De Dalai Lama

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 17 augustus 2012) (Laatste bewerking: 3 januari 2015)

,,Wanneer de ijzeren vogel vliegt en de paarden op wielen rollen, komt de boeddhistische leer in het land van de rode man”, zo profeteerde de Indiase magiër Padmasambhava in ca 800 n.Chr. Vandaag bezoekt de 14e Dalai Lama met de “ijzeren vogel” vele westerse landen en maakt discipelen tot in de hoogste kringen toe. De ‘groten der aarde’ verkeren graag in zijn gezelschap en laten zich zelfs door hem adviseren. Zo ontving de voormalige Amerikaanse president George W. Bush hem op 10 september 2003 in het Witte Huis.

Dalai Lama in 2003 op bezoek bij George W.Bush in het Witte Huis.

De Dalai Lama kreeg op 5 oktober 1989 de Nobelprijs voor de vrede en voerde enige tijd geleden een enorm Kalachakra ritueel uit voor de wereldvrede. Duizenden deelnemers uit meer dan 30 landen werden door de Tibetaanse ‘godkoning’ in dit ritueel ingewijd om mee te werken aan de wereldvrede. De Oostenrijkse bondsregering, de deelstaat Stiermarken en de stad Graz ondersteunden de gebeurtenis met royale giften uit belastinggelden en reclamecampagnes. Maar liefst 140 uitgezochte verslaggevers volgden de gebeurtenissen op de voet. Een film toonde het leven en de veelzijdige persoonlijkheid van de spirituele leider van het Tibetaanse Boeddhisme. Alle ogen in de wereld waren in oktober 2002 op Graz gericht. Het enorme ritueel toont met welke kracht, met welk vertoon van pracht en met welk raffinement het Lamaďsme in het Westen vaste grond onder de voeten heeft gekregen.

Een heilige tekst “Tantra” van het Tibetaanse Boeddhisme, de zogeheten Kalachakra Tantra en de daarin opgenomen mythe van Shamballa liggen aan de opvoering ten grondslag. ”Kalachakra”(Sanskriet) betekent: “het rad van de tijd” en het is eveneens de naam van de hoogste Tibetaanse “god van de tijd”. De Kalachakra Tantra  geldt als de laatste en jongste van alle openbaar gemaakte Tantrateksten (10e eeuw) en wordt door de Lama’s als “het hoogtepunt van alle boeddhistische systemen” beschouwt. Vele honderdduizenden worden al vele jaren door de 14e Dalai Lama in de Kalachakra Tantra ingewijd. De deelnemers en deelneemsters uit het Westen weten nauwelijks wat zich in het ritueel eigenlijk afspeelt, want naast het openbare gedeelte heeft het ook een gedeelte dat streng geheim wordt gehouden. Door de Dalai Lama werden uitsluitend de zeven laagste inwijdingen openbaar gemaakt, de acht volgende van de in totaal vijftien inwijdingen blijven nog steeds strikt geheim.

De Kalachakra Tantra wordt voorgesteld als een waardige en verheven bijdrage aan de wereldvrede, die het medeleven met alle levende wezens, de interreligieuze dialoog, de tolerantie tussen volken en rassen, het ecologische bewustzijn, de gelijkrechtigheid van de geslachten, de vrede van het hart, de geestelijke ontwikkeling en de gelukzaligheid voor het derde millennium moet bevorderen. (Kalachakra voor wereldvrede). Een motto van de Dalai Lama, dat boven alles staat, luidt: ,,Omdat wij allen deze kleine planeet aarde delen, moeten we leren in harmonie en vrede met elkaar en met de natuur te leven.” De hele speciale hoogste tantristische inwijding van het Tibetaanse Lamaďsme krijgt daarmee het plechtige karakter van ,,een bijeenkomst voor wereldvrede die de culturen en de religies overstijgt.” 

Dalai Lama en paus Johannes Paulus

Er zijn echter maar weinig mensen die beseffen wat er achter zijn visie op wereldvrede schuilgaat. Het gaat bij de wereldvrede die de Dalai Lama beoogt, puur om een boeddhistisch wereldrijk, een totalitair systeem waarin geen plaats is voor andersdenkenden zoals joden, christenen en moslims. Ze mogen zelfs in een oorlog vernietigd worden. Met zijn vriendelijke uitstraling en glimlach heeft hij honderdduizenden voor het boeddhisme weten te winnen. Martin en Elke Kamphuis hebben in het boek ‘Buddhismus auf den Weg zur Macht’ hun persoonlijke ervaringen beschreven met deze snel groeiende wereldreligie. Het blijkt dat al zijn activiteiten religieus en politiek zijn gemotiveerd. 

In twaalf hoofdstukken gaan zij voornamelijk in op de geestelijke macht van het boeddhisme, de rituelen, de fascinatie voor de leer die de westerse materialistisch ingestelde mens aanspreekt, de leer van het Nirvana en het magische denken dat ten grondslag ligt aan het boeddhisme.

