De WEF-sekte satanisten beweren dat God dood is en noemen Jezus nepnieuws

Door Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 december 2022)

Ik schreef eerder al dat de Davos WEF-sekte de Bijbelse God en Jezus buiten de deur hadden gezet. Dat ze God “dood” hadden verklaard. Nu zeggen ze het zelf! ‘God is dood’ en Jezus noemen ze ‘nepnieuws’ ook zeggen ze zelf goddelijke (lees satanische) krachten te verwerven. We zien hoe deze satanisten steeds driester en brutaler worden. Wat voor Godslasterlijk addergebroed is het die Jezus, de Herder en Redder van ruim een miljard wereldburgers als ‘nepnieuws’ wegzetten. Video door Youtube verwijderd. Dat Satan een listige vijand is van allen die Jezus liefhebben, dat wisten wij natuurlijk al en dat hij daarvoor allerlei listen gebruikt om de mens te bedriegen en te verleiden door gebruik te maken van wereldse machten, wordt steeds duidelijker. In het Nieuwe Testament verschijnt Satan letterlijk als een vijand van God en als aanvoerder van een heel leger van demonen. De kerken van deze wereld zwijgen in alle toonaarden om de Godslasterlijke uitspraken van deze satanische kliek aan de orde te stellen. Ze lijken op de kerk van Laodicéa, die bestaat uit twee wijnstokken, de ware en de valse zoals door Jezus beschreven in de brief aan deze gemeente.  De gemeente van Laodicea staat profetisch voor de dwaalstromingen van onze tijd. Listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen.

De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Onder hen de uit een nazinest afkomstige nakomeling van oorlogsprofiteurs en nazi-eugenetisten Klaus Schwab. Deze Schwab is een aan grootheidswaanzin lijdende gevaarlijke machtswellusteling die bezig is de hele wereld onder zijn controle te brengen. Niemand heeft WEF-sekte samenzwering gekozen of er zelfs maar om gevraagd. Deze kliek heeft zichzelf gepositioneerd als god van deze wereld. Hoewel ze de indruk wekken dat wij met een soort heiligen te maken hebben die het beste met ons voor hebben, is deze samenzwering onder leiding van Klaus Schwab geen haar beter dan het nazi-bewind van Adolf Hitler. Schwab gedraagt zich als heerser over onze wereld. Ze spreken over het "Ware Licht" dat zal komen maar het is niets anders dan satans misleidende voorafschaduwing.van de werkelijkheid van het echte Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods koninkrijk op aarde onder leiding van Jezus. Hij is de enige die kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!"

Ze hebben God dood verklaard en laten er geen enkele twijfel meer over bestaan dat ze volledig door de macht van de duisternis worden geregeerd. Onder de volgelingen van de WEF-sekte lijkt het kennelijk goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de Levende God naar het rijk der fabelen verwijst. Daar score je tegenwoordig punten mee! Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Er ontwikkelt zich een machtige alliantie van kwaad dat thans de wereld overspoelt.

Het is te verbijsterend voor woorden dat partijen in Nederland die zich christelijk noemen, nog steeds steun verlenen aan deze duivelse sekte die zich volledig heeft overgegeven aan de macht van chaos en wetteloosheid en de verwoesting van Gods Schepping. Het is satan die met alle middelen probeert het bestaan van de Here Jezus als één grote leugen voor te stellen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. Maar Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt.

Volgens Klaus Schwab is er een nieuwe wereldgodsdienst gekomen die de hele mensheid verenigt in het aanbidden van het altaar van de klimaatwetenschap, het technocommunisme en de eugenetica. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen. Wat we hier zien is een poging van Satan Gods Schepping in volledig controleerbare "mensen" te veranderen. Eeuwenlang is dit de wens geweest van criminele heersers, maar het was pas in onze tijd dat technologie deze creatie van een nieuw soort mogelijk maakt.

