Benny Hinns schrikbarende misleidingen

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 15 november 2012) (Laatste bewerking: 27 december 2018)

Een van de grootste charlatans in de groep van valse Laodiceaanse leraren is Benny Hinn. Valse wonderen, valse profetieën, en valse genezingen, dat is wat deze figuur de mensen voorschotelt. Het is allemaal fraude wat de klok slaat. Hinn is als Toufik Benedictus Hinn geboren in Jaffa Israël en van geboorte een christelijke Arabier en opgegroeid binnen de Grieks-orthodoxe Kerk. Hinn beweert dat God aan hem verscheen toen hij 11 was en dat die verschijningen op latere leeftijd zijn doorgegaan. Hij beweert reeds op de middelbare school visioenen te hebben gekregen en op zijn twintigste tot geloof gekomen te zijn. In het kielzog van de juni oorlog van 1967 verhuisde hij met zijn familie naar Toronto in Canada. Uiteindelijk verliet hij de Grieks-orthodoxe Kerk waarna hij zich ontwikkelde tot één van de meest omstreden valse predikers binnen de Pinksterbeweging. Hij verbindt zijn hocus-pocus zalving, met Kathryn Kuhlman en Aimee McPherson. Volgens eigen zeggen heeft hij de zalving ontvangen toen hij op bezoek ging bij het graf van Kuhlman. Hij voelde voor de eerste keer "de volle kracht van de Heilige Geest" op hem komen tijdens een genezingsbijeenkomst van Kuhlman in 1973. (Voor informatie over Kuhlman, zie bijlage onderaan).

Tijdens een bezoek Aimee’s graf zei hij:  "Ik voelde een ontzagwekkende zalving … ik schudde over mijn hele lichaam …. Bevend onder de kracht van God". Toen hem dat overkwam zei hij "Lieve God, ik voel de zalving.’ Ik geloof dat de zalving bij het lichaam van Aimee is gebleven. Hinn gebruikt zijn ‘zalving’ om mensen "in de Geest te laten vallen", juist zoals Kuhlman het ook deed. Hij zegt het graf van Kuhlman nog regelmatig te bezoeken om zo inspiratie op te doen. Zalving ontvangen bij het graf van een dode? Is het niet zo dat God in de Bijbel duidelijk aangeeft dat de mens zich niet mag inlaten met de doden.

Jesaja 8:19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen- zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)? Tot de wet en tot de getuigenis!

Deuteronomium 18:10-11 Onder u zal er niemand worden aangetroffen…die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder doe deze dingen doet, is de Here een gruwel…

 

Hinn vliegt de wereld rond in een luxe privéjet.! Als men een gift aan hem overmaakt van duizend dollar (of meer) krijgt men een schaalmodel van zijn vliegtuig thuisgestuurd. Daarnaast krijgt de naam van de gulle gever een prominente plek in een speciale gebedsruimte in het vliegtuig. De naam van een minder gulle gever komt te staan op een bordje aan de muur in zijn studio. Wat een geweldige Godsman en wat een geweldige wonderdoener. Of toch niet! Velen komen af op zijn genezingsdiensten doneren enorme bedragen, en gaan met een gevoel naar huis genezen te zijn. Zijn claim dat mensen op zijn bijeenkomsten genezen zouden zijn, blijken echter niet anders dan leugens te zijn. Bovendien worden zieken die tijdens zijn ‘genezingsdiensten’ op het podium komen, voorgeselecteerd. Dat is komen vast te staan door onderzoek van het programma Dateline van NBC. Uit dit onderzoek blijkt dat door medewerkers van Hinn slechts geselecteerde bezoekers tijdens de massabijeenkomsten, tot het podium worden toegelaten. Zichtbaar zieke of gehandicapte mensen worden geweerd. Dit wordt bevestigd door (voormalige) medewerkers. Velen noemen hem een pastor maar de man blijkt  niets anders dan een oplichter

 

Hinn in actie

 

Hinn claimt ook dat mensen door zijn hocus pocus handelingen van hun problemen afkomen. Volslagen onzin natuurlijk! Ook aarzelt hij niet om mensen die hem durven te kritiseren, te vervloeken. Benny Hinn: “vervloekt zul je zijn”. Zelfs kinderen van criticasters worden door hem vervloekt. “Als je mij hebt aangevallen dan zullen je kinderen er voor boeten”. Tijdens (‘praise-a-thon’) uitgezonden op Trinity Broadcasting Network op 8 november 1990, zei Hinn: ‘Als iemand mij aanvalt over iets wat ik leer, dan zou ik willen zeggen, broeder: Pas op!....Ik heb namelijk naar een bijbelvers gezocht dat zegt: Als ze het niet met u eens zijn, dood ze dan. “Ik zou wel eens willen dat ik zo’n vers zou kunnen vinden en soms zou ik willen dat God me een machine geweer van de Heilige Geest zou geven. Ik zou u ermee neerschieten!”

