De ruiter op het vale paard

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 15 juni 2011) (Laatste bewerking: 18 december 2017)

De vierde zegel wordt verbroken en evenals bij de vorige drie paarden en hun berijders stapt een door God aangewezen afgezant naar voren om te bevelen: ‘Kom!’

Openbaring 6:8 “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”

In het vale paard (en de ruiter) is het vierde aspect van de opkomst van de werelddictator te zien. Evenals bij de voorgaande drie zegels verscheen ook bij het openen van het vierde zegel op bevel van één van de vier levende wezens rondom Gods troon wederom een paard met een ruiter op het toneel. Zowel het paard alsook de ruiter verschilden echter opmerkelijk van de eerste drie paarden en hun berijders. Het paard, wat Johannes te zien kreeg, had een voor een paard zeer vreemde kleur beginnend bij lichtgroen, overgaand in geelgroene kleur van kwijnend gras en eindigend in vaalgrijs. In ieder geval heeft dit paard de kleur van de dood. Daarom is dit paard dan ook het meest schrikwekkende van de vier paarden. De ruiter op dit paard lijkt de meest angstaanjagende figuur uit de hele lugubere ruiterstoet, die Johannes in zijn visioen te zien kreeg. Hij draagt de huiveringwekkende naam: de dood! Hoewel hij in tegenstelling tot de drie eerder genoemde ruiters geen attribuut in zijn hand heeft, wordt hij doorgaans afgebeeld met een seis. Voor Johannes moet de verschijning van deze figuur bijzonder schokkend geweest zijn, temeer daar hij niet alleen reed maar dat ook het dodenrijk hem volgde.

 

Het duidt een massale dood aan, wat bevestigd wordt door het woord dat hun macht werd gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Het gaat hier dus niet om een vierde deel der mensheid, maar om het vierde deel der aarde. Het Dodenrijk is de plaats waar de gestorvenen tussen de dood en de opstanding verblijven. In Openbaring 1:18 zegt de Here Jezus tegen Johannes dat Hij de sleutels van de dood en het dodenrijk in Zijn bezit heeft.

 

De dood en dodenrijk horen bij elkaar. Dat het dodenrijk in het visioen van Johannes achter de dood aan kwam houdt in, dat de ruiter op het vale paard het tot dusverre zwaarste oordeel zal brengen, dat de verschrikkingen van drie eerdere apocalyptische ruiters nog in veelvoud zal overtreffen. Tot dusverre omdat de echte Grote Verdrukking daarna pas zal komen! Alle gruwelijkheden van de eerste vier zegels zijn slechts een voorproefje van de verdrukking, die later over de mensheid zal komen.

 

Aan de dood en het dodenrijk zal voor een bepaalde tijd de macht gegeven worden. Het Lam, dat zelf het vierde zegel opent, zegt in Openbaring 1:17-18 tegen Johannes “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden….” Door Zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen.

De vierde ruiter is een meester in het vernietigen; en zijn wapenfeiten gaan voor hem uit: mishandeling, verslaving, wreedheid, abortus, misdaad, wetteloosheid, onrust, drugs, haat, begeerte, moord, verwaarlozing, pest, discriminatie, verkrachting, wraak, honger, zelfmoord, geweld en oorlog. Dat zijn z’n troeven. Zie wat de televisie en de kranten ons dagelijks te meldden hebben. Daarin is de vernietigende aanwezigheid van de ruiter op het vale paard al duidelijk waarneembaar.

Waarschijnlijk zal de uitwerking van de vier ruiters in de tijd niet scherp zijn afgegrensd. Wellicht zullen hun werkingen ná elkaar scherp aan de dag treden, maar anderzijds zullen zij elkaar wel gedeeltelijk overlappen. In de periode van de vierde ruiter komen tenslotte de gerichten van het tweede en het derde paard gelijktijdig tot een hoogtepunt. Overigens zijn de gerichten onder de vier ruiters nog maar een aanzet tot nog veel vreselijker oordelen, zoals verderop in het boek Openbaring zal blijken, omdat een groot deel van de mensheid blijft volharden in ongerechtigheid en ook zal weigeren de wereld aan de Here Jezus prijs te geven. Nu neemt de Dood, als de berijder van het vale paard, alleen wat hem toekomt zoals hij dat door de hele geschiedenis heen heeft gedaan.

 

Nadat de Here Jezus in Matthéüs 24:4 heeft gewaarschuwd voor valse religie, de verschrikking van het toenemend aantal oorlogen en hongersnood, wijst Hij op de pestilenties die zullen uitbreken.

 

Het woord pestilentie kan worden vertaald als ‘dood’, een woord dat is bedoeld voor elke besmettelijke en fatale ziekte. In de lange geschiedenis van de mensheid hebben talloze oorlogen, hongersnoden en plagen gewoed, maar ze zijn niet te vergelijken met de gebeurtenissen die in de nabije toekomst liggen. De verschrikking ervan wordt afgeschilderd als verwoestender dan enige andere ramp in het verleden.

 

Schilderij van Jan Brueghel over Openbaring 6:8

Onze wereld kent vele voorbeelden waarbij epidemieën de mensheid hebben geteisterd. Zo is de Zwarte Dood de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De hele maatschappij werd er door ontwricht. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op het dezelfde bevolkingsaantal komen van voor de epidemie. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven waarvan 25 en 50 miljoen in Europa.

Uit overlevering en tekeningen is bekend dat de Zwarte Dood gepaard ging met builen (zwelling van de lymfeklieren). Dit steunt de theorie dat het bij de Zwarte Dood om builenpest ging. In 2010 werden sporen van de Yersinia pestis bacterie in het DNA gevonden van skeletten uit massagraven waarin slachtoffers van de Zwarte dood zijn begraven. Men vermoed dat deze pandemie in de 14e eeuw in Centraal Azië is begonnen en zich daarna heeft verspreid naar Europa.

Omdat niemand wist waar de Zwarte Dood vandaan kwam, kregen minderheden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting veroorzaken. Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen voor een 'leven bij de dag'. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had.

Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd. Dit leidde tot talloze pogroms uitgevoerd in heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden geconfisqueerd.

Zwarte dood (pest) in Europa

In Europa heeft de ziekte belangrijke verminderingen van de inwonertallen veroorzaakt; sterfte van tientallen procenten was niet uitzonderlijk. Geschat wordt dat in totaal ongeveer een derde van de bevolking van Europa stierf. De Amerikaanse schrijfster Laurie Garrett stelt in haar boek "The Coming Plague" uit 1994, dat de Chinese bevolking daalde van 123 miljoen in 1200 tot 65 miljoen in 1393 en dat dit waarschijnlijk werd veroorzaakt door de pest en de hongersnood die erop volgde.

De ruiter op het vale paard werpt zijn schaduw over de wereld. Hij rijdt ongehinderd over elk continent en door ieder land. Hij gaat door iedere stad en elk dorp, komt in ieder gehucht of hutje. Overal brengt hij zware tijden, lijden en verdriet. Het schrikbeeld van de Apocalyps komt nergens beter tot uiting dan in het afschrikwekkende werk van de vierde ruiter.

De Here Jezus zegt dat er een dag gaat komen waarop de situatie op aarde zo wanhopig is geworden dat als God de mens zijn gang zou laten gaan deze zichzelf zou vernietigen. Maar Jezus voorspelde dat wanneer de mensheid op dit uitzichtloze punt is aangekomen, God daar persoonlijk een stokje voor gaat steken. Dat gebeurt door de wederkomst van Jezus als Hij terugkeert naar de aarde om de goddeloze te straffen en de wereld over te nemen met Zijn rechtvaardige heerschappij.

Plotseling wordt alles wat de mens heeft opgebouwd, tot niets gereduceerd door een geweldige apocalyptische catastrofe. De mens heeft Gods geboden verworpen, en zal daar de gevolgen van gaan ondervinden. Grote aantallen mensen hebben geen idee waarom ze op aarde zijn of waar ze na hun dood heengaan. Ze strompelen voort in de duisternis.  Degenen die hun geloof en vertrouwen in de Here Jezus stellen, weten wel waar ze vandaan komen, kennen de zin van hun bestaan en de glorieuze toekomst die ze tegemoet gaan. Dit alles maakt het leven meer dan de moeite waard.

Johannes legt in Openbaring 6:8 uit dat er sprake zal zijn van het gebruik van het zwaard. Dat lijkt een duidelijke verwijzing naar de islam. De islam wordt immers ook wel de religie van het zwaard genoemd. In Sura 9-at-Tauba:5 staat: “doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt." Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. In de koran staan maar liefst 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah. Radicale imams in moskeeën overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de islam te vernietigen.