Het boeddhisme kent geen persoonlijke en eeuwige God, maar gaat uit van het bestaan van een God. Daarmee signaleren de auteurs een nauwe band tussen Tantra boeddhisme en de New Age-beweging. Ze hebben dezelfde doelstelling: de oprichting van een nieuwe wereldorde en één religieus systeem waarbij iedereen zich kan vinden. De mens moet zijn eigen verlossing bewerkstelligen door allerlei rituelen en meditatietechnieken. Dan zal de mens zelf goddelijk worden, d.w.z. het totale niets ervaren. Een Almachtige en persoonlijke God is volgens het boeddhisme een illusie. Wel erkent het boeddhisme een wereld van demonen en geesten die voortdurend geraadpleegd en tevreden gehouden moeten worden. De Dalai Lama heeft ooit gezegd dat een van zijn adviseurs een demon was, een orakel met de naam Nechung. Dit was een pre-boeddhistische oorlogsgod. De wetten van het Karma zijn de maatstaf. Gij zult niet doden, geldt in het boeddhisme, maar bij politieke moord of een rituele moord is dit weer toegestaan. Achter het vriendelijke gezicht en het vreedzame optreden van het boeddhisme en de Dalai Lama gaan politieke aspiraties schuil.

    De Lama met de “Prince of War” Barack Hussein Obama en de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. 

Volgens de Dalai Lama is het geoorloofd over bepaalde leerinhouden, als het te pas komt, onwaarheden te vertellen. Zo kan een oorlogszuchtige tekst tot een “gebed voor wereldvrede” worden omgeturnd. Ook heeft de Dalai Lama in het verleden hele foute contacten gehad, lopend van oud-nazi’s en -SS-ers tot en met de leider van de Japanse gifgassekte. Het hakenkruis, het nazi-symbool, is een bekend religieus symbool in India en Tibet en wordt daar swastika genoemd. De troon van de Dalai Lama werd traditiegetrouw versierd door een tapijt met hakenkruizen en ook de huidige Dalai Lama heeft zo’n tapijt.

Opmerkelijk is ook dat in de boeddhistische leer alle andere godsdiensten overwonnen worden door een bloedige oorlog, die uitgevochten zal worden door z.g Shamballa strijders. De koning van dat rijk, de chakravartin, de wereldbeheerder, zal na een wereldoorlog de vijanden van het boeddhisme vernietigen en het gouden, boeddhistische tijdperk op aarde brengen. Met enthousiasme voor details worden in de Kalachakra Tantra de moorddadige superwapens beschreven waarover het boeddhistische Shamballa-leger beschikt. De nazi’s zagen in Hitler een chakravartin. De islam is hierbij opmerkelijk genoeg de doodsvijand van het boeddhisme. Met name Mohammed wordt in de oorspronkelijke Kalachakra tekst de ‘genadeloze’  godheid der barbaren’ genoemd. De Tantra omschrijft Adam, Henoch, Abraham, Mozes, Jezus, Mani, Mohammed en Mathani (de Mahdi) als, ‘de demonische slangenfamilie’. Het boeddhisme is geen vreedzame religie, het is een militante en agressieve krijgerideologie, gehuld in een gewaad van religieuze tolerantie en interreligieuze verdraagzaamheid. Tegenwoordig dweept zelfs een groot deel van de christelijke kerk met deze valse leer.

Figuren als de "Dalai Lama" genieten alom bewondering omdat veel mensen denken dat hij hen de "Hogere wereld" binnen kan leiden en dat ze zodoende een wezen kunnen worden met hoge wijsheid en macht in staat om met hun eigen geest hun eigen realiteit te scheppen. Tijdens een manifestatie in Los Angeles in 1989 verklaarde hij dat het voor alle mensen mogelijk is tenslotte een boeddha te worden. Overal waar hij komt oogst hij bewondering en geeft hij voor de aarde ‘vrede’ te brengen. Het is occultisme en misleiding in zijn zuiverste vorm. Tijdens een interreligieus festival in een rooms-katholieke kerk in New York oogstte de Dalai Lama staande ovaties van de overwegend rooms-katholieke menigte toen hij zei dat alle grote religies van de wereld in principe gelijk zijn. Terence J.Cooke, aartsbisschop verklaarde na de toespraak: ,,dit is een dramatische doorbraak van de geest in onze tijd. Wij heten elkaar welkom in onze kerken, tempels en synagogen.” Van 7-13 juli 2004 vond in Barcelona de vierde vergadering plaats van het Parlement der Wereldreligies. De opening werd verricht door de Dalai Lama. Er waren maar liefst 8500 deelnemers.

De Dalai Lama steunt ook een omstreden programma van een team van wetenschappers onder leiding van de Russische mediamagnaat Dmitry Itskov voor de ontwikkeling van cybernetische mensachtige lichamen, en een technologie om het menselijk brein te transplanteren naar deze lichamen.  Het programma is een streven van ’s werelds rijksten en machtigsten, waardoor ze een langer leven of misschien zelfs een eindeloze levensduur zullen hebben.

 

Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren als de Dalai Lama die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet wel worden dat de aanhangers van de Dalai Lama  vaak ter goede trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.

 

De Here heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de naderende eindtijd allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. De duivel werkt alsof hij god is en een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed wil stichten. Daar werken figuren als de Dalai lama driftig aan mee. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën.

Terug naar: Inhoud