De ruiter op het witte paard

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27 april 2011) (Laatste bewerking: 15 november 2017)

Voor een groot aantal Bijbeldeskundigen van deze tijd lijdt het geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het dol draaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God. De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, maar ook toekomstige gebeurtenissen tot in detail. Zij kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen die direct vooraf zouden gaan aan de definitieve eindfase vlak voor de terugkomst van de Here Jezus kunnen thans worden waargenomen. Er bestaan meer profetieën met betrekking tot de zeven jaren waarover de profeet Daniël gesproken heeft dan over enige andere vergelijkbare tijdsperiode waarover de Bijbel spreekt. Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, evenals het gehele boek Openbaring, profeteren over deze periode. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen.

En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zo’n goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

 

Uiteindelijk zal de Here Jezus de wereld in bezit nemen, het rijk van de antichrist vernietigen en een rijk installeren waarop gerechtigheid en vrede zal heersen. Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg. Zo ook wat betreft het beeld van de vier ruiters uit Openbaring 6. Deze vier ruiters geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. God zal de vier ruiters gebruiken om een vreselijk oordeel over de aarde te laten komen. De Bijbel maakt het onomwonden duidelijk dat de dag van Gods oordeel vaststaat en komen zal. De mensen lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7)

Het lijkt erop dat Johannes wat hij beschrijft levensecht voor zich zag. De vier ruiters verschijnen op het wereldtoneel om met een nooit eerder voorgekomen hevigheid een spoor van bedrog, oorlog, honger en dood te brengen in een omvang die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen. Ze hebben de macht van de Boze toegelaten, nu zullen zij ervaren, wat het is God verworpen te hebben wanneer de vier apocalyptische ruiters uitrukken in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde. En niets zal in staat zijn dat te voorkomen. Door de eeuwen heeft het hoefgetrappel van de vier ruiters weerklonken; verleiding, oorlog, honger en dood hebben het mensdom in meerdere of mindere mate achtervolgd. De vier apocalyptische ruiters beelden gebeurtenissen uit die te maken hebben met de eindtijdgerichten.

 

De vier paarden en hun berijders uit het boek Openbaring

Ze komen één voor één op het wereldpodium en hebben alle vier hun eigen werkterrein. Elk van hen heeft zijn eigen weg te gaan en voert de aan hem gegeven opdracht uit te beginnen met het witte paard en zijn berijder.

 

Openbaring 6:1-2 En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem van een donderslag: Kom! (2) En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Meteen gaf de ruiter zijn witte paard de sporen om zijn taak te beginnen.

 

Velen hebben zich door de eeuwen afgevraagd wie de berijder op het witte paard is? Eeuwenlang hebben Bijbelgeleerden en –uitlegers over de identiteit van deze berijder geredetwist. Hij draagt een overwinningskroon die een veroveraar draagt, en een boog met grote vernietigende kracht in zijn hand. Sommige onderzoekers menen dat deze ruiter de Here Jezus moet zijn, omdat volgens hun redenering ook in Openbaring 19:11 geschreven staat, dat de Here Jezus op een wit paard terugkomt. Zij zijn daarom van mening, dat zowel hoofdstuk 6:2 alsook hoofdstuk 19:11 dezelfde gebeurtenis beschrijven. Op zich is dat niet zo vreemd gezien het feit, dat een wit paard ten tijde van Johannes door de Romeinse keizers en generaals gezien werd als symbool voor de overwinning over hun vijanden. Daarom hielden zij na een gewonnen oorlog of veldslag altijd een triomftocht op een wit paard.

 

Hoewel deze eerste ruiter op het witte paard gelijkenis met Jezus vertoont, is zijn voorkomen in werkelijkheid misleidend, wetend dat de vorst der duisternis zichzelf voordoet als een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Dat er in Openbaring 6:2 staat, dat de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat Jezus, die in Openbaring 19 op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, wil echter niet zeggen, dat het in beide teksten om hetzelfde paard en dezelfde ruiter zou gaan. Hij kan niet tegelijkertijd op een paard zitten en voor de troon staan en dan ook nog door het openen van de eerste zegel zijn eigen optreden als ruiter op het witte paard aankondigen. Dat is onmogelijk! Jezus, kan dus nooit deze ruiter zijn omdat Zijn komst op het witte paard sowieso pas aan het einde van de grote verdrukking plaats vindt en niet daarvoor!

 

Ook de kroon die hij draagt is niet toe te passen op de Here Jezus, die immers reeds lang gekroond is. De kronen die de Here Jezus in Openbaring 19 draagt zijn diadeem, die duiden op Koninklijke waardigheid. Als de Here Jezus later de hemel verlaat om de wereld te oordelen draagt Hij meerdere kronen en geen boog maar een zwaard. Nergens staat dat Jezus een boog in de hand had. In hoofdstuk 19:15 staat wel, dat Hij een scherp zwaard heeft, maar geen boog! Wie daarentegen wel een boog heeft is de Boze, die daarmee brandende pijlen afschiet. Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6:16 het dringende advies: “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven!” De boog is dus geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus, heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk zal straffen! Het visioen zegt niets over de oorsprong van de kroon die de eerste ruiter ontvangt, m.a.w. er staat niet geschreven dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het Beest al zijn macht en zijn troon ontleent aan de draak (symbool van satan, 13:2) en bij een troon hoort een kroon. Het is onmiskenbaar de antichrist die Christus wil imiteren, vervalsen, doen alsof hij die komende Christus is.

 

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Hij wil dat alle mensen hem in plaats van de Here Jezus als Heer erkennen. Eén van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen Satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Jezus, zei over Satan: “Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”(Joh.8-44).

 

Ook op de antichrist is de uitdrukking “overwinnend uitgaan om te overwinnen” van toepassing. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. De ruiter op het witte paard heeft louter een negatieve betekenis. Het is een schijnmessias. Hij zal de Here Jezus imiteren maar zal net zo vals blijken te zijn als de vrede die hij aanbiedt. Deze centrale figuur in het drama van de eindtijdgerichten wordt expliciet pas genoemd in Openbaring 11:7 en uitvoerig in 13, maar dit wil niet zeggen dat hij niet reeds aanwezig kan zijn wanneer de gerichten aanvangen. Zoals later te zien zal zijn moet de periode van optreden onderscheiden worden in twee fasen. In de eerste fase zal hij zich voordoen als een messias (satan in de gestalte van een engel des lichts) en in de tweede fase zal hij het masker afwerpen en zal hij zich in heel zijn satanische karakter openbaren. Zijn witte paard wijst ook op vrede. Zijn ‘gouden eeuw’ zal echter van zeer korte duur zijn. De methode van deze berijder is die van verleiding. Hij heeft geen zwaard maar een boog in zijn hand.

 

Deze boog lijkt hem te verraden; hij is niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Hier is nog geen sprake van een bloedige oorlog. Hij gebruikt een vreedzame of geweldloze methode van overwinnen, vandaar ook de witte kleur. Er is geen sprake van pijlen, die hij bezit of afschiet. Hij lijkt op de man uit Daniël, die eerst een vredesverbond sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn: Daniël 9:27En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een versoester komen, en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is…..

Deze figuur zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden.

 

Hij zal de harten en zielen van gelovigen proberen te vangen d.m.v. dwaalleraren. De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, waaronder ook vooraanstaande Bijbelverhalen, grote delen van Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Heel 2 Petrus 2 gaat trouwens over dwaalleraars. Nuttig om dat even te lezen. Dwaalleraren houden zich bezig met schandalige godslasteringen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. Diverse ‘Bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal van deze dwaalherders.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie waaronder de op 8 september 2017 overleden Harry M.Kuitert.  God is echt dood, concludeerde in zijn voorlaatste boek, dat in oktober 2011 verscheen: ‘De kerk heeft alleen nog een afkickfunctie voor degenen die nog niet aan die gedachte gewend zijn’. Sommige theologen noemen Jezus nog wel een historische figuur maar noemen de verhalen over hem voor het merendeel legende. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken. De Bijbel is Gods openbaring en een ieder die deze woorden loochent, verkondigt dwaalleringen. Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Het is de kerk van Laodicéa.

