zogenaamde subprime- hypotheken aangesmeerd, waarvan ze niets hebben begrepen maar waarvan ze werd voorgehouden dat ze er op termijn flink wat geld uit zouden kunnen halen. De hypotheken werden doorverkocht en gebundeld in complexe beleggingen. hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaren, zelfzuchtige bankiers en domme politici hebben de ‘roofleningen’ ongemoeid gelaten.

 

In hoofdstuk 18 wordt dus het oordeel en de val van de mondiale economische, en culturele macht Babylon beschreven. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken. De ondergang van Babylon behoort tot de voleinding van de toorn van God over de goddelozen en de antichrist. Met de val van Babylon is het grootste en laatste bolwerk van de antichristelijke heerschappij ten einde. Met de val van Babylon zal al het rechtvaardige bloed dubbel vergolden worden:

 

Openbaring 18:6Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft…”

 

Dit staat in schrille tegenstelling tot de prachtige belofte die Jesaja heeft uitgesproken:

 

Jesaja 40:1-2 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

 

Dubbele vergelding van de zonden tegenover dubbele verzoening van de zonden.

Het is een occulte hiërarchie die de wereld beheerst

Geheimhouding is essentieel voor de elite om macht te blijven uitoefenen. Zij vormen een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Ze verwerpen Jezus/Yeshua en omhelzen Lucifer als verlosser. De mammon heeft hun denken zodanig geïnfecteerd en vertroebeld dat ze dronken zijn geworden van machtswellust. Zij voeren de controle over de banken en houden zich op grote schaal bezig met corruptie. Het wereldwijde financiële systeem is al kapot maar wordt nog op kunstmatige wijze in stand gehouden. De financiële machtselite laat de geldpersen nog doordraaien, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog nog kunnen voortzetten. Maar straks zal het allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de financiële wereld en van de wereldhandel. Voordat het stof van de komende puinhoop is opgetrokken zal de politieke en economische structuur van onze wereld tot het verleden behoren.

De werkzaamheden van deze machten kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Achter alles wat vandaag gebeurt zit een plan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Michael Rothschild

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Zonder het te beseffen is elk mens een gewillig slachtoffer van de Elite.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van deze 'über-groep' definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit, nationale grenzen als obstakels zien en nationale regeringen zien als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken.'

De samenzweerders bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. Geen enkel nieuwsmedium zal de grenzeloze eigendunk, hoogmoed en zelfgenoegzaamheid van de elite ooit ter sprake brengen.

David Rockefeller opende in juni 1991 de Bilderberg vergadering in Baden-Baden met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.”

 

De ‘vertroebeling’ van de waarheid door de internationale persbureaus en tv-zenders, is ronduit schokkend. De wereldbevolking wordt gemanipuleerd door een groep die menen de hele wereld naar hun hand te kunnen zetten. Ze confronteren de wereldburger met een ‘waarheid’ die geen waarheid is. Is het niet opvallend hoe eenzijdig en slecht geïnformeerd de nieuwsbrengers hun informatie doorgeven en in welke mate ze steeds opnieuw verzuimen om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen in de wereld. Hoe essentiële informatie wordt achter gehouden, historische feiten worden gemanipuleerd en regelrechte leugens worden verkondigd. Politici worden als pionnen door een goddeloze bende gebruikt om de massa te misleiden. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de leugenachtigheid van de wereldleiders en het manipuleren van de waarheid door de media. De media is verworden tot propagandaboodschappers en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden.

 

Ze maken onschuldigen schuldig en schuldigen onschuldig

 

In het boek Flat Earth News schrijft de gerespecteerde Britse onderzoeksjournalist Nick Davies, dat de kranten nog slechts onzin schrijven en dat de nieuwsprogramma’s vol leugens zitten. Journalisten zijn volgens Davies niet meer op zoek naar de waarheid. Ze zitten achter hun bureau, en schrijven berichten over van persbureaus of PR-organisaties. De gedachte achter zijn boek is dat de nieuwsmedia allerlei verhalen naar buiten brengen vergelijkbaar met vroeger, toen men zei dat de aarde plat was. Iedereen gelooft deze verhalen. De kranten worden tegenwoordig vooral gevuld met overgeschreven persberichten die niet zijn gecheckt.

Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrecht nepnieuws. Wat de toeschouwer te zien krijgt is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".Er is nauwelijks sprake van een onafhankelijke pers. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. Men kan dit ook niet ontmaskeren als men niet leeft vanuit zijn geloof in God en Zijn Woord. Mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, worden al heel gauw uitgemaakt voor fascisten of rechts-extremisten. 

De wereldburgers krijgen al vele jaren een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld door de zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia, die echter intensief gebruikt worden om de burgers op door hogerhand bepaalde manieren te laten denken en handelen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Zo is het internationale persbureau Reuters -één van de drie belangrijkste internationale persbureaus waar alle reguliere Westerse media zich op baseren- al jaren bezig de waarheid te verdoezelen waar het gaat om het conflict tussen Israël en de landrovers in Ram-allah.  De Joodse geschiedenis van Jeruzalem wordt verzwegen en de valse Islamitische claims op de stad benadrukt.

 

Uit een onderzoek van de Roosevelt Universiteit in Chicago naar de veronderstelde 'objectiviteit' blijkt dat de persberichten van Reuters over het Midden Oosten ,,systematisch bedorven zijn door propaganda en de lezers beïnvloeden om de kant van het PLO-bewind in Ramallah en Arabische landen te kiezen, tegen Israël." In een exclusief artikel voor Honest Reporting, vertelt journalist Hunter Stuart hoe hij de realiteit onder ogen heeft gezien hoe de pro-Palestijnse media aan het werk is. Het was hem al snel duidelijk dat de meeste nieuwsbrengers nieuws wilden die het lijden van de Palestijnen zouden onderstrepen en de schuld op Israël zouden leggen voor dat lijden. Uit een ander onderzoek bleek ook dat de gezaghebbende BBC al jaren een ware lastercampagne tegen de Joodse staat voert.

Er is nauwelijks sprake van een onafhankelijke pers. In de Europese media, wordt Israël disproportioneel beschuldigd van alle kwalen in het Midden-Oosten. Het is verbazend hoeveel ruimte in de media wordt gewijd aan het conflict tussen Israël en de “Bende van Ram-allah”. Ze geven met regelmaat een platform aan radicale Moslims om hun haat tegen Israël en de Joden te ventileren. En bij diverse gelegenheden, drukken of zenden mediakanalen over heel Europa anti-Israël verhalen uit die louter gebaseerd zijn op gemanipuleerd beeldmateriaal, geënsceneerde incidenten en ongefundeerde geruchten. Maar weinig journalisten wagen het een eerlijke opinie te geven als het over dit conflict gaat. Internationale journalisten verzwijgen activiteiten van verschillende terreurgroepen en werken soms zelfs samen met deze terreurgroepen. Zo gaf de verslaggever van Al Jazeera Samer Alawi, na te zijn gearresteerd door de Israëlische geheime dienst Shin Bet toe een Hamasagent te zijn geweest. Hij vertelde door deze terreurgroep te zijn gerekruteerd, en dat hij zijn positie bij Al Jazeera meerdere malen ten gunste van Hamas had gebruikt. Dit bericht staat echter niet op zichzelf want ook westerse journalisten maken zich op grote schaal schuldig aan dit soort uitwassen.

Jezus/ Yeshua zette eens een kind in het midden en zei:

 

Matthéüs 18: 3-4-5-6 “En zei Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

 

Hier krijgt Babylon die molensteen. Hij verdwijnt in het diepste van de zee. Molensteen betekent Getsemané, een steen die niet te tillen is. Het is alsof Babylon Getsemané om zijn nek krijgt. Het hoort bij elkaar. De macht van antichrist en dictatuur wordt voorgoed weggeslingerd.

 

Deel 3

Udo Ulfkotte verteld hoe vooraanstaande journalisten zich laten gebruiken

De op 13 januari 2017 aan een hartinfarct overleden journalist Udo Ulfkotte werkte zeventien jaar voor één van Duitslands topkranten, de ‘kwaliteitskrant’‘Frankfurter Algemeine Zeitung’. Hij zegt zich te schamen voor de omkopingen voor zijn manipulaties en het verspreiden van nepnieuws. Ulfkotte analyseert in zijn boek “Gekaufte Journalisten” hoe vooraanstaande journalisten zich laten gebruiken om positief te berichten over onderwerpen als de euro, Europese integratie, immigratie, de islam, kortom, over thema's waar ook in Duitsland steeds meer burgers vragen over beginnen te stellen. Hij zegt te hopen dat meerdere journalisten zich nu gaan beraden om naar buiten te treden en hiermee te stoppen, in het belang van de mensheid.

Udo Ulfkotte heeft al meer dan 20.000 exemplaren verkocht van zijn Gekaufte Journalisten. foto Horst Galuschka/HHUdo Ulfkotte: ‘Dagelijks vervalste ik het nieuws’ 

Als auteur van het boek neemt Udo Ulfkotte geen blad voor de mond. Hij noemt in Gekaufte Journalisten man en paard. Hij werkt met een uitgebreid bronnenregister en hij krijgt steun van enkele prominente auteurs. Volgens Ulfkotte laten Duitse journalisten zich omkopen, ze liegen, ze heulen met de machthebbers en ze verdoezelen wat er onder de bevolking leeft. Hij liet zich trakteren op snoepreisjes door Amerikaanse denktanks, schreef bewust positief over de Amerikaanse politiek en werkte samen met de Duitse veiligheidsdienst.

Hij zegt als auteur ingewijd te zijn in de Amerikaanse eliteorganisaties en ontving in ruil voor zijn ‘Westers-positieve-berichtgeving’ in de Verenigde Staten een ereburger certificaat.

Ulfkotte openbaarde ook de propagandatechnieken en de formulieren die je kunt ophalen bij de Amerikaanse ambassade als er financiering nodig is voor projecten t.b.v. specifieke manipulatie van de publieke opinie in Duitsland. Hij schrijft welke journalisten in welke lobbyorganisaties zijn vertegenwoordigd en geeft honderden namen en gezichten van mensen ‘achter de schermen’ van de organisaties die zich schuldig maken aan het manipuleren van de media.

Veel Duitsers delen Ulfkottes kritiek op de 'partijdigheid' van de media. Hij legt uit hoe alle berichtgeving in Europese landen wordt bepaald door de CIA. Dat alles pro Amerikaans is en vooral gericht tegen Rusland. Ook in Nederland wordt op bevel en tegen betaling uitsluitend pro Amerikaanse en anti Russische propaganda gefabriceerd.

Hij vertelt hoe de meeste Westerse journalisten lid worden van trans-Atlantische organisaties die hen uitnodigen om op hun kosten trips te maken naar onder andere Amerika. Hoe alle onkosten voor hen worden betaald en hoe hen dan op een later tijdstip gevraagd wordt om een tegenprestatie te leveren door het schrijven van bepaalde artikelen. Het gaat zelfs zover dat journalisten zogenaamde “unofficial covers” worden van de CIA. Dat het uiteindelijk zover gaat dat de veiligheidsdiensten complete artikelen aanleveren, waar de journalist alleen zijn naam onder hoeft te zetten.

Na de bestseller “Gekochte journalisten” heeft Udo Ulfkotte nog een tweede boek “Volkspedagogen” geschreven om het complot tussen de media en de politiek te ontmaskeren en de “volksopvoedkundige methodes” van de mainstream media te analyseren. Hij schrijft dat wanneer een persoon in het openbaar onwelgevallige meningen of standpunten vertegenwoordigt, de politiek correcte media- en politiek-artillerie met zwaar geschut in actie komt. Wie niet knuffelt en zich niet laat doodzwijgen, wordt mediaal afgemaakt. Zonder rekening te houden met de gevolgen voor familie van het slachtoffer.

Behalve de schandalige methodes waarmee de burgers beïnvloed worden, stelde Ulfkotte ook zonder muilkorf de wantoestanden en de dubbele moraal van de machtigen aan de kaak. Dat reikt van belastingverspilling door Groene politici die zich heel hypocriet per helikopter naar conferenties laten brengen tot aan politici en journalisten, die zouden hebben deelgenomen aan groepsverkrachtingen van kleine jongens. Hoewel dit boek grotendeels betrekking heeft op de mediawereld in Duitsland, krijgen ook de Oostenrijkse media er vaker van langs. In ieder geval is het laatste werk van Udo Ulfkotte niet alleen een uitermate lezenswaardig boek, maar zijn nalatenschap dat de lezer ontgoochelt, maar eveneens moed dient te geven om eindelijk op te staan en zich niet meer door de volkspedagogen te laten beliegen en onbewust te laten manipuleren.