Tijdens de G20 bijeenkomst in Bali sprak Schwab de wereldleiders toe alsof hij de ultieme almacht over de hele wereld bezit en ze hingen aan zijn lippen. Schwab en zijn aanhang maken de wereld klaar voor de in de Bijbel genoemde chaos om hun ‘messias’ de antichrist ten tonele te voeren. “Orde uit chaos” dat is waar ze naar toewerken. Ze denken dat de door God geschapen mens hun eigendom is waar zij volledige zeggenschap over hebben en waarmee ze kunnen doen wat ze willen. En vergeet niet dat wanneer ze over ‘God’ spreken dit niet de God van de Bijbel is, maar Lucifer. Het is het gezaaide onkruid tussen de tarwe:

Matthéüs 13:24-25-26Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

De hoofdadviseur van de door Klaus Schwab geleide WEF-sekte samenzwering de nepfilosoof, Yuval Noah Harari, heeft aangekondigd dat het WEF zo succesvol is geweest in zijn plannen dat het inmiddels“goddelijke krachten verwerft” van “schepping en vernietiging”. Harari belooft ook dat het WEF mensen in goden zal veranderen. Daar houdt de godslastering nog niet mee op. Wat deze man er allemaal uitkraamt is werkelijk ongelooflijk.

 

HarariZo liet hij op de bijeenkomst van de WEF-sekte samenzwering in 2018 zien wat ze met de wereldbevolking van plan zijn. Hij zei onder meer dat we waarschijnlijk tot één van de laatste generaties mensen behoren. “De komende generaties gaan we leren om zelf lichamen, hersenen en geesten te vervaardigen” aldus Harari. “Niet het intelligent ontwerp van één of andere God in de wolken, maar ons intelligent ontwerp en het intelligent ontwerp van onze wolken: de IBM-wolk, de Microsoft-wolk. Dit zijn de nieuwe drijvende krachten achter evolutie. Sommigen noemen deze figuur de personificatie van de duivel. 

 

Hun publiekelijk verklaarde doel is om de mensheid terug te brengen tot 500 miljoen mensen. Harari zegt ronduit dat de wereld niet zoveel mensen nodig heeft. Met zogenaamde kunstmatige intelligentie van hypersnelle computers, en een directe letterlijke verbinding tussen hersens en computers, of computernetwerken, krijgt de mens goddelijke vermogens, Homo Deus, zoals hij het noemt. Hij zegt er ook bij dat miljarden mensen daardoor onnodig zijn geworden. Dit zijn de figuren die Schwab ten dienste staan. Hij is echter binnen deze samenzwering niet de enige die vind dat er teveel mensen op aarde rondlopen. Er circuleert momenteel een filmpje op social media waarin verslaggever J. Carl Ganter en spiritueel denker Sadhguru op het World Economic Forum grappen over ontvolking.

 

Klaus Schwab eindigt in zijn boek The Fourth Industrial Revolution met de stelling dat het maken van cyborgs van alle mensen hen tot één en hetzelfde bewustzijn zal verheffen. Zie ook deze video van Commoncence. Dit betekent in feite dat het hun doel is om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde zal denken, geloven en voelen.

 

De WEF is druk bezig Jezus als Verlosser uit de gedachte van de mensheid te verdringen. Jezus blijkt een hindernis voor de satanisten. Wat ze aan het doen zijn is de wereld in gereedheid te brengen voor de komst van het gruwelijke monster uit het boek Openbaring, de nep-messias. Een wetteloze zoals de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Hij is een vazal van de Draak, de duivel, de leugenaar en de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij zal de almacht krijgen om de mens te misleiden. Vanuit de Bijbel weten we dat er een beest zal opkomen in een woelige tijd van ontreddering en beroering. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist” gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens met onbeschrijflijke wreedheid, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen. Zoals Jezus een afbeelding is van God, zo is dit beest, in helse betekenis de afbeelding van de duivel. We leven in een tijd waarin het ultieme kwaad niet langer kwaad genoemd wordt.