Deze kerk wordt gevormd door de wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de hen zeer gewaardeerde theologen, het inzicht in Gods doel verloren heeft. Het boek Openbaring beschrijft deze kerk als koud noch heet.

Openbaring 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. Demonen zijn hierin aan het werk en, listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. Noch de persoonlijke trouw en toewijding van sommige herders in deze kerk noch de genezingen, tongen en profetieën etc. is de geest van God, maar een valse geest. De leiders verzwakken het christendom van binnenuit. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten.

De apostel Paulus waarschuwde dat vele mensen valse leraren zullen volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. De valse kerk is druk bezig het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich te laten en is in toenemende mate het geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Grote aantallen aardbewoners zijn op deze manier al enthousiaste volgelingen van Gods tegenstander geworden.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen. Zij zorgen ervoor dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem eruit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten.

De mens zal zich van de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen.

 

Jesaja 44:24-25 “Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel…..

 

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan.

Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken heten te zijn. Het is dikwijls moeilijk om de verleiders te herkennen. Jezus, sprak van valse profeten die ‘grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,- ware het mogelijk- ook de uitverkorenen zouden verleiden’(Matthéüs 24:24). Jezus verwijst in de brief aan Thyatíra naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”. Jezus, ziet dat er in de gemeente in Thyatíra gelovigen zijn die niet buigen voor satan en zich niet laten verleiden door de tovenarijen van valse profetes Izébel. Deze vrouw beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1).

“Totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe” betekent dat Thyatíra en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen. Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben.

 

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

 

Een sterke dwaling in het Protestanse Christendom staat bekend als de “New Apostolic Reformation”(NAR) en de “Kingdom Now”. De mensen die deel uitmaken van deze bewegingen volgen hedendaagse apostelen en profeten die beweren dat zij de gemeente moeten leiden en nieuwe goddelijke openbaringen ontvangen die nodig zijn om Gods Koninkrijk op aarde nu te verwezenlijken. De NAR bestaat uit honderden kerken en organisaties die worden geleid door ‘apostelen’ en ‘profeten’ die een nogal vreemde theologie aanhangen.NAR leiders leren dat God het ambt van profeet in de kerk tussen 1980 en 1990 heeft hersteld. En het ambt van apostel tijdens de 10 jaar daarna.Voor meer informatie over deze beweging klik hier.

 

De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden. Deze verleiders presenteren zich vandaag als wonderdoeners. Deze verleiders menen een soort sensatie evangelie te moeten brengen waar wonderen, tekenen en allerlei bizarre manifestaties de boventoon voeren. Met een grote naïviteit en argeloosheid geven gelovigen zich vervolgens aan de roes van deze gekte over. Ze houden de gelovigen bezig met entertainment en manipulatie, om zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven.

Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat een aantal bekende ‘pastors’ behoren tot de rijkste mensen op aarde. Forbes 2017 publiceerde een lijst met daarop de twintig rijkste ‘pastors’ in de wereld. Opvallend is dat pastors uit Nigeria de lijst domineren. De lijst wordt aangevoert door Kenneth Copeland met 760 miljoen dollar. Copeland is de grote baas van Kenneth Copeland Ministries.

Kenneth Copeland in actie.

Deze Copeland is een vrijmetselaar maar probeert dit voor de buitenwereld te verbergen. Hij gedraagt zich regelmatig als een dronkenlap en loopt dikwijls schaterlachend en hinnikend als een paard over het podium. En de aanwezigen, die vinden het allemaal prachtig en denken dat Gods Geest hier aan het werk is. Hij heeft de beschikking over een miljoenen kostend privé straalvliegtuig en heeft daarnaast nog drie andere vliegtuigen.