Het feit dat journalisten volledige trekpoppen van de NWO-Elite zijn geworden is natuurlijk niet nieuw. Zo bestaat er in het Engels de term “yellow journalism” een cliché om het sensationele type journalistiek te omschrijven. Het is een methode van verslaggeving die populair is gemaakt door nieuwsbrengers als William Randolph Hearst’s New York Journal. Zo kreeg in augustus 1964, het publiek te horen dat Noord-Vietnam een Amerikaans oorlogsschip had aangevallen op twee verschillende locaties in de Golf van Tonkin. De aanvallen werden gepresenteerd als een duidelijk voorbeeld van “communistische agressie” en een ingediende resolutie was snel gepasseerd in het Amerikaanse Congres en begon President Johnson (de opvolger van John F.Kennedy) met het sturen van Amerikaanse militaire troepen naar Vietnam. In een door de Amerikaanse National Security Agency (NSA), gepubliceerde studie over het voorval in 2005, kwam aan het licht dat er nooit een tweede aanval heeft plaatsgevonden. 60.000 Amerikaanse militairen en drie miljoen Vietnamezen en 500.000 Cambodjanen en Laotianen, verloren hun leven ten gevolge van een incident dat nooit heeft plaatsgevonden, maar wel volgens de Johnson administratie  en artikelen in de Amerikaanse media. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Janneke Monshouwer, een oud medewerker van de NOS, heeft in augustus 2014 een boek uitbracht (ISBN 10-9082257106) over haar ervaringen met de NOS en het mainstream nieuws onder de titel: Ander Nieuws; Wat het Journaal niet uitzond. Zij vertelt dat alles in die tijd al voorgecensureerd was. 

Orders van bovenaf

Tijdens een radio-evenement in Berlijn, heeft de gepensioneerde baas dr. Wolfgang Herles van de Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), de tweede publieke omroep van Duitsland, live op de radio een boekje open gedaan over hoe de Duitse media gecontroleerd worden door de overheid. Hij gaf tijdens de uitzending onder andere toe dat de Duitse overheid bepaalt waar wel, en waar niet over geschreven mag worden. Hij sprak van een ‘schandaal’ en vertelde dat zijn ex-werkgevers samenwerken met de autoriteiten om de ‘nieuwsagenda’ in het land te bepalen.  Herles stond van 1987 tot 1991 aan het hoofd van de ZDF-studio’s in Bonn. Hoewel zijn contract eigenlijk in november 1992 afliep, moest hij zijn functie als studiomanager in 1991 al neerleggen. Dit kwam omdat de raad van bestuur van de ZDF aandrong op zijn vertrek, aangezien hij herhaaldelijk scherpe kritiek had op de voormalige bondskanselier Helmut Kohl. Na zijn vertrek bleef Herles actief in de Duitse media. Zo presenteerde hij in de jaren 90 zijn eigen talkshow ‘Live’ en werd later een prominente journalist en redacteur. Tijdens het radio-evenement in Berlijn, waar journalisten spraken over het medialandschap, en het onderwerp ‘persvrijheid’, vroeg de presentator hem of de situatie in Duitsland ‘ernstig’ genoemd kan worden op dit moment. Hij antwoordde dat de gewone Duitsers het vertrouwen in de media helemaal aan het verliezen zijn.

Ook Claas Relotius, CNN’s journalist van het jaar in 2014, en winnaar van de Duitse Reporterpreis (journalist van het jaar), heeft toegegeven tal van verhalen over onder andere Syrië uit zijn duim te hebben gezogen. Op dit soort nepnieuws verslaggevers wordt al jarenlang het ‘nieuws’ gebaseerd dat de officiële massamedia dagelijks voor de objectieve waarheid verkopen. En zo wordt de argeloze massa bedonderd.

Een onderzoek door The Guardian onthulde dat het Britse ministerie in het geheim 2.8 miljoen euro heeft gepompt in het verkondigen van anti-propaganda tegen de Syrische leider Bashar al-Assad met betrekking tot de oorlog in Syrië. Sommige journalisten blijken een salaris van maar liefst 17.000 dollar per maand aangeboden te hebben gekregen om positief te schrijven over de moordende islamitische extremisten. Het Britse ministerie huurt mensen in om filmpjes, foto’s en radioshows te maken en berichten op social media te verspreiden die de terreurgroepen in een positief daglicht moesten stellen. Ze schilderen de ‘gematigde’ rebellen af als bevrijders en beschermers, terwijl het in werkelijkheid islamitische barbaren zijn die de gruwelijkste moorden plegen. Ook schrijven ze over Russische oorlogsmisdaden zonder daar ook maar enig bewijs voor te leveren.

Het gaat precies zoals Josef Goebbels, de nazi minister van propaganda destijds al zei: ,,Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt. Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.”

De nazi minister van propaganda Josef Goebbels

Wereldleiders op politiek, economisch en godsdienstig gebied streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus gerealiseerd is. Doel is de wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtende Nieuwe Wereld Orde, beheerst door een relatief kleine elite. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze God-vijandige elite, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Slechts aan Hem die in de hemel zetelt, is eeuwige macht gegeven. Jezus/Yeshua zegt: ,,Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matthéüs 28:18).

Spreuken 22:3 De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

 

De wereld zit heel anders in elkaar dan de beeldbuis en de krant ons voorhoudt. Het is nodig de misleiding te onderkennen en dit te melden in plaats van voortleven in de illusie van een valse leugen.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Wereldleiders op politiek, economisch en godsdienstig gebied streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus gerealiseerd is. Doel is de wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtende Nieuwe Wereld Orde, beheerst door een relatief kleine Elite.

Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe de samenzweerders proberen Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan.

Ook het Vaticaan is voorstander van een Nieuwe Wereldorde. De wereld heeft een "nieuwe internationale orde" nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties"aldus de rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome. In een toespraak voor de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid deed ook Paus Benedictus XVI een oproep een wereldregering te vormen met een 'universele bevoegdheid' om leiding te geven aan de economie die de hele wereld omvat. Zo’n autoriteit zou universeel moeten worden erkend en moeten worden uitgerust met effectieve macht om de veiligheid voor iedereen te verzekeren. Ook zei hij dat in deze Nieuwe Wereld Orde geen 'eindtijd' past en geen 'einde van de wereld' en dus ook geen letterlijke terugkeer van Jezus/Yeshua. Hij ontkent hiermee de letterlijke terugkeer van Hem op aarde.

De voormalige Paus Benedictus XVI

In een toespraak op 1 oktober 2012 voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties pleitte aartsbisschop Dominque Mamberti voor de oprichting van een wereldregering onder één centraal politiek en religieus systeem. In 2011 riep het Vaticaan in het document: ,,Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit” eveneens op om een wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met 'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren. Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.

