De brief aan de gemeente te Sardes

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 24 juli 2012) (Laatste bewerking: 19 november 2015)

Openbaring 3 1t/m6 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Sardes was eens een rijke handelsstad en de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydië en de residentie van de legendarische koning Kroisos (Croesus).De stad werd aan het begin van de jaartelling herbouwd nadat ze door een aardbeving volledig verwoest was. Het ging van de Lydische monarchen over in de handen van de Perzen en vandaar naar Alexander de Grote.Het werd geplunderd door Antiochus de Grote. Daarna voerden de koningen van Pérgamum er de heerschappij totdat de Romeinen de macht in handen kregen. De godsdienst van deze stad was de verering van de godin Cybele. De massieve ruïnes van de tempel zijn thans nog te bezichtigen.

Ruïnes van de Tempel van de godin Cybele

Sardes stond bekend om haar losbandige en luxueuze levensstijl. In deze stad waren de christenen het slachtoffer van hun uit de hand gelopen lusten, die tot afgoderij en immoraliteit leidden. Zij hadden zich van de levensbron afgekeerd. Wel christelijke manieren en gebruiken, maar geen geestelijke inhoud. Wel prees de Heer deze gemeente alvorens hen te tuchtigen. De gemeente van Sardis verbond zich aan de wereld door zich onder de bescherming van de nationale overheden te stellen. Zij menen levend te zijn, maar het systeem op zich was in grote trekken al zo dood als een pier. Net als bij de voorgaande gemeenten zijn er ook in Sardis trouwe gelovigen die door Jezus werden geprezen. Hun namen zijn ingeschreven in de hemelen; zij zijn burgers van het koninkrijk Gods en hun naam zal niet meer uitgewist worden. Wie de naam van Jezus niet verloochenen, maar Zijn naam werkelijk uitdragen met woord en daad, dan zal Hij ook deze naam belijden voor de engelen Gods.

Wanneer ze in deze gemeente niet wakker worden zal Jezus komen als een dief in de nacht. Ook voor de schijnchristenen, de naamchristenen in onze tijd, zal Jezus komen als een dief in de nacht. Gods kinderen die wakker en wakende zijn, kennen niet het tijdstip, maar ze hebben wel de tekenen der tijden ontvangen en weten daarom hoe laat het is op Gods tijdklok. Deze gelijkenis over zijn Wederkomst haalde Jezus ook aan in Matthéüs 24:43.

Sardes is het voorbeeld van een levensloze (een dode) gemeente zoals ook in onze tijd weer het geval is. Vandaag zijn er tientallen miljoenen kerkmensen die nauwelijks iets weten over de Bijbelse profetieën. Het wordt hen door de leiders onthouden. Daar waar het intellect hoogtij viert, is het geestelijk leven naar de achtergrond verdwenen. Bijbelwetenschappers beweren dat er van alles mis is met de Bijbel. Er staan, zeggen zij, bijvoorbeeld ongeloofwaardige verhalen in. Het boek bevat allerlei ongerijmdheden en de selectie van de Bijbelboeken noemt men uiterst aanvechtbaar. Schriftgeleerden vervangen opzettelijk de waarheid door de leugen. Ze houden zich bezig met schandalige godslasteringen, flirten met wijsbegeerte en wereldgeesten en stevenen af op volledige afbraak van de Bijbel. Van aanvallers op valse leraren, zijn het zelf valse leraren geworden.

In de kerken van onze wereld is een toename te zien van leiders die Gods Woord in twijfel trekken of zelfs voor een deel verwerpen. Bekende theologen verwerpen de historische waarheden van de Bijbel en ontkennen zaken die juist volgens Jezus van vitaal belang zijn voor het ware geloof. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. Met name de Here Jezus moet het ontgelden. Historici en heel wat theologen houden al jaren staande dat Jezus niet uit een maagd geboren is. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers.

 De Bijbelse taal is van poëtische aard en daagt ons uit onze fantasie royaal te gebruiken, zo zegt men. Diverse ‘Bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Men noemt de erfzonde een prenatale misvorming, een geërfd mankement dat snel en voorgoed uit de Bijbel dient te verdwijnen. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Ze zijn hun geestelijk onderscheidingsvermogen volledig kwijtgeraakt en hebben de gevoelens van de gelovigen soms onvoorstelbaar geschokt met hun godslasterlijke uitspraken.