 

Zijn kerk in Newark Texas heeft een eigen start- en landingsbaan, inclusief een hangar voor zijn vliegtuigen. De verklaring van Copeland aan zijn volgelingen: ‘De Heer sprak tot mij en zei: jij gaat nú geloven dat je een Citation 10 krijgt,’ Hij beloofde dat hij de jet alleen ter ere van Jezus zou gebruiken. En zo zijn er meer predikers met een privéjet.  De Nigeriaanse predikant Ayo Oritsejafor (2e op de lijst van Forbes met 120 miljoen dollar) kreeg in 2012 van zijn kerk een vliegtuig vanwege zijn veertigste verjaardag. Ook andere voorgangers in Nigeria hebben een eigen privéjet, zoals Enoch Adeboye (3e op de lijst met 130 miljoen dollar)  en Chris Oyakhilome (50 miljoen). Bisschop David Oyedepo, die een kerk heeft in Lagos, de hoofdstad van Nigeria, heeft zelfs vier vliegtuigen en huizen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Al deze figuren roepen de gelovigen op om geld te geven aan hun kerken of ministries met de belofte God hun rijkelijk zal zegenen.

 

False wonderen, false profetieën, en fake genezingen, is wat figuren als Copeland en diverse anderen de mensen voorschotelen. Het is allemaal fraude wat de klok slaat. De Here Jezus waarschuwde: “Want er zullen valse messiassen, bedrieglijke arbeiders (2 Kor 11:13) en valse leraars komen (2Petr 2:1), die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Matthéüs 24:24-25).

 

De Bijbel leert niet, dat er in de eindtijd grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben. De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

 

Christenen blijken heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap te kunnen afdwalen en toch te blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God. Diverse kerkleiders beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen het christendam en de islam omdat ook de Koran melding maakt van Jezus. De naam die ze voor deze samenwerking bedacht hebben is: “Chrislam”.

 

Diverse kerkleiders noemen moslims al ‘onze broeders’. Volgens de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio ‘paus Franciscus’ zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’.  Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel.

 

De oecumenische wens tot eenheid met moslims is echter eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!” Vanuit theologisch en historisch oogpunt heeft ‘Allah’niets met de God van de Bijbel te maken. Het feit dat het Zoonschap van de Here Jezus en de Vader-Zoon relatie in alle toonaarden in de Koran worden ontkend maakt dat er een godsbeeld ontstaat dat afwijkt van het beeld dat het Nieuwe Testament ons van de Here Jezus geeft. De Bijbel waarschuwt tegen het ontkennen van het Zoonschap. Hier is volgens 1 Johannes 2:22 zelfs sprake van de geest van de antichrist. Er is geen redding mogelijk buiten Jezus Christus.

 

Het gaat er bij Satan om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Hij kan de macht en de heerlijkheid van al de koninkrijken geven aan wie hij wil. Hij is er op uit de eer te verkrijgen die alleen de Bijbelse God, toekomt. 1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent. Satan is de gesel der mensheid en vooral voor hen die ‘het getuigenis van Jezus hebben’, volgelingen van de Here Jezus dus. Maar zijn werkelijke doelwit, is Israël, in het boek Openbaring voorgesteld als‘de vrouw’. Dat is het volk dat de Messias, Jezus Christus heeft voortgebracht. Van Hem wordt gezegd dat Hij de Satan de kop zal vermorzelen.

2 Thessalonicenzen 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Gods tegenstander gaat nog steeds op diezelfde manier te werk zoals hij altijd gedaan heeft. Vaak zijn z’n vertegenwoordigers vermomd als dienaren der gerechtigheid. Wanneer de storm van geestelijke en morele misleiding van de eerste ruiter aan de horizon verdwijnt, zal de antichrist al de macht over de aarde gekregen hebben. Dat zal een verschrikkelijke vloek van ongekende omvang zijn.

 

Klik hier voor de “Ruiter op het Rossig paard”

Terug naar:  Inhoud