 

Ook Hinns geestverwant, de op 30 november 2013 overleden Paul Crouch is niet bepaald beminnelijk. Hij zei over zijn critici: ‘Ik denk dat ze verdoemd zijn en op weg naar de hel en ik denk dat er geen enkele verzoening voor hen bestaat….Ik zeg: “Naar de hel met jullie! Ga uit mijn leven! Ga mij uit de weg! En ik wil jullie, schriftgeleerden, farizeeën en ketterjagers -allen die er zich op toeleggen allerlei kleine dwalingen aan de kaak te stellen -zeggen: Sta God niet in de weg; houd ermee op Gods bruggen te blokkeren of God zal u doden zo ik het zelf al niet zou doen…Ik wil zelfs niet met je praten of naar je luisteren. Ik wil zelfs je lelijke gezicht niet zien! Verdwijn in Jezus’ naam uit mijn ogen! (Praise the Lord’uitgezonden op Trinity Broadcasting Network op 2 april 1991.

 

In een documentaire van CBC News Canada is onder meer te zien hoe Hinn te werk gaat en honderdduizenden mensen misleid. Hinn beweert de opstanding van een dode op video te hebben, maar deze video heeft niemand ooit gezien. Hinn beweert ook dat een tumor voor zijn voeten verschrompelde, ook niet waar! De optredens van Hinn zijn zorgvuldig geregisseerd: het publiek wordt eerst in een soort trance gebracht met sfeerverlichting en bepaalde muziek. Ernstig gehandicapten zijn op het podium niet welkom. Voor de zogenaamde genezingen beginnen, gaan eerst de emmers rond want de miljoenen moeten binnen blijven stromen. In de documentaire is te zien dat Hinn op deze manier tientallen miljoenen dollars per jaar ophaalt. Onderzoek naar mensen die zogenaamd genezen zijn, laat zien dat deze patiënten nog steeds ziek zijn, dan wel dat ze de betreffende ziekte helemaal niet hadden.

De bekende Engelse journalist en maker van documentaires Antony Thomas heeft een uitgebreide documentaire over Benny Hinn gemaakt. Deze documentaire staat op het internet in de serie "The many faces of Benny Hinn". Tijdens een grote manifestatie waarbij Thomas aanwezig was, werden 76 mensen genezen verklaard. Thomas wilde deze mensen nadien opzoeken en kreeg uiteindelijk na lang aandringen (13 weken) de namen en adressen van vijf mensen die genezen waren verklaard. Die mensen hebben ze opgezocht en een jaar lang gevolgd. Een van hen was Susan Mulcan. Ze beweerde die avond genezen te zijn van kanker in haar beide longen. Na haar ‘genezing’ ging haar situatie achteruit en negen maanden later is ze gestorven. Met dit soort misleidende genezingen heeft Hinn zijn imperium opgebouwd.

Ook de Amerikaanse zender CBS heeft onderzoek naar Hinn gedaan en vastgesteld met een charlatan van doen te hebben. Keer op keer heeft hij in de loop der jaren profetieën uitgesproken die niet uitgekomen zijn. Zo voorspelde hij in 1989 dat de Cubaanse dictator Fidel Castro in de jaren '90 zou overlijden. Maar Castro leefde eind maart 2013 nog steeds. Ook voorspelde hij tijdens een bijeenkomst op 31 december 1989 in het Orlando Christian Center, dat rond de jaren 1994-1995 de homosexuele gemeenschap van Amerika vernietigd zou worden. God zou hen met vuur vernietigen. Dat is niet gebeurd en de homosexualiteit is sindsdien alleen maar toegenomen. Een andere valse profetie, die hij van een profetes heeft overgenomen gaat om de aankondiging dat Jezus letterlijk, tijdens één van zijn samenkomsten, op het podium zou verschijnen. Dat is ook niet gebeurd. Ook claimde hij bij een bezoek aan India in 2005 dat zeven miljoen hindoes de campagne hadden bezocht maar volgens de lokale autoriteiten waren dit 'slechts' 300.000 mensen.

