De satanisten aan de top zijn van plan de wereld in chaos te veranderen

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 17 januari 2022) (Laatste bewerking: 12 augustus 2022)

Velen vragen zich af of de komst van de antichrist nabij is gezien het kwaadaardig machtsvertoon waarmee de wereldbevolking sinds het voorjaar van 2020 wordt geconfronteerd. Velen zijn door het World Economic Forum (WEF) wat onder leiding staat van Klaus Schwab, geronseld om de ‘The Great Reset’, “build back better”de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ over de aarde uit te rollen. In Schwabs boek De Vierde Industriële Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, het opruimen van het Midden-en Klein bedrijf, volledige digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie), propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking.

 

Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Zo noemt hij “de huidige pandemie een zeldzame gelegenheid om onze wereld te resetten.”

 

Alle aspecten van onze samenleving en economie moeten op de schop, van onderwijs tot sociale contracten en werkomstandigheden. Daarbij noemt hij de rol van de overheden essentieel. Het is duidelijk dat deze overheden slechts worden gebruikt als trekpoppen om zijn doelstellingen een die van een groep satanische machthebbers aan de top te realiseren.

 

In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen met alles wat de mens zo dierbaar was te vernietigen en de mensheid gevangen te zetten in een allesverwoestende dictatuur. Er hebben zich tot dusver wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan waarbij burgerrechten achteloos terzijde zijn geschoven. De onophoudelijke coronavaccinatiepropaganda is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen wat uiteindelijk zal uitmonden in chaos.

 

Vanuit de Bijbel weten we dat er een beest zal opkomen in een woelige tijd van ontreddering en beroering. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens met onbeschrijflijke wreedheid, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen. Zoals Jezus een afbeelding is van God, zo is dit beest, in helse betekenis de afbeelding van de duivel. We leven in een tijd waarin het ultieme kwaad niet langer kwaad genoemd wordt.

 

Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus’ Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is Satan de grote inspirerende geest die de satanisten doet geloven dat nadat dit beest op de troon in Jeruzalem is gaan zitten, zij de volledige macht over de wereld bezitten. De komende ontreddering en beroering zullen niet alleen worden veroorzaakt door toedoen van de Klaus Schwab en zijn kliek want Jezus zegt in de Rede over de laatste dingen:

 

Matthéüs 24:6-7-8Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

De wereldwijde terreur wat de wereldbevolking vanaf het voorjaar van 2020 heeft meegemaakt is slechts het begin en zal niet meer ophouden totdat de satanische machthebbers hun doel hebben bereikt. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat satan zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. De huidige in verhouding kleine groep machthebbers zijn 'gestald' in 'wereldomvattende instituten’ en ontmoeten elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, waaronder het Wereld Economie Forum, The Council on Foreigh Relations , de Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de Bohemian Grove en de Club van Rome.

Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', schrijft dat de echte machthebbers (Illuminatie) onderdeel vormen van een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheersen en de loop van de menselijke geschiedenis bepalen. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

De Nieuwe Wereld Orde ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar is werkelijkheid geworden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer.

Illuminatie, het wereldwijde misdaadsyndicaat

Vanaf het voorjaar van 2020 ziet de wereldbevolking zich geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. Er sprake van wereldwijde terreur waarbij mensen vogelvrij zijn verklaart.

Complete landen zijn vanaf dat moment gevangen gezet in een fuik van bizarre maatregelen. De terreur die willens en wetens op de bevolking- en zelfs op kinderen- wordt gepleegd, gaat het bevattingsvermogen ver te boven. Ze zullen met de door hen gecreëerde schijnwerkelijkheid doorgaan totdat de machtsgreep is voltooid. Daarom kunnen wij in de komende jaren nog veel meer ellende van dit Illuminatie misdaadsyndicaat verwachten ter voltooiing van wat misschien wel de grootste misdaad in de hele geschiedenis van de mensheid gaat worden.

Geen oorlog vormde ooit een grotere bedreiging voor onze veiligheid dan wat er door deze samenzwering over de aarde wordt uitgerold. De geschiedenis bewijst dat het kwaad altijd latent aanwezig is en dat het zich van tijd tot tijd op een monsterachtige manier manifesteert zoals Hitler en zijn slachters dat destijds hebben laten zien. Ook nu kan het kwaad weer ongelimiteerd zijn gang gaan. Een groeiend aantal mensen beginnen te beseffen dat ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, en menen het volk ongelimiteerd te kunnen terroriseren. Hoeveel terreur zal de wereldbevolking nog accepteren? Er zal een moment komen dat de massa zal gaan beseffen het object van terreur te zijn door machten die als vijanden van de menselijkheid moeten worden gezien. Met wapens zullen de geterroriseerde bevolkingen in de diverse landen het niet redden, maar wel door massaal in opstand te komen.

Nederland is verkwanseld aan het World Economic Forum en de Bilderbergers. Maar liefst 7 van de 20 leden van het kabinet Rutte4 blijken banden met de WEF-sekte van Klaus Schwab te hebben: Sigrid Kaag D66- Robbert Dijkgraaf (D66), Carola Schouten-CU- Hugo de Jonge CDA- Wopke Hoekstra CDA-Korien van Gennip CDA en Mark Rutte VVD. Dit zijn de sleutelfiguren die de komende tijd de Great Reset verder zullen gaan uitvoeren. Ook in dit kabinet blijkt competentie weer nauwelijks van enig belang zoals de rol van Kasja Ollongren als minister van Defensie. Wat een aanfluiting! Dijkgraaf nam al in 2013 samen met Rutte deel aan de Bilderbergconferentie met Online education: promise and impacts (online onderwijs: belofte en effecten) op de agenda. Terwijl de bevolking kreunt en steunt vanwege de waanzinnige dwangmaatregelen lappen ze zelf de regels aan hun laars.

Al deze lieden zullen de nep coronapandemie gebruiken om het oude Nederland verder te slopen. Er zal opnieuw sprake zijn van wanbeleid, schandalen en leugenbeleid. De beloftes van Rutte3 waren niets waard, ook dat zal met Rutte4 niet veranderen. Tot dusver zitten ze, wat betreft de tijdlijn van de Great Reset op schema. Wanneer de ingevoerde dwangmaatregelen niet langer meer uit te leggen zijn, bedenken ze wel wat nieuws. 

Het plan van de satanisten aan de top is dat ze door zullen gaan met decimering van de wereldbevolking, hetgeen een rechtstreekse aanval op Gods Schepping is. Het is tevens één van satans geraffineerde tactieken om te proberen de terugkeer van Jezus te voorkomen. Het is de bedoeling dat uit de door hen gecreëerde chaos hun verlosser zich openbaart als een soort messias. Niet de echte Messias Jezus, maar een afgezant van de duivel die wij vanuit de Bijbel kennen als de antichrist. Cursief overgenomen uit artikel van Hubert Luns: De waanzin van de menigten tijdens het Derde Rijk was die van hypnotische bezetenheid en afgodendienst. Hitler, deze heil toegeroepen volksmenner, was de grote onmenselijkheid in menselijke vorm. Voor velen was hij een christusfiguur, alhoewel hij nog ver stond van het charisma en de wonderkracht van de echte Antichrist, die ook veel wreder zal zijn.

De komst van deze verwoester zal nog even op zich laten wachten maar alle signalen wijzen er op dat de wereld wordt voorbereid op de komst van dit beest en die van zijn helper de valse profeet. 

Franklin ter Horst

e-mailadres: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud