De tweede bazuin

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 februari 2018)

 

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbel studie.

 

Openbaring 8:8-9 “En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”

Hoewel er verschillende meningen over bestaan is de algemene gedachte dat Johannes een meteoor of een asteroïde, moet hebben gezien die van Godswege op de aarde wordt geworpen. Het onheil lijkt in ieder geval van boven te komen. Ook wetenschappers houden er rekening mee dat een asteroïde de aarde zal treffen en dat dit enorme gevolgen zal hebben. Daardoor kunnen dan één of meer tektonische platen (aardkorstschollen) gebroken worden, waardoor er gigantische vloedgolven ontstaan die op de kustlanden zullen beuken waardoor met onvoorstelbare aantallen slachtoffers tot gevolg en talloze schepen zullen vergaan. Wanneer zo’n asteroïde in zee zou storten, zal dat natuurlijk onvoorstelbare catastrofale gevolgen hebben.

Enorme vloedgolven zullen op de kustlanden beuken.

Daarna staat er: “dat het derde deel van de zee bloed werd”. Ook hierover zijn de meningen verdeeld of met “bloed” ook werkelijk bloed bedoeld wordt of dat daar iets anders onder verstaan moet worden. Bloed is in de Bijbel de betekenis van leven. Is hier wellicht sprake van vergoten bloed? Het tafereel dat Johannes hier beschrijft lijkt ook op de eerste plaag van Egypte, toen water in écht bloed werd veranderd.

Dat door alle gedode levende schepselen in zee, de zee in bloed zal veranderen ligt niet direct voor de hand want daarvoor zijn de watermassa’s m.i. te groot, maar toch is er sprake van bloed. De zee zal bloed worden, waardoor de vissen sterven, zoals bij de eerste plaag in Egypte. De gedode vissen waren ook toen niet de oorzaak van het bloed in de Nijl, maar ze werden gedood door het bloed: Exodus 7:20-21  “ En Mozes en Aäron deden, zoals de Here geboden had; hij hief de staf op en sloeg het water in de Nijl voor de ogen van de Farao en zijn dienaren, en al het water in de Nijl werd in bloed veranderd; de vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken; en er was bloed in het gehele land Egypte.” Zo lijkt dat ook bij de uitleg van Johannes het geval: eerst wordt de brandende berg in de zee geworpen, dan wordt de zee bloed en pas daarna sterven de schepselen in de zee.

Als we iets begrijpen van de functie van de Egyptische plagen, dan zullen we constateren dat God door middel van die plagen, zowel de Egyptenaren als hun goden oordeelde. Hij deed dit door zich tegen de Egyptenaren te keren door gebruik te maken van datgene wat men aanbad en waarop men vertrouwde. Men kan wetenschappelijke verklaringen zoeken voor dergelijke verschijnselen maar die doen afbreuk aan het handelen van God. Deze verklaringen zijn in wezen een uitvloeisel van de boom van kennis aan het begin van onze menselijke geschiedenis, die het hele menselijke bestaan doortrokken heeft. Deze houding zal zich vooral in de eindtijd manifesteren. Daarover later meer in Openbaring 9:20.

Egypte stelt de wereld voor en de plagen die over Egypte kwamen komen in het groot over deze zondige wereld die zijn slaven (zonen en dochters van God) gebonden houdt. Maar God grijpt in, zoals Hij dat deed in Egypte met vreselijke slagen. We gaan door de woestijn, zoals Israël dat deed onderweg naar het beloofde land (Het duizendjarig vrederijk) God komt zeker met bovennatuurlijke plagen. De wereld zal eenmaal de knieën moeten buigen en Hij zal Zijn Naam bekend maken zoals Hij dat door plagen bij farao deed. Het gaat om voortschrijdende openbaring die we zullen verstaan als God het ons gaat openbaren door Zijn Geest. In het verleden heeft men ook van alles gedacht en ingevuld, maar veel was fantasie, selffulfilling prophecy of het waren de omstandigheden van toen. Profetie kan meerdere malen in vervulling gaan, maar velen gaan er eindtijdconclusies aan verbinden, zoals het voorspellen van de dag dat de wereld zou vergaan.

Ook de voorspellingen van  E.G. White worden nog steeds geloofd en van een andere invulling opnieuw als waarheid verkondigd, terwijl de Bijbel ons leert hoe valse profeten te ontmaskeren. Nu wordt er over de eindtijd ook van alles en nog wat geschreven en beweerd. De een roept dit en de andere roept dat maar vertrouw erop dat God het de gelovigen laat horen voordat Hij de vonnissen voltrekt. (Amos 3:7) Ook Mozes was daarmee volkomen bekend. De gelovigen zullen de tekenen der tijden verstaan en onderscheiden. Jezus/Yeshua komt voor hen niet als een dief in de nacht.
(1 Thessalonicenzen 5:4).

Het vergaan van een derde der schepen die op het moment van de plaag de zee bevaren is te verklaren uit de vloedgolven die ontstaan wanneer bijvoorbeeld een enorme brandende asteroïde in zee zou storten. Tussen de planeten Mars en Jupiter, in de zogenaamde planetoïdengordel, bewegen zich maar liefst 300.000 van deze brokstukken. De diameters van deze objecten variëren van 1 tot 1000 kilometer. Ongeveer 220 ervan zijn groter dan 100 km. Het is bekend dat sommige van deze brokstukken een baan volgen waarbij ze dikwijls gevaarlijk dicht in de buurt van de aarde komen of daar op te pletter slaan zoals de geschiedenis heeft geleerd. In 1966 zou een asteroïde genaamd Icarus, in bijna botsing met de aarde gekomen zijn. Geleerden hebben uitgerekend dat wanneer dit object de aarde zou hebben geraakt, dit een explosie zou hebben veroorzaakt van 1000 waterstofbommen.

Onderzoekers achten het niet uitgesloten dat één of meerdere van dit soort objecten de aarde kunnen raken en enorme verwoestingen teweeg kunnen brengen. Voorbeelden zijn Hermes met een doorsnede van honderdtwintig meter en Adonis met een diameter van een kilometer. Beide asteroïden zijn ook in het verleden al eens dicht bij de aarde gekomen. Het verwoestende effect van deze kleinere objecten is niet wereldomvattend maar kunnen wel een enorme regionale ramp veroorzaken. Bij een inslag van een brok met een doorsnede van een kilometer zou Nederland onbewoonbaar worden. De val van deze hemellichamen op aarde zal gepaard gaan met enorme explosies en stofontwikkeling waardoor de hemel tijdelijk verduisterd wordt. Hierbij gaan de gedachten automatisch uit naar de tweede bazuin.

Enkele brokstukken die enorme verwoestingen kunnen aanrichten

Astronomen waarschuwen de laatste tijd voor een onverklaarbare verhoogde activiteit van asteroïden in de buurt van onze planeet. Het ruimteagentschap van de NASA is Neowise is verantwoordelijk voor het opsporen van asteroïden. Sinds de oprichting van deze organisatie in december 2013 werden 693 ‘Near Earth Object’ (NEO) of ‘Aardscheerder’ gevonden, 114 van hen zijn nieuw.

Volgens de NASA vormen zo'n duizend asteroïden een onzichtbare dreiging voor onze planeet. Zo vloog op 28 december 2017 een gevaarte met een diameter van zeven bij vijftien meter met een snelheid van ongeveer 34.000 kilometer per uur langs de aarde. Opmerkelijk hierbij was dat de ruimtevaartorganisatie NASA niet wist wat er gaande was. De astronomen kregen het pas door toen de asteroïde het Mauna Loa observatorium op Hawaï passeerde. Met een doorsnede van dertig meter zou deze asteroïde een grote stad op aarde hebben kunnen vernietigen. Ook in februari 2015 scheerde er een rakelings langs de aarde. Dat kende toen een goede afloop, maar wetenschappers waarschuwen dat het een volgende keer helemaal verkeerd kan aflopen.

Aardoppervlak bezaaid met inslagen

Het aardoppervlak is bezaaid met inslagen. In Zuid-Midden en Noord-Amerika bevinden zich enorme kraters die door asteroïden veroorzaakt moeten zijn. In Labrador is een krater gevonden met een doorsnee van 3350 meter en de krater in Arizona "Diablo Canon" heeft een middellijn van 1200 meter en een diepte van 174 meter.

Diablo Canon Arizona

Andere grote kraters zijn o.a. te vinden in Ghana, met een doorsnede van dertig kilometer en het Nordlinger Ries in Duitsland met een doorsnede van twintig kilometer. In totaal zijn er zo’n tweehonderd bekend.