 

Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in 2009 dat het Vaticaan en de Verenigde Naties samenwerken bij zowel de vorming van een wereldregering, als ook bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou één en dezelfde persoon moeten komen te staan.  In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd. Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies.

 

Deel 4

 

In de afgelopen jaren zijn talrijke studies verschenen over diverse samenzweringen die niet alleen diverse regeringen hun wil opleggen, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. De werkzaamheden van organisaties kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Ze bespelen de wereld achter de schermen en verwezelijken door geheime operaties wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Men plaatst regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen.Deze regeringsleiders tonen ons valse en soms absurde statestieken en cijfers, om de burgers zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over wat ze te wachten staat. De media weerspiegelen deze waanzin en dragen bij aan de verbijstering van hun lezers, kijkers en toehoorders.

De manier waarop ze de macht manipuleren en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken ze ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun corrupte plannen verder moeten concretiseren. De wereldbevolking ziet zich geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens.

Er bestaan een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. Daaronder bevindt zich de "Orde der Illuminaten". Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van deze occulte groep nader worden toegelicht. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’.Deze club werd opgericht in 1530 in Spanje (organisatie van alumbrados = verlichten) en baseerde zich op de Konstantinopel Brief uit 1489, waarin al werd gesproken over de verovering van het leiderschap over de hele wereld. De club raakte in de vergetelheid maar in de jaren-70 van de achttiende eeuw leefde dat idee weer op en werd het uitgewerkt door de Duitser Adam Weishaupt (1748-1830). Weishaupt was de zoon van een rabbijn, maar hij bekeerde zich tot het katholicisme en kreeg zijn scholing bij de Jezuïeten. In 1775 besloot hij echter met de Jezuïeten te breken.

 

 Adam Weishaupt

De piramide op de afbeelding (met losse topsteen) draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool en spelen een belangrijke rol in vele occulte- en kabbalistische groepen. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

Weishaupt was een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Op 1 mei 1776 werd de Orde der Illuminati door hem (her) opgericht in Ingolstadt in Beieren. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de Illuminatie de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Klik ook eens hier https://youtu.be/nEpcY5JU120?t=1485. De link start op het juiste moment in de video.Met dank aan Roel Kisteman.

Weishaupt bedacht een systeem van macht vanachter de schermen, een macht volledig onzichtbaar voor buitenstaanders waarvan het volk niet weet dat die bestaat. De werkwijze was volledig geheim, dictatoriaal en despotisch. Haar leden moesten zich achter Weishaupt´s denktrant stellen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwen. In 1777 werd Weishaupt lid van de Vrijmetselaarsloge “Theodor zum guten Rath” in München, waar hij zijn gedachtegoed in de doctrines van de Vrijmetselarij trachtte te introduceren. Ook was hij lid van de Grote Loge in Parijs.

Veel Illuminatie infiltreerden in de Vrijmetselarij, die ze gebruikten als dekmantel voor het doel om de samenleving te ondermijnen. Ze hadden antikerkelijke en antiroyalistische sentimenten; hun bedoelingen lekten echter uit, waarna de Orde der Illuminatie in 1785 werd verboden, maar Weishaupt en zijn volgelingen gingen ondergronds verder. In 1790 schreef Weishaupt: “Met dit plan willen wij de hele mensheid besturen… De posities moeten toegedeeld en geconstrueerd worden, waarmee wij in het geheim alle politieke processen beïnvloeden”. Dat hield in dat zoveel mogelijk macht en rijkdom verworven moesten worden, wat uiteindelijk moest leiden tot de wereldheerschappij en de constructie van een Nieuwe Wereldorde.  Weishaupt verdeelde de leden in verschillende klassen of graden: a. nieuwelingen; b. vrijmetselaars; c. mysterieklassen. Alleen deze laatsten werden op de hoogte gesteld van de criminele doelstellingen van de Orde der Illuminatie.

Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in Jezus/Yeshua, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet worden teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes met één grote baas aan het hoofd, de in de Bijbel aangekondigde antichrist.  

De Illuminatie is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ze zijn geïnfiltreerd in overheden, onderwijsinstellingen, georganiseerde religieuze instellingen de massamedia en financiële instituten.De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: "De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep heeft."  Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837, sprak zelf "van een kuil vol slangen”.

In Amerika is het machtscentrum piramidaal geconstrueerd met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De Vrijmetselarij en de Illuminatie verschillen niet zoveel van elkaar. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De huidige ‘Opperste wereld Raad’ van de Illuminatie is een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Israël hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze kliek zal uitspreken die zijn weerga niet kent. Hier zal in vervulling gaan wat Jesaja schreef:

Jesaja 14:12-16  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven…”

Op 16 augustus 2018 veroorzaakte een occulte organisatie met de naam de Satanische Tempel ophef door met een groot standbeeld van Baphomet en luid schreeuwend “Heil Satan” actie te voeren bij een overheidsgebouw in de plaats Little Rock in Arkansas in de Verenigde Staten. Baphomet is ook een idool van de Illuminatie Met de actie protesteerden leden van de Satanische tempel dat er in het voorjaar van 2018 een monument met daarop de tien geboden is geplaatst op overheidsgrond bij het Capitool in Little Rock. De actievoerders eisten dat het monument zou worden verwijderd of dat het vergezeld zou worden met hun beeld van Baphomet. Zie ook deze video. (Inside Colombia's Temple of Lucifer)

Zo werd Baphomet door de straten van Little Rock gereden

Er bestaan wereldwijd een groot aantal geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake ( de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). Dan zijn daar nog de zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Maltezer Ridders en Opus Deï. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deï is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva de Balaquer y Albas.

 

Deze organisatie bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 63 landen waarin ze actief zijn. Bij Opus Deï gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigt van grenzeloze hoogmoed en machtshonger. Opus Deï presenteert zich met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net gevangen begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid.

Opus Deï is te vergelijken met de praktijken van de Jezuïeten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deï gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen. De club is geïnfiltreerd in de Franse en Duitse bankwereld, met name in de Deutsche Bundesbank. Ook de European University in Antwerpen is door Opus Deï overgenomen. De wilde dromen over een herstel van het oude Habsburgse rijk zitten er diep in. Die ideeën worden door Opus Deï in hogere maatschappelijke, culturele, academische en adellijke kringen gehuldigd.