 

Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus’ Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is Satan de grote inspirerende geest die de satanisten doet geloven dat nadat dit beest op de troon in Jeruzalem is gaan zitten, zij de volledige macht over de wereld bezitten. De komende ontreddering en beroering zullen niet alleen worden veroorzaakt door toedoen van de Klaus Schwab en zijn satanische kliek want Jezus zegt in de Rede over de laatste dingen:

 

Matthéüs 24:6-7-8Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

 

De wereldwijde terreur wat de wereldbevolking vanaf het voorjaar van 2020 heeft meegemaakt is slechts het begin en zal niet meer ophouden totdat de satanische machthebbers hun doel hebben bereikt. Dat Schwab en trawanten denken de terugkomst van Jezus te kunnen verhinderen zal op een verschrikkelijk oordeel voor ze uitlopen. Ze zullen te maken krijgen met Gods toorn. God zal het Lam (die zij zo verachten) macht geven oordeel te vellen over hen die Hem hebben verworpen. Het onkruid (satans volgelingen) zal worden verzameld en met vuur verbrand. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen zoals omschreven in het boek Openbaring. Het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. De machthebbers die op het wereldtoneel acteren zijn verslaafd aan verdorvenheden net zoals dat in het oude Babylon gebruikelijk was. Zij hebben de kant van het Kwaad gekozen. God waarschuwt ons voor de Macht der Duisternis:

Johannes 8:44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Wat heeft God gezegd over machthebbers:

Psalm 146:3-4 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

 

Venijnig antisemitisme heeft opnieuw zijn lelijke kop opgestoken. Velen worden verleid door de woke-cultuur van de westerse naties tot atheïsme, hedonisme, immoraliteit en afgoderij door New Age sektes, de WEF-sekte en heidense mystici te volgen. Dit heeft bijna elke instelling geïnfiltreerd, inclusief de kerk die hierover geen enkele kritiek laat horen. Talrijke christenen lijken niet meer bereid hun roeping als zout der aarde te vervullen. Inspanningen door onder meer de WEF-sekte om de westerse cultuur te ontdoen van het christendom waarop zij is gegrondvest, dreigen ons allen te overspoelen als een tsunami, terwijl vloedgolven van toorn uit het domein van de duivel ons proberen mee te slepen naar een goddeloze toekomst.

 

De grote vraag is hoelang God de mensonterende dwangmaatregelen van Klaus Schwab en zijn kliek en andere machthebbers en hun trawanten nog zal toestaan. Hoe lang ze nog hun gang mogen gaan met de totale reset van Gods Schepping. Wij weten vanuit de Bijbel dat hun tijd op het wereldtoneel gelimiteerd is. God zal hen toestaan een bepaalde tijd te acteren. Maar dan is het plotseling afgelopen met hun macht en allen die de wereldbevolking ongestraft hebben geterroriseerd. Hun plannen zullen worden verijdeld omdat God het optreden van deze Babylonische afgodendienst op een gegeven moment niet langer zal toestaan.

 

Gods Zoon Jezus/Yeshua zal ons uiteindelijk bevrijden van de globalistische dictators en hun trekpoppen. Zeker is dat ze vroeg of laat hun macht zullen verliezen. God staat aan de kant van hen die Zijn Zoon Jezus lief hebben. Hij die voor ons is gestorven aan het kruis op Golgotha. 

Waakzame Bijbelgetrouwe christenen moeten zich op de hoogte stellen van de uitspraken van het WEF-sekte samenzwering, en zich niet laten verleiden. Jezus, is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger, er is wat dat betreft niets veranderd. De mens moet Zijn beloften niet vergeten maar ook Zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt ons duidelijk dat wij op onze hoede moeten zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van satan zijn ingeslagen. De Bijbel is het eeuwige woord van God, dat geborgen moet zijn in ons hart.

Er bestaat een objectieve Autoriteit, de Soevereine Bijbelse God, Schepper van het Universum. Hij heeft Zijn Autoriteit en Zijn plannen door Zijn Woord aan de mensheid overgedragen. Maar net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis en dat zal een verschrikkelijk oordeel tot gevolg hebben.