In de Sahara, in het zuiden van Egypte nabij de grens met Libië ligt ook een krater met een middellijn van 30 kilometer. Sinds 1932 hebben geleerden in de wijde omtrek van de krater geel-groene glasdeeltjes gevonden. Onderzoek hiervan heeft uitgewezen dat ze te maken hebben met een inslag van een asteroïde.

Ook in het oosten van Jordanië ligt een reusachtige krater. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de inslag een kracht moet hebben gehad van 5000 atoombommen van het Hiroshima-type. De inslag moet enorme verwoestingen hebben aangericht in Jordanië, Irak, Syrië, Israël en het noordelijk deel van Saoedi-Arabië.

De Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het Zuidwesten van de Verenigde Staten geloven dat deze wereld spoedig op z’n eind loopt. Dat einde zal voltooid worden na het verschijnen van een ster die zich vanuit de ruimte richting aarde spoed. De Hopi’s vertellen daar het volgende over. ,,Aan het einde der tijden, wanneer de dag der zuivering nadert en "Hoofdhakker" (de grote verdelger) zich gereed maakt om de laatste mensen te doden, zal er een kalabas met as uit de hemel neerdalen, die, als ze de grond raakt, in een grote vuurzee zal veranderen en een groot gebied verbranden zodat daar gedurende vele jaren niets meer zal kunnen leven of groeien.”

Overlevering van de Maya’s over de inslag van een asteroïde.

Het "Troano-Manuscript" een overlevering van de Maya’s, vertelt over een asteroïde die zich als vlammende fakkel richting de aarde spoedt. “Plotseling werd de aarde getroffen door een verschrikkelijke ramp toen de ster Bal op de aarde viel. Het begon te lichten aan de hemel en er voltrok zich een wonderlijk schouwspel. Degenen die daar een teken van komende rampspoed in zagen, vluchten weg. Er leek grind en hagel neer te komen en er leek vuur uit de hemel te vallen. Weinig mensen ontkwamen aan deze catastrofe. Wouden werden verpletterd. De duisternis kreeg de aarde in zijn greep en de sterke armen van Homen veroorzaakten geweldige aardschokken die de wereld teisterden. De aarde slingerde en kantelde en orkaanwinden zweepten langs het gehavende aangezicht van de wereld. Ontploffingen schokten de hele wereld toen de gebroken aardkorst, lava begon te spuwen. Een vreselijke hitte hing over de aarde en de zee begon te koken.”

Een onderdeel van het Troano Manuscript

Als door een wonder overleefden een aantal mensen de catastrofe. Het hele gebeuren moet een geweldige indruk hebben achtergelaten in de herinnering van de mensen die het overleefden. Wat zij hun nakomelingen erover vertelden bleef bewaard in de karakteristieke beeldende vorm van de mythe.

Bijzonder indringend klinkt de tekst uit het vijfde hoofdstuk van het boek Chilam Balam. “Er viel een vurige regen, as kwam naar beneden, rotsen en bodem kantelden. En de grote slang werd van de hemel gerukt, waarop haar huis en stukken van haar gebeente op de aarde vielen”. Nadat de alles verwoestende ramp was het land voor lange tijd onbewoonbaar.

In een museum in Ica in Peru in Zuid Amerika, liggen ca 20.000 gegraveerde stenen. Op een van de stenen is een asteroïde/komeet te zien die zich langs de hemel voortbeweegt met een geweldige staart, terwijl de kop van het gevaarte door een bol wordt voorgesteld zoals de mensen van alle tijden dat hebben gedaan. Een overlevering uit die regio vertelt dat de komeet in drie delen op de aarde te pletter sloeg. Als stille getuigen van de ramp staken hier en daar nog stukken land boven het water uit; de huidige eilanden in de Grote-oceaan.

Ica steen met komeet die zich langs de hemel voortbeweegt

In Yucatan is een tekst gevonden met daarop de gevolgen van de inslag van de asteroïde: In het jaar 6 Kan, op de 11e Muluc in de maand Zac, waren er verschrikkelijke aardbevingen die zonder onderbreking voortduurden tot de 13e Chuen. Het land MU werd geofferd. Nadat het land, tweemaal was opgeheven, verdween het plotseling in de nacht. Onderaardse krachten lieten het land een aantal keren zinken en weer oprijzen. Uiteindelijk gaf het oppervlak zich prijs en tien landen werden uit elkaar gescheurd en verspreid. Niet in staat om de kracht van de schokken te weerstaan zonken zij met 64 miljoen inwoners.

Terug naar: Inhoud