De brallende bedrieger

In een rechtsreekse uitzending van Trinity Broadcasting Netwerk genas Hinn de grote baas van dit netwerk Paul Crouch op wonderbaarlijke wijzen van oorsuizingen waar hij al jaren last van had, nadat hij ‘zijn zalving had vrijgelaten’op een kamer vol mensen. De lijst van fantastische beweringen en ongelooflijke verhalen over genezingen wordt met de dag langer, maar het bewijs voor al dit soort wonderen bestaat niet.Het bijzondere aan Hinn is dat er zoveel direct bewijsmateriaal aanwezig is hier met een valse profeet van doen te hebben, dat desondanks zijn volgelingen hem trouw blijven. Ook heeft hij blijkbaar de gave om brieven te zegenen. Hele stapels met brieven liggen op een hoop. Hij legt zijn handen erop en zegent zo alle briefschrijvers en spreekt genezing over hen uit. Jomanda haalde dezelfde fratsen uit.  Die zegende zo pallets met flessen water in zodat deze heilig werden.

 

Hij heeft met zijn charismatische uitstraling velen misleid. Figuren als Hinn lijken dronken van machtswellust en zien zich kans de massa te benevelen met hun hoererij. Hinn is niets anders is dan een uitgesproken valse profeet die beweert dat het de bedoeling van God is dat iedere christen gezond en (materieel) voorspoedig is. Dat heeft God niet toegezegd in de Bijbel. Tekenen en wonderen, het belangrijkste kenmerk van de charismatische beweging, zijn beslist geen bewijzen dat God in deze gemeenten aan het werk is, zelfs niet als ze in de ‘Naam van Jezus’ worden gedaan. Sterker nog: Paulus waarschuwt dat juist bedrieglijk echt lijkende ‘krachten’ ,tekenen en wonderen veelal van satan zijn en de komst van de Antichrist zullen aankondigen ( 2 Tessalonicenzen 2). Ook Jezus zei dat alleen een ‘verdorven generatie’ op zoek is naar tekenen (Lucas 11:29). De Here Jezus waarschuwde: “Want er zullen valse messiassen, bedrieglijke arbeiders (2 Kor 11:13) en valse leraars komen (2Petr 2:1), die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Matthéüs 24:24-25).

 

Matthëüs7:22 velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd,  en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

Hinn laat tumoren verschrompelen en doden opwekken, maar niemand heeft dat ooit echt gezien. De optredens zijn zorgvuldig geregisseerd.

Hinn moedigt zijn volgelingen aan om te zeggen “I AM, I AM,” Dit is een term die zowel in de New Age beweging als bij de vrijmetselaars wordt gebruikt. Hij doelt hierbij op zijn leer dat we allemaal kleine godjes zijn. Andere Word of Faith leraren verkondigen dit overigens ook. Meneer beweert zelfs een kleine messias te zijn.Ook slaat hij mensen, zo men dat noemt, in de geest. Hierbij vallen bosjes mensen om. Een afschuwelijk en mensonterend schouwspel.

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

 

Christelijke voorgangers, oudsten en pastorale medewerkers die menen 'geestelijk inzicht' te hebben en beweren experts te zijn op het gebied van demonen, bewerkstelligen met hun 'bevrijdingsbediening' in werkelijkheid het tegenovergestelde, namelijk mensen juist gebonden maken aan de invloed van duistere wezens uit de geestelijke wereld. Volgens getuigen zijn er inmiddels zelfs kerken waarbij men tijdens de normale diensten doelbewust boze geesten 'tijdelijk' bezit laat nemen van de gelovigen, om zo informatie en boodschappen van 'de andere kant' te verkrijgen. Vaak vinden dit soort kerkleiders zichzelf heel 'speciaal', en weigeren zij zich door wie dan ook te laten corrigeren.

 

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals die bij Benny Hinn en allerlei andere bedriegers te zien zijn. Jezus, beloofde Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden. Want zou het werkelijk zo kunnen zijn dat God het beeld van mensen die zich als idioten gedragen, gebruikt als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? God schept geen verwarring! Satan echter corrumpeert alles wat God volmaakt heeft geschapen. Hinns genezingsbediening is alles behalve Bijbels maar desondanks zwijmelen duizenden mensen bij hem weg.