Ook verheerlijken zij het martelaarschap. Het is ronduit verbijsterend wat islamitische extremisten wereldwijd aanrichten. Klik hier voor een uitvoerig overzicht. Dit overzicht laat zien dat moslimextremisten bereidt zijn door zelfmoordacties en andere gruwelijke aanslagen, velen de dood in te jagen met als enig doel zoveel dood en vernietiging te veroorzaken. Het is inmiddels al lang geen geheim meer dat alle niet-moslims als vijanden van de islam worden beschouwd en dan in het bijzonder Joden en christenen. De Joodse staat in hun midden wordt gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven.

Prof. Pieter van der Horst zei tijdens zijn rede ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Utrecht op 16 juni 2006 dat de islamitische wereld de fakkel van de redeloze Jodenhaat van de nazi's heeft overgenomen en met vuur en verve verder draagt.

De Israëlische media-watcher Aryeh Stav schreef dat wat er aan anti-joodse propaganda omgaat in de islamitische wereld in omvang en ernst die van de Nazitijd overtreft. Dat hij gelijk heeft kan iedereen zien die de moeite neemt eens een tijd te volgen wat er vooral in Arabische media verschijnt (bijv. via de website van MEMRI, het Middle East Media Research Institute) of anders door het verbijsterende boek Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme” van Hans Jansen te lezen en zijn CD-rom met bijna 1500 cartoons te bekijken. Daaruit blijkt zonneklaar dat in de islamitische wereld op zeer grote schaal een hysterische vorm van Jodenhaat bestaat. Hier regeert niet alleen de leugen, hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm.

Men zou mogen verwachten dat de intellectuelen en wetenschappers aan de Arabische universiteiten, deze leugens en giftige laster ontmaskeren, maar dat doen ze niet, ze doen er vaak juist nog een schepje bovenop. Ook in andere islamitische landen ziet men trouwens dat wetenschappers soms tot slippendragers van de geestelijke en politieke machthebbers zijn verworden. Winston Churchill schreef in 1899 in het boek The River War : ,,Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van een verschrikkelijke fatalistische apathie.”

 

Winston Churchill

 

Miljoenen mensen hebben zich van God afgekeerd, zoals al onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde een aanvang neemt.

De vier paarden zullen blijven rijden tot het moment wanneer de Here Jezus terugkeert en Zijn oordelen zal uitstorten over de mensen die de aarde letterlijk in een hel hebben veranderd. Dan zal Hij op het witte paard gezeten (Openbaring 19:11) de hemelse legers aanvoeren, zoals in veel andere passages in de Bijbel eveneens duidelijk is geprofeteerd. Nergens is dit beslister of dramatischer beschreven dan in Openbaring 19. Johannes maakt duidelijk dat Hij en Zijn hemelse leger de Antichrist en de militaire machten tegemoet zal treden, die zich hebben verzameld om niet alleen oorlog te voeren tegen elkaar, maar ook tegen de hemelse legers. De aarde wordt dan door God zelf gezuiverd en schoongemaakt en dan wordt Zijn eeuwigdurende koninkrijk gesticht met Jezus als koning. De Bijbel zegt dat volken en natiën alle ellende over zichzelf hebben uitgestort door oorlogen en valse religies. God heeft de mens toegestaan te oogsten wat hij heeft gezaaid.

Er bestaat maar één gezaghebbend boek in de wereld dat nauwkeurig voorzegd wat er in de toekomst gaat gebeuren- en dat is de Bijbel. De beloofde terugkomst van de Here Jezus is door de eeuwen heen de grote hoop geweest van de ware gelovigen. God heeft deze planeet aan Zijn Zoon, Jezus Christus, beloofd en op een dag zal hij Hem toebehoren. Hij zal een eind maken aan al het onrecht, de onderdrukking, de oorlogen, de misdaad en het terrorisme, die vandaag onze kranten en televisieschermen vullen. Maar vóór die tijd galopperen de vier ruiters over de bladzijden van de wereldgeschiedenis

Wanneer de mens bereidt is de profetieën over de eindtijd zorgvuldig te bestuderen, doemen er onvermijdelijk allerlei angstige en duistere beelden op. Dat is ook de bedoeling, want juist daarmee wil God ons waarschuwen voor de komende storm.

Terug naar: Inhoud