2 Timótheüs 4:3-4 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..

Vandaag staan ze op de kansel en bewerken ze de kerk van binnenuit. Het zijn werktuigen geworden in de handen van satan, de leugenaar, verleider, en na-aper, die zich voordoet als een engel des lichts. De toehoorders zijn over het algemeen een gemakkelijke prooi voor de dwaalgeesten omdat ze meestal in hoog aanzien staan. Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie. Wanneer theologen die de wonderbare geboorte van Jezus loochenen, alsook Zijn wonderen en Zijn opstanding, de volgende generatie predikanten moeten opleiden, dan blijft er straks niet veel meer over van Gods Woord. In feite geven zij aan dat miljoenen christenen eeuwenlang hebben geloofd in zaken die niet waar zijn.

2Petrus 2:1-2 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Het is de geest van de antichrist de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Menig Bijbelgetrouw gelovige vraagt zich in verbijstering af waar het met de kerk naar toe moet met deze dwaalgeesten aan het roer?

Het beest uit de zee, de antichrist

Het is Satan die met alle middelen probeert het bestaan van de Here Jezus als één grote leugen voor te stellen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. Maar Here Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt. Veel christenen raken ontmoedigd en moedeloos van al die aanvallen, juist ook doordat de media enorm veel aandacht schenken aan deze dwaalgeesten. Ontmoedigt ook doordat de media verzuimen evenveel ruimte vrij te maken voor het weerwoord van Bijbelgetrouwe christenen. Als een vloedgolf overspoelen ze Gods onfeilbare Woord en maken het belachelijk. Het is verbijsterend te moeten constateren, dat allerlei woordenkramers zoals de Bijbel hen noemt, bij hun frontale aanslagen op de betrouwbaarheid van de Bijbel, nauwelijks op weerstand stuiten en velen meeslepen naar de rand van de afgrond. Achter sommige leringen zitten demonische machten. Valse leraren worden op een bepaalde manier ook geïnspireerd.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen, geheel in stijl met wat de valse kerk propageert en de hoer van Babylon die in de laatste dagen zal optreden. Babel of Babylon staat in de Bijbel symbool voor opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon.

Ondanks Gods Autoriteit aanbidden miljoenen mensen valse goden, creaties van satan en ontkennen ze de ene echte waarheid die ons vrij kan zetten. Men heeft de deur opengezet voor het modernisme, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Het zal er toe leiden dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem er uit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten. De Bijbel voorzegt dat er een tijd komt dat de christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dit zal uiteindelijk uitlopen op een gebeurtenis die in de Bijbel de afval wordt genoemd. Uit die afval zal de komende valse Wereldkerk ontstaan. De mensen zullen wel religieus zijn maar zullen dwaalgeesten volgen, die de waarheid van Gods Woord zullen ondermijnen. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen. Hoeveel christenen zullen nog standvastig blijven wanneer de grote storm komt, wanneer alles echt oncontroleerbaar begint te worden. Hoevelen zullen het fundament van het geloof hebben dat noodzakelijk is om die tijd door te komen. De mensheid zal zich op ongekende schaal met boze geesten in laten en zich door perverse praktijken ontzaglijk verontreinigen. Maar dwars door het verderf en het schijnbaar onmogelijke heen, zal God tot zijn doel met de wereld komen.

De Bijbel zegt dus dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.

De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de terugkomst van Jezus. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken heten te zijn. In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder. Maar de enige weg om te ontkomen is door persoonlijk geloof in Jezus en het bloed dat Hij liet op Golgotha.

Het hele proces van de afval is overal te zien en vele ‘predikers’ van Gods Woord zijn daarin de grote voorgangers. Theologen die verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij hun anti-bijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Zij nemen de vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Deze dwaalgeesten brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende schriftgeleerden. Maar in werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord en heeft de geest van de antichrist bezit van ze genomen. Onderzoek onder Britse kerkleiders gaf aan dat maar liefst 97% niet geloofde in het letterlijke bijbelse verslag van de schepping, terwijl 25% ook niet geloofde dat Jezus uit een maagd geboren was. Grote aantallen gelovigen zijn al door dit soort figuren op een dwaalspoor gezet. Wat daarbij opvalt is dat veel kerkmensen alle veranderingen binnen hun kerk of gemeente klakkeloos lijken te accepteren.

Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomd als dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheid te lasteren…..

De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen. Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt voor de acceptatie van de "schijnchristus". Soms lijkt het alsof men met Jezus en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

Voor de "naamchristenen" zijn de dwaalgeesten, liefdevolle, begrijpende en barmhartige predikers, maar in werkelijkheid zijn ze de wegbereiders van de antichrist. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. Ten tijde dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Klik hier voor  “De brief aan de gemeente te Filadélfia” Openbaring 3