De Bijbelse grondslag ontbreekt totaal maar dat hindert zijn volgelingen niet hem een Godsman te noemen die geroepen is als gebedsgenezer op te treden. En het wordt erger. Steeds vaker blijken christenen die regelmatig 'vallen in de geest', een -overigens nergens in de Bijbel terug te vinden- praktijk die in evangelische- en pinksterkerken al langere tijd in zwang is, in werkelijkheid besmet of bezet te zijn door demonen die zich voordoen als de Geest van God.

Tijdens een 18.000 koppig publiek in de Coca-Cola Dome in Randburg, Zuid-Afrika, vertelde Hinn hoe God de mensen rijk wil maken. Pastor Todd Koontz, samen met Hinn op het podium, zei dat 500 aanwezigen een ‘buitengewone zegen’ zouden ontvangen en door God binnen 24 uur miljonair zouden worden gemaakt, als de gelovigen binnen 2 minuten 1000 dollar of meer zouden doneren.

De creditcardmachines stonden al klaar voor al degenen die geloofden dat deze speciale ‘miljonairszalving’ voor hen bedoeld was. Na de oproep drongen een groot aantal mensen (slachtoffers) zich naar voren om binnen die 2 minuten een dergelijke donatie te maken. Een week na Hinns misleidende theaterstuk meldde zijn kantoor dat het geld nog steeds binnenstroomde. ‘Eis wat je wilt in geloof, en je zult het ontvangen,’is zijn boodschap. Hinn predikt een zeer bedrieglijk on-Bijbels evangelie. Klik ook eens op deze video. Op een geluidsband zegt Hinn: ‘Vroeger predikten ze dat we eens over de straten van goud zullen lopen. Ik heb daarboven geen goud nodig. Ik wil het hier en nu.’

Figuren als Hinn spreken over “winden van de Heilige Geest” maar het zijn niets anders dan “schrikbarende misleidingen” die het christendom zijn binnengedrongen. Ze maken gebruik van Bijbelteksten en geloven dat God hen heeft uitverkoren maar belazeren de kluit puur vanwege geldelijk gewin. Ze streven naar succes, macht, en overheersing. Op deze manier zijn al tienduizenden zowel psychisch als geestelijk de vernieling in geholpen. Paulus stelde de Galaten de vraag: “Wie heeft u betoverd?”(Galaten 3:1) Wat er in deze bijeenkomsten gebeurd is een schande voor het christendom. Hier wordt de mens openlijk als een idioot te kijk gezet.

Bijlage: Kathryn Kuhlman 

Benny Hinn beweert zijn zalving ontvangen te hebben toen hij op bezoek ging bij het graf van Kathryn Kuhlman. Er  is het nodige onderzoek gedaan naar de resultaten van Kuhlmans genezingsbediening door onder andere Kurt Koch en dr.William Nolen, een chirurg. In zijn boek Healing: A Doctor in Search of a Miracle (Genezing: een dokter op zoek naar een wonder) wijdt Nolen een heel hoofdstuk aan zijn onderzoeks resultaten. Nolen legt uit dat zowel artsen als charismatische genezers dikwijls hun patiënt kunnen beïnvloeden en ziekteverschijnselen kunnen genezen door suggestie, met of zonder oplegging van handen. Zulke genezingen zijn niet wonderbaarlijk, maar zijn een gevolg van het functioneren van het autonome zenuwstelsel van de patiënt zelf. Natuurlijk zijn er mensen die tijdelijk bevrijd worden van pijn in de maag, pijn in de borst en ademhalingsproblemen; en u zult zien dat genezers en gelovigen dit tijdelijk verdwijnen van de verschijnselen uitleggen als een bewijs dat de ziekte genezen is. Maar wanneer de patiënt verder gevolgd wordt, is altijd te zien dat de ‘genezing’ uitsluitend symptomatisch en slechts van korte duur is. De eigenlijke ziekte blijft gewoon bestaan. Als geloofsgenezers ernstige organische ziekten proberen te genezen, zijn ze dikwijls verantwoordelijk voor veel verdriet en ellende. Soms houden ze op die manier patiënten ervan af daadwerkelijke en mogelijke levensreddende hulp te zoeken.