Wat ook bijzonder populair aan het worden is, is het plaatsen van de toegangspoort van een reproductie van de Baäl tempel.  Zo’n poort wil zeggen: “welkom antichrist!” De reproductie van deze poort verscheen voor het eerst in Londen op Trafalgar Square op 19 april 2016 tijdens de ‘feestdag’ van Beltane. Beltane, ook bekend als May Day, is een verengelste verwijzing naar de god “Baäl.” De reproductie is gemaakt door het Institute for Digital Archeology, een joint project van de Oxford en Harvard Universiteiten in Groot-Brittannië.

 

https://pillaroffire.nl/wp-content/uploads-ppillar1/2018/09/Boog-Palmyra-in-Londen-van-BIN-29mei2017-300x270.pngDe onthulling van de boog viel samen met het begin van een 13-daagse periode, bekend in occulte kringen als “Het Bloedoffer aan het Beest,” de belangrijkste ‘vrije feestdagen’ voor degenen die de god Baäl aanbidden, en die wordt gevierd met kinderoffers en biseksuele orgieën. De boog verscheen vervolgens ook in het Stadhuis van New York City in september 2016 en was op 19 februari 2017 eveneens te zien in Dubai waar de ‘Wereldregering’ bijeen was.

De eerste top van deze club is gehouden in 2013 en werd bijgewoond door de voormalige Amerikaanse president Barack Hoessein Obama en voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, en andere wereldleiders. Van 26 tot en met 30 september 2018 was de boog te zien in Washington D.C. De planning was dat de boog vanaf 17 oktober 2018 ook bij het Internationaal Strafhof in Den Haag te zien zou zijn, maar dat is niet doorgegaan. De gastorganisatie, het “Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development” heeft de samenwerking met het IDA (Institute for Digital Archeology), dat de replica heeft gemaakt, opgezegd.

De originele Roman Victory Arch stond 1800 jaar in het Syrische Palmyra, en is gedeeltelijk verwoest door de barbaren van ISIS in oktober 2015. Op zaterdag 4 juli 2015 vond hier een executie van 25 Syrische militairen plaats. Het bloedbad werd in opdracht van ISIS uitgevoerd door kinderen. Te zien was hoe honderden mensen waaronder kinderen toekeken terwijl de doodvonnissen werden voltrokken.

 

Deel 5

De Here zal de troon der koninkrijken omverwerpen.

De toorn van God gaat niet alleen uit naar de verstokte goddelozen, maar ook naar allen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van haat tegen Gods volk de kinderen van Israël en de demonisering van de huidige staat Israël. Zo laat de Verenigde Naties keer op keer zien volledig geobsedeerd te zijn van Israël en de stad Jeruzalem. De internationale gemeenschap bemoeit zich met geen enkel conflict in de wereld zo intensief en eenzijdig als met Israël. De anti-Israël resoluties binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  volgen elkaar in snel tempo op. Zo was er op 16 november 2018 opnieuw weer sprake van een heus anti-Israël feest. Niet minder dan negen resoluties, allen met veroordelende teksten over Israel. Nederland stemde voor acht van de negen resoluties.

Op 30 november 2017 werd met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen Israël en diens hoofdstad Jeruzalem werd verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ werd genoemd wiens besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’. Alle lidstaten van de EU waaronder Nederland stemden voor deze resolutie. Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, Micronesië, Nauru en Israël zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder Australië, onthielden zich van stemming.

De leden proberen op alle mogelijke manieren de ruim 3000 jaar oude band van de kinderen van Israël met het land te verbreken. De meeste anti-Israël resoluties komen voornamelijk uit de koker van gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, en totalitaire krachten ter wereld. De leugens van diverse megalomane dictators vliegen zonder blikken of blozen over tafel en de donoren van diverse islamitische terreurgroepen krijgen keer op keer de ruimte hun vunzigheid te etaleren.

Op 17 november 1974 kreeg aartsterrorist Jasser Arafat de gelegenheid de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken.

Terreurbaas Jasser Arafat voor de VN

Gestoken in uniform beklom hij het spreekgestoelte en betitelde hij Israël als imperialistisch, racistisch en kolonialistisch. In zijn hand hield hij een takje van een olijfboom, en zei dreigend: “Laat deze olijftak van de vrede niet uit mijn hand vallen." Toen hij zijn anderhalf uur durende geraaskal had beëindigd kreeg hij een daverende ovatie van de aanwezigen en oogstte hij groot diplomatiek succes in zijn streven de wereldopinie aan zijn zijde te krijgen.

Hij beloofde de wereld af te zien van het gebruik van geweld en langs de weg van vreedzame middelen te komen tot een oplossing van de geschillen met Israël. Maar de wereldburgers wiens geest niet door deze plechtige beloften was versluierd, zagen al spoedig dat hij bezig was met het opbouwen van legerkampen in Zuid Libanon om van daaruit het noorden van Israël met Katjoesja-raketten te beschieten en terreuracties te ondernemen. Gedurende Arafats aanwezigheid in Libanon liet hij naar schatting 4000 Katjoesja-raketten op doelen in het noorden van Israël afvuren waarbij veel slachtoffers te betreuren waren en de plaats Kiryat-Shmona zwaar werd getroffen.

Er zijn na Arafat nog heel wat schurken op dit podium in de gelegenheid gesteld hun haat tegen Israël te ventileren. De Verenigde Naties heeft echter geen enkel moreel gezag wanneer het over Israël en het Joodse volk gaat. Deze club is in de loop van de 21ste eeuw een ‘grote ontgoocheling’ gebleken en hebben ‘goed en fout’ omgewisseld, zodat Israël de grote schurk is geworden en de slachtoffers diegenen zijn geworden die behoren tot de meest onverdraagzame volkeren op aarde.

Waar dit VN-circus naar streeft, is niets anders dan een eind te maken aan de Joodse staat. Maar Israëls voortbestaan ligt gelukkig niet in de handen van de Verenigde Naties, maar in die van de Almachtige God. Allen die Gods beloften aan Israël negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die Israël van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten.

Ook Europa doet volop mee aan het demoniseren van Israël

Er raast een storm over de wereld met schrikbarende schendingen van de mensenrechten, onderdrukking van vrouwen, vervolging van minderheden, onderdrukking van de vrije meningsuiting, het uitmoorden van politieke rivalen.

Maar al deze problemen blijken van ondergeschikt belang voor de leiders van de Europese Unie want die lijken maar door een echt probleem in beslag te worden genomen, en dat is de alles overheersende topprioriteit de “Landrovers in Ramallah” aan een eigen staat te helpen in Israëls aloude thuisland. Het gaat om pure vijandigheid tegen het Joodse volk en de staat Israël. Wereldwijd vallen er jaarlijks bij oorlogshandelingen en door de handen van islamitische extremisten duizenden doden, maar daar komt men in Brussel niet echt voor in actie. Maar wanneer Israël zich verdedigt tegen terreur, komen de reacties los. Dat is niets anders dan verdekte Jodenhaat.

Federica Mogherini

Israël wordt door buitenlandcoördinator van de Europese Unie Federica Mogherini, neergezet als de slechterik omdat ze de smerige spelletjes van Brussel niet wil meespelen. In een op haar blog gepubliceerde verklaring maakte Mogherini bekend dat zij Israël beschouwt als de echte onruststoker van het Midden-Oosten. Ze reageert niet op de agressie van Iran, een land dat openlijk oproept tot de vernietiging van Israël. De vuile vingerafdrukken van de Europese Unie besmeuren de hele kaart van Israël.

Ze zijn te vinden in de financiering van NGO's die Israël juridisch bestrijden, in de EU-financiering van illegale bedoeïendorpen in het zuiden van Israël, en in de EU-financiering van talloze andere organisaties die als enig doel hebben de Joodse Staat te verzwakken tot het punt van capitulatie. Het is niet de 'bezetting', van wat men de Palestijnse gebieden noemt, maar het is het bestaan van de Joodse staat dat de Europese Unie niet kan verdragen. De systematische moordpartijen op christenen in voornamelijk de Arabische wereld, alle gruweldaden van islamitische terreurgroepen in onder meer Syrië en Irak, de moordpartijen door de Turken op de Koerden, niets lijkt voor hen erger dan de staat Israël.

Er is weinig veranderd in Europa. Terwijl door de eeuwen heen het Joodse volk de schuld kreeg van alle ellende in de wereld moet vandaag de staat Israël het ontgelden. De EU financiert zelfs een extreemlinkse organisatie, B’Tselem, die de Shoah (Holocaust) ontkent. ‘De Europese elites zijn nog veel antisemitischer dan de doorsnee moslims,’ aldus Tuvia Tenenbom, auteur van het geruchtmakende boek ‘Catch A Jew’ (2015). ‘Wat de Europeanen met Israël doen is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, om door middel van NGO’s de klus te klaren die hun voorvaderen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben afgemaakt.’ Antisemitisme in Europa komt niet vanuit de randgroepen. Het zijn voornamelijk de linkse liberalen - de "intellectuelen" - die de brandstof zijn voor de haat.

Het antisemitisme in Europa blijft maar stijgen terwijl het aantal Europese Joden zienderogen afneemt. Tijdens Internationale Herdenkingsdag van de Shoah, is de Kristallnacht een gelegenheid waarin westerse leiders krokodillentranen plengen over de dode Joden van gisteren. Daarnaast zijn diezelfde figuren bezig met het demoniseren en belasteren van de Joodse staat Israël voor het verdedigen van zichzelf tegen vijanden die zijn vernietiging zoeken. Dode en weerloze Joden zijn populairder dan ooit in het huidige Europa. Als het gaat om Joden en antisemitisme, stemmen de woorden van Europa ná 1945 “nooit meer opnieuw” niet overeen met wat ze vandaag doen.

Terwijl Europese leiders zoals Merkel beweerden dat hun pro-immigratiebeleid werd geleid door het humanisme, heeft het de Jodenhaat en misdaadniveaus in Europa verhoogd. Wat het ‘liberale’ establishment van Europa betreft, zijn Joden kennelijk alleen sympathie waard als ze weerloos of dood zijn. Het grootste probleem van Europa met Israël is dat het een krachtige Joodse natie is die zichzelf verdedigt maar aldus niet past in het geïdealiseerde Europese beeld van Joden als dakloos en weerloos.

De duivel weet dat zijn einde snel nadert. Daarom laat hij niets onbeproefd, om de joden toch nog op de een of andere manier te vernietigen.

Openbaring 12:12 “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”

Dat hij daarvoor in het bijzonder de islam en Europa gebruikt is niet toevallig. Het toenemende antisemitisme/antizionisme in Europa is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen het Joodse volk. De toekomst zal echter leren dat het Woord van de Almachtige meer kracht heeft dan welke mening van politieke leiders uit Europa dan ook. Europa gaat nog zeer barre tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God van Israël en Zijn volk. Europa is bezig de "steen Jeruzalem" te heffen en ook de Europese leiders zullen zich daaraan vertillen.

Zacharia 12:3 “…allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.”

Dat is de boodschap die de Here aan de naties geeft. God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen Israël keren zal straffen! Nee, Hij zegt, Ik zal hen zoeken te verdelgen, dat is uitroeien. Hij zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem. Wij leven nu in een tijd waarin duidelijk wordt, wie nog vastbesloten achter Israël staat:

Jesaja 60:12Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.”

 

De vijandige volkeren weten niet, dat zij een werktuig in de hand van satan zijn en door hem gemanipuleerd worden:

 

Matthéüs 25: 32En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken…”46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

De volkeren weten niet, dat zij een werktuig in de hand van satan zijn en door hem gemanipuleerd worden. Maar er zal met Israël niet gebeuren wat satan en de wereld wil. God heeft Zijn volk bestemd tot een grote opdracht voor de hele wereld. Al is de hele wereld tegen Israël en ondervindt het overal vijandschap, dit land en dit volk zullen blijven bestaan omdat God met hen is. Het zal niet goed aflopen met Israëls vijanden want de Bijbel vertelt dat God in grote ijver tegen de overmoedige volken zal ontbranden. De Bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor deze anti-Israël houding. Een voorbeeld daarvan is terug te vinden bij de profeet Joël.

Joël 3:13-16 “Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.”

Jesaja 29:5 “…..de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden.”

Haggaï 2:23 “Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.”

Vervolg Openbaring 18

 

Openbaring 18:20 t/m24  “Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.”

 

In vers twintig wordt het gericht over Babylon plotseling onderbroken door een “intermezzo”. Het jammeren van de belanghebbenden wordt plotseling onderbroken door de oproep: “wees vrolijk over haar, gij hemelen en gij heiligen , en gij apostelen en profeten, want God heeft haar rechtszaak tegen u berecht.” In de hemel wordt de ondergang van Babylon met gejuich ontvangen. Het grote Babylon is zo verdorven dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt. Nu kunnen Israël en de gelovige rest van de volken, die zo lang onder het juk van Babylons goddeloosheid, de uitbuiting, de uitzinnige weelde, zien hoe God Zijn rechtszaak tegen hen ter hand neemt.

Na dit intermezzo volgt in vers 21 de totale ondergang van Babylon. Een sterke engel heft een steen op, zo groot als een molensteen, en werpt deze in zee en zegt: “Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en nooit zal zij meer gevonden worden.” Zo’n steen zinkt onmiddellijk. Zo zal het gaan met Babylon. De ondergang kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Babylon wordt zelfs niet meer teruggevonden. Dit thema van het volkomen verdwijnen van Babylon waar alles om geld, genot en weelde draait, wordt in doodsbeelden voortgezet. Geen geluid meer van citerspelers van fluitspelers en bazuinspelers en geen stem meer van zangers. Dat zal niet meer gehoord worden. Alle bedrijvigheid zal verstommen. In Babylon heerst de stilte van het graf. Bij herhaling wordt nog gezegd dat de eigenlijke machthebbers der aarde de  groothandelaren (multinationals) zijn, dat wil zeggen degenen die alles ondergeschikt hebben gemaakt aan hun geldgierigheid. Babylon, de stad van afgoderij en godslastering, van overspel met de afgoden, van puur materialisme, van manipulatie van alles en iedereen, zal nooit meer gevonden worden. Naarmate de komst van Jezus/Yeshua dichterbij komt zullen de activiteiten van satan toenemen. Jeruzalem is het centrum van de geestelijke strijd. Deze stad is altijd in het nieuws en zo is het door eeuwen ook altijd geweest:

Zacharia 8:3 “o zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.”       

 

De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De Bijbel vertelt overduidelijk dat er een einde zal komen aan het huidige wereldbestel. Het zal niet het einde van de wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd wordt door het kwaad. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan het voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen.

 

De consequentie van dit alles is het allerergste: “en in u is gevonden het bloed der heiligen en der profeten en alle die op aarde geslacht zijn”De heiligen, dat wil zeggen de gelovigen uit Israël en de volken, de werkelijk afgezonderden van Babylon (ook al moeten zij in Babylon leven) komen onherroepelijk in botsing met Babylon. Degenen die uitgebuid zijn de paria’s in Babylon, zijn de gelovigen die geen deel willen hebben aan haar zonden. Alle anderen ontvangen het merkteken van het wereldbordeel Babylon. De ware gelovigen die tegen de Babylonische kliek zijn zullen geboycot worden. Wat niet in het Babylonische gareel wenst te lopen, moet worden geliquideerd. Babylon waarin het beest niet genoemd wordt, draagt duidelijk alle tekenen van de antichrist. Eindelijk nadert de inbezitneming van de aarde door de rechtmatige Koning zijn voltooiing. In de hemel wordt de overwinning al gevierd. De waarneembare komst op aarde van Jezus/Yeshua, is nu vlakbij.

 

Deel 6

Wanneer wij de profetieën van Jesaja lezen, worden wij overweldigd door de oordeelsaankondiging van Godswege aan de omringende volken van Israël. Opmerkelijk is dat wij al deze volken in onze tijd weer tegenkomen als islamitisch-Arabische volken.

Israël is, zoals bekend, de vijgeboom. Niet alleen de vijgeboom zou gaan uitlopen, maar ook de andere bomen. Alle buurvolken van Israël waarover in de oudtestamentische profetieën wordt gesproken, zouden uiteindelijk weer op het wereldtoneel verschijnen en zijn verschenen. Al deze landen waren net als Israël "verdorde bomen" maar zijn net als de Joodse staat weer tot bloei gekomen. De profetische woorden van Jezus/Yeshua over het herstel van Israël, zijn nu in onze tijd in vervulling gegaan. Met de gelijkenis van de vijgenboom en alle andere bomen heeft Hij vermoedelijk willen zeggen, dat mensen in staat zijn om uit bepaalde oorzaken bepaalde gevolgen af te leiden. Spoedig zullen de andere woorden, die Hij als profetieën voor dezelfde tijd had uitgesproken, eveneens in vervulling gaan. Dat betekent, dat wij aan de vooravond staan van apocalyptische tijden, ook al kunnen wij op geen enkele wijze zeggen, wanneer de echte apocalyptische tijd precies zal aanbreken.

De landen waar het om gaat menen naar willekeur te kunnen handelen tegen Israël. Het gaat om een oude vete van vroeger. Deze haat drijft hen naar een totale vernietiging. Diverse schatrijke olieproducerende landen, die thans nog baden in weelde en welvaart, menen zich te kunnen permitteren, ongestraft financiële ondersteuning te kunnen bieden aan diverse islamitische terreurgroepen, die op vernietiging van Israël uit zijn. De haat die zij koesteren tegen Israël zal eenmaal ontstellende gevolgen voor hen hebben. Ook voor hen is het woord van Jezus/Yeshua een ernstige waarschuwing:

Matthéüs 16:26 “Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?”

Er zal een Godspraak over al deze landen komen.

Godsspraak over Tyrus en Sidon (Libanon)

In heldere en duidelijke taal beschrijven de diverse profeten de toekomst van de islamitische Arabieren. Zo komt er een eind aan de islam en aan alle Arabisch islamitische staten uit het Midden-Oosten. De Arabische leiders hebben niets geleerd van alle nederlagen die ze tot dusver hebben geleden en experimenteren rustig verder hun volledige ondergang tegemoet.

Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat Libanon (Tyrus en Sidon in Bijbelse tijden) een vernietigend oordeel te wachten staat. Tyrus wordt ook genoemd in Psalm 83 waar het onderdeel uitmaakt van de volken die Israël willen verdelgen. Verschillende Bijbelse profeten, waaronder Ezechiël en Amos zeggen daar het volgende over.

Ezechiël 28:22-23 “…zo zegt de Here Here: zie Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de heilige betoon. Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht is.”

Amos 1:10 “…zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, zodat het zijn burchten verteert.”

Zoals een vuur de bomen verteert, zo zal Gods vuur, dat vanuit Israël zal komen, Libanon verteren.

Godspraak over Edom-Moab en Ammon (Jordanië)

Er zal een Godsspraak komen over de gebieden Moab, Edom en Ammon, het huidige Jordanië, het gebied dat door de toenmalige Volkerenbond aan Israël was toegezegd. Maar volledig in strijd met de bindende afspraken en onder druk van het Arabische nationalisme, begonnen de Britten de immigratie van Arabieren naar dat deel wat aan het Joodse volk was toegewezen, te stimuleren en besloten zelfs het gebied ten oosten van de Jordaan aan Abdullah, de emir van Mekka toe te wijzen. Diverse profeten maken melding van een Godsoordeel over deze gebieden waaronder de profeet Zefanja.

 

Zefanja 2:8-9  “Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid.

 

Ook Jeremia profeteert over Moab (48:1-47) en eveneens over Edom (49:7-22) en Ammon (49:1-6) en Jesaja zegt over Moab  Jesaja 15:1 en 25:10-12. … Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil. 

 

De landstreek Moab is genoemd naar de zoon van de eerste dochter van Lot. Moab was de vader van de latere Moabieten. Ammon is genoemd naar de zoon van de jongste dochter van Lot, Ben-Ammi, de vader van de Ammonieten. (Genesis 19:37-38) De huidige hoofdstad van Jordanië Amman, is naar de Ammonieten genoemd.

 

Godspraak over Egypte

De Profeet Jesaja waarschuwt toch vooral niet op Egypte te vertrouwen.

Jesaja 36:6 “Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort.”

Volgens de profeet Joël zal er een moment komen in de toekomst waarin de God van Israël Zijn toorn over Egypte zal uitspreken en dit land tot een woestenij zal worden.

Joël 3:18 “Egypte zal tot een woestenij worden… vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten.”

Door de hele geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, heeft Egypte zich resoluut verzet tegen het doel van God met het Joodse volk en heeft Egypte steeds weer geprobeerd hen te vernietigen. Klik hier en hier.

Op 8 maart 1965 riep de vroegere Egyptische president Gamal Abdul Nasser: ,,We veroveren Palestina niet met haar bodem bedekt met zand, maar met haar bodem gedrenkt in het bloed.”

Wie er ook aan de macht komt in Egypte; op enig moment in de toekomst zal Egypte met een bijzonder heftig Gods oordeel te maken krijgen vanwege de haat tegen het kleine Sieraadland Israël. God waakt over Israël zoals Hij eeuwenlang over Zijn kinderen heeft gewaakt.

Ezechiël 29:10-11 “Ik zal Egypte tot een puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens met Ethiopië. Geen mensenvoet zal er doorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal er doorheen trekken, het zal onbewoond blijven veertig jaar.

Ezechiël 29:12 “Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verstrooien en hen verspreiden over de landen.”

Toch is dit niet het eind van het verhaal. Egypte is bestemd tot glorie! Nadat God tot Egypte gekomen is om te straffen komt Hij om te zegenen:

Jesaja 19:19-20-21Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn midden in het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Here. En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de Here der heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de Here roepen vanwege verdrukkers, dan zal Hij hun een verlosser en een strijder zenden, die hen zal redden. En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen, en Egypte zal te dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Here geloften doen en betalen.”

Egypte heeft lange tijd een rol gespeeld in de geschiedenis van Israël. Zo had Abraham een relatie met de Egyptische Hagar waar Ismaël uit is voortgekomen, de stamvader van de Arabische volkeren. Israëls Patriarchen brachten een deel van hun tijd door in Egypte. Josef bracht het zelfs tot eerste minister. Alleen Farao stond nog boven hem. Als tekenen van deze bevoegdheid en hoge positie kreeg Jozef een zegelring om zijn vinger, een gouden keten om zijn hals, linnen kleding, en een prachtige wagen. Bij Jozefs benoeming tot eerste minister gaf de farao hem de Egyptische naam Safenat-Paneach. Als echtgenote kreeg hij Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. De uitreiking van de gouden keten was destijds een beloning voor een bewezen dienst.

Tijdens de Babylonische Ballingschap, vluchtte een aantal Israëlieten naar Egypte en stichtten daar een gemeenschap. Volgens Flavius Josephus kwamen belangrijke Joodse figuren uit deze gemeenschap voort, zoals de filosoof Philo van Alexandrië. Het land gaf onderdak aan Jezus/Yeshua en beschermde daarmee zijn leven:

Matthéüs 2:13-14-15 “Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.”

God is al deze gebeurtenissen niet vergeten en zal uiteindelijk, in de Messiaanse tijd, Egypte verenigen met Israël en Assyrië (Assur), zodat er zelfs een Heerbaan zal zijn van zegen:

Jesaja.19:23-24-25Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de Here) dienen. Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.”

Assyriërs en Egyptenaren zullen broederlijk verenigd worden om de God van Israël te dienen. God zal Egypte genezen, en zij zullen zich tot de Here bekeren en zullen een altaar voor Hem oprichten in het midden in het land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen. 

Godsspraak over Damascus (Syrië)

Er zal een Godspraak over Damascus komen.

Jesaja 17:1 “Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is het wordt een puinhoop, een bouwval.”

Jeremia 49:27 “Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.”

Er zal een moment komen waarin Damascus in zijn geheel zal worden weggevaagd. Deze profetie is in het verleden nooit vervuld. Hoewel Damascus in de geschiedenis dikwijls is veroverd en soms ook vrijwel verwoest, zijn er altijd mensen blijven wonen. Damascus werd telkens weer herbouwd. De stad wordt maar liefst zestig keer genoemd in de Bijbel. Eliëzer, de knecht van Abraham, kwam uit Damascus en in Damascus bracht Paulus zijn eerste dagen als bekeerling door. Ook in de Bijbel komen we veroveringen van Damascus tegen, zoals in 2 Samuel 8:6-7 (door David en de Israëlieten), delen van Jesaja 17 (door de Assyriërs), Jeremia 49:23-27 (door Babylon) en Zacharia 9:1-2 (door Alexander de Grote).

De profeet Jeremia spreekt van een verterend vuur:

Jeremia 49:24-27 “Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Hoe is de roemrijke stad verlaten, de veste der vreugde! Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden te dien dage omkomen, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.”

En dan is daar nog Iran

Dit land wat wordt geregeerd door de middeleeuwse ayatollahs. Er is continu sprake van een enorme genocidale dreiging van deze Shi’itische bende in Teheran richting Israël.

De middeleeuwse ayatollah Ali Khamenei dreigt met regelmaat Israel volledig te vernietigen.

Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van Israël om in vrede te leven met haar tegenstanders. Ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 “Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.”

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is.

De diverse Bijbelteksten laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. De vijand van Israël scherpt zijn zwaard en spant de boog, aldus Psalm 7.Maar dat zal Israëls vijanden nog duur komen te staan.

Terug naar: Inhoud