Dr. Nolen vroeg Kuhlman hem een lijst te sturen van mensen die zij had zien ‘genezen’ van kanker en de dokter ontdekte het volgende: Ik schreef alle kankerpatiënten aan- acht in totaal- en de enige die medewerking wilde verlenen was een man die beweerde door Kuhlman van prostaatkanker genezen te zijn. Hij zond een volledig rapport over zijn geval. Hij had echter een uitgebreide behandeling in een ziekenhuis ondergaan. Hij was geopereerd en was zowel met hormonen als met straling behandeld. Ook was hij ‘behandeld’ door Kuhlman. Hij gaf er de voorkeur aan zijn genezing toe te schrijven aan Kuhlman. Dr Nolen deed verder onderzoek naar 82 gevallen die door Kulhman genezen waren. Het waren namen die zijzelf aan hem had doorgegeven. Van de 82 reageerden er slechts 23 en met deze mensen werd verder gesproken. Aan het eind van het onderzoek was zijn conclusie dat hij niet één persoon had kunnen vinden waarvan onomstotelijk duidelijk was dat deze door de bediening van Kuhlman was genezen. Kuhlman leidde een zeer luxueus leven en was gek op juwelen en dure kleding. Na bijna twintig jaar hartklachten overleed zij in 1976 aan een hartaanval.

Neef van Benny Hinn noemt de bediening van zijn oom frauduleus.

In een interview onthult Costi Hinn een neef van Benny Hinn, dat de bediening van zijn oom Benny volledig frauduleus is. Hij verteld dat er geen wonderen plaatsvinden, geen genezingen, alles is nep. Er gebeurt niets anders dan mensen zover krijgen dat ze zoveel mogelijk van hun geld geven. Dit wordt bevestigd door (voormalige) medewerkers. Velen noemen hem een pastor maar de man blijkt  niets anders dan een oplichter. Ze doneren enorme bedragen, en gaan met een gevoel naar huis genezen te zijn. Zijn claim dat mensen op zijn bijeenkomsten genezen zouden zijn, blijken echter niet anders dan leugens te zijn. Bovendien worden zieken die tijdens zijn ‘genezingsdiensten’ op het podium komen, voorgeselecteerd. Dat is komen vast te staan door onderzoek van het programma Dateline van NBC. Uit dit onderzoek blijkt dat door medewerkers van Hinn slechts geselecteerde bezoekers tijdens de massabijeenkomsten, tot het podium worden toegelaten. Zichtbaar zieke of gehandicapte mensen worden geweerd.

 

Costi Hinn waarschuwt tegen het zogenaamde voorspoed- of welvaartevangelie, dat gelovigen voorspoed en gezondheid belooft. Hij stelt dat de theologie van zijn oom haaks staat op de boodschap van de Bijbel. Het voorspoedevangelie is met name gevaarlijk voor hen die in armoede leven, aldus Costi Hinn. ‘Zij geven hun laatste geld nog weg aan de voorspoedpredikers, in de hoop materiële zegen te ontvangen. Als je alles doet wat die voorspoedpredikers zeggen, zal je bankrekening groeien, zul je promotie krijgen, zul je een mooie vrouw krijgen, dan wordt je leven perfect, want dat wil God, zo beloven ze.’ Naast pogingen om valse mirakels en leugenachtige wonderen op te roepen, leren ze ook dat als je rijk wilt worden, je geld aan hen wilt geven. Wil je een beetje van Gods zegen? Geef dan 100 dollar. Wil je veel van Gods zegen, geef dan 1000 dollar of meer.

Costi vertelt dat hij aanvankelijk ook een aanhanger van het voorspoedevangelie was. ‘Ik was heel ambitieus voor de verkeerde dingen. Als familie leefden we in privé vliegtuigen, met tussenstops in Monte Carlo en overnachtingen in hotels voor 25000 dollar per nacht. We onderwezen de verkeerde dingen. We misbruikten de mensen, beroofden de armen vanwege onze hebzucht, terwijl we Jezus daarvoor gebruikten.’ Costi Hinn is God dankbaar dat zijn ogen open zijn gegaan voor dit valse evangelie. De valse Laodiceaanse leraren waaronder Paula White, Kenneth Copeland, Rod Parsley, Todd Bentley, Creflo Dollar, Rodney Howard Brown en diverse anderen zijn al jaren bezig de massa te begeesteren met nep genezingen. Ze hebben miljarden vergaard van lichtgelovige christenen die zich laten misleiden door beloften van 'gezondheid en rijkdom'. Het zijn niets anders dan charlatans.

Terug naar